Anda di halaman 1dari 23

[1]

KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI TEMERLOH Oleh : Melati Binti Sabtu Saliza Binti Abdul Razak Kolej Komuniti Temerloh 2011 ABSTRAK Dalam era globalisasi hari ini kita tidak dapat lari dari perkembangan teknologi komputer dan maklumat. Penggunaan teknologi ini telah berkembang dengan pesat dalam sistem pendidikan negara samada di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam proses pembelajaran di kalangan pelajar mempunyai banyak kelebihan dan impaknya. lebih mudah dan menarik. Kemampuan pelajar menguasai kedua-dua aspek ini sangat membantu dalam menjayakan sesi pembelajaran yang Justeru itu kajian ini dijalankan bagi melihat keberkesan penggunaan komputer dan teknologi maklumat di kalangan pelajar. Skop kajian dijalankan di Kolej Komuniti Temerloh dengan bilangan sampel yang dipilih secara rawak seramai 76 orang. Kajian melibatkan tiga program iaitu; Program Teknologi Maklumat, Program Fesyen dan Pakaian dan Program Penyenggaraan Bangunan. Data dikumpul dengan menggunakan set soal selidik. Hasil kajian menunjukkan penerimaan pelajar terhadap penggunaan Seterusnya komputer dalam melaksanakan tugasan atau laporan adalah sangat baik.

dapatan kajian juga menunjukkan penerimaan pelajar terhadap pencarian maklumat dalam melengkapkan tugasan atau laporan dengan menggunakan teknologi maklumat juga amat baik. Pelajar mengatakan bahawa kerja mencari bahan tugasan atau laporan amat mudah dan pantas dengan menggunakan komputer. mencari bahan secara atas talian. Walau bagaimanapun masih terdapat sebilangan kecil yang tidak tahu menggunakan enjin carian secara berkesan dan tidak mahir

[2]

BAB 1 : PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

dunia

bagi

membolehkan

mereka

bersaing di peringkat global. Pada zaman bermaklumat dan Revolusi komputer, dari komputer berteknologi ini, maklumat itu dianggap kuasa dan komoditi yang berharga yang boleh dunia. perlukan mengubah Boleh wang senario kehidupan maklumat tidak dapat dikatakan malah desktop ke komputer telapak, komputer baru sentiasa dijual setiap saat di serata dunia. dan Komputer merupakan alat elektronik yg menyimpan, menganalisis mengeluarkan maklumat sebagaimana yang dikehendaki atau yang diarahkan. Komputer dapat menyimpan maklumat, permainan menggunakan pengguna boleh mengubah imej, mereka Dengan multimedia, dengan bentuk objek dan sebagai alat bermain komputer. aturcara berinteraksi

diperlukan oleh manusia seperti mereka disangkal lagi bahawa manusia tidak selesa hidup tanpa wang seperti manusia tidak dapat meneruskan kehidupan tanpa maklumat (Utusan, 2001). Kini, teknologi maklumat amat penting dalam usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara maju pada tahun 2020. Di Malaysia perkembangan

perkataan, imej dan bunyi, yang boleh mengubah cara belajar. Teknologi ditakrifkan maklumat kaedah boleh yang komputer dan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dilihat suatu yang positif di mana ia telah menggalakkan semua lapisan masyarakat melengkapkan diri dengan ilmu teknologi maklumat. Namun terdapat segelintir remeh golongan terhadap memandang sebagai

digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. Perkembangan dalam teknologi maklumat kini dilihat semakin gah berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dunia globalisasi. Ledakan teknologi ini telah membawa banyak perubahan kepada pelbagai golongan masyarakat di seluruh

perkembangan komputer dan teknologi maklumat kerana mereka beranggapan penggunaan komputer dan teknologi maklumat tidak penting dalam kehidupan

[3]

seharian. Dr. Rahmah Hashim (Utusan, 2002), berpendapat kepada dan kejayaan atau kegagalan memasyarakatkan ICT banyak bergantung keyakinan masyarakat, dilaksanakan kefahaman, serta kesungguhan, awam kerajaan

pendekatan dan kaedah belajar yang tidak mungkin dapat dilaksanakan kaedah sekiranya menggunakan

tradisional. Komputer dan teknologi maklumat menyediakan kaedah dengan memberi penekanan kepada penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif selain daripada menerima ilmu secara sehala sahaja. Keberkesanan komputer dan

komitmen semua pihak tidak kira anggota sektor oleh mahupun seperti swasta. Oleh itu, pelbagai langkah telah membenarkan wang KWSP dikeluarkan untuk membeli komputer dan Kempen Satu Rumah Satu Komputer dalam usaha untuk memastikan masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus teknologi yang serba canggih. Revolusi komputer dan teknologi maklumat pada masa kini telah digunakan secara global dan revolusi ini telah meresap ke semua sektor dalam kehidupan kepada masyarakat. komputer dan Pengenalan teknologi

teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilihat seawal peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke institusi pengajian tinggi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan komputer dan teknologi maklumat di kalangan generasi muda yang diharap dapat menjadi generasi celik teknologi maklumat yang cemerlang. Antara program tersebut seperti mySchoolnet, portal my-GFL (Malaysian Great For Learning) dan portal Eduwebtv. Usaha-usaha kerajaan ini dapat dibuktikan dengan petikan kata-

maklumat telah membawa kepada sikap yang positif di kalangan pelajar. Ini kerana luas komputer dalam aktiviti dan teknologi maklumat menyediakan peluang yang pembelajaran berbanding dengan kaedah tradisional. Kemudahan internet, hipermedia dan multimedia telah memudahkan

[4]

kata dari Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein : Kementerian ini sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyahut hasrat kerajaan untuk memajukan bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan Institusi dilihat pengajian tinggi juga

peringkat umur dan memberi peluang pendidikan kepada lepasan menengah sebelum ke pasaran tenaga kerja atau melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Objektif penubuhan Kolej Komuniti adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti, berteknologi tinggi dan holistik dengan menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran menyediakan kepada semua peringkat masyarakat, menganjur dan pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadikan komuniti berpengetahuan (kcommunity), menganjur dan menyediakan latihan peningkatan dan kemahiran (upskilling), latihan pemantapan kemahiran (re-skilling), latihan sangkutan (attachment training) untuk keperluan tenaga kerja setempat, mewujudkan dan menganjurkan rangkaian strategik dan pakatan setempat (stakeholder), pembelajaran berkualiti. strategik dan dengan pemegang dan yang komuniti taruh

banyak

mengaplikasikan

penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam P&P. Komputer dan teknologi maklumat memainkan peranan yang penting sebagai alat bantuan mengajar yang serba canggih dan lebih berkesan daripada pendekatan Paper & Chalk. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil langkah mempergiatkan penggunaan komputer dan teknologi maklumat bagi semua kursus di IPT seperti pembelajaran jarak jauh, epembelajaran, dalam talian. Kolej Komuniti Kementerian pembangunan perisian

menyediakan kondusif itu, yang dan efisien, dapat

kursus serta penilaian kursus secara

kemudahan, perkhidmatan dan sistem Jesteru maklumat dan penggunaan

teknologi terancang

Pengajian Tinggi merupakan salah satu institusi yang menyediakan keperluan latihan dan kemahiran kepada semua

bersesuaian

dijadikan sebagai wadah komunikasi abad ini yang mempercepatkan dan

[5]

mempermudahkan

hubungan

serta

arah generasi celik teknologi maklumat yang cemerlang. Melalui kajian ini, faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat kalangan dalam pelajar pembelajaran Kolej di Komuniti

perolehan maklumat. Keupayaan Kolej Komuniti dalam menguasai teknologi maklumat adalah amat diperlukan agar dapat membantu komuniti setempat membaiki diri dan tidak ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk melihat sejauhmana keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh. 1.2 PENYATAAN MASALAH

Temerloh. Antaranya ialah faktor dari segi aspek pengetahuan, kemahiran dan teknologi. pelajar peralatan, pula lebih Aspek tentang perisian pengetahuan cara lebih memfokuskan kepada pengetahuan penggunaan dan

komputer

teknologi maklumat. Aspek kemahiran memfokuskan pelajar kepada kemahiran Penggunaan komputer dan teknologi maklumat boleh memberikan signifikan terhadap keberkesanan, kecekapan dan produktiviti dijalankan. berlaku komputer, komunikasi kepada pendidikan. di dalam aktiviti yang yang dan baru bidang yang Seperti yang kita sedia maklum pelajar Kolej Komuniti merupakan kumpulan pelajar tanpa had umur, jantina Revolusi teknologi memberi Kemajuan pelajar maklumat oleh maklumat cabaran revolusi pelbagai menggunakan

komputer dalam membuat tugasan atau laporan dan juga kemahiran pelajar mencari maklumat atau bahan-bahan rujukan dengan menggunakan teknologi maklumat. Dari segi aspek teknologi pula, lebih memfokuskan kepada kemahiran pelajar dalam menggunakan teknologi internet, enjin pencarian, muat turun dan sebagainya.

disebabkan

kemajuan

berlaku ini perlu dimanfaatkan oleh pelajar untuk mempertingkatkan diri ke

[6]

dan bangsa. program sebenar. yang

Program-program yang kemahiran proses perlu oleh yang kerja

pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh perlu dijalankan. Kajian ini perlu dijalankan bagi memastikan penggunaan komputer dan teknologi maklumat benar-benar dapat meningkatkan Temerloh. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN keberkesanan pembelajaran pelajar Kolej Komuniti

ditawarkan di Kolej Komuniti merupakan latihan Pelajar ditentukan berdasarkan kepada

menghasilkan pensyarah

pelbagai bentuk tugasan atau laporan sepanjang pengajian mereka. Pelajar Kolej Komuniti Temerloh juga tidak terkecuali menghadapi situasi sebegini. Dalam masa yang terhad, pelajar perlu menyiapkan setiap tugasan oleh atau laporan yang

Kajian ini dilaksanakan untuk melihat sejauhmana keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh. Kajian ini dijalankan berdasarkan

diberikan

setiap

pensyarah.

Sekiranya para pelajar menggunakan teknologi komputer, iaitu perisian seperti Microsoft Office, AutoCad, Adobe dan sebagainya serta teknologi rangkaian internet sudah tentu tugasan atau laporan mereka dapat disiapkan dengan cekap, pantas dan tepat. Justeru itu, faktor penggunaan teknologi maklumat dilihat mampu memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh. Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan di atas maka satu kajian mengenai keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam

objektif-objektif berikut : 1. mengenalpasti penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer pelajar dalam membuat tugasan/laporan 2. mengenalpasti penerimaan melengkapkan dengan maklumat. terhadap pencarian maklumat untuk tugasan/laporan teknologi menggunakan

[7]

1.4

PERSOALAN KAJIAN kepada bagi objektif-objektif soalan mencapai kajian objektif

Pelajar-pelajar ini dipilih secara rawak daripada populasi pelajar seramai 252 orang untuk dijadikan sampel kajian. Oleh itu, jumlah keseluruhan sampel kajian yang digunakan adalah sebanyak 76 orang responden sahaja.

Berdasarkan kajian, kajian : dikemukakan

beberapa

1. Apakah penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer dalam 1.6 KEPENTINGAN KAJIAN membuat tugasan/laporan ? 2. Apakah penerimaan pelajar terhadap pencarian melengkapkan dengan maklumat ? maklumat menggunakan untuk teknologi tugasan/laporan Setiap kajian yang dijalankan selalunya mempunyai kepentingan tertentu. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran di 1.5 BATASAN KAJIAN Dalam kajian ini, kajian dibataskan KAJIAN / SKOP kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh. Dalam kajian ini, faktor yang dikaji adalah meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan teknologi. Aspek-aspek ini dianggap sebagai tunjang utama bagi mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat kalangan dalam pelajar pembelajaran Kolej di Komuniti kepada perkara-perkara tertentu supaya skop kajian tidak terlalu luas. Batasanbatasan kajian meliputi tempat kajian dan sampel kajian yang dipilih. Tempat kajian yang dilakukan adalah di Kolej Komuniti Temerloh, Pahang. Kajian ini hanya terbatas kepada 76 orang pelajar sepenuh masa dan modular Maklumat, dari Program Teknologi Penyenggaraan Justeru itu, dapatan akhir kajian ini diharap dapat memberi maklumat kepada institusi mengenai tahap penerimaan pelajar yang terdiri daripada pelbagai bidang program di Kolej Komuniti

Temerloh dapat ditingkatkan.

Bangunan dan Fesyen dan Pakaian sahaja.

[8]

Temerloh

terhadap

penggunaan

semasa bagi manfaat pada masa akan datang.

komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran pelajar agar dapat samasama memperbaiki kelemahan dan mempertingkatkan lagi kecekapan yang ada bagi mempersiapkan diri pelajar yang bakal menempuh alam pekerjaan yang lebih mencabar pada masa hadapan. Dapatan kajian yang dijalankan ini juga diharap dapat memberi manfaat kepada institusi untuk menilai keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar bagi mengoptimumkan penggunaan komputer dan teknologi maklumat seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dan dijadikan garis panduan yang berguna kepada semua pihak untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dengan bagi dan pembelajaran yang ada berbekalkan tahap

BAB 2 : KAJIAN LITERATUR Perkembangan komputer dan teknologi maklumat yang pesat telah merubah corak pendidikan masa kini dengan penggunaan teknologi maklumat sebagai alat bantuan mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Dalam konteks pengajaran, alat komputer dan Dalam teknologi konteks maklumat digunakan sebagai tutor dan demonstrasi. pembelajaran dikategorikan pula, sebagai penggunaan tutorial,

komputer dan teknologi maklumat boleh penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Implementasi teknologi maklumat untuk meningkatkan keseluruhannya P&P telah secara menunjukkan

banyak cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani. Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat pada abad ke-21 dan perubahan kepada ke arah masyarakat Untuk bermaklumat menimbulkan cabaran baru institusi pendidikan. mencapai matlamat Wawasan 2020 dan mewujudkan masyarakat bermaklumat,

kemudahan dan kecanggihan teknologi memastikan keberkesanan dan kompetensi dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke

[9]

maka inisiatif untuk mengintegrasikan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam P&P adalah perlu. Perkembangan besar, terutamanya komputer dalam dan bidang

kerja

pembelajaran tarikan

dengan utama

baik pelajar

merupakan terhadap

penggunaannya. tugasan dan pelajar

Kebolehan laporan dapat

perisian dalam membantu pelajar untuk melaksanakan dengan cepat mendorong lebih baik. Malangnya, terdapat juga pelajar yang memilih tidak menggunakan atau kurang menggunakan komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran mereka. Menurut Selwyn (2003), dalam kajiannya menunjukkan salah satu sebab halangan perlaksanaan pelajar penggunaan menolak komputer diri ialah teknologi maklumat dan komunikasi yang menyebabkan daripada teknologi atau senang teknologi maklumat menjanjikan potensi pendidikan. Perkembangan ini dapat mengubah cara seseorang belajar, cara seseorang memperoleh maklumat, cara menyesuaikan kaedah setiap maklumat, dan sebagainya. Menurut Aszoura (2007), pembelajaran berbantukan komputer dapat memenuhi keperluan dan kebolehan pembelajaran individu. Pelajar boleh mengawal kadar dan urutan proses pembelajaran masing-masing dan jesteru itu dapat menyelamatkan masa pembelajaran berbanding dengan pengajaran secara biasa di dalam bilik kuliah. Kemudahan yang diberikan oleh komputer dan teknologi maklumat akan menjadi sebahagian daripada proses P&P di institusi pendidikan, sebagaimana ianya akan menjadi sebahagian daripada kaedah pengalaman pembelajaran yang baru dan inovatif di luar institusi dan pendidikan. Keupayaan komputer teknologi maklumat melaksanakan kerja-

melaksanakan

tugasan atau laporan mereka dengan

pelajar tersebut kurang berkemahiran dan pengetahuan menggunakan sesuatu teknologi. Mohamad Menurut Normala, Zaliha & (2005), dalam kajiannya

menyatakan bahawa pelajar-pelajar yang tamat pengajian mereka tanpa mendapat pendedahan yang sewajarnya terhadap komputer boleh dianggap sebagai masih belum mengalami proses pendidikan yang sempurna. Buta komputer perlu dibasmi dengan segera sebagaimana

[10]

usaha kerajaan membasmi buta huruf suatu ketika dahulu. Menurut Baharom (2011), dalam kajiannya dapat dirumuskan di sini bahawa strategi pengajaran merupakan antara faktor dalam menentukan kecemerlangan pelajar, kerana peranan guru amat penting dalam menentukan keberkesanan penggunaan komputer. Oleh itu, pihak institusi berperanan penting dalam menyediakan kemudahan komputer dan teknologi maklumat di institusi untuk kegunaan semua pelajar. Penggunaan komputer dan teknologi maklumat di insitusi pengajian tinggi boleh dianggap lebik baik berbanding di sekolah ataupun di rumah kerana adanya faktor rakan persekitaran sebaya, yang membantu media dan menarik minat pelajar seperti pengaruh pengaruh sebagainya. Pelajar dapat melihat bahawa kemahiran menggunakan komputer dan teknologi maklumat adalah satu budaya hidup yang baru. Antara kesan yang positif dari kaedah pembelajaran ini ialah penjimatan masa, lokasi dan kos, capaian maklumat mempunyai meningkatkan yang tidak terhad tinggi serta untuk pelajar potensi

menggunakan komputer dan teknologi maklumat. Untuk membudayakan penggunaan komputer dan teknologi maklumat, adalah mustahak bagi mereka untuk diberi galakan dan pengukuhan pengetahuan dan pendedahan kepada komputer dan teknologi maklumat. Penggunaan P&P telahpun fakta komputer dan meluas, teknologi maklumat sebagai keperluan berkembang terutamanya di negara-negara maju. Ini merupakan dan yang menunjukkan maklumat pengajar dengan dapat dan lebih bahawa kekerapan penggunaan komputer teknologi menggalakkan kemahiran efektif. tenaga mereka

pelajar menyelenggara dan mengasah mendalam agar proses P&P menjadi lebih

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 REKABENTUK KAJIAN

Kaedah kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan soal selidik. Rekabentuk kajian deskriptif adalah satu kaedah kuantitatif dan sesuai digunakan untuk

bilangan

[11]

mendapatkan maklumbalas penerimaan pelajar dalam menggunakan komputer dan teknologi maklumat. Menurut Ary et al. (dalam Sidek, 2005), kajian deskriptif bertujuan untuk menentukan keadaan sebenar yang berlaku semasa sesuatu kajian itu dilaksanakan. Soal selidik dibina dan diedarkan kepada responden untuk mengumpul maklumat mengenai keberkesanan penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Temerloh. 3.2 KUMPULAN SASARAN

borang soal selidik telah disediakan. Borang soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu : Bahagian A : Latar Belakang Sampel Kajian Bahagian B : Penerimaan Terha dap Bahagian C Penggunaan : Pelajar Komputer Pelajar

Dalam Membuat Tugasan/Laporan Penerimaan Terhadap Pencarian Maklumat Untuk Melengkapkan Tugasan/Laporan Dengan Menggunakan Teknologi Maklumat 3.4 PROSEDUR

Kumpulan sasaran untuk kajian ini adalah terdiri daripada 76 orang pelajar sepenuh masa dan modular Maklumat, dari Program Teknologi Penyenggaraan

Sampel kajian dikenalpasti dan Borang Soal Selidik diedarkan untuk dijawab oleh 76 orang pelajar sepenuh masa dan modular Kolej Komuniti Temerloh mengikut program yang ditawarkan iaitu 26 orang pelajar program Teknologi Maklumat, 25 orang pelajar program Penyenggaraan Bangunan, dan 25 orang

Bangunan dan Fesyen dan Pakaian di Kolej Komuniti Temerloh.

3.3

INSTRUMEN

pelajar Fesyen dan Pakaian.

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang kepada soal selidik yang Untuk diedarkan responden.

memenuhi objektif kajian ini, satu set

[12]

BAB 4 : ANALISIS DATA 4.1 PENGENALAN

4.2

LATAR BELAKANG RESPONDEN

Seramai 76 orang responden yang terlibat dalam kajian ini, mereka terdiri daripada pelajar Kolej Komuniti Temerloh bagi Program Teknologi Maklumat, Program Penyenggaraan Bangunan dan Program Fesyen dan Pakaian. Jadual 4.1 menunjukkan latar belakang responden yang menjawab soal selidik. Manakala jadual 4.2 pula menunjukkan kemahiran responden menggunakan beberapa jenis perisian.

Bab ini membincangkan mengenai hasil analisis data yang diperolehi daripada soal selidik. Secara keseluruhan pengkaji telah memilih 76 orang pelajar dalam menjayakan kajian ini. Analisis data dibuat dengan menggunakan perisian MS Excel. Analisis data dihuraikan mengikut persoalan kajian. Tumpuan bab ini adalah menjurus kepada: i. Latar belakang responden ii. Dapatan kajian

Jadual 4.1: Latar Belakang Responden Jantina Program L P Bangsa Melayu India Cina Lainlain 0 1 0 Umur 18-20 tahun 20 13 21 21-23 tahun 5 3 1 24-26 tahun 0 1 2 27 tahun dan ke atas 1 8 1

Teknologi Maklumat Penyenggaraa n Bangunan Fesyen dan Pakaian

15 25 0

11 0 25

16 23 25

9 1 0

1 0 0

[13]

Jadual 4.1 menunjukkan bahawa seramai orang 40 orang (52.6%) adalah responden lelaki, manakala seramai 36 (47.4%) adalah responden berketurunan perempuan. Responden

responden,

dapatan

menunjukkan

bahawa responden berumur antara 18 hingga 20 tahun merupakan jumlah responden yang paling ramai iaitu 54 orang (71.1%), orang responden (11.8%), berumur responden antara 21 hingga 23 tahun seramai sembilan berumur antara 24 hingga 26 tahun seramai tiga orang (3.9%), dan responden berumur 27 tahun dan ke atas seramai 10 orang (13.2%).

Melayu merupakan jumlah responden yang paling ramai iaitu 64 orang (84.2%), diikuti responden berketurunan India seramai 10 orang (13.2%), keturunan Cina seorang (1.3%) dan keturunan lain seramai seorang (1.3%). Dari aspek umur

Rajah 4.1 : Graf menunjukkan taburan responden mengikut program

[14]

Rajah 4.2 : Graf menunjukkan taburan responden mengikut bangsa

Rajah 4.3 : Graf menunjukkan taburan responden mengikut umur

[15]

Jadual 4.2 : Jadual Kemahiran Responden Menggunakan Beberapa Jenis Perisian Bilangan Responden (orang) Bilangan perisian yang mahir digunakan oleh responden 1-2 3-4 5-6 Program Teknologi Maklumat 10 9 7 Program Penyenggaraan Bangunan 19 6 0 Program Fesyen dan Pakaian 20 5 0

Kemahiran dilihat berdasarkan menggunakan pangkalan

responden kemahiran perisian Adobe,

(26.9%).

Responden

dari

Program pula yang

menggunakan beberapa jenis perisian responden Powerpoint),

Penyenggaraan

Bangunan

mahir menggunakan satu hingga dua jenis perisian seramai 19 orang (76%), tiga hingga empat jenis perisian seramai enam orang (24%) dan tiada responden yang mahir menggunakan lima hingga enam perisian. Manakala, responden dari Program Fesyen dan Pakaian pula yang mahir menggunakan satu hingga dua jenis perisian seramai 20 orang (80%), tiga hingga empat jenis perisian seramai lima orang (20%) dan tiada responden yang mahir menggunakan lima hingga enam perisian.

seperti Ms Office (Word, Excel dan data, internet, emel dan Autocad. Dapatannya adalah seperti yang disenaraikan dalam Jadual 4.2. Hasil dapatan menunjukkan bahawa Teknologi responden Maklumat dari yang Program mahir

menggunakan satu hingga dua jenis perisian seramai 10 orang (38.5%), tiga hingga empat jenis perisian seramai sembilan orang (34.6%) dan lima hingga enam perisian seramai tujuh orang

[16]

Rajah 4.4 : Graf menunjukkan kemahiran responden menggunakan beberapa jenis perisian

4.3 Dalam

DAPATAN KAJIAN bahagian ini, hasil dapatan

iaitu

mereka

boleh

menghasilkan

tugasan atau laporan mengikut format yang baik dengan bantuan komputer dan juga item keempat dan iaitu kerja penyuntingan pengemaskinian menjadi lebih dianalisis mengikut persoalan kajian. Terdapat 10 item pada Bahagian B soal selidik yang akan menjawab persoalan kajian yang pertama. Hasil dapatan analisis Bahagian B dapat dilihat seperti dalam Jadual 4.3. Bagi item pertama seramai 74 orang responden bersetuju mengatakan penggunaan komputer memudahkan mereka menyiapkan laporan ataupun tugasan. Sementara itu, seramai 71 orang responden bersetuju bagi item kedua

tugasan atau laporan

mudah dengan penggunaan komputer. Bagi item yang ketiga pula seramai 72 orang responden bersetuju penggunaan komputer boleh mempercepatkan dan meningkatkan keberkesanan hasil kerja dalam laporan. menghasilkan tugasan atau

[17]

Bagi item yang kelima, hanya 47 orang bersetuju mengatakan bahawa mereka dengan merancang, merangka dan membuat draf tugasan atau laporan menggunakan komputer. Manakala 41 orang responden kurang setuju dengan pernyataan Idea menulis atau mengarang datang mencurah-curah ketika mereka menggunakan komputer. Namun begitu, seramai 45 orang responden mengatakan mereka mampu menaip terus tugasan atau laporan pada komputer tanpa perlu mengarang pada kertas. Bagi item ke lapan pula, seramai 41 orang responden kurang setuju dengan penyataan Saya berasa malas untuk menulis tugasan atau laporan sekiranya tidak ada komputer. Hanya mengatakan 46 orang responden dengan

menunjukkan

jumlah

keseluruhan

responden berdasarkan pernyataan.

kurang

setuju

pernyataan Saya tidak lagi mengarang menggunakan pen selepas mengenali atau menggunakan komputer. Bagi item yang terakhir dengan pernyataan Saya tidak boleh menulis atau membuat tugasan atau laporan tanpa komputer, 55 orang responden pernyataan kurang tersebut. setuju dengan 4.3 Jadual

[18]

Jadual 4.3: Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Melaksanakan Tugasan/Laporan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERNYATAAN Penggunaan komputer memudahkan saya membuat tugasan/laporan. Saya boleh menghasilkan tugasan/laporan mengikut format yang baik dengan bantuan komputer. Penggunaan komputer mempercepatkan dan meningkatkan keberkesanan hasil kerja saya dalam menghasilkan tugasan/laporan. Kerja penyuntingan dan pengemaskinian tugasan/laporan menjadi lebih mudah dengan penggunaan komputer. Saya merancang, merangka, dan membuat draf tugasan/laporan dengan menggunakan komputer. Idea menulis dan mengarang datang mencurah-curah ketika saya menggunakan komputer. Saya mampu menaip terus tugasan/laporan pada komputer tanpa perlu mengarang pada kertas. Saya berasa malas untuk menulis tugasan/laporan sekiranya tidak ada komputer. Saya tidak lagi mengarang menggunakan pen selepas mengenali / menggunakan komputer. Saya tidak boleh menulis atau membuat tugasan/laporan tanpa menggunakan komputer. STM 26 25 25 25 17 12 15 7 6 7 SETUJU SBM 25 23 24 24 22 10 17 7 10 4 SFP 23 23 23 22 8 9 13 10 7 3 KURANG SETUJU STM SBM SFP 0 1 1 1 9 14 11 15 19 16 0 2 1 1 3 13 8 14 14 20 1 1 2 3 15 14 10 12 13 19 TIDAK SETUJU STM SBM SFP 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 4 1 1 1 1 0 0 2 2 2 3 5 3

[19]

Item

pada

Bahagian

pula

seramai 49 orang responden bersetuju. Manakala bagi item keenam, seramai 38 orang responden bersetuju dengan pernyataan Saya masih suka mencari bahan bercetak di perpustakaan. Hanya 41 orang responden kurang setuju dengan pernyataan masa yang Saya banyak menghabiskan

menjawab persoalan kajian yang kedua. Terdapat 10 item pada Bahagian C soal selidik. Hasil dapatan analisis Bahagian C dapat dilihat seperti dalam Jadual 4.4. Bagi item yang pertama seramai 73 orang responden bersetuju dengan pernyataan Kerja mencari bahan tugasan atau laporan amat mudah dan pantas dengan bersetuju mencari dan menggunakan dengan maklumat komputer. pernyataan melalui 66 internet orang Manakala seramai 70 orang responden pengetahuan mereka mengenai cara-cara bertambah baik. Bagi item yang ketiga keempat, seramai responden bersetuju dengan pernyataan Saya selalu mencari bahan untuk tugasan atau untuk laporan mencari secara artikel, online jurnal dan yang pernyataan Saya menggunakan internet berkaitan dengan tugasan atau laporan. Bagi item yang kelima iaitu pernyataan Bahan atau maklumat yang saya perlukan untuk tugasan atau laporan biasanya mudah didapati secara online,

mencari bahan tugasan atau laporan secara online, namun hasilnya selalu menghampakan saya. Bagi pernyataan Saya tidak lagi melakukan pencarian bahan tugasan atau laporan di perpustakaan secara manual, seramai 44 orang responden menyatakan kurang setuju. menunjukkan pernyataan menggunakan responden Hasil kajian 39 tidak carian setuju juga orang tahu secara dengan terdapat Saya enjin kurang

responden yang kurang setuju dengan

berkesan. Manakala seramai 43 orang pernyataan Saya tidak mahir mencari bahan secara online. Jadual 4.4 di bawah menunjukkan jumlah keseluruhan responden berdasarkan pernyataan.

[20]

Jadual 4.4 : Penerimaan Pelajar Terhadap Pencarian Maklumat Dalam Melengkapkan Tugasan/Laporan Dengan Menggunakan Teknologi Maklumat BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERNYATAAN Kerja mencari bahan tugasan/laporan amat mudah dan pantas dengan menggunakan komputer Pengetahuan saya mengenai cara- cara mencari maklumat melalui internet bertambah baik. Saya selalu mencari bahan untuk tugasan/laporan secara online. Saya menggunakan internet untuk mencari artikel, jurnal yang berkaitan dengan tugasan/laporan. Bahan / maklumat yang saya perlukan untuk tugasan/laporan biasanya mudah didapati secara online. Saya masih suka mencari bahan bercetak di perpustakaan. Saya menghabiskan masa yang banyak mencari bahan tugasan/laporan secara online, namun hasilnya selalu menghampakan saya. Saya tidak lagi melakukan pencarian bahan tugasan/laporan di perpustakaan secara manual. Saya tidak tahu menggunakan enjin carian secara berkesan. Saya tidak mahir mencari bahan secara online. SETUJU STM SBM 25 24 21 22 19 12 8 7 2 2 25 23 22 22 22 17 7 5 11 8 KURANG SETUJU STM SBM SFP 1 2 5 4 7 12 16 15 15 12 0 2 3 3 3 8 15 17 11 12 1 1 2 3 15 14 10 12 13 19 TIDAK SETUJU STM SBM SFP 0 0 0 0 0 2 2 4 9 12 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 1 1 0 0 2 2 2 3 5 3

SFP 23 23 23 22 8 9 13 10 7 3

[21]

BAB

KEPUTUSAN

DAN

mampu

mempercepatkan

dan

PERBINCANGAN Kajian ini dilaksanakan untuk meninjau tahap di penggunaan pelajar komputer Kolej dan teknologi maklumat dalam pembelajaran kalangan Komuniti Temerloh. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar mahir dalam menggunakan antara satu hingga dua jenis perisian dalam pembelajaran. Antara perisian yang biasa digunakan oleh pelajar Kolej Komuniti Temerloh ialah perisian seperti Ms Office (Word, Excel dan Powerpoint), pangkalan data, Adobe, internet, emel dan Autocad. Secara keseluruhan, penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer dalam laporan melaksanakan adalah sangat mereka tugasan baik. atau Pelajar

meningkatkan keberkesanan hasil kerja pelajar dalam menghasilkan tugasan atau laporan. Pelajar juga mengatakan bahawa atau terus kertas. Penerimaan pencarian melengkapkan dengan maklumat juga pelajar atau baik. terhadap dalam laporan teknologi Pelajar mereka mampu merancang, merangka dan membuat draf tugasan laporan tugasan dengan atau menggunakan laporan pada komputer. Pelajar juga mampu menaip komputer tanpa perlu mengarang pada

maklumat tugasan amat menggunakan

mengatakan bahawa kerja mencari bahan tugasan atau laporan amat mudah dan pantas dengan menggunakan komputer. Pengetahuan pelajar mengenai cara-cara mencari maklumat melalui internet juga bertambah baik. Kebanyakan pelajar gemar mencari bahan seperti artikel atau jurnal yang berkaitan untuk tugasan atau laporan dengan menggunakan internet. Pelajar berpendapat bahawa bahan atau maklumat yang diperlukan untuk tugasan atau laporan mudah didapati secara dalam talian. Walaubagaimanapun,

mengatakan memudahkan mampu laporan

penggunaan

komputer menyiapkan

laporan ataupun tugasan. Pelajar juga menghasilkan mengikut tugasan atau format yang baik

dengan bantuan komputer dan mampu melaksanakan kerja penyuntingan dan pengemaskinian tugasan atau laporan dengan mudah. Penggunaan komputer

[22]

terdapat segelintir pelajar masih suka mencari bahan bercetak di perpustakaan. Hasil (2010) dapatan ini disokong proses dapat dan dan dan

bukan hanya mampu membantu tugastugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Transformasi ini telah mengubah anjakan paradikma pengajar dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan negara khususnya dalam meningkatkan minat pelajar, komputer Justeru itu meningkatkan dan kreativiti dan pengetahuan pelajar melalui penggunaan teknologi kepesatan maklumat. penggunaan

daripada kajian Melvina dan Jamaludin yang dan mengatakan pembelajaran mutunya penyampaian komputer pengajaran

dipertingkatkan dipelbagaikan seperti perisian,

penerimaannya melalui beberapa teknik berbantukan melalui sistem rangkaian,

perisian dan pangkalan data atau melalui sistem internet. Daripada kajian ini dapat dirumuskan maklumat kalangan bahawa dalam pelajar keberkesanan di penggunaan komputer dan teknologi pembelajaran Kolej Komuniti

komputer dan teknologi maklumat ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pendidik dan pelajar demi memartabatkan lagi pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan negara.

Temerloh amat memuaskan. Penerimaan pelajar terhadap penggunaan komputer dan pencarian maklumat dengan BIBLIOGRAFI http://www.utusan.com.my/utusan/info. asp?y=2002&dt=0416&pub=utusan_mala ysia&sec=Keluarga&pg=ke_02.htm&arc=h PENUTUP Penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru. Malahan ia ive: Dilayari pada 4 Julai 2011 http://www.utusan.com.my/utusan/info. asp?y=2001&dt=0101&pub=utusan_mala menggunakan teknologi maklumat amat diterima baik oleh pelajar.

[23]

ysia&sec=Rencana&pg=ot_06.htm&arc=hi ve: Dilayari pada 4 Julai 2011 Aszoura Muhamed Salleh (2007).

Sekolah Rendah Di Bintulu, Sarawak. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nasariah Mansor, Nafisah Mahmud & Faizah Ahmad (2002). Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Penulisan Ilmiah : Tinjauan Dari Aspek Kemahiran Dan Persepsi Malaysia. Normala, Zaliha & Mohamad (2005). Pelajar. Universiti Utara

Keberkesanan Berbantukan

Kaedah Komputer

Pembelajaran (Penggunaan

Perisian Powerpoint Interaktif) Terhadap Peningkatan Penguasaan Konsep Sains Dalam Tajuk Sel Untuk Sains Tingkatan Satu. Universiti Terbuka Malaysia. Baharom (2011). Teknologi Komunikasi Dan Maklumat di Dalam Malaysia. Program Universiti Pendidikan Khas Aliran Teknik Dan Vokasional Malaysia Sabah. Melvina & Jamaludin (2010). Sikap Guru Bahasa Melayu Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Pengajaran di Sekolah-

Tahap Literasi Komputer Pelajar Sekolah Menengah di Kedah. Kedah : UiTM Kampus Sg. Petani. Selwyn (2003). Understanding Students (Non)Use Of Information Technology And In Communications Social

University. Cardiff University School of Sciences.

Anda mungkin juga menyukai