Anda di halaman 1dari 2

LP/UPSR 1

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG PENDAFTARAN CALON UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH Tahun _____________

Untuk kegunaan pejabat/ sekolah

1. No. Sekolah 3. No. Pusat

2. No. Kelas ____________ 4. No. Calon

5.

Nama Calon

6.

No. Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan

7.

Tarikh Lahir

8. Jantina

9. Keturunan

10.

Agama

11. Kod Calon Istimewa

12. Pilihan Dwibahasa Science

13.

Calon SJK yang mengambil BM 011 & 012 Pengesahan Guru Besar: 15.

Mathematics

14.

Pengakuan Calon: Saya mengakui maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.

.. ( Tandatangan dan cap Guru Besar )

( Tandatangan Calon )

Panduan Mengisi Borang (Sila lihat muka surat sebelah)

PANDUAN 1. 2. 3. 4. 5. No. Sekolah No. Kelas No. Pusat No. Calon Nama Calon : Seperti pada Borang Kawalan : Isikan No. Kelas dalam 2 aksara (Rujuk Manual Pengguna Aplikasi Pendaftaran) : Seperti pada Borang Kawalan : Isikan No. Calon selepas dijanakan oleh aplikasi pendaftaran : Isikan nama penuh mengikut Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan. Gunakan HURUF BESAR dan kosongkan satu ruang di antara nama dan huruf pangkal nama. 80 ruang disediakan. Mulakan dari ruang pertama.

6.

No. Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan Contoh No. Sijil Kelahiran :- AE 12345

A E 1 2 3 4 5
Contoh No. Kad Pengenalan :- 970831- 07- 5112

9 7 0 8 3 1 0 7 5 1
7. Tarikh Lahir : Contoh :- 31 Ogos 1997

1 2

3 1 0 8 9 7
8. 9. Jantina Keturunan : 1 - Lelaki

2 - Perempuan

: Isikan kod sahaja Kod : 1 Melayu / Bumiputera 2 Cina 3 India 4 Lain-lain 5 Bukan Warganegara Malaysia

Warganegara Malaysia

10. 11.

Agama

: 1 - Islam

2 - Lain-lain
13. Calon SJK yang mengambil BM 011 & 012 Tandakan 'X' jika calon mengambil Bahasa Melayu 011 dan 012 (UPSR sahaja).

Kod Calon Istimewa

: Isikan kod sahaja

Kod : A Terencat Akal B Buta C Cacat Lain D Bisu P Pekak R Rabun S Spastik 12. Pilihan Dwibahasa Tandakan 'X' untuk memilih soalan dwibahasa mengikut mata pelajaran

14. Pengesahan : Tandatangan dan cap Guru Besar. 15. Pengakuan Calon: Baca dan faham serta tandatangan calon.

Beri Nilai