Anda di halaman 1dari 11

RUJUKAN UNTUK PELAJAR

PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 1: Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan Konsep perkembangan sosial Teori-teori perkembangan sosial Teori Perkembangan sosial Erikson Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang perkembangan sosial 2. Menghuraikan teori pembelajaran sosial untuk memperkukuh kandungan pengetahuan Kuliah (2 jam) Menerangkan konsep Perkembangan Sosial Menjelaskan teoriteori perkembangan sosial dan implikasi terhadap perkembangan kanak-kanak Tutorial (1 jam) Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan power point atau mengikut cara pilihan pelajar Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang pelajar diminta membuat pengurusan grafik untuk menjelaskan: - tentang teori pkembangan sosial Erikson, Bandura - mdapatkan maklumat dari bahan bacaan, internet dsbnya berkaitan -Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan power point - perbincangan Dalam kumpulan 3-4 orang pelajar diminta membuat pengurusan grafik untuk menjelaskan: - pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget, Vygotsky) - Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling Bandura) Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon. Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon.

M1

M2

Tajuk 1: Pengenalan kepada perkembangan sosial Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget, Vygotsky) Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura)

1. Menghuraikan teori pembelajaran sosial untuk memperkukuh kandungan pengetahuan

Menghuraikan pandangan konstruktivis Menghuraikan pandangan behaviouris

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 2: Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi Peniruan Model Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan teori pembelajaran sosial untuk memperkukuh kandungan pengetahuan Kuliah (2jam) Menerangkan Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial o peniruan o model Tutorial (1jam) - Pelajar membentangkan tugasan yang telah diberi - Perbincangan Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang pelajar menerangkan tentang konsep sosialisasi dalam bentuk peta minda - peniruan - model Mendapatkan bahan carian sumber dan melalui internet Tajuk 2: Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang perkembangan sosial Menerangkan tentang perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak - Pelajar mbentangkan tugasan yang telah diberi - Perbincangan - Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar berbincang dan membuat sumbang saran terhadap kelima-lima fakta Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon.

M3

M4

Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon.

- Interaksi rakan sebaya - Pembentukan hubungan persabahatan - Pengaruh jantina - Kesedaran ras dan budaya - Sensitiviti terhadap orang kurang upaya

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 3: Menggalakkan tingkah laku prososial konsep tingkah laku prososial jenis-jenis tingkah laku prososial cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku prososial 2. Mengintepretasikan bahan kurikulum tingkah laku prososial untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Kuliah (2jam) Membincangkan konsep tingkah laku prososial Membezakan jenisjenis tingkah laku prososial Menjelaskan caracara menggalakkan tingkah laku prososial Tutorial (1jam) - pelajar bentang kertas kerja dan berdialog bersama ibu bapa seperti forum sebenar Amali ISL Tema: Forum bersama ibu bapa (pelajar main peranan) Bahagikan kelas kepada tiga kumpulan besar, setiap kumpulan bincangkan satu topik di bawah tajuk kandungan Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon. Gartrell, D. (2004). The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. NY: Tomson Delmar Learning Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden, eds. 1989. Effective programs for students at-risk. Boston: Allyn & Bacon.

M5

M6

Tajuk 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif - ingin tahu - cepat belajar - proaktif Tingkah laku negatif - Pergantungan berlebihan - Kebimbangan - Disruptif - Destruktif - Pengunduran diri dll

1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku prososial 2. Mengintepretasikan bahan kurikulum tingkah laku prososial untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Membincangkan dan menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi tingkah laku kanakkanak - faktor baka - faktor persekitaran

-Pembentangan hasil kerja ISL dengan menggunakan power point

- Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar berbincang dan mencari bahan berkaitan: - Tingkah laku positif -Tingkah laku negatif

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku - Assertivescipline - Model Glasser - Model Ginott - Model Dreikurs Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku prososial 2. Menghuraikan keempat-empat model tingkah laku untuk memperkukuh kandungan pengetahuan Kuliah (2jam) Membincangkan 4 model tingkah laku Memberi nota Tutorial (1jam) Membentangkan hasil kerja dalam bentuk sosio drama - lakonkan salah satu daripada masalah yang dibincangkan Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar berbincang dan mencari bahan berkaitan: - nyatakan tiga masalah disiplin dan sarankan aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut Gartrell, D. (2004). The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. NY: Tomson Del. Learning Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden,eds1989. Effective programs for students at-risk. Boston: Allyn & Bacon Brewer, J.A. (1995). Introduction to earlychildhood education. NY: Allyn & Bacon

M7

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 5: Membina kemahiran sosial a) Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain: b) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan kemahiran sosial 2. Merancang pengalaman pembelajaran yang menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi Kuliah (2jam) Menjelaskan keperluan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain Menjelaskan bagaimana menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi Tutorial (1jam) - Pelajar mbentangkan hasil dapatan mengikut cara pengurusan grafik Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar berbincang dan mencari bahan berkaitan: a) batas hubungan antara diri dengan orang lain, keperluan orang lain, perasaan orang lain, dll b) cara-cara berkomunikasi, dengan orang lain Gartrell, D. (2004). The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. NY: Tomson Delmar Learning Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden, eds. 1989. Effective programs for students at-risk. Boston: Allyn & Bacon.

M8

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 6: Perkembangan emosi kanak-kanak Perkembangan emosi - Konsep emosi - Jenis-jenis emosi - Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak Kecerdasan emosi - Konsep IQ dan EQ - Kompetensi Kecerdasan emosi Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan perkembangan emosi kanak-kanak 2. Menghuraikan teori pembelajaran perkembangan emosi kanak-kanak untuk memperkukuh kandungan pengetahuan Kuliah (2jam) Menjelaskan perkembangan emosi serta bagaimana kesannya kepada kanakkanak Tutorial (1jam) Pembentangan hasil kerja ISL dengan menggunakan power point Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar mendapatkan maklumat tambahan tentang konsep IQ dan EQ serta kompetensi kecerdasan emosi Eassa, E. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Brewer, J.A. (1995). Introduction to early childhood education. NY: Allyn & Bacon.

M9

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 6: Perkembangan emosi kanak-kanak Perancangan aktiviti perkembangan emosi Hasil Pembelajaran 1. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan perancangan aktiviti perkembangan emosi Kuliah (2jam) Perbincangan tentang perancangan tersebut Sarankan beberapa aktiviti Tutorial (1jam) - Bentang hasil kerja - Simulasi Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar dikehendaki membuat sumbangsaran dan membuat perancangan satu aktiviti perkembangan emosi serta bahan bantu mengajar Smilansky, S., & L. Shefatya. 1990. Facilitating play: A medium for promoting cognitive, socioemotional, and academic development in young children. Gaithersburg, MD: Psychosocial & Educational Publications. Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK

M10

- Aktiviti yang menarik - Bahan bantu mengajar

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 7: Memahami dan mengurus emosi sendiri Cara-cara mengesan emosi Mengenali emosi sendiri Menguruskan emosi sendiri Memupuk emosi yang positif Hasil Pembelajaran 1. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan perancangan aktiviti perkembangan emosi Kuliah (2jam) Menjelaskan caracara memahami dan mengurus emosi sendiri Tutorial (1jam) Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan power point atau mengikut cara pilihan pelajar Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar mendapatkan maklumat tambahan tentang tajuk kuliah Mendapatkan maklumat dari bahan bacaan, internet dsbnya berkaitan Smilansky, S., & L. Shefatya. 1990. Facilitating play: A medium for promoting cognitive, socioemotional, and academic development in young children. Gaithersburg, MD: Psychosocial & Educational Publications. Kementerian Pendidikan Malaysia, (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, PPK

M11

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 8: Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian Membina kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah Hasil Pembelajaran 1. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Kuliah (2jam) Menerangkan cara membina kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah Tutorial (1jam) Pembentangn hasil ISL dalam pengurusan grafik Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar dikehendaki membuat sumbangsaran tentang bagaimana membina kemahiran berfikir untuk myelesaikan masalah Nota bacaan tambahan dari laman web, buku dsb. Smilansky, S., & L. Shefatya. 1990. Facilitating play: A medium for promoting cognitive, socioemotional, and academic development in young children. Gaithersburg, MD: Psychosocial & Educational Publications.

M12

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 8: Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah Hasil Pembelajaran 1. Menggunakan pelbagai cara komunikasi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Kuliah (2jam) Membincang pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah Tutorial (1jam) Pembentangn hasil ISL dalam pengurusan grafik Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar dikehendaki membuat sumbangsaran tentang bagaimana menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk myelesaikan masalah Nota bacaan tambahan dari laman web, buku dsb. Smilansky, S., & L. Shefatya. 1990. Facilitating play: A medium for promoting cognitive, socioemotional, and academic development in young children. Gaithersburg, MD: Psychosocial & Educational Publications.

M13

10

RUJUKAN UNTUK PELAJAR


PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM: PPG Ambilan Jun 2011 SEMESTER: 4 TAHUN: 2013 Kod: PRA3107 Kredit: 3 (3+0)

LAMPIRAN 4

Matapelajaran/Kursus/Kertas: Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak

Catatan: Resos Minggu Tajuk dan Kandungan Tajuk 9: Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang o Fasilitator o Instruktur Penyediaan permainan Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dgn pengurusan penyayang dalam pembelajaran 2. Mengintepretasikan bahan kurikulum guru penyayang untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Kuliah (2jam) Menjelaskan serta membincangkan: Tutorial (1jam) Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan power point atau mengikut cara pilihan pelajar Amali ISL Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar mendapatkan maklumat tambahan tentang tajuk kuliah Mendapatkan maklumat dari bahan bacaan, internet dsbnya berkaitan Module LPBS KPLI Prasekolah Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden, eds. 1989. Effective programs for students at-risk. Boston: Allyn & Bacon.

M14

a) Konsep penyayang b) Amalan budaya penyayang c) Peranan guru penyayang sebagai - fasilitator - instruktur - penyediaan permainan

M15

Tajuk 9: Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Peranan guru penyayang o Pengurus o Pemerhati o Penilai o Perancang Reflektif

1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dgn pengurusan penyayang dalam pembelajaran 2. Mengintepretasikan bahan kurikulum guru penyayang untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Menjelaskan serta membincangkan:

c) Peranan guru penyayang sebagai - pengurus - pemerhati - penilai - perancang - reflektif

Pembentangan kerja dalam ISL sama ada menggunakan power point atau mengikut cara pilihan pelajar

Dalam kumpulan 3-4 orang, pelajar mendapatkan maklumat tambahan tentang tajuk kuliah Mendapatkan maklumat dari bahan bacaan, internet dsbnya berkaitan

Module LPBS KPLI Prasekolah Slavin, R., N. Karweit, & N. Madden, eds. 1989. Effective programs for students at-risk. Boston: Allyn & Bacon.

11