LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.

02

70

LNP 2 – PEMASANGAN LITAR PANEL PENGESAN KEBAKARAN

OBJEKTIF AM Menerangkan kaedah pemasangan motor

OBJEKTIF KHUSUS Di akhir pembelajaran pelajarakan dapat:i. ii. Memahami system pernomboran dalam pemasangan litar panel pengesan kebakaran Memahami pemasangan pendawaian dan kendalian litar

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

71

INPUT 2A

ObjektifAm :Menerangkankaedah pemasangan motor ObjektifKhusus: Di akhirpembelajaranpel ajarakandapat :-

2.1

Pengenalan 

 

Sebelum membuat pemasangan pendawaian litar kawalan, litar utama dan sambungan ke motor, terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalp Memahamipemasang asti iaitu: anpendawaiandanken  Senarai bahan / peralatan yang dalianlitar digunakan  Lukisan pendawaian  Kendalian litar Bahan merupakankomponen-komponenkawalan yang digunakan di dalam litar adalah sesulur, peralatan perlindungan, kabel dan sebagainya. Lukisan pendawaian menunjukkan penyambungan sebenar kabel pada komponen dalam litar kawalan yang hendak dipasang. Di dalam bahagian ini, pelajar akan belajar membuat pemasangan lengkap bagi litar pengesan kebakaran.

Memahamisistempern omborandalampemas angan panel pengesankebakaran

2.1.1

Panel PengesanKebakaran4Zon

KajianKes: Satubangunan 1 tingkatmempunyaisistempengesankebakaransepertizon yang ditunjukanpadagambarajah 2.1 sepertiberikut: i. ii. iii. iv. v. Zon 1 menggunakan break glass sebanyak 5 unit Zon 2 menggunakan pengesan asap sebanyak 6 unit Zon 3 menggunakan pengesan asap ebanyak 6 unit Zon 2 menggunakan pengesan haba sebanyak 6 unit Bangunan ini menggunakan 2 unit loceng.

Berdasarkan maklumat di atas lengkapkan gambarajah skematik dan gambarajah pendawaian bagi system pengesan kebakaran.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

70

ZON 4 ZON 2 ZON 3 ZON 1

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

70

End of Line Resistor (Input Zone = 3K9)

Panel PengesanKebak aran +

2 cores x 1.5mm² cable (for each Input Zone)

End of Line Resistor (Output Zone = 2K) 2 cores x 2.5mm² cable (for each Output Zone)
Must use polarized bells

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

71

2 cores x 2.5mm² cable (for each Output Zone)
DC 24V REGULATED POWER SUPPLY LITAR PENGESAN KEROSAKAN

End of Line Resistor (Output Zone = 2K)
LOCENG

DAN BATTERY CHARGER

ZO NE 1
24V STANDBY BATTERY

ZO NE 2 ZO NE CAR D

ZO NE 3 ZO NE CAR D

ZO NE 4 ZO NE CAR D

ZO NE CAR D

End of Line Resistor (Input Zone = 3K9)

2 cores x 1.5mm² cable (for each Input Zone)

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

72

Senarai bahan / peralatan  Daripada rajah 2.1, bahan / peralatan yang digunakan untuk membuat pemasangan adalah seperti dalam jadual 2.1: Bahan / Peralatan Manual Break Glass Alarm Bell Heat Detector Smoke Detector Trunking 2’ x 2’ Konduit 20mm PVC Kabel 1.5 mm2 PVC (Kuning) Kabel 1.5 mm2 PVC (Kuning) Kabel 1.5 mm2 PVC (Kuning) Batery Lead Acid 12 V Saddle U Pemutarskru Pena penguji Bilangan 5 1 6 12 8 12 20 meter 20 meter 20 meter 2 300 1 1

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15.

Jadual 2.1 :Senarai ahan / peralatan penghidup talian terus

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

73

a) LukisanPendawaian  Berpandukan rajah 2.2, penyambunganlitaradalahseperti di rajah 2.3.
End of Line Resistor (Output Zone = 2K)
End of Line Resistor (Input Zone = 3K9)

End of Line Resistor (Input Zone = 3K9)

2 cores x 1.5mm² cable (for each Input Zone)

2 cores x 1.5mm² cable (for each Input Zone)

PANEL PENGESAN KEBAKARAN

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

74

Main Input

Sambungan Main Input SepertiBerikut:

L

E

N

Input Bateri

PastikanBekalanUtama AC 230V, 50 Hz Terminal positifdannegatif terminal bateridisambungpada connector yang ditanda (+) dan (-)

+

+ 24 V Standby Baterry

Detector Line Master Bell Pump Indication Lift Trip

Dua terminal disediakanpadasetiapzon. Padasetiappenghujungpengesan (detector) pada 22kΩ disambungkan. End of Line 3.3Ω disambungkanpadapenghujungloceng. Sambunganinidisambungpada contact relay pump starter panel. Sambunganini 24V DC output (apabilaada alarm) untuklif yang terpelantik. Jadual 2.2 : Arahan Pendawaian.

NomborKeterangan 1. Penyambungan bekalan voltan satu fasa ke Panel Pengesan Kebakaran. 2. Membentuk trunking dan conduit berdasarkan litar yang diberi. 3. Menyambung kabel dari punca positif dan negatif bagi break glass ZON 1 ke terminal BG di Panel Pengesan Kebakaran pada kedudukan Normally Open. 4. Menyambung kabel dari punca positif dan negative bagi Heat Detector ZON 2 ke terminal HD di Panel PengesanKebakaran. 5. Menyambung kabel dari punca positif dan negatif bagi Smoke Detector ZON 3 ke terminal SD di Panel Pengesan Kebakaran.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

75

6. Menyambung kabel dari punca positif dan negatif bagi Smoke Detector ZON 4 ke terminal SD di Panel Pengesan Kebakaran. 7. Menyambung kabel dari punca positif dan negatif bagi loceng penggera terminal Master Bell.

Prosedur Operasi Sebelum Operasi pastikan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Main ON pastikan di posisi OFF. Suis Bell dan Buzzer yang berada dalam panel pengesan berada dalam keadaan ON. Suis Togale „NOR“ dan „ISO“ perlu diletakkan pada „NOR“. Pasangkan plug di punca bekalan AU 240V, 50Hz. Sambungkan bateri ke terminal bateri, pastikan buzzer akan berbunyi. Perhatikan perkara-perkara berikut: (a) „DC ON LED“ sepatutnya menunjukkan yang bekalan AT berada pada 24V. (b) LED „Charger Fail“ akan menyala menunjukan charger bateri tidak beroperasi. (c) LED „ Main Fail“ sepatutnya menyala, menunjukan bekalan 240V tidak ada. Voltmeter akan menunjukan bacaan voltan sebanyak 24V.

7.

Main On Switch 1. 2. 3. 4. 5. Apabila suis „Main ON“ di ON kan maka LED akan menyala. LED Charger ON akan menyala menunjukan charger sekarang beroperasi. LED DC ON akan menyala menunjukan bekalan kuasa AT sebanyak 24V. Voltmeter sepatutnya menunjukkan bekalan kuasa sebanyak 24V AT. LED „System Status“ akan menyala menunjukkan keseluruhan sistem dalam operasi.

Lamp Test 1. 2. 3. 4. Letakkan posisi suis toggle „Test LED“ ke posisi ON. Semua LED di Panel Pengesan Kebakaran akan menyala. Buzzer akan berbunyi. Laraskan semula posisi Suis toggle Test LED ke OFF posisi.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

76

T/F Zone 1. Apabila test faul button „T/F“ ditekan, zone LED menyala dan buzzer akan berbunyi. „Fault“ akan

T/A Zone 1. Apabila butang „Test Alarm“ ditekan pada mana-mana zon ditekan: a. LED merah Zone „Alarm“ akan berkelip. b. Loceng kecemasan akan berbunyi. c. Ammeter sepatutnya akan menunjukan arus keluaran yang melebihi 1A. d. Untuk memadamkan alarm ini tekan suis „Alarm Reset“.

Suis „ISO dan NOR“ 1. Apabila suis togle diset pada posisi ISO. a. Buzzer sepatutnya berbunyi. b. LED „Isolate“ akan menyala menunjukkan zon tersebut diasingkan dari sistem. c. Untuk kembali kepada keadaan normal letakkan semula suis ke posisi „NOR“.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

77

AKTIVITI 2A

1. Isikan tempat kosong di bawah

PEMERIKSAAN VISUAL

2. Penuhkan jadual di bawah:

Alarm

Fault

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

78

Isolate

T/F (Test Fault)

T/A (Test Alarm)

ISO (Isolate)

NOR (Normal)

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

79

MAKLUMBALAS AKTIVITI 2A

1. Isikan tempat kosong di bawah

PEMERIKSAAN VISUAL

Melaluipenglihatan Melaluisentuhan

Melaluibau Melaluipendengaran

2. Penuhkan jadual di bawah

Alarm

Apabila isyarat ALARM daripada pengesan (sensor) diterima, keduadua lampu Alarm merah untuk zon tersebut akan berkelip. Untuk menghilangkan kelipan LED ini maka perlu ditekan butang RESET. Apabila pendawaian luaran tidak disambung dengan baik atau end of line resistor dikeluarkan dari sambungan maka LED “Fault” akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Petunjuk Fault akan secara automatik akan terpadam bila keadaan pendawaian dan end of line resistor disambungkan semula. Lampu petunjuk akan menyala dan buzzer akan berbunyi jika di setkan pada kedudukan (ISO). Jika diletakkan pada kedudukan ISO maka loceng akan berhenti berbunyi. Apabila suis punat tekan FAULT ditekan maka ia akan serentak menjadi litar buka dan LED penunjuk “FAULT” akan menyala dan buzzer akan berbunyi. LED “FAULT” ini secara automatik akan berhenti berbunyi bila punat tekan suis tersebut dilepaskan. Keadaan loceng dapat diperiksa dengan menekan punat tekan bewarna merah. ALARM pada zone terlibat akan menyala selagi tidak ditekan suis “ALARM RESET”.

Fault

Isolate

T/F (Test Fault)

T/A (Test Alarm)

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

80

ISO (Isolate)

Apabila suis ISO ditekan, LED penunjuk ISOLATE akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Loceng Kecemasan tidak akan berbunyi selagi suis terbabit tidak diletakkan pada kedudukan NOR. Suis Toggel mesti berada pada kedudukan NOR. Sebarang litar pintas pada external wiring akan menyebabkan alarm berbunyi.

NOR (Normal)

AKTIVITI PENGKAYAAN 2A

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

81

Sebagai menambah pengetahuan anda tentang gambarajah skematik dan gambarajah pendawaian ini sila tambahkan pengetahuan anda dengan melayari internet untuk melihat bagaimana pendawaian litar pengesan kebakaran ini dilakukan.

AKTIVITI AMALI

Selepas melakukan pendawaian litar pengesan kebakaran seperti dalam lampiran 4 lembaran amali. Pastikan pendawaian anda telah diperiksa oleh pensyarah yang bertugas.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

82

FAKTA KUNCI

• Cara litar beroperasi

• Memahami kendalian litar skematik

MENGHIDUPKAN LITAR

LUKISAN SKEMATIK

PERALATAN

LUKISAN PENDAWAIAN

• Penyediaan peralatan perlulah sesuai digunakan

• Penyambungan sebenar kabel pada litar kawalan yang hendak dipasang

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

83

PENILAIAN KENDIRI

STRUKTUR 1. Terangkan secara ringkas operasi panel pengesan kebakaran.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

84

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI

STRUKTUR 1. Terangkan secara ringkas operasi panel kawalan kebakaran. Memastikan bahagian MAIN ON di dalam kedudukan OFF dan Suis Bell dan Buzzer berada dalam keadaan ON.Manakala suis Togale – NOR dan ISO – NOR. Plug dipasang pada punca bekalan AU 240V, 50Hz. Buzzer berbunyi apabila sambungan bateri ke terminal bateri. Perhatikan perkara-perkara berikut: i. ii. iii. „DC ON LED“ sepatutnya menunjukkan yang bekalan AT berada pada 24V. LED „Charger Fail“ akan menyala menunjukan charger bateri tidak beroperasi. LED „ Main Fail“ sepatutnya menyala, menunjukan bekalan 240V tidak ada. Voltmeter akan menunjukan bacaan voltan sebanyak 24V.

Main On Switch i. ii. iii. iv. v. Apabila suis „Main ON“ di ON kan maka LED akan menyala. LED Charger ON akan menyala menunjukan charger sekarang beroperasi. LED DC ON akan menyala menunjukan bekalan kuasa AT sebanyak 24V. Voltmeter sepatutnya menunjukkan bekalan kuasa sebanyak 24V AT. LED „System Status“ akan menyala menunjukkan keseluruhan sistem dalam operasi.

Lamp Test i. ii. iii. iv. Letakkan posisi suis toggle „Test LED“ ke posisi ON. Semua LED di Panel Pengesan Kebakaran akan menyala. Buzzer akan berbunyi. Laraskan semula posisi Suis toggle Test LED ke OFF posisi.

LA1/LnP01.02 LA2/LnP02.02 LA3/LnP03.02

85

T/F Zone 1. Apabila test faul button „T/F“ ditekan, zone LED menyala dan buzzer akan berbunyi. „Fault“ akan

T/A Zone 1. Apabila butang „Test Alarm“ ditekan pada mana-mana zon ditekan: a. LED merah Zone „Alarm“ akan berkelip. b. Loceng kecemasan akan berbunyi. c. Ammeter sepatutnya akan menunjukan arus keluaran yang melebihi 1A. d. Untuk memadamkan alarm ini tekan suis „Alarm Reset“.

Suis , ISO dan NOR 1. Apabila suis togle diset pada posisi ISO. d. Buzzer sepatutnya berbunyi. e. LED „Isolate“ akan menyala menunjukkan zon tersebut diasingkan dari sistem. f. Untuk kembali kepada keadaan normal letakkan semula suis ke posisi „NOR“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful