Anda di halaman 1dari 210

ZBIRKA OBRAZACA PO ZAKONU O IZVRNOM POSTUPKU REPUBLIKE CRNE GORE (Sl. list RCG br. 23 od 5. aprila 2004. god.

tampanje ove publikacije pomogla je Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru projekta Podrke Centru za obuku sudija Republike Crne Gore

ZBIRKA OBRAZACA PO ZAKONU O IZVRNOM POSTUPKU REPUBLIKE CRNE GORE (Sl. list RCG br. 23 od 5. aprila 2004. god.) Izdava Centar za obuku sudija Republike Crne Gore Stara varo 7, ulaz III/1, 81000 Podgorica Tel/fax 081 601 315, 601 316 coscg@cg.yu www.coscg.org Autori Sudija Nataa Sekuli, Privredni sud u Podgorici Sudija Biljana Vuksanovi, Osnovni sud u Podgorici Recenzent mr Emilija Durutovi, sudija Suda Dravne zajednice Srbija i Crna Gora Priredio Centar za obuku sudija Republike Crne Gore tampa Grafo Crna Gora, Podgorica Tira 600

ZBIRKA OBRAZACA PO ZAKONU O IZVRNOM POSTUPKU REPUBLIKE CRNE GORE (Sl. list RCG br. 23 od 5. aprila 2004. god.)

DIJA REP U S U
ZA OBU KU

E CRN E IK G BL

R A T

Podgorica Mart 2005.

RE O

CE N

UVOD U okviru programa rada na implementaciji novousvojenih procesnih zakona, Centar za obuku sudija je preuzeo obavezu organizacije rada i podrke na izradi neophodnih obrazaca za praktinu primjenu Zakona o izvrnom postupku. Priroda ovog postupka koji karakterie visok stepen formalizma i razliite tehnike sprovoenja izvrenja, zavisno od sredstava i predmeta izvrenja, u uslovima korienja kompjuterske opreme, otvara iroke mogunosti pojednostavljivanja i ubrzanja postupka. Zato su, osim u klasinoj formi, obrasci pripremljeni i na disketama. S obzirom da je zbirka obrazaca namijenjena sudijama kao korisnicima, oekivani efekat bie postignut upravo korienjem obrazaca u elektronskom obliku. Nema smetnji da obrasci budu i dio Pravosudnog informacionog sistema (PRIS). Ovog izazovnog i znaajnog zadatka prihvatile su se sudija Privrednog suda u Podgorici, Nataa Sekuli i sudija Osnovnog suda u Podgorici, Biljana Vuksanovi, sa neophodnim iskustvima na poslovima prinudnog izvrenja, ali i posebnim smislom, da slijedei zakonsku sistematiku materije i po loginom redosljedu uvrste sve uobiajene sudske akte specifine za postupak odluivanja i sprovoenja izvrenja, kao i postupak obezbjeenja. Striktno se pridravajui odredbi koje se odnose na pojedine procesne institute ili radnje u izvrnom postupku, nastojale su da sa pripremljenim obrascima doprinesu da akti koji se donose ili radnje koje se preduzimaju, budu kako u materijalnopravnom smislu, tako i sa formalne strane, u skladu sa zakonom. To nesumnjivo podrazumijeva dobro poznavanje duha i smisla zakona u cjelini. Obrasci sadre sve neophodne elemente koji e u praksi varirati zavisno od sredstava i predmeta izvrenja. Radi bolje preglednosti obrasci su razvrstani po glavama, sa naznakom to je njihov sadraj i pravnim osnovom iz koga su izvedeni. Obrasci su u tom dijelu nepopunjeni, jer je praksa potvrdila da ih treba koristiti okvirno i instruktivno, kao ablon. Pravna utemeljenost treba da predstavlja njihovu sutinsku vrijednost. Izbor obrazaca je raznovrstan i obiman bez pretenzija da bude sveobuhvatan, to je praktino i nemogue. U kojoj mjeri je adekvatan potrebama svakodnevne prakse sudova pokazae se prilikom njihovog korienja. Brojnou obrazaca nastojalo se da se odgovori razliitim potrebama bez obzira na uestalost primjene. Centar i autori su otvoreni za sve primjedbe i sugestije tako da se obrasci mogu inovirati i po potrebi dopunjavati novim. Raeni su tako da odgovaraju potrebama i privrednog sudstva i osnovnim sudovima, zbog ega e moda u tom pravcu postojati potreba za selekcijom ili odgovarajuim prilagoavanjima. Pojednostavljivanje postupka, svoenje na najnunije formalnosti, radi njegovog ukupnog ubrzanja i efikasnosti je imperativ u savremenim uslovima. Obrasci su samo najpristupaniji i za poetak najefektivniji nain pojednostavljivanja rada u funkciji ukupne zatite prava i interesa stranaka. Gotovo je suvino podsjeati da se zatita ne smatra ostvarenom ako izostane prinudna realizacija prava i obaveza. Meutim, odredbe procesnih zakona, ukljuujui i Zakon o elektronskom poslovanju, proiruju i mogunost

komuniciranja elektronskim putem sa odreenim institucijama, strankama i advokatima (npr. prijem podnesaka i dostava odluka). Zato u narednim fazama unapreivanja i osavremenjavanja rada sudova, treba ukljuiti i ove mogunosti. Moe se posebno osmisliti i realizovati elektronskom komunikacijom dostavljanje odluka institucijama kao to su: Direkcija za nekretnine (za podrune organe), Centralna banka (preko koje se dostavljaju rjeenja o izvrenju na raunima privrednih subjekata kod poslovnih banaka), Centralna depozitarna agencija koja sprovodi izvrenje i obezbjeenje na hartijama od vrijednosti, Registar zaloga pokretnih stvari, Rgistar privrednih subjekata, jer su to upravo institucije koje po odredbama Zakona o izvrnom postupku moraju sprovoditi odgovarajue odluke donijete u tom postupku. Oekujui da e obrasci naii na dobar prijem kod sudija angaovanih na poslovima izvrenja opravdano oekujemo da e se i unutar sudova, angaovanjem sudske uprave, dati neophodna podrka svim navedenim ciljevima koji se ele postii. CENTAR ZA OBUKU SUDIJA REPUBLIKE CRNE GORE

SADRAJ GLAVA PRVA


1. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrenje izvrnog povjerioca na osnovu izvrne isprave (l. 16. i l. 40. ZIP-a) .............................................. 15 2. Rjeenje o odbacivanju predloga izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (l. 22. i l. 40. ZIP-a) ......................................................................................... 16 3. Rjeenje o promjeni sredstva izvrenja (lan 30. ZIP-a).................................... 17 4. Rjeenje o odbijanju predloga za povraaj u preanje stanje (lan 31. ZIP-a) .................................................................................................. 18 5. Rjeenje o prekidu postupka izvrenja (lan 32. ZIP-a)..................................... 19

GLAVA DRUGA 6. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrenje kao neurednog


(l. 37. i l. 40. ZIP-a) varijanta 1 ................................................................... 20 7. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrenje kao neurednog (l. 37. i l. 40. ZIP-a) varijanta 2 .................................................................... 21 8. Rjeenje o obustavi postupka - povlaenjem predloga za izvrenje (lan 39. ZIP-a) - varijanta 1 .............................................................................. 22 9. Rjeenje o obustavi postupka - povlaenjem predloga za izvrenje (lan 39. ZIP-a) - varijanta 2 .............................................................................. 23 10. Rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 40. stav 2. ZIP-a) ..................................................................................... 24

GLAVA ETVRTA 11. Rjeenje o odbacivanju neblagovremene albe (l. 8. st. 1. i 3.


i l. 53. ZIP-a) varijanta 1 .............................................................................. 25 12. Rjeenje o odbacivanju neblagovremenog prigovora (l. 8. st. 2. i 3. i l. 53. st. 1. ZIP-a) varijanta 2................................................................. 26 13. Rjeenje o obustavi postupka (lan 55. ZIP-a) ................................................. 27 14. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. stav 1. ZIP-a) varijanta 1 .............................. 28 15. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. st. 1. i 2. ZIP-a) varijanta 2 ........................... 29 16. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. stav 3. ZIP-a) varijanta 3 ............................. 30 17. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. st. 3. i 4. ZIP-a) varijanta 4 .......................... 31 18. Rjeenje o odbacivanju prigovora (lan 56. stav 6. ZIP-a) ............................... 32

GLAVA PETA
19. Rjeenje o upuivanju na parnicu izvrnog dunika (lan 57. st. 1. i 3. ZIP-a) .................................................................................. 33 20. Rjeenje o obustavi izvrenja (lan 57. stav 5. ZIP-a) ..................................... 34

GLAVA ESTA
21. Rjeenje o odbacivanju prigovora treeg lica (lan 58. stav 3. ZIP-a) ..................................................................................... 35 22. Rjeenje o upuivanju na parnicu treeg lica (lan 58. stav 4. ZIP-a) ..................................................................................... 36

GLAVA SEDMA
23. Rjeenje o usvajanju predloga za protivizvrenje (lan 62. stav 3. ZIP-a) ..................................................................................... 37 24. Rjeenje o usvajanju predloga za protivizvrenje (lan 62. st. 3. i 5. ZIP-a) .................................................................................. 38 25. Rjeenje o odreivanju protivizvrenja (lan 63. st. 1. i 2. ZIP-a) .................................................................................. 39 26. Rjeenje o odreivanju protivizvrenja na predlog treeg lica (lan 63. st. 1. i 2. ZIP-a) .................................................................................. 40

GLAVA OSAM
27. Rjeenje o odlaganju izvrenja na predlog izvrnog povjerioca (lan 65. stav 1. ZIP-a) ..................................................................................... 42 28. Rjeenje o odbijanju predloga za odlaganje izvrenja (lan 65. stav 2. ZIP-a) ..................................................................................... 43 29. Rjeenje o odbijanju predloga izvrnog dunika za odlaganje izvrenja (lan 66. st. 1. i 4. ZIP-a) .................................................................................. 44 30. Rjeenje o odlaganje izvrenja po predlogu izvrnog dunika (l. 66. st. 2. i l. 69. st. 3. ZIP-a) ..................................................................... 45 31. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu izvrnog dunika (l. 67. st. 1. i l. 69. st. 4. ZIP-a) ..................................................................... 46 32. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu treeg lica (l. 68. i l. 69. st. 5. ZIP-a) varijanta 1 .......................................................... 47 33. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu treeg lica (l. 68. i l. 69. st. 5. ZIP-a) varijanta 2 ......................................................... 48 34. Rjeenje o obustavi postupka po slubenoj dunosti (lan 71. stav 1. ZIP-a) ..................................................................................... 49

GLAVA DEVET
35. Rjeenje o odreivanju izvrenja popisom i prodajom pokretnih stvari kada je naznaeno gdje se stvari nalaze (l. 72. i l. 79 st. 1. i 2. ZIP-a) .......................................................................... 50 36. Rjeenje o odreivanju izvrenja kada u predlogu nije oznaano mjesto gdje se stvari nalaze (lan 73. st. 2. i 3. ZIP-a) ..................................... 52 37. Rjeenje o sprovoenju izvrenja popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari (l. 73. st. 3. i l. 75. ZIP-a) ................................................... 53 38. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima jer je izostao predlog za prodaju (lan 75. st. 2. i 3. ZIP-a) .................................................. 55 39. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima zbog bezuspjenog ponovnog popisa (lan 82. stav 3. ZIP-a) varijanta 1.............. 56 40. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima zbog bezuspjenog popisa (lan 82. stav. 3. ZIP-a) varijanta 2 ............................ 57 41. Rjeenje o namirenju vie izvrnih povjerilaca (lan 92. st. 1. i 2. ZIP-a)................................................................................... 58

GLAVA DESETA
42. Rjeenje o izvrenju na novanom potraivanju izvrnog dunika mjesna nenadlenost (lan 94. ZIP-a) ............................................................ 60 43. Rjeenje o izvrenju na zaradi dunika (l. 96. st. 1. i l. 122. ZIP-a) varijanta 1 ........................................................ 61 44. Rjeenje o izvrenju na garantovanoj zaradi (l. 96. st. 2. i l. 122. ZIP-a) varijanta 2......................................................... 62 45. Rjeenje o odreivanju izvrenja zabranom na novanom potraivanju izvrnog dunika (l. 97. i l. 99. ZIP-a) varijanta 1 .................. 63

46. Rjeenje o zabrani na novanom potraivanju izvrnog dunika (l. 97. st. 2. i l. 99. ZIP-a) varijanta 2 .......................................................... 64 47. Rjeenje o prenosu na izvrnog povjerioca potraivanja izvrnog dunika prema duniku - prenos radi naplate (l. 108. i l. 113. ZIP-a) varijanta 1 .............................................................. 66 48. Rjeenje o prenosu na izvrnog povjerioca potraivanja izvrnog dunika prema duniku - prenos umjesto isplate (l. 108. i l. 120. ZIP-a) varijanta 2 ............................................................... 68 49. Rjeenje o izvrenju na tednom ulogu kod banke ili druge finansijske organizacije (lan 101. ZIP-a) ......................................................... 69 50. Rjeenje o izvrenju na zaradi po osnovu prava izdravanja vie lica (l. 122. i l. 124. ZIP-a).............................................................................. 70

GLAVA JEDANAESTA
51. Rjeenje o izvrenju na potraivanju za predaju odreene pokretne stvari (l. 131. i l. 136. ZIP-a) .......................................................................... 72 52. Rjeenje o izvrenju na potraivanju za predaju nepokretnosti (lan 138. ZIP-a) ............................................................................................... 74 53. Rjeenje o obustavi izvrenja na potraivanju za predaju nepokretnosti (lan 139. stav 2. ZIP-a) ............................................................. 75

GLAVA DVANAESTA
54. Rjeenje o izvrenju na drugim imovinskim pravima (l. 141. i l. 142. ZIP-a) .................................................................................... 76

GLAVA TRINAESTA
55. Predlog za izvrenje radi naplate novanog potraivanja na nepokretnosti izvrnog dunika (l. 143. i l. 144. ZIP-a) .................................................................................... 77 56. Rjeenje o izvrenju na nepokretnosti (lan 144. ZIP-a)................................... 79 57. Predlog izvrnog dunika da se izvrenje odredi drugim sredstvom (l. 146 u vezi l. 96 ZIP-a).............................................................. 80 58. Rjeenje o izvrenju pristupanjem izvrenju na nepokretnosti (lan 148. ZIP-a) ............................................................................................... 81 59. Rjeenje o utvrivanju vrijednosti nepokretnosti (lan 156. ZIP-a) ............................................................................................... 83 60. Predlog zalonog povjerioca za obustavu izvrenja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika (lan 157. ZIP-a) ............................................. 85 61. Zakljuak o prodaji nepokretnosti (lan 158. ZIP-a).......................................... 86 62. Zapisnik sa roita o prodaji nepkretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (lan 166. ZIP-a) ................................................................ 88 63. Rjeenje o dosuenju nepokretnosti kupcu (lan 166. stav 5. ZIP-a).................................................................................... 91 64. Rjeenje kojim se prodaja oglaava nevaeom (lan 168. stav 3. ZIP-a).................................................................................... 92 65. Rjeenje o predaji nepokretnosti kupcu (lan 169. ZIP-a) ................................ 93 66. Rjeenje o obustavi izvrenja (lan 171. ZIP-a)................................................ 94 67. Rjeenje o upuivanju na parnicu radi osporavanja potraivanja (l. 178. i l. 179. ZIP-a)................................................................ 95 68. Rjeenje o namirenju povjerilaca (lan 185. ZIP-a) .......................................... 97 69. Rjeenje o brisanju prava i tereta (lan 186. ZIP-a).......................................... 99

GLAVA ETRNAESTA
70. Rjeenje o mjesnoj nenadlenosti (lan 190. ZIP-a)....................................... 100

71. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima prenosom sa rauna izvrnog dunika (l. 192. i l. 193. ZIP-a) ..................................... 101 72. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima prenosom sa rauna izvrnog dunika (l. 193. i l. 194. ZIP-a) .................................... 102 73. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima na raunu (raunima) prema solidarnim izvrnim dunicima (lan 197. ZIP-a) ................................. 104 74. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima na deviznom raunu izvrnog dunika (l. 194. i l. 198. ZIP-a) .......................................... 106 75. Rjeenje o izvrenju po ugovoru o zalozi na pokretnim stvarima (lan 20. stav 3. - 9. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja)................................................................................................... 108

GLAVA PETNAESTA
76. Rjeenje o izvrenju radi naplate novanog potraivanja na akcijama plenidbom i procjenom (lan 203. ZIP-a) ......................................... 110 77. Rjeenje o izvrenju plenidbom akcija po Ugovoru o zalozi (lan 20. st. 3. i 6. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbeenja potraivanja, lan 89. st. 1. Zakona o hartijama od vrijednosti i lan 15. Pravila CDA)...................................................................................... 112 78. Rjeenje o utvrenju - procjeni vrijednosti akcija kada se akcijama nije trgovalo (lan 203. stav 1. ZIP-a) ............................................................. 114 79. Rjeenje o utvrenju vrijednosti akcija kada se akcijama trgovalo (lan 203. stav 1. ZIP-a).................................................................................. 115 80. Zakljuak o prodaji akcija radi naplate novanog potraivanja (lan 205. ZIP-a) ............................................................................................. 116 81. Zakljuak o prodaji akcija radi naplate novanog potraivanja (l. 205. u vezi l. 88. ZIP-a) ........................................................................... 118 82. Rjeenje o namirenju iz vrijednosti prodatih akcija (lan 205. ZIP-a) ............................................................................................. 120 83. Rjeenje o izvrenju na udjelu u privrednom drutvu (lan 206. ZIP-a) ............................................................................................. 122 84. Rjeenje o izvrenju na udjelu u privrednom drutvu na osnovu Ugovora o zalozi kao izvrnoj ispravi (l. 206. ZIP-a i l. 20. st. 3. i 6. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja).............................. 124

