Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Kelas

: 4 Maju

Bilangan Murid

: 21 orang

Tarikh

: 19 April 2012

Masa

: 8.50-9.50 pagi

Tema

: Sentiasa Berhemat Kita Selamat

Tajuk

: Awas, Banjir!

Fokus Utama :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami

perkara yang dibaca. Aras 1

i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul

Fokus Sampingan :

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi

mencapai kata sepakat. Aras 1 i. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Objektif :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Membaca dialog berdasarkan situasi banjir dengan menggunakan sebutan dan

intonasi yang betul.

2. Menyenaraikan tiga sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu berpindah dengan tepat.

3. Membina lima ayat menggunakan perkataan yang diberikan dengan tepat.

Kemahiran bahasa:

Membaca, bertutur, mendengar dan menulis

Sistem Bahasa :

Sebutan dan intonasi. Penanda wacana

Pengisian kurikulum :

Ilmu : Geografi

Nilai :

Utamakan keselamatan, berhati-hati

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):

1. Kemahiran belajar cara belajar - mendengar, bertutur dan menulis.

2. Kemahiran berfikir membuat klasifikasi/kategori

Pengetahuan sedia ada :

Murid pernah mendengar atau membaca berita berkenaan dengan banjir dan bencana alam yang lain.

Bahan bantu mengajar :

Komputer riba, botol undian, baju hujan dan baju basah, buku teks, buku latihan, tali, penyepit baju.

1

Langkah/masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set Induksi

Nyanyian lagu kanak- kanak “Tik tik tik hujan”

1) Guru meminta murid menyanyikan lagu “tik tik tik hujan” bersama-sama. 2) Secara rawak, murid

BBM:

(5 minit)

Video “Tik tik tik hujan”, Video mangsa banjir,

Soalan guru:

 

1.

Apakah yang akan

diminta untuk menjawab soalan guru. 3) Guru membimbing jawapan murid dan

 

berlaku sekiranya hujan tidak berhenti selama dua tiga hari?

Ilmu :

Georgrafi

2.

Adakah kamu

menayangkan video ringkas mangsa banjir serta mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran hari ini

KBT :

mempunyai pengalaman banjir?

BCB Verbal linguistik (nyanyian lagu)

Langkah 1

Murid membaca dialog berdasarkan keadaan mangsa banjir yang tidak mahu berpindah dan yang mahu berpindah.

1) Secara rawak, murid dipilih untuk membaca dialog keadaan mangsa banjir yang mahu berpindah dan yang degil untuk berpindah. 2) Murid diminta untuk menggunakan gaya bahasa dan intonasi yang sesuai semasa membaca dialog. 3) Guru memberi edaran dialog kepada murid dan diminta untuk membaca dialog secara perlahan. 4) Murid diminta untuk menyatakan situasi (isi penting) yang berlaku berdasarkan lakonan dan petikan dialog. 4) Guru membimbing murid sepanjang aktiviti dijalankan.

BBM:

(15 Minit)

Baju hujan, “baju banjir”, dialog, gambar.

KBT :

Watak :

 

BCB - Kemahiran bertutur dan mendengar

Sistem bahasa:

-Mangsa tidak mahu pindah -Mangsa yang mahu pindah -Pegawai bomba dan penyelamat.

- Sebutan dan intonasi

Nilai:

 

Utamakan

 

Penilaian :

 

keselamatan

Guru membetulkan intonasi dan sebutan murid.

Langkah 2

Aktiviti kumpulan :

1) Guru mengedarkan kad manila dan pen “marker” untuk setiap kumpulan. 2) Murid diarah untuk berbincang tentang sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu berpindah. 3) Guru meminta murid menampalkan hasil perbincangan mereka dihadapan kelas 4) Murid diminta

BBM:

(20 minit)

Menyatakan sebab dan akibat bagi mangsa banjir yang tidak mahu

Lembaran kerja, buku latihan, pengurusan grafik (jadual sebab dan akibat), powerpoint

Sebab

Akibat

   

KBT:

1.

BCB -

   

Kemahiran menulis

2.

Kemahiran

Berfikir-membuat

2

 

Penilaian :

membentangkan hasil perbincangan mereka dihadapan kelas. 5) Guru membimbing jawapan murid dan meminta murid menyalin jadual pembentangan.

inferen

Guru membimbing murid

Langkah 3

Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

1) Guru meminta murid mencari perkataan dibawah kerusi masing-

BBM:

(15 minit)

Kad perkataan,

powerpoint,

1.

Oleh sebab angin

masing. 2) Murid diminta untuk membaca dan menyusun perkataan membentuk ayat

lembaran kerja,

kencang, banyak rumah di kampung itu musnah.

Sistem bahasa :

Penanda wacana

2.

Ketika itu laut

yang betul. 3) Guru meminta kumpulan menyusun perkataan di hadapan. 4) Murid diminta klik

bergelora. Namun begitu, mereka tetap

Nilai :

Berhati-hati

mnadi di laut yang bergelora itu.

KBT:

3.

Selepas ini,

butang semak dan betulkan susunan ayat sekiranya salah. 5) Guru membimbing murid sepanjang akitiviti dijalankan. 6) terangkn penanda wacana.

BCB - kemahiran menulis

mangsa kejadian tesebut akan dipindahkan ke tempat yang selamat.

Penilaian:

 

Guru membimbing jawapan murid

 

Penutup

-Rumusan isi pelajaran dan nilai -nyanyian lagu “Tik Tik Tik Hujan”

1) Wakil murid diminta merumuskan apa yang telah diperolehinya. 2) Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai yang dipelajari pada hari ini. 3) Murid bersama-sama menyanyikan lagu “Tik tik tik hujan.

BBM:

(5 minit)

Gambar, Lagu “Tik Tik Tik Hujan”

Nilai:

 

Utamakan

keselamatan,

3