SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LADA W.P.

LABUAN BORANG SENARAI SEMAK BUKU-BUKU LATIHAN & NOTA PELAJAR
OLEH PENGETUA / PENOLONG KANAN / GURU KANAN / GURU CEMERLANG / KETUA PANITIA

Matapelajaran Nama Guru Kelas Tarikh Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

: SAINS / DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI : : :

Sila tandakan  Semakan 1 Semakan 2

Sila tandakan  pada ruangan yang berkenaan Nama Murid Perkara Bilangan Latihan (cukup/kurang dsb) Kepelbagaian/jenis latihan/nota Kesesuaian cara menanda (teliti, t/tangan, tarikh dsb) Kekerapan latihan/nota Kekerapan menanda Kesesuaiankomen penanda Pembetulan (adakah ditegaskan/disemak dsb) Kekemasan tugasan pelajar Lain-lain (Nyatakan) _______________________ _______________________ 1 2 3 4

Ulasan Keseluruhan

Tandatangan Guru Matapelajaran Nama : Nama : Nota/Catatan

Tandatangan Penyemak

Sila kemukakan Skala …… buah buku BAIK 1 Memuaskan …… buah buku SEDERHANA 2 Baik …… buah buku LEMAH 3 Amat Baik …… buah buku yang dikutip oleh guru m/p 4 Cemerlang  Borang ini perlu DISERAH dalam 2 salinan bersama dengan 10 buah buku nota / latihan kepada penyemak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.