Anda di halaman 1dari 5

Dios ay Pag-ibig SapagkatSapagkat ang Diosang ay Pag-ibig

DAVE MAGALONG Isinaayos para sa koro (hindi kilala), ilan sa titik ay pinalitan

Soprano

ddd 4 m z a 4 ddd 4 l a 4 ddd 4 m z a M 4 ddd 4 l b 4

U k k k k k k k k k
Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag

k j
i - big

ok kkkkkkkk
Ah

Alto

U i

di k j
i - big

i
Ah

Tenor

U k k k k k k k k k
Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag

Ah

ok kkkkkkkk
Ah

Bass

U i

j
Ah

Ah

ddd y j a ddd y a j a M ddd y j

R o k k k kz k kz k i k jz R o k k k e jz
ooh ooh

l l mz mz S

l l

l l

k i k k k jz j i

m m

Rj Rj
ooh

o k k k z dk k k k k k k k
ang syang pu - mu-kaw sa a -ting

y ddd j b

ooh

S k kz dk k k k k o k k k k

Pag - i - big

11

a a

ddd ddd

l l

m m

S ok S ok k
ooh

k k k k k k k k k k j j

o o

dk k k k k m
sa a - ting bu - hay

kz
ooh

k k k k k

at syang nag - du - lot

kk k k k
sa a - ting bu - hay

i
ooh

ddd a k k z k k k j M ddd k kz k k k j b
16 pu - so

ay syang nag - du - lot

o k k k k k o k k k kz k kz o k k dk k k o k k k k z k k z
sa a - ting bu - hay li - wa - nag sa di - lim

k k k
at pag - a-

at ka - lu - l'wa

k k k

a a

ddd ddd

o k k k k k k
(at pag - a - sa)

k k z dk k k k k z dk k k i
ooh

k k k z k k k k k k z k k k i i

k k i i

k k

o k kz k
kai - lan pa

Pag - i - big

ang syang buk - lod na - ting

di ma - pa - pa - wi

o k k k k dk k
(at pag - a - sa)

o k kz k
kai - lan pa

ddd j z a M - sa ddd jz b
20

Pag - i - big

ang syang buk - lod na - ting

di ma - pa - pa - wi

n n ok k k
sa pu - so't

ddd a j ddd a j
man

k k
di - wa

o kz k k k kz k k k dk
ta - yo'y i - sa la - mang ka - hit na

k k k o k k k
ta - yo ay mag - ka - wa-

ok k k
sa pu - so't

k k
di - wa

o k k k z k k k kz k k
ta - yo'y i - sa la - mang ka - hit na

k k k o k k k
ta - yo ay mag - ka - wa-

ddd o k z k j k a M (kai - lan pa man) ddd o k kz k j b

man

j
ooh

o k kz k k k k j o k kz k k k k j

j dj

o k k k
mag - ka - wa-

ta - yo'y i - sa la - mang ooh

ok k k

24

ddd j z a
lay

U o k k k k k k k k k U i i

k j

o k k k k k k k k k
mag - ma - ha - lan ta - yo't mag - tu - lu-

ddd k k k k k n a k k k
-

Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag - i - big

k zz k k k dk k k k k k
(ng pag - i - big)

i
ah

a M-

ddd j z

lay (mag- ka - wa - lay)

U o k k k k k k k k k n j
ah

ooh

k jz j j

kz
ah

lay

Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag - i - big

k k kk j i

d d jz bd
28

Ui

j
ah

ooh

ddd a i ddd a i ddd j a M dd b d di


ngan

k k kk

j j

o k k k k k k o k kz k
[na may Dios ta - yo na

nag- ma - ma - hal]

i
ah

na may Dios

o k kz k e i k k k kkk
ta - yo na

nag- ma - ma - hal

o k k k kz k k z k kz k k k o k k k k k k o k kz k e j
[sa bu- hay na i - to ay h'wag li - mu- tin] na may Dios ta - yo na nag- ma - ma - hal

fj

j
ah

j l l S S

j l l

o k k k k k k o k kz e k l l

kz k e j l l

33

l a f a a M b

eee

7-MEASURE INSTRUMENTAL

d e dd d e dd e ddd m z d e dd m z

eee f l eee f l eee f l

o k z k k k z dk k k k k k k k k k k k k k k k kz dk k k k k o k k k kz k k k k
sa 'ting pag - tu - ngo i - pa - ma - li - ta sa bu - ong mun-

Si - ka - ping

38

ddd S o z k ok k k ok k k k k k k k k z k k k kz k k k kz k k k k k a ddd S ok k k k o o a k k k k k z k k k k z dk k k kz k k k kz k k k k k ddd a j M - do dd j bd


(sa bu - ong mun - do) pag - i - big ng Di - os ang syang su - ma - kop sa ba - wat pu - song u - haw (sa bu - ong mun - do) pag - i - big ng Di - os na syang su - ma - kop sa ba - wat pu - song u - haw sa pag - su-

sa pag - su-

o k k k k z k k o k kz k k k kz k k k k z k k o k k k
pag - i - big ng Di - os na syang su - ma - kop sa ba - wat pu - song u - haw

sa pag - su-

o k k k kz k k o k kz k k k k z k k k k z k k o k k k U o k k k k k k k k k
Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag

42

ddd j z a ddd a j
yo

k j
i - big

o k

k k k k k k k k i

k n

U i

mag - ma - ha - lan ta - yo't mag - tu - lu-

di k j
i - big

a M-

ddd j

yo

k o U k k k k k k k k k
Pag - ka't ang Dios na - ti'y Dios ng pag

ah

o k

k k k k k k k k j j y k k k o k kz k
ta - yo na

yo

dd b d jz
46

n o k k k

U i

mag - ma - ha - lan ta - yo't mag - tu - lu-

ah

ddd a j ddd a j
ngan

kz k k o k kz k
na i - to

k k o k k k
na may Dios

[sa bu - hay

ay h'wag li - mu - tin

o k k k
[sa bu - hay

o k z k k k k z k
na i - to

k k o k k k
na Dios

y k k k o k k z k y k k k o k kz k y k k k o k kz k

nag - ma - ma-

ddd j a M - ngan ddd dj b

ay h'wag li - mu - tin]

ta - yo na may

nag - ma - ma-

o k k k
[sa bu - hay

na

kz k k o k kz k
i - to

k k o k k k
na may Dios

ay h'wag li - mu - tin]

ta - yo na

nag - ma - ma-

o k k k

kz k k o k kz k

k k o k k k

50

ddd a i
-

ej
ah

o o o o

k k k k

kz kz kz kz

k
-

V i i
hal!]

i i i i i i

ddd

hal

nag - ma - ma

i
hal

ej
ah

k
-

V i V i i V i

a M-

ddd i

nag - ma - ma

hal!

ej
ah

k k
-

ddd i b

hal

nag - ma - ma

hal!

Shinji.2002.13.12 | 2010.03.25