Anda di halaman 1dari 9

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II (Methodology in Remedial Bahasa Melayu II) PKP 3108 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menjelaskan masalah tulisan, ejaan, dan karangan. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Merancang dan melaksana strategi pengajaran pemulihan bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Membina dan mentadbir Ujian Diagnostik bagi kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan. Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran tulisan, ejaan, dan karangan.

3. 4. 5.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan perkembangan kemahiran menulis yang merangkumi kemahiran tulisan, ejaan, dan menulis karangan; masalah-masalah dalam tulisan, ejaan, menulis karangan dan kaedah menanganinya; membina Ujian Diagnostik dan bahan bantu belajar untuk mengajar ketiga-tiga kemahiran berkenaan. This course discusses the development of writing proficiencies including handwriting, spelling and essay writing; problems occured in handwriting, spelling and essay writing; strategies to overcome the problems; constructing diagnostic test and producing teaching aids. 41

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Tajuk

Kandungan

Jam 6

Teori
1. Kemahiran Menulis Definisi menulis dan tulisan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis - Kematangan kognitif - Kematangan fizikal / kemahiran motor - Persekitaran Peringkat perkembangan menulis - Pratulisan - Tulisan Mekanis - Penulisan Mentalis - Kemahiran Mengarang Masalah dalam tulisan dan penulisan - Masalah membentuk huruf dengan tepat - Ruang antara huruf - Kecondongan huruf - Keselarasan saiz huruf - Membina ayat mudah - Masalah struktur ayat (tatabahasa) - Membina ayat berdasarkan gambar - Menulis karangan pendek - Salah ejaan Strategi pemulihan masalah tulisan /pratulis Latihan-latihan pratulisan - Pergerakan tangan dan jari - Memegang alat tulis pelbagai jenis dan saiz - Koordinasi mata dan tangan Latihan Tulisan Mekanis - Membentuk huruf, sukukata dan perkataan - Menulis huruf , suku kata dan perkataan - Menulis huruf kecil - Menulis huruf besar - Menyalin dari pelbagai jarak Latihan Penulisan Mentalis - Menyusun dan menulis semula perkataan - Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu 42
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian - Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi pasir - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori

2.

Kemahiran Mengeja Definisi mengeja Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mengeja - Kesediaan kognitif - Persekitaran Urutan dalam mengeja - Membezakan bunyi - Mengenal abjad - Mengenal perkataan - Menghubungkan fonem dengan simbol / abjad - Mengeja perkataan mudah - Menggunakan ejaan yang betul Masalah dalam ejaan - Tidak pasti dengan simbol huruf - Gagal menghubungkan bunyi dengan simbol Strategi pemulihan mengeja - Latih tubi - Kaedah VAKT - Teknik kloz - Latihan ejaan - Latihan rencana - Latihan lain yang sesuai Integrasi terapi dalam kemahiran 43

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

mengeja yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian - Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori 3. Kemahiran Mengarang Definisi mengarang Masalah mengarang - Kesalahan struktur ayat - Lemah kosa kata - Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang - Menulis ayat mudah - Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal - Menulis karangan terkawal dan berpandu Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian - Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori 4. Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Menulis, Mengeja dan Mengarang
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Kepentingan mentaksir dan menilai 44

5.

kemahiran menulis, mengeja dan mengarang Jenis penilaian Instrumen Pelaksanaan penilaian Tindakan susulan 2

Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu - Kemahiran - Hasil Pembelajaran - Aktiviti

6.

Bahan Bantu Belajar Kemahiran Tulisan, Ejaan dan Menulis Karangan Kepentingan bahan Jenis bahan - Maujud - Pelbagai media - Teknologi maklumat & komunikasi Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja - Kesesuaian - Pelbagai kegunaan - Mudah alih

7.

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Rancangan Pengajaran Individu (RPI) - Penyediaan RPI menurut masalah Komponen Rancangan Pengajaran Harian - Format penulisan - Hasil Pembelajaran - Perancangan aktiviti - Pemilihan bahan bantu belajar - Refleksi

45
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Jumlah
Tajuk 1. Kandungan Amali Pelaksanaan Strategi Kemahiran Menulis Aktiviti latihan pratulisan Aktiviti latihan penulisan mekanis (tulisan cop & tulisan sambung) Aktiviti latihan penulisan mentalis Latihan menulis dari pelbagai jarak Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran menulis yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian - Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi pasir - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori 2. Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengeja Aktiviti mengeja - Latih tubi - Kaedah VAKT - Teknik kloz - Latihan ejaan - Latihan rencana - Latihan lain yang sesuai Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengeja yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian 46
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

30
Jam 6

- Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi pasir - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori 3. Pelaksanaan Strategi Kemahiran Mengarang Aktiviti pemulihan kemahiran mengarang - Menulis ayat mudah - Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal - Menulis karangan terkawal dan berpandu - Menulis secara bebas Pembinaan bahan bantu mengajar Integrasi terapi dalam kemahiran mengarang yang sesuai - Terapi fisio - Terapi cara kerja - Terapi pertuturan - Terapi muzik dan nyanyian - Terapi pergerakan kreatif - Terapi main - Terapi alternatif - aroma - herba - ozon - Terapi multisensori 4. Pembinaan Alat Ujian Diagnostik 5. Kemahiran menulis Kemahiran mengeja Kemahiran mengarang 8 4 6

Pengajaran Mikro Pengajaran kelas Pengajaran berpasangan Pengajaran individu Pengajaran kelas bercantum 47

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

Jumlah JUMLAH KESELURUHAN

30 60

Penilaian

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 40 %

Rujukan Asas

Jamilah Ahmad, (1999). Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuder, S.J. (2003). Teaching students with language and communication disabilities. Boston ; Allyn & Bacon Lerner, J. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies. 6th edition. Boston: Houghton Mifflin Co. Martin, D. (2000).Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Syed Abu Bakar Syed Akil, (1997). Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Cattanach, A. (2001). Play therapy : Where the sky meets the underworld. USA: Crisp Pub. Inc. Mohamed Amin Embi, (2000). Language learning strategies : A Malaysian context. Bangi : Fakulti Pendidikan, UKM. Phoenix, J. (2000). The spelling teachers handbook. Dunstable : Folens Pub. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).Program kelas intervensi awal membaca dan menulis (KIA2M) tahun 1: Senarai kemahiran. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Buku panduan pelaksanaan kelas intervensi awal membaca dan menulis tahun 1.

48
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)

49
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini Mac 2011)