Anda di halaman 1dari 15

BAHAGIAN A Jawab semua soalan. 1.

Rajah di atas menunjukkan gelombang voltan dan gelombang arus terhasil pada fasa yang berbeza. Litar elektrik yang dapat menghasilkan bentuk gelombang demikian ialah litar AU A 2. berpearuh

Keadaan pemuat boleh ditentukan oleh pesongan jarum meter pelbagai pada julat rintangan tinggi. Apakah keadaan pemuat sekiranya pesongan jarum penunjuk berkedudukan tetap seperti yang ditunjukkan dalam Rajah di atas. A 3. bocor

Dua regangan aruhan bersiri yang bernilai setiap satu 30 ohm disambung secara bersiri dengan regangan pemuat bernilai 30 ohm dengan bekalan 240 AU 50 hz. Kirakan jumlah galangan (Z)

52.0 ohm

4.

Berdasarkan Rajah di atas namakan jenis ujian pendawaian tersebut. A Keterusan pengalir Hidup dan Nuetral.

5.

Selain berfungsi sebagai pengasing litar, suis utama juga berperanan sebagai alat perlindungan apabila berlakunya keadaan yang berikut: A lebihan arus

6.

Pemilihan warna kabel ditentukan mengikut penggunaannya untuk mengelakkan ketidakseragaman dalam sistem pendawaian. Warna untuk kabel hidup adalah A biru atau kuning

7.

Pengelasan motor AT boleh ditentukan berdasarkan kepada

cara penyambungan antara belitan medan dan belitan angker dengan punca bekalan

8.

Apakah fungsi penukar tertib pada Motor AT?

Menghubungkan pengaliran arus dari bekalan kepada belitan angker

9.

Herotan garisan medan Satah neutral berubah Bunga api terjadi pada penukar tertib kipas Angin

Jadual diatas adalah kesan tindakbalas yang berlaku pada motor AT semasa berkendali. Namakan tidakbalas tersebut. A Tindakbalas angker

10.

Diod pemacar cahaya (LED) mempunyai sifat berikut kecuali

berubah warna kepada kekuningan apabila voltan dikurangkan

11.

Transistor akan menjadi panas dan mengalami kerosakan sekiranya A nilai voltan pincang hadapan terlalu tinggi

12. MASUKAN A 0 0 1 1 MASUKAN B 0 1 0 1 KELUARAN Y 1 1 1 0

Jadual di atas menunjukkan Jadual Kebenaran bagi suatu get logik. Namakan get logik tersebut. A Get TAKDAN

13. Masukan A 0011 B 0101 Keluaran Z 0110

Berdasarkan Jadual di atas nyatakan simbol bagi get logik.

A B

14. B

Rajah di atas menunjukkan satu litar logik gabungan beberapa get. Ungkapan Y adalah bersamaan A _ _ A+B + A . C

15.

Satu pusat penyambungan antara pengkalan komputer yang terdapat dalam satu bangunan atau rangkaian dikenali sebagai

Hub

16.

Pada sesebuah komputer terdapat beberapa peranti yang digunakan sebagai peranti keluaran dan peranti masukan. Pilih peranti masukan yang betul bagi suatu komputer. I II III IV V kad ketip papan kekunci panel sesentuh terminal grafik pengesan jari

I, II, III dan V sahaja

17.

Pengolah atau manipulator ialah bahagian penting dalam suatu robot. Berikut ialah keterangan mengenai pengolah kecuali A boleh melakukan tugas berulang kali dengan memberi kejituan

18 BIL 1. 2. 3. KEBAIKAN kelajuan yang tinggi kawalan servo yang baik keupayaan beban yang tinggi KEKURANGAN kos awal tinggi memerlukan saluran kembali kos penyelenggaraan tinggi

Jadual di atas adalah mengenai ciri-ciri suatu sumber bagi penggerak robot. Berikan kenyataan tepat berkaitan sumber yang dimaksudkan.

hidraulik

19

Keupayaan mikropemproses ialah membenarkan pengawal mengarahkan robot untuk melakukan pelbagai tugas. Kenyatan tepat berkaitan mikroprosesor adalah A peranti yang melaksanakan atur cara untuk robot

20. Masukan
PENGAWAL

PENGGERAK ROBOT

Keluaran

ELEMEN SUAPBALIK

PENDERIA
Rajah di atas menunjukkan sistem penderia litar robot gelung tertutup. Dalam sistem di atas suapbalik secara berterusan berlaku semasa robot berfungsi sebagai I II III IV V halaju sendi halaju lengan keadaan beban kedudukan robot status pengesan hujung

I, II, IV dan V sahaja

BAHAGIAN B Jawab semua soalan. 1. a Peraturan STM/IEE telah menetapkan bahawa semua pendawaian elektrik baru hendaklah dibuat pengujian sebelum digunakan bagi memastikan keselamatan penguna. Senaraikan lima jenis pengujian pemasangan tersebut yang perlu dilakukan mengikut peraturan IEE.