GLAVA ESNAESTA
85. Zahtjev izvrnog povjerioca da sud obavee izvrnog dunika nenovane obaveze na plaanje sudskih penala (lan 207. ZIP-a) ............................................................................................. 126 86. Rjeenje o plaanju sudskih penala (lan 207. stav 1. ZIP-a).................................................................................. 128 87. Rjeenje o odreivanju izvrenja o plaanju sudskih penala (lan 207. stav 2. ZIP-a).................................................................................. 129

GLAVA SADAMNAESTA
88. Predlog za izvrenje radi predaje odreenih pokretnih stvari (lan 209. ZIP-a) ............................................................................................. 130 89. Rjeenje o izvrenju predajom odreene pokretne stvari koja se nalazi kod izvrnog dunika (lan 209. ZIP-a) ................................................ 132 90. Rjeenje o izvrenju predajom pokretne stvari koja se nalazi kod treeg lica (lan 209. stav 3. ZIP-a) ................................................................ 133 91. Zakljuak o obavjetenju izvrnom povjeriocu da odreene stvari nisu naene ni kod dunika ni kod treeg lica (lan 210. stav 2. ZIP-a).................................................................................. 134

10

92. Predlog izvrnog povjerioca da se obavee izvrni dunik da isplati vrijednost stvari koje u postupku izvrenja nisu naene (lan 210. stav 2. ZIP-a).................................................................................. 135 93. Predlog izvrnog povjerioca da se obavee izvrni dunik da isplati zateznu kamatu na iznos procijenjene vrijednosti stvari koje nisu naene kod izvrnog dunika (lan 210. stav 3. ZIP-a).................................................................................. 136 94. Rjeenje o izvrenju nabavkom zamjenjivih stvari kada nisu naene kod izvrnog dunika (lan 212. stav 1. ZIP-a) ............................................... 137 95. Rjeenje o izvrenju kada se zamjenjive stvari nisu mogle nabaviti na drugoj strani (lan 213. stav 1. ZIP-a) ....................................................... 138

GLAVA OSAMNAESTA
96. Predlog za izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretnosti (l. 215. i l. 216. ZIP-a) .................................................................................. 139 97. Rjeenje o izvrenju radi ispranjenja i predaje nepokretnosti (l. 214. i l. 215. ZIP-a) .................................................................................. 141 98. Zakljuak o obavjetenju dunika o predaji stvari na uvanje na njegov troak (lan 216. ZIP-a) ....................................................................... 142

GLAVA DEVETNAESTA
99. Predlog za izvrenje radnje koju moe izvriti i drugo lice (lan 219. ZIP-a) ............................................................................................ 143 100. Rjeenje o izvrenju radi ostvarenja radnje koju moe izvriti drugo lice (lan 219. ZIP-a)............................................................................ 145 101. Predlog za izvrenje radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik (lan 220. ZIP-a) ............................................................................................ 146 102. Rjeenje o izvrenju radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik (lan 220. ZIP-a) ............................................................................................ 148 103. Rjeenje o izvrenju novane kazne i izricanje nove novane kazne (lan 220. st. 3. i 4. ZIP-a).............................................................................. 149 104. Rjeenje o izvrenju radi ostvarenja obaveze izvrnog dunika da ne uini izvrnu radnju uspostavljanje preanjeg stanja (l. 221. i l. 222. ZIP-a) ................................................................................. 150 105. Predlog za ponovno izvrenje rjeenja o smetanju posjeda (lan 223. ZIP-a) ............................................................................................ 152 106. Rjeenje o izvrenju zbog ponovnog smetanja posjeda (lan 223. ZIP-a) ............................................................................................ 154

GLAVA DVADESETA
107. Predlog za izvrenje predajom djeteta (l. 224. i l. 225. ZIP-a) ................................................................................. 155 108. Rjeenje o izvrenju predajom djeteta (l. 224. i l. 225. ZIP-a) ................................................................................. 157 109. Rjeenje o izvrenju oduzimanjem djeteta (lan 227. ZIP-a) ......................... 158 110. Predlog za izvrenje vraanjem radnika na rad i isplatom naknade zarade (l. 228. i l. 229. ZIP-a) ...................................................... 160

GLAVA DVADESET PRVA


111. Rjeenje o izvrenju vraanjem zaposlenog na rad i isplatom naknade zarade (l. 228., l. 230. i l. 231. ZIP-a)......................................... 162

GLAVA DVADESET DRUGA


112. Predlog za izvrenje upisom prava svojine na nepokretnosti u korist izvrnog povjerioca (lan 232. ZIP-a)............................................................. 164

11

113. Rjeenje o izvrenju upisom prava svojine na nepokretnosti u javnu knjigu u korist izvrnog povjerioca (l. 232. i l. 233. ZIP-a) ......................... 166 114. Rjeenje o izvrenju upisom prava svojine na nepokretnosti u javnu knjigu kad izvrni dunik nije upisan kao vlasnik (lan 234. ZIP-a)................ 168

GLAVA DVADESET TREA


115. Predlog za izvrenje fizikom diobom zajednike stvari (l. 237. i l. 238. ZIP-a) ................................................................................ 170 116. Rjeenje o izvrenju fizikom diobom nepokretnosti (l. 237. i l. 238. ZIP-a) ................................................................................ 172 117. Rjeenje o izvrenju diobe prodajom zajednike nepokretnosti prodajom (l. 237. i l. 239. ZIP-a) ................................................................ 173

GLAVA DVADESET ESTA


118. Predlog za obezbjeenje novanog potraivanja upisom zalonog prava na nepokretnosti izvrnog dunika (l. 247., l. 248., l. 249. i l. 250. ZIP-a)..................................................... 174

GLAVA DVADESET SEDMA


119. Zajedniki predlog za obezbjeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti (l. 252., l. 253. i l. 254. ZIP-a)................................................................... 176 120. Zajedniki predlog za obezbjeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na pokretnim stvarima (l. 252., l. 253. i l. 254. ZIP-a) .................................................................. 179 121. Predlog za izvrenje na nepokretnosti radi naplate novanog potraivanja obezbijeenog upisom zalonog prava na nepokretnosti (lan 256. ZIP-a) ........................................................................................... 182 122. Predlog za izvrenje na pokretnim stvarima radi naplate novanog potraivanja obezbeenog popisom stvari (lan 256. ZIP-a) ........................ 183

GLAVA DVADESET OSMA


123. Predlog za obezbjeenje novanog potraivanja odreivanjem prethodne mjere zabranom novanog potraivanja protivnika obezbjeenja (l. 257., l. 259. st. 1. ta. 4. i l. 261. st. 1. ta. 2. ZIP-a) ........................... 185 124. Rjeenje o odreivanju prethodne mjere predbiljebom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja (l. 258., l. 259. st. 1. ta. 5. i l. 261. st. 1. ta. 4. ZIP-a) ........................... 187 125. Predlog protivnika obezbjeenja za ukidanje prethodne mjere (lan 265. ZIP-a) ........................................................................................... 189 126. Rjeenje o obustavi prethodne mjere u sluaju da predlaga obezbjeenja ne trai izvrenje (lan 266. ZIP-a) ......................................... 190

GLAVA DVADESET DEVETA


127. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi naplate novanog potraivanja, na pokretnim stvarima, prije pokretanja parninog postupka (l. 271. i l. 272. st. 1. ta. 1. ZIP-a) ............................................................ 191 128. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi obezbjeenja novanog potraivanja zabranom optereenja i otuenja akcija, ili udjela u privrednom drutvu nakon pokretanja parninog postupka (l. 271. i l. 272. st. 1. ta. 2. ZIP-a) ............................................................ 193 129. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi obezbjeenja nenovanog potraivanja zabranom protivniku obezbjeenja da preduzima radnje koje mogu nanijeti tetu predlagau obezbjeenja (l. 273 i l. 274. st. 1. ta. 4. ZIP-a) ............................................................. 195

12

130. Rjeenje o odreivanju privremene mjere zabranom otuenja nepokretnosti na koju je upravljeno potraivanje (lan 274. stav 1. taka 3. ZIP-a) .................................................................. 196 131. Predlog za obezbjeenje nenovanog potraivanja odreivanjem privremene mjere plaanje naknade zarade zaposlenom (lan 274. stav 1. taka 6. ZIP-a) .................................................................. 198 132. Predlog protivnika obezbjeenja za ukidanje privremene mjere (lan 280. ZIP-a) ........................................................................................... 200

OSTALI POMONI OBRAZCI .......................................................................... 201

13

14

Glava prva UVODNE ODREDBE

Broj 1. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrenje izvrnog povjerioca na osnovu izvrne isprave (l. 16. i 40. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _________ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE predlog izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju, kao nedozvoljen. O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je ovom sudu dana _________ god. podnio predlog za izvrenje na osnovu izvrne isprave _________________________, radi naplate potraivanja od _____________ . U prilogu je dostavio pravosnanu izvrnu ispravu ______________________ od ______________. Odredbom lana 16. ZIP-a propisano je da sud odreuje izvrenje na osnovu izvrne isprave i to izvrne sudske odluke, sudskog poravnanja i odluke i poravnanja koje su kao izvrne isprave predviene posebnim zakonima. Kako je izvrni povjerilac, uz predlog za izvrenje dostavio ____________________ , koja se ne moe smatrati izvrnom ispravom u smislu lana 16. ZIP-a, to je sud odbacio predlog za dozvolu izvrenja kao nedozvoljen. Na osnovu izloenog, u skladu sa l. 16. i 40. ZIP-a odlueno je kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

15

Broj 2. Rjeenje o odbacivanju predloga izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (l. 22. i 40. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _________ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE predlog izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju, kao nedozvoljen . O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je ovom sudu dana ____________ god. podnio predlog za izvrenje na osnovu vjerodostojne isprave ______________________, radi naplate potraivanja od _____________ . U prilogu je dostavio kao vjerodostojnu ispravu ___________________ od ______________. Odredbom lana 22. ZIP-a propisano je da se rjeenje o izvrenju radi ostvarenja novanog potraivanja pravnog lica i preduzetnika odreuje i na osnovu vjerodostojne isprave. Kako je izvrni povjerilac, uz predlog za izvrenje je dostavio ____________________ , koja se ne moe smatrati vjerodostojnom ispravom u smislu lana 16. ZIP-a, to je sud odbacio predlog za dozvolu izvrenja kao nedozvoljen. Na osnovu izloenog, u skladu sa l. 22. i 40. ZIP-a, odlueno je kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

16

Broj 3. Rjeenje o promjeni sredstva izvrenja (lan 30. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _________ god. donio je R J E E NJ E USVAJA SE predlog izvrnog povjerioca, a na osnovu izvrne isprave __________________ radi naplate potraivanja _______________ sa pripadajuom kamatom poev od ___________ pa do isplate, trokova parninog postupka __________ i trokova izvrnog postupka _________, DOZVOLJAVA SE promjena sredstva izvrenja po rjeenju ovog suda I.br. ________ od __________, tako da se isto ima sprovesti procjenom i prodajom nepokretnosti ______________ upisane u posjedovnom listu ___________ broj ___________ povrime ____ m2 (navesti katastarske podatke). O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. _____________ od _______ god. radi naplate novanog portraivanja u iznosu od ______________ sa sporednim potraivanjima, na osnovu izvrne isprave ___________ od __________, plenidbom novanih sredstava izvrnog dunika sa njegovog rauna kod __________ banke . Navedeno rjeenje je dostavljeno na sprovoenje CBCG dana _________ i isto nije izvreno jer je raun izvrnog dunika blokiran. Izvrni povjerilac je dana __________ podnio predlog za promjenu sredstva izvrenja i predloio sprovoenje izvrenja procjenom i prodajom nepokretnosti izvrnog dunika _____________ upisane u posjedovnom listu ____________ br._________ K.O. _____________ ukupne povrine ______ m2. Kako su ispunjeni uslovi iz lana 30. ZIP-a sud je dozvolio promjenu sredstva izvrenja i pozivom na navedeni propis odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

17

Broj 4. Rjeenje o odbijanju predloga za povraaj u preanje stanje (lan 31. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________ kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog dunika za povraaj u preanje stanje, dana _________ god. donio je R J E E NJ E ODBIJA SE predlog izvrnog dunika za povraaj u preanje stanje, kao neosnovan . O b r a z l o e nj e Rjeenjem ovog suda I.br. _______ od _______ god. sud je odredio izvrenje protiv izvrnog dunika , radi naplate potraivanja u iznosu od _____ sa SPP. Izvrni dunik je izjavio albu (prigovor) i istovremeno podnio predlog za povraaj u preanje stanje jer pravni lijek nije podnio blagovremeno iz razloga ____________________________________________________________________ . Cijenei navode predloga za povraaj u preanje stanje sud je utvrdio da injenica koju izvrni dunik istie kao razlog zbog kojeg nije izjavio albu (prigovor) ne predstavlja valjan razlog za proputanje roka za podnoenje albe (prigovora) protiv rjeenja o izvrenju u smislu odredbi lana 112. ZPP-a, pa je na osnovu odredbi l. 14. i 31. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU : Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

18

Broj 5. Rjeenje o prekidu postupka izvrenja (lan 32. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u _______________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o izvrenju radi naplate potraivanja, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E PREKIDA SE postupak izvrenja odreen rjeenjem ovog suda I.br. ________ od ___________ god.. O b r a z l o e nj e Na predlog izvrnog povjerioca odreeno je izvrenje radi naplate potraivanja u iznosu od ______ , sa SPP, a na osnovu vjerodostojne (ili izvrne) isprave ___________________. U postupku sprovoenja izvrenja utvreno je da je izvrni dunik ____________________________________ (navesti razloge iz l. 211. ili 212. ZPP-a npr. smrt stranke, gubitak parnine sposobnosti, prestanak pravnog lica, zbog pokretanja steajnog postupka itd.) Imajui u vidu navedene okolnosti, sud je na osnovu l. 14 . i 32. ZIP-a u vezi lana 211. (ili 212.) ZPP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U _________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

19

Glava druga PREDLOG ZA IZVRENJE Broj 6. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrenje kao neurednog (l. 37. i 40. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ _______________ sud u ______________, kao izvrni, po sudiji ________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika ___________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _______ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE kao neuredan predlog izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju. O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je .podnio ovom sudu predlog za izvrenje protiv izvrnog dunika radi naplate potraivanja u iznosu od _________. Cijenei urednost predloga sud je utvrdio da isti nije uredan, pa je zakljukom I.br. ___________ od _________ god. naloio povjeriocu da isti uredi na nain to e __________________________________________. Navedeni zakljuak izvrni povjerilac je primio dana _____________ god., a po istom nije postupio u ostavljenom roku. Kako povjerilac nije postupio po nalogu suda, to je na osnovu odredbi lana 106. ZPP-a u vezi l. 14., 37. i 40. ZIP-a odlueno kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

20

Broj 7. Rjeenje o odbacivanju predloga za izvrsenje kao neurednog (l. 37. i 40. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ ______________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _______ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE kao neuredan predlog izvrnog povjerioca za donoenje rjeenja o izvrenju i stavlja van snage rjeenje ovog suda I.br. _____ od _______ god. O b r a z l o e nj e Na predlog izvrnog povjerioca odreeno je izvrenje rjeenjem I.br. ______ od ________ god. radi naplate potraivanja u iznosu od _____ . Zakljukom od ________ god. naloeno je povjeriocu da dostavi tanu adresu dunika (navesti podatke iz zakljuka). Navedeni zakljuak izvrni povjerilac je primio dana ___________ god., a po istom nije postupio u ostavljenom roku, pa je na osnovu lana 106. ZPP-a u vezi l. 14., 37. i 40. ZIP-a odlueno kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

21

Broj 8. Rjeenje o obustavi postupka - povlaenjem predloga za izvrenje (lan 39. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _________ god. donio je

R J E E NJ E

UTVRUJE SE da je izvrni povjerilac povukao predlog za izvrenje pa se obustavlja izvrni postupak i ukidaju sprovedene izvrne radnje. O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je.podnio ovom sudu predlog za izvrenje protiv izvrnog dunika radi naplate potraivanja u iznosu od ________ dana ________ godine. Podneskom od __________ broj __________ izvrni povjerilac je povukao predlog za izvrenje pa je na osnovu lana 39. ZIP-a odlueno kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

22

Broj 9. Rjeenje o obustavi postupka - povlaenjem predloga za izvrenje (lan 39. ZIP-a) varijanta 2.

I.br. ___________ _________________ sud u ____________ , kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika __________________ iz ______________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje, dana _______ god. donio je

R J E E NJ E

UTVRUJE SE da je izvrni povjerilac povukao predlog za izvrenje pa se obustavlja izvrni postupak po rjeenju ovog suda I.br. _______ od ________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje.

O b r a z l o e nj e Rjeenjem suda I.br. od god., na predlog izvrnog povjerioca, odreeno je izvrenje protiv izvrnog dunika, radi naplate potraivanja u iznosu ______. Podneskom od __________ broj __________ povjerilac je povukao predlog za izvrenje pa je na osnovu lana 39. stav 1. i 2. ZIP-a odlueno kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

23

Broj 10. Rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 40. stav 2. ZIP-a)

I.br. ___________ ________________ sud u _____________, kao izvrni, po sudiji ________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _________________ iz _______________, odluujui o predlogu izvrnog povjerioca za izvrenje , dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu vjerodostojne isprave (rauna, fakture, mjenice, eka sa protestom, izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga, obrauna kamata itd.) broj _______ , OBAVEZUJE SE izvrni dunik ___________ da u roku od 8 dana (u mjeninim i ekovnim sporovima u roku od 3 dana) po dostavi rjeenja, namiri potraivanje izvrnog povjerioca u iznosu od ____ na ime glavnog duga sa pripadajuom kamatom poev od _________ do isplate i trokova izvrnog postupku u iznosu _____ po odluci suda i dokaz o tome dostavi ovom sudu. Ukoliko izvrni dunik, u ostavljenom roku, ne izmiri potraivanje izvrnog povjerioca, ODREUJE SE izvrenje radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ______ na ime glavnog duga sa pripadajuom kamatom poev od _________ do isplate i trokova izvrnog postupku u iznosu _____ po odluci suda, plenidbom novanih sredstava koje izvrni dunik ima na svom raunu (raunima) kod __________________ banke i prenosom istih na raun izvrnog povjerioca broj _________________ koji se vodi kod ________________ banke, do konanog namirenja potraivanja. NALAE SE ______________ banci da zabranjeni iznos prenese na raun izvrnog povjerioca odmah nakon prijema rjeenja i da o eventualnim smetnjama za sprovoenje izvrenja obavijesti izvrnog povjerioca i ovaj sud. Ovo rjeenje dostavlja se Centralnoj banci Crne Gore na sprovoenje u skladu sa lanom 194. ZIP-a. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 3 dana od dana dostavljanja rjeenja. alba ne odlae izvrenje. DNA : CBCG

24

Glava etvrta PRAVNI LIJEKOVI Broj 11. Rjeenje o odbacivanju neblagovremene albe (l. 8. st. 1. i 3. i l. 53. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ _______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po albi izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE, kao neblagovremena, alba izvrnog dunika izjavljena protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br. _____ od _____ god.. O b r a z l o e nj e Izvrni dunik je protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br. ________ od _______ god. izjavio albu dana _________ godine. Odredbom lana 8. st. 1. i 3. ZIP-a propisano je da se protiv rjeenja donesenog u prvom stepenu moe izjaviti alba u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja. Kako je izvrnom duniku navedeno rjeenje o izvrenju urueno dana ________ god. a alba je izjavljena dana _________ god., dakle poslije isteka zakonskog roka od 5 dana, to je sud odbacio albu kao neblagovremenu i na osnovu lana 53. stava 1. ZIPa odluio kao u izreci __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

25

Broj 12. Rjeenje o odbacivanju neblagovremenog prigovora (l. 8. st. 2. i 3. i l. 53. st. 1. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po prigovoru izvrnog dunika, dana ______ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE, kao neblagovremen, prigovor izvrnog dunika izjavljen protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br. _____ od _____ god., na osnovu vjerodostojne isprave. O b r a z l o e nj e Izvrni dunik je protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br. ________ od _______ god. donijetog na osnovu vjerodostojne isprave, izjavio prigovor dana _________ godine. Odredbom lana 8. st. 2. i 3. ZIP-a propisano je da se protiv rjeenja donesenog na osnovu vjerodostojne isprave moe izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja. Kako je izvrnom duniku navedeno rjeenje o izvrenju urueno dana ________ god., a prigovor je izjavljena dana _______ god., dakle poslije isteka zakonskog roka od 5 dana, to je sud odbacio prigovor kao neblagovremen i na osnovu l. 8. st. 2. i 3. i l. 53. st. 1. ZIP-a odluio kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

26

Broj 13. Rjeenje o obustavi postupka (lan 55. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni , po sudiji ________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po albi izvrnog dunika, dana _______ god. donio je

R J E E NJ E USVAJA SE alba izvrnog dunika, UKIDA rjeenje o izvrenju _________ suda u _________ I.br. ________ od ________ god., izvrenje obustavlja u cjelini i ukidaju sprovedene izvrne radnje.

O b r a z l o e nj e Izvrni dunik je protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br. ________ od _______ god. izjavio albu dana ______ god. iz razloga ________________________________ . Kako je alba izvrnog dunika osnovana sud je istu usvojio i na osnovu lana 55. st. 1. i 2. ZIP-a odluio kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

27

Broj 14. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56.stav 1. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o prigovoru izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E USVAJA SE prigovor izvrnog dunika i rjeenje o izvrenju ovog suda I.br.________ od ________ god. STAVLJA VAN SNAGE i ukidaju sprovedene izvrne radnje. Predlog izvrnog povjerioca smatra se tubom. Spise predmeta prevesti iz upisnika I u upisnik P. O b r a z l o e nj e Kako je izvrni dunik protiv rjeenja o izvrenju navedenog u izreci, koje je odreeno na osnovu vjerodostojne isprave, podnio blagovremen i obrazloen prigovor kojim je osporio rjeenje u cjelini, sud je na osnovu lana 56. stava 1. ZIP-a odluio kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

28

Broj 15. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. st. 1. i 2. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o prigovoru izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E STAVLJA SE VAN SNAGE rjeenje o izvrenju ovog suda I.br.________ od ________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. Predlog izvrnog povjerioca smatra se tubom. Spise predmeta dostaviti sudu u _____________ kao stvarno i mjesno nadlenom sudu. O b r a z l o e nj e Kako je izvrni dunik protiv rjeenja o izvrenju navedenog u izreci, koje je odreeno na osnovu vjerodostojne isprave, podnio blagovremen i obrazloen prigovor kojim je osporio rjeenje u cjelini, sud je na osnovu lana 56. st. 1. i 2. ZIP-a odluio kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

29

Broj 16. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56.st. 3. ZIP-a) - varijanta 3.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o prigovoru izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE rjeenje o izvrenju ovog suda I.br.________ od ______ god. u dijelu u kojem je odreeno izvrenje. Dalji postupak nastavie se kao postupak po albi protiv rjeenja o izvrenju donesenog na osnovu izvrne isprave. O b r a z l o e nj e Protiv rjeenja navedenog u izreci donijetog na osnovu vjerodostojne isprave izvrni dunik je izjavio prigovor u dijelu kojim je odreeno izvrenje iz razloga ______________________________. Kako su osnovani navodi prigovora dunika, sud je usvojio prigovor i odluio kao u izreci na osnovu lana 56. stava 3. ZIP-a. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

30

Broj 17. Rjeenje o usvajanju prigovora na rjeenje o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 56. st. 3. i 4. ZIP-a) - varijanta 4.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o prigovoru izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E USVAJA SE prigovor izvrnog dunika i rjeenje o izvrenju ovog suda I.br.________ od _______ god. OBUSTAVLJA u dijelu u kojem je odreeno izvrenje. Dio rjeenja o izvrenju kojim je izvrni dunik obavezan da namiri potraivanje ima svojstvo izvrne isprave na osnovu koje se moe ponovo traiti izvrenje. O b r a z l o e nj e Protiv rjeenja navedenog u izreci donijetog na osnovu vjerodostojne isprave izvrni dunik je izjavio prigovor u dijelu kojim je odreeno izvrenje iz razloga ____________________________________________. Kako su osnovani navodi prigovora dunika, sud je usvojio prigovor i odluio kao u izreci na osnovu lana 56. st. 3. i 4. ZIP-a. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

31

Broj 18.

Rjeenje o odbacivanju prigovora (lan 56. st. 6. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui o prigovoru izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE prigovor izvrnog dunika izjavljen protiv rjeenja o izvrenju ovog suda I.br.________ od _______ god. kao neobrazloen. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. ____ od ________ god., radi naplate novanog potraivanja u iznosu _________ sa sporednim potraivanjima na osnovu vjerodostojne isprave. Izvrni dunik je protiv navedenog rjeenja izjavio blagovremen prigovor pobijajui ga u cjelini. Izvrni dunik nije obrazloio prigovor, ni uz isti dostavio bilo kakve dokaze Odredbom lana 56. stava 6. ZIP-a propisano je da prigovor protiv rjeenja o izvrenju mora biti obrazloen. Kako u konkretnom sluaju izvrni dunik nije obrazloio prigovor to je pozivom na navedeni zakonski propis sud odbacio prigovor zbog neurednosti i odluio kao u izreci rjeenja (l. 56. stav 6. ZIP-a u vezi sa l. 395. ta. 1. ZPP-a). __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ________________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

32

Glava peta PRAVO DUNIKA NA POKRETANJE PARNINOG ILI DRUGOG POSTUPKA

Broj 19. Rjeenje o upuivanju na parnicu izvrnog dunika (lan 57. st. 1. i 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po prigovoru izvrnog dunika , dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E

UPUUJE SE izvrni dunik da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja, pokrene parnini ili drugi postupak radi proglaenja da je izvrenje po rjeenju ovog suda I.br. _________ od __________ god., nedoputeno. O b r a z l o e nj e Odluujui po prigovoru izvrnog dunika sud je ocijenio da su meu strankama sporne injenice koje se odnose na samo potraivanje, pa je na osnovu lana 57. st. 1. i 3. ZIP-a odlueno kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja ne moe se izjaviti alba (lan 57. stav 4. ZIP-a)

33

Broj 20. Rjeenje o obustavi izvrenja (lan 57. st. 5. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog dunika , dana ___________ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje po rjeenju o izvrenju _______________ suda I.br. ________ od ________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. O b r a z l o e nj e Pravosnanom odlukom _____________ suda I.br. ____ od _____ god. utvreno je da je izvrenje po navedenom rjeenju nedoputeno, pa je sud na predlog izvrnog dunika obustavio izvrenje i na osnovu lana 57. stava 5. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

34

Glava esta PRAVO TREEG LICA NA PRIGOVOR I POKRETANJE PARNINOG POSTUPKA

Broj 21.

Rjeenje o odbacivanju prigovora treeg lica (lan 58. stav 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po prigovoru treeg lica, dana _________ god. donio je R J E E NJ E ODBACUJE SE prigovor treeg lica na rjeenje o izvrenju ovog suda I.br. _____________ od __________ god.. O b r a z l o e nj e Odluujui po prigovoru treeg lica, koje tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje, sud je utvrdio da tree lice nije uinilo vjerovatnim da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje, pa je na osnovu lana 58. stava 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja ne moe se izjaviti alba (lan 58. stav 6. ZIP-a).

35

Broj 22. Rjeenje o upuivanju na parnicu treeg lica (lan 58. stav 4.ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po prigovoru treeg lica, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E

UPUUJE SE tree lice _____________________ iz _________, da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja, pokrene parnini ili drugi postupak radi proglaenja da je izvrenje po rjeenju ovog suda I.br. _________ od ________ god., nedoputeno. O b r a z l o e nj e Odluujui po prigovoru treeg lica, koje tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje, a koje se sastoji u tome _____________________ sud je ocijenio da su ispunjeni uslovi iz lana 58. ZIP-a pa je na osnovu citiranog zakonskog propisa odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja ne moe se izjaviti alba (lan 58. stav 6. ZIP-a).

36

Glava sedma PROTIVIZVRENJE

Broj 23. Rjeenje o usvajanju predloga za protivizvrenje (lan 62. stav 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za protivizvrenje , dana _______ god. donio je R J E E NJ E USVAJA SE predlog izvrnog dunika za protivizvrenje, pa se nalae izvrnom povjeriocu da u roku od 8 dana vrati izvrnom duniku iznos od _________ , pod prijetnjom prinudnog protivizvrenja. O b r a z l o e nj e Izvrni dunik je podnio predlog za protivizvrenje u kojem je naveo da je ___________________________. Zakljukom ovog suda I.br.______ od ______ god. izvrni povjerilac je pozvan da se u roku od 5 dana izjasni o predlogu za protivizvrenje. Kako se izvrni povjerilac nije izjasnio u predvienom roku, sud je na osnovu priloenih dokaza i uvida u izvrne spise ovog suda I.br. ________ utvrdio da je predlog osnovan, pa je na osnovu lana 62. stava 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba odlae izvrenje (lan 63. stav 1. ZIP-a).

37

Broj 24. Rjeenje o usvajanju predloga za protivizvrenje (lan 62. st. 3. i 5. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za protivizvrenje, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E USVAJA SE predlog izvrnog dunika za protivizvrenje, pa se nalae izvrnom povjeriocu da u roku od 8 dana vrati izvrnom duniku iznos od _________ sa zateznom kamatom po propisanoj stopi od dana sprovoenja izvrenja do dana povraaja sredstava, pod prijetnjom prinudnog protivizvrenja. O b r a z l o e nj e Izvrni dunik je podnio predlog za protivizvrenje u kojem je naveo da je _____________________________________________________________________. Zakljukom ovog suda I.br.______ od ______ god. izvrni povjerilac je pozvan da se u roku od 5 dana izjasni o predlogu za protivizvrenje. Kako se izvrni povjerilac nije izjasnio u predvienom roku, sud je na osnovu priloenih dokaza i uvida u izvrne spise ovog suda I.br. ________ utvrdio da je predlog osnovan, pa je na osnovu lana 62. stava 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba odlae izvrenje (lan 63. stav 1. ZIP-a).

38

Broj 25. Rjeenje o odreivanju protivizvrenja (lan 63. st.1 i 2. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za protivizvrenje, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave I.br. ______ od _______ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog dunika prema izvrnom povjeriocu u iznosu ________ na ime glavnog duga, iznosa ______________ na ime zatezne kamate po propisanoj stopi od dana sprovoenja izvrenja __________ do dana povraaja sredstava i na ime trokova ovog protivizvrenja __________. ODREUJE SE PROTIVIZVRENJE Na novanim sredstvima izvrnog povjerioca _______________ sa sjeditem u __________, plenidbom novanih sredstava koja ima na svom raunu (raunima) kod ________________ banke i prenosom istih na raun izvrnog dunika ________________ sa sjeditem u ________________, broj _______________ kod _____________ banke do konanog namirenja potraivanja. O b r a z l o e nj e Rjeenjem ________________ suda I.br. _______ od ________ god. koje je postalo pravosnano, obavezan je izvrni povjerilac da vrati izvrnom duniku iznose, koje je neopravdano dobio po rjeenju o izvrenju I.br. _________ od _________ sa traenom kamatom po propisanoj stopi na iznos od __________ od dana sprovoenja izvrenja do dana povraaja. Kako izvrni povjerilac nije vratio navedenu trabinu izvrnom duniku i postupio po navedenom rjeenju sud je na osnovu lana 63. st. 1. i 2. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, _______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

39

Broj 26. Rjeenje o odreivanju protivizvrenja na predlog treeg lica (lan 63. st.1. i 2. ZIP-a)

I.br. _________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca _______________ iz _________________ protiv izvrnog dunika ________________ iz ________________, odluujui po predlogu za protivizvrenje, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave I.br. ______ od _______ god., radi naplate novanog potraivanja _________________ (povraaja stvari, imovinskog prava itd.), treeg lica prema izvrnom povjeriocu u iznosu _________ na ime glavnog duga, iznosa __________ na ime zatezne kamate po propisanoj stopi od dana sprovoenja izvrenja __________ do dana povraaja sredstava, na ime trokova protivizvrenja ___________ i na ime trokova ovog protivizvrenja _________

ODREUJE SE PROTIVIZVRENJE Na novanim sredstvima izvrnog povjerioca ________________ sa sjeditem u ___________, plenidbom novanih sredstava koji ima na svom raunu (raunima) ______________ kod ________________ banke i prenosom istih na raun treeg lica ________________ sa sjeditem u _______________, broj _______________ kod _____________ banke do konanog namirenja potraivanja. O b r a z l o e nj e Rjeenjem ________________ suda I.br. _______ od ________ god. koje je postalo pravosnano, obavezan je izvrni povjerilac da vrati treem licu, koje je neopravdano dobio po rjeenju o izvrenju I.br. _________ od _________ iznos od ________ , sa traenom kamatom po propisanoj stopi na iznos od _______ od dana sprovoenja izvrenja do dana povraaja, jer je pravosnanom sudskom odlukom _____________ suda P.br._____ od ______ god. izvrenje proglaeno za nedoputeno i tree lice dokazalo svoje pravo na predmetu izvrenja, koje spreava izvrenje. Kako izvrni povjerilac nije vratio navedenu trabinu treem licu i postupio po navedenom rjeenju sud je na osnovu l. 63. st. 1. i 2. u vezi l. 61. st. 2. ZIP-a, odluio kao u izreci rjeenja.

40

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

41

Glava osma ODLAGANJE I OBUSTAVA IZVRENJA

Broj 27. Rjeenje o odlaganju izvrenja na predlog izvrnog povjerioca (lan 65. stav 1. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za odlaganje izvrenja , dana ___________ god. donio je R J E E NJ E ODLAE SE sprovoenje rjeenja o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god., do dana __________ god. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. _____________ od _________ god. na osnovu ________ radi naplate ________ sa sporednim potraivanjima. Izvrni povjerilac je podneskom od __________ predloio odlaganje izvrenja do ____________ jer je _____________________________________ (navesti razloge), pa je sud na osnovu l. 65. st. 1 i l. 69. st. 1. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

42

Broj 28. Rjeenje o odbijanju predloga za odlaganje izvrenja (lan 65. stav 2. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za odlaganje izvrenja, dana _________ god. donio je R J E E NJ E ODBIJA SE predlog izvrnog povjerioca za odlaganje izvrenja po rjeenju o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god.. O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je podneskom od __________ predloio odlaganje izvrenja do ____________ jer je ______________________________________ (navesti razloge). Zakljukom od _________ god. sud je naloio izvrnom duniku da se izjasni na predlog izvrnog povjerioca. Kako je sprovoenje izvrenja otpoelo a izvrni dunik se izjasnio protiv odlaganja, sud je na osnovu lana 65. stava 2. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

43

Broj 29. Rjeenje o odbijanju predloga izvrnog dunika za odlaganje izvrenja (lan 66. st. 1. i 4. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________, iz _________________, protiv izvrnog dunika _____________________, iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog dunika za odlaganje izvrenja, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E ODBIJA SE predlog izvrnog dunika za odlaganje izvrenja po rjeenju o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god..

O b r a z l o e nj e

Izvrni dunik je podneskom od __________ predloio odlaganje izvrenja do ____________ jer je ______________________________________ (navesti razloge).

Kako ne postoje naroito opravdani razlozi, sud je na osnovu lana 66. st. 2. i 4. ZIP-a, odbio predlog izvrnog dunika i odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

44

Broj 30. Rjeenje o odlaganje izvrenja po predlogu izvrnog dunika (l. 66. st. 2. i l. 69. st. 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog dunika za odlaganje izvrenja, dana _____ god. donio je R J E E NJ E ODLAE SE sprovoenje rjeenja o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god., do dana __________ god. (najvie 90 dana), kada e se izvrenje nastaviti po slubenoj dunosti. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. ________ od ________ god. na osnovu ___________ radi _______________________________ (naplate, iseljenja, ispranjenja stana). Izvrni dunik je podneskom od __________ god. predloio odlaganje izvrenja do ____________ jer je ______________________________________________ (navesti upuujue razloge; tei oblici zdravstvene i socijalne ugroenosti), pa je sud na osnovu l. 66. st. 2. i l. 69. st. 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

45

Broj 31. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu izvrnog dunika (l. 67. st. 1. i l. 69. st. 4 ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni , po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca _________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog dunika za odlaganje izvrenja , dana ________ god. donio je R J E E NJ E ODLAE SE sprovoenje rjeenja o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god., do okonanja parninog postupka P.br. __________ kod ovog suda, uz uslov polaganja jemstva. NALAE SE izvrnom duniku da u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja poloi jemstvo u iznosu _________ (u visini potraivanja) na raun br. _____________ depozita _________________ suda u ______________. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. __________ od __________ god. na osnovu ________ radi naplate iznosa od ________ sa sporednim potraivanjima. Izvrni dunik, koji je rjeenjem ovog suda I.br. _____ od __________ god. upuen na pokretanje parninog postupka, je podneskom od __________ predloio odlaganje izvrenja do okonanja parninog postupka P.br. __________ koji se vodi kod ovog suda, pa je sud na osnovu l. 67. st. 1. i l. 69. st. 4. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

46

Broj 32. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu treeg lica (l. 68. i l. 69. st. 5. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui na predlog treeg lica za odlaganje izvrenja, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E ODLAE SE sprovoenje rjeenja o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god., do dana _______________, odnosno dana okonanja parninog (ili drugog postupka) P.br._______ koji se vodi kod _________ suda u ____________. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrenje rjeenjem I.br. __________ od ________ god. na osnovu ________ radi naplate iznosa od ________ sa sporednim potraivanjima. Tree lice, koje je rjeenjem ovog suda I.br. ___________ od __________ upueno na pokretanje parnice, je podneskom od __________ predloilo odlaganje izvrenja do okonanja pokrenutog parninog (ili drugog postupka) P.br._______ kod _________ suda, na koji ga je izvrni sud uputio (lan 58. stav 4. ZIP-a), jer bi pretrpjelo znatniju tetu u vidu _________________________________ (navesti vjerovatnu tetu), pa je sud na osnovu l. 68. st. 1. u vezi l. 69. st. 5. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

47

Broj 33. Rjeenje o odlaganju izvrenja po predlogu treeg lica (l. 68. i l. 69. st. 5. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ ______________ sud u _________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu treeg lica za odlaganje izvrenja, dana __________ god. donio je R J E E NJ E ODLAE SE sprovoenje rjeenja o izvrenju __________ suda I.br. _________ od ________ god., do dana __________ god., odnosno dana okonanja parninog (ili drugog postupka) P.br._______ koji se vodi kod _________ suda u _____________. NALAE SE treem licu da u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja poloi jemstvo u iznosu od _______ (u visini potraivanja) u depozit ovog suda O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca odredio izvrene rjeenjem I.br. _____________ od ___________ na osnovu ________ radi naplate ________ sa sporednim potraivanjima. Tree lice, koje je rjeenjem ovog suda I.br. ___________ od __________ upueno na pokretanje parnice, je podneskom od __________ predloilo odlaganje izvrenja do ____________ okonanja pokrenutog parninog (ili drugog postupka) P.br._______ kod ________ suda, na koji ga je izvrni sud uputio (lan 58. st. 4. ZIP-a), pa je sud na osnovu l. 68. st. 1. u vezi l. 69. st. 5 ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

48

Broj 34. Rjeenje o obustavi postupka po slubenoj dunosti (lan 71. stav 1. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _________________ iz _________________, odluujui po slubenoj dunosti, dana ________ god. donio je R J E E NJ E

OBUSTAVLJA SE izvrni postupak po rjeenju o izvrenju _____________ suda I.br. _________ od _________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. . O b r a z l o e nj e Na predlog izvrnog povjerioca sud je odredio izvrenje rjeenjem I.br. ___________ od _________ god., radi naplate trabine od ________, na osnovu izvrne isprave ______________________________. Sud je u toku izvrnog postupka utvrdio da je izvrna isprava _________________________ pravosnano ukinuta (preinaena, ponitena, stavljena van snage, ukinuta potvrda o izvrnosti). Sud je po slubenoj dunosti na osnovu lana 71. stava 1. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

49

Glava deveta IZVRENJE NA POKRETNIM STVARIMA

Broj 35. Rjeenje o odreivanju izvrenja popisom i prodajom pokretnih stvari kada je naznaeno gdje se stvari nalaze (l. 72. i l. 79 st. 1. i 2. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana ________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane i izvrne isprave presude _______________ suda u ___________ P.br. ___________ od _________ god. ODREUJE SE izvrenje protiv izvrnog dunika ________________ iz ______________, popisom, procjenom i prodajom njegovih pokretnih stvari koje se nalaze u _______________, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _________ sa pripadajuom kamatom poev od ______________ do isplate, na ime trokova parninog postupka iznos ________ i trokova izvrnog postupka _____________ i namirenjem izvrnog povjerioca iz iznosa dobijenog prodajom. Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae popisanim stvarima i u smislu lana 80. ZIP-a upozorava se na krivinopravne posledice postupanja protivno zabrani. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge. Popisane stvari slubeno lice ostavlja na uvanje izvrnom duniku uz vidnu naznaku da su popisane. Alternativa: Popisane stvari slubeno lice predaje na uvanje izvrnom povjeriocu. O b r a z l o e nj e Izvrnom ispravom - pravosnanom presudom _________ suda u ___________, P.br. ___________ od ___________ god. izvrni dunik je obavezan da isplati izvrnom povjeriocu iznos od _______ sa pripadajuom kamatom od ____________ pa do isplate i na ime trokova parninog postupka ________.

50

Kako izvrni dunik nije izmirio potraivanje izvrnog povjerioca a raspolae pokretnim stvarima koje se nalaze u ______________ koje je oznaio izvrni povjerilac, to je na osnovu l. 72. ZIP-a u vezi l. 75., 79. i 80. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda (lan 86. stav 1. ZIP-a).

51

Broj 36. Rjeenje o odreivanju izvrenja kada u predlogu nije oznaano mjesto gdje se stvari nalaze (lan 73. st. 2. i 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz ________________ protiv izvrnog dunika _______________ iz _____________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima , dana ______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane i izvrne presude ___________ suda P.br. ________ od _______ god. ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika ___________________ iz _____________, popisom, procjenom i prodajom njegovih pokretnih stvari (bez oznaavanja mjesta gdje se stvari nalaze), radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom _______ poev od __________ do isplate, na ime trokova parninog postupka _______, kao i trokova izvrnog postupka po odmjerenju suda i namirenjem izvrnog povjerioca iz iznosa dobijenog prodajom. Izvrni povjerilac moe ovo rjeenje o izvrenju podnijeti svakom stvarno nadlenom sudu na ijem se podruju nalaze pokretne stvari izvrnog dunika sa predlogom da taj sud sprovede izvrenje, uz obavezu da o tome obavijesti ovaj sud. O b r a z l o e nj e Izvrnom ispravom - pravosnanom presudom suda u ______________ P.br. ___________ od ___________ god. izvrni dunik je obavezan da isplati izvrnom povjeriocu iznos od ________ sa pripadajuom kamatom od ____________ pa do isplate i na ime trokova parninog postupka iznos od ___________. Kako izvrni dunik nije izmirio potraivanje izvrnog povjerioca a raspolae pokretnim stvarima koje se nalaze van mjesta prebivalita a koje je nepoznato izvrnom povjeriocu a prebivalite (sjedite) izvrnog dunika se nalazi u ____________, za koje je mjesno nadlean ovaj sud, to je na osnovu lana 73. st. 2. i 3. ZIP-a u vezi lana 75., 79. i 80. ZIP-a odlueno kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja , drugostepenom sudu preko ovog suda.

52

Broj 37. Rjeenje o sprovoenju izvrenja popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari (l. 73. st. 3. i l. 75. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana ________ god. donio je R J E E NJ E ODREUJE SE sprovoenje izvrenja po rjeenju o izvrenju ___________ suda I.br. __________ od ________ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca utvrenog pravosnanom presudom P.br. ___________ od ________ god. u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom poev od __________ pa do isplate, trokova parninog postupka u iznosu ________ i trokova izvrnog postupka u iznosu ________. Kako je izvrni povjerilac doao do saznanja da izvrni dunik posjeduje pokretne stvari ________________________________________ (navesti koje), koje se nalaze ____________________ (naznaiti adresu) u ___________________ (mjesto). Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae popisanim stvarima i u smislu lana 80. ZIP-a, upozorava se na krivinopravne posljedice postupanja protivno zabrani. Popisane stvari slubeno lice ostavlja na uvanje izvrnom duniku, sa tim to se na popisanim stvarima vidno naznaava da su uzete u popis. Popisane stvari slubeno lice (Alternativa predhodnom stavu). predaje na uvanje izvrnom povjeriocu.

O b r a z l o e nj e Rjeenjem o izvrenju ___________ suda I.br. __________ od ______ god. odreeno je izvrenje protiv izvrnog dunika popisom, procjenom i prodajom njegovih pokretnih stvari bez oznaavanja mjesta gdje se stvari nalaze, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ________ sa pripadajuom kamatom od ________, pa do isplate i na ime trokova parninog postupka _______ i trokova izvrnog postupka u iznosu od _______.

53

Kako je izvrni povjerilac doao do saznanja, da izvrni dunik ima zakupljeni poslovni prostor u ul. ____________________ u _______________ i posjeduje pokretne stvari __________________________________(navesti koje), to je na osnovu l. 73. st. 3. i l. 75 ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. (lan 86. stav 1. ZIP-a).

54

Broj 38. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima jer je izostao predlog za prodaju (lan 75. st. 2. i 3. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika ___________________ iz __________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana _________ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje, odreeno rjeenjem _____________ suda I.br. __________ od ___________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje . O b r a z l o e nj e Sud je na predlog povjerioca rjeenjem I.br. __________ od ________ god. odredio izvrenje protiv izvrnog dunika popisom i procjenom njegovih pokretnih stvari. Slubeno lice _________ suda sainilo je zapisnik o popisu i procjeni pokretnih stvari izvrnog dunika. Izvrni povjerilac je primio obavjetenje o popisu dana _________ god. i u zakonom predvienom roku od 3 mjeseca nije podnio predlog za prodaju pokretnih stvari izvrnog dunika, pa je sud na osnovu lana 75. st. 2. i 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

55

Broj 39. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima zbog bezuspjenog ponovnog popisa (lan 82. st. 3. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ ____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _________________ iz ___________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana ________ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje, odreeno rjeenjem _____________ suda I.br. __________ od _________ god.. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca rjeenjem I.br. __________ od ________ god. odredio izvrenje protiv izvrnog dunika popisom i procjenom njegovih pokretnih stvari. Slubeno lice _________ suda sainilo je zapisnik da nisu naene stvari koje bi mogle biti predmet izvrenja, odnosno da izvrni dunik ne posjeduje pokretne stvari koje bi mogle biti predmet izvrenja o emu je izvrni povjerilac obavijeten zakljukom od ________ god.. Kako izvrni povjerilac u zakonskom roku od 3 mjeseca nije podnio predlog da se popis pokretnih stvari ponovo sprovede, to je sud na osnovu lana 82. stava 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

56

Broj 40. Rjeenje o obustavi izvrenja na pokretnim stvarima zbog bezuspjenog popisa (lan 82. st. 3. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana _________ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje odreeno rjeenjem _____________ suda I.br. __________ od ________ god.. O b r a z l o e nj e Sud je na predlog izvrnog povjerioca rjeenjem I.br. ________ od __________ god. odredio izvrenje protiv izvrnog dunika popisom i procjenom njegovih pokretnih stvari. Slubeno lice _________ suda sainilo je zapisnik da nisu naene stvari koje bi mogle biti predmet izvrenja, odnosno da izvrni dunik ne posjeduje pokretne stvari koje bi mogle biti predmet izvrenja o emu je izvrni povjerilac obavijeten zakljukom od ________ god.. Podneskom od ___________ god. izvrni povjerilac je traio ponovni popis pokretnih stvari izvrnog dunika pa je sud zakljukom pozvao povjerioca da prisustvuje popisu i procjeni. Kako izvrni povjerilac nije pristupio ponovnom popisu i procjeni pokretnih stvari a ni tom prilikom nisu naene stvari koje bi mogle biti predmet izvrenja, to je sud na osnovu lana 82. st. 3. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

57

Broj 41. Rjeenje o namirenju vie izvrnih povjerilaca (lan 92. st. 1. i 2. ZIP-a)

I.br. ___________ ____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji ___________________, u pravnoj stvari izvrnih povjerilaca 1. __________________ iz ___________________, 2. ____________________ iz ___________________ i 3. ____________________ iz _________________, protiv izvrnog dunika _____________________ iz ___________________, radi namirenja izvrnih povjerilaca, dana ________ god. donio je R J E E NJ E Dobijena vrijednost za prodate pokretne stvari na javnom nadmetanju od _____________, koje su popisane zapisnikom ___________ suda _________ I.br. ________ od ________ u iznosu ukupno _______ pripada izvrnim povjeriocima i to : 1. _____________ iz _________, iznos od________ na ime glavnog duga, trokova parninog postupka iznos od _________, kamata na glavni dug od _______ do _______ u iznosu od ________, trokovi izvrnog postupka u iznosu od _______, ukupno ________, 2. _____________ iz _________, iznos od________ na ime dijela glavnog duga, trokova parninog postupka iznos od _______, kamata na glavni dug od _______ do _______ u iznosu od _______, trokovi izvrnog postupka u iznosu od _______, ukupno ________, 3. _____________ iz _________, iznos od________ na ime dijela glavnog duga, trokova parninog postupka iznos od ________, kamata na glavni dug od _______ do _______ u iznosu od _______, trokovi izvrnog postupka u iznosu od ______, ukupno _______. O b r a z l o e nj e Ovaj sud je dana _______ god. putem javnog nadmetanja odrao roite za prodaju _______________________________ (navesti pokretnu stvar koja je prodata) za utvrenu vrijednost od ________ (ili ispod utvrene vrijednosti). Sud je na dananjem roitu za diobu u prisustvu stranaka, utvrdio da su potraivanja svih izvrnih povjerilaca nesporna i da su rjeenja o izvrenju za ta potraivanja postala pravosnana, te da su popis i procjena pokretnih stvari izvrnog dunika izvreni dana __________ god. u korist izvrnih povjerilaca

58

Izvrni povjerilac ________________, podnio je predlog za izvrenje sudu dana ________ god. a povjerioci pod 2 i 3 dana ________ god.. Na ovaj nain povjerilac 1. ________________ stekao je zalono pravo na popisanim stvarima izvrnog dunika prije povjerilaca 2 i 3, ija potraivanja imaju isti red prvenstva. U skladu sa odredbom lana 92. stava 1. ZIP-a vie izvrnih povjerilaca namiruju se onim redom kojim su stekli zalono pravo, ako zakonom za odreeno potraivanje nije propisano prvenstveno pravo namirenja. Kako ni za jedno potraivanje povjerilaca nije zakonom propisano prvenstveno pravo namirenja, to je potraivanje izvrnog povjerioca 1 namireno u cjelosti a potraivanja povjerilaca pod 2 i 3 koja ukupno iznose ________ namirena su srazmjerno tim iznosima, jer nisu mogla biti u potpunosti namirena shodno odredbi lana 92. st. 2. ZIP-a. Na osnovu izloenog sud je odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba odlae izvrenje (l. 93. i l.185. stav 4. ZIP-a).

