Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN

UNIT TEMA TAJUK 1 1.1 Tema Keluargaku Sayang Tajuk Keluarga Bahagia 5.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU:Pendidikan Moral. NILAI MURNI:1. Kasih sayang 2. Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:1. Kemahiran berfikir. -Menjana idea 2. Kecerdasan Pelbagai. -Muzik 3. Pembelajaran Kontekstual -Mengaitkan pengalaman sedia ada

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan frasa dari ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan ayat topik yang diberikan. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

TATABAHASA:1. Ayat tunggal 2. Ayat majmuk 3. Ayat penyata SEBUTAN DAN INTONASI:Ayat penyata KOSA KATA:1. melodi 2. ilham 3. kempen 4. mengagumi 5. pengisytiharan

5.2

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menceritakan bahan isi yang dibaca.

8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

1 Tema Keluargaku Sayang Tajuk Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat.

8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

TATABAHASA:1. Kata tanya 2. Ayat perintah 3. Ayat penyata PERIBAHASA:1. berat hati 2. kata putus 3. ikut jejak 4. bulat hati 5. lupa daratan

ILMU:Pendidikan Moral NILAI MURNI:Kasih sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:1. Kemahiran Berfikir. -menjana idea. - mengkategori 2. Pembelajaran Kontekstual - Hidup berkeluarga - Mengaitkan pengalaman sedia ada.

6.2

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan khidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

1 Tema Keluargaku Sayang Tajuk

8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulian berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

TATABAHASA:1. kata nama am 2. kata nama khas 3. kata hubung 4. kata kerja 5. ayat tunggal 6. ayat majmuk

ILMU:Pendidikan Moral NILAI MURNI:Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:1. Kemahiran berfikir. - Mengkategori 2. Kecerdasan pelbagai -Interpersonal 3. Pembelajaran kontekstual

2.1 Membantu Amalan Terpuji 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan , dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK 2 Tema Keluargaku Berwawasan Tajuk Pendidikan untuk masa depan 3.2 1.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU:Ekonomi NILAI MURNI:Kesyukuran Berjimatcermat KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:Kajian Masa Depan KEMAHIRAN BERFIKIR:Mengenal pasti sebab dan akibat.

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

TATABAHASA:1. Kata ganti nama 2. Ayat tanya tanpa kata tanya KOSA KATA i. insurans ii. peratus iii. mencarum iv .akaun peserta

8.1

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan

5.1

5.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK 5.2 Tema Keluargaku Berwawasan Tajuk Cerita Datuk Aras 2 (ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. 8.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU:Sejarah NILAI MURNI:Patriotisme KEWARGANEGA RAAN:Berusaha dan produktif KOSA KATA 1. markas 2. buruh paksa 3. undang 4. mengacukan PERATURAN SOSIOBUDAYA:Kesantunan berbahasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:1. Kecergasan Pelbagai. Interpersonal 2.Kemahiran berfikir. Mengenal pasti sebab dan akibat.

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

TATABAHASA:1. Kata nama khas. 2. Kata nama am 3. Ayat tunggal/ ayat majmuk

11.1

Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK 8.1 Tema Keluargaku Berwawasan Tajuk Tahniah Abang 8.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU:Pendidikan Moral NILAI MURNI:Bekerjasama KEWARGANEGA RAAN:Berusaha dan produktif PERATURAN SOSIOBUDAYA:Kesantunan berbahasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:Kajian masa depan. (Meramal akibat) KEMAHIRAN BERFIKIR Menjana idea.

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulian berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

SISTEM BAHASA:1. Kata ganti nama 2. Ayat tunggal/ ayat majmuk KOSA KATA:1. mendorong 2. mencapai 3. cita-cita

11.1

Menyatakan panangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

5.1

2.1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 3 Tema Sekolahku Berjasa Tajuk Pemimpin Kecil di Sekolahku FOKUS UTAMA
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1(i) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.

FOKUS SAMPINGAN
1.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 5.2 Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - Kata tanya - kata kerja - Kata adjektif ii. Sebutan dan intonasi - Ayat tanya iii. Kosa kata Pintar Sopan Jujur Kemas Lembut Amanah

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu - Pendidikan moral ii. Nilai murni - Kerjasama - Kerajinan iii. KBT - Pembelajaran konstektual - Kecerdasan pelbagai

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 3 Tema Sekolahku Berjasa Tajuk Perhimpunan Mingguan FOKUS UTAMA
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan Aras 2 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis karangan prosa.

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. 4.2 Aras 2 (i) Menjelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.

i. Tatabahasa - Kata kerja - Sinonim - Antonim ii. Sebutan dan intonasi - Ucapan dan pengumuman iii. Kosa kata Berwibawa Kepimpinan Amanah Peraturan Semangat Keceriaan Jadual bertugas harian

i. Ilmu - Pendidikan Moral dan Kajian Tempatan ii. Nilai murni - Patriotisme - Semangat bermasyarakat iii. Kewarganegaraan. - Mencintai negara iv. KBT - Kemahiran interpersonal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 3 Tema Sekolahku Berjasa Tajuk Nasihat Guru FOKUS UTAMA
1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 (i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1(i) Mengamati topik perbincangan yang relevan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas Aras 3 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kenal pasti tentang sesuatu tajuk.

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

4.1 Aras 1 (i) Mengamati topik perbincangan yang relevan. 4.1 Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 4.2 Aras 2 (i) Menjelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.

i. Tatabahasa - Kata perintah - Kata kerja - Kata adjektif - Kata silaan - Ayat perintah ii. Sebutan dan intonasi - Ayat seruan iii. Peribahasa - Genggam bara api biar sampai jadi arang.

i. Ilmu - Pendidikan Islam ii. Nilai murni - Hormat - Sopan iii. Peraturan sosiobudaya - Berbahasa dengan kata-kata yang sesuai dengan aktiviti yang dilakukan. iv. KBT Pembelajaran konstektual - Aplikasi

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 4 Tema Minggu Kokurikulum Tajuk Hari Kantin FOKUS UTAMA
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 1 (i) Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 (i) Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan

FOKUS SAMPINGAN
1.3 Aras 2 (i) Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - Kata akar - Kata berimbuhan - Kata bantu - Frasa nama - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Ayat perintah ii. Sistem ejaan - Ejaan kata dasar dan kata terbitan iii. Sebutan dan intonasi - Arahan dan pesanan iv. Kosa kata - Kurikulum - Jual beli - Tapak gerai - Brosur - Kreativiti - Susun atur - Was was

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu - Kemahiran Hidup ii. Nilai murni - Kerjasama - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT Kecerdasan pelbagai - Logik matematik - Linguistik verbal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 4 Tema Minggu Kokurikulum Tajuk Gerai Manakah Yang Tercantik? FOKUS UTAMA
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Aras 1 (ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 (i) Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kenal pasti tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - Kata tunggal - Kata adjektif - Kata sendi nama - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat majmuk ii. Sebutan dan intonasi - Arahan dan pesanan - Pengumuman atau pemberitahuan iii. Peribahasa - Bagai aur dengan tebing iv. Kosa kata - Barangan terpakai - Menu - Pupuk - Kawat kaki

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu - Kajian Tempatan - Ekonomi ii. Nilai murni - Kerajinan iii. KBT - Kemahiran berfikir - Konstektual (pengalaman ) iv. Sosio budaya - Sopan santun

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, istilah, frasa serta ayat yang betul dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT/ TEMA/ TAJUK Unit 4 Tema Minggu Kokurikulum Tajuk Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri FOKUS UTAMA
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 2 (i) Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun. . 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kenal pasti tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA
i. Tatabahasa - Bandingan semacam - Kata bantu - Kata adjektif - Frasa nama - Frasa adjektif ii. Sebutan dan intonasi - Kata dasar dan kata terbitan iii. Kosa kata - Cekal - Berani - Pintar - Garau - Pupuk - Awal - Sempena i. Ilmu - PJK

PENGISIAN KURIKULUM

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

ii. Nilai murni - Berani - Keyakinan - Kerjasama iii. KBT - Kinestatik - Interpersonal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 5 AWAS , BANJIR 1.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA i. Tatabahasa. kata arah ayat perintah huruf besar tanda baca ayat seruan penanda wacana ii. Sebutan dan Intonansi berita PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian tempatan Geografi

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau dibaca.

6.6

Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 1 (i)- Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca . Aras (i)- Membaca perkataan, frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i)- Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

Nilai Murni hemah tinggi bekerjasama semangat bermasyarakat. Kemahiran Brnilai Tambah KBK menjana idea TKP naturalis Kontekstual pengalaman sedia ada

8.4

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara . Aras 2 (i)- Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan.

4.4

Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 1 (i)- Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

iii.Kosa kata arus deras air naik melimpah tenggelam berpindah pusat pemindahan bantuan kecemasan kebajikan penduduk

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 5 TRAGEDI Aras 2 (ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Aras 3 (i)- Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. 1.3 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Memberikan dan memahami arahan serta pesanan sesuatu perkara.

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitran kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau dibaca. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebuan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

1. Tatabahasa Perkataan berlawan Ayat penyata Nama terbitan 2. Sebutan dan intonasi Berita 3. Kosa kata arus deras air naik musibah melimpah tragedi pasukan penyelamat bantuan kecemasan

1. Ilmu Geografi 2. Nilai murni Menghargai Semangat bermasyarakat 3. Kemahiran bernilai tambah Kajian masa depan Menjana idea utama dan idea sampingan.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan menyebut fakta yang terdapat daripada teks. Aras 2 (i) Mengecam dan membaca isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai teks.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

6.6

Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 5 UTAMAKAN KESELAMAT AN 11.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu Kajian Tempatan Geografi 2. Nilai murni Bekerjasama Semangat bermasyarakat Hemah tinggi 3. Kewarganegaraan Mengetahui sejarah negara 4. Peraturan sosio budaya Budaya timur yang berhemah dan tolong menolong.

Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan ,idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan menyebut fakta yang terdapat daripada teks. Aras 2 (i) Mengecam dan membaca isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai teks.

1. Tatabahasa Ayat penyata Huruf besar dan tanda baca Kata hubung 2. Sebutan dan intonasi Berita 3. Kosa kata Arus deras Air naik Melimpah Menyelamat Pusat pemindahan

1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 8.2 Aras 1 (ii) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

4.4

Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 6 MELAWAT MUZIUM NEGARA 3.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. IlmuKajian Tempatan Sejarah 2. Nilai Murni Hemah tinggi Kerajinan Kesyukuran 3 Kemahiran bernilai tambah. KBK mentafsir TKP- interpersonal

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.

7.1

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

1. Tatabahasa Perkataan berlawan Nama terbitan Ayat penyata 2 . Sistem ejaan Menulis ejaan yang betul 3. Sebutan dan intonasi Membaca dengan intonasi yang betul 4. Kosa kata Replika Batu bersurat diteroka

1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

10.1

Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 6 TUN SYED NASIR 6.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu Kajian Tempatan 2. Nilai Hemah tinggi 3. Kemahiran Bernilai Tambah TKP interpersonal KBK menjana idea

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1(i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2(i) Mengenalpasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 (i) Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre

5.2

Membaca kuat prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1(i) Menceritakan isi bahan yang dibaca. Aras 3(i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai

i. Tatabahasa - kata penguat - kata bantu ii. Sistem ejaan - menulis ejaan dengan betul. iii. Sebutan dan intonasi. -membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul iv. kosa kata - replika - batu bersurat - diteroka - resepi - dilancarkan - bahasa pengantar

1.1 .

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang diakui atau yang dilihat atau dibaca.

5.1 .

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras i(i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 6 RENDANG DAGING 1.5 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu kebudayaan 2. Nilai Murni kebersihan kerjasama 3. Kemahiran bernilai tambah KBKmengkategorikan dan merumus KMD- meramal

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

8.5

Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesuatu karangan. Aras 3 (i) Menghubungkait idea antara perenggan dan penanda wacana.

1. Tatabahasa Perbendaharaan kata (morfologi) Penjodoh bilangan 2. Sistem ejaan Menulis ejaan dengan betul 3. Kosa kata tus dihiris resipi menggelegak

5.1 .

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna ,perkataan,frasa dan ayat.

10.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan struktur kesilapan ayat.

9.2

Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

UNIT TEMA TAJUK Unit 7 Pengalaman di Gunung Machincang 1.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Geografi Ekonomi Nilai murni Bersyukur Kemahiran bernilai tambah KBK

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras I (ii) mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

1.4

Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras I (i) memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 2 (i) mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 ( ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks

Tatabahasa - Kata seru - Tanda baca - Imbuhan - Penanda wacana Sebutan dan intonasi Laporan Dialog Sintaksis Ayat seru Kosa kata - Izinkan - Bolehkah - Berikan - Tolong ambilkan - Marilah patuhi

6.2

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras I (i) mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

10.3

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

10.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 2 (i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

8.6

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras I (i) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

UNIT TEMA TAJUK Unit 7 Pengalaman di Sandakan 1.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Geografi Ekonomi Nilai murni

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1(ii) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

6.2

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras I (i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

Sistem Bahasa 1. 2. 3. 4. Tanda Baca imbuhan penanda wacana frasa kata seru

10.3 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (ii) Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk Aras 2(i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat

Membuat ringkasan berdasarkan teks yang yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca

Sebutan dan Intonasi 1. laporan 2. dialog 3. ayat seruan Kosa kata 1. destinasi 2. keistimewaan 3. menjamu 4. sajian 5. pemuliharaan

Bersyukur Kewarganegaraan Mencintai negara Peraturan sosio budaya Bersopan santun Kemahiran bernilai Tambah 1. KBK mengkategori 2. KMD 3. Konstruktivisme

UNIT TEMA TAJUK Unit 7 Perjalanan dengan keretapi 1.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Geografi Ekonomi Nilai murni Bersyukur Kewarganegaraan Mencintai negara Kemahiran Bernilai Tambah KBK TKP intrapersonal Konstraktivisme

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan nada dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Tatabahasa Tanda seru Tanda baca Imbuhan Penanda wacana Sintaksis Ayat seru Frasa Ayat tunggal Ayat majmuk Ayat penyata Kosa kata Ikut buku teks

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yag betul dan menarik.

10.3

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

8.6

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan Aras 1(i) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup.

UNIT TEMA TAJUK Unit 8 Pertandingan Perahu Layar 2.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu PJK Kajian Tempatan Geografi Nilai Kerjasama Patriotisme Semangat kesukanan Kewarganegaraan Mencintai negara sendiri. Peraturan sosiobudaya Bersopan santun ketika memohon pertolongan dari orang lain. Kemahiran Bernilai Tambah KBK Mengkategori Membuat inferens Membuat keputusan Menjana idea Kajian Masa Depan

Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

1.4

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

Tatabahasa Sinonim Kata bilangan Sebutan dan intonasi

3.1 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 7.2 Aras 3 (i) mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan

Dialog Kosa kata Ikut buku teks

6.5

Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

UNIT TEMA TAJUK Unit 8 Sukan mengharumkan nama negara 3.1

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu PJK Nilai Patriotisme Semangat kesukanan Kewarganegaraan Mengharumkan nama negara Kemahiran tambah bernilai

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat.

1.4

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

Tatabahasa Penanda wacana Ayat aktif Ayat pasif Kata sendi nama Sebutan dan intonasi Laporan Kosa kata Ikut buku teks

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

11.2

Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

KBK Membuat keputusan Menjana idea Mengenal pasti sebab dan akibat Kajian Masa Depan

8.5

Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesuatu karangan. Aras 3 (i) Menghubungkan idea antara perenggan dengan penanda wacana

10.3

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 9 TEMA : Hasil Tani Meningkat kan Ekonomi TAJUK : Peristiwa di ladang kelapa sawit 1.5 Aras 2 (i) Aras 3(i) 4.4 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu : - geografi - ekonomi 2. Nilai Murni - baik hati Kewarganegaraan mencintai negara. 4.Peraturan Sosiobudaya 5.Kemahiran bernilai tambah Kemahiran berfikir - menganalisis Kajian masa depan - ramalan Kemahiran belajar Kecerdasan Pelbagai

Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Menyusul periksa untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat sertaa sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e mel yang mudah dan bermakna Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberi.

1. 2. 3.

Tatabahasa Imbuhan Apitan Akhiran Sebutan dan Intonasi Lakonan Ayat tanya Perkataan banyak makna

Aras 2(i) 10.1

Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Menyusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.

Aras 3(i)

4.

Aras 3(i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK 2.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Melaporkan perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Mengimlak ( mengambil rencana ) teks yang diperdengarkan. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengarkan dan dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Aras 3 (i)

9.1 Aras 1 (i)

Aras 2 (i)

Aras 3 (i)

10.3 Aras 1(i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 9 TEMA : Hasil Tani Meningkat kan Ekonomi TAJUK : Kelapa Sawit 5.1 2.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Geografi Ekonomi

Melaporkan perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada bahan yang didengar dan dibaca Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Menulis ayat dengan tulisan berangkai. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mencatat nota dalam bentuk grafik.

6.2 Aras 2 (i) 6.4

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat biasa digunakan dalam sesuatu genre. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.

Tatabahasa Apitan Akhiran Perkataan seerti

Aras 3 (i)

Nilai murni Kosa kata lokasi isirung semsisn unit tempahan disteril dipakai menu tradisional sinonim -Bersih fizikal dan Mental - baik hati - Patriotisme Kemahiran bernilai tambah -Kemahiran berfikir - Membuat keputusan

Aras 2(i)

Aras 3 (i)

6.3

Aras 2 (i)

8.3

Aras 2 (i) 9.2

Aras 2 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 9 TEMA : Hasil Tani Meningkat kan Ekonomi TAJUK : Hasil pertanian 1.6 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu - Geografi - Ekonomi Nilai murni - Bersih fizikal dan mental - baik hati - patriotisme Kemahiran bernilai tambah - Kemahiran berfikir - membuat analogi - membuat analisis 9.1 Aras 1 (i) Mengimlak ( mengambil rencana ) teks yang diperdengarkan. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Kajian masa depan - ramalan

Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca. Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Menulis ayat dengan tulisan berangkai.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Tatabahasa - Kata sendi - imbuhan di - kata ganda

Aras 3 (i)

Aras 3 (i) 10.3 Aras 1 (i)

- Peribahasa Kosa Kata - Semaian - utarakan

6.4

Aras 2 (i) 8.3

- menternak

Aras 2 (i)

9.3

Aras 1 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 10 TEMA : Yang Baik Jadikan Teladan TAJUK : Monyet yang pintar 3.3 2.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu - Kesusasteraan Nilai Murni -Baik hati -Keberanian -Keinsafan Kewarganegaraan -Bertindak dengan wajar Peraturan sosiobudaya -Hidup bermasyarakat KBT -KP verbal linguistik - KB menciri, menilai

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakkan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Mengenal pasti perwatakan dalam teks. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.

Aras 3 (i)

Tatabahasa -kata pemeri -sinonim -antonim -imbuhan apitan Kosa kata -herdik -bengis -ganas -menyerah Peribahasa -beri muka -ada jalan -naik darah -panas hati

Aras1(i)

(ii)

11.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras1 (ii) Aras 2 (i)

Aras 2 (i) 5.2

Aras 1 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 10 Tema: Yang Baik Jadikan Teladan Tajuk : Monyet Yang Pintar 3.3 2.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu - Kesusasteraan Nilai Murni -Baik hati -Keberanian -Keinsafan Kewarganegaraan Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Mengecam watak yang terdapat dalam teks. Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks. 11.1 Aras 2 (i) Aras 3 (ii) Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Intonasi bercerita - bertindak dengan wajar Peraturan sosiobudaya -Hidup bermasyarakat KBT KB mencirikan membuat analogi menilai KP verbal linguistik - interpersonal

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa kata nafi kata kerja aktif kata kerja pasif Peribahasa

Aras 3 (i)

Aras 1 (i)

(ii)

Sebutan dan intonasi

Kosa kata ganas bengis berkorban

Aras 2 (i) 5.2

Aras 1 (i)

11.3

Aras 1 (i) (ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 10 Tema: Yang Baik Jadikan Teladan Tajuk: Pak Senik Insaf 3.3 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu -Kesusasteraan Nilai -baik hati -keberanian -keinsafan Kewarganegaraan -bertindak dengan wajar Peraturan sosiobudaya -Hidup bermasyarakat KBT KB mencirikan membuat analogi menilai KP verbal linguistik - interpersonal

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang baik. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

6.2 Aras 2 (i)

Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.

Tatabahasa -kata adjektif -sinonim -antonim -kata kerja pasif -ayat pasif Kosa kata -luas -kering -lauk -bakhil Peribahasa -murah hati - naik darah - panas hati

Aras 2 (ii) 5.2

11.3

Aras 2 (i)

Aras 2 (i)

7.1

Aras 2 (i)

Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 10 Tema: Yang Baik Jadikan Teladan Tajuk: Apoi Saloi 1.5 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu -Kesusasteraan Nilai -jujur -amanah -berani -baik hati KBT KB mencirikan analogi menilai interperso nal

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sokongan daripada teks. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara menarik dalam karya. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menjelaskan mesej dan nilai yang ada dalam teks. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai dalam teks. Mengulas karya sastera dan bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara menarik dalam karya.

Tatabahasa -sinonim -kata pemeri -kata adjektif -ayat penyata -imbuhan Kosa kata -tujuan -sekejap -ternampak

Aras 2 (i) 6.3

Aras 1 (i)

11.1 Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Aras 2 (i)

11.1

Aras 2 (i) Aras 3 (i) 11.2 Aras 2 (i) Aras 3 (i)

11.3

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton dan dibaca. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks Mengenal pasti tema dan persoalan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 11 TAJUK : LESTARI ALAM Alam Ceria Kita Selesa FOKUS UTAMA 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting sesuatu perkara. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong aatau menentang sesuatu pendirian dengan memberi alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti terancang. Aras 2 (i) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu tajuk perbincangan. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat FOKUS SAMPINGAN 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. SISTEM BAHASA Tatabahasa : Makna perkataan Kosa Kata ; Pencemaran Bersih PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : PPAS KT Nilai : Mencintai Alam Sekitar KB: Mengenal pasti sebab dan akibat

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN
UNIT TEMA TAJUK UNIT 11 TAJUK : LESTARI ALAM Bumi Tercemar FOKUS UTAMA 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2(i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3(i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepadfa pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. FOKUS SAMPINGAN 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang dirancang. Aras 3 (i) Membentang pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. 4.1 Mengemukan idea dan pendapat tentang perkara secara terperinci tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang sesuatu isu perbincangan. SISTEM BAHASA Tatabahasa : Makna Frasa Sebutan dan Intonasi Syair Kosa Kata ; Anugerah Binasa Nyaman Penyakit PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : P.Moral/PI KT Nilai : Bersyukur dan bertanggungjawab KB: Menjana idea dan membuat inferens

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 11 TAJUK : LESTARI ALAM Pencemaran FOKUS UTAMA 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 11.3 Mengulas karya yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Aras 1 (iii) Mengecam watak yang tedapat dalam teks FOKUS SAMPINGAN 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai jenis ( prosa dan puisi) termasuk e-mail yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan SISTEM BAHASA Tatabahasa : -Maksud frasa -Kata majmuk Kosa Kata ; -pencemaran -banjir kilat -pelupusan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : -Pendidikan Alam sekitar Nilai : -Mencintai Alam Sekitar -Bekerjasama KB: -Menjana idea -Kajian masa depan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 12 TAJUK : KEAJAIBAN ALAM Sirih Dan Pegaga FOKUS UTAMA 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapat maklumat khusus Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab FOKUS SAMPINGAN 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 10.1 Mengahasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. SISTEM BAHASA Tatabahasa : -Imbuhan akhiran -Kata ganda Sistem Ejaan : -Menulis ejaan dengan betul Sebutan dan Intonasi - surat Kosa Kata ; -Ulam -Merawat -Pegaga -Khasiat -Herba PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : -Perubatan Kewarganegaraan : -Mengetahui keistimewaan herba tempatan KB: -Menyalesaikan masalah -Kajian masa depan -kecerdasan pelbagai *Naturalis

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 12 TAJUK : KEAJAIBAN ALAM Gamat dan Rumpai Laut FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapat maklumat khusus Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. SISTEM BAHASA Tatabahasa : -Imbuhan akhiran -Kata ganda - tanda baca Sistem Ejaan : -Menulis ejaan dengan betul Kosa Kata ; invertebrat gamat jus asid amino spesis zat galian PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : -Perubatan - sains Nilai Murni -berdedikasi - kerajinan Kewarganegaraan - Mengetahui keistimewaan herba tempatan Peraturan sosio budaya KB: -Menyalesaikan masalah -Kajian masa depan -kecerdasan pelbagai *Naturalis - membezakan fakta dan pendapat

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK UNIT 12 TAJUK : KEAJAIBAN ALAM Komet FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapat maklumat khusus Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang relevan denga perkara yang dikehendaki dalam teks Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata bilangan - penjodoh bilangan - makna perkataan Sistem Ejaan : -Menulis ejaan dengan betul Kosa Kata ; - komet - buruj - eksperimen - replika - menafaat - khatulistiwa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : astronomi - sains Nilai Murni -bekerjasama Kewarganegaraan - Mengetahui keistimewaan alam semesta

KB: -Menyalesaikan masalah -kecerdasan pelbagai *Naturalis

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 13 Era Sains dan Teknologi FOKUS UTAMA 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. 6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam ilmu Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Menyusun isi penting sesuatu topik. Aras 2 (ii) Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (ii) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. SISTEM BAHASA i) Tatabahasa - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Makna perkataan - Kata berimbuhan ii) Sistem Ejaan - Ejaan kata dasar iii) Sebutan dan intonasi - Ayat Tanya iv) Kosa kata -memprogramkan - mengaktifkan - robotik - berfungsi - kreativiti PENGISIAN KURIKULUM i) Ilmu - Sains - Kemahiran Hidup ii) Nilai Murni - Kerajinan - Rasional - Berdikari iii)Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif - Rajin - Tekun - Gigih dan sentiasa meningkatkan usaha. iv) Peraturan Sosio Budaya - Kesantunan berbahasa v) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi - Kajian Masa Depan

Pertandingan Robotik

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK
Unit 13 Era Sains dan Teknologi

FOKUS UTAMA
6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam ilmu Aras 1 (i) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

FOKUS SAMPINGAN
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. 9.3 Menyususn maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif Aras 2 (i) Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik

SISTEM BAHASA
i) Tatabahasa - Ayat Tanya - Ayat Penyata - Ayat Majmuk - Kata Adjektif - Makna perkataan ii) Sistem Ejaan Ejaan kata dasar Kata terbitan iii) Sebutan dan intonasi Ayat Tanya Ayat Penyata iv) Kosa kata gentian kompleks dilaraskan canggih

