Anda di halaman 1dari 55
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TINGKATAN 1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TINGKATAN 1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my

Cetakan Pertama 2011

© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum

© Curriculum Development Centre, 2003

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Muka Surat

Rukun Negara

v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vii

Falsafah Sains Negara

ix

Prakata

xi

Pengenalan

Memperkenalkan Sains

1

Matlamat dan Objektif

2

Kemahiran Saintifik

3

Kemahiran Berfikir

5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Organisasi Kandungan

17

Tema

19

Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup

25

Jirim dalam Alam

28

Tenaga

37

Panel Penterjamah

43

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • mencapai perpaduan yang lebih erat
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk
• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya;
• memelihara satu cara hidup demokratik;
• mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran
negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama;
• menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
• membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketerampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

vii

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan
Selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, pendidikan sains di
Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang
kompetitif, dinamik, tangkas dan
berdaya tahan serta dapat menguasai
ilmu sains dan ketrampilan teknologi

ix

PENGENALAN

Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.

Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains

Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

1

Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid, menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara.

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

MATLAMAT

Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni

Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

OBJEKTIF

Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid:

1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

2

2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.

6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal.

11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut:

Memerhatikan

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengelaskan

Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.

3

Mengukur dan

Membuat pemerhatian secara kuantitatif

menggunakan

dengan menggunakan nombor dan alat berunit

nombor

piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian

Membuat

lebih jitu.

inferens

Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, objek atau peristiwa.

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim.

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep

secara operasi

dengan menyatakan perkara yang

Mengawal

dilakukan dan diperhatikan.

pemboleh ubah

Mengenalpasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak

Membuat

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

hipotesis

Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

4

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar

Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental

KEMAHIRAN BERFIKIR

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

5

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut :

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Membandingkan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

dan

kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

membezakan

sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

dan

fenomena kepada kumpulan masing-masing

mengelaskan

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

mengikut

berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

keutamaan

Menganalisis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat yang

Kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu

Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

kesimpulan

kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.

Kemahiran Berfikir Kreatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut :

Menjanakan idea

6

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Menghubungkaitkan

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan.

Mensintesiskan

Membuat inferens

Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Membuat hipotesis

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

 

Menganalogikan

Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

Membuat gambaran mental

tanggapan atau

membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau

Membuat

fikiran.

Mereka cipta

7

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

Strategi Berfikir

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut :

Mengkonsepsikan

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait.

Membuat

Memilih satu alternatif penyelesaian

Mencari penyelesaian yang tepat secara

keputusan

yang terbaik daripada beberapa alternatif

Menyelesaikan

berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

terancang terhadap situasi yang tidak

masalah

pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut :

1. KBSB diperkenalkan.

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

8

Kemahiran Berfikir Kritis Kreatif Mencirikan Menjana idea Membandingkan & membezakan Menghubungkait
Kemahiran Berfikir
Kritis
Kreatif
Mencirikan
Menjana idea
Membandingkan
& membezakan
Menghubungkait
Membuat inferens
Mengumpulkan &
mengelaskan
Meramalkan
Membuat urutan
Membuat
hipotesis
Menyusun
Mensintesiskan
Menaakul
mengikut
keutamaan
Mengitlakkan
Menganalisis
Membuat
gambaran mental
Mengesan
kecondongan
Menganalogikan
Mereka cipta
Menilai
Membuat
kesimpulan
Strategi Berfikir
Mengkonsepsikan
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan

secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

secara berkesan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah

seperti berikut:

Kemahiran Proses Sains

Memerhatikan

9

Kemahiran Berfikir

Mencirikan

Membandingkan dan

membezakan

Menghubungkaitkan

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

nombor

Membuat inferens

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes

Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Mendefini secara operasi

Mengawal pemboleh ubah

Membuat hipotesis

Mengeksperimen

Berkomunikasi

10

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan

Semua kemahiran berfikir

Semua kemahiran berfikir

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

Contoh :

Hasil Pembelajaran:

Kemahiran Berfikir:

Membandingkan dan membezakan logam dan

bukan logam berdasarkan sifat fizik.