59

Glava deseta IZVRENJE NA NOVANOM POTRAIVANJU IZVRSNOG DUNIKA

Broj 42. Rjeenje o izvrenju na novanom potraivanju izvrnog dunika mjesna nenadlenost (lan 94. ZIP-a)

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na novanom potraivanju izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E ______________ sud u _____________ oglaava se mjesno nenadlenim za odluivanje po predlogu za izvrenje i sprovoenje izvrenja. Po pravosnanosti rjeenja spise ustupiti _____________ kao stvarno i mjesno nadlenom sudu. O b r a z l o e nj e Prema odredbi lana 94. ZIP-a za odluivanje o predlogu za izvrenje na novanom potraivanju i za sprovoenje tog izvrenja mjesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi prebivalite ili boravite izvrnog dunika, a ako izvrni dunik nema u Crnoj Gori ni boravite, mjesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi prebivalite odnosno boravite dunika izvrnog dunika (stav 2.) Kako se prebivalite odnosno boravite izvrnog dunika nalazi van mjesne nadlenosti ovog suda, koje je na podruju mjesne nadlenosti ______________ to je sud na osnovu lana 94. stav 1. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU : Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. _____________ sudu u

60

Broj 43. Rjeenje o izvrenju na zaradi dunika (l. 96. st. 1. i l. 122. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na novanom potraivanju izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave presude _________ suda u _________ P.br. _________ od _________ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom poev od _______ do isplate, trokova parninog postupka ________ i trokova izvrena u iznosu ________, ODREUJE SE IZVRENJE ZABRANOM na jednoj polovini zarade koju izvrni dunik prima kod pravnog lica, dravnog organa ili drugog poslodavca ___________, sa sjeditem u _____________. NALAE SE pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu ___________ sa sjeditem u _____________, da po pravosnanosti ovog rjeenja isplauje izvrnom povjeriocu novani iznos za koje je odreeno izvrenje do potpunog namirenja izvrnog povjerioca a izvrnom duniku se zabranjuje da taj dio zarade naplauje i njime raspolae, pod prijetnjom zakonskih posljedica. Isplata e se sprovesti po pravosnanosti rjeenja na blagajni poslodavca koji je duan da obavijesti ovaj sud o injenicama koje spreavaju izvrenje ovog rjeenja i da u sluaju prestanka radnog odnosa izvrnog dunika ovo rjeenje bez odlaganja dostavi pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu kod koga je izvrni dunik zasnovao radni odnos i o tome obavijesti sud. Danom dostavljanja ovog rjeenja blagajni izvrnog dunika ________________ (pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu)sa sjeditem u ______________ zabrana se smatra sprovedenom.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

61

Broj 44. Rjeenje o izvrenju na garantovanoj zaradi (l. 96. st. 2. i l. 122. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ _________________ sud u _________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na novanom potraivanju izvrnog dunika, dana ______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - presude _________ suda u _________ P.br. _________ od ______ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ________ sa pripadajuom kamatom poev od _______ do isplate, trokova parninog postupka ________ i trokova izvrenja u iznosu od ________, ODREUJE SE IZVRENJE zabranom na jednoj treini garantovane zarade koju izvrni dunik prima u skladu sa kolektivnim ugovorom kod privrednog drutva ili drugog subjekta obavljanja privredne djelatnosti __________________ (ad, doo,preduzee itd) sa sjeditem u ______________. NALAE SE pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu ____________________ (ad.,doo, preduzeu itd), da izvrnom povjeriocu isplauje zabranjeni dio zarade, a izvrnom duniku se zabranjuje da ovaj dio zarade naplati ili njime raspolae, sve dok potraivanje izvrnog povjerioca ne bude u cjelini namireno. Danom dostavljanja ovog rjeenja pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu ______________________ (ad.,doo, preduzeu itd) zabrana se smatra sprovedenom. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

62

Broj 45. Rjeenje o odreivanju izvrenja zabranom na novanom potraivanju izvrnog dunika. (l. 97. i 99. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na novanom potraivanju izvrnog dunika, dana ______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude _________ suda u ________, P.br. _______ od _________ god. na predlog izvrnog povjerioca ODREUJE SE izvrenje protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ______ sa pripadajuom kamatom poev od ________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu _______ i trokova izvrnog postupka u iznosu od _______, zabranom potraivanja koje izvrni dunik ima prema ____________ iz _________, kao svom duniku do iznosa koji je potreban za namirenje potraivanja izvrnog povjerioca po ovom rjeenju. ZABRANJUJE SE duniku ___________ iz ____________ izvrnog dunika, da navedeno potraivanje izmiri izvrnom duniku a izvrnom duniku se zabranjuje da pod prijetnjom krivinopravnih posljedica to potraivanje naplati ili da njime raspolae. Zabrana je sprovedena danom dostavljanja rjeenja o zabrani duniku izvrnog dunika. Izvrni povjerilac stie zabranom zalono pravo na potraivanju izvrnog dunika. Po pravosnanosti rjeenja o zabrani donijee se rjeenje o prenosu potraivanja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. Dunik izvrnog dunika nema pravo albe protiv ovog rjeenja (lan 99. stav 5. ZIP-a).

63

Broj 46. Rjeenje o zabrani na novanom potraivanju izvrnog dunika (l. 97. st. 2 i l. 99. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________

______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na novanom potraivanju izvrnog dunika, dana ________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave pravosnane presude ___________ suda u _______________, P.br. _______ od _________ god., na predlog izvrnog povjerioca protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________ radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ________ sa pripadajuom kamatom poev od ________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu _______ i trokova izvrnog postupka u iznosu od _________ ODREUJE SE ZABRANA potraivanja koje izvrni dunik ima prema ____________ iz _________ kao svom duniku do iznosa koji je potreban za namirenje potraivanja izvrnog povjerioca po ovom rjeenju. ZABRANJUJE SE duniku ___________ iz ____________ izvrnog dunika, da navedeno potraivanje izmiri izvrnom duniku a izvrnom duniku se zabranjuje da pod prijetnjom krivinopravnih posljedica to potraivanje naplati ili da njime raspolae. Zabrana je sprovedena danom dostavljanja rjeenja o zabrani duniku izvrnog dunika. Izvrni povjerilac stie zabranom zalono pravo na potraivanju izvrnog dunika. Po pravosnanosti ovog rjenja o zabrani donijee se rjeenje o prenosu. Dunik izvrnog dunika duan je da se u roku od 15 dana u smislu lana 104. ZIP-a izjasni da li i u kom iznosu priznaje zabranjeno potraivanje i da li je voljan da ga izmiri odnosno da li je njegova obaveza da izmiri potraivanje uslovljena ispunjenjem neke druge obaveze. Dunik izvrnog dunika u protivnom e odgovarati izvrnom povjeriocu za tetu ukoliko se nije izjasnio ili se neistinito ili nepotpuno izjasni.

64

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. Dunik izvrnog dunika nema pravo albe protiv ovog rjeenja (lan 99. stav 5. ZIP-a).

65

Broj 47. Rjeenje o prenosu na izvrnog povjerioca potraivanja izvrnog dunika prema duniku - prenos radi naplate (l. 108. i 113. ZIP-a) - varijanta 1.

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca o prenosu radi naplate, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnanog rjeenja o zabrani ___________ suda u ______________, I.br. _________ od ________ god., na predlog izvrnog povjerioca, protiv izvrnog dunika _______________________ iz ________________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ________, sa pripadajuom kamatom poev od __________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu ________ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ________, ODREUJE SE prenos radi naplate potraivanja izvrnog dunika prema njegovom duniku ______________________ iz ____________________, u iznosu od ________ i izvrni povjerilac se ovlauje da trai od dunika izvrnog dunika isplatu navedenog iznosa po ovom rjeenju, kao i da vri sve radnje potrebne radi naplate prenesenog potraivanja. Prenos potraivanja smatra se sprovedenim dostavom ovog rjeenja duniku izvrnog dunika. O b r a z l o e nj e Obrazloenje dati po potrebi. Rjeenje o zabrani potraivanja _____________ suda u _____________ I.br. _______ od _______ god., postalo je pravosnano dana ________ god., pa je izvrni povjerilac podnio predlog radi prenosa zabranjenog potraivanja naznaenog u rjeenju, radi naplate. Takoe je izvrni povjerilac predloio da se dunik izvrnog dunika izjasni o potraivanju na kome se predlae izvrenje. Kako je izvrnom povjeriocu uredno dostavljeno obavjetenje o izjanjenju dunika izvrnog dunika, to je sud po isteku roka od 3 dana, u skladu sa lanom 108. ZIP-a, donio navedeno rjeenje.

66

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. Dunik izvrnog dunika nema pravo albe protiv ovog rjeenja.

67

Broj 48. Rjeenje o prenosu na izvrnog povjerioca potraivanja izvrnog dunika prema duniku - prenos umjesto isplate (l. 108. i 120. ZIP-a) - varijanta 2.

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca o prenosu umjesto isplate, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnanog rjeenja o zabrani ___________ suda u _______________, I.br. _________ od ________ god., na predlog izvrnog povjerioca protiv izvrnog dunika ___________________ iz ________________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ________, sa pripadajuom kamatom poev od __________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu ________ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ________, PRENOSI SE umjesto isplate potraivanje izvrnog dunika prema ____________________ iz ___________________, u iznosu od ________, na izvrnog povjerioca. Ovo potraivanje prelazi na izvrnog povjerioca sa dejstvom ustupanja potraivanja uz naknadu. Izvrni povjerilac na koga je preneeno potraivanje umjesto isplate smatra se namirenim i samim prenosom, u visini tog potaivanja. Prenos potraivanja je sproveden dostavom ovog rjeenja duniku izvrnog dunika. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. Dunik izvrnog dunika nema pravo albe protiv ovog rjeenja.

68

Broj 49. Rjeenje o izvrenju na tednom ulogu kod banke ili druge finansijske organizacije (lan 101. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na tednom ulogu kod banke ili druge finansijske organizacije izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude ___________ suda u _______________, P.br. _______ od _______ god. na predlog izvrnog povjerioca ODREUJE SE izvrenje protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom poev od ________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu _______ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ________, zabranom potraivanja izvrnog dunika _____________ iz ___________, na tednom ulogu broj _____________ koji se vodi kod __________ banke (TEDIONICE) u _____________ i prenosom radi naplate po pravosnanosti rjeenja o zabrani na izvrnog povjerioca. ZABRANJUJE SE banci u _____________, da ukupan iznos potraivanja izvrnog povjerioca po ovom rjeenju isplati izvrnom duniku. ZABRANJUJE SE izvrnom duniku da podigne dio uloga u ovom iznosu ili da njime raspolae. Izvrni povjerilac stie zabranom zalono pravo na ulogu kod banke _____________ u iznosu od ________ izvrnog dunika a zabrana je sprovedena dostavom ovog rjeenja ______________ banci, koja je duna da o sprovedenoj zabrani odmah obavijesti ovaj sud. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

69

Broj 50. Rjeenje o izvrenju na zaradi po osnovu prava izdravanja vie lica (l. 122. i 124. ZIP-a)

I.br. ___________ ____________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na zaradi po osnovu prava izdravanja vie lica, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane presude __________ suda P.br________ od ______ god. radi naplate novanog potraivanja izvrnih povjerilaca prema izvrnom duniku u stalnim mjesenim iznosima na ime zakonskog izdravanja (rente) od po ________ mjeseno za svakog izvrnog povjerioca poev od _____________ ODREUJE SE ZABRANA na polovini mjesene zarade izvrnog dunika koju ostvaruje kod _____________ (dravnog organa, pravnog lica ili drugog poslodavca) u __________. Nalae se ____________ (dravnom organu, pravnom licu ili drugom poslodavcu) u _________ da po pravosnanosti ovog rjeenja izvrnim povjeriocima: 1. ________________ iz ______________, 2. _______________ iz _______________, 3. ________________ iz ______________, isplauje po ________ mjeseno iz zarade izvrnog dunika. Ako ukupan iznos potraivanja povjerilaca prelazi polovinu mjesene zarade izvrnog dunika, dravni organ, pravno lice ili drugi poslodavac e svakom povjeriocu isplatiti srazmjeran iznos visini njihovih potraivanja. Pravnom licu, dravnom organu ili drugom poslodavcu zabranjuje se da izvrnom duniku isplauje dio zarade koji je predmet izvrenja a izvrnom duniku se zabranjuje da zabranjeni dio zarade naplati ili njime raspolae pod prijetnjom zakonskih posljedica. Ova zabrana ima dejstvo od dana dostavljanja ovog rjeenja poslodavcu pravnom licu, dok e se isplata sprovesti po pravosnanosti rjeenja svakom povjeriocu neposredno na blagajni poslodavca, pravnog lica ili dravnog organa. Pravno lice, dravni organ ili drugi poslodavac, kao dunik izvrnog dunika duan je da o svim injenicama koje spreavaju sprovoenje izvrenja obavijesti ovaj sud a u sluaju prestanka radnog odnosa izvrnog dunika duan je da bez odlaganja preporuenom poiljkom dostavi rjeenje o izvrenju poslodavcu kod koga je izvrni dunik zasnovao radni odnos i da o tome obavijesti ovaj sud. __________ SUD U __________ Dana ________________ god.

70

IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

71

Glava jedanaesta IZVRENJE NA POTRAIVANJU ZA PREDAJU POKRETNE STVARI ILI NEPOKRETNOSTI

Broj 51. Rjeenje o izvrenju na potraivanju za predaju odreene pokretne stvari (l. 131. i 136. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude ___________ suda u _______________, P.br. _______ od ________ god. na predlog izvrnog povjerioca ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od _________ sa pripadajuom kamatom poev od ________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu ________ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ________, zabranom nenovanog potraivanja izvrnog dunika koje ima prema svom duniku _______________ iz _______________, da mu preda _________________________ (raunar, tampa, auto i dr.). ZABRANJUJE SE duniku izvrnog dunika da odreenu pokretnu stvar preda izvrnom duniku a ovome se zabranjuje da ovu stvar preuzme ili njome raspolae. Danom dostavljanja ovog rjeenja duniku izvrnog dunika zabrana se smatra sprovedenom. Dunik izvrnog dunika odgovarae izvrnom povjeriocu za tetu koju mu nanese time to se nije izjasnio ili to se neistinito i nepotpuno izjasnio. Rjeenje o prenosu potraivanja i prodaje stvari radi namirenja sud e donijeti kada rjeenje o zabrani postane pravosnano. Nalae se duniku izvrnog dunika da navedenu stvar preda na uvanje ______________________.

72

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

73

Broj 52. Rjeenje o izvrenju na potraivanju za predaju nepokretnosti (lan 138. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na nepokretnosti izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude ___________ suda u _______________, P.br. _______ od _________ god. na predlog izvrnog povjerioca ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________, radi naplate novanog potraivanja u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom poev od ________ do isplate, trokova parninog postupka u iznosu ________ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ________, zabranom i prenosom na izvrnog povjerioca nenovanog potraivanja koje izvrni dunik ima prema svom duniku, da mu na osnovu zakljuenog a neizvrenog kupoprodajnog ugovora, ovjerenog u _________________ Ov.br. ___________ od _________ preda nepokretnost kat.br. ________ povrine __________ m2, upisane u listu nepokretnosti broj _________ KO_________. ZABRANJUJE SE duniku izvrnog dunika da ovu nepokretnost preda izvrnom duniku, a ovome se zabranjuje da trai predaju iste i njome na drugi nain raspolae. Nalae se duniku izvrnog dunika da navedenu nepokretnost preda izvrnom povjeriocu na upravljanje, koji je duan da nepokretnou u ime i za raun izvrnog dunika, upravlja kao dobar privrednik (domain). Danom dostavljanja ovog rjeenja duniku izvrnog dunika smatra se da je zabrana sprovedena. Ukoliko izvrni povjerilac u roku od 30 dana od dana predaje nepokretnosti ne predloi sudu njenu prodaju, postupak izvrenja e se obustaviti. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

74

Broj 53. Rjeenje o obustavi izvrenja na potraivanju za predaju nepokretnosti (lan 139. st.2.ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na nepokretnim stvarima izvrnog dunika, dana _______ god. donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje po rjeenju o izvrenju na potraivanju za predaju nepokretnosti __________ suda I.br. _________ od __________ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. O b r a z l o e nj e Rjeenjem _________________ I.br. ___________ od ___________ god. odreen je prenos potraivanja izvrnog dunika za predaju nepokretnosti zabranom i prenosom na izvrnog povjerioca potraivanja koje izvrni dunik ima prema svom duniku. Kako izvrni povjerilac u roku od 30 dana od dana predaje nepokretnosti nije predloio sudu njenu prodaju, to je sud na osnovu lana 139. stav 2. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

75

Glava dvanaesta IZVRENJE NA DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA

Broj 54. Rjeenje o izvrenju na drugim imovinskim pravima (l. 141. i 142. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na drugim imovinskim pravima (patentu, tehnikom unapreenju, plodouivanju), dana _______ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane presude __________ suda P.br________ od ________ god. radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _______ sa pripadajuom kamatom poev od ________ pa do isplate, trokova parninog postupka od _______, trokova izvrnog postupka od _______ ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika zabranom raspolaganja na potraivanju po osnovu ___________________________ (patenta, tehnikog unapreenja, plodouivanja i dr.) prijavljenog nadlenoj instituciji koja vri registraciju patenta _____________________, a koje dunik prima od ______________, prema rjeenju ________________ broj __________ od___________ god., i prenosom tog potraivanja na izvrnog povjerioca i njegovim unovenjem, radi naplate do konanog namirenja njegovog potraivanja. ZABRANJUJE SE ______________ da isplati izvrnom duniku zabranjeno potraivanje po osnovu navedenog prava _____________________ (patenta, tehnikog unapreenja, ploduivanja i dr.) a izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae tim pravom pod prijetnjom zakonskih posljedica. Zabrana je sprovedena danom dostavljanja ovog rjeenja izvrnom duniku odnosno duniku izvrnog dunika. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

76

Glava trinaesta IZVRENJE NA NEPOKRETNOSTI

Broj 55. Predlog za izvrenje radi naplate novanog potraivanja na nepokretnosti izvrnog dunika (l. 143. i 144. ZIP-a)

_____________ SUDU U ______________ IZVRNI POVJERILAC: ___________ iz __________ IZVRNI DUNIK: ____________ iz ___________

PREDLOG ZA IZVRENJE radi naplate novanog potraivanja na nepokretnosti izvrnog dunika

Pravnosnanom i izvrnom presudom __________ suda u __________, P.br. _____ od _____ god., izvrni dunik je obavezan da izvrnom povjeriocu isplati iznos od ______ na ime glavnog duga sa _____% kamate, poev od _____ godine pa do isplate i iznos od ______ na ime trokova parninog postupka. Dokaz: Presuda ____________ suda u __________ P.br. ______ sa klauzulom izvrnosti u ovjerenom prepisu Ovu svoju obavezu izvrni dunik nije ispunio u odreenom roku, a vlasnik je nepokretnosti evidentiranih kao kat. parcela br. ______, po kulturi _______, povrine _____m2 i kat. parcela br. _____, po kulturi ______, povrine _____m2, upisanih u listu nepokretnosti br. _____ KO _________. Dokaz: list nepokretnosti br. _____ KO __________. Povjerilac predlae da sud donese RJEENJE O IZVRENJU Na osnovu pravnosnane i izvrne presude ___________ suda u __________ P.br._____ od ______ godine, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______ na ime glavnog duga, sa ______% kamate, pocev od ______ godine pa do isplate, trokova parninog postupka u iznosu od _____, kao i troskova izvrenja koliko budu iznosili ODREUJE SE IZVRENJE na nepokretnosti izvrnog dunika kat. parcela br. _____, po kulturi _____, povrine _____ m2 i kat. parceli br. _____, po kulturi

77

_____, povrine _____ m2, upisane u listu nepokretnosti br. _____ KO __________, upisom ovog rjeenja u javnu knjigu (katastar nepokretnosti), utvrenjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem izvrnih povjerilaca iz iznosa dobijenog prodajom. Upis ovog rjeenja o izvrenju u katastar nepokretnosti, izvrie nadleni optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. Izvrni povjerilac upisom stie pravo da namiri svoje potraivanje iz nepokretnosti i u sluaju da tree lice docnije stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine, kao i pravo da se iz nepokretnosti namiri prije lica koji docnije stekne zalono pravo na nepokretnosti.

U ____________, dana _________ god.

IZVRNI POVJERILAC, __________________

78

Broj 56. Rjeenje o izvrenju na nepokretnosti (lan 144. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu za izvrenje na nepokretnosti, dana ________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane presude __________ suda P.br________ od ______ god. radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______ sa pripadajuom kamatom poev od ______ pa do isplate, trokova parninog postupka od ________, trokova izvrnog postupka od ______, ODREUJE SE IZVRENJE na nepokretnosti izvrnog dunika kat. parcela br. _______ povrine ______ upisane u listu nepokretnosti br._________ KO. ___________, upisom ovog rjeenja u javnu knjigu, utvrenjem vrijednosti nepokretnosti i prodajom iste radi namirenja izvrnog povjerioca iz iznosa dobijenog prodajom. Upis ovog rjeenja u javnu knjigu izvrie nadleni optinski organ ime izvrni povjerilac stie zalono pravo na nepokretnosti odnosno da svoje potraivanje namiri iz nepokretnosti i u sluaju da tree lice docnije stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

79

Broj 57. Predlog izvrnog dunika da se izvrenje odredi drugim sredstvom (l.146 u vezi l. 96 ZIP-a)

I.br.______ ___________ SUDU U ____________ IZVRNI POVJERILAC: ___________ iz ____________ IZVRNI DUNIK: ___________ iz _____________ PREDLOG DUNIKA za izvrenje drugim sredstvom Rjeenjem o izvrenju toga suda I.br.______, od ______ god., po predlogu izvrnog povjerioca, odreeno je izvrenje prodajom moje nepokretnosti. Lini dohodak koji ostvarujem kod ______________ je dovoljan da se zabranom na jednoj polovini linog dohodka i isplatom namiri potraivanje izvrnog povjerioca u roku kraem od jedne godine, o emu podnosim potvrdu ___________________ (privrednog drutva, organa i dr.). Dokaz: Potvrda _____________ od ___________ god. o visini zarade. Izvrni dunik s toga predlae da sud na osnovu lana 146. ZIP-a donese RJEENJE O IZVRENJU Usvaja se predlog izvrnog dunika, pa se mijenja rjeenje ovoga suda I.br._______ od ______ god. tako to se kao sredstvo izvrenja odreuje zabrana na jednoj polovini zarade izvrnog dunika, koju ostvaruje kod ________________ radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ________ na ime glavnice sa ____ kamatom od ______ pa do isplate, trokova parninog postupka u iznosu od ______ i trokova izvrenja. Nalae se pravnom licu ______________ da po pravnosnanosti ovog rjeenja, o emu e ga sud obavijestiti isplauje izvrnom povjeriocu zabranjeni iznos od jedne polovine zarade, sve do konae naplate navedenog potraivanja. Zabrana je sprovedena danom dostavljanja ovog rjeenja duniku izvrnog dunika. Upis rjeenja o izvrenju na nepokretnosti ostaje na snazi sve do namirenja potraivanja izvrnog povjerioca. U __________, dana __________ god. IZVRNI DUNIK, ________________

80

Broj 58. Rjeenje o izvrenju pristupanjem izvrenju na nepokretnosti (lan 148. ZIP-a)

I.br._______

__________ SUD U __________, po sudiji ___________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca _____________ iz ___________ protiv izvrnog dunika ___________ iz ___________, radi izvrenja na nepokretnisti izvrnog dunika, dana _______ god., donio je RJEENJE O IZVRENJU Na osnovu pravnosnane i izvrne presude ___________ suda u __________ P.br. _____ od ______ godine, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _____ na ime glavnog duga, sa _____ % kamate, pocev od ______ godine pa do isplate, trokova parninog postupka u iznosu od _____, kao i troskova izvrenja koliko budu iznosili, ODREUJE SE IZVRENJE na nepokretnosti izvrnog dunika __________, evidentirane na kat. parceli br. _____, (po kulturi ____________), povrine _____ m2, upisane u listu nepokretnosti br. _____ KO ___________. Izvrenje ovog rjeenja o izvrenju sprovee se PRISTUPANJEM IZVRENJU odreenom rjeenjem ovoga suda I.br. ______ od ______ god.. Upis ovog rjeenja u javnu knjigu izvrie nadleni optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. O b r a z l o e nj e Usvajajui predlog za izvrenje izvrnog povjerioca, sud je dozvolio izvrenje na nepokretnosti izvrnog dunika _______________, evidentirane na katastarkoj parceli br. ______, (po kulturi __________), povrine ______ m2, upisane u listu nepokretnosti br._____ KO ___________, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca. Kako je na predmetnoj nepokretnosti ve dozvoljeno izvrenje po rjeenju ovoga suda I.br. _____ od _______ god., u korist izvrnog povjerioca ____________, to je sud odredio da e se izvrenje na predmetnoj nepokretnosti sprovesti pristupanjem ranije odreenom izvrenju u predmetu I.br. _______. Na osnovu izloenog, a u skladu sa odredbom lana 148. ZIP-a, odlueno je kao u izreci rjeenja.

81

____________ SUD U ____________ Dana _____________ god. S U D I J A, _________________s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od 5 dana od dana prijema __________ sudu u __________, preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje rjeenja. Napomena: Rjeenje dostaviti i izvrnom povjeriocu u iju korist je ranije izvren upis.

82

Broj 59. Rjeenje o utvrivanju vrijednosti nepokretnosti (lan 156. ZIP-a)

I.br.______

___________ SUD U ___________, po sudiji __________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ______________ iz _____________ protiv izvrnog dunika _______________ iz ___________, radi naplate novanog potraivanja na nepokretnisti izvrnog dunika, dana ______ god., donio je R J E E NJ E

Utvruje se vrijednost nepokretnosti izvrnog dunika, evidentirane kao katastarska parcela br. _____ upisane u listu nepokretnosti br. _____ KO ___________, povrine _____ m2, u iznosu od ______. Utvruje se da na navedenoj nepokretnosti postoje sledea prava koja ostaju i poslije prodaje nepokretnosti: ______________________________________________(navesti stvarne i line slubenosti i stvarne terete).

O b r a z l o e nj e Na predlog izvrnog povjerioca, rjeenjem o izvrenju ovoga suda I.br. _____ od ______, koje je postalo pravnosnano dana ______ god., odreeno je izvrenje prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, blie opisane u stavu prvom izreke ovog rjeenja, a radi namirenja potraivanja izvrnog povjerioca utvrenog pravnosnanom i izvrnom presudom ovoga suda P.br. ______ od ______. Radi utvrivanja vrijednosti nepokretnosti izvrnog dunika, koja je predmet izvrenja, sud je odredio vjetaenje po vjetaku ___________________ struke. Vjetak ________________ je na dan ______ god. u prisustvu slubenog lica suda i stranaka izvrio uvidjaj predmetne nepokretnosti i u svom nalazu od _________ utvrdio da trina cijena za 1 m2, obzirom na mjesto gdje se nepokretnost nalazi i kvalitet zemljita iznosi _____, a ukupna vrijednost opisanog zemljita u stavu prvom izreke iznosi ______. Kako stranke nisu imale primjedbi na dati nalaz vjetaka ____________, to je sud isti u cjelosti prihvatio, pri emu je uzeo u obzir stvarne i line slubenosti koje terete predmetnu nepokretnost i posle prinudne prodaje, a koje su opisane u stavu drugom

83

izreke rjeenja, pa utvrdio da vrijednost opisane nepokretnosti, prema trinoj cijeni iznosi ______, kako je odlueno stavom prvim izreke rjeenja.

_____________ SUD U ____________ Dana ____________ god.

S U D I J A, ____________________ s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od 5 dana od dana prijema ____________ sudu u ___________, preko ovog suda. alba zadrava izvrenje rjeenja (lan 158. stav 1. ZIP-a).

84

Broj 60. Predlog zalonog povjerioca za obustavu izvrenja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika (lan 157. ZIP-a)

I.br. _______ _____________ SUDU U _____________ IZVRNI POVJERILAC: ____________ iz ____________ IZVRNI DUNIK: ____________ iz ____________ ZALONI POVJERILAC: ____________ iz ____________ PREDLOG ZALONOG POVJERIOCA za obustavu izvrenja Rjeenjem o izvrenju toga suda I.br. ______ od ______ god. odreeno je izvrenje prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca od ______. Dokaz: spisi toga suda I.br. ______ Zakljukom o prodaji I.br. ______ od ______ god. odreeno je da se nepokretnost ne moe prodati ispod utvrene vrijednosti od ______, na usmenom javnom nadmetanju. Iz lista nepokretnosti br. ______ KO ____________ vidi se da je na nepokretnosti izvrnog dunika kat. parcela br. ______, na osnovu rjeenja toga suda I. br. ______ od ______ god. u korist predlagaa _____________ upisano zalono pravo hipoteka za iznos duga od ______. Poto predlaga ____________, kao zaloni povjerilac na predmetnoj nepokretnosti jo od ______ god. , tj. prije izvrnog povjerioca ima pravo da se namiri iz prodajne cijene nepokretnosti, a kako procijenjena vrijednost predmetne nepokretnosti iznosi ______, to je oigledno da izvrni povjerilac _____________ nee moi ni djelimino namiriti svoje potraivanje. Stoga zaloni povjerilac, na osnovu lana 157. ZIP-a, blagovremeno predlae da se obustavi postupak izvrenja i donese R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE postupak izvrenja odreen rjeenjem ___________ suda u ___________ I.br. _____ od ______ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. U ___________, dana ___________ god. ZALONI POVJERILAC, ______________________

85

Broj 61. Zakljuak o prodaji nepokretnosti (lan 158. ZIP-a)

I.br. _______ _____________ SUD U ___________, po sudiji ___________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca _____________ iz _____________ protiv izvrnog dunika _______________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana ______ god., donio je ZAKLJUAK O PRODAJI 1. Odreuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti br. ______ KO ____________, kat. parcela br. _______ vlasnitvo izvrnog dunika, a sastoji se od ______________________________________. Vrijednost opisane nepokretnosti utvrene je pravnosnanim rjeenjem ovoga suda I.br. _____ od ______ god. u iznosu od _____. Na prvom roitu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne moe prodati ispod utvrene vrijednosti pod ta. 2. zakljuka. Na drugom roitu za prodaju nepokretnost se moe prodati ispod procijenjene vrijednosti, ali ne ispod dvije treine. Sud e na predlog stranke, koji mora biti podneen najkasnije 8 dana prije roita za prodaju, na roitu za prodaju zakljukom ponovo utvrditi vrijednost nepokretnosti, ako stranka uini vjerovatnim da se ta vrijednost znatno izmijenila od dana prethodnog utvrivanja vrijednosti nepokretnosti do dana prodaje. Ponudioci su duni da prije poetka nadmetanja poloe jemstvo u depozit suda u iznosu od ______, to predstavlja 10 % utvrene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima ija ponuda ne bude prihvaena vratie se novac poloen na ime jemstva odmah po zakljuenju nadmetanja. Najbolji ponudilac-kupac je duan da cijenu za koju je kupio nepokretnost poloi u depozit suda u roku od _____ dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne poloi cijenu prodaja e se oglasiti nevaeom i odrediti nova prodaja. U tom sluaju iz poloenog jemstva od strane kupca izmirie se trokovi nove prodaje i naknaditi razlika izmeu cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji. Ako je kupac izvrni povjerilac ije potraivanje dostie iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, duan je da na ime cijene poloi samo iznos potraivanja potreban za namirenje potraivanja obezbijeenih zalonim pravom, potraivanja izvrnih povjerilaca po ijem je predlogu odreeno izvrenje i naknade za line slubenosti i stvarne terete koji se prodajom gase. Izvrni povjerilac ije potraivanje ne dostie iznos cijene duan je da poloi razliku izmeu potraivanja i postignute cijene.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

86

8. 9. 10.

Kupac preuzima slubenosti i stvarne terete na ovoj nepokretnosti i to: ________________________________________________________________. Prvo roite za prodaju nepokretnosti odrae se dana ______ god. u _____ asova u prostorijama ovoga suda, u sobi br. _____ na _____ spratu. Zakljuak o prodaji objaviti na sudskoj oglasnoj tabli, u dnevnom listu _________. ___________ SUD U ___________ Dana _________ god. S U D I J A, _____________s.r.

Napomena: Zakljuak o prodaji osim strankama dostaviti zalonim povjeriocima, uesnicima u postupku i licima koja imaju upisano ili zakonsko pravo pree kupovine.

87

Broj 62. Zapisnik sa roita o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (lan 166. ZIP-a)

I.br. _____ ZAPISNIK Sastavljen u ___________ sudu u ____________, dana _______ godine na roitu za prodaju nepokretnosti, u predmetu izvrnog povjerioca ___________ iz _____________ protiv izvrnog dunika _______________ iz _______________, radi naplate novanog potraivanja od ______. PRISUTNI SU OD SUDA: Sudija _____________ Zapisniar _______________ OD STRANAKA: Izvrni povjerilac: ______________ Izvrni dunik: _______________ Poetak u _____ asova Prije poetka nadmetanja za prodaju nepokretnosti, sudija je utvrdio: - da u predmetu postoji list nepokretnosti za predmetnu nepokretnost na ime izvrnog dunika; - da je uredno sastavljen zakljuak o prodaji, da je protekao rok od 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu____________ i da je zakljuak dostavljen licima iz lana 158. stava 6. ZIP-a; - da je dana ______ god. izvren upis rjeenja o izvrenju u katastar nepokretnosti; - da je rjeenje o utvrivanju vrijednosti nepokretnosti postalo pravnosnano dana _____ god. Od pozvanih lica iz stava 6. lana 158. ZIP-a prisutni su: ____________ iz ____________, ____________ iz ____________.

Sudija zatim objavljuje da je predmet prodaje na ovom roitu nepokretnost izvrnog dunika evidentirana kao katastarska parcela br. ______, upisana u listu nepokretnosti br. ______ KO ____________, ukupne povrine ______m2, a radi naplate potraivanja izvrnog povjerioca po rjeenju o izvrenju br. _____ od ______, kao i izvrnog

88

povjerioca _____________ koji je pristupio izvrenju po rjeenju I.br. ______ od ______ god.. Na predmetnoj nepokretnosti nije upisano zalono pravo drugih povjerilaca.

Prodaja se vri putem usmenog javnog nadmetanja u kome mogu uestvovati lica koja su prethodno poloila u depozit suda jemstvo u iznosu od _____, kao jednu desetinu utvrene vrijednosti nepokretnosti. Na ovom prvom roitu nepokretnost se ne moe prodati ispod utvrene vrijednosti od _____. Kao ponudioci u javnom nadmetanju prijavili su se: 1. ____________ iz ____________, 2. ____________ iz ____________, ____________ iz ____________, kao i izvrni povjerilac ___________________. 3.

Svaki od ovih ponudilaca, osim izvrnog povjerioca poloio je u depozit suda jemstvo u iznosu od ______, to se utvruje iz izvjetaja raunovodstva suda. Poto je sudija utvrdio da su ispunjeni uslovi za odravanje roita za prodaju, objavljuje poetak javnog nadmetanja i poziva navedene uesnike da usmeno stavljaju ponude. Ponudioci stavljaju ponude za kupovinu nepokretnosti kako slijedi: 1 2 3 4 ____________ iz ____________ iznos od ______ ____________ iz ____________ iznos od ______ ____________ iz ____________ iznos od ______ ____________ iz ____________ iznos od ______

Poto je ponudilac ____________ iz ____________ ponudio najviu cijenu od _____, sudija poziva ponudioce da dalje stavljaju svoje ponude i saoptava da ako od sada, u _____ asova i _____minuta, po isteku 10 minuta niko drugi ne stavi povoljniju ponudu, odnosno veu cijenu, nadmetanje e se zakljuiti. Poto po isteku 10 minuta posle stavljanja najpovoljnije ponude niko od ostalih ponudilaca nije ponudio viu cijenu, sudija utvruje da je ponudilac ____________ iz ____________, ponudio najviu cijenu u iznosu od ______ za predmetnu nepokretnost, pa zakljuuje nadmetanje u _____ asova i donosi i objavljuje

RJEENJE O DOSUENJU NEPOKRETNOSTI

Ponudiocu ____________ iz ____________, dosuuje se nepokrenost izvrnog dunika koja se sastoji od ________________ sa zemljitem u povrini od _____ m2, kat. parcela br. _____, list nepokretnosti br. _____ KO ____________. Kupac ____________ iz ____________, je upoznat sa uslovima prodaje po zakljuku I.br. _____ od _____ god., pa se obavezuje da u rokovima iz tih uslova u depozit suda uplati kupovnu cijenu, s tim da e se u cijenu uraunati poloeni iznos jemstva. Roite je zakljueno u _____ asova.

89

Ponudiocima: ______________________________ po zakljuenom javnom nadmetanju vraeni su poloeni iznosi jemstva, to oni potvruju svojim potpisom na zapisnik. Otpravak rjeenja o dosuenju nepokretnosti objavie se na oglasnoj tabli suda i dostaviti strankama i svim ponudiocima, kao i ostalim uesnicima u ovom javnom nadmetanju, kao i licima iz lana 158. stava 6. ZIP-a. Stranke i ostali uesnici bez primjedbi na sadrinu zapisnika i postupak nadmetanja. Izvrni povjerilac _________________s.r. Izvrni dunik ________________s.r. Ponudioci: 1. ________________ s.r. 2. ________________ s.r. 3. ________________ s.r.

ZAPISNIAR, ______________s.r.

SUDIJA, _______________s.r.

90

Broj 63. Rjeenje o dosuenju nepokretnosti kupcu (lan 166. stav 5. ZIP-a).

I.br. ______ ___________ SUD U ___________, po sudiji ___________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, nakon odranog roita za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem, dana _____ god., donio je R J E E N JE Kupcu ____________ iz ____________, DOSUUJE SE nepokretnost izvrnog dunika koja se sastoji od __________________________ sa zemljitem u povrini od _____ m2, kat. parcela br. ______, list nepokretnosti br. ______ KO _____________. Kupac ____________ iz ____________, je duan da u roku od _____ dana u depozit suda uplati kupovnu cijenu, s tim da e se u cijenu uraunati poloeni iznos jemstva. O b r a z l o e nj e Na osnovu zakljuka o prodaji nepokretnosti I.br. ______ od ______ god. izvrena je prodaja dana ______ godine u prostorijama ovoga suda usmenim javnim nadmetanjem, nepokretnosti dunika opisane u izreci stava prvog ovoga rjeenja. Procjena vrijednosti ove nepokretnosti utvrena je pravnosnanim rjeenjem ovoga suda I.br. ______ od _____ godine, koji iznos je predstavljao najniu prihvatljivu ponudu za nadmetanje. Na prodaji za nadmetanje uestvovala su _____ lica, ali je najveu cijenu ponudio ponudilac naveden u izreci rjeenja. Stoga je sud na roitu utvrdio da je ponudilac ___________ iz ____________, dao najpovoljiju cijenu i objavio da se nepokretnost njemu dosuuje. Iz izloenog, a na osnovu lana 166. stava 5. ZIP-a, odlueno je kao u izreci. ____________ SUD U _____________ Dana ___________ god. S U D I J A, ___________________s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja nije dozvoljena posebna alba. Razlozi za albu na navedeno rjeenje mogu se iznositi u albi na rjeenje o predaji nepokretnosti (lan 166. stav 6. ZIP-a)

91

Broj 64. Rjeenje kojim se prodaja oglaava nevaeom (lan 168. stav 3. ZIP-a)

I.br. ______ ___________ SUD U _____________, po sudiji ____________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana ______ god., donio je R J E E NJ E Prodaja nepokretnosti izvrena na roitu za prodaju, odranom dana _____ god., OGLAAVA SE NEVAEOM, a rjeenje o dosuenju nepokretnosti donijeto dana ______ god., nakon prodaje, stavlja se van snage. Odreuje se nova prodaja predmetne nepokretnosti. Sud e donijeti zakljuak o prodaji kojim e se odrediti uslovi i nain nove prodaje, kao i vrijeme i mjesto odravanja drugog roita za prodaju. Iz poloenog jemtva izmirie se trokovi nove prodaje i naknaditi razlika izmeu cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji. O b r a z l o e nj e Na roitu za prodaju predmetne nepokretnosti odranom dana _____ god., nakon obavljenog nadmetanja, sud je predmetnu nepokretnost dosudio ____________ iz ____________, kao ponudiocu koji je ponudio najpovoljniju cijenu za predmetnu nepokretnost. Rjeenjem o dosuenju nepokretnosti I.br. _____, od ______ obavezan je kupac da u roku od _____ dana od prodaje, koji rok je odreen zakljukom o prodaji, poloi cijenu u depozit suda. Kako kupac u navedenom roku nije poloio cijenu u depozit suda, sud je u skladu sa lanom 168. stavom 2. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. ___________ SUD U ____________ Dana ____________ god. S U D I J A, ____________________s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog ____________sudu u ___________, preko ovog suda.

92

Broj 65. Rjeenje o predaji nepokretnosti kupcu (lan 169. ZIP-a)

I.br. ______ ___________ SUD U __________, po sudiji ___________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana _______ god., donio je R J E E NJ E Kupcu ____________ iz ____________ PREDAJE SE nepokretnost koja se sastoji od ____________________ upisane u listu nepokretnosti br. _____ KO ____________, kat.parcela br. _____. Po pravnosnanosti ovog rjeenja, na nepokretnosti oznaene u stavu prvom, u javnu knjigu upisati pravo svojine u korist kupca. Upis e sprovesti nadleni optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. O b r a z l o e nj e Pravnosnanim rjeenjem ovoga suda I.br. _____ od ______ god. dosuena je nepokretnost opisana u stavu prvom izreke kupcu _______________ iz _____________. Kupac je dana _______ god. u sudski depozit poloio kupoprodajnu cijenu u iznosu od _______, pa kako su ispunjeni uslovi iz lana 169. ZIP-a, sud je odluio kao u izreci. ____________ SUD U ____________ Dana __________ god. S U D I J A, ________________s.r. PRAVNA POUKA:Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog __________ sudu u ___________, preko ovog suda. alba ne zadrava izvrenje rjeenja.

93

Broj 66. Rjeenje o obustavi izvrenja (lan 171. ZIP-a)

I.br. ______ ____________ SUD U ___________, po sudiji _________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana ______ god., donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE izvrenje odreeno rjeenjem ovoga suda I.br.______ od ______ god. i ukidaju sprovedene izvrne radnje. O b r a z l o e nj e Rjeenjem o izvrenju ovoga suda I.br. _____ od ______ god. odreeno je izvrenje radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca prodajom nepokretnosti izvrnog dunika ____________ iz ____________, evidentirane u listu nepokretnosti br. _____, KO ____________, kat. parcela br. ______, (po kulturi ________), povrine ______ m2. U postupku izvrenja predmetna nepokretnost se nije mogla prodati ni na drugom roitu za prodaju, koje je odrano dana ______ god., a izvrni povjerilac u roku odreenom lanom 171. stavom 2. ZIP-a, nije stavio predlog za odravanje novog roita, pa su se u skladu sa odredbom lana 171. stava 3. ZIP-a stekli uslovi za obustavu izvrenja, sa kojih razloga je odlueno kao u izreci. ____________ SUD U ____________ Dana ____________ god. S U D I J A, ______________________s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog ___________ sudu u ___________, preko ovog suda.

94

Broj 67. Rjeenje o upuivanju na parnicu radi osporavanja potraivanja (l. 178. i l. 179. ZIP-a)

I.br. ______

____________ SUD U _____________, po sudiji _____________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana _______ god., donio je R J E E NJ E UPUUJE SE ____________, da u roku od _____ dana pokrene parnini postupak radi osporavanja potraivanja ___________________. Namirenje lica ije je potraivanje osporeno odlae se do okonanja parninog postupka koji e pokrenuti _______________, u roku odreenom stavom prvim izreke. Iznos od ______, koji se odnosi na osporeno potraivanje poloie se u sudski depozit.

O b r a z l o e nj e

U postupku izvrenja radi namirenja novanog potraivanja izvrnog povjerioca prodajom nepokretnosti izvrnog dunika sud je nakon pravnosnanosti rjeenja o predaji nepokretnosti kupcu, I.br. _____, od _____ god., pristupio namirenju povjerilaca. Kako je ____________ iz ____________, na roitu za diobu odranom dana _____ god. osporio potraivanje ________________, to ga je sud u skladu sa odredbom lana 179. ZIP-a uputio da, u roku oznaenom u stavu prvom izreke rjeenja, pokrene parnini postupak radi osporavanja potraivanja. Kako od ishoda parninog postupka zavisi i odluka o namirenju ______________, sud je odloio donoenje rjeenja o namirenju u odnosu na _______________, do okonanja parninog postupka i naloio da se iznos na koji se odnosi osporeno potraivanje poloi u sudski depozit. Na osnovu izloenog, a primjenom lana 179. st. 1. i 2. ZIP-a odlueno je kao u izreci.

95

____________ SUD U _____________ Dana ____________ god. S U D I J A, ____________________ s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog ___________ sudu u ____________, preko ovog suda.

96

Broj 68. Rjeenje o namirenju povjerilaca (lan 185. ZIP-a)

I.br. ______

_____________ SUD U ___________, po sudiji _______________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, posle odranog roita za diobu, dana _____ god., donio je RJEENJE O NAMIRENJU Iz iznosa od ______ , postignutog prodajom nepokretnosti izvrnog dunika namiruju se: 1 Trokovi izvrnog postupka: izvrnom povjeriocu ____________ iz ____________ u iznosu od _____; izvrnom povjeriocu ____________ iz ____________ u iznosu od _____ , to ukupno iznosi _____, Dabine dospjele za poslednju godinu koje terete prodatu nepokretnost u iznosu od _____, Potraivanje povjerioca ____________ iz ____________ u iznosu od _____ na ime glavnog duga, obraunata kamata po ____% za vrijeme od ______ do ______ u iznosu od ______, trokovi parninog postupka u iznosu od ______, to iznosi ukupno ______. Potraivanja povjerioca ____________ iz ____________ sa ostalim podacima kao pod takom 3. Potraivanja zalonog povjerioca ____________ iz ____________ (dalje kao pod takom 3.). UKUPNO ZA NAMIRENJE POVJERILACA _____. UKUPNO RASPOREEN IZNOS OD ______ 6 Ostatak od _____ isplatiti izvrnom duniku.

97

O b r a z l o e nj e Dae se samo ako je bilo spornih pitanja.

_____________ SUD U ____________ Dana ___________ god. S U D I J A, _______________________s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog __________ sudu u __________, preko ovog suda. alba ne zadrava izvrenje rjeenja.

98

Broj 69. Rjeenje o brisanju prava i tereta (lan 186. ZIP-a)

I.br. ______

_____________ SUD U ___________, po sudiji ______________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ____________ protiv izvrnog dunika ____________ iz ____________, radi naplate novanog potraivanja prodajom nepokretnosti izvrnog dunika, dana ______ god., donio je R J E E NJ E ODREUJE SE brisanje prava i tereta _________________________ na nepokretnosti upisanoj u listu nepokretnosti br. _______ KO _____________. Rjeenje e sprovesti nadleni optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi nepokretnost. O b r a z l o e nj e Kako je rjeenje o namirenju ovoga suda I.br. _____ od _____ god. postalo pravnosnano dana ______ god., to je sud na osnovu lana 186. ZIP-a odredio da se briu navedena prava i tereti koji su upisani u javnoj knjizi na predmetnoj nepokretnosti, osim onih koji ostaju na nepokretnosti i poslije predaje kupcu ili koje je kupac preuzeo.

____________SUD U ___________ Dana ___________ god. S U D I J A, _______________________s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se uloiti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog ___________sudu u ___________, preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje rjeenja.

99

Glava etrnaesta POSEBNE ODREDBE O IZVRENJU NA IMOVINI PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA RADI NAPLATE NOVANOG POTRAIVANJA

Broj 70. Rjeenje o mjesnoj nenadlenosti (lan 190. ZIP-a)

I.br. ___________ ___________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi naplate novanog potraivanja, dana _____ god. donio je R J E E NJ E _________________ sud u _____________ OGLAAVA SE MJESNO NENADLENIM za odluivanje o predlogu za izvrenje i za sprovoenje izvrenja u ovoj pravnoj stvari. Po pravosnanosti rjeenja spise predmeta ustupiti _______________sudu u ____________, kao stvarno i mjesno nadlenom sudu. O b r a z l o e nj e Prema odredbi lana 190. ZIP-a, za odluivanje o predlogu za izvrenje i za sprovoenje izvrenja na novanim sredstvima na raunu izvrnog dunika kod banke, mjesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi sjedite banke ili sud na ijem se podruju nalazi organizacioni dio banke kod koje se vodi raun izvrnog dunika. Kako se raun izvrnog dunika vodi kod banke ________________ koja se nalazi na podruju mjesne nadlenosti ___________ suda, to je na osnovu navedenog zakonskog propisa sud odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

100

Broj 71. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima prenosom sa rauna izvrnog dunika (l. 192. i 193.ZIP-a)

I.br. ___________ ____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi naplate novanog potraivanja, dana _____ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude (rjeenja, izvrne sudske odluke, sudskog poravnanja, odluke i poravnanja koje su kao izvrne isprave predviene posebnim zakonom) _________ suda P.br. _________ od ______ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _______ do isplate, trokova parninog postupka od ______ i trokova isvrnog postupka u iznosu od _______. ODREUJE SE IZVRENJE na novanim sredstvima izvrnog dunika i nalae __________ banci, kod koje izvrni povjerilac i izvrni dunik imaju raune, da sa rauna izvrnog dunika prenese na raune izvrnog povjerioca kod (iste) ______________ banke, novanu trabinu u iznosu od _____ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od _______ i trokova izvrnog postupka u iznosu od ______. ZABRANJUJE SE _______________ banci da sa rauna izvrnog dunika vri isplate izvrnom duniku ili treim licima sve dok ovo rjeenje ne bude sprovedeno u cjelini i da o eventualnim smetnjama prilikom sprovoenja ovog rjeenja obavijesti izvrnog povjerioca i ovaj sud. Prenos, odnosno isplata po ovom rjeenju vri se prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje (lan 193. stav 2. ZIP-a). DNA Rjeenje o izvrenju dostavlja se CBCG na sprovoenje.

101

Broj 72.

Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima prenosom sa rauna izvrnog dunika (l. 193. i 194.ZIP-a)

I.br. ___________ ____________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi naplate novanog potraivanja, dana _____ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude (rjeenja , izvrne sudske odluke, sudskog poravnanja i odluke i poravnanja koje su kao izvrne isprave predviene posebnim zakonom) _________ suda P.br. _________ od _______ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od ______ i trokova izvrnog postupka od ______ . ODREUJE SE IZVRENJE na novanim sredstvima izvrnog dunika i nalae ________________ banci, kod koje se vode novana sredstva izvrnog dunika da sa njegovih rauna kod ________________ banke prenese na raune izvrnog povjerioca broj _________ kod ______________ banke, novanu trabinu u iznosu od ________ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od _____ trokova izvrnog postupka _____ . ZABRANJUJE SE _______________ banci da sa rauna izvrnog dunika vri isplate izvrnom duniku ili treim licima sve dok ovo rjeenje ne bude sprovedeno u cjelini i da o eventualnim smetnjama prilikom sprovoenja ovog rjeenja, obavijesti izvrnog povjerioca i ovaj sud. Prenos, odnosno isplata po ovom rjeenju vri se prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

102

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje (lan 193. stav 2. ZIP-a) DNA Rjeenje o izvrenju dostavlja se CBCG na sprovoenje.

103

Broj 73. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima na raunu (raunima) prema solidarnim izvrnim dunicima (lan 197. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi naplate novanog potraivanja izvrne isprave prema solidarnim izzvrnim dunicima, dana ______ god. donio je R J E E NJ E

Na osnovu izvrne isprave pravosnane presude (rjeenja, izvrne sudske odluke, sudskog poravnanja i odluke i poravnanja koje su kao izvrne isprave predviene posebnim zakonom) _________ suda P.br. _________ od _____ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od _______ trokova izvrnog postupka od _____. ODREUJE SE IZVRENJE na novanim sredstvima na raunima solidarnih izvrnih dunika : 1. ___________ iz __________ , 2. ___________ iz ____________, 3. _________ iz ___________. NALAE SE ________________ banci kod koje se vode novana sredstva solidarnih izvrnih dunika da sa rauna solidarnih izvrnih dunika broj ________________, broj ___________, broj ______________ prenese na iro raun izvrnog povjerioca broj _____________ kod _____________ banke, novanu trabinu u iznosu od _____ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od _____ i trokova izvrnog postupka od _____ po redosljedu kako su navedeni u ovom rjeenju. Ako na raunu prvog solidarnog izvrnog dunika sa kojeg je naloena isplata nema sredstava, naplata e se izvriti sa rauna sledeeg solidarnog izvrnog dunika, sve dok ovo rjeenje ne bude realizovano u cjelosti. ZABRANJUJE SE _______________ banci da sa iro rauna solidarnih izvrnih dunika vri isplate solidarnim izvrnim dunicima ili treim licima sve dok ovo rjeenje ne bude sprovedeno u cjelini i da o eventualnim smetnjama prilikom sprovoenja ovog rjeenja, obavijesti izvrnog povjerioca i ovaj sud.

104

Prenos, odnosno isplata po ovom rjeenju vri se prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje (lan 193. stav 2. ZIP-a). DNA: Centralna banka e, poto je izvrena blokada rauna izvrnog dunika koga je izvrni povjerilac odredio kao prvog solidarnog izvrnog dunika, naloiti naplatu sa rauna kod banke oznaene u rjeenju, a ako na njegovim raunima nema sredstava, naplata e se izvriti sa rauna solidarnog izvrnog dunika kod drugih banka.

105

Broj 74. Rjeenje o izvrenju na novanim sredstvima na deviznom raunu izvrnog dunika (l. 194. i 198. ZIP-a)

I.br. __________ ____________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca _________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi naplate novanog potraivanja prenosom sredstva sa deviznog rauna, dana _____ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave - pravosnane presude (rjeenja, izvrne sudske odluke, sudskog poravnanja i odluke i poravnanja koje su kao izvrne isprave predviene posebnim zakonom) _________ suda P.br. _________ od _______ god., radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od _______ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od ______ trokova izvrnog postupka ______ . ODREUJE SE IZVRENJE na novanim sredstvima izvrnog dunika i nalae ________________ banci kod koje se vode novana sredstva izvrnog dunika da sa njegovog rauna broj ________________ prenese na raun izvrnog povjerioca broj _____________ kod _____________ banke, novanu trabinu u iznosu od _____ sa pripadajuom zakonskom (domicilnom) kamatom poev od _________ do isplate, trokova parninog postupka od _____ i trokova izvrnog postupka od ______. ZABRANJUJE SE _______________ banci da sa iro rauna izvrnog dunika vri isplate izvrnom duniku ili treim licima sve dok ovo rjeenje ne bude sprovedeno u cjelini i da o eventualnim smetnjama prilikom sprovoenja ovog rjeenja, obavijesti izvrnog povjerioca i ovaj sud. Prenos, odnosno isplata po ovom rjeenju vri se prije pravosnanosti rjeenja o izvrenju. Ako na raunima izvrnog dunika kod ___________, nema novanih sredstava CBCG naloie banci kod koje se vodi devizni raun izvrnog dunika, da izvri prenos sredstava sa tog rauna preraunatih u eurima po kursu na dan prenosa u korist rauna izvrnog povjerioca, istog dana na zahtjev CBCG.

106

Dok ne izvri zahtjev CBCG, _____________banka kod koje se vodi devizni raun izvrnog dunika, ne moe izvriti naloge izvrnog dunika koji se odnose na raspolaganje sa sredstvima na njegovom deviznom raunu. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

107

Broj 75. Rjeenje o izvrenju po ugovoru o zalozi na pokretnim stvarima (lan 20. st. 3. - 9. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca _________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ___________________, odluujui po predlogu povjerioca radi izvrenja po ugovoru o zalozi na pokretnim stvarima, dana _____ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu Ugovora o zalozi pokretnih stvari br. ___________ od _______ god., (prijavljenog u Registru zaloge kod Privrednog suda u Podgorici pod rednim broj R.br. __________ dana ______ god.) ODREUJE SE IZVRENJE plenidbom i predajom u dravinu izvrnom povjeriocu zaloene stvari do namirenja novanog potraivanja izvrnog povjerioca. Sud odreuje za izvritelja _____________, kojem nalae da oduzme zaloene stvari __________________ od zalogodavca i iste preda u dravinu zalogoprimcu ili licu koje zalogoprimac ovlasti. Zalogoprimac je duan da predujmi trokove izvrnog postupka u iznosu _____. alba protiv ovog rjeenja ne odlae sprovoenje izvrenja.

O b r a z l o e nj e Izvrni povjerilac je u predlogu za izvrenje naveo da su stranke radi obezbjeenja plaanja po Ugovoru o zajmu br. ___________ od _______ god. zakljuile Ugovor o zalozi pokretnih stvari u korist izvrnog povjerioca (koji je prijavljen u Registru zaloge kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem R.br. _________ dana ______ god.), a predmet zaloge ine ____________________________. Kako je krajnji rok bio __________ za ispunjenje obaveze a izvrni dunik nije ispunio navedenu obavezu, izvrni povjerilac predlae donoenje rjeenja o predaji pokretnih stvari u dravinu izvrnom povjeriocu. Povodom predloga odrano je roite dana ________ god. na kojem je utvreno da postoji perfektuirana ugovorna zaloga i da izvrni dunik nije ispunio obavezu iz pravnog posla koji je obezbjeen ugovornom zalogom, a izvrni dunik, iako uredno obavijeten nije pristupio na roite.

108

Kako su ispunjeni uslovi iz lana 20. st. 3. - 9. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja sud je pozivom na navedeni zakonski propis odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

109

Glava petnaesta IZVRENJE NA AKCIJAMA I IZVRENJE NA UDJELU U PRIVREDNOM DRUTVU

Broj 76. Rjeenje o izvrenju radi naplate novanog potraivanja na akcijama plenidbom i procjenom (lan 203. ZIP-a)

I.br. ___________ ____________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz _________________, _________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu povjerioca, radi izvrenja na akcijama plenidbom, procjenom i prodajom, dana _____ god. donio je

R J E E NJ E

Usvaja se predlog izvrnog povjerioca za izvrenje, na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ______________ suda u _____________ P.br. __________ od ___________, radi naplate novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ______, na ime glavnog duga sa pripadajuom kamatom poev od ____________ pa do isplate trokova parninog postupka u iznosu od _______, kao i trokova izvrenja po odluci suda. ODREUJE SE IZVRENJE plenidbom, procjenom i prodajom _________ (br. akcija) _______________ (naziv AD) iz _________________(sjedite AD), trinog simbola __________, u vlasnitvu izvrnog dunika. Plenidba na akcijama vri se dostavljanjem ovog rjeenja Centralnoj Depozitarnoj Agenciji iz Podgorice, koja e izvriti upis izvrenja danom prijema rjeenja o izvrenju upisom, zabiljebe izvrenja na vlasnikom raunu izvrnog dunika br. ________ u Centralnom Registru i depozitariju Centralne Depozitarne Agencije od kog trenutka se akcije smatraju zaplijenjenim. Upis izvrnosti ima pravno dejstvo od dana upisa u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji od kojeg momenta dunik ne moe raspolagati zaplijenjenim akcijama. Izvrni povjerilac ovom plenidbom - upisom stie zalono pravo na akcijama I pravo da svoje potraivanje namiri i u sluaju da tree lice docnije stekne pravo svojine na akcijama.

110

Zabranjuje se CDA da na zaplijenjenim akcijama vri bilo koji upis na osnovu raspolaganja izvrnog dunika i nalae da bez odlaganja, obavijesti sud o svakoj promjeni u pogledu zaplijenjenih akcija, posebno o prinudnom izvrenju radi naplate kojeg drugog potraivanja ili o obezbjeenju takvog potraivanja. Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae zaplijenjenim akcijama pod prijetnjom krivino pravne odgovornosti. Po pravosnanosti rjeenja o odreivanju izvrenja sud e, posebnim rjeenjem izvriti procjenu vrijednosti zaplijenjenih akcija, a prodaju i namirenje izvrie na osnovu posebnog zakljuka o prodaji akcija.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

111

Broj 77. Rjeenje o izvrenju plenidbom akcija po Ugovoru o zalozi (lan 20. st. 3. i 6. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbeenja potraivanja, lan 89. st.1. Zakona o hartijama od vrijednosti i lan 15. Pravila CDA)

I.br. ___________ ____________ sud u ____________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari zalonog povjerioca (zalogoprimca) __________________ iz _________________ protiv zalonog dunika (zalogodavca) _____________________ iz __________, _________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica) odluujui po predlogu zalonog povjerioca (zalogoprimca) radi izvrenja plenidbom akcija po Ugovoru o zalozi, dana _______ god. donio je

R J E E NJ E

USVAJA SE predlog zalonog povjerioca - zalogoprimca za izvrenje, na osnovu Ugovora o zalozi akcija kao izvrne isprave zakljuenog dana ______ god. izmeu zalogodavca ___________ iz ____________ i zalogoprimca ______________ iz _______________, prijavljenog u Registru zaloge kod Privrednog suda u Podgorici pod R. br. ____________ dana _____ god., a upisanog na vlasnikom raunu izvrnog dunika br.____ u Registru i depozitariju CDA, dana _____________, kojim se u zalogu daje _____________(broj akcija) _____________ (naziv akcionarskog drutva) iz ________________ (sjedite akcionarskog drutva), trinog simbola __________, u vlasnitvu zalonog dunika - zalogodavca. ODREUJE SE IZVRENJE PLENIDBOM, __________ (broj akcija) __________________ (naziv akcionarskog drutva) iz ___________________, (sjedite akcionarskog drutva) trinog simbola ________________ u vlasnitvu zalonog dunika zalogodavca. Upis izvrenja plenidbom vri Centralna Depozitarna Agencija AD Podgorica odmah po prijemu rjeenja o izvrenju, upisom zabiljebe izvrenja plenidbom na vlasnikom raunu izvrnog dunika br. _______ u Centralnom Registru i depozitariju Centralne Depozitarne Agencije, od kog trenutka se akcije smatraju zaplijenjenim. Upis izvrenja ima pravno dejstvo od dana upisa u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji. Zabranjuje se Centralnoj Depozitarnoj Agenciji da na zaplijenjenim akcijama vri bilo koji upis na osnovu raspolaganja zalonog dunika. Zabranjuje se zalonom duniku da raspolae zaplijenjenim akcijama pod prijetnjom krivino-pravne odgovornosti.

112

Zaloni povjerilac - zalogoprimac duan je da predujmi trokove izvrnog postupka u iznosu _____. Po pravosnanosti ovog rjeenja, zaloni povjerilac - zalogoprimac radnje procjene vrijednosti zaplijenjenih akcija, prodaje i namirenja izvrie u skladu sa zakonskim i ugovornim ovlaenjima Alternativa poslednjem stavu izreke: Po pravosnanosti ovog rjeenja zaloni povjerilac - zalogoprimac, radnje procjene vrijednosti zaplijenjenih akcija, prodaje i namirenja izvrie shodno odredbama lana 20. st.11. - 16. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja, Zakona o hartijama od vrijednosti i Ugovornim ovlaenjima. O b r a z l o e nj e Zaloni povjerilac - zalogodavac je u predlogu za izvrenje naveo da su stranke radi obezbjeenja plaanja po Ugovoru o zajmu br. _________ od _____ god. zakljuile Ugovor o zalozi akcija u korist zalonog povjerioca - zalogodavca, koji je prijavljen u Registru zaloge kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem R.br. ___________ dana ______ god., a kod CDA u Podgorici u Centralnom Registru nematerijalizovanih hartija od vrijednosti dana ______ god.. Predmet zaloge ine _______________ (broj akcija) ____________ (naziv akcionarskog drutva) iz _____________ (sjedite akcionarskog drutva), trinog simbola ________________, u vlasnitvu zalonog dunika - zalogodavca. Kako je krajnji rok za ispunjenje obaveze bio _______________, a zaloni dunik - zalogodavac nije ispunio navedenu obavezu, zaloni povjerilac - zalogoprimac predlae donoenje rjeenja o predaji akcija u dravinu zalonog dunika zalogodavaca. Povodom predloga odrano je roite dana _____ god. na kojem je utvreno da postoji perfektuirana ugovorna zaloga i da zaloni dunik - zalogodavac nije ispunio obavezu iz pravnog posla koji je obezbjeen ugovornom zalogom. Kako su ispunjeni uslovi iz lana 20. Zakona o zalozi kao sredstva obezbjeenja potraivanja, lana 89. st. 1. Zakona o hartijama od vrijednosti i lana 15. Pravila CDA, sud je odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

113

Broj 78. Rjeenje o utvrenju - procjeni vrijednosti akcija kada se akcijama nije trgovalo (lan 203. stav 1. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari zalonog povjerioca (zalogoprimca) __________________ iz _________________ protiv zalonog dunika (zalogodavca) _____________________ iz _________, _________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica) odluujui po predlogu zalonog povjerioca (zalogoprimca) radi izvrenja na akcijama po Ugovoru o zalozi, dana _____ god. donio je R J E E NJ E UTVRUJE SE vrijednost _______ (broj akcija), akcija _____________ (naziv akcionarskog drutva) iz ______________ (sjedite A.D.), trinog simbola _______, u vlasnitvu zalonog dunika, upisanih na vlasnikom raunu zalonog dunika br. ____ u Registru i depozitariju Centralne Depozitarne Agencije na dan ________ god., u iznosu od _______. O b r a z l o e nj e Na predlog zalonog povjerioca, a na osnovu pravosnanog rjeenja ______________ suda __________ I.br. _________ od _______ god., odreeno je izvrenje prodajom akcija zalonog dunika, navedenih u izreci rjeenja, radi namirenja potraivanja zalonog povjerioca utvrenog pravosnanom presudom ovog suda P.br._________ od _______ god.. Radi utvrivanja vrijednosti akcija zalonog dunika, sud je pribavio miljenje ovlaenog uesnika na tritu hartija od vrijednosti ________ (naziv ovlaenog uesnika) iz _______________, (sjedite ovlaenog uesnika) koji obavlja brokerske poslove o vrijednosti predmetnih akcija, koje je isti dao u skladu sa pravilima svoje struke i na osnovu istog utvrdio da ukupna vrijednost _______ akcija iznosi _______ . __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

114

Broj 79. Rjeenje o utvrenju vrijednosti akcija kada se akcijama trgovalo (lan 203. stav 1. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari zalonog povjerioca (zalogoprimca) __________________ iz _________________ protiv zalonog dunika (zalogodavca) _____________________ iz ___________, ___________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu zalonog povjerioca (zalogoprimca) radi izvrenja na akcijama plenidbom, procjenom prodajom akcija, dana ______ god. donio je R J E E NJ E UTVRUJE SE vrijednost ________ (broj akcija) akcija __________________ (naziv akcinarskog drutva) iz ______________, trinog simbola _______, u vlasnitvu zalonog dunika, upisanih na vlasnikom raunu zalonog dunika br. ____ u Registru i depozitariju Centralne Depozitarne Agencije na dan _______ god., u iznosu od _____. O b r a z l o e nj e Na predlog zalonog povjerioca, a na osnovu pravosnanog rjeenja ______________ suda __________ I.br. _________ od _______ god., odreeno je izvrenje prodajom akcija zalonog dunika, navedenih u izreci rjeenja, radi namirenja potraivanja zalonog povjerioca utvrenog pravosnanom presudom ovog suda P.br._________ od ______ god.. Radi utvrivanja vrijednosti akcija zalonog dunika, sud je pribavio miljenje ovlaenog uesnika na tritu hartija od vrijednosti ________ (naziv ovlaenog uesnika) iz _______________, (sjedite ovlaenog uesnika), koji obavlja brokerske poslove o visini ponderisane prosjene cijene tih akcija ostvarene na berzama (ima ih dvije) na dan ________ koji je predhodio danu davanja miljenja i na osnovu istog utvrdio da ukupna vrijednost _______ akcija iznosi ______. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

115

Broj 80. Zakljuak o prodaji akcija radi naplate novanog potraivanja (lan 205.ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u _________, kao izvrni , po sudiji ________________, u pravnoj stvari zalonog povjerioca (zalogoprimca) _____________ iz _____________ protiv zalonog dunika (zalogodavca) ________________ iz ____________________, ____________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu zalonog povjerioca (zalogoprimca) radi izvrenja na akcijama, dana ____ god. donio je Z A K LJ U A K O PRODAJI ODREUJE SE PRODAJA ____________________ (br. akcija) akcija _____________ (naziv AD) iz ____________________ (sjedite AD), trinog simbola _______________ u vlasnitvu zalonog dunika - zalogodavca, upisanih na vlasnikom raunu izvrnog dunika br. ________ u Registru i depozitarju Centralne Depozitarne Agencije. Vrijednost navedenih akcija utvrena je pravosnanim rjeenjem ovog suda I.br. ________ od _____ god. u iznosu od _____. Prodaja akcija obavie se na _________________ berzi (ima ih dvije), preko ovlaenog uesnika na tritu hartija od vrijednosti koji obavlja brokerske poslove ___________ (naziv ovlaenog uesnika) iz _____________ (sjedite ovlaenog uesnika). Akcije se ne mogu prodati ispod vrijednosti utvrene rjeenjem o izvrenju I.br. __________od ______ god. Sud e na predlog stranke, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije poetka prodaje, zakljukom ponovo utvrditi vrijednost akcija, ako stranka uini vjerovatnim da se ta vrijednost znatno izmijenila od dana predhodnog utvrivanja vrijednosti akcija, do dana prodaje. Novana sredstva od prodatih akcija CDA e prenijeti na sudski depozit broj ________ kod ______________ u _____________. Ako se akcije ne prodaju po utvrenoj vrijednosti u roku od 30 od dana poetka prodaje, zaloni povjerilac moe zahtijevati izvrenje prenosom navedenih akcija u svojinu umjesto isplate. Ako se akcije ne prodaju po utvrenoj vrijednosti u roku od 15 dana od dana poetka prodaje, iste se, na predlog zalonog povjerioca, u naknadnom roku od 15

116

dana, mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti, ali ne ispod dvije treine vrijednosti iz stava dva ovog zakljuka.

Ako zaloni povjerilac u roku od 8 dana po isteku zadnjeg dana prodaje, ne stavi zahtjev za prenos navedenih akcija u svojinu ili predlog za prodaju akcija ispod utvrene vrijednosti, postupak e se obustaviti. Prodaja akcija na __________ berzi otpoee dana _______ god. Zakljuak o prodaji objaviti u dnevnom listu ________ i na oglasnoj tabli suda. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ Napomena:Zakljuak o prodaji osim strankama dostaviti zalonim povjeriocima, uesnicima u postupku i licima koja imaju upisano ili zakonsko pravo pree kupovine. Napomena: Kod neuspjele prve prodaje akcija odstupljeno je od odredbe lana 89. ZIP-a, jer se on odnosi samo na rokove sudske prodaje tjelesnih pokretnih stvari, jer priroda i nain prodaje propisan Zakonom o hartijama od vrijednosti izistkuju krae rokove i potovanje njihovih internih pravila.

117

Broj 81. Zakljuak o prodaji akcija radi naplate novanog potraivanja (l. 205. u vezi l. 88. ZIP-a)

I.br. ___________ ______________ sud u _________, kao izvrni , po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, ____________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi izvrenja na akcijama, dana ______ god. donio je Z A K LJ U A K O PRODAJI ODREUJE SE PRODAJA ____________________ (br. akcija) akcija _____________ (naziv AD) iz ____________________ (sjedite AD), trinog simbola _______________ u vlasnitvu izvrnog dