Unit 7 Trigonometri I |171

UNIT PELAJARAN 7

TRIGONOMETRI I

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat:

1. Mencari sudut (dalam radian atau darjah) dan pertukaran daripada darjah ke
radian dan sebaliknya.

2. Mengira panjang lengkok, luas tembereng dan luas sektor sesuatu bulatan.

3. Mencari nisbah trigonometri untuk sebarang sudut.

4. Mengenal pasti nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas (mencari dengan
menggunakan segitiga) dan sudut am, sudut sepadan, sudut positif dan
negatif.

5. Mencari fungsi salingan, nisbah trigonometri bagi sudut tirus dan sudut negatif.Matematik Asas|172


PENGENALAN

rigonometri adalah perkataan Yunani . Trigonon bermakna tiga sudut dan metro
bermakna mengukur. Maka, trigonometri adalah pengukuran sudut tiga segi. Ia adalah
satu cabang matematik yang berkaitan dengan sudut, segi tiga, fungsi trigonometri
seperti sinus, kosinus dan tangen. Menurut Edward J. Byng, trigonometri adalah ciptaan orang
Arab.
Perkembangan awal trigonometri terbukti digerakkan disebabkan keperluan penyelesaian masalah
astronomi. Ia juga mempunyai kaitan dengan Geometri dan juga cabang matematik ini banyak
digunakan untuk menganalisis vektor. Laluan kapal terbang jet boleh ditentukan dengan
menyelesaikan daya-daya vektor pecutan dan angin yang bertindak terhadapnya. Bilangan jumlah
berat boleh diangkat oleh sebuah kren juga ditentukan dengan menyelesaikan daya vektor pada
kabel-kabelnya dan sambungan dalam kren itu. Ramai di antara kita mendapati tajuk Trigonometri
adalah sesuatu yang asing dan kadang kala ianya disalah tafsirkan atau dipersendakan.
Contohnya karton yang jelmakan of Jeff Mac Nelly ini menunjukkan betapa gerunnya orang awam
mengenai bidang matematik ini.


Shoe by Jeff MacNelly 4/7 Copyright 1998 by Tribune Media Services, Inc.

T
Unit 7 Trigonometri I |173Beberapa ahli matematik yang mula-mula mengenalkan trigonometri adalah seperti Ptolemy dan
Hipparchus.
7.1 Penukaran Darjah ke Radian

2t radian = 360
o

t radian = 180
o

1
o
=
180
π
radian

1 radian ditakrifkan sebagai sudut yang dicakupi pada pusat bulatan oleh lengkuk yang
sama panjang dengan jejarinya.

Contoh
Nyatakan yang berikut sebagai radian dalam sebutan t.

a) 15
o
b) 135
o
c) 210
o

Penyelesaian:

a) 15
o
=
12
π
180
π
15 = × radian
b) 135
o
= π
4
3
180
π
135 = × radian
c) 210
o
= π
6
7
180
π
210 = × radian


Layari Laman Web untuk mengetahui sejarah menenai trigonometri:
http://www.groups.dcs.st-and.ac.uk/~history

Kenapa perlu ditukar
dari darjah ke radian?
Cuba anda terangkan.

j
1 radian
j
Matematik Asas|174

s = j u

Contoh
Nyatakan yang berikut dalam darjah
a)
15
π
radian b)
5

radian c)
3

radian
Penyelesaian:

a)
15
π
radian = ° = × 12
π
180
15
π

b)
5

radian =
° = × 108
π
180
5


c)
3

radian =
° = × 300
π
180
37.2 Panjang Lengkok Dan Luas Sektor Bulatan.

i) Panjang lengkok AB
Katakan panjang lengkok AB = s
j
s
= u ( u dalam radian )
Maka

Contoh
Cari panjang lengkok suatu bulatan berjejari 5 cm yang menjana sudut 30° di pusat bulatan
tersebut.


u
O
j
B
A
s
Sudut perlu
ditukarkan kepada
radian jika formula ini
ingin digunakan.

j = jejari dan u = sudut
dalam radian

Unit 7 Trigonometri I |175

Penyelesaian:
Sudut di pusat bulatan u = 30° =
180
30π
radian

Panjang lengkok s = j u
= 5 (
180
30π
)
=
6

cm

Contoh

Cari sudut u dalam rajah di sebelah.

Penyelesaian:

s = j u
radian 1.33
6
8
j
s
θ = = =

Contoh
Cari panjang lengkok s.

Penyelesaian:
s = j u
= 8 x 0.9 = 7.2 cm

Contoh
Panjang satu lengkok bagi sebuah bulatan berjejari 10 cm ialah 8 cm. Cari luas sektor yang
dibatasi oleh lengkok tersebut dan dua jejari bulatan itu.O

o

6 cm
8 cm
8 cm
0.9 rad
s
O

o

u
Matematik Asas|176

L
θ j
2
1
2
=

Penyelesaian:
Panjang lengkok, s = ju
8 = 10 x u
u = 0.8 rad
Luas sektor, L =
2
1
j
2
u
=
2
1
(10)
2
(0.8)
= 40 cm
2


ii) Luas Sektor
Dengan menggunakan

θ
bulatan Luas
sektor Luas
=θ
πj
sektor Luas
2
= maka

Luas sektor suatu bulatan dengan sudut u yang dicangkum di pusat ialahContoh
Merujuk kepada rajah di bawah, jika panjang lengkok PQ ialah 20 cm, kira luas sektor OPQ.
10 cm
10 cm
8 cm
Unit 7 Trigonometri I |177

Penyelesaian:
Luas sektor =
2
1
j
2
u
tetapi, u =
j
s

maka, Luas sektor, L =
2
1
j
2
) (
j
s
=
2
1
j s
L =
2
js
=
2
cm 150
2
20 x 15
=
1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dan berdiameter AB sepanjang
12 cm. C ialah satu titik di atas lilitannya dengan lengkok BC = 4 cm. Kirakan dalam sukatan
radian, sudut yang dicangkum oleh perentas AC di pusat bulatan O. Seterusnya carikan luas
sektor minor AOC.

.


2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O dan jejari 10 cm. OST ialah
satu segitiga sama kaki, dengan sudut OTS = 65°.


Cari
a) luas sektor SOT b) Panjang lengkok ST

O
S
T
10cm
10cm
Latihan Formatif 7.1

O

O
Matematik Asas|178

3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. AB adalah satu tangen kepada
bulatan dengan AB = OA.Garis OC dipanjang dan bertemu garis AB pada B. Jika luas
segitiga OAB = 8 cm
2
.a) Dapatkan panjang OA b) Tunjukkan luas kawasan berlorek ialah ( 8 - 2t ) cm
2


4. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 5 cm.a) Jika panjang lengkok APB ialah 4 cm, tentukan sudut u dalam darjah. Berikan
jawapan dalam 0.01° yang terdekat.
b) Jika luas sektor OAPB ialah 30cm
2
, carikan sudut u dalam radian.
c) Jika sudut u = 60°, carikan
i) Panjang lengkok OBQA
ii) Luas sektor OBQA
iii) Luas tembereng major BQA.Berikan jawapan betul kepada 3 angka bererti.A
O
B
5cm
P
Q u
A
B
O
C
Unit 7 Trigonometri I |179
7.3 Nisbah Trigonometri Bagi Sudut Tirus

a) Nisbah asas


r
y
hipotenus
an bertentang
θ in = = s

r
x
hipotenus
an bersebelah
θ kos = =

x
y
an bersebelah
an bertentang
θ tan = =b) Nisbah tambahan dan salingan


y
x
θ tan
1
θ kot = =

y
r
θ sin
1
θ kosek = =

x
r
θ kos
1
θ sek = =c) Nisbah trigonometri bagi beberapa sudut khas:
Dengan menggunakan segi tiga unit, didapati bahawa:
i) Untuk sudut 30°

2
1
30 sin =
°

2
3
30 kos =
°

3
1
3
2
2
1
30 tan = × = °

r
2
= x
2
+ y
2
r
y
x
u
2 2
1 1
2
3

30
o
60
o
60
o
Ingat…
sinus = sin
kosinus = kos
tangen = tan dan
kotangen = kot,
kosekan = kosek
sekan = sek

kotangen = kot,
kosekan = kosek
sekan = sek
Matematik Asas|180

A
B C
D


ii) Untuk sudut 60°

2
3
60 sin =
°

2
1
60 kos =
°

3 60 tan =
°


Untuk sudut 45
o
;
kos 45° = sin 45° =
2
1

tan 45° = 17.4 Formula Segi tigaLuas A ABC AB BC
2
1
× × =


AD BC
2
1
ABC Luas × × = A
B
A
C
Kenapa
2
1
=
? Apakah
sebenarnya BC x AB?


Apakah perkaitan
antara sudut 30°
dan 60°?
45
o
1
1
2

45
o
Unit 7 Trigonometri I |181

1. Cari luas segi tiga berikut:

a) b)c)
A
B C
D

7.5 Petua Sinus dan Kosinus
Jika diberi satu segi tiga bersudut tirus ABC,
Maka
a) Rumus Kosinus

a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc kos A
b
2
= a
2
+ c
2
– 2ac kos B
c
2
= a
2
+b
2
– 2ab kos C


Pembuktian
Katakan OA = x dan OB = y.
Menggunakan Teorem Pithagoras:
a
2
= y
2
+ (x + b)
2
, tetapi y = c sin (180 - A) = c sin A dan x = – c cos A
Latihan Formatif 7.2

B
A
C
20cm
16cm
24cm
16cm
sin (180-A) = sin A
cos (180-A) – cos A
60°
B
A
b
20cm
14cm
C
y
c
a
b
O
x
180-A
A
B
C
Matematik Asas|182


Masukkan nilai x dan y dalam a
2
= y
2
+ (x + b)
2

a
2
= c
2
sin
2
A + (– ccosA + b)
2
= c
2
sin
2
A + c
2
cos
2
A – bc cosA – bc cosA +b
2

= b
2
+

c
2
sin
2
A + c
2
cos
2
A – 2bc cos A
= b
2
+

c
2
(sin
2
A + cos
2
A ) – 2bc cos A

a
2
= b
2
+

c
2
– 2bc cosA

b) Rumus Sinus


C sin
c
B sin
b
A sin
a
= =
Bilakah Petua Sinus digunakan?
1. Jika satu sisi dan dua sudut diberi.
2. Jika dua sisi dan satu sudut bukan kandung diberi.

Nota: Bahagian ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Unit 8

Contoh

Rajah menunjukkan segitiga PQR. Cari panjang RQ.


Cuba anda buktikan
dengan mengunakan
gambar rajah ini.

y
c
A
B
C
a
b
O
x
180 –A
sin (180 – A) = sin A
cos (180 – A) – cos A
(sin
2
A + cos
2
A ) =1
Identiti Trigonometri)

Unit 7 Trigonometri I |183


Penyelesaian:

PRQ sin
PQ
RPQ sin
RQ
Z
=
Z


sin30
6
110 sin
RQ
=


sin110
sin30
6
RQ × =


cm 11.28 RQ=


1. Cari nilai x untuk setiap segi tiga yang berikut:
a) b)

7.6 Nisbah Trigonometri Bagi Sudut-Sudut Khas

u
o
0
o
30
o
45
o
60
o
90
0
180
o
270
o
360
o

sin u 0
2
1

2
1

2
3
1 0 -1 0
kos u 1
2
3
2
1
2
1
0 -1 0 1
tan u 0
3
1
1
3
· 0 · 0
Latihan Formatif 7.3


16
20
A
B
C
15°
x
18
A B
C
92°
30°
x
Matematik Asas|184

Contoh

Jika tan x =
4
1
, cari tan y.

Penyelesaian:

tan x =
4
1
QR
SR
=

maka
4
1
QR
5
= , QR = 20
Jadi tan y =
5
3
20
12
QR
PR
= =

Contoh

Jika tan u = 0.75, kira nilai bagi 1 – kos u.

Penyelesaian:

tan u = 0.75 =
4
3

1 – kos u =
5
1
5
4
1 = ÷


Contoh (Sudut-sudut khas)
Cari nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator

Penyelesaian:
i) kosek 30
o
=
2
30 sin
1
=


Q R
S
5
y
o

x
o

P
7
3
4
5
u
Unit 7 Trigonometri I |185


ii)
3
3 2

3
2

2
3
1

30 Kos
1

6
π
kos
1

6
π
sek = = =
°
=
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|7.7 Nisbah Trigonometri Untuk Sudut Am
i) Bulatan unit berpusat asalan
y
1
y
θ sin = =

= Nilai koordinat y sesuatu titik di lilitan bulatan unit.
x
1
x
θ kos = =
= Nilai koordinat x sesuatu titik di lilitan bulatan unit.
x. kepada y koordinat nisbah
x
y
θ tan = =
ii) Secara amnya dari Rajah 7.1, jika jejari bulatan ialah r, maka


r
y
θ sin = ,
y
r
θ kosek =
,
r
x
θ kos = ,
x
r
θ sek = ,
x
y
θ tan = ,
y
x
θ kot =


dan nilai-nilai ini berubah apabila titik P bergerak ke sukuan kedua, ketiga dan
keempat seperti di dalam Rajah 7.2
Rajah 7.1
1
-1
P(x,y)
y
x
u
1
O
Matematik Asas|186sin u( + ) semua ( + )
kosek u

tan u ( + ) kos u( + )
kot u sek u


Contoh
Rajah 7.2
Maka untuk Sudut Sukuan: 0° (0), 90°(
2
π
), 180°( π ) atau 270°(
2

).
Maka
Sudut u sin u kos u tan u
0° 0 1 0
90° 1 0 -
180° 0 -1 0
270° -1 0 -Sukuan I
Sukuan II
Sukuan III Sukuan IV
Cuba buktikan!
Unit 7 Trigonometri I |187


7.8 Sudut Sepadan / Rujukan

Definisi : Sudut rujukan bagi suatu sudut u adalah sudut tirus yang dibentuk oleh
garisan dengan paksi-x.


Sukuan I : u1 = u
o
Sukuan II : u2 = 180
o
– u
o

Sukuan III : u3 = u
o
– 180
o

Sukuan IV : u4 = 360
o
- u
o


Contoh


i) sin 152° (sukuan II)
= sin (180° – 152°)
= sin 28
o
ii) kos 240
o
(sukuan III)
= – kos (240° – 180°)
= – kos 60
o

iii) tan 140°(sukuan II)
= – tan (180° – 140°
= – tan 40°
iv) sin 320° (sukuan IV)
= – sin (360° – 320°)
= – sin 40°u
1
u
4

u
2


u
3

152
o
240
o

140°
320°
Matematik Asas|188

Contoh

PQRS adalah sebuah segi empat sama.
Di mana, PT = TQ dan RU = 15 cm
Cari
a) sudut UTQ
b) kos Z TUR
Penyelesaian:

a) Z UTQ = u
tan u =
4
3
12
9
=
maka u = 36.9
o

(b) kos Z TUR = - kos Z TUR
=
0.6
15
9
÷ = ÷

Contoh
Tentukan nilai bagi setiap fungsi trigonometri berikut:
a) sin 225° b) kos
π)
3
5Penyelesaian:

a) sin 225° = sin (180° + 45°)
= sin 45°=
)
2
2
(b) kos
π)
3
5

= kos
) π
3
5
(


= kos 300° = kos (360°-300°)

= kos 60° =
2
1

S R

U
Q P
T
u
24 cm
U
15 cm
15 cm
15 cm
Unit 7 Trigonometri I |189


1. Tentusahkan persamaan yang berikut.
a) sin
2
60° + kos
2
60° = 1
b) 1 + tan
2
30° = sek
2
30°
c) kos 90° = kos 60°kos 30° – sin 60°sin 30°

2. Cari nilai bagi yang berikut tanpa menggunakan sifir.
a)
°
° °
30 kos
45 kos 60 kos

b) sin ( –300°) tan (– 210°) –
(-135) kos
1

c)
6

sin
1
3

kos
4
π
tan ÷


3. Nyatakan setiap yang berikut sebagai nisbah trigonometri bagi sudut rujukan yang
sesuai dengan tanda yang betul.
a) sin 538°
b) kos 465°
c) tan
44. Carikan nilai bagi nisbah trigonometri berikut dengan menggunakan sifir atau
kalkulator.
a) kos 325°
b) tan 500°
c) kos
2

