Anda di halaman 1dari 17

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tarikh : 10 04 2011 Masa : 10.45 11.15 pagi Tahun : 5A Bilangan murid : 44 Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tema /Tajuk : Unit 4 Selamatkan Alam Sekitar Sub tajuk : Kesan pencemara 1.Murid menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu kejadian berdasarkan gambar. : 2.Murid membina ayat penyata

da :

- Murid pernah membaca berita tentang pembakaran hutan di Kalimantan Hasil Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: i. Mengemukakan hujah yang bernas untuk menyokong tajuk ii. Menyatakan nilai murni dan mesej yang terdapat dalam grafik iii. Melenglapkan dan menulis maklumat yang telah dibincang : 1.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu kejadian berdasarkan gambar. Aras 3 ( i ) menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. gan : 8.2 Menuliskan nilai murni yang tersirat dalam gambar. Aras 1 ( i ) membina ayat majmuk dan ayat tunggal berdasarkan tajuk. Sistem Bahasa :Tatabahasa : Ayat Penyata Jerebu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Pembakaran dan pelepasan asap ke udara merupakan punca berlakunya jerebu. urikulum: i) Ilmu : Sains Perubatan, Pendidikan Sivik : Kebersihan, bertanggungjawab, berdisiplin iii ) Penggabungjalinan: Aspek tatabahasa dan kosa kata . Kemahiran Belajar : Membaca, mengumpul dan menulis Bahan Bantu Mengajar : Buku teks , kad bergambar, lembaran kerja LANGKA H /MASA Set induksi ( 3 minit) ISI PELAJARAN Guru menanyakan beberapa soalan. Contoh soalan: 1.Bagaimanakah keadaan gambar ini ? 2.Di manakah kamu pernah melihatnya? AKTIVITI P&P 1.Guru mempamerkan kad bergambar dan bersoal jawab tentangnya. 2.Guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran. Kesan Pencemar CATATAN BBM : kad bergambar Kemahiran : Kemahiran melihat, mendengar dan bertutur.

i Murni

Langkah 1 ( 6 minit)

Membaca petikan Kesan Pencemaran yang terdapat dalam buku teks. LAMPIRAN 1 Petikan cerita Jerebu dan Hujan Asid Guru menanya beberapa soalan berpadukan petikan. Soalan : 1.Apakah yang kamu faham selepas membaca petika tersebut ? 2.Apakah maklumat tersurat yang dapat kamu cari daripada petikan tersebut. 3.Selain maklumat yang tersurat, apakah isi tersirat yang kamu dapat?

Guru meminta murid membaca buku teks buka muka surat 45. Petikan Kesan Pencemaran 1.Guru meminta murid membaca petikan serta memahami isi dengan teliti.

Kemahiran: Membaca melihat, mendengar dan berfikir Sistem bahasa: Tatabahasa Kata Tanya Nilai : bertanggungjawab , berdisiplin

2.Guru memberi penerangan kepada murid tentang petikan yang dibaca. 3.Murid berfikir sambil mencatat apakah isi tersirat yang diperoleh dapat daripada petikan.

Langkah 2 ( 6 minit)

1.Guru meminta murid mengikut langkah pelaksanaan OK5R.

Maklumat tersurat: Asap menyebabkan orang ramai menjadi tidak sihat. 2.Guru menggunakan teknik Asap berpunca daripada asap OK5R. kenderaan, pembakaran dan sapa kilang 3.Murid mengikut langkah langkah OK5R. Maklumat tersirat: Aktiviti harian terjejas akibat pencemaran udara. Punca yang menyebabkan pencemaran perlu dikawal. Orang ramai perlu mengambil langkah tertentu untuk menjaga alam sekitar. Reflek : Masalah

1.Guru meminta murid membincangkan maklumat tersurat dan tersirat.

Nilai : Bertanggungjawab Sietem bahasa Tatabahasa Ayat Penyata Kemahiran: Menulis maklumat tersurat dan maklumat tersirat Teknik OK5R - tinjauan keseluruhan - idea keseluruhan - baca - rakam - sebut - semak - ingat kembali KBKK: Kemahiran berfikir,

pencemaran berpunca daripada kegiatan manusia. Masalahpencemaran perlu diatasi agar aktiviti harian orang ramai tidak terjejas. Langkah 3 ( 10 minit) Sistem bahasa 1.Mencari maklumat 1.Murid diminta berbincang di dalam kumpulan untuk mencari maklumat yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2.Guru memberi penerangan tentang ayat penyata kepada murid . Guru meminta murid memberi beberapa contoh ayat daripada petikan . 3.Guru meminta murid memilih kad ayat tentang punca, kesan dan cara atasi pencemaran 4.Murid memilih dan menampalkan kad-kad ayat pada ruangan yang sesuai di papan hitam. Penutup ( 5 minit) Memberi tugasan berkaitan ayat penyata sebagai latihan pengukuhan di rumah 1.Guru membuat rumusan tentang tajuk hari ini, Kesan Pencemaran. 2.Guru memberi pujian dan motivasi atas penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan. 3.Guru mengedarkan latihan pengukuhan kepada semua murid.

mendengar dan menulis.

KBKK: Kemahiran berfikir, menulis dan mendengar Nilai : Bekerjasama dalam kumpulan , berusaha dan rajin, berfikiran rasional

Nilai : Sikap kerajinan, bersungguh-sungguh . Kemahiran : Kemahiran mendengar

LAMPIRAN 1 Lembaran kerjaLengkapkan jadual mengikut punca, kesan dan cara-cara mengatasi

/5

Mata pelajaran Tahun

: Bahasa Melayu

: 5 Orkid : 20 orang : Alam Sekitar : Pencemaran : 24 Jun 2011 : 30 minit

Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa

Objektif

: Pada akhir pelajaran murid dapat;

i. Membaca frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan yang digaris.

Hasil Pembelajaran: : 5.1 Aras 1 ( i ) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Utama

Fokus Sampingan

: 8.1 Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Kemahiran Bahasa

: Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.

: Imbuhan apitan, sebutan dan intonansi. Ilmu : Bahasa Melaysia, KT & PSK

Nilai : menghayati, bertanggungjawab dan menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Menyenarai tugas, dan kemahiran mengkategorikan Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan. Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal dan emosi. : Murid pernah mendengar pantun seloka di televisyen. : Kad imbasan (gambar), lembaran kerja.

Sedia Ada

Fasa (Masa)

Strategi Pembelajaran/aktiviti

Isi Pelajaran

Catatan & BSPP

Set Induksi ( 5 minit )

1. Memperkenalkan tajuk pelajaran iaitu pencemaran alam sekitar - Guru menunjukkan gambar tentang pencemaran alam sekitar. - guru menanya murid-murid Q1. Apakah gambar ini? Asw: gambar pencemaran alam sekitar. Q2. Kenapa perkara ini berlaku? Asw: manusia tidak bertanggungjawab. -guru memperkenalkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. Tajuk pengajaran dan pembelajaran pencemaran alam sekitar

Langkah 1 ( 5 minit )

Teori kecerdasan pelbagai : ( Kecerdasan Verbal Linguistik.)

Punca pencemaran alam sekitar: - Kurang kesedaran - Kurang didikan - Kurang sikap kesedaran alam sekitar

Nilai Menghayati

KBKK - Menyatakan

KKE -keyakinan diri.

Sumbangsaran - Guru menerangkan skop tajuk P&P iaitu pencemaran alam sekitar - Guru menyoal murid.

Langkah 2

Teori kecerdasan pelbagai : Kecerdasan interpersonal

Nilai

( 10 minit ) KBKK - menjana idea PANTUN 1 Limau kasturi lebat di dahan, Jatuh sebiji dikutip Pak Imran; Cintailah keindahan jaga kebersihan, Persekitaran indah tiada pencemaran.

-bekerjasama

Sumbangsaran

1. Guru menayangkan beberapa contoh pantun dan murid diminta menyalin pantun tersebut di atas kad yang disediakan. 2. Guru mengutip semua kad yang telah ditulis dan dimasukkan ke dalam kotak. 3. Setiap murid diminta mengambil 2 keping kad seorang.

PANTUN 2 4. Murid diminta mencari pasangan pantun tersebut berdasarkan kesesuai rima pada rangkap pantun. 5. Setiap murid menyampaikan pantun yang berjaya digabungkan. Jika anakanda orang yang sasa, Bila dimarah jangan terasa; Jadilah warga bertimbang rasa, Kepada alam kita berjasa.

PANTUN 3 Kakiku luka tercucuk duri, Luka dirawat oleh Cik Ani;

Sihat badan wajah berseri, Negara bersih hidup harmoni.

Langkah 3 ( 5 minit )

Rujuk lampiran Teori Kecerdasan Pelbagai : ( Verbal 1. Linguistik ) - Murid 1. Guru mengedarkan lembaran menyiapkan kerja. lembaran kerja 2. Guru memberi 5 minit untuk dalam masa yang menyiapkan kerja. ditetapkan. 3. Guru membuat perbetulan tugasan bersama murid serta membuat rumusan tugasan.

Nilai -bekerjasama

KKE -keyakinan diri.

Penutup ( 5 minit )

Pengukuhan kognitif - Rumusan isi pelajaran

Pengukuhan sosial - Nilai - Teguran Kesimpulan:

1. Pengukuhan : - langkahlangkah mengatasi masalah pencemaran. 2. Kesimpulan - murid dapat mengenal pasti punca pencemaran alam sekitar dan cara-cara mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.

KBKK Menjana idea.

Rumusan / Kesimpulan - Perbincangan kelas.

LAMPIRAN 1 TAJUK : PENCEMARAN ALAM PANTUN 1 Limau kasturi lebat di dahan Jatuh sebiji dikutip Pak Imran Cintailah keindahan jaga kebersihan Persekitaran indah tiada pencemaran

PANTUN 2 Jika anakanda orang yang sasa Bila dimarah jangan terasa Jadilah warga bertimbang rasa Kepada alam kita berjasa

PANTUN 3 Kakiku luka tercucuk duri Luka dirawat oleh Cik Ani Sihat badan wajah berseri Negara bersih hidup harmoni

SOALAN

Nyatakan makna perkataan yang bergaris dalam pantun di atas.

a) dikutip : ______________________________________________________

b) dimarah : _____________________________________________________

c) dirawat : _____________________________________________________