Anda di halaman 1dari 2

Pengertian Pembangunan Ekonomi :

1. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan
bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut.
o Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
o Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara.
o Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
o Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
o APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Menurut Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, Pembangunan
ekonomi adalah kemampuan ekonomi untuk tumbuh yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan
pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.

3. Menurut Frank, Andre Gunder. (1984). “Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi”. Jakarta: Yayasan
Ilmu-Ilmu Sosial. (pp 1-32), Pembangunan Ekonomi adalah perubahan sikap mental penduduk suatu negara serta
kesiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya.

4. Menurut Teori Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi. 2000. ISBN 967-942-516-9. 300 hlm. NOR AINI HAJI
IDRIS, Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan
bermatlamat menentukan usaha pembangunan yang berterusan dan tidak memusnah dan memupuskan sumber
asli. Manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dan penggubalan dasar negara.
Konsep pembangunan ini dikupas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan cuba menganalisa secara
kritikal dengan melihata kesesuaiannya dalam konteks negara. Walaupun tidak semua teori atau model dapat
digunakan, namun perbincangan mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan
pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan pembangunan dalam sebuah negara. Pada
peringkat awal, pendapatan per kapita menjadi pengukur utama bagi pembangunan. Walau bagaimanapun, melalui
perubahan masa, aspek pembangunan manusia dan pembangunan lestari semakin ditekankan. Pembangunan
lestari melihat kepada aspek kebajikan generasi akan datang melalui kehendak masa kini. Lantas, diandaikan
bahwa konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak ditafsirkan dari perspektif ekonomi semata-mata, malah
merangkumi pelbagai disiplin seperti pendidikan, perindustrian dan perkhidmatan.

5. Menurut Pendapat Rogers dan Svenning (1969), ciri modernisasi pada tingkat individual berkaitan dengan
pembangunan pada tingkat masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan individual dari gaya hidup
tradisional ke suatu cara hidup yang lebih kompleks, secara teknologis lebih maju dan berubah cepat. Perubahan
menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang
memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan
politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Prioritas
masalah utama, Pembangunan ekonomi adalah perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan masyarakat
di negara-negara maju dengan negara-negara miskin, Inilah sebabnya timbul perhatian para perencana
pembangunan waktu itu terpusat keinginan meningkatkan pendapatan perkapita bagi negara-negara baru. Hal
tersebut diasumsikan, jika pendapatan perkapita berhasil ditingkatkan, maka masyarakat ataupun bangsa yang
bersangkutan dengan sendirinya berhasil pindah dari tahap lessdeveloped ke tahap developed.