PENGISIAN KURIKULUM
i) Ilmu - Sains - Kemahiran Hidup ii) Nilai Murni Kerajinan Berdikari iii)Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Rajin Tekun Gigih dan sentiasa meningkatkan usaha. iv) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran Belajar Cara Belajar

Basikal Bestari

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 13 Era Sains dan Teknologi FOKUS UTAMA 6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam ilmu Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tesirat. Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. FOKUS SAMPINGAN 2.2 Melaporkan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. SISTEM BAHASA i) Tatabahasa - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Ayat tanya ii) Sistem Ejaan - Kata terbitan iii) Sebutan dan intonasi - Ayat Tanya iv) Kosa kata -memprogramkan - kreatif - kriteria PENGISIAN KURIKULUM i) Ilmu - Sains - Kemahiran Hidup - Kajian Tempatan ii) Nilai Murni - Kerajinan - Rasional - Berdikari - Bekerjasama iii)Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif - Gigih dan sentiasa meningkatkan usaha. v) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi - Kajian Masa Depan - Kemahiran Belajar Cara Belajar - Kemahiran Berfikir * menjana idea

Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK
Unit 14 Wawasan Kita

FOKUS UTAMA
4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperolehi. 5.2 Membaca kuat teks, prosa, dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 (i) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

SISTEM BAHASA
i) Tatabahasa - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat aktif - Ayat pasif ii) Sistem Ejaan - Keselarasan huruf vokal iii) Sebutan dan intonasi Intonasi ayat perintah Intonasi ayat Tanya Intonasi sajak iv) Kosa kata - berleter - keliru - samudera - tetokai - jelajahi - simulasi - situasi - minda

PENGISIAN KURIKULUM
i) Ilmu - Kajian Tempatan ii) Nilai Murni Rasional Kesyukuran iii)Kewarganegaraan Menginginkan Negara yang maju. iv) Peraturan Sosio Budaya Kesantunan berbahasa v) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir * Menyatakan sebab dan akibat - Kecerdasan Pelbagai *Intrapersonal * Visual linguistik

Membaca untuk Menguasai Dunia

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK
Unit 14 Wawasan Kita

FOKUS UTAMA
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataaan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Mengklafikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

FOKUS SAMPINGAN
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA
i) Tatabahasa - Ayat penyata - penanda wacana ii) Sistem Ejaan - Keselarasan huruf vokal iii) Sebutan dan intonasi Intonasi ayat penyata iv) Kosa kata minda teknologi maklumat internet

PENGISIAN KURIKULUM
i) Ilmu - Kajian Tempatan ii) Nilai Murni Kerajinan iii) Peraturan Sosio Budaya Kesantunan berbahasa v) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir * Menyatakan sebab dan akibat

Perpustakaan Awam Desa

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN


UNIT TEMA TAJUK Unit 14 Wawasan Kita

FOKUS UTAMA 5.2 Membaca kuat teks, prosa, dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 (i) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 2 (i) Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 3 (i)

FOKUS SAMPINGAN 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA i) Tatabahasa - Sinonim - Simpulan bahasa - Penanda wacana - Ayat tanya - Ayat aktif - Ayat pasif ii) Sistem Ejaan - Keselarasan huruf vokal iii) Sebutan dan intonasi - Intonasi ayat Tanya iv) Kosa kata - panel - tempurung - mutu - syarahan

PENGISIAN KURIKULUM i) Ilmu - Kajian Tempatan ii) Nilai Murni - Rasional - Kesyukuran - Semangat bermasyarakat iii)Kewarganegaraan - Menginginkan Negara yang maju. v) Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir * Menyatakan sebab dan akibat - Kecerdasan Pelbagai *Intrapersonal * Verbal linguistik

Membaca Santapan Minda

Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.