Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah

) Tajuk Kursus Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Special Methods in Teaching and Learning Science) PKB 3110 3 (2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menentukan konsep, matlamat dan objektif sains dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. 2. Menganalisis prinsip-prinsip asas dalam pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. 3. Mengenalpasti masalah pengajaran dan pembelajaran proses sains untuk murid-murid masalah pembelajaran. 4. Menguasai pengajaran dan pembelajaran sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep, matlamat, objektif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Masalah-masalah berkaitan pengajaran proses Sains, langkah-langkah, strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains dan penggunaan sains dalam kehidupan harian akan dititikberatkan. This course provides the knowledge of concepts, goals, objectives, and basic principles of teaching science to learning disabilities students. Problems related to teaching science process, procedures, strategies to overcome the problems, and the element of functional science in daily life usage will be emphasized.

55

Tajuk Teori 1.

Isi Kandungan

Jam

Pengenalan Kepada Sains Definisi dan konsep Sains - Komponen Sains - Sains dan Kehidupan Harian Faktor-faktor yang mempengaruhi proses Sains - Kognitif - Persekitaran - Motivasi Teori Pembelajaran Sains - Teori Biologi - Teori Kognitif - Teori Konstruktivisme - Teori Ekologi Prinsip-prinsip umum dalam pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. - Sukar ke mudah - Konkrit ke abstrak - Umum ke spesifik - Sedikit ke banyak

2.

Masalah Dalam Pembelajaran Sains Sebab-sebab kegagalan dalam pemerolehan kemahiran Sains - Kognitif - Fizikal - Emosi Masalah-masalah dalam pembelajaran Sains dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. - Koordinasi Motor - Persepsi visual / auditori - Kemahiran motor kasar dan halus - Tumpuan - Ingatan - Penaakulan Abstrak - Bahasa

56

Tajuk 3.

Isi Kandungan Kemahiran Asas Dalam Proses Sains Definisi dan konsep proses Sains Kepentingan proses Sains dalam kehidupan harian Mengenalpasti kemahiran asas yang berkaitan dengan proses Sains Membuat pemerhatian Mengklasifikasi Mengukur dan menggunakan nombor Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa - Mendefinasi secara operasi - Mengeksperimen Peringkat-peringkat pengajaran Proses Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran Mengenalpasti konsep dan istilah Menganalisis bahan Menganalisis pengetahuan asas Hubungan dengan kehidupan harian Aplikasi dalam kehidupan Interaksi sosial

Jam 4

4.

Strategi Pengajaran Sains Kaedah pengajaran Sains - Inkuiri - Eksperimen - Aktiviti Hands- on - Penerokaan - Penerokaan Aktif - Projek Sains - Aktiviti Merentas kurikulum - Kerja lapangan - Kerja kumpulan - Simulasi Pengubahsuaian strategi pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran Isi kandungan Peringkat/ tahap Bahan Lokasi Penilaian

57

Tajuk

Isi Kandungan - Kaitan dengan kehidupan

Jam

5.

Pentaksiran Kemahiran Sains Jenis Pentaksiran - Mengenalpasti miskonsepsi dalam Sains - Menentukan tahap pemahaman - Menentukan tahap penguasaan pembelajaran Pentaksiran Formal - Ujian rujukan Norma - Ujian rujukan Kriteria - Ujian yang dibina oleh guru Pentaksiran tidak formal - Menilai lembaran kerja murid - Membuat pemerhatian

Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran/KSSR Mengkaji dan menginterpretasi komponen Sains dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran. - Isi kandungan/kemahiran - Hasil pembelajaran - Aktiviti - Buku Panduan Guru Membanding, mengaplikasi dan mengubahsuai isi kandungan kurikulum berdasarkan jenis-jenis masalah, gaya pembelajaran, tingkah laku dan tahap pencapaian murid.

7.

Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rancangan Pelajaran Harian - Format Rancangan Pelajaran - Hasil Pembelajaran - Pemilihan Aktiviti - Pemilihan bahan bantu mengajar - Peringkat-peringkat Rancangan Pelajaran - Refleksi

8.

Bahan Bantu Mengajar Kepentingan bahan bantu mengajar

58

Tajuk

Isi Kandungan Ciri-ciri bahan bantu mengajar Kategori bahan bantu mengajar - Bahan Kormersial - Bahan kitar semula - Bahan binaan guru Jenis-jenis bahan bantu mengajar - Bahan bantu konkrit - Bahan bantu multisensori - Bahan bantu teknologi maklumat komunikasi

Jam

9.

Sains Berfungsi untuk murid-murid bermasalah pembelajaran Kegunaan dalam kehidupan harian - Komunikasi - Penjagaan diri - Sosial - Penggunaan kemudahan awam - Kesihatan - Keselamatan - Rekreasi - Kerjaya Jumlah Amali

30

1.

Aplikasi strategi dalam pengajaran Sains Inkuiri Eksperimen Aktiviti Hands- on Penerokaan Penerokaan Aktif Projek Sains Aktiviti Merentas kurikulum Kerja lapangan Kerja kumpulan Simulasi

12

Penghasilan Bahan Bantu Mengajar 2. Bahan komersial Bahan Kitar semula Bahan binaan guru

59

Tajuk 3.

Isi Kandungan Bahan Multisensori Bahan Teknologi Maklumat Komunikasi Multimedia

Jam

Pengajaran Mikro Pengajaran individu Pengajaran Berpasangan Pengajaran Kelas Gabungan Pengajaran untuk murid-murid pelbagai keupayaan Jumlah Jumlah Besar

12

30 60

Penilaian

Kerja Kursus

60%

Peperiksaan Akhir 40% Rujukan Utama Chew, C. (2003). Lets learn science. K. Lumpur :Kementerian Pelajaran Malaysia. Monk, M. & Dillon, J. Ed. (1995). Learning to teach science: Activities for student teachers and mentors. Hampshire: Falmer Press. Oh, T. B. (2003). The essential guide to science and mathematics in English. Selangor : Shinano Pub. House. Rujukan Baker, D.R. & Piburn, M.D. (1997). Constructing science in middle and secondary school classrooms. Boston, M.A: Allyn & Bacon. Jabatan Pendidikan Khas, (2003). Huraian sukatan pelajaran pendidikan khas bermasalah pembelajaran rendah dan menengah : Bidang sosial, riadah dan kreativiti. K. Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. Minzes, J.J., Wandersee, J.H. & Novak, J.D. (1998). Teaching science for understanding: A human constructivist view. Academic Press.

60