Anda di halaman 1dari 2

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Bahasa Arab Pendidikan Rendah)
Nama Kursus

Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Bahasa Arab


(Micro and Macro Teaching and Arabic Education)

Kod Kursus

BAM3110

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak

60 jam

Bahasa
Pengantar

Bahasa Arab

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama/ Kedua

Hasil Pembelajaran

Sinopsis

1.

Menjelaskan konsep pengajaran mikro dan makro.

2.

Menerang dan mempraktikkan kemahiran- kemahiran asas dalam pengajaran


mikro dan makro.

3.

Menghasilkan rancangan pengajaran yang lengkap.

4.

Memilih teknik dan strategi yang sesuai dengan sesi pengajaran dan
pembelajaran.

5.

Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran serta menjanakan idea baru
untuk penambahbaikan yang berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro, menghuraikan jenisjenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro , cara menyediakan
rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul
dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

This course discusses the concept of micro and macro teaching, different skills,
implement of the micro and macro teaching, lesson planning, daily, weekly and
semester and writing learning outcomes and writing reflections.

Tajuk

Kandungan

Jam

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemas kini 15 Disember 2009)

Jam

Tajuk

Kandungan

15

10

1.

2.

20

Jumlah

60

60%
40%

Kerja kursus Latihan Pengajaran Mikro & Makro


Peperiksaan Akhir

)1002 ( .

Pentaksiran

Rujukan Asas

( ) 1002 :
.
( ) 1002 .

Rujukan Tambahan

( )1000 .
. . ) 1002 ( :
.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


)(Kemas kini 15 Disember 2009