Anda di halaman 1dari 11

Banding Beza Kuiilulum

KLSR dengan KBSR.


KL3R = Kurikulum Lama 3ekolah Rendah
KB3R = Kurikulum Bersepadu 3ekolah Rendah
KLSk
KLSR mula dilaksanakan sejak negara mencapai
kemerdekaan.
$#
!erlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan
yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet
Mengenai !erlaksanaan Dasar !elajaran yang dikeluarkan
pada tahun 1979.
Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini
terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang
telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati
bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi.
Ke|emchcn KLSF
Mengikut kajian terhadap KLSR yang telah dilaksanakan sejak
merdeka, jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa
kelemahan seperti:-
1si kandungan sukatan pelajaran kadangkala
berulang dan tidak ada kaitan antara mata
pelajaran atau antara darjah.
2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu
banyak. ni membebankan dan membosankan murid.
3. Guru dan murid selalu terdesak menghabiskan sukatan
pelajaran terutama apabila ada peperiksaan.
4. !engajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku
teks. ni menghadkan penggunaan teknik dan bahan
pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan.
KekucIcn K8SF
Kajian oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti
Sains Malaysia5ada tahun 1982melalui La5oran Fasa I
1988)):
PembeIajaran
taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih
tinggi jika dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti
kurikulum lama.
Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar
yang efektif seperti menyoal, berbincang dan mengeluarkan
pendapat.
Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar
yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan
membuat rumusan.
Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR, didapati bahawa
golongan murid-murid yang tahu membaca adalah lebih ramai
daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas
daripada murid-murid dalam KLSR.
Sohs|oh
Murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin
serta menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka.
Budaya membaca juga semakin meningkat.
Murid-murid boleh berinteraksi sesama sendiri , bekerjasama
dan bertolak ansur
Fengojoron
5engajaran yang ber5:8atkan m:rid,
ke5eIbagaian aktiviti
5engIibatan 8em:a m:rid daIam aktiviti
menghasilkan murid-murid yang lebih berminat dalam
pembelajaran.
Koedoh ke|os
Kumpu|on
kokon seboyo don |nd|v|du
Fenggunoon pe|bogo| jen|s bohon te|oh dopot
member| kepe|bogo|on do|om tekn|k pengojoron &
pembe|ojoron
Gerok kerjo kumpu|on
menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan
bekerjasama di kalangan murid-murid.
Ke|emchcn K8SF
ebera5a 5rinsi5 KSRtidak dilaksanakan dengan berkesan
dalam 5rosesP&Pmengakibatkan :
kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak
tercapai sepenuhnya melalui proses !! di bilik darjah.
antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah
fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam
peperiksaan.
jadi kebanyakan proses !! yang berlaku di bilik darjah
lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk
peperiksaan.
tidak lagi bersifat menyampaikan ilmu
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu
seperti mana dituntut oleh kurikulum mata
pelajaran.
mengurangkan keberkesanan usaha ke arah
membangunkan insan yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berdaya saing,
berkemahiran dan mempunyai jati diri
ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan.
ond|ng ezo
Rancangan KBSR menekankan penguasaan terhadap
kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira.
Memberi tumpuan terhadap perkembangan individu
secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial (JERS).
Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan
juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini.
!engajaran mata pelajaran moral dan !endidikan slam
pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran,
bukannya terletak pada guru agama sahaja.
Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya
meliputi aktiviti kelab, persatuan, permainan serta
unit beruniform.
Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai
kaum, memahami budaya kaum lain,
mendisiplinkan diri, serta dapat mengamalkan
sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan-
rakan yang berlain agama dan budaya.
Justeru, penerapan nilai- nilai murni ini adalah
penting dalam pemupukan individu ke arah
mencapai integrasi nasional.

Anda mungkin juga menyukai