Anda di halaman 1dari 10

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

MEWASPADAI GODAAN SYETAN


KHUTBAH PERTAMA

) &
. & &2 & ) &
. : ) ; & ? &2&
: &C & ) I I2 ; ; ; ) && R &
:& ) ) && & 2& V ; ) ) X
& && & : C ; ) &V ) R &
: :) & && & &
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunianya kepada kita. Segala
puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung
bagi kita semua. Dan diantara semua kenikmatan itu, nikmat Islam dan Iman adalah
yang paling utama. Dengan nikmat itu, nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan
Allah. Atas dasar nikmat itu, nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah. Hanya
dengan adanya nikmat itu, nikmat yang lain bermakna bagi kita, dalam pandangan
Allah SWT.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan kita dalam 7 ayat-Nya bahwa syetan
adalah "aduwwum mubin" musuh yang nyata. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168,
Al-Baqarah ayat 208, Al-An'am ayat 142, Al-A'raf ayat 22, Yusuf ayat 5, Yasin ayat
60, dan Az-Zukhruf ayat 62.
Terkadang Allah mengingatkan secara umum kepada manusia, karenanya beliau
memakai khitab "Ya ayyuhan naas" seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 168:

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

_ a & ; ;& ; & :c &C& &2 ; ; R &


Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 168)
Dan terkadang Allah mengingatkan kaum mukmini secara khusus. Dalam hal ini Dia
memakai khitan "Yaa ayyuhal ladziina aamanu" seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat
208:

_ a & ; ;& ; & C &)2


c V ) R &
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh
yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)
Syetan merupakan musuh yang nyata bagi manusia ini telah memproklamirkan diri
sejak diusir Allah dari surga. Dan karenanya Iblis beserta bala tentaranya akan
berupaya menggoda manusia dengan berbagai cara.

2; & V * ; &2 ) & & 2 &&2&& & &


& 2& & &
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar
akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya
akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari
kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).
(QS. Al-A'raf : 16-17)
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Setidaknya ada 12 upaya syetan dalam menggoda manusia yang kita dapatkan dalam
Al-Qur'an dan hadits.

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

1. Syetan menggoda manusia agar parsial dalam memahami dan melaksanakan


Islam.

_ a & ; ;& ; & C &)2


c V ) R &
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh
yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)
2. Syetan menanamkan permusuhan kepada sesama manusia

) 2 ; 2 2 V2& 2 2; ;& &


& 2;& &
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah : 91)
3. Syetan menggoda agar manusia lupa kepada Allah

) & ;& && ) ;& 2& & ;& &&


2
Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah;
mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan
itulah golongan yang merugi (QS. Al-Mujadilah : 19)
4. Syetan mengajak berpaling dari syariat Allah

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

_ & & &: & &c ; &2


Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al
Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang
menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. Az-Zukhruf : 36)
5. Syetan mengajak orang taklid

&& && ;& &VV ; & 2 & & & ; && ) &
& ;
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah".
Mereka menjawab: "(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati
bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka (akan mengikuti bapakbapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang
menyala-nyala (neraka)? (QS. Luqman : 21)
6. Syetan menunggangi tukang sihir dan paranormal untuk menyesatkan manusia

? &C && C & ; && 2 ) &


2 ; &;2 && ; ? & & C && && & 2& &
& &- & &- &
Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengutus bala
tentaranya, maka yang paling dekat dengan Iblis yang paling besar menggodanya.
Lalu salah satunya datang dan berkata: "Aku telah berbuat ini dan itu". Iblis
berkata: "kamu belum berbuat apa-apa". Kemudian datang yang lain. Dia berkata:
"Tidaklah aku meninggalkan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara dia
dan istrinya". Lalu iblis mendekatinya dan berkata: "Kamu adalah sebaik-baik
pengikutku" (HR. Muslim)
7. Syetan menimbulkan was-was dan ragu-ragu

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

;& & & & && && ; & & & ; && & & &2
2 ) 22&
Datang syetan kepada salah satu diantara kalian, lalu bertanya: "Siapa yang
menciptakan ini dan ini, bahkan sampai bertanya siapa yang menciptakan Rabbmu"
Maka jika datang was-was demikian berlindunglah kepada Allah dan hentikan
(berpikir demikian). (HR. Muslim)
8. Syetan menunggangi penyanyi dan penyair
Abu Said berkata: "tatkala kami berjalan bersama Rasulullah melewati kampung
Araj, tiba-tiba datang penyair sedang bernyanyi, lalu Rasulullah SAW bersabda:

: & 2 _ & &: &I & 2V ;&& & & ;&&


Tangkap syetan itu atau sergap dia, sungguh seandainya perut seseorang diisi
dengan muntahan itu lebih baik daripada hati mereka diisi dengan syair-syiar (HR.
Muslim)
9. Syetan menunggangi ulama su' (sesat) dan para pendusta agama

& & & &; ;c ; _


Akan ada pada hari akhir umatku ini manusia menceritakan hadits kepadamu, kamu
dan ayahmu, tidak pernah mendengar sebelumnya, maka berhati-hatilah kamu dan
waspadalah dengan mereka. (HR. Muslim)

&2 2 c& &2 2&& ) ) ;& & &) ; &


c & & & C&&;& & ;

Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

Abdullah r.a. berkata: sesungguhnya syetan akan menjelma manusia lalu dia datang
kepada suatu kaum lalu bercerita kepada mereka dengan membawakan hadits palsu,
sehingga mereka berpecah belah, lalu ada yang berkata: "aku mendengar orang
berbicara, aku tahu wajahnya akan tetapi aku tidak tahu namanya ketika
menyampaikan hadits." (HR. Muslim)
10. Syetan menggoda dengan menyebar fitnah

I2 && &; & &) ;&& &c& & & &


;
Janganlah salah seorang diantara kamu mengacungkan alat tajammu ke
saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali syetan akan mencabut alat tajam itu
dari tangannya lalu mengena kepada kawannya lalu dia masuk ke jurang api
neraka. (HR. Bukhari)
11. Syetan menggoda orang yang sedang beribadah
Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum menoleh saat shalat,
maka beliau bersabda:

2 &_ ;& &


Dia adalah pencurian syetan. Syetan itu mencuri shalat salah satu diantara kalian.
(HR. Bukhari)
12. Syetan menggoda lewat mimpi

2 &: ;& && & & 2 ; )R


R &; & c ) 2;2
Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah dan mimpi jelek itu dari syetan. Maka jika
salah satu diantara kamu bermimpi jelek dan merasa ketakutan segeralah meludah
Bersama Dakwah

Khutbah Jum'at

Mewaspadai Godaan Syetan

ke sebelah kiri dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi. Sesungguhnya
yang demikian itu tidak membahayakan. (HR. Bukhari)
Demikianlah diantara upaya syetan menggoda manusia. Marilah kita mewaspadai
godaan-godaan itu. Semoga kita diselamatkan Allah dari itu semua.


KHUTBAH KEDUA

&2 & & c & 2 c2 2 ) ) && & 2


. : ) ; &
? & 2&
[102 : ) ; ) ; & ; & & { ] R} &
* & && & : ) ; ) & R} &
.[71 70 : { ]: : ) & && & &
Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah,
Godaan syetan yang demikian gencar membuat kita harus waspada dan membekali
diri agar tidak masuk dalam perangkapnya. Maka kita harus senantiasa berdoa
kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syetan, bertawaudz, sering beristighfar,
meningkatkan ibadah dan berupaya menjaga iman dan taqwa kita.

& ) & & I & ;I & ; );


& & 2 & I & ;I & ;
& ; ); && ;_& ; _
; &c & ; &
.;
Bersama Dakwah

Mewaspadai Godaan Syetan

Khutbah Jum'at

) 2 & : : 2&R& &RC :


:.
); ; & 2 R& & .
); ; & & 2 ; : C &: & 2: : : C: :
VC&c: : & 2&
2: : : : : &: : C : C &
2.
); &; & 2 c ); & & & & & c2 &
& V &.
) 2 ;
); ; & 2&& &; 2& &c 2 &c 2;
&.
) ; & 2 2 ) & & ; 2 &
2 c V.
); & 2& & ; & & V &
& & 2& 2.
; R C C & ;.
; 2 2 & & C; & ;.
; && & 2& & &; &.
); 2 2 2 2 2 V V ;
&_ R.
Bersama Dakwah

Mewaspadai Godaan Syetan

Khutbah Jum'at

:) 2 2 2& 2& 2
&) &)

Bersama Dakwah