Membandingkan dan membezakan.

Penerangan:

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam

11

kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :

• Minat dan bersifat ingin tahu tentang

• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

• Rajin dan tabah.

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

alam sekeliling.

untuk memahami alam.

• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

• Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati.

• Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

• Berfikiran kritikal dan analitis.

• Luwes dan berfikiran terbuka.

• Baik hati dan penyayang.

• Bersifat objektif.

• Sistematik.

• Bekerjasama.

• Adil dan saksama.

• Berani mencuba.

• Berfikir secara rasional.

• Yakin dan berdikari.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :

• Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Contoh :

Tahun :

Bidang Pembelajaran

Objektit Pembelajaran

12

Tingkatan Empat 1. Bahan Kimia Dalam Perindustrian

1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat.

Hasil Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

Sikap saintifik dan nilai murni

Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri

Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam sekitar

Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama.

Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau

13

masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

Sains, Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

14

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

15

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:

Mengenal pasti masalah

Membuat hipotesis

Merancang eksperimen

- Mengawal pembolehubah

- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

- Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

Menjalankan eksperimen

Mengumpulkan data

Menganalisis data

Mentafsirkan data

Membuat kesimpulan

Menulis laporan

Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan

16

situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

17

Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

18

TEMA:

MEMPERKENALKAN SAINS

Bidang Pembelajaran:

1. Pengenalan kepada Sains

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.1 Memahami

Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka:

Murid boleh:

Semasa aktiviti pembelajaran, kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah.

benefit faedah career kerjaya discuss bincangkan educator pendidik importance kepentingan professional profesional related berkaitan role play main peranan talks ceramah natural phenomena fenomena alam

sains adalah

sebahagian

menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains,sebahagian

daripada

 

kehidupan

a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa

harian.

menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,harian.

b) kejatuhan bola ke tanah

c) pencairan ais

 

Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

menamakan kerjaya dalam sains seperti:Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Ceramah kerjaya dalam sains oleh

Ceramah kerjaya dalam sains oleh

a) guru sains

b) doktor

ahli professional.

 
 

c) jurutera

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.

d) saintis alam sekitar

1.2

Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh:

Murid boleh:

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.

affect mempengaruhi determine menentukan hypothesis hipotesis identify mengenal pasti investigation penyiasatan involve melibatkan measure mengukur observe memerhati

Memahami

langkah-

mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen,langkah- mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

langkah dalam

penyiasatan

saintifik.

 

menjalankan satu penyiasatan saintifik.saintifik.  

19

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

Murid akan:

     

a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah)

Langkah (a) hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid menjalankan eksperimen.

oscillations ayunan lengkap swings back and forth berayun ulang alik pendulum bandul variable pemboleh ubah

b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis),

c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah, menentukan radas dan bahan yang diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data.

d) menjalankan eksperimen,

diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen,
diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen,
diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen,
   

e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data),

Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik.

f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data),

g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan),

h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

20

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

 

.

 

1.3

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.

Murid boleh:

Maklumat produk boleh dilihat pada label, kotak peralatan elektrik, paket makanan

dsb.

abbreviation singkatan appropriate sesuai corresponding symbol simbol berpadanan electric current arus elektrik length panjang mass jisim measurement ukuran physical quantity kuantiti fizik prefix imbuhan symbol simbol value nilai

Mengetahui

kuantiti fizik

menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, menyatakan simbol dan nilai imbuhan

menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-,iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi

dan unitnya.

Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.

Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

S.I. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit.

Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

21

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.4

Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup.

Murid boleh:

Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu.

calipers angkup curve garis lengkung displacement sesaran estimate menganggarkan irregular tidak sekata regular sekata volume isi padu

Memahami

penggunaan

memilih alat yang betul dan mengukur panjang,penggunaan

alat

pengukuran

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf, memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair, memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

 

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair,Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.  

 

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.

menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.

.

Mengukur suhu badan dan suhu air.

Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

22

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.5

Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

Murid boleh:

Unit untuk berat:

beam balance neraca alur determine menentukan difference perbezaan force daya lever balance neraca tuas mass jisim matter jirim pull tarikan spring balance neraca spring weight berat

Memahami

Newton

konsep jisim

 

menentukan berat suatu objek, menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek,menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat, mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat, mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam

menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek, mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek, menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,

Membincangkan berat sebagai

Unit untuk jisim:

tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

Kilogram

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur jisim dan berat.

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

   

23

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.6

       

Menyedari

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram)

Murid boleh:

act out lakonkan advantage kebaikan arise timbul disadvantage keburukan realising menyedari standard piawai scene babak various pelbagai

kepentingan

unit piawai

unit piawai memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

dalam

kehidupan

harian

Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.

 

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

 

24

TEMA:

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN

Bidang Pembelajaran:

1. Sel sebagai unit kehidupan

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.1 Memahami

Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Murid boleh:

Struktur umum sel terdiri daripada dinding sel, membran sel, protoplasma (sitoplasma dan

nukleus), kloroplas dan vakuol.

Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini.

Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi.

animal cell sel haiwan cell wall dinding sel cheek cells sel pipi chloroplast kloroplas cytoplasm sitoplasma handling mengendali general umum microscope mikroskop nucleus nukleus onion bawang plant cell sel tumbuhan precaution langkah keselamatan prepare sediakan protoplasm protoplasma remind ingatkan sample sampel slide slaid structure struktur vacuole vakuol

sel

mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,slaid structure – struktur vacuole – vakuol sel Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah

menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul,menggunakan mikroskop dengan betul, mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

menggunakan mikroskop dengan betul,menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul, mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul, menggunakan mikroskop dengan betul,

mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

Melukis dan melabel pelbagai

struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel, menyatakan persamaan

melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel, menyatakan persamaan dan

menyatakan fungsi setiap struktur sel,tumbuhan, melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan

menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.sel haiwan dan sel tumbuhan, melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap

25

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.2

Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.

Murid boleh:

Gunakan slaid

multicellular organism organisma multisel unicellular organism organisma satu sel microorganism mikroorganisma

Memahami

yang disediakan

organisma

 

menyatakan maksud organisma unisel dan multisel, memberi contoh organisma unisel dan multisel. memberi contoh organisma unisel dan multisel.

memberi contoh organisma unisel dan multisel.

atau spesimen

unisel dan

Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

baru.

multisel.

Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’.

Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.

   

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.

 

1.3

       

Memahami sel membentuk tisu, organ dan

Mengumpul maklumat dan

Murid boleh:

arrange sequentially susun mengikut urutan cell sel function fungsi human being manusia ladder tangga organ organ organisation of cells organisasi sel system sistem simple mudah tissue tisu

membincangkan perkara berikut:

a) jenis sel manusia

menamakan pelbagai jenis sel manusia,a) jenis sel manusia

sistem dalam badan manusia.

b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.

menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia, menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ,

menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

26

Objektif

Pembelajaran

Objektif Pembelajaran 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.4

Menyedari

manusia

adalah

organisma

yang

kompleks.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel:

seltisu organ sistem organisma

organisma sistem organ tisu sel
organisma
sistem
organ
tisu
sel

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Hasil Pembelajaran

manusia adalah organisma yang kompleks. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma

Murid boleh:

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Nota

mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Nota Perbendaharaan Kata complex organism – organisma
mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Nota Perbendaharaan Kata complex organism – organisma

Perbendaharaan Kata

adalah organisma yang kompleks. Nota Perbendaharaan Kata complex organism – organisma kompleks human being –

complex organism organisma kompleks human being manusia realising menyedari

27

TEMA:

Bidang Pembelajaran:

JIRIM DALAM ALAM

1. Jirim

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.1

Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.

Murid boleh:

 

air udara living things benda hidup mass jisim matter jirim occupies memenuhi water air soil tanih

Memahami

jirim

menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, menerangkan maksud jirim, menghubungkaitkan benda dan jirim, menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

mempunyai

jisim dan

memenuhi

 

ruang

Membincangkan maksud jirim.

Menyenaraikan contoh jirim.

