JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP) KURSUS NO.

KOD : PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH RENDAH : ELM 3103

Jenis Soalan Hasil Pembelajaran PENGETAHUAN KEFAHAMAN Jam Interaksi PENILAIAN

Markah (%) Sederhana (40%) 2 Kompleks (30%) 5

ANALISIS

APLIKASI

SINTESIS

Bil.

Kandungan

1. 1.1

Pentaksiran Pendidikan Moral Di Sekolah Rendah Pentaksiran Secara Formal a. Jenis-Jenis Penilaian Formal

5

4

1/2

0

1 b. Jadual Spesifikasi Ujian 1.2 Pentaksiran Secara Tidak Formal a. Jenis-Jenis Pentaksiran Tidak Formal 2. 2.1 Pembinaan Instrumen Dan Item Pentaksiran Dalam Pendidikan Moral Jenis-Jenis Instrumen Pentaksiran Formal : Objektif, Subjektif 1 a. Objektif b. Subjektif 15 8 1 0

1

1

1

1/2s 2

2

2

1

2

1

Mudah (30%)

Struktur (s)

Objektif

Esei (e)

Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah 20 1 11 2 . Pemerhatian b. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1e 1 1 10 2 1 1 1e 1 1/1e 10 2 1 1 0 20 12 5.1 4.1 3.2. Temu Bual 1s c.4 5. Hasil Kerja Murid d.1 Isu-Isu Dalam Pentaksiran Pendidikan Moral Kelebihan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal 5 4 1/2 1 1/2s 1 1 1e 2 1 1/1s 26 3 0 Kelemahan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal Masalah Pelaksanaan Pentaksiran Formal Dan Tidak Formal Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Di Sekolah Tugas Dan Tanggungjawab Guru Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tugas Dan Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran Pendidikan Moral Mengurus Sumber Dan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Moral Melibatkan Diri Dalam Aktivit Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Moral Dalam Dan Luar Sekolah Aspirasi Negara Peranan Guru Moral Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan a. 4.3 4.2 Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Mencapai Hasrat Rukun Negara a.2 Jenis-Jenis Instrumen Pentaksiran Tidak Formal a. 3.2 4.2 3. Rekod Anekdot 3 13 2 3. Senarai Semak e.3 4. Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan b. 5. Intipati Rukun Negara b.

Dalam Merealisasikan Rukun Negara 5. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Kod Etika Perguruan Jumlah 45 20 4 3 51 39 30 3 .4 Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Menjayakan Kod Etika Perguruan a.3 Peranan Guru Pendidikan Moral Dalam Mencapai Wawasan 2020 a. Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Moral Dan Sekolah Dalam Merealisasikan Wawasan 2020 1s 5. Intipati Kod Etika Perguruan b. Intipati Wawasan 2020 b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful