Anda di halaman 1dari 1

HALAMAN PENGESAHAN UPAYA PENANGANAN HAMBATAN BONGKAR MUAT LPG TYPE-C DIKAPAL MT.

GAS INDONESIA Disusun oleh :

MAULANA PERDANA YUDHA NIT : 42052201 N

Telah diuji dan disahkan oleh : Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Serta dinyatakan lulus dengan nilai..... Pada tanggal .........................2013 Penguji I Penguji II Penguji III

Capt. H. AGUS HADI. P. M.Mar Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19580824 198203 1 001

Capt. BAMBANG PURNOMO M.Mar Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19550508 198403 1 001

YUSTINA SAPAN S.ST, MM Penata, III/c NIP. 19771129 200502 2 001

Dikukuhkan oleh : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. BAMBANG PURNOMO M.Mar Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19550508 198403 1 001

iii