Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : Tahun 4 Naim
Tarikh : 01 April 2009
Bil Murid : 26 orang
Masa : 11.15 – 12.15 pagi
Bidang Kegiatan : Menggambar
Aktiviti : Kolaj
Tajuk : Burung Kakak Tua
Masa : 1 jam ( 60 minit )

Objektif Pengajaran

 Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan menggambar menggunakan teknik


kolaj.
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
 Mengenali teknik kolaj bagi menghasilkan gambar.
 Memahami cara-cara menghasilkan gambar burung kakak tua menggunakan teknik
kolaj.
 Menghasilkan gambar burung kakak tua menggunakan teknik kolaj.

Keperluan
Alat : Gunting.
Bahan : Kertas warna, kertas lukisan, gam, stensilan burung kakak tua.
Rujukan : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).
: Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

Prosedur

 Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.


 Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran
dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.
 Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.
 Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap.
 Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara untuk menghasilkan gambar
burung kakak tua menggunakan teknik kolaj.
 Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan hasilan gambar burung
kakak tua menggunakan teknik kolaj.
 Apresiasi dan refleksi.
 Penutup
 Sosial atau
 Kognitif
BUTIRAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN

SET INDUKSI (5 minit) o Murid dapat menyanyi TKP


 Guru meminta murid mengikut nyanyian -interpersonal
menyanyi mengikut guru -muzik
guru. o Murid dapat bersoal
Burung Kakak Tua jawab dengan guru.
Hinggap di jendela
Nenek sudah tua
Giginya tinggal
dua...
Letchum..Letchum.
.Letchum
La..la..la...
Burung kakak Tua
dua.

 Guru mengaitkan
aktiviti menggambar
burung kakak tua
dengan teknik kolaj.
 Guru bersoal jawab
dengan murid
berkenaan warna-
warna yang terdapat
pada burung kakak
tua.
AKTIVITI 1 (5 minit) ARAS 1 TKP
 Guru menerangkan o Murid dapat -Interpersonal
aktiviti yang akan menerangkan tentang
dilakukan iaitu aktiviti menggambar
menggambar dengan burung kakak tua
teknik kolaj serta dengan teknik kolaj.
menunjukkan contoh o Murid dapat
karya yang sudah siap. menyenaraikan alat
 Guru menerangkan dan bahan yang di
alat dan bahan yang di perlukan untuk
perlukan untuk membuat gambar
mlakukan aktiviti. burung kakak tua
dengan teknik kolaj.

AKTIVITI 2 (20 minit) ARAS 2 TKP


 Guru menunjuk cara o Murid dapat -Kecerdasan Ruang
untuk melakukan menceritakan langkah-
gambar burung kakak langkah untuk Teori Kecerdasan Sosial
tua dengan teknik menghasilkan gambar
kolaj. burung kakak tua
dengan teknik kolaj.

 Guru membimbing
murid menyiapkan
gambar burung kakak
tua dengan teknik kolaj
dengan menekankan
aspek keselamatan
semasa menjalankan.
AKTIVITI 3 (20 minit) ARAS 3 Konstruktivisme
 Guru membimbing o Murid dapat
murid untuk menghasilkan gambar
menyiapkan gambar burung kakak tua
burung kakak tua dengan menggunakan
dengan teknik kolaj. teknik kolaj.
o Murid dapat
menjalankan aktiviti
dengan lancar di
bawah penyeliaan
guru.

SESI APRESIASI DAN


TKP
REFLEKSI (5 minit)
 Murid mempamerkan o Murid berasa gembira - Interpersonal

hasil kerja mereka. - Intrapersonal


dengan hasil kerja
 Sesi apresiasi dan masing-masing.
refleksi hasil kerja o Murid dapat menilai
yang telah dihasilkan tahap keupayaan diri
murid: dan rakan-rakan.
 baik o Murid diberi peluang
 sederhana memberi pendapat
 kurang mencapai tahap tentang hasil kerja
rakan yang lain.

PENUTUP (5 minit) Sosialis


 Guru menjalankan sesi o Murid dapat menyanyi
penutup dengan mengikut nyanyian
menyanyikan semula guru.
lagu Burung Kakak
o Murid menghargai
Tua.
hasil kerja masing-
masing.
HASIL P&P

ULASAN PENSYARAH PENYELIA

Anda mungkin juga menyukai