Anda di halaman 1dari 8

NO.

KOD: RBT 3110 BAHAGIAN B ( 40 Markah )

1. Perniagaan yang cemerlang bukan sahaja mampu memuaskan hati pelanggan, tetapi juga mampu mencipta pasaran bagi barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mampu memuaskan hati pelanggan.

( 2 markah) b) Sebagai seorang pengurus pemasaran, berikan empat cara yang digunakan bagi maksud mampu mencipta pasaran. i.
ii. iii. iv.

( 8 markah)

NO. KOD: RBT 3110 2. Analisis kewangan digunakan olleh pemiutang, pelabur dan pihak pengurusan firma yang ingin mengetahui keadaan kewangan dan prestasi perniagaan firma mengikut kepentingan masing-masing. a) Berdasarkan kenyataan di atas, nyatakan dua Nisbah Kecairan dan dua Nisbah Pengurusan Aset. Nisbah Kecairan i. ii. ( 2 markah) Nisbah Pengurusan Aset i. ii. ( 2 markah)

b) Terangkan kegunaan nisbah harga perolehan dan nisbah pasaran kepada buku kepada penganalisis kewangan.(2) (i) Nisbah Kecairan

( 2 markah) (ii) Nisbah pasaran kepada buku

( 2 markah)

NO. KOD: RBT 3110


3. Mengapakah harga rumah hari ini berlipat ganda jika dibandingkan dengan

harga rumah 10 tahun yang lalu? (a) Berdasarkan kenyataan di atas nyatakan secara ringkas mengapa fenomena ini terjadi.

(1 markah) (b) Hitungkan konsep nilai masa wang berdasarkan kepada ransangan yang diberi. (i) Jika kita simpan RM 1,000 untuk tempoh 4 tahun, dengan kadar faedah 6%, apakah nilai masa depannya?

( 3 markah) (ii) Sekarang kita ingin mempunyai RM 1,338.23 pada akhir tahun kelima untuk membayar sesuati liabiliti. Berapa banyakkah kita harus simpan hari ini untuk memperoleh RM 1,338.23. Andaikan kadar faedah adalah 6%.

( 3 markah) (iii) Bapa saudara Salasiah telah berjanji dengannya untuk memberi Rm 500 setahun untuk tempoh lima tahun yang akan datang. Jika Salasiah menyimpan anuiti itu di bank dengan kadar faedah 6%, apakah nilai anuiti itu pada akhit tahun kelima?

( 3 markah)

NO. KOD: RBT 3110 4. Selaras dengan perkembangan masa dan teknologi, menyebabkan ramai orang tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan urusniaga secara bersemuka. Walaupun banyak berlaku penyelewengan dan penipuan dalam urusniaga e-dagang, tetapi hal ini tidak menjadi satu halangan yang besar bagi mereka. (a) Terangkan dua erti apakah yang dimaksudkan dengan memalsukan tandatangan digital.

(i)

(2 markah) (ii)

(2 markah) (b) Pada pandangan anda, jelaskan secara ringkas mengapakah penggunaan e-dagang di Malaysia kurang berkesan?

(i)

(3 markah) (ii)

(3 markah)

NO. KOD: RBT 3110

NO. KOD: RBT 3110 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2009 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN NO. KOD: RBT 3110 ANGKA GILIRAN : PUSAT: KERTAS SARANAN JAWAPAN BAHAGIAN A ARAHAN KEPADA CALON: Bulatkan huruf-huruf di bawah yang bertepatan dengan saranan jawapan yang difikirkan paling tepat pada soalan yang dikemukakan. TARIKH: MEI 2009 MASA : 2 JAM 30 MINIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

10. A

NO. KOD: RBT 3110

BAHAGIAN C ( 40 Markah )

1. Firma-firma besar ketika ini saling bersaing menggunakan kemudahan internet dalam mengaut keuntungan. Sistem perniagaan secara bersemuka tidak lagi menjadi pilihan biasa. Ramai pelanggan lebih suka membuat pembelian secara atas talian. (a) Apakah yang di maksudkan dengan variety di laman web?. ( 4 markah) (b) Susunkan lima proses pembelian produk melalui atas talian. ( 10 markah) (c) Pada pandangan anda, mampukah pembelian atas talian dapat memuaskan hati pelanggan. ( 6 markah)

2. Mengikut kajian Encik Koong Lin Loong, Timbalan Pengerusi Dewan Industri China Malaysia (ACCCIM) ,77% perusahaan kecil dan sederhana (PKS) menghadapi masalah pembiayaan daripada bank. ( sumber : http:web10.bernama.com) (a) Berdasarkan pernyataan di atas, analisakan mengapakah masalah ini wujud. ( 10 markah) (b) Sejauh manakah keberkesanan pembiayaan yang diberi oleh pihak bank dapat menyelesaikan masalah industri kecil dan sederhana. ( 10 markah)

NO. KOD: RBT 3110 3. Pembelajaran Kontekstual ialah kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan dan relevan bagi mereka, serta memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.

( Sumber:http://www.tutor.com.my/lada/tourism/edu-kontekstual.htm)

(a) Berdasarkan petikan di atas, aplikasikan pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk Promosi Melalui Pembungkusan di dalam kelas. ( 10 markah) (b) Apakah kaedah yang sesuai untuk dipadankan dengan kaedah kontekstual bagi membantu pelajar-pelajar yang masih tidak dapat menguasai objektif tersebut? ( 10 markah)

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2009