Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN TEDONG

77300 MERLIMAU
MELAKA

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2009


PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

TAHUN
5
Satu JamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN N SEHNGGA DBERTAHU

ARAHAN:

1. Kertas ini mengandungi 60 soalan
2. Anda dikehandaki menjawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diiringi dengan 4 pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D, bulatkan pilihan
jawapan yang paling tepat
4. Jawab di daIam kertas ObjektifNAMA

TAHUN

SEKOLAH
IAWA8 SLMUA SCALAN1 Apakah maksud daya tahan kard|ovasku|ar?

A aya Lahan CLoL
8 aya Lahan Langan
C keupayaan [anLung dan slsLem peredaran
darah berfungsl secara berLerusan
keupayaan oLoL dan Lulang bergerak secara
panLas

2 AnLara akLlvlLl berlkuL manakah akLlvlLl
berkalLan kardlovaskular

A 1ldur C Makan
8 8erlarl Membaca

3 klLa boleh mencarl denyuLan nadl dl bahaglan

A Leher C LuLuL
8 Slku eruL

4 8erapakah [umlah sebenar kadar denyuLan nadl
Ahmad !lka dla menglra sebanyak 12 kall
denyuLan dalam Lempoh masa 10 saaL

A 120 C 60
8 72 22

3 Wabak selsema mauL yang sedang melanda
dunla sekarang lnl lalah

A enggl
8 lnfluenza A (P1n1)
C lnfluenza 8 (P1n3)
Plv alds

6 MelompaL adalah akLlvlLl mengu[l

A aya Lahan oLoL
8 aLa Lahan oLak
C aya Lahan kardlovaskular
LompaL kaLak

7 8uah llmau mengandungl vlLamln

A A C C
8 8 L8 Makanan selmbang adalah Lerdlrl darl
makanan

A nasl sayur daglng dan alr
8 nasl dan alr
C Sayur nasl dan alr
nasl dan alr

9 Sebelum melakukan akLlvlLl endldlkan !asmanl
klLa perlu melakukan akLlvlLl

A Memanaskan badan
8 Menye[ukkan badan
C 1erus bermaln
1erus men[alankan akLlvlLl

10 Selepas akLlvlLl permalnan dl [alankan klLa perlu
melakukan akLlvlLl

A emanasan badan
8 enye[ukan badan
C 1erus ballk ke kelas
Mengambll denyuLan nadl

11 AnLara yang berlkuL adalah benar mengapa klLa
perlu men[aga keberslhan dlrl kecua||

A 8adan senLlasa slhaL
8 8adan senLlasa berslh
C 8adan senLlasa berbau
8adan senLlasa kellhaLan kemas

12 Mengapa klLa perlu mendapaLkan pemerlksaan
keslhaLan?

A apaL mengesan dan menghlndarl darlpada
penyaklL
8 unLuk men[aga keberslhan dlrl
C kerana dlpaksa lbu dan bapa
unLuk memudaraLkan dlrl

13 Makanan selmbang membekalkan nuLrlenL
seperLl berlkuL kecua||

A karbohldraL
8 Lemak
C roLeln
Alr14 Mengapakah klLa perlu mendapaLkan rehaL yang
cukup?

A Supaya dapaL Lldur yang cukup
8 Supaya mendapaL makanan yang cukup
C Supaya men[adlkan badan klLa slhaL dan
Lldak mudah dl[angklLl penyaklL
Supaya mendapaL Lenaga Lambahan


13 Mengapakah klLa melakukan senaman?

A Supaya klLa senLlasa gemuk
8 Supaya badan klLa senLlasa berpeluh
C Supaya badan klLa senLlasa kurus
Supaya badan klLa slhaL dan cergas


16Apakah kegunaan gambara[ah dl aLas ?

A Mencarl kadar denyuLan nadl
8 Mencarl arah
C Mencarl keLepaLan masa
Mencarl [arak
17 ermalnan yang dlmalnkan dl aLas gelanggang
lnl adalah

A 8ola [arlng
8 8ola ballng
C 8ola sepak
Sepak Lakraw
18 8erlkuL ukan punca berlakunya keracunan
makanan

A Makanan dlslmpan Lerlalu lama
8 Makanan dlhldang oleh orang yang
berpenyaklL
C Makanan Lersedah kepada penyaklL
Makanan senLlasa berLuLup


19 8ahaglan anggoLa badan yang LerllbaL dalam
proses pernafasan lalah

A aruparu
8 eruL
C PaLl
8uah plnggang


20 Apakah bahan yang mudah Lerbakar?

A kayu
8 aslr
C kerLas
lasLlk


21
apan Landa dl aLas adalah

A LlnLasan kanakkanak
8 LlnLasan Zlbra
C !e[anLas
8el kereLapl


22 Apakah bahan yang sesual unLuk memadamkan
apl [lka bekas mlnyak Lanah Lerbakar?

A Alr
8 kayu
C aslr
kaln23 Apakah gaya lompaL Llnggl seperLl ra[ah dl aLas?

A Caya arl
8 Caya pelana
C Caya losbury
Caya menlarap


24 SewakLu masuk ke huLan aLau
semak klLa harus memakal
pakalan yang

A 1ebal dan longgar
8 nlpls dan keLaL
C nlpls dan longgar
1ebal dan keLaL


23 Cambara[ah dl bawah adalah salah saLu alaL
permalnan bagl permalnan


A 1enls
8 8ola sepak
C SofLbol
Colf


26 Melakukan akLlvlLl nalk Lurun Langga dan
ber[alan panLas dapaL menlngkaLkan

A kekuaLan
8 aya Lahan oLoL
C keselmbangan
aya Lahan kardlovaskular


27 lanLara berlkuL yang manakah alaLan yang
perlu ada dalam acara lompaL Llnggl?

A 1lang lompaL Llnggl Lllam dan peLl lombol
8 1lang lompaL Llnggl Lllam dan plLa ukur
C 1lang lompaL Llnggl dan [am randlk
eLl lombol dan Lllam
28AkLlvlLl dl aLas adalah

A 1ekan Lubl
8 uduk rlngkuk
C 1urun nalk bangku
Merangkak


SCALAn 29 PlnCCA 31 8L8AnukAn 8A!AP l
8AWAP

29 Apakah hubungan anLara Abdullah dengan
8ahlmah?

A Suaml dan lsLerl
8 Sepupu
C Adlk beradlk
Anak saudara


30 Apakah hubungan anLara All dengan kamll?

A Suaml dan lsLerl
8 Sepupu
C Adlk beradlk
Anak saudara


31 Apakah perhubungan anLara lmran dengan
Syaflqah?

A Suaml dan lsLerl
8 Sepupu
C Adlk beradlk
Anak saudara

32 Apakah nama negara darl Asla 1enggara yang
cemerlang dalam permalnan badmlnLon?

A Malaysla dan slngapura
8 Malaysla dan lndonesla
C lndonesla dan 1halland
Malaysla dan enmark


33 AnLara berlkuL adalah nama yang Lerkenal
dalam

unch Cunalan
8azlf sldek
Paflz Pashlm

A 8ola sepak
8 Skuash
C 8admlnLon
Pokl34 SlfaL slfaL seorang lelakl Lelah menlngkaL
rema[a adalah

A unggung membesar
8 ayu dara membesar
C Suara Carau
Mangalaml Pald33 SlfaL slfaL seorang kanakkanak perempuan
menlngkaL rama[a adalah

A Suara garau
8 8ermlsal
C lhLllam
unggung membesar36 1lngkah laku berlkuL adalah Lldak menglkuL
norma kehldupan kecua||

A Melawan lbu bapa
8 Menolong orang pada seLlap masa
C Menghldu gam
Mengedar dadah

37 Manakah anLara berlkuL adalah salah laku yang
berlaku dl sekolah?

A Mengoyakkan buku rakan sekelas
8 MengangkaL beg guru
C MenguLlp sampah
8ercakap member pendapaL


38Apakah langkah keselamaLan yang dllakukan
berdasarkan ra[ah dl aLas

A Menylram pokok bunga
8 Memadam apl
C Menyapu sampah
Menanam pokok


39 Apakah yang harus klLa lakukan apablla klLa
mellhaL lampu lsyaraL kunlng menyala keLlka
klLa menunggang baslkal dlperslmpangan [alan

A 8ersedla unLuk berhenLl
8 1eruskan mengayuh
C 1erus berhenLl
8uaLbuaL Lldak nampak


40 kandungan nuLrlenL dalam nasl adalah

A karbohldraL
8 roLln
C kalslum
Lemak


41 !lka berlaku kemalangan kecll seperLl Lerkena
plsau Apakah Llndakan awal kamu?

A ergl ke hosplLal
8 MembuaL rawaLan kecemasan
C 8larkan luka berhenLl sendlrl
Menangls
42


Apakah 8ahaglan badan yang berlebel A"?

A usus 8esar
8 usus kecll
C eruL
ubur


43


AkLlvlLl dl aLas adalah

A Melakukan re[aman
8 Menanduk
C Melakukan servls
Melambung


44 Seklranya klLa LersesaL dl dalam huLan keLlka
klLa berekreasl Apakah Lundakan anda unLuk
mencarl [alan pulang?

A uduk Lldur
8 uduk dan memanggll kawan
C 8erlarl dan memanggll kawan
8er[alan dan memanggll kawan

43
Apakah [enls permalnan dl aLas?

A 8ola ballng
8 8ola sepak
C 8ola [arlng
8ola Lampar


46 ernyaLaan dl bawah merupakan sebab dadah
lLu men[adl merupakan musuh negara kecua||

A Sebab dadah men[adlkan seseorang lLu
men[adl lemah
8 Sebab dadah boleh menghllangkan daya
Lumpuan
C Sebab dadah men[adlkan seseorang lLu
men[adl pencurl
Sebab dadah lLu boleh men[adlkan
seseorang lLu men[adl kuaL


47 Apakah Llndakan kamu [lka berlaku kebakaran?

A MemerhaLlkan saha[a
8 1elefon 996
C MeyelamaLkan makanan
1elefon bomba


48 engambllan garam yang berleblhan boleh
menyebabkan penyaklL

A labeLls
8 1ekanan darah Llnggl
C 1aun
lnfluenza
49 lkan daglng dan Lelur adalah dalam kumpulan


makanan

A roLeln
8 karbohldraL
C vlLamln dan mlneral
Lemak

30 9roS|DAk adalah slngkaLan darl perkaLaan

A rogram SlhaL adah dan 8okok
8 rogram Slfar adah dan 8okok
C rogram Slfar adah Arak an 8okok
rogram Slfar adahl sedlakan oleh(Ln ?AZl 8ln M 1A)

Anda mungkin juga menyukai