Latihan Formatif 7.4

Bagaimana anda
hendak buktikan
sesuatu
persamaan?
Matematik Asas|1907.9 Sudut Positif Dan Sudut Negatif


- Sudut positif ialah sudut yang diukur lawan arah jam dari arah positif paksi x

- Sudut negatif ialah sudut yang diukur ikut arah jam dari arah positif paksi x
Jika diberi sudut tirus negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, maka sudut itu
terletak dalam sukuan ke-empat.
7.10 Rumus Sudut Tirus u


sin (90
o
– u) = kos u kos (90
o
– u) = sin u
tan (90
o
– u) = kot u kot (90
o
– u) = tan u
sek (90
o
– u) = kosek u kosek (90
o
– u) = sek u

Sudut negatif
Sudut positif
y
x
O
-u
Unit 7 Trigonometri I |191Contoh

Tentukan nilai bagi
i) sin 30° ii) kos 20° iii) sek 60°

Penyelesaian:

i) sin 30
o
= sin(90
o
– 60
o
) = kos 60
o
=
2
1


ii) kos 20
o
= kos(90
o
– 60
o
) = sin 70
o
= 0.9397

iii) sek 60° = kosek (90°-60°) = kosek 30° =
° 30 sin
1
=
2
17.11 Nisbah Trigonometri Bagi Sebarang Sudut Negatif

Rumus Sudut Negatif
sin( – u) = – sin u

kos( – u) = kos u

tan( – u) = – tan u


a) Penyelesaian Tanpa Menggunakan Rumus Sudut Negatif

Contoh
i) sin(– 120
o
) = – sin (180°- 120
o
)
= – sin 60°

ii) kos(– 230
o
) = - kos (230 – 180
o
)
= - kos 50
o

Semua Sin(+)
Kos (+) Tan (+)
-u
120
o

Sukuan III
230
o

Sukuan II
Matematik Asas|192
iii) tan(– 300) = tan (360° – 300°)
= tan 60
o
b) Penyelesaian Menggunakan Rumus Sudut Negatif

Contoh

Nyatakan setiap yang berikut sebagai nisbah trigonometri bagi sudut rujukan yang sesuai
dengan tanda yang betul:
a) sin (– 230°)
b) kos (– 520°)
Penyelesaian:
Dengan rumus bagi sudut negatif,

a) sin (–230°) = – sin 230° (sukuan ke-3)
= – (– sin (230° – 180°)
= sin 50°


b) kos (– 520°) = kos 520°
= kos (520° – 360°)
= kos 160°(sukuan ke-2)
= – kos (180° – 160°)
= – kos 20°
300
o
Sukuan I
230°
520°
Di sini sudut
positif yang
dipertimbangkan.
Di sini sudut positif
yang dipertimbangkan.
Unit 7 Trigonometri I |193
1. Nyatakan setiap yang berikut sebagai nisbah trigonometri bagi sudut rujukan yang sesuai
dengan tanda yang betul:
a) sin (–340°) b) kos (– 480°) c) tan (–370°) d) sin 225° e) kos (– 5/3 t )
2. Diberi sinx = ½ dan 0° < x < 360° , tanpa menggunakan kalkulator atau sifir, cari nilai bagi
a) x
b) sin 2x

3. Cari semua sudut antara 0°dengan 360° yang memuaskan persamaan
a) 2 kos 2x = 1
b) tan 2y = -1
4. Selesaikan persamaan 4 tan x – 2 tan
2
x = sek
2
x antara 0° hingga 360°.
5. Carikan semua sudut x dengan 0° s x s 360° yang memuaskan persamaan
sin x + 2kos 2x + 1 = 0
6. Cari semua sudut x diantara 0° hingga 360° yang memuaskan persamaan
kot x = 2 sin 2x
7. Jika tanx = 3 untuk 90° s x s 270°. Tanpa meggunakan kalkulator, dapatkan nilai
a) tan 2x
b) sin 2x

8. Diberi bahawa sin A =
3
5
dan dan 90° < A < 180°. Carikan tanpa menggunakan sifir, nila
a) kos 2A
b) kos ( A + 45°)Latihan Formatif 7.5

Matematik Asas|194

1. Tentukan sudut rujukan.
2. Tentukan sukuan di mana sudut u itu berada.
3. Cari nilai sudut u dalam sukuan tersebut.


7.12 Penyelesaian Persamaan Trigonometri

Untuk mencari sudut-sudut yang memuaskan sesuatu persamaan trigonometri, langkah-
langkah berikut harus diikuti:
Contoh
Cari semua sudut dalam julat 0
o
< u < 360
o
yang memuaskan persamaan-persamaan di bawah.
i) sin u =0.6428 ii) kos u = – 0.6428
iii) tan 2u = 1.732 iv) kos (u – 25
o
) = 0.9848
Penyelesaian:
i) Dari kalkulator di dapati sudut rujukan = 40
o

Sin u > 0 , maka u terletak dalam sukuan ke- 1 atau ke-2
u = 40
o
atau 140
o

ii) Diperolehi, kos 50
o
= 0.6428
Kos u < 0, maka u terletak dalam sukuan ke-2 atau ke-3
u = 130
o
atau 230
o


iii) Tan 60
o
= 1.732
Oleh kerana tan 2u > 0, maka 2u terletak dalam sukuan petama atau ke-3
Diberi,
0
o
< u < 360
o

0
o
< 2u < 720
o

oleh itu, 2u = 60
o
, 240
o
, 420
o
, 600
o
.

u = 30
o
, 120
o
, 210
o
, 300
o

Unit 7 Trigonometri I |195

iv) kos (u – 25
o
) = 0.9848
Diperolehi Kos 10
o
= 0.9848
Oleh kerana kos (u – 25°) > 0, maka (u – 25°) terletak dalam sukuan ke-1 atau ke-4
Diberi,
0
o
< u < 360
o

– 25
o
< u – 25
o
< 335
o

oleh itu,
u – 25
o
= 10
o
, –10
o

u = 35
o
, 15
o

Contoh
Selesaikan persamaan trigonometri yang berikut untuk 0
o
< x < 360
o
.
i) sin x
o
+ kos 42
o
= 0 ii) 4 tan 2x = –1
Penyelesaian:
i) sin x = – kos 42
o
= - 0.7431
Diperolehi, sin 48
o
= 0.7431
sin u < 0 , di mana u terletak dalam sukuan ke -3 atau ke- 4
x = 228
o
, 312
o


ii) tan 2x =
4
1
= – 0.25
Diperolehi, tan 14.04
o
= 0.25
tan 2x < 0, di mana 2x terletak dalam sukuan ke-2 atau ke-4
0
o
< x < 360
o
¬ 0
o
< 2x < 720
o

Oleh itu, 2x = 165.96
o
, 345.96
o
, 525.96
o
, 705.96
o

x = 82.98
o
, 172.98
o
, 262.98
o
, 352.98
o
Matematik Asas|196

1. Selesaikan untuk 0
o
< x < 360
o
persamaan 2 sin x kos x = kos x
2. Selesaikan persamaan 1 + sinx = 2 kos
2
x untuk 0
o
s x s 360
o
.
3. Buktikan bahawa
sinx 1
kosx
kosx
sinx 1
+
=
÷

4. Selesaikan persamaan-persamaan berikut untuk 0°< u < 360°.
a) kos 2u = 0.845
b) sin (u +20°) = 0.91
5. Selesaikan persamaan 2 tan
2
x = 3(1 + sek x) untuk 0° < u < 360°.
6. Buktikan identiti kosek x – sin x = kos x kot x
7. Buktikan identiti
(2 sinx + 2 kosx)
2
= 4 + 4 sin 2x
8. Cari semua sudut x di antara 0° hingga 360° yang memuaskan persamaan
3 tanx 2x tanx = 2


Latihan Formatif 7.6

Unit 7 Trigonometri I |197

s = j u


L
θ j
2
1
2
=

RUMUSAN
1. Penukaran Darjah ke Radian 1
o
=
180
π
radian
2. Panjang sesuatu lengkok ialah Lengkok


3. Luas sektor suatu bulatan dengan sudut u yang dicangkum di pusat ialah

4. Luas Segi tiga ABC ialah
a) Luas A ABC AB BC
2
1
× × = b)
AD BC
2
1
ABC Δ Luas × × =


c)
A bsin c
θ sin AC AB
2
1
ABC Δ Luas
2
1
× × =
× × × =

5. Petua Sinus dan Kosinus
Jika diberi satu segi tiga bersudut tirus ABC, maka
a) Rumus Kosinus

a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc kos A
b
2
= a
2
+ c
2
– 2ac kos B
c
2
= a
2
+b
2
– 2ab kos C

6. Nisbah Trigonometri Bagi Sudut Tirus
a) Nisbah asas


r
y
hipotenus
an bertentang
θ sin = =

r
x
hipotenus
an bersebelah
θ kos = =


x
y
an bersebelah
an bertentang
θ tan = =


y
c
A
B
C
a
b
O
x
180-A
sin (180-A) = sin A
cos (180-A) – cos A
r
y
x
u
Matematik Asas|198

b) Nisbah tambahan dan salingan


y
x
θ tan
1
θ kot = =
y
r
θ sin
1
θ kosek = =

x
r
θ kos
1
θ sek = =


8. Sudut Sepadan / Rujukan

Definisi : Sudut rujukan bagi suatu sudut u adalah sudut tirus yang dibentuk oleh
garisan dengan paksi-x.

Sukuan I : u1 = u
o
Sukuan II : u2 = 180
o
– u
o

Sukuan III : u3 = u
o
– 180
o

Sukuan IV : u4 = 360
o


9. Nilai Sinus, Kosinus dan Tangen sudut u melalui empat sudut.

sin u( + ) semua ( + )
kosek u

tan u ( + ) kos u( + )
kot u sek u
u
1
u
4

u
2


u
3

1
-1
P(x,y)
y
x
u
1
O
Sukuan I Sukuan II
Sukuan III Sukuan IV
Unit 7 Trigonometri I |199
10. Rumus Sudut Tirus u

sin (90
o
– u) = kos u kos (90
o
– u) = sin u
tan (90
o
– u) = kot u kot (90
o
– u) = tan u
sek (90
o
– u) = kosek u kosek (90
o
– u) = sek u

11. Nisbah Trigonometri Bagi Sebarang Sudut Negatif

Rumus Sudut Negatifsin( – u) = – sin u

kos( – u) = kos u

tan( – u) = – tan uKATA KUNCI
Trigonometri, radian, darjah, lengkok, radius, tebereng, perentas, sinus, kosinus, tangen, kosekan,
sekan,kotangen.Semua sin(+)
kos (+) tan (+)
-u
Matematik Asas|200


1. Cari sudut berbucu pusat bulatan yang mempunyai panjang lengkok 7cm pada suatu
bulatan jika jejari bulatan ialah 3cm. Berikan jawapan dalam kedua-dua ukuran, darjah dan
radian.

2. Tangen-tangen TA dan TB dilukis dari suatu titik T kepada suatu bulatan berpusat O dengan
jejari 10cm. Jika OT = 15cm, cari

a) panjang lengkok minor AB
b) luas tembereng minor AB

3. Panjang tangen PA dan PB yang dilukis daripada suatu titik P kepada suatu bulatan berjejari
4cm adalah 8cm. Kira luas rantau yang dibatasi oleh PA, PB dan lengkok minor AB bulatan
itu.

4.
A

O C B


Dalam rajah di atas, OAB ialah sebuah sektor berpusat O dan AOC ialah sebuah segi tiga
bersudut tegak di C.

Hitungkan
a) panjang CB
b) perimeter kawasan berlorek
c) luas kawasan berlorek


Latihan Sumatif

10cm
50
o

Unit 7 Trigonometri I |201
5.

Rajah menunjukkan suatu sektor berpusat O dan berjejari 10 cm. Diberi panjang perentas
PQ ialah 7cm. Carikan

a) sudut POQ dalam radian
b) perimeter sektor OPQ
c) luas kawasan berlorek

6. Selesaikan persamaan-persamaan berikut untuk 0°< u < 360°

a) sin u
2
1
÷ = b) kos u = – 0.679

b) sek u
3
2
= d) kosek u = – 13

e) tan 2u = –1

7. Cari nilai u di antara 0° dan 360° termasuk kedua-duanya yang memenuhi persamaan –
persamaan berikut

a) 6 sin u – kosek u = 1
b) tan u kos u =
4
1
=
c) 6 kosek
2
u –10 = 2 kot u
d) kot u + 4 tan u = 4 kosek u
e) 20 kos
2
u – 7 sin u kos u = 6 sin
2
u
f) kosek u
2
θ sek 3
2
=

P
Q
O
Matematik Asas|202

RUJUKAN
Marzita Puteh. 2010. Foundation Mathematics. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Marzita Puteh. 2002. Matematik PermulaanSiri 1. Kuala Lumpur: Prentice Hall
Marzita Puteh. 2002. Matematik Permulaan Siri 2. Kuala Lumpur: Prentice Hall.
McGregor, C.1994. Fundamentals of University Mathematics : Albion Publishing, Chichester

JAWAPAN LATIHAN FORMATIF

Latihan Formatif 7.1
1. u =
3
2
, Luas sektor OAC = 44.6cm
2

2. a) luas SOT = 43.64 cm
2
b) lengkok ST = 8.728 cm
3 a) panjang OA = 4 cm
4 a) 45.84° b) 2.4 radian
c) i) 26.2 cm ii) 65.5 cm
2
iii) 76.3 cm
2
Latihan Formatif 7.2
1. a) 96 cm
2
b)192 cm
2
c) 3 70 cm
2

Latihan Formatif 7.3
1. a) x = 6.15 b) x = 15.27

Latihan Formatif 7.4
2. a)
6
6
b)
2
2 1+ ÷
c) 2
2
2
+
3. a) – sin178° (sukuan ke-2) b) –kos 105° (sukuan ke-2) c) tan 45°(sukuan ke-1)
Latihan Formatif 7.5
1. a) Sin 20° b) – kos 30° c) – tan 20°

d)
2
2
e)
2
1

2. a) x = 30°,150° b)
2
1

3. x = 30º , 100º, 210º, 330º y = 67.5º,157.5º,247.5º,337.5º
Unit 7 Trigonometri I |203


4. x = 18.43º, 45º, 198.43º, 225º

5. x = 90º,228.59º, 311.41º

6. x = 30º,150º, 210º, 330º
7. a) 3 ÷ b)
2
3

8. .a)
9
1
÷ b)
6
5) (2 2 - +


Latihan Formatif 7.6
1. x = 30
o
, 90
o
, 150
o
atau 270
o

2. x = 30
o
, 150
o
, 270
o
.
4. a) u = 16°10', 163°50',196°10' 343°50'
b) u = 45°30', 94°30'
5. x = 66°25', 180°, 293°35'
8. x = 26.57°, 153.44°, 206.57°, 333.44°

JAWAPAN LATIHAN SUMATIF

1. 133.69
o
2.33 radian
2. a) 16.82 cm b) 34.41 cm
2

3. 14.272 cm
2

4. a) 3.57 cm b) 19.957 cm c) 19.01 cm
2

5. a) 0.716 rad b) 27.16 cm c) 2.981 cm
2

6. a) 210
o
, 330
o
b) 132.77
o
, 227.23
o
c) 30
o
, 330
o

d) 184.41
o
, 355.59
o
e) 67.5
o
, 157.5
o
, 247.5
o
, 337.5
o

7. a) 30
o
, 150
o
, 199.47
o
, 340.53
o
b) 14.48
o
, 165.52
o
c) 45
o
, 123.69
o
, 225
o
, 303.69
o
d) 48.19
o
, 311.81
o
e) 53.13
o
, 111.8
o
, 233.13
o
, 291.8
o
f) 30
o
, 150
o

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful