SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NYALAS,ASAHAN

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2013

KEGIATAN PENTERNAKAN DI KAMPUNG NYALAS

NAMA:MUHAMMAD SHAHNIZAM BIN BAHARUDIN TINGKATAN:3 CEKAL NAMA GURU:PUAN SITI IMA QISTINA BINTI ZAINUL RASHID

…………………
T.TANGAN PELAJAR

…………………
T.TANGAN GURU

SENARAI KANDUNGAN TAJUK PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT .

Tidak lupa juga kepada kedua-dua ibubapa saya yang telah banyak memberi dorongan dan semangat sepanjang kajian ini dijalankan.Puan Ima Qistina Binti Zainul Rashid.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua reponden yang telah memberi kerjasama kepada saya dan juga rakan-rakan saya.Shahnizam Bin Baharudin.yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan hingga kajian ini selesai. .PENGHARGAAN Saya.Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada guru geografi saya.mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pengetua.iaitu Zikril.sama menjalankan kajian ini.yang telah member kebenaran kepada saya menjalankan kajian ini.Khidir dan Yusuf yang telah bersama.Encik Zainuddin Bin Haji Koming.

KAEDAH KAJIAN (a)Pemerhatian:Saya telah memerhatikan dan mengenal pasti kegiatan penternakan yang terdapat di Kampung Nyalas. (c)Rujukan:Pelbagai sumber rujukan seperti internet dan buku rujukan telah dirujuk dan dijadikan panduan serta mendapat maklumat untuk menyiapkan kerja kursus ini. . (b)Kaedah temu bual:kaedah ini telah digunakan semasa menemu bual 3orang responden untuk memperoleh maklumat tentang pentingnya kegiatan penternakan di kawasan kajian.

.

RUMUSAN Hasil daripada kajian yang telah dijalankan.saya mendapati beberapa orang penduduk kampung Nyalas menjalankan kegiatan penternakan sebagai sumber pendapatan. .malah mampu memiliki barangan mewah seperti kereta.ini dapat dilihat bahawa penternak bukan sahaja dapat memenuhi keperluan asas seperti makanan.pakaian dan tempat tinggal.mereka dapat meningkatkan taraf hidup.melalui pendapatan daripada pekerjaan ini.

Asahan Melaka sebagai kawasan kajian .KAWASAN KAJIAN Dalam kajian ini.saya telah memilih kawasan penternakan di Nyalas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful