Anda di halaman 1dari 20

KAJIAN TINDAKAN PENINGKATAN KEYAKINAN DIRI AHLI KELAB PRS DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI MELALUI PERLAKSANAAN PROGRAM AMAL

DARI HATI KE HATI Muhammad Iswan bin Ismail Siti Norsiah binti Ahmad Azlina binti Johan ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap kemahiran komunikasi dalam meningkatkan keyakinan diri di kalangan ahli kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kolej Komuniti Temerloh melalui satu pelaksanaan program yang dinamakan Program Amal Dari Hati ke Hati melalui aktiviti seperti aktiviti pembentangan, aktiviti berkumpulan dan aktiviti pengurusan. Kajian berbentuk deskriptif tinjauan ini melibatkan sampel 30 orang ahli kelab PRS yang telah menyertai program tersebut. Instrumen kajian yang digunakan mengandungi 60 item yang berdasarkan kepada skop kajian. Kebolehpercayaan soal selidik ini telah diuji dan nilai Alfa Cronbach ialah 0.952 bagi item sebelum program dan nilai 0.908 bagi item selepas program manakala kesahan item-item diperolehi menerusi perbincangan dengan Ahli Jawatankuasa Unit Penyelidikan dan Inovasi Kolej Komuniti Temerloh (UpeN). Data-data yang dikumpul seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Version Versi 16.0. Hasil analisis daripada persoalan kajian mendapati bahawa kemahiran komunikasi penting dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar dan tahap komunikasi pelajar terbukti meningkat melalui pelaksanaan Program Amal dari Hati ke Hati ini. Dapatan kajian ini juga menunjukkan pelajar memberikan tanggapan yang baik terhadap program ini serta dapat meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Hasil kajian memperolehi keputusan yang agak menarik, apabila mendapati kesemua responden mempunyai tanggapan yang sama berkenaan dengan impak positif program dari sudut peningkatan komunikasi yang telah dianjurkan. Beberapa cadangan telah dibuat untuk mengukuhkan kemahiran komunikasi pelajar terutamanya dari aspek kemahiran komunikasi bagi program yang akan dirancang oleh pihak Kolej Komuniti Temerloh kelak. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan

bagi melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi yang berkeyakinan serta mampu bersaing di pasaran kerja kelak. PENDAHULUAN 1.0 Komunikasi Umum kelompok, organisasi dan masyarakat yang antara Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa katanya Inggeris adalah communication), dari dan bahasa perkataan Latin ini secara etimologis atau menurut asal communicatus, bertindak balas dalam menciptakan pesanan untuk beradaptasi lingkungan satu sama lain. Komunikasi merupakan agen utama yang mengukuhkan hubungan dalam sesuatu organisasi. Altman dan Taylor (1973) dalam teori tembusan sosial: komunikasi (social penetration theory), menyatakan dalam proses menjalin hubungan, tahap yang komunikasi lebih berubah dan daripada tahap cetek, tidak intim kepada mendalam peribadi dalam jangka masa tertentu. Komunikasi adalah satu proses. Seperti yang kita tahu, sesuatu proses itu tiada permulaan tertentu. Ia dan tiada pengakhiran terus-menerus berjalan

bersumber pada kata communis. Dalam kata communis ini membawa maksud berbagi atau menjadi milik bersama iaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan merujuk pada atau kesamaan adanya proses makna. Komunikasi secara terminologis penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam maksud ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Kerana itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998), komunikasi manusia ialah: Human communication is the process through which individuals in relationships, group, organizations and societiesrespond to and create messages to adapt to the environment and one another. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individuindividu dalam suatu hubungan,

tanpa henti (Mansor et. al 1998). 2.0 Komunikasi Lisan

Bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi verbal. lisan atau komunikasi (2002), Menurut Sulaiman

komunikasi jenis ini boleh berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka. Komunikasi lisan juga dilihat boleh mengeratkan sillaturrahim antara manusia dan boleh

menjalinkan hubungan peribadi antara dua manusia. Komunikasi jenis ini boleh biasanya mengajar, temuduga berlaku secara informal. taklimat, awam. Komunikasi formal pula adalah seperti mesyuarat, dan pengucapan

Komunikasi Burgoon

tanpa

lisan

menurut

(1978)

mendefinisikannya

seperti berikut: Those attributes or action of humans, other than the use of words themselves, which have socially shared meaning are intentionally sent or interpreted as intentional, are consciosly sent or consciously received, and have the potential for feed-back from the receiver. Berdasarkan keyataan tersebut, dapat diperkatakan bahawa komunikasi tanpa lisan selain daripada sistem kod tidak lisan menggunakan

Misalnya untuk mengajar, seseorang guru bukan sahaja perlu membuat persediaan dari segi rancangan pelajaran dan alat bantu mengajar, malah ia perlu melakukan dengan baik untuk menarik perhatian pelajar. Jika tidak, sesi pengajarannya Pearson pasti (2000) membosankan. mengatakan

melibatkan juga sesuatu simbol atau lambang yang diterima oleh penerima melalui sumber yang mempunyai niat (intent). Ia juga mengenepikan dan tidak yang intrapersonal communication

bahawa bahasa adalah

merupakan kod simbol, huruf atau perkataan dengan pelbagai makna yang disusun mengikut peraturan susunan ayat yang digunakan Aliza untuk (2008) berkomunikasi.

kelakuan-kelakuan

mempunyai socially shared meaning diantara penerima mahupun penyampai. Sementara Harisson (1974, dalam Che Su dan Mohd makna Foad, 93 yang 1993) peratus bersifat menghuraikan daripada melalui bahawa

mengatakan bahawa komunikasi lisan berlaku apabila terdapat dua atau tiga orang yang berkomunikasi secara bersemuka atau dalam peristiwa bahasa seperti perbualan dalam telefon atau tele-sidang. 3.0 Dalam Komunikasi Bukan Lisan usaha mencapai matlamat yang baik,

disampaikan

komunikasi

adalah

tanpa lisan.

PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dihuraikan, didapati antara sebab

menghasilkan pelajar yang mempunyai kemahiran komunikasi komunikasi tanpa lisan adalah perlu.

yang

berlakunya

pengangguran adalah

Temerloh yang mana program tersebut meliputi aktiviti seperti pembentangan, kemahiran aktiviti berkumpulan dan aktiviti pengurusan aktiviti yang mana aktiviti-aktiviti seperti ini secara kajianya dapat meningkatkan keyakinan pelajar dalam kemahiran komunikasi. Menurut Hussey (dalam Haslinda,

dikalangan diri dalam

mahasiswa aspek

disebabkan oleh kurangnya keyakinan berkomunikasi. Menurut Naib Canselor Universti Malaya (UM) Prof Datuk Dr Ghauth Jasmon, Graduan universiti disaran memantapkan kemahiran komunikasi dan tidak bergantung kepada kelayakan akademik semata-mata bagi mendapat tempat di pasaran kerja yang semakin mencabar. Beliau berkata, beliau pernah bertemu dengan seorang graduan yang berjaya mendapatkan pekerjaan dalam masa lima minit temuramah bersama bakal majikannya walaupun graduan tersebut hanya mempunyai kelayakan akademik kelas dua bawah. "Ini membuktikan kelayakan akademik

Muhammad Nubli dan Zarina, 2005) soft skills dianggap kemahiran yang sangat diperlukan dalam bidang industri, maka program-program latihan amat dititikberatkan oleh pihak majikan atau intitusi pendidikan. Oleh itu industri amat mengharapkan agar peranan dan tanggungjawab memberi pendedahan asas ini diambil alih oleh institusi pendidikan. tanggungjawab Oleh itu menjadi institusi kepada

semata-mata tidak menjamin sama ada anda layak atau tidak untuk mendapat pekerjaan yang dipohon. katanya (Bernama, 2009). Lantaran itu, penyelidik ingin mengkaji dan mengenalpasti oleh dalam komunikasi keberkesanan Kolej Komuniti dan dalam di Program Amal Hati Ke Hari yang dianjurkan Temerloh kemahiran meningkatkan meningkatkan diri

pendidikan bagi merangka satu kaedah atau program yang terbukti berkesan yang mana dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Kajian seperti ini adalah sangat perlu agar program yang melibatkan kos, masa dan tenaga yang banyak terhadap ini terbukti berkesan dan memberi kesan yang mendalam peningkatan kemahiran pelajar. Jika tiada kajian seperti ini pihak kolej tidak dapat mengetahui sama ada program yang dijalankan berkesan ataupun sebaliknya.

keyakinan

kalangan ahli-ahli Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kolej Komuniti

Tambahan

lagi,

kajian

ini

perlu

a) Sejauh manakah penguasaan kemahiran lisan di kalangan ahli Kelab PRS? b) Sejauh manakah penguasaan kemahiran bukan lisan di kalangan ahli Kelab PRS? c) Sejauh manakah ke Program dapat

dilaksanakan bagi mencari bukti dan alasan yang kuat sama ada program ini bermanfaat dan boleh diteruskan pada masa akan datang ataupun tidak.

OBJEKTIF KAJIAN Selesai sahaja kajian ini dijalankan, ahli Kelab Pembimbing Rakan Siswa (PRS) diharap akan mencapai objektif berikut: a) Mengenalpasti masalah berkaitan penguasaan Kelab PRS. b) Mengenalpasti masalah berkaitan penguasaan komunikasi bukan kemahiran lisan di ii. kemahiran i. komunikasi lisan di kalangan ahli

Dari

Hati

Hati

meningkatkan keyakinan diri dalam kemahiran komunikasi di kalangan ahli PRS?

METODOLOGI Lokasi Kajian Kolej Komuniti Temerloh dan Rumah Amal Curahan Kasih Sayang. Populasi Kajian Ahli Kelab Pembimbing Rakan Siswa (PRS) di Kolej Komuniti Temerloh iii. Pemilihan Sampel Persampelan rawak seramai

kalangan ahli Kelab PRS. c) Meningkatkan keyakinan diri ahli Kelab PRS dalam kemahiran komunikasi melalui Program Dari Hati ke Hati.

PERSOALAN KAJIAN Berikut merupakan persoalan kajian yang bakal dilaksanakan :

30 orang ahli Kelab PRS Kolej Komuniti Temerloh.

iv. Pemboleh ubah Pemboleh ubah bebas : terdiri daripada komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan Pemboleh ubah bersandar : keyakinan diri v. Instrumen Kajian Intrumen yang ialah digunakan borang dalam melaksanakan kajian menggunakan soal selidik yang merupakan untuk ujian personaliti ahli Kelab PRS. [Penerangan akan dihuraikan di dalam laporan kajian]. Bentuk soalan Penerangan bahagian A,B,C,D

mengutip data seperti yang berikut : a) Ujian personaliti berasaskan soalan berkenaan diri dengan dalam keyakinan umum. b) Latihan secara praktikal dalam membincangkan yang diberikan. ii. Pembahagian Kerja Cara perlaksanaanya : a) Penyelaras memberi khidmat nasihat berkenaan PerlaksanaanProgram Hati ke Hati b) Sesi perlantikan Ahli dibuka Antara Ahli yang Jawatankuasa Dari dan penerangan dan membentangkan sesuatu isu

kemahiran komunikasi secara

SOROTAN PROGRAM AMAL HATI KE HATI DAN KAJIAN i. Tinjauan Masalah Sebelum seterusnya langkah-langkah diambil dalam

berdasarkan suara ramai dan undian ahli. Jawatankuasa ditubuhkan ialah : Pengarah Program Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ketua dan ahli Promosi & Penerbitan Ketua dan ahli LDK & Motivasi

menjalankan kajian ini, tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami mendalam Tinjauan dengan masalah dilakukan lebih tersebut. dengan

Ketua dan ahli Persegaran Ketua dan ahli Tugastugas Khas

kolej tidak kiralah sama ada mereka yang terdiri daripada rakan sebaya, pensyarah ataupun staff pentadbiran mahupun staff sokongan. Mereka dilatih untuk bijak berbicara dalam mendapatkan kolej. Antara

c) Penerangan spesifikasi tugas setiap ahli jawatankuasa yang dilantik iii. Persediaan Program Cara perlaksanaan : a) Pelajar persediaan melaksanakan program

sumbangan ikhlas daripada warga elemen-elemen yang perlu mereka aplikasikan ialah teknik kemesraan, pujukan, menarik perhatian melalui maklumat yang jelas dan mudah difahami. - AJK LDK & Motivasi pula dilatih untuk bijak dalam menyampaikan maklumat yang setiap bakal

berdasarkan spesifikasi tugas yang telah diagihkan. Setiap tugas yang diberikan pelajar kemahiran yang mereka masyarakat matang bakal dari memerlukan menggunakan komunikasi kerana peringkat orang biasa. b) Antara komunikasi kritikal yang diperlukan ialah seperti : - Proses kutipan derma yang bakal dilaksanakan. Ahli AJK ini akan diagihkan kepada beberapa bahagian sama ada akan mencari sumber kutipan setiap kewangan ikhlas individu atau daripada melalui

berurusan dengan pelbagai atasan mahupun dikalangan

disampaikan melalui slot bersama penghuni Rumah Amal yang bakal pada didedahkan dilaksanakan Mereka

Program Dari Hati ke Hati. pelbagai modul yang perlu dilatih agar tidak kekok dan kaku berhadapan dengan audien yang bakal mereka lalui. Persediaan latihan carian berkomunikasi, maklumat yang

program yang wujud di

menarik dan olahan yang kreatif perlu dilaksanakan agar informasi yang disampaikan berkesan dan mendapat maklum balas yang malah positif daripada audien. Bukan itu sahaja, mesej yang ingin atau ayat disampaikan

pengumpulan persefahaman komunikasi di

idea, pendapat, yang sihat mereka lancar. lengkap

hubungan yang baik dan penting agak perlaksanaan lapangan berjalan Penyenaraiaan

penting bagi memastikan setiap barangan masakan tidak ketinggalan semasa program dilaksanakan. Pengurusan maklumat dan gaya kerja bersistematik perlu diamalkan. Perbincangan sesama ahli dan persefahaman penting bagi memastikan tiada sebarang kesulitan pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku kemungkinan pada masa akan datang, mereka ini perlu bijak secara dihadapi berkomunikasi masalah bersama. - AJK Promosi dan Penerbitan bertanggungjawab menghebahkan aktiviti yang

yang tersirat yang mudah difahami kerana Penghuni Rumah daripada berumur (pemakaian, Amal 12-7 terdiri tahun. body kanak-kanak

Persediaan dari segi fizikal language) dan mental juga perlu dilatih agar tidak kelihatan kanak terbaik - AJK Rumah kepada Persegaran janggal Amal mereka jugak peranan dalam setiap berhadapan dengan kanaksekaligus menjadi contoh pada masa akan datang. memainkan penting menyediakan

berkesan bagi memastikan dapat diselesaikan secara

keperluan masakan yang bakal mereka laksanakan semasa program tersebut. Pembahagian perancangan kerja, kerja,

yang

dianjurkan.

Pada

mengenali sama lain.

antara

satu

tahap ini mereka akan mengaplikasikan komunikasi dalam program dianjurkan. mereka tanggungjawab menghasilkan banner. secara bukan yang lisan bakal diberi untuk sebuah ini

iv. Pengendalian Mesyuarat Cara perlaksanaan : - Penyelaras memberi khidmat nasihat kepada tugas Pengarah, Setiausaha dan Penolong Setiausaha dalam memastikan mesyuarat yang dikendalikan berjalan dirancang. - Antara pendedahan yang diberikan, pelajar dikehendaki melaksanakan sesi mesyuarat yang dilakukan di Bilik Persidangan Mesyuarat Kolej Komuniti melatih pelajar Temerloh. bersikap dalam kerja yang adalah yang dalam Penolong dikehendaki Agenda Pendedahan ini diberi, bagi profesionalisme melaksanakan diberikan. - Pengarah individu bertanggunggjawab - Setiausaha Setiausaha menyediakan dan Program seperti yang

menghebahkan Diantaranya,

Penghasilan bersama.

sudah tentunya, dihasilkan Sudah proses semestinya

persiapan ini mengambil kira sikap kerjasama ahli kumpulan, dalam bersepakat membuat

perancangan dan secara tidak langsung interaksi antara antara Sekaligus mereka satu sama bukan wujud lain. hanya

dapat menghasilkan satu banner yang gah kelihatan cantik malah hubungan satu lagi, mereka silaturahim Sementelahan kebanyakannya antara

sama lain dapat dijalinkan.

mempengerusikan mesyuarat.

terdiri daripada pelbagai program(kelas) dan tidak

Mesyuarat dan Mencatit Minit

Mesyuarat berkenaan isu yang bakal dibentangkan. - Setiap AJK dan Bendahari membentangkan setiap status perancangan dan perlaksanaan yang daripada diketengahkan telah dilakukan. yang setiap timbul AJK dan

DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS DATA Maklumat Demografi Responden JANTINA

Permasalahan

Jantina Lelaki

Bil. Peratus(%) 11 36.7 63.3 100.0

dibincangkan bersama-sama. v. Perlaksanaan Program Dari Hati ke Hati Cara Perlaksanaan : - AJK melaksanakan setiap apa yang telah dirancangkan berdasarkan jadual program. - Setiap ketua AJK dikehendaki menyediakan daripada dilaksanakan. - Melaksanakan setelah Post Mortem program selesai laporan program hasil yang

Perempuan 19 Jumlah 30

Jadual 1.0: Jantina Berdasarkan Jadual 1.0 di atas, daripada 30 responden, 11 orang (36.7 %) adalah terdiri daripada pelajar lelaki manakala 19 orang (63.3 %) terdiri daripada pelajar perempuan. Tiada responden yang tidak menyatakan jantina. Penemuan ini menunjukkan jumlah responden pelajar perempuan melebihi responden pelajar lelaki sebanyak 8 orang. Ini kerana secara keseluruhannya pelajar perempuan melebihi dari jumlah pelajar lelaki dalam organisasi kelab PRS. setelah

berdasarkan laporan daripada setiap AJK yang terlibat. - Aktiviti ini akan diubah suai mengikut awal. keperluan kami melaksanakan tinjauan

UMUR Pengalaman Umur 15-20 tahun 21-25 tahun Jumlah Bil. 22 8 30 Peratus(%) 73.3 26.7 100.0 Pernah Bekerja Tidak Pernah Bekerja Jumlah Kekerapan Peratus(%) 21 9 30 70.0 30.0 100.0

Jadual 2.0: Umur Jadual 2.0 menunjukan terdapat 22 pelajar yang berumur diantara 15-20 tahun iaitu sebanyak 73.3 peratus bagi keseluruhan reponden manakala hanya 8 pelajar (26.7%) yang berumur 21-25 tahun. Tiada responden yang tidak menyatakan umur mereka.

Jadual 4.0 : Pengalaman Kerja Jadual 3.0 menerangkan mengenai latar belakang akademik para responden. Sebanyak 17 orang pelajar mempunyai kelayakan sijil dalam akademik mereka mewakili kelompok yang tertinggi dalam semua responden, diikuti dengan kelayakan SPM iaitu seramai 11 orang. Manakala mempunyai terdapat seorang pelajar dan kelayakkan STPM

AKADEMIK DAN PENGALAMAN BEKERJA

kelayakkan Diploma. Bagi pengalaman kerja responden pula, terdapat 21 pelajar pernah bekerja manakala 9 pelajar tidak mempunyai bekerja apa-apa yang

Tahap SPM Sijil STPM Diploma Jumlah

Kekerapan Peratus(%) 11 17 1 1 30 36.7 56.7 3.3 3.3 100.0

pengalaman

seperti

ditunjukkan di dalam Jadual 4.0.

Jadual 3.0 : Akademik

Analisis Tentang Peningkataan Keyakinan Diri Ahli Kelab PRS Dalam Kemahiran Komunikasi Melalui Perlaksanaan Program Amal Dari Hati Ke Hati Di Kolej Komuniti Temerloh Dapatan mengikut kajian ini dan dianalisis persoalan Nota nilai min: 1.00 sehingga 2.99 3.00 sehingga 3.99 4.00 sehingga 4.49 4.50 sehingga 5.00 = = = = tahap tidak baik tahap memuaskan tahap baik tahap amat baik Nota skala Likert: 1 2 3 4 5 kehendak = = = = = amat tidak baik tidak baik memuaskan baik amat baik

kajian. Setiap data yang diambil dan yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan satu perisian yang dinamakan Statistical Package for the Sosial Sciences Versi 16 (SPSS). Setiap nilai kekerapan, min dan sisishan piawai diambil untuk tujuan analisis ini.

MENGENALPASTI MASALAH BERKAITAN PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DI KALANGAN AHLI KELAB PRS

N=30
Bil 1 Perkara Saya tidak menghadapi masalah komunikasi dengan rakan-rakan dan pensyarah. Saya suka berkongsi masalah dengan rakan-rakan. Sebelum Selepas Sebelum Selepas 3 Saya suka menyelesaikan masalah dengan meluahkan pada seseorang. Sebelum Selepas 4 Saya suka menyelesaikan sesuatu masalah bersama teman karib sahaja. Sebelum Selepas 5 Saya suka menyelesaikan masalah secara perbincangan dengan beberapa orang rakan. Saya sering bertanya kepada mereka yang lebih arif jika menghadapi sebarang masalah dengan pelajaran. Saya mampu mempelbagaikan nada suara. Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas 8 Saya sentiasa memberi maklum balas yang membina. Sebelum Selepas 9 Saya mampu mendengar rungutan atau pandangan dengan penuh perhatian. Sebelum Selepas 10 Saya mempunyai sifat kelakar semasa mengendalikan kumpulan. Sebelum Selepas 11 Saya sentiasa menyusun idea sebelum bercakap. Sebelum Selepas 12 Saya berkebolehan menyampaikan maklumat dan idea dengan jelas. Sebelum Selepas 13 Saya dapat mengawal emosi semasa sesi perbincangan kumpulan. Sebelum Selepas 14 Saya sentiasa menggunakan perkataan yang positif semasa berbicara. Sebelum Selepas 15 Saya sentiasa memberikan kerjasama kepada ahli kumpulan semasa aktiviti perbincangan kumpulan. 16 Saya sentiasa menghormati pensyarah. Sebelum Selepas Sebelum Selepas 17 Saya sentiasa membina hubungan yang baik tanpa mengira latar belakang seseorang. 18 Saya selalu memberi salam atau mengucapkan selamat pagi apabila bertembung dengan setiap pensyarah. 19 Saya menggunakan bahasa yang baik semasa berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas 1 3.3% 1 0.0% 0 6.70% 2 3.3% 1 6.70% 2 3.30% 1 0 0 3.30% 1 3.30% 1 3.30% 1 0 0 0.00% 0 10.0% 3 3.30% 1 0.0% 0 0.00% 0 3.30% 1 0.00% 0 3.30% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 3.30% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 3.30% 1 0.00% 0 2 10% 3 0.0% 0 10% 3 3.3% 1 20% 6 6.70% 2 23.30% 7 10.00% 3 17% 5 10.00% 3 3.30% 1 0.00% 0 23.3% 7 10.00% 3 23.3% 7 0.00% 0 10% 3 3.30% 1 10% 3 0.00% 0 20.0% 6 0.00% 0 13.3% 4 0.00% 0 6.7% 2 3.30% 1 0.0% 0 3.30% 1 3% 1 0.00% 0 0% 0 0.00% 0 2.0% 2 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 6.70% 2 0.00% 0 0% 0 0.00% 0 Julat Kajian 3 30% 9 10.0% 3 23.30% 7 20.0% 6 13.30% 4 16.70% 5 13.3% 4 13.30% 4 33.30% 10 6.70% 2 26.7% 8 0.00% 0 33.3% 10 13.30% 4 33.3% 10 13.30% 4 30.0% 9 10.00% 3 36.70% 11 6.70% 2 23.3% 7 16.70% 5 40.0% 12 23.30% 7 6.7% 2 10.00% 3 30.0% 9 6.70% 2 16.70% 5 3.30% 1 10.00% 3 0.00% 0 3.0% 3 6.70% 2 40.0% 12 13.30% 4 33% 10 10.00% 3 13.30% 4 0.00% 0 4 36.7% 11 46.7% 14 50% 15 50.0% 15 50% 15 36.70% 11 33.30% 10 23.30% 7 23% 7 46.70% 14 26.70% 8 36.70% 11 26.7% 8 56.70% 17 30.0% 9 46.70% 14 33.3% 10 50.00% 15 36.7% 11 63.30% 19 36.7% 11 40.00% 12 33.3% 10 43.30% 13 63.3% 19 26.70% 8 50.0% 15 36.70% 11 46.7% 14 33.30% 10 20% 6 23.30% 7 12.0% 12 40.00% 12 36.7% 11 46.70% 14 36.70% 11 46.70% 14 37% 11 36.70% 11 Min Min 5 Sebelum Selepas 20% 3.6 6 43.3% 4.33 13 10% 3.46 3 23.3% 3.87 7 10% 3.37 3 36.70% 3.97 11 30.0% 3.70 9 50.00% 4.07 15 23% 3.47 7 33.30% 3.97 10 43% 4.10 13 63.30% 4.63 19 6.7% 2.97 2 16.70% 3.73 5 13.3% 3.33 4 40.00% 4.27 12 23.3% 3.63 7 36.70% 4.20 11 13.3% 3.47 4 30.00% 4.23 9 16.7% 3.43 5 43.30% 4.27 13 10.0% 3.33 3 33.30% 4.10 10 20.0% 3.90 6 60.00% 4.43 18 16.7% 3.77 5 53.30% 4.40 16 30.0% 3.97 9 63.30% 4.60 19 70% 4.60 21 76.70% 4.77 23 13.0% 4.20 13 53.30% 4.47 16 20.0% 3.73 6 40.00% 4.27 12 23% 3.77 7 43.30% 4.33 13 47% 4.23 14 63.30% 4.63 19 3.70 4.28 S.P S.P Sebelum Selepas 1.04 0.66 1.04 0.94 1.13 1.07 1.15 1.17 1.14 1.07 0.92 0.49 1.1 0.98 0.99 0.69 1.07 0.76 0.97 0.57 1.1 0.74 0.96 0.76 0.92 4.43 0.86 0.77 0.96 0.56 0.67 0.43 0.89 0.63 0.83 0.69 0.9 0.66 0.94 0.49 0.98 0.93

20 Saya akan cuba melakukan komunikasi Sebelum yang tidak menyinggung atau menimbulkan ketidak puasan hati orang Selepas lain. JUMLAH

Jadual 5.0: Mengenalpasti Masalah Berkaitan Penguasaan Kemahiran Komunikasi Lisan Di Kalangan Ahli Kelab PRS

MENGENALPASTI MASALAH BERKAITAN PENGUASAAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI BUKAN LISAN DI KALANGAN AHLI KELAB PRS N=30
Bil 1 Perkara Saya memandang audience bila bercakap. Sebelum Selepas 2 Saya sentiasa memberi khidmat kepada guru atau staf bila diperlukan. Sebelum Selepas 3 Saya tidak bergantung pada slide semataSebelum mata apabila melakukan pembentangan. Selepas 4 Saya tidak memasukkan tangan dalam poket seluar semasa pembentangan. Sebelum Selepas 5 Saya tidak bergoyang-goyang semasa berucap dihadapan. Sebelum Selepas 6 Saya tidak memandang bawah apabila melakukan pembentangan. Sebelum Selepas 7 Saya tidak berdiri statik sewaktu menerangkan sesuatu perkara. Sebelum Selepas 8 Saya menggunakan bahasa badan / gerakgeri yang sesuai dalam pembentangan. Saya adalah seorang yang boleh mengawal perasaan gemuruh apabila di hadapan audien. Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas 1 3.3% 1 0.0% 0 3.3% 1 0.0% 0 6.7% 2 3.3% 1 10.0% 3 0.00% 0 20.0% 6 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 13.3% 4 3.30% 1 6.7% 2 3.30% 1 10.0% 3 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 0 0.00% 0 10.0% 3 6.70% 2 3.3 1 0.00% 0 6.7% 2 0.00% 0 2 16.7% 5 3.3% 1 6.7% 2 0.0% 0 6.7% 2 10.0% 3 10.0% 3 3.30% 1 3.3% 1 6.70% 2 16.7% 1 3.30% 1 3.3% 1 0.00% 0 10.0% 3 3.30% 1 13.3% 4 6.70% 2 3.3% 1 3.30% 1 6.7% 2 0.00% 0 10.0% 3 3.30% 1 0.0% 0 0.00% 0 6.7% 2 6.70% 2 13.3% 4 6.70% 2 0.0% 0 0.00% 0 6.7% 2 0.00% 0 10.0% 3 13.30% 4 3.3% 1 0.00% 0 3.3% 1 0.00% 0 Julat Kajian 3 33.3% 10 6.7% 2 20.0% 6 3.3% 1 43.3% 13 13.3% 4 20.0% 6 3.30% 1 33.3% 10 13.30% 4 36.7% 8 10.00% 3 20.0% 6 6.70% 2 43.3% 13 10.00% 3 33.3% 10 10.00% 3 30.0% 9 6.70% 2 30.0% 9 10.00% 3 23.3% 7 0.00% 0 26.7% 8 3.30% 1 36.7% 11 16.70% 5 23.3% 7 6.70% 2 33.3% 10 13.30% 4 30.0% 9 10.00% 3 43.3% 13 16.70% 5 40.0% 12 13.30% 4 13.3% 4 6.70% 2 4 30.0% 9 43.3% 13 36.7% 11 40.0% 12 20.0% 6 40.0% 12 26.7% 8 30.00% 9 23.3% 7 43.30% 13 26.7% 8 46.70% 14 53.3% 16 46.70% 14 30.0% 9 46.70% 14 30.0% 9 53.30% 16 33.3% 10 40.00% 12 50.0% 15 50.00% 15 53.3% 16 56.70% 17 46.7% 14 33.30% 10 36.7% 11 36.70% 11 26.7% 8 30.00% 9 43.3% 13 33.30% 10 23.3% 7 40.00% 12 23.3% 7 23.30% 7 33.3% 10 36.70% 11 26.7% 8 26.70% 8 Min Min 5 Sebelum Selepas 16.7% 3.4 5 46.7% 4.33 14 33.3% 3.9 10 56.7% 4.53 17 23.3% 3.47 7 33.3% 3.90 10 33.3% 3.63 10 63.30% 4.53 19 20.0% 3.2 6 36.70% 3.97 11 20.0% 3.33 13 40.00% 4.23 12 10.0% 3.43 3 43.30% 4.27 13 10.0% 3.27 3 36.70% 4.10 11 13.3% 3.23 4 30.00% 4.07 9 33.3% 3.97 10 50.00% 4.37 15 13.3% 3.70 4 40.00% 4.30 12 13.3% 3.70 4 40.00% 4.33 12 23.3% 3.87 7 63.30% 4.60 19 16.7% 3.57 5 40.00% 4.10 12 36.7% 3.87 11 56.70% 4.37 17 23.3% 3.90 7 53.30% 4.40 16 40.0% 3.97 12 50.00% 4.40 15 13.3% 3.20 4 40.00% 3.77 12 20.0% 3.63 6 50.00% 4.37 15 50.0% 4.10 15 66.70% 4.60 20 3.62 4.28 S.P S.P Sebelum Selepas 1.07 0.76 1.06 0.57 1.14 1.10 1.33 0.73 1.38 0.88 1.30 0.77 1.17 0.87 1.01 0.96 1.17 0.83 0.89 0.76 0.79 0.65 0.84 0.66 0.90 0.56 0.97 0.92 1.07 0.89 0.76 0.72 1.00 0.67 1.13 1.30 0.90 0.72 1.18 0.62 1.05 0.80

10 Saya boleh menjadi seorang pendengar yang baik apabila seseorang meceritakan sesuatu masalah. 11 Saya amat menitik beratkan kefahaman audien apabila melakukan sesuatu pembentangan 12 Saya menggunakan memek muka yang sesuai apabila menyampaikan sesuatu perkara.

13 Saya sentiasa memastikan slide yang Sebelum dihasilkan sentiasa menarik dan mudah difahami apabila melakukan Selepas pembentangan. 14 Saya suka berhubung atau mendapatkan Sebelum maklumat dari pensyarah melalui sms atau facebook. Selepas 15 Saya amat mementingkan penampilan dan pemakaian semasa pembentangan. Sebelum Selepas 16 Gambarajah atau lukisan amat penting dalam pembentangan saya. Sebelum Selepas 17 Pemakaian saya melambangkan watak Sebelum sebenar saya dalam kehidupan seharian. Selepas 18 Saya lebih selesa berkomunikasi melalui Sebelum telefon berbanding dengan bertemu seseorang. Selepas 19 Saya sentiasa menyusun ayat apabila memberi sms atau ayat menggunakan facebook kepada pensyarah. Sebelum Selepas

20 Bagi saya, Minit Mesyuarat,Memo dan Sebelum Laporan merupakan medium terpenting dalam menyampaikan maklumat. Selepas JUMLAH

Jadual 6.0: Mengenalpasti Masalah Berkaitan Penguasaan Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan Di Kalangan Ahli Kelab PRS

MENINGKATKAN KEYAKINAN DIRI AHLI KELAB PRS DALAM KEMAHIRAN KOMUNIKASI MELALUI PROGRAM DARI HATI KE HATI N=30
Bil 1 Perkara Saya memandang audience bila bercakap. Sebelum Selepas 2 Saya sentiasa memberi khidmat kepada guru atau staf bila diperlukan. Sebelum Selepas 3 Saya tidak bergantung pada slide semataSebelum mata apabila melakukan pembentangan. Selepas 4 Saya tidak memasukkan tangan dalam poket seluar semasa pembentangan. Sebelum Selepas 5 Saya tidak bergoyang-goyang semasa berucap dihadapan. Sebelum Selepas 6 Saya tidak memandang bawah apabila melakukan pembentangan. Sebelum Selepas 7 Saya tidak berdiri statik sewaktu menerangkan sesuatu perkara. Sebelum Selepas 8 Saya menggunakan bahasa badan / gerakgeri yang sesuai dalam pembentangan. Saya adalah seorang yang boleh mengawal perasaan gemuruh apabila di hadapan audien. Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas Sebelum Selepas 1 13.3% 4 0.0% 0 6.7% 2 0.0% 0 13.3% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.00% 0 6.7% 2 0.00% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 6.7% 2 3.30% 1 0.0% 0 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 3.3% 1 0.0% 0 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.3% 1 3.3% 1 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 6.7% 2 0.0% 0 3.3 1 0.0% 0 6.7% 2 0.0% 0 2 16.7% 5 16.7% 5 10.0% 3 0.0% 0 13.3% 4 13.3% 4 13.3% 4 3.30% 1 20.0% 6 6.70% 2 6.7% 2 0.0% 0 20.0% 6 0.0% 0 3.3% 1 3.30% 1 16.7% 5 0.0% 0 3.3% 1 0.0% 0 10.0% 3 6.7% 2 3.3% 1 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 6.7% 2 0.0% 0 10.0% 3 0.0% 0 16.7% 5 0.0% 0 10.0% 3 0.0% 0 3.3% 1 1.0% 1 13.3% 4 0.0% 0 6.7% 2 3.3% 1 Julat Kajian 3 43.3% 13 30.0% 9 30.0% 9 10.0% 3 40.0% 12 33.3% 10 40.0% 12 20.0% 6 43.3% 13 36.70% 11 36.7% 11 10.0% 3 30.0% 9 20.0% 6 33.3% 10 10.00% 3 46.7% 14 23.3% 7 20.0% 6 6.7% 2 30.0% 9 10.0% 3 30.0% 9 6.7% 2 30.0% 9 10.0% 3 26.7% 8 20.0% 6 23.3% 7 10.0% 3 33.3% 10 20.0% 6 13.3% 7 3.3% 1 20.0% 6 2.0% 2 16.7% 5 6.7% 2 16.7% 5 6.7% 2 4 16.7% 5 33.3% 10 40.0% 12 60.0% 18 23.3% 7 33.3% 10 33.3% 10 53.3% 16 16.7% 5 33.30% 10 36.7% 11 46.7% 14 36.7% 11 46.7% 14 43.3% 13 46.70% 14 26.7% 8 46.7% 14 33.3% 10 30.0% 9 36.7% 11 53.3% 16 46.7% 14 56.7% 17 50.0% 15 53.3% 16 43.3% 13 23.3% 7 46.7% 14 46.7% 14 43.3% 13 53.3% 16 20.0% 6 36.7% 11 26.7% 8 9.0% 9 46.7% 14 43.3% 13 26.7% 8 30.0% 9 5 10.0% 3 20.0% 6 13.3% 4 30.0% 9 10.0% 3 20.0% 6 13.3% 4 23.3% 7 13.3% 4 23.30% 7 20.0% 6 43.3% 13 13.3% 4 33.3% 10 13.3% 4 36.70% 11 10.0% 3 26.7% 8 43.3% 13 63.3% 19 20.0% 6 30.0% 9 16.7% 5 33.3% 10 20.0% 6 36.7% 11 20.0% 6 53.3% 16 16.7% 5 43.3% 13 6.7% 2 26.7% 8 46.7% 14 60.0% 18 43.3% 13 18.0% 18 20.0% 6 50.0% 15 43.3% 13 60.0% 18 Min Min Sebelum Selepas 2.93 3.57 3.43 4.20 3.03 3.60 3.47 3.97 3.1 3.73 3.70 4.33 3.43 4.13 3.53 4.10 3.30 3.93 4.17 4.57 3.60 4.07 3.70 4.20 3.90 4.27 3.70 4.23 3.63 4.33 3.40 4.07 4.03 4.57 3.97 4.47 3.67 4.43 3.93 4.47 3.58 4.16 1.00 1.23 0.78 0.77 1.06 0.63 1.19 0.78 1.07 0.57 0.86 0.70 1.00 0.66 0.99 1.01 0.71 0.64 0.92 0.71 1.04 0.83 0.87 0.63 0.88 0.91 1.01 0.96 0.97 0.73 0.88 0.66 1.09 0.91 0.90 0.76 1.16 0.97 1.07 0.61 S.P S.P Sebelum Selepas 1.14 1.00

10 Saya boleh menjadi seorang pendengar yang baik apabila seseorang meceritakan sesuatu masalah. 11 Saya amat menitik beratkan kefahaman audien apabila melakukan sesuatu pembentangan 12 Saya menggunakan memek muka yang sesuai apabila menyampaikan sesuatu perkara.

13 Saya sentiasa memastikan slide yang Sebelum dihasilkan sentiasa menarik dan mudah difahami apabila melakukan Selepas pembentangan. 14 Saya suka berhubung atau mendapatkan Sebelum maklumat dari pensyarah melalui sms atau facebook. Selepas 15 Saya amat mementingkan penampilan dan pemakaian semasa pembentangan. Sebelum Selepas 16 Gambarajah atau lukisan amat penting dalam pembentangan saya. Sebelum Selepas 17 Pemakaian saya melambangkan watak Sebelum sebenar saya dalam kehidupan seharian. Selepas 18 Saya lebih selesa berkomunikasi melalui Sebelum telefon berbanding dengan bertemu seseorang. Selepas 19 Saya sentiasa menyusun ayat apabila memberi sms atau ayat menggunakan facebook kepada pensyarah. Sebelum Selepas

20 Bagi saya, Minit Mesyuarat,Memo dan Sebelum Laporan merupakan medium terpenting dalam menyampaikan maklumat. Selepas JUMLAH

Jadual 7.0: Meningkatkan Keyakinan Diri Ahli Kelab Prs Dalam Kemahiran Komunikasi Melalui Program Dari Hati Ke Hati

Mengenalpasti Masalah Berkaitan Penguasaan Kemahiran Komunikasi Lisan Di Kalangan Ahli Kelab PRS

orang lain bagi mencapai matlamat yang dirancangkan. Mengenalpasti Masalah Berkaitan

Merujuk kepada Jadual 5.0, data yang diperolehi daripada analisis yang dijalankan mendapati bahawa terdapat peningkatan kemahiran komunikasi lisan di kalangan ahli kelab PRS Kolej Kolej Komuniti Temerloh apabila menyertai Program Amal Dari Hati Ke Hati. Terdapat peningkatan yang baik nilai dan min keseluruhan keadaan mengikuti sebanyak 4.28 iaitu berada pada tahap mengatasi tersebut sebelum pelajar

Penguasaan Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan Di Kalangan Ahli Kelab PRS Objektif kajian yang kedua pula adalah untuk mengenalpasti masalah berkaitan penguasaan kemahiran komunikasi bukan lisan di kalangan ahli kelab PRS melalui Program Amal Dari Hati Ke Hati yang dilaksanakan. Dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 6.0, menunjukkan keseluruhan bahawa sebelum nilai program min dan

program ini dengan nilai min hanya sebanyak 3.70 iaitu hanya berada pada tahap memuaskan sahaja. Peningkatan nilai min tersebut peningkatan menunjukkan penguasaan terdapatnya

selepas program adalah meningkat. Nilai min sebelum program adalah 3.62 iaitu hanya pada kadar nilai memuaskan min yang berbanding dengan

kemahiran komunikasi lisan di kalangan ahli kelab PRS selepas mengikuti Program Amal Dari Hati ke Hati. Data yang diperolehi ini adalah selaras dengan Somerser (2001) yang berpendapat bahawa pelajar perlu diterapkan dengan kemahiran komunikasi dan kepimpinan kerana melalui kemahiran ini pelajar akan lebih memahami apa yang diperlukan oleh seseorang dan bagaimana untuk mempengaruhi dan membimbing

meningkat naik sebanyak 4.28 pada kadar yang baik. Ini menunjukkan program tersebut juga bukan sahaja dapat meningkatkan penguasaan kemahiran

komunikasi lisan sahaja malahan turut meningkatkan juga kemahiran bukan lisan pelajar atau secara khususnya ahli kelab PRS bertepatan dengan Kinnick dan Parton, (2005) dalam kajian mereka mendapati bahawa kemahiran

komunikasi interpersonal,

seperti lisan dan

kemahiran kebolehan

dengan jumlah nilai min keseluruhan adalah sebanyak 4.16. Peningkatan ketara dapat dilihat pada kesedaran peserta tentang kepentingan menyediakan minit mesyurat, memo dan laporan. Dokumen tersebut merupakan medium terpenting dalam menyampaikan maklumat yang mana nilai min pada sebelum program hanya selepas mencatatkan program yang pada tahap memuaskan sahaja iaitu 3.93 berbanding mencatatkan

berbincang atau berinteraksi mempunyai hubungan yang kuat atau dipengaruhi oleh kemahiran kepimpinan. Meningkatkan Keyakinan Diri Ahli Kelab PRS Dalam Kemahiran Komunikasi Melalui Program Dari Hati Ke Hati Akhir sekali kajian mendapati

peningkatan sehingga tahap amat baik iaitu 4.47. RUMUSAN Secara keseluruhannya, purata min keseluruhan yang diperolehi dalam analisa data bagi ketiga-tiga persoalan kajian tiga yang menggunakan skor min diringkaskan dalam Jadual 8.0 dibawah:

bahawa terdapat peningkatan keyakinan diri pada ahli kelab PRS dalam kemahiran komunikasi selepas menyertai Program dari Hati ke Hati yang telah dijalankan. Merujuk Jadual 7.0 nilai min sebelum program hanya dalam julat memuaskan mewakili nilai min sebanyak 3.58 sahaja manakala keyakinan pelajar terhadap kemahiran komunikasi adalah meningkat selepas Bil 1. 2. 3. menyertai program tersebut

Item Soalan Komunikasi Lisan Komunikasi Bukan Lisan Keyakinan Dalam Komunikasi

Purata Min Sebelum 3.70 3.62 3.58

Purata Min Selepas 4.28 4.28 4.16

Jadual 8.0: Purata Nilai min Berdasarkan Item Soalan

Berdasarkan kepada Jadual di atas ia menunjukkan nilai purata bagi min bagi setiap item soalan yang telah Ini oleh

KESIMPULAN Sebagai keupayaan Komuniti pelajar kesimpulannya, dalam kemahiran Kolej

dikemukakan adalah meningkat. Ke Hati yang telah dihadiri

menunjukkan bahawa Program Dari Hati responden memberi impak yang amat positif dan baik dalam meningkatkan kemahiran komunikasi setiap responden. Kemahiran komunikasi amat penting bagi setiap pelajar proses terutama apabila dan melibatkan pengajaran

komunikasi dalam kalangan lepasan Kolej khususnya lepasan Komuniti Temerloh sendiri merupakan satu isu utama yang sering diperkatakan. Namun satu perkara yang sahih dan jelas dalam konteks ini ialah perbincangan kita, tidak semestinya tertumpu di dalam proses dengan itu, pengajaran pendekatan dan tambahan pembelajaran(P&P) sahaja. Sehubungan berstruktur dan yang tersendiri perlu dilakukan oleh pihak institusi dalam memastikan bahawa kemahiran komunikasi dapat dikuasai sepenuhnya sebelum pelajar melangkah keluar ke alam pekerjaan. Dengan ini terbuktilah, Program Amal Dari Hati Ke Hati yang telah dilaksanakan di Kolej Komuniti Temerloh melalui Kelab PRS. Program ini juga telah berupaya komunikasi, meningkatkan kepimpinan, Berdasarkan kemahiran

pembelajaran (P&P) dan kemahiran ini tidak datang dengan sendiri jika pihakpihak berwajib tidak menyediakan satu mekanisma dan program yang khas yang mana dapat meningkatkan kemahiran para pelajar tersebut dan ini bertepatan dengan pendapat yang telah dinyatakan oleh Rodiah, Siti Rahayah, Noriah(2009) bahawa perancangan yang rapi dan sistematik perlu dilakukan oleh pihak yang terlibat bagi memastikan kemahiran-kemahiran generik diterapkan dan diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sepanjang pengajian pelajar di setiap institusi.

kemahiran insaniah, kerja berpasukan serta pemikiran kreatif. dengan pendapat Hanum, Razali, Azuddin (2008) bahawa proram-program amal seperti Bakti Siswa dan seumpamanya

akan meningkatkan tahap komunikasi dalam kalangan peserta yang terlibat dengan keluarga angkat serta masyarakat di sekitar. Akhir kata, program ini wajar diteruskan serta perlu lebih kerap dijalankan bukan sahaja melibatkan ahli Kelab PRS sahaja malah melibatkan kesemua Temerloh. pelajar Kolej Komuniti

Kinnick, K. N., & Parton, S. R. (2005). Workplace communication: What the apprentice teaches about communication skills. Business Communication Quarterly, 68, 429. Ruben, Brent D,Stewart, Lea P, 2005, Communication and Human Behaviour,USA:Alyn and Bacon Altman, I., & Taylor, D.A. (1973). Social

RUJUKAN Hanum Hassan, Razali Ahmad, Lt. Kol (B) Azuddin Dalam Bahari Program (2008) Baktisiswa Kemahiran Insaniah dan Kepentingan Penerapannya Perdana UniMAP,UniMAP Rodiah Idris, Siti Rahayah Ariffin, Noriah Mohd Ishak (2009) Pengaruh Kemahiran Generik Kritikal, dalam Kemahir Pemikiran dan Penyelesaian Masalah

penetration:

The

development

of

interpersonal relationship. Holt, Rinehart & Winston: New York. Mansor, Rahman dan Shawaluddin

(1998). Penghantar Komunikasi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Sulaiman, Salleh dan Azlina (2002). Komunikasi Dalam Pengajaran dan Kepimpinan Pendidikan. Kuala Lumpur: Karisma Publications Sdn Bhd. Pearson. J.C dan Nelson P. E (2000). An Introduction to Human Communication Understanding dan Sharing. Amerika Syarikat: McGraw-Hill Higher Education. Eighth Edition.

Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), UKM Somerser, F. (2001). The softer side of leadership. CMA Management, 75 (7), 1223.

Aliza Abu Hassim (2008), Komunikasi Berkesan. Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia Burgoon Michael dan Raffner Michael (1978), Revision and Winston. Human of Communication A Approaching

Haslinda @ Robita Hashim, Muhammad Nubli Abdul Wahab dan Zarina Mohd Ali (2005). Mahasiswa Kejuruteraan . Pembangunan Bersepadu: Kertas kerja Sahsiah Konsep yang

DanPelaksanaannya Di Kolej Universiti dibentang di Seminar Kebangsaan Kursus Sokongan Kejuruteraan, Di Hotel Aseania, Langkawi 17-18 Disember 2005

Speed/Communication. Holt, Rinehart