Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4

Makluman Kepada Responden : Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji mod pengangkutan pelajar SMK Penang Free. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ianya akan digunakan untuk kepentingan kajian sahaja.

BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN Arahan : Tandakan () pada ruangan yang disediakan 1) JANTINA Lelaki

2) UMUR 13 hingga 15 tahun 18 tahun ke atas 3) BANGSA Melayu India Nyatakan .. 4) AGAMA Islam Buddha Hindu Lain-Lain 16 hingga 17 tahun

Cina Lain-Lain

BAHAGIAN B : SOALAN TAHAP KEPUASAN PENUMPANG 1 : SANGAT TIDAK BERSETUJU 2 : TIDAK SETUJU 3 : TIDAK PASTI 4 : SETUJU 5 : SANGAT SETUJU B1 MOD KENDERAAN

BIL. 1 2 3 4 5

PERKARA Adakah anda datang menaiki kereta ke sekolah ? Adakah anda menaiki bas sekolah sewaktu datang dan pulang dari sekolah ? Setiap kali pergi dan balik sekolah adakah anda menaiki kenderaan yang sama ? Adakah perjalanan anda datang dan pulang dari sekolah dengan berjalan kaki ? Adakah anda membawa kenderaan sendiri ke sekolah ? Nyatakan : ___________________

Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih

B2 KEPUASAN TERHADAP PEMANDU BAS SERTA PEMANDUANNYA. Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih

BIL. 1 2 3 4

PERKARA Pemandu bas sekolah anda seorang yang cekap dalam pemanduannya. Anda berasa yakin dengan pemandu sekolah anda. Pemandu bas anda seorang yang bersopan sewaktu memandu. Pemandu bas anda seorang yang bersopan santun terhadap penumpang.

B3 KEPUASAN TERHADAP ASPEK KESELESAAN Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih

BIL 1 2 3 4 5

PERKARA Bas sekolah anda mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Para penumpang duduk dengan selesa di tempat duduk masing-masing. Anda dilayan dengan baik oleh pemandu bas serta kondukternya. Anda yakin bahawa bas sekolah anda sentiasa diselenggara dengan baik oleh pengusahanya. Alat audio video dipasang secara sederhana untuk memastikan para penumpang berasa selesa.

SOAL SELIDIK TAMAT *TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA*