Anda di halaman 1dari 9

ISL 4 EDU 3103

Layari internet dan muat turun maklumat berkaitan implikasi teori pembelajaran behavioris terhadap pengajaran-pembelajaran kepada kanakkanak berkeperluan khas. Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio. Implikasi Teori Pembelajaran Behavioris Ke Atas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kepada Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Teori pembelajaran yang diperkenalkan bukan sahaja memberi implikasi dalam P&P kanak-kanak normal, namun ia turut mencakupi kanak- kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas ialah kanak-kanak yang mengalalami masalah penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran[2]. Bagi guru-guru yang sudah lama berkecimpung dalam dunia khas, semestinya mereka telah memahami dan begitu arif tentang pengubahsuaian kurikulum berdasarkan kognitif dan tahap keabnormalan murid- murid. Malah, jika diteliti dan dihayati, pengajaran terhadap kanak-kanak khas juga banyak mengaplikasikan teori-teori pembelajaran yang diutarakan.

Teori Behavioris: Dalam mengajar kanak- kanak berkeperluan khas, pengaplikasian teori ini amat tepat dengan situasinya. Jika kita melihat kepada masalah kanak-kanak khas yang kebanyakkannya tidak tahu membaca, pendekatan teori ini mampu meningkatkan sedikit ransangan mereka agar terus berminat dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan teori tersebut juga, guru-guru boleh menggunakan peneguhan positif atau negatif bagi meransang murid-murid berusaha untuk meningkatkan kemahiran membaca. Seelok-eloknya, guru perlu memberi ganjaran atau hadiah kepada muridmurid yang menguasai kemahiran tersebut. Sebagai contoh, seorang guru memberikan coklat kepada muridnya yang mampu membaca huruf a hingga h dengan betul. Kaedah ini akan memberikan motivasi kepada kanak-kanak lain untuk mencuba dan kanak-kanak yang memperoleh peneguhan tersebut untuk terus menguasai huruf seterusnya.

Malah, berdasarkan hukum pembelajaran yang terdapat dalam teori tersebut, seseorang guru perlulah membuat persiapan sebelum mengajar. Sediakan BBM yang menarik, ransangan yang sesuai dan teknik pendekatan yang praktikal. Selain 1

ISL 4 EDU 3103


daripada itu juga, guru perlu memastikan tahap kesediaan murid. Bagi mengetahui tahap murid-murid, gunakan waktu set induksi untuk berinteraksi dan bertanyakan hal-hal umum kepada murid- murid. Contohnya, guru bertanyakan apakah yang dilakukan oleh anak muridnya yang mengalami masalah hiperaktif. Guru perlu memberikan respon yang spesifik dan kerap. Hal ini kerana murid-murid khas sentiasa memerlukan perhatian dan respon agar mereka dapat meningkatkan tahap kelakuan kearah yang lebih positif. Respon guru dan teguran yang positif serta spesifik agar kanak-kanak yang mengalami masalah tingkah laku dapat mengetahui masalah mereka yang lari dari norma asal. Contohnya, kanak-kanak down sindrom yang bermasalah akolalia iaitu mengulang-ulang perkataan dengan kerap, guru perlu menegur secara terus terang bahawa perlakuannya adalah diluar norma manusia normal. Respon guru tersebut, mampu mengurangkan keadaanya kepada yang lebih baik.

Selain daripada itu juga, guru perlu menggiatkan penghapusan tingkah laku yang tidak diingini. Gunakan kaedah time-out, kontrak, pengasingan, dan sebagainya dalam mengawal dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Namun begitu, kaedah atau hukuman tersebut perlulah sesuai dengan masalah tingkah laku kanakkanak tersebut. Jika kanak-kanak yang mengalami masalah down sindrom, kaedah time out merupakan antara kaedah yang boleh digunakan.

ISL 4 EDU 3103 Teori Pembelajaran Behavioris

Pelaziman Klasik
- Pembelajaran haiwan dan manusia yang terhasil daripada gerak balas automatik terhadap sesuatu rangsangan yang mula-mula tidak memberikan sebarang

Definisi :
- Tingkah laku atau behaviour merujuk kepada perbuatan, reaksi manusia atau haiwan dalam bentuk gerakbalas hasil ransangan dalaman mahupun luaran.

Pelaziman Operan Pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan daripada tingkah laku terdahulu menghasilkan tingkah laku baharu.

kesan.

Ivan Petrorich Pavlov (1849-1936)

Edward Lee Thorndike (1874-1949)

John Broadus Watson (1878-1958)

Burrhus frederic Skinner (1904-1990)

ISL 4 EDU 3103


TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936)

Menurut teori Pavlov, setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Konsep pembelajaran Povlov : Generalisasi Rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Diskriminasi Berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu

rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Penghapusan Berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.

Teori Pelaziman Klasik J.B Watson (1878-1958)


Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas, iaitu takut, marah dan sayang. Tindak balas emosi ini dapat dilazimkan. Keadaan ini dapat digambarkan melalui pengalaman yang dilalui pada zaman kanak-kanak.

Implikasi Teori Pelaziman Klasik Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran


Guru hendaklah memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar. Suasana bilik darjah haruslah mesra, berperaturan, layanan adil dan sebagainya bagi membentuk emosi yang positif.
4

ISL 4 EDU 3103


Teori Pelaziman Operan E.L Thorndike (1849-1936)
o o o Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara rangsangan dan gerak balas. Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu pembelajaran manusia. Tiga Prinsip Pembelajaran Anjuran Thorndike : Hukum Kesediaan Kesediaan dari segi psikomotor,afektif, kognitif sebelum boleh belajar. Hukum Latihan Latihan yang diulang-ulangkan untuk ditingkatkan kemahiran. Hukum Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan tindak balas .

ISL 4 EDU 3103


PERSEDIAAN TUTORIAL Pelajar mengkaji teori behavioris dan menganalisis secara PMI implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran. PMI Tentang Implikasi Teori Behavioris Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Teori behavioris dibahagi kepada dua jenis,iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Teori pelaziman klasik dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan J.B. Watson manakala teori pelaziman operan pula dikemukakan oleh E.L. Thorndike dan B.F. Skinner. Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov membuat kajian tentang pengeluaran air liur anjing. Pavlov berminat untuk menjalankan uji kaji mengukur lelehan air liur anjing memandangkan setiap kali melihat pembantu makmal, mendengar tapak kaki pembantu makmal atau melihat baju pembantu makmal yang membawa makanan anjing, air liur anjing akan meleleh keluar. Teori pelaziman klasik ini mengutamakan gerak balas atau respons yang dikenali sebagai gerak balas terlazim. Ini ialah hasil pembelajaran melalui proses perkaitan antara dua rangsangan, iaitu rangsangan semula jadi (daging) dan rangsangan terlazim(cahaya lampu suluh). Teori pelaziman klasik J.B. Watson pula mengaji tentang perkaitan pelaziman dan kawalan emosi manusia, iaitu uji kaji tentang Albert. Kanak-kanak Albert dibiarkan bermain tikus putih dan sementara itu Watson membunyikan ketukan yang kuat. Albert terkejut dan terus takut kepada tikus tersebut. Selepas itu, Albert menjadi takut kepada semua benda putih yang berbulu. Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas, iaitu takut, marah dan sayang. Tindak balas emosi ini dapat dilazimkan. Seterusnya, teori pelaziman operan E.L. Thorndike menekankan bahawa hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan. Kajian Thorndike tentang bagaimana kucing belajar keluar dari kurungan menunjukkan hubungan yang dimaksudkan. Thorndike mengemukakan tiga hukum atau prinsip pembelajaran, iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan hasil daripada kajian ini. Dalam kajian Thorndike, seekor kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar. Makanan kucing diletakkan di luar sangkar dan pintu sangkar dapat dibuka siranya selak dipijak. Kucing terpijak selak itu dan dapat keluar untuk mendapatkan makanan. Tindakan rawak ini dikenali sebagai teori cuba-jaya. Menurut Thorndike, hubungan 6

ISL 4 EDU 3103


antara rangsangan (makanan) dengan gerak balas (menekan tuil selak) menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Sekiranya kesan tindakan adalah negatif, hubungan R-Gakan lemah dan tingkah laku tidak berulang. Selain itu, teori pelaziman operan B.F Skinner menekan hasil kesan-akibat membawa kepada tingkah laku baharu, tingkah laku diteruskan atau diulangi dan sebaliknya. Kesan-akibat boleh berlaku dalam bentuk ganjaran ataupun

hukuman .Oleh itu, hukuman dan dendaan, ganjaran dan peneguhan membawa kesan yang tertentu kepada kemungkinan wujudnya tingkah laku baharu atau sebaliknya. Pelaziman operan B.F. Skinner boleh dirumuskanseperti dalam bentuk rumus berikut: A B C