I ii iii iv v

Keterusan pengalir Pengujian litar gelang Kekutuban Penebatan Pembumian

Sistem pendawaian yang menggunakan pembuluh (konduit) jenis PVK sering digunakan pada tempat yang kurang mempuyai risiko kemalangan mekanikal. Huraikan lima amalan yang perlu dilakukan semasa pendawaian ini. i

Rancang laluan pendawaian pembuluh PVK. Pasang pembuluh dan akesori mengikut laluan. Pastikan semua pemasangan pembuluh dan alat tambah mengikut laluan. Pastikan semua pemasangan pembuluh dan alat tambah siap dipasang terlebih dahulu sebelum kerja-kerja memasukkan kabel boleh dilakukan. Masukkan kabel dengan cara menarik ke dalam pembuluh PVK. Pastikan semua pemasangan dilakukan dengan kemas dan teguh. Kotak pemeriksaan digunakan bagi memudahkan kerja penarikan kabel bagi pendawaian yang panjang. Muatan kabel dalam pembuluh mengikut peraturan IEE.
7

ii iii

iv

v vi

vii

viii

2.

Magnet kekal

Berus karbon

Gelung angker/armatur Penukar tertib/komutator

Rajah di atas menunjukkan binaan dan kendalian motor arus terus. a Labelkan bahagian-bahagian motor pada ruang yang disediakan.

S1

S 2

A1

A2

Berpandukan Rajah di atas lukiskan sambungan litar motor jenis pirau supaya motor berputar mengikut arah anak panah.

Sesuatu projek elektronik kadang kala tidak berfungsi sepenuhnya kerana terdapat beberapa kesilapan semasa menghasilkannya. Terangkan lima langkah pengujian dan pembaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan projek tersebut berfungsi. i Pastikan tiada komponan yang tertinggal dengan merujuk lukisan skematik atau bergambar yang disediakan. Pastikan bateri dalam keadaan baik dan berfungsi. Perhatikan penyambungan bateri disambung dengan betul pada punca positif atau punca negatif. Jika menggunakan suis, periksa sambungan dengan betul pada tamatan (buat bypasing) Memeriksa sambunganpematerian antara bod dengan komponen. Pastikan tiada pateri yang melimpah antara balapan. Memastikan tiada berlaku litar pintas antara kaki-kaki komponen. Memeriksa kesinambungan balapan tiada balapan yang terputus. Pastikan komponen yang mempunyai kekutuban dipasang dengan betul. Jika menggunakan komponen seperti transistor, semak kedudukan pemasangan kaki c, b, e berpandukan lukisan skematik. Jika menggunakan IC, pastikan IC dimasukkan ke dalam soket IC mengikut nombor pin yang betul. Periksa nilai perintang dan kapasitor mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar.

ii iii

iv v vi vii viii ix x xi xii

4.

Keupayaan perkongsian maklumat menerusi rangkaian bergantung kepada keadaan georafi, jarak dan jenis rangkaian yang disediakan kepada pengguna oleh penyedia. Bincangkan jenis Rangkaian Kawasan Setempat dan Rangkaian Kawasan Luar. Lakarkan tiga pemetaan rangkaian topologi yang biasa digunakan dalam tatarajah Rangkaian Kawasan Setempat.

Jenis Rangkaian Kawasan setempat


i. LAN : Local Area network Atau Rangkaian Setempat

Satu rangkaian perhubungan komputer dalam satu kawasan setempat seperti makmal, bilik beberapa bilik atau satu dalam bangunan [
9

ii.

Rangkaian Kawasan Luar


WAN : Wide Area network Atau Rangkaian Sitem Satu rangkaian perhubungan yang menyambungkan komputer dan perkakasan dalam Bandar, Negara atau seluruh dunia seperti internet

Tiga Pemetaan Topologi

i.

Topologi Bintang (Star) -

ii.

Topologi Bas -

iii.

Topologi Gelang

Atau

10

BAHAGIAN C Jawab dua soalan. 1. a

100 R

0.35 H iR L iL

13 uF C iC

VS 220V, 60Hz

Rajah di atas ialah satu litar AU dengan komponen-komponen bernilai sebagaimana yang diberi. Kirakan nilai: i ii iii galangan, Z arus Litar, I voltan susut merentas perintang, pearuh dan pemuat.

1.

a) Galangan Z XL=2fL Xc = 1 2fL


Z = R2 + XL2

a)

i)

Voltan bekalan AU
E = ( IR)2 + (IXL)2 = (60)2 + (80)2

ii)

= 100 V Sudut fasa (). IXL 80 Tan = ----- = ------------IR 60 = 1.33

11

iii)

= 53.10

Galangan litar (Z) Z = R2 + XL2 = 62 + 82 = 10 ohm

iv)

Arus litar E I = ------Z

= 10 A

b)

(i)

Regangan kemuatan Xc. = = 204 Regangan kearuhan - XL = 3.77 x 0.35 = 132 Sudut fasa, & galangan, Z

(ii)

(iii)

= 123 (iv) Arus litar, I I= (v) Voltan susutan perintang, pearuh dan pemuat ER = IR = 1.79 x 100 = 179 V EL = IXL = 1.79 x 182 = 236 V EC = IXC = 1.79 x 204 = 365 V

Lukiskan gelombang voltan dan rajah vektor berdasarkan pengiraan di atas.

12

2.

Sekolah tempat anda bertugas telah diperuntukan sebahagian wang untuk membina makmal tambahan seluas 60 meter persegi bagi mata pelajaran elektrik dan elektronik. Sebagai guru Rekabentuk dan Teknologi, anda diminta oleh pihak sekolah untuk memberikan pandangan berkaitan pendawaian elektrik. Berikut ialah senarai keperluan poin elektrik yang dicadangkan.

No 1 2. 3.

Poin lampu Pendaflour 100 watt soket Alir keluar 16 amp unit Penghawa Dingin 3 kuasa kuda

Keperluan 16 buah 20 buah 2 unit

Berpandukan Jadual di atas, lukiskan litar kecil akhir bagi poin-poin tersebut berdasarkan peraturan-peraturan IEE. Tunjukkan juga bagaimana litar-litar ini mendapat perlindungan daripada sebarang kerosakan arus lebihan dan beban lampau. Pendawaian hendaklah mengambil kira penjimatan kos.

13

3.

Robot ialah sejenis mesin yang direka cipta untuk membantu manusia ke arah meningkatkan kualiti produk dan memenuhi keperluan harian. Penggunaan tali sawat dalam mekanisme robotik membolehkannya melaksanakan tugas yang lebih kompleks. Bincangkan penggunaan tali sawat dari segi kelebihan dan kekurangan, jenis serta kegunaannya.

(i)

Tali sawat mempunyai beberapa kelebihan, antaranya termasuk: (a) (b) (c) (d) Mudah dipasang dan digunakan Tidak memerlukan pelincir Mudah dan murah untuk disengarakan Mempunyai jarak aci yang fleksibel

(ii)

Antara kelemahannya ialah (a) Kelajuan putaran tidak seragam dibandingkan dengan gear kerana tali sawat memindahkan kuasa dari satu takal ke takal pasangannya engan jarak yang jauh dan menyebabkan berlakunya kehilangan kuasa.

(iii) Terdapat tiga jenis tali sawat iaitu jenis V, segerak dan jenis rata.
Tali sawat jenis V

Berbentuk seperti huruf V Menghasilkan putaran yang baik dan lancar kerana sentiasa berada dalam kedudukan padat dan ketat Sesuai pada keadaan dua takal yang dekat Mampu/ cekap pada kelajuan tinggi Banyak digunakan dalam industri automotif, peralatan rumah, industri ringan dan pertanian

Tali sawat segerak Digunakan untuk kendalian memerlukan ketepatan Penjajaran atau halaju yang tetap Jenis bergigi di bahagian dalam Kelebihnya menghalang dari tergelincir dan tidak memerlukan tegangan yang tinggi Banyak digunakan dalam bahagian kereta sebagai penggerak pemampat hawa dingin kereta

14

Tali sawat rata

Tali sawat yang pertama digunakan dalam industri Boleh digunakan pada dua takal yang jauh Boleh digunakan dalam keadaan aci yang tidak selari Kecekapannya rendah berbanding talisawat jenis V dan segerak Digunakan pada mesin rumput jenis lama, pada peralatan yang mementingkan kelajauan Perlu ketengangan yang tinggi supaya dapat berfungsi dengan baik

15