Anda di halaman 1dari 12

KONSEP PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI Pembangunan mapan atau lestari bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa

memusnahkan atau memperjudikan keperluan generasi akan datang ( Bruntland Report, 1987). Kelestarian merupakan satu paradigma pemikiran masa depan (futuristik) dengan aspek -aspek keseimbangan persekitaran, sosial dan ekonomi diambil kira dalam merancang pembangunan dan penaik tarafan kualiti kehidupan. Pembangunan Mapan adalah suatu pembangunan yang dijalankan bagi memenuhi keper luan pada masa kini tanpa mengorbankan keperluan pada masa akan datang. Pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya; pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetu skan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya.(White & Whitney, 1992) . Pembangunan bandar yang mampan perlulah mengambil kira keadilan sosial, keperluan manusia asas, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan mampan tersebut adalah melalui kesihatan ekonomi bandar. Justeru itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan skala kecil(petty commodity sector) menjadi penting.(David Drakakis-Smith, 1995). Pembangunan mapan juga merujuk kepada perangkaan langkah -langkah yang perlu diambil perhatian dan tindakan hari ini demi memastikan supaya isu alam sekitar yang bersifat global seperti tukaran cuaca, kesan rumah h ijau, tekanan sosial dan sebagainya yang dideritai hari ini tidak sesekali menjejas dan mengancam kehidupan masa hadapan. Menurut pandangan Dr. Jose Goldemberg iaitu Profesor di Universiti Sa Paulo, Brazil terdapat dua konsep penting yang diketengahkan d alam definisi pembangunan lestari. Iaitu yang pertama ialah konsep keperluan yang secara khususnya merujuk kepada keperluan asas untuk kehidupan manusia pada masa kini dan akan datang. Kedua ialah konsep atau idea mengenai keterbatasan atau dalam bahasa inggeris dikenali sebagai limitation. Iaitu keterbatasan sesuatu sumber yang dipengaruhi oleh teknologi, dan organisasi sosial serta kemampuanya untuk memenuhi keperluan generasi kini dan akan datang.

Konklusinya, pembangunan mapan atau lestari mempunyai banyak konsep dan pelbagai pandangan daripada pengkaji, pensyarah, dan sebagainya. Tetapi, kita dapat gambarkan bahawa pembangunan lestari atau mapan adalah berkait rapat dengan penjaga alam sekitar untuk pada masa kini dan akan datang. Hal ini k erana kerajaan takut kita akan kehilangan sebuah Negara yang aman dan damai.

MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN ATAU LESTARI

PEMULIHARAAN SUMBER

PEMBANGUNAN FIZIKAL

PEMBANGUNAN MAPAN

KESAKSAMAAN SOSIAL

PENYERTAAN POLITIK

KUALITI ALAM SEKITAR

RAJAH 1: MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI

Rajah di atas menunjukkan beberapa matlamat pembangunan mapan yang ingin dicapai oleh kerajaan. Matlamatnya ialah penyertaan politik, kesaksamaan sosial, kualiti alam sekitar, pembangunan fizikal dan pemuliharaan sumber. Pemuliharan sumber ialah memastikan penerusan penawaran sumber semulajadi

pada masa sekarang dan akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui, pemuliharaan kepelbagaian sumber semula jadi. Pemuliharan merangkumi penggantian sumber, peru bahan dalam cara penggunaan dan memberi perhatian kepada fakor intangible seperti nilai keselesaan dan nilai warisan. Dari segi pembangunan fizikal pula ia memastikan pembangunan alam bina akan berharmoni dengan alam semulajadi di mana hubungan mereka a dalah seimbang dan saling memanfaatkan. Membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan tersebut serta meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami teka nan pembangunan yang melampau sedangkan sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan . Matlamat kesaksamaan sosial adalah untuk mengelakkan pembangunan yang akan menambahkan jurang antara golongan kay a dan miskin serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial. Ia juga mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Kesaksamaan sosial perlu dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Dari segi kualiti alam sekitar pula untuk megelakkan pencemaran alam, ,melindungi kapasiti ekosistem dan mengelakkan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti kehidupan. Ia juga untuk mengurangkan atau mengubah proses pengeluaran atau perniagaan yang akan men jejaskan kualiti hidup manusia. Cara pembuangan dan pelupusan sampah juga harus dititikberatkan. Akhi.r sekali ialah penyertaan politik yang menggalakkan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN MAPAN Terdapat beberapa ciri tentang pembangunan mapan. Antaranya adalah seperti berikut:
a) Alam Sekitar

Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan kesihatan.
b) Kesaksamaan Sosial

Pembangunan yang menyumbangkan kepada pemerolehan dan ka walan sumber yang wajar.
c) Ekonomi Manusia

Pembangunan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi keperluan asas.
d) Masa Hadapan

Memastikan keputusan yang diambil tidak menjejaskan kepentingan generasi masa depan.
e) Penyertaan

Proses yang membolehkan seluruh masyarakat terlibat ; dan


f) Tindakan Tempatan Memberi Impak Global:

Pembangunan tempatan yang menyumbang kepada resolusi isu global

TIGA DASAR PEMBANGUNAN MAPAN

ALAM SEMULA JADI

SOSIAL

PEMBANGUNAN MAPAN

EKONOMI

Pembangunan mapan menumpukan tiga dasar utama iaitu alam semula jadi, ekonomi dan social. Dasar alam sekitar selalunya menumpukan perhatian kepada beberapa isu seperti pencemaran tanah, pengedaran udara, pengeluaran gas dari system rumah hijau dan sebaga inya. Lazimnya, konsep ini dikaitkan dengan suatu bentuk pembangunan seimbang. Ekonomi tumbuh segar bagi membina kekayaan. Kekayaan pula digunakan untuk membangunkan jati diri masyarakat. Dalam masa yang sama alam sekitar yang masih segar perlu dijaga dan dipelihara sementara yang rosak dipulihara. Ini supaya nikmat kemajuan masa kini boleh pula dinikmati oleh generasi akan datang .

Gambar rajah di atas menunjukkan perkaitaan antara tiga dasar utama pembangunan mapan iaitu social, ekonomi dan alam semula jadi.

ASPEK EKONOMI Kemajuan ekonomi sering dinilai dalam hal kesejahteraan yang diukur sebagai kemahuan untuk membayar barangan dan perkhidmatan yang digunakan (Munasinghe, 2007). Dengan demikian,banyak dasar ekonomi biasanya berusaha untuk meningkatkan pendapatan, dan menggalakkan lebih cekap pengeluaran dan pengambilan barang dan perkhidmatan. Konsep moden yang mendasari keberlanjutan ekonomi berusaha untuk memaksimumkan aliran pendapatan yang boleh dihasilkan sementara sekurang-kurangnya menjaga stok aset (atau modal) yang menghasilkan ini bermanfaat output. Fisher (1965) telah mendefinisikan modal sebagai instrumen saham yang ada pada masa kini, dan pendapatan sebagai aliran perkhidmatan mengalir dari saham kekayaan. Pada tahun 1946, Hicks berpendapat bahawa pengambilan maksimum lestari rakyat adalah jumlah bahawa mereka boleh mengambil tanpa memiskinkan diri mereka sendiri. kecekapan ekonomi memainkan peranan penting dalam memastikan pengambilan dan pengeluaran yang optimum. Kecekapan ekonomi membantu memaksimumkan pendapatan. Hal ini memainkan peranan penting dalam memastikan pengambilan optimum dan pengeluaran. Masalah timbul dalam mengenalpasti jenis -jenis pengeluaran, alam, manusia dan modal sosial yang harus dijaga dan substitusi mereka. Di Malaysia, di bawah kerjasama antarabangsa pembangunan kapasiti, pendidikan, latihan dan program peningkatan kesedaran sedang disusun oleh Program Kerjasama Teknik Malaysia dan National Institute of Public Pentadbiran untuk melatih para pegawai dari negara negara membangun yang lain di ekonomi dan pengurusan alam sekitar. Kemudian, Jabatan Alam Sekitar (DOE) adalah yang ditubuhkan untuk menangani masalah masalah persekitaran sebagai badan penyelarasan yang mengawasi pelaksanaan Pilihan Kadar Efektif Common Scheme (CEPT).

ASPEK SOSIAL Pembangunan sosial biasanya merujuk pada perbaikan di kedua -dua kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dihasilkan dari peningkatan modal sosial - biasanya, akumulasi kapasiti membolehkan individu dan masyarakat untuk bekerja sama (Munasinghe, 2007). Kuantiti dan kualiti interaksi sosial yang mendasari kewujudan manusia menentukan stok modal sosial. Deng an demikian, modal sosial berkembang dengan menggunakan lebih besar dan mengikis melalui tidak digunakan, dan ia tidak seperti modal ekonomi dan persekitaran, yang disusutkan dengan menggunakan. Modal so sial merupakan sumber daya yang orang memanfaatkan dalam mengejar aspirasi mereka dan dikembangkan melalui rangkaian dan hubungan, keahlian kumpulan yang lebih formal dan hubungan kepercayaan, timbal balik, dan pertukaran (Munasinghe, 2007). ASPEK ALAM SEMULA JADI

Pembangunan dalam erti persekitaran menjadi perha tian baru yang berkaitan dengan perlu menguruskan sumber daya alam yang langka se cara bijaksana kerana manusia kesejahteraan akhirnya bergantung pada perkhidmatan -perkhidmatan ekologi. Mengabaikan batas ekologi dalam boleh merosakkan prospek jangka panjang untuk pembangunan (Munasinghe, 2007). K eberlanjutan persekitaran tertumpu pada viabilitas keseluruhan dan fungsi sistem alam. Untuk sistem ekologi, keberlanjutan ditakrifkan dengan menyeluruh, multi-skala, dinamik mengukur, hirarki ketahanan, keaktifan dan organisasi. Ketahanan adalah kemampuan ekosistem untuk bertahan walaupun luaran goncangan atau gangguan, yakni, jumlah gangguan yang akan menyebabkan ekosistem beralih dari satu keadaan sistem yang lain. Sesuatu keadaan ekosistem ditakrifkan oleh struktur dalaman dan set proses saling menguatkan. Keaktifan dikaitkan dengan primer produktiviti atau pertumbuhan suatu ekosistem. Organisasi bergantung pada kompleksitas dan struktur sistem.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MAPAN/LESTARI

Pembangunan mapan atau lestari dilaksanakan di pelbagai peringkat. Antaranya di peringkat sekolah, industri, bandar, dan sebagainya. PERINGKAT BANDAR Pembangunan mapan dalam bentuk bandar lestari dilaksana dengan meneliti melalui konsep bandar berdaya huni ( livable city ). Konsep daya huni ( livable ) digembleng untuk meneliti aspek kelestarian bandar dalam konteks pembangunan lestari memberi makna bahawa penduduknya sentiasa ceria, sibuk dengan pelbagai aktiviti ekonomi, sosial dan fizikal yang segar, hening kehijauan, selamat, menarik dan sihat. Maka tumpuan adalah terhadap masyarakat dan kehidupan harian sebagaimana yang dijelmakan dalam aspek pemikiran urbanisme baru. Ciri -ciri daya huni itu dirungkai menerusi kesan tindakan penduduk dalam kawasan perbandaran yang menggunakan perkhidmatan bandar s etiap hari. Pendekatan itu membolehkan pemerhatian dibuat menerusi ruang dan masa dalam jangka singkat seperti dalam satu putaran harian. Kumpulan penyelidik yang menggelarkan kumpulannya sebagai Kumpulan Penyelidikan Pembandaran Lestari (Sustainable Urban ization Research Group), di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) kini secara berterusan dan aktif melihat isu -isu pembangunan dan pembandaran mapan serta meneroka makna dan permasalahan yang berkait dengannya melalui konsep bandar berdaya huni tadi. Konsep ini yang diartikulasikan menerusi keberdayahuniannya yang menjadikan bandar itu lebih "hidup dan menceriakan" penghuninya dari semua lapisan etnik dan peringkat umur. Sesuatu bandar itu sewajarnya bersih, p enuh kehijauan, sihat, selamat, mempunyai daya tarikan sosioekonomi, wujud pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Semua komponen ini apabila wujudnya akan membawa kepada kesejahteraan bandar. Dalam mengartikulasikan bandar berdaya huni ini, kepentingan pelbagai pihak diambil kira untuk membolehkan pengumpulan maklumat dan data yang lebih menyeluruh dari alam sekitar tabii, alam sekitar

binaan, aktiviti ekonomi, dan aspek sosio -budaya masyarakatnya. Konsep daya huni bandar ini juga cuba melewati aras antara disiplin dan transdisiplin dalam penghayatan dan pengukuran bandar berdaya huni dan memenuhi hasrat besar negara untuk mencapai kesejahteraan yang diidamkan. PERINGKAT SEKOLAH (i) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAPAN Pendidikan untuk pembangunan lestari merujuk kepada pembelajaran yang diperlukan untuk mengekalkan dan memperbaiki kualiti hidup untuk generasi masa depan. Menurut Rohaty (2005), Education for sustainable development is a way of ensuring a better quality of life for everyone now and the future generation to come. It is a dynamic process which enables all people to realize their potential and improve their quality of life un ways which simultaneously protect and enhances the earths support systems Pendidikan untuk pembangunan lestari ialah satu misi pendidikan untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semula jadi. Amalan amalan dalam pendidikan untuk pembangunan lestari ial ah penyertaan awam dalam membuat keputusan secara berkesan, kolabaratif, dan rakan kongsi secara silang sector. Pendidikan lestari bermaksud satu proses pembelajaran seumur hidup yang dapat menghasilkan masyarakat bermaklumat dan mengambil bahagian dalam ciriciri kemahiran dalam penyelesaian masalah dan sebagainya. Pendidikan lestari dapat membantu pelajar dari segi mendapat pengetahuan dan makna tentang perkembangan lestari secara umum dan dalam bidang profesion mereka. Di samping itu, mereka juga melatih dalam kemahiran-kemahiran, cara-cara dan teknikteknik untuk membantu pekerjaan dan bidang profesion mereka dan mengembangkan sikap positif mereka ke arah kepentingan pembangunan lestari.

Secara amnya, pendidikan dan kesedaran yang mendalam tentang k onsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari bertujuan untuk membentuk dan memupuk sikap keperihatian terhadap alam sekitar. Alam sekitar dan pembangunan akan diintegrasikan dalam aktiviti pendidikan di pelbagai peringkat pendidikan iaitu perin gkat rendah hingga peringkat tinggi. (ii) SEKOLAH LESTARI Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar berkonsepkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga, komuniti setempat, kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Konsep ini juga menitikberatkan pen dekatan bersepadu dalam pengurusan, kurikulum, kokurikulum dan penghijauan di sekolah. Sekolah Lestari -Anugerah Alam Sekitar adalah payung kepada aktiviti -aktiviti alam sekitar yang sedang dan akan dilaksanakan. Sekolah L estari-Anugerah Alam Sekitar merupakan pusat pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan masyarakat ke arah kehidupan yang lestari. Antara objektif sekolah lestari ialah memupuk nilai murni alam sekitar di kalangan warga sekolah. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah tentang kepentingan pemeliharaan dan pe muliharaan alam sekitar. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan . Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat d alam menjayakan pendidikan alam sekitar dan mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahi rkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari. Pelaksanaan sekolah lestari ini juga akan menganugerahkan sijil sekolah lestari kepada mana-mana sekolah yang mematuhi kriteria-kriteria atau cirri-ciri sekolah lestari. Semua sekolah digalakkan untuk menyertai pertandingan sekolah lestari ini.

RAJAH 1

RAJAH 2