C akan seterusnya menjadi A, iaitu peristiwa awal bagi tingkah laku seterusnya. Skinner terkenal dengan teori peneguhan yang terbentuk hasil kajiannyake atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam Peti Skinner. Antarakajian yang dibuat ialah tikus akan hanya mendapat makanan apabila tuil suis ditekan. Oleh itu, tikus tersebut mengulangi menekan tuil suis untuk mendapatkan makanan. Jadual PMI membahagikan kepada Plus, Minus dan Interesting. Plus mewakili kebaikan manakala Minus mewakili kelemahan dan Interesting pula mewakili yang isi yang menarik perhatian kami. Kebaikan implikasi teori behavioris telahmenyatakan guru dapat menetapkan matlamat yang spesifik. Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. Guru dapat menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Objektif tersebut hendaklah khusus dan eksplisit serta satu objektif bagi satu langkah kecil. Selain itu, guru juga perlu menyediakan langkah pengajaran secara berperingkat. Guru hendaklah menentukan satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran dan susunan langkah tersebut hendaklah secara progresif serta ansurmaju. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepada langkah seterusnya. Di samping itu, aplikasi teknik peneguhan yang sesuai juga amat penting dalam teori behavioris. Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah laku dan peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai hendaklah berdasarkan 7

ISL 4 EDU 3103


masa (masa tetap dan masa berubah) dan juga kandungan (nisbah tetap dan nisbah berubah). Hukum kesediaan juga perlu dikaitkan dalam pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. Guru hendaklah menyediakan situasi yang merangsang dan mencungkil rasa ingin tahu pelajar. Manakala hukum latihan juga tidak dapat diabaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hukum latihan dapat diperbanyakkan dengan pengulangan dan latih tubi supaya murid-murid dapat menguasainya. Tambahan pula, teori behavioris juga mengaplikasikan hukum kesan atau akibat. Aktiviti pengukuhan dapat diadakan dan peneguhan yang sesuai dapat dipilih dan diaplikasikan dalam tempoh masa yang kerap. Hukum kesan atau akibat juga mementingkan pengalaman teknik hukuman dan ganjaran. Guru juga dapat menyediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra dengan mengamalkan rutin belajar, rutin keceriaan, peraturan bilik darjah yang positif dan mengamalkan dinamika kumpulan serta menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif supaya murid dapat belajar dalam suasana bilik darjah yang kondusif. Sebaliknya, kelemahan teori behavioris adalah hanya guru yang berhak menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Oleh itu, murid hanya akan belajar apa yang diajar oleh guru. Hal ini telah menyebabkan murid menjadi pasif dalam pembelajaran dan hanya mendapat pengetahuan daripada guru dan tidak mempunyai motivasi untuk mendapat pengetahuan lain dengan keupayaan sendiri. Maksudnya pembelajaran ke arah kendiri tidak dapat dipupuk dalam kalangan murid. Hal ini juga menyebabkan murid hanya mendengar dan menghafal penjelasan daripada guru. Selain kebaikan dan keburukan implikasi teori behavioris, terdapat juga perkara yang menarik perhatian kami terhadap teori tersebut. Antara perkara yang menarik minat kami adalah tiga hukum yang dikemukakan oleh E.L.Thorndike, iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Dalam hukum kesediaan, individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tindakan atau gerak balas berlaku. Hukum kesediaan mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Sekiranya murid sudah bersedia untuk belajar, makakesan pembelajarannya akan menjadi amat memuaskan. Manakala dalam hukum latihan pula, hukum ini menegaskan manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan atau dibuat lagi. Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran, latihan 8

ISL 4 EDU 3103


dalam pelbagai bentuk, pengulangan, latih tubi, aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam situasi lain hendaklah dibuat dengan lebih kerap. Hukum kesan pula menunjukkan sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu berulang. Guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada perasaan rasa berjaya. Sekiranya murid dapat menguasai pembelajaran atau mendapat pujian, murid akan berasa puas hati dan gembira. Situasi ini akan membuatkan murid akan berusaha dengan lebih gigih untuk terus berjaya. Sebaliknya, jika murid tidak dapat menguasai pembelajaran,dikritik, dimarahi atau dikecam, murid akan berasa kecewa dan hilang minat untuk belajar.

Anda mungkin juga menyukai