Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

NAMA

: MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH

NO KAD PENGENALAN : 920807-11-5645 NO KAD MATRIK : IPGKB : S10E 1006 - 0398

KUMPULAN : PISMP TESL 4 SEMESTER 3 NAMA PENSYARAH TAJUK KURSUS : PUAN RASHIDAH : PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH (RBT 3117) TARIKH HANTAR : 14 MAC 2013

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN HalamanPengakuan Penghargaan Tugasan (a) PemintalLidah Bibliografi Lampiran

HALAMAN PENGAKUAN

Bahawasanyasayamengaku yang sesungguhnyakerjakursusiniadalahhasilkerja, idea danusahasayasendiri. Segalasumberrujukanjugatelahdinyatakan.

Tandatangan : Nama : Muhammad Hafizuddin bin Abdullah

Tarikh

: 14 MAC 2013

PENGHARGAAN Assalamualaikum dan salamsejahtera. Pertama dan selamalamanya sayaingin memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia dari-Nya, maka saya telah berjaya menyiapkan kerja kursus bagi subjek Pengenalan Kepada Pendidikan kemahiran Hidup Sekolah Rendah (RBT 3117) bagi semester ini. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya telah banyak menerima input serta pengetahuan baru. Justeru, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kepadapensyarahsayaiaituPuanRashidahatasbimbingansertatunjuk ajar yang beliaucurahkankepadasaya yang banyakmembantusayamelaksanakantugasanini.Akhirsekali, sayajugainginmengucapkanjutaanterimakasihkepadarakan-rakansertasemuapihak yang terlibatsecaralangsungatautidaklangsungdalammembantusayamenyiapkantugasan yang telahdiberikanini.Sesungguhnya, budidaripihaktuanadalahsangatsayahargaidansemogamendapatganjaran yang setimpal di sisinya.

TUGASAN RPH

Mata Pelajaran :KemahiranHidupKehadiran : Kelas : 4BestariTarikh :

BilanganMurid : 30 orang Masa Topik : 7.45 8.45 pagi : KomponenElektrikdanAlatanTanganElektrik

PengetahuanSediaAda : 1. Muridpernahmelihatahlikeluargamembaikilampumentol yang terbakar di rumah 2. Muridpernahmelihatjurutekniksekolahmelakukanpenyambunganwayareletrik di bangunansekolah

ObjektifPengajaran : Di akhirpengajarandanpembelajaranmurid-muriddapat : 1. Menamakandenganbetulkomponenelektrikbesertadengansimboldanfungsinya 2. Mengenalpastialatantanganelektrikdanfungsinyadenganbetul 3. Menggunakanalatantanganelektrikdengancara yang betuldanselamat

KBKK Penerapan Nilai bekerjasama : Mengkategoridanmembuatkeputusan. Teliti, peka, rajin,

BBM

: Kadbergambar, komponenelektrik, alatantanganelektrik, bukuteks

danlembarankerja

KajianMasa Depan :

Langkah/ Masa Set Induksi (+5min) -Guru

Isi Pelajaran

AktivitiPengajaran&Pembel ajaran -Guru

Catatan

KAEDAH : Soaljawab

menunjukkankadbergambarp bersoaljawabdenganmuridme erkakasanelektriksepertilamp ngenaikadbergambartersebut u, televisyendanmesinbasuh seperti :

NILAI :

(a) Namakanalatandalamg Peka -Guru memperkenalkankegunaante nagaelektrikbagimenggerakk anperkakasantersebut ambarini? (b) Tenagaapa yang digunakanuntukmengg erakkanalatanini?

-Guru mengaitkandenganisipelajara n Perkemba ngan Langkah 1 ( 5 min ) PengenalanKomponenElek -Guru trik Komponenelektrikbanyakdig unakandalamperalatanelektri kseperti : (a) Lampu (b) Televisyen (c) Mesinbasuh -Guru bersoaljawabdenganmuridme ngenaikomponenelektrik yang biasaterdapatpadaperkakasa nelektrik menerangkankepadamengen aikomponenelektrik yang akandipelajari NILAI : Teliti KAEDAH : Soaljawab

Contohjawapan : Mentol

Bateri Suis Wayar

La ng ka h2 (+5 mi n)

AlatanTangan Dan Kegunaannya (a) Pemotongsisimemotongwayarataudaw ai (b) Penjalurwayarmenjalurkandanmemoton gwayar (c) Pemutarskru ratamembukadanmemasangs krukepala rata (d) Pemutarskru Philipsmembukadanmemasangs krukepala Philips

-Guru menunjukkanalatanelektrikterse butkepadamurid

KAEDAH: Soaljawab

KBKK: -Guru menyoaldanmemintamuridmena makanalatanelektriktersebutbes ertadenganfungsinya NILAI: Beranimenc uba Membuatke putusan

La ng ka h3 (+1 0 mi n)

Cara penggunaanalatantanganelekt rikdenganbetul (a) Cara memegang (b) Cara mengendalikan

-Guru melakukandemonstrasipenggun aanalatantersebutdengancara yang betuldanselamat

KAEDAH: Kerjaamalip enggunaana latantangan

-Guru membahagikanmuridkepada 5 kumpulanuntukmelaksanakanak

BBM: Pemotongsi si,

tivitipenggunaanalatantanganele penjalurway ktrik ar, mentol, suis, wayar, -Guru mengawalmasabagisetiapkump ulanmelakukankemahiranmeng gunakanalatantanganelektrik bateripemut arskru rata danpemutar skruphilips

-Guru membimbingdanmembuatpenila ianterhadappelaksanaankerjaa maliolehmurid

NILAI : Bekerjasam a, bersistem, danyakindiri

Pe nil aia n (+2 0 mi n) La ng ka h4 PENILAIAN Menjawabsoalanberkaitandenga nkomponendanalatantanganelek Muriddikehendakimenjawabsem uasoalan yang telahdiberikan -Guru

KBKK: Beranimenc uba

KAEDAH:

mengedarkankertaslembaranker Aktivitiberpu jakepadasetiapmurid satkanmurid

(+1 trikbesertadenganfungsinya di 0 mi n) dalamlembarankerja yang diberikan

NILAI: Yakin diri

KBKK: -Setelahmuridselesaimenjawab, Membuatke

guru mengadakanperbincanganjawa pandenganmurid

putusan

Penu tup (+5 min)

Rumusan Tenagaelektrikpentingke padamanusia

-Guru

KAEDAH:

bersoaljawabdenganmuridsecarali Penyoalanselur san uhkelas

-Murid-muridmenjawabsoalanKomponendanalatantang anelektrik yang digunakandalamkerjakerjaelektrik -Guru menggunakanpetamindasemasa membuatrumusan soalan yang diberikan

Melancarkanurusansehar ian

PENGHASILAN PRODUK (KIT PEMBELAJARAN)

PENULISAN AKADEMIK

BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Dalam subjek Kemahiran Hidup, bengkel merupakan salah satu elemen terpenting yang harus dititikberatkan. Hal ini kerana bengkel adalah tempat di mana guru bagi subjek Kemahiran Hidup menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Selain itu, bengkel juga merupakan tempat bagi murid melakukan kerja amali dan pelbagai lagi aktiviti lain. Justeru adalah penting untuk guru serta murid menguruskan bengkel dengan cekap dan sistematik agar proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Secara umumnya, bengkel kemahiran hidup mempunyai beberapa fungsinya yang tersendiri. Antaranya, bengkel memainkan peranan sebagai tempat untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bersesuaiandengan subjekinidanjugamemberangsangkan. Sebagaimana yang diketahui, KemahiranHidupadalahsubjek yang turutmenekankan proses pembelajaransecarateori. Olehitu, proses pembelajaransubjekinitidakakanberlakusecaraefisiensekiranyamuridhanyabelajar di dalamkelas yang tidakmempunyaifasilitidankemudahanalatansertabahanseperti yang terdapat di bengkel. Seterusnya, bengkel yang diurusdengancekapjugaakanmeningkatkanpengusaan proses manipulatifdalamkalanganmuridsertamerangsangdanmenjanamindamurid. Bengkel yang

kondusifpastinyaakanmemberipeluangkepadamuriduntukbelajardenganlebihberkesanda nseterusnyamembantumerekadalam proses pembelajaransubjekKemahiranHidup. Di Sampingitu, bengkel yang berkualitiakanmenjadisalahsatuelemen yang mencetuskan idea kepadamuridbagimenghasilkaninovasidanrekacipta yang bermututinggi. Sekiranyabengkeldilengkapidengankemudahanalatansertabahandanfasiliti yang cukup, pastinyaianyaakandapatmembantumuridmenghasilkanhasilkerja yang lebihbaik. Bengkel yang kondusifjugaakanmenciptasuatukelainandandapatmenarikminatmuridmuridterhadapsubjekKemahiranHidup. Justeru guru perlubijakmemanfaatkansegalafasiliti yang terdapat di bengkel agar proses pengajarandanpembelajaransubjekiniakanmenjadilebihmenyeronokkan.

Selainitu, bengkelharuslahdilengkapidenganbahandanalatantangan yang lengkapsertaberkualiti.Oleh yang demikian guru haruslahbijakmemaksimumkansepenuhnyapenggunaankelengkapaninidalamkalangan murid agar proses pengajarandanpembelajaranberlakudenganlebihberkesan. Akhirsekali, bengkeljugaberfungsisebagaitempatuntukmemberikanpendedahanasasmengenaiperkar a-perkara yang berkaitandengankehidupansertamenyampaikankepentingankemahiran di dalamkehidupanseharian.Sebenarnya, bengkelmerupakansatu medium sertaruangbagimurid-muridmempelajarikemahiran-kemahiranasassepertimemaku, menjahit, membaikialatanelektrikdanbanyaklagi yang sangatbergunadalamkehidupanseharian.Aadalahdiharapkanmuridmuriddapatmengaplikasikankemahiran-kemahiran yang telahdipelajariinidenganbaikdanmungkinianyamampuuntukmenjadisatusumberpendapat ankepadamuridsetelahtamatpersekolahannanti.