Anda di halaman 1dari 1

1.

Rajah di bawah menunjukkan dua biji guli yang serupa digolekkan di atas
permukaan yang berbeza.

(a) Ramalkan permukaan yang membolehkan guli bergerak lebih laju.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(b) Apakah sebab bagi jawapan kamu di (a)?


_____________________________________________________________

(c) Apakah yang berlaku terhadap gerakan kedua-dua biji gulu itu akhirnya?
_____________________________________________________________

(d) Nyatakan pembolehubah berikut:


i. Dimanipulasikan

: ____________________________

ii. Bergerakbalas

: ____________________________

iii. Dimalarkan

: ____________________________

(e) Berikan satu inferens bagi jawapan kamu di (c).


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(f) Berdasrkan penyiasatan ini, nyatakan satu kebaikan geseran.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(g) Tuliskan kesimpulan tentang jenis permukaan dan geseran yang dikenakan
oleh permukaan itu.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________