Anda di halaman 1dari 10

J]iper'iilrfl-lf)l el Ji'rtJstit,lrd-rus

' L,"{

?,Q

\ f tr
t

\,/{\

\ z*L-r

-,r

r >.:lis {

.*. 9)}1

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, selawat dan i^ffirn ke atas Nabi junjungan Muhammad s.a.w., sekalian ahli ,n*,:arga Baginda serta para sahabatnya. n'ahai saudara pembaca,ini adalah buku pertama siri Kitab Tri5d. Buku ini membincangkan persoalan Tauhid menggunakan l*:,lekatan yang sesuai dengan keadaan semasa. Saya cuba m*:ng,emukakan contoh-contoh supaya objektif yang dikehendaki r *- digarapkan oleh al-Quran serta disarankan oleh para ulama i'iplat dicapai. objektif utama ini adalah untuk mengaitkan fakta r.gF"rla dengan bukti daripada kejadian alam yang sememangnya ;irrhlu banyak. Allah Taalaberfirman:
'j 7 .i: E.tl Jl>

cS ?K cltfi isi q.:I$t,;'-:ii:Ji ,,n ,y tV "&+f,tjsT* ttd ,ti L* -,t1,


b

rr-9D @) r)Jir-fo roJ-e-r


Fatutleah mereka (membutakan mata) tidak''*ohu :nernperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang Jiciptakan oleh Allah, dan (memihirhan) bahawa mungkin ;elah dehat ajal hebina.saanmereka? Maha hepada perkatonn yang n?o,na lagi sesudah(datangnyaKalamullah el-Quran) itu merekamahu beriman? tsegitu juga Dia telah berfirman:

at

t-r

...1i'r. #-TS q.i{tS o,3ii:Ji r* C


-t:. -

1.2

rl

Mukadtlimah

\:q ^i
l.:a

tri+ j,iit @

?'1$i dt 4qpk"j"en

"tVi
,

J;i ?:1
l*S ('*S
I /?-

U,4

<ry; ti6 &)i

l- t-tj ;j\t3
\\=t2 1

r+,,ttri ott,'
Sesungguhnya pada hejadian langit dan bumi, dan pada pertuharan malam dan siang, adatanda-tanda (kehuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi mereka yang berahal. (Iaitu) mereka yang menyebut dan mengingati Attah senlasa berdiri dan duduk dan semaso' mereha berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berhata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, rnakapeliharalah kami dari azab neraka." Untuk itu, pembaca akan mendapati beberapa fakta sains berkenaan alam buana ini yang belum diketahuinya. Dengan ini, kejahilannya itu sepatutnya tidak menghalangnya daripada merujuk kepada rujukan khusus dalam bidang ini, sekiranya dia mampu berbuat demikian. Ataupun merujuk kepada pakar dalam ilmu ini. Antara cara terbaik mempelajari ilmu ini ialah dengan mengemukakan contoh dan menggunakan pelbagai alat bantu mengajar. Bahasa yang mudah, idea yang bernas dan bukti yang mudah difahami adalah antara perkarayang amat diperlukan dalam usaha memantapkan akidah dalam jiwa manusia. Penggunaan ayat al-Quran yang berkaitan dengan tajuk perbincangan juga amat berguna sekali. Ini kerana hanya ayat al-Quran yang dapat mensabitkan hujah akal dan memberi kesan kepada pemikiran secara paling maksimum. Kamu wahai saudara muslimku! Kamu hendaklah mengetahui bahawailmu Tauhid adalah asas agamakamu. Sekiranyakamu tidak mengetahuinya, kamu tergolong di kalangan orang 'buta'yang menganuti agama ini tanpa sebarang pedoman' Sebaliknya, jika

Mukaddimah

kamu memahami ilmu ini, kamu akan menjadi seorangmuslim yang kuat imannya dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Firman Allah Taala:

"asi; ;;Sg4,y,t;l!,i-6i ft, pi @"!Vii;ti:rail


bahawa al-Quran Maka adakah orang yang nxengetah,ui yang diturunhan hepadamu dari Tuhanmu itu (wahai denganorang yang Muharnmad) perkarayang benar,san'Ld. yang mahu orang hatinya? Sesungguhnyo, buta mata memikirhan hal itu hanyalah orang yang berakal senxpurna'. (ar-Ra'd: 19) Sekiranya ilmu ini dan ilmu lain memberi manfaat kepada kamu, menjadi kewajipan kamu untuk mengajarkannya kepada keluarga dan sahabat kita. Oleh itu, jadilah pendakwah yang berdakwah kepada Allah seperti yang diceritakan oleh AIIah:

JsstLt*i.;s fi J)bs&1"r5Gi

CfJ
z

...1 Lgi

Dan tidah ada yang lebih baik perhataannyadaripada orang dan mematuhiperintah) yang nlenyerukepada(mengesahan Allah, serta dia sendiri mengerjahan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnyaahu adalah dari orang' orclng Islam (yang berserahbulat-bulat kepada Allah')!" (Fussilat:33) Dengan ini kamu wahai saudara muslimku, kamu menjadi iampu yang menerangi keluarga dan umatmu, supaya mereka nendapat manfaat daripadamu. Kepada Allah aku meminta supaya Dia menjadikan amalan 5 ikhlas semata-mata kerana-Nya dan menjadikannyajalan untuk nenuju kepada keredaan-Nya. Penulis

I I

t
Faser,1 ILMU TAUHID

Definisi Ilmu Tauhid Saalan: Apahah definisi ilrnu Tauhid? Jawapan: Ilmu Tauhid adalah ilmu yang membahaskan perkara yang membuktikan kebenaran akidah Islarn. Perbahasan tersebut bersumberkan dalil-dalil aqli (akaI) dan naqli (al-Quran dan hadis) yang diyakini dan dapat menghapuskan segala keraguan. Iajuga adalah ilmu yang mendedahkan segalakebatilan orang kafrr, keraguan dan pendustaan yang mereka lakukan. Dengan ilmu ini, jiwa seseorang akan menjadi tetap dan hatinya akan menjadi lapang serta tenang dengan keimanan. Ia dinamakan ilmu Tauhid kerana perbahasan utama dalam ilmu ini ialah untuk mentauhidkan Altah. Firman Atlah Taala:
e -.-1 t

U'o.cl't^

Maka adakah orang yang nxengetahui bahawa al-Quran yang d,iturunkan kepadamu dar{' Tuhanmu itu (wahai dengan orang yang Muhammad) perhara yang benat;saftLa buta matahatinya? Sesungguhnya orang yang mahu memikirkan Ital itu hanyalah orang ydng berahal ' senxpurna.(ar-Ra'd: 19) Bidang Perbahasan Ilmu Tauhid Soalan: Apakah bidang perbahasanilmu Tauhid?

llmu Tauhid

Jawapan: Ilmu Tauhid membincangkan beberapabidang 1 . Keimanan kepada Allah, pengesaan-Nyaserta pengikhlasan diri dalam ibadat serta menjauhkan diri daripada syirik.

2. Keimanan kepada para rasul Allah yang membawa petunjut


Ilahi, sifat yang wajib bagi mereka seperti bercakap benar dan amanah, serta sifat yang mustahil bagi mereka seperti berdusta dan khianat. Ia juga membincangkan tentang mukjizat dan bukti kebenaran risalah mereka. Terutamanya mukjizat keterangan dan bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nati Muhammad s.a.w..

3 . Keimanan kepada semua kitab Allah yang telah diturunkan


kepada para rasul-Nya. Allah menurunkannSza sebagaipetunjul kepada seluruh hamba-Nya di muka bumi ini sejak dahul+ kini dan akan datang. 4. Keimanan kepada para malaikat dan tugas mereka serta hubungan mereka dengan kita di dunia dan di akhirat. 5. Keimanan kepada hari Akhirat dan balasan yang dijanjikan oleh Allah Taala pada hari tersebut kepada orangyangberiman dan orang kafir. Iaitu nikmat sJ rrga dan azab neraka. IGimanan kepadatakdir (qad.ar) yangbelah diJentukan oleh AllaL Yang Maha Bijaksana. Takdir inilah yang menentukan pergsrakan semua bendayang wujud di alam ini. Firman Allah Taal&

$,2

-t:, "6*i.s6 Jli J;']T .c ,v *l -*j

Pi 3j;.'oii't -*:s -ykr-ffir&b,,


,l;t; 6r.Xt;-e fuiS tr-r-7 ljgs" -#r, G
//g\ ([ rro ])
\ -/ J "

t
/

rtJra-o.J

-?' rl

Rasulullah telah beriman hepada apa yd,ng diturunhan hepadanya daripada Tuhannya dan juga orang yang beriman, sem.uanya beriman kepadaAllah dan malaikatmalaihat-Nya dan hitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (olBaqarah:285)

IlmuTauhid

Rasululiah s.a.w.ditanya tentang Iman, Baginda bersabda: Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitdb-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhirat dan beriman dengan ketentuan(qadar) baih danburuk daripad,a-Nya. Kedudukan Ilmu Tauhid Berbanding Ilmu Lain Soalan: Dimanakah keduduhan ilmu Tauhid berbanding ilmu lain? Jawapan: Kemuliaan sesuatuilmu terletak pada kemuliaan topik yang diperbincangkan dan bidang perbahasannya.Jika ilmu perubatan dikira lebih muiia daripada ilmu pertukangan, ini kerana skop perbahasan ilmu pertukangan ialah berkaitan kayu kayan, sedangkan skop perbahasan ilmu pembatan ialah berkaitan tubuh badan manusia. Kemuliaan ilmu Tauhid juga bergantung pada kemuliaan bidang perbahasannya.Kenapa tidak? Adakah perkara yang lebih mulia daripada Pencipta alam? Adakah terdapat manusia yang lebih suci daripada para rasul? Adakah ilmu yang lebih penting daripada ilmu mengenali T[han dan Pencipta manusia? Begitu juga, adakah ilmu yang lebih penting daripada mengetahui hikmah kewujudan manusia di mukabumi dan tujuan Allah menciptanya, dan apakah yang menantinya selepas kematiannya? Kesemua ini adalah skop perbahasan dan tajuk perbincangan ilmu Tauhid. IImu Tauhid adalah asasbagi ilmu Islam dan ia adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting berbanding berbagai ilmu lain secarakeseluruhannya. Tahap Kewajipannya Soa,lan: Ad,akahhukum mempelajari ilmu Tauhid fardu ain atau fardu hifayah? Jawapan: Mempelajari ilmu Tauhid adalah fardu ain bag1 setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Mempelajarinya adalah wajib sehingga ia dapat memberi keteguhan hati dan ketenangan akal bagi seseorangbahawa ia berada di atas agama yang benar.

IlmuTauhid

Manakala perbincangan yang lebih mendalam adalah fardu kifay ah. Iaitu apabila sekumpulan orang Islam mempelajarinya, kefarduan tersebut tidak lagi dikenakan kepada orang Islam yang lain. Firman Allah Taala:

'wr'3al +:A.';i'*.it ffi st it 't ':ii lzs :&^t'r e-4-lt't @F*s


t|,. t47-" ' -,o-

Ole h itu, maka tetapkanlah p e n g e t a h u a n mu d a n k eyahinanmu (wahai M uhantmad) bahawa sesungg uhnya tiada Tuh.an yang berhah disembah'melainhan Allah. (Muhammad: 19) Al-Quran Al-Karim Besar adalah Kitab Tauhid yang Paling

Soalan: Adahah al-Quran prihatin terhadap ilmu ini? Jawapan: Topik asasdalam al-Quran ialah ilmu Tauhid. Oleh itu, anda mendapati setiap helaian dalam kitab ini menyebut tentang seruan.supaya beriman kepada Allah, rasul-Nya, Hari Akhirat, malaikat, kitab samawi yang terdahulu atau ketentuan Allah yang telah ditetapkan-Nya untuk perjalanan alam ini. Ayat al-Quran alMakkiyyahyang diturunkan di Makkah sebelumhijrah, iaitu dalam tempoh 13 tahun, hampir keseluruhannya berkisar mengenai ilmu Tauhid dan perkara yangberkaitan dengannya. Keprihatinan Orang Islam

Soalan: Adakah or&ng Islam prihatin terhadap ilmu ini? Jawapan: Keprihatinan orang Islam terhadap ilmu ini berpunca daripada keprihatinan al-Quran terhadapnya. Oleh itu, tugas orang Islam yang terbesar adalah berdalarah ke jalan Allah dengan berhikmah dan memberi peringatan yang baik. Iaitu dengan menggunakan dalil dan bukti yang dikemukakan oleh ilmu Tauhid untuk mengukuhkan akidah dan menyeru manusia supaya beriman dengannya. Keprihatinan orang Islam terhadap ilmu ini telah berterusan dalam satu tempoh masa yang lama.

IlmuTauhi.d

Kecuaian Orang Islam terhadap Ilmu Tauhid Soalan: Apahah yang akan menimpa orang Islam apabila merekamencuaikanilmu Tauhid? Jawapan: Apabila orang Islam lalai dan cuai dalam membina akidah yang betul dengan mempelqjari Tauhid yang berasaskanilmu dan keyakinan, mulalah akidah kebanyakan mereka diserang dan dirosakkan. Seterusnyaamalanmerekajuga dirosakkan dan kefasadan merekaserba berleluasa Ini memudahkanmusuh Islam menghapuskan menja$ahdan menghinamerekadi tanah air mereka sendiri. Kesimpulan @ Ilmu Tauhid membentangkan dalil-dalil aqli (akal) dan naqli (al-Quran dan hadis) bagi membuktikan kesahihan dan kebenaran akidah Islam. @ Ilmu Tauhid membincangkan persoalan beriman kepada Allah, kitab-kitab, para rasul, malaikat, hari Akhirat dan qadar (takdir) baik dan jahat. @ Ilmu Tauhid adalah ilmu yang termulia berbanding ilmu agama dan ilmu keduniaan yang lain. Ini kerana ia berkait dengan Allah Taala, Tuhan sekalian alam dan menceritakan tentang kebesaran Allah Taala, Pencipta alam. @ Mempelajariperkara asas(dharuri) dalam ilmu ini merupakan fard,u ain bagi setiap orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan untuk mengukuhkan keimanan kepada Allah Taala, pararasul, kitab-kitab, paramalaikat, hari Kiamat serta kepada takdir sama ada baik atau buruk. @ Al-Quran mementingkan topik-topik dalam ilmu ini dan kebanyakan ayat al-Qur artal-Mahhiyyah yangditurunkan di Makkah memfokuskan ilmu ini dan perkara yang berkaitan dengannya. @ Orang Islam yang terdahulu amat prihatin terhadap ilmu ini, Ialu mereka dimuliakan dan dijadikan pemimpin. Apabila mereka meminggirkan ilmu ini, rosaklah akidah mereka. Kerosakan ini merebakke dalam akhlak dan tindakan mereka lalu orang Kafir menjajah tanah dan negara mereka.