 

1.2

       

Memahami

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

Murid boleh:

particle zarah simulate membuat simulasi arrangement susunan movement gerakan state of matter keadaan jirim

tiga keadaan

menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, menyatakan tiga keadaan jirim,

menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah,

menyatakan tiga keadaan jirim,menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah,

jirim.

a) apa yang membina jirim,

b) tiga keadaan jirim.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi:

a) susunan zarah-zarah,

menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim,menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim, menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan

menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

b) pergerakan zarah-zarah.

 

28

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

     

1.3

Mengingat kembali definisi ketumpatan.

Murid boleh:

Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan.

definition takrifan explain menerangkan float timbul liquid cecair object with irregular shape objek berbentuk tak sekata object with regular shape objek berbentuk sekata recall ingat semula solve selesaikan

Memahami

konsep

 

mendefinisikan ketumpatan, menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul,konsep  

ketumpatan

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi:

a) objek berbentuk sekata dan tak sekata,

menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan,a) objek berbentuk sekata dan tak sekata,  

 

b) pelbagai cecair.

menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.b) pelbagai cecair.

Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

1.4

Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana:

Murid boleh:

 

aplication aplikasi appreciating menghargai applies mengaplikasi build bina float pelampung gas gas property sifat raft rakit store menyimpan transport mengangkut

Menghargai

penggunaan

 

memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,penggunaan  

ciri-ciri jirim

a)

manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.

dalam

kehidupan

memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,kehidupan

harian

29

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

b)

manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb.

konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb. menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang

menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

 

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

 

Bidang Pembelajaran:

2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

 

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.1

       

Mengetahui

Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

Murid boleh:

life kehidupan knowing mengetahui resource sumber to sustain life menyokong kesinambungan kehidupan

kepelbagaian

sumber di

Bumi

menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,

menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,

 
menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

 

30

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.2

Mengumpul maklumat dan membincangkan

Murid boleh:

 

appearance rupa characterstic ciri classify mengelaskan compound sebatian component komponen conductivity kekonduksian electricity elektrik element unsur hardness kekerasan heat haba mixture campuran separate mengasingkan understanding memahami

Memahami

unsur,

a) maksud unsur, sebatian dan

unsur, a) maksud unsur, sebatian dan menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran, memberi contoh unsur, sebatian

menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran, memberi contoh unsur, sebatian dan campuran, menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran, membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya, memberi contoh logam dan bukan logam, mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.

sebatian dan

campuran,

campuran

b) maksud logam dan bukan logam

campuran b) maksud logam dan bukan logam

c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam.

c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam.
c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.

aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.
 
 

Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti

.

a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur,

b) campuran pasir dan garam.

31

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.3

Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

Murid boleh:

 

appreciating menghargai concept map peta konsep conservation pemuliharaan needs of life keperluan hidup preservation pemeliharaan resource sumber relationship hubung kait sustainable development pembangunan lestari

Menghargai

kepentingan

menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,kepentingan

kepelbagaian

sumber Bumi

 

kepada

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,kepada Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara

manusia

sumber-sumber ini kepada

.

keperluan asas kehidupan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

 

32

Bidang pembelajaran:

3. Udara di sekeliling kita

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

3.1

Mengumpul maklumat mengenai:

Murid boleh:

Udara ialah campuran nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir, wap air, mikroorganisma dan habuk.

carbon dioxide karbon dioksida composition komposisi dust habuk microorganism mikroorganisma nitrogen nitrogen oxygen oksigen inert gas gas nadir water vapour wap air

Memahami

a) komposisi udara,

komponen

b) peratusan nitrogen, oksigen and karbon dioksida dalam udara.

menyatakan komponen dalam udara,komponen b) peratusan nitrogen, oksigen and karbon dioksida dalam udara.

dalam udara

menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,udara. menyatakan komponen dalam udara, dalam udara Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: menyatakan

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan:

menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara,menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara,

menunjukkan melalui aktiviti:menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara, a) peratusan oksigen dalam udara,

a) peratusan oksigen dalam udara,

a) peratusan oksigen dalam udara,

b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

 

b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

 

3.2

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Murid boleh:

 

lime water air kapur glowing berbara indicator penunjuk reaction tindak balas solubility keterlarutan wooden splint kayu uji

Memahami

ciri-ciri oksigen

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

dan karbon

 

dioksida

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

a) kelarutan dalam air,

b) tindak balas dengan natrium hidroksida,

 

33

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

c)

kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat.

     

3.3

Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.

Murid boleh:

 

energy tenaga exhaled air udara hembusan inhaled air udara sedutan role peranan

Memahami

bahawa

 

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi, menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi, membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia, menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi, menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.bahawa   bahawa   bahawa   bahawa   bahawa  

oksigen

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:

diperlukan

untuk respirasi

(a)

menggunakan oksigen,

 

(b)

membebaskan karbon dioksida.

rate of respiration kadar respirasi yeast yis

34

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

3.4

Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.

Murid boleh:

Arang ialah contoh karbon.

candle lilin charcoal arang combustion pembakaran carbon karbon product hasil

Memahami

bahawa

 

menyatakan maksud pembakaran,bahawa    

 

oksigen

Menjalankan eksperimen untuk:

diperlukan

a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran,

menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,menyenaraikan hasil pembakaran, menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

menyenaraikan hasil pembakaran,menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran,

untuk

 

pembakaran

b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.

 

3.5

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

a) maksud pencemaran udara,

Murid boleh:

 

air pollution pencemaran udara control kawalan effect kesan analysing menganalisis environment alam sekitar prevent mencegah pollutant bahan cemar source sumber

Menganalisa

kesan

menerangkan maksud pencemaran udara,menyenaraikan contoh bahan cemar udara, menyenaraikan sumber bahan cemar udara,

menyenaraikan contoh bahan cemar udara,menerangkan maksud pencemaran udara, menyenaraikan sumber bahan cemar udara,

menyenaraikan sumber bahan cemar udara,menerangkan maksud pencemaran udara, menyenaraikan contoh bahan cemar udara,

pencemaran

udara

b) contoh bahan cemar udara,

c) sumber bahan cemar udara,

d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar,

e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

memerihalkan kesan pencemaran udara,menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.memerihalkan kesan pencemaran udara,

35

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

 

Menjalankan projek untuk mengkaji:

     

a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah,

b) kesan pencemaran udara.

3.6

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

Murid boleh:

 

describe perihalkan habit amalan suggest cadangkan

Menyedari

kepentingan

 

memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih,kepentingan  

untuk

a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih,

 

mengekalkan

udara yang

mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih,udara yang

bersih

b) cara mengekalkan udara supaya bersih

c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

36

TEMA:

TENAGA

Bidang pembelajaran:

1. Sumber Tenaga

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.1

Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Murid boleh:

 

energy change perubahan bentuk tenaga form bentuk slope satah condong kinetic energy tenaga kinetik potential energy tenaga keupayaan primary source sumber primer various pelbagai vice versa sebaliknya

Memahami

pelbagai

menyenaraikan pelbagai jenispelbagai

bentuk dan

 

sumber tenaga

Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga

dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun),tenaga utama. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh:

dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh:perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun),

tenaga, menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti perubahan tenaga, mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga,

mengenal pasti perubahan tenaga, tenaga, menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, mengkaji perubahan tenaga, menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, mengkaji perubahan

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti perubahan tenaga, mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik

mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

mengunci spring kereta mainan).

 

37

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

1.2

Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Murid boleh:

Projek boleh melibatkan penghasilan buku skrap, model dan poster.

efficient cekap conserve memulihara non-renewable tidak boleh diperbaharui renewable boleh diperbaharui solar energy tenaga suria

Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak

mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak

boleh

Menjalankan projek berikut:

mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharuiboleh Menjalankan projek berikut:  

 

diperbaharui

a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,

b) penggunaan tenaga solar,

menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

 

c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

1.3

Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

Murid boleh:

Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum, sumbangsaran dsb.

management

Menyedari

pengurusan

kepentingan

 

memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga,kepentingan  

memulihara

Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

sumber tenaga

menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.sumber tenaga

38

Bidang pembelajaran :

2. Haba

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.1

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan:

Murid boleh:

 

daily life kehidupan harian difference perbezaan example contoh gives out mengeluarkan heat haba meaning maksud temperature suhu

Memahami

haba sebagai

 

menyatakan matahari membebaskan haba, menyatakan sumber lain bagi haba, menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga, memberi contoh pelbagai kegunaan haba, menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.haba sebagai   haba sebagai   haba sebagai   haba sebagai   haba sebagai  

suatu bentuk

a) matahari membebaskan haba.

tenaga

b) cara menghasilkan haba,

c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

Membincangkan:

 

a) haba ialah suatu bentuk tenaga,

 

b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian,

c) maksud suhu,

d) perbezaan antara suhu dengan haba.

39

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.2

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri

Murid boleh:

 

conduction konduksi contract mengecut convection perolakan expand mengembang flow mengalir gas gas insulator penebat land breeze bayu darat liquid cecair natural phenomena fenomena alam radiation sinaran sea breeze bayu laut solid pepejal

Memahami

Terangkan kesan pemanasan dan penyejukkan ke

pengaliran

menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas, menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran), menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, menyatakan maksud konduktor haba,menyatakan maksud penebat haba, menyatakan maksud penebat haba, menyatakan maksud penebat haba, menyatakan maksud penebat haba, menyatakan maksud penebat haba,

menyatakan maksud penebat haba,kawasan panas ke kawasan sejuk, memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, menyatakan maksud konduktor haba,

haba dan

kesannya

atas pepejal, cecair dan gas.

dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat).

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran.

Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan:

a) fenomena alam seperti bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari,

 

b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk,

menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian,b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk,

c) maksud konduktor haba,

d) maksud penebat haba,

e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

40

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.3

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.

Murid boleh:

Proses fizikal

boiling pendidihan condensation kondensasi evaporation penyejatan freezing penyejukbekuan melting peleburan process proses reference rujukan

Menganalisa kesan haba ke atas jirim

melibatkan

menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,peleburan,

peleburan,

 

pendidihan,

 

Membincangkan:

pembekuan,

(i)

kesan haba ke atas keadaan jirim,

menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang(i) kesan haba ke atas keadaan jirim, penyejatan,

penyejatan,

kondensasi dan

(ii)

contoh pemerhatian harian

melibatkan penyerapan dan pembebasan haba,

pemejalwapan.

yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. sublimation – pemejalwapan

sublimation pemejalwapan

2.4

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut:

a) merkuri dalam termometer,

Murid boleh:

 

bimetallic strip jalur dwilogam expansion pengembangan contraction pengecutan fire alarm alat penggera kebakaran roller penggolek steel bridge jambatan keluli

Mengaplikasi

prinsip

pengembang

an dan

menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.

mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,

pengecutan

jirim

b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran,

c) ruang pada landasan keretapi,

d) penggolek pada jambatan keluli.

Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

41

Objektif

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Pembelajaran

2.5

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut:

Murid boleh:

 

absorb menyerap dull pudar dark gelap shiny berkilat

Memahami

bahawa

 

menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,bahawa  

permukaan

a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

objek yang

 

gelap dan

kusam

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,kusam

menyerap dan

b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik

membebaskan

haba denga

 

lebih baik

daripada objek putih dan berkilat.

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

2.6

     

improve air circulation memperbaiki pengudaraan comfortable living kehidupan yang selesa

Menghargai

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Murid boleh:

faedah

pengaliran

pengaliran mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

haba

 

42

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SAINS TINGKATAN 1

PANEL PENTERJEMAH

Penasihat

Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penasihat

Zainon Abd. Majid

Editorial

Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum

Editor

Aizatul Adzwa Mohd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penterjemah

43

Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai, Perak

Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu, Perak

Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan, Perak

Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang, Perak

Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak, Teluk Intan, Perak

Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping, Perak

Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping, Perak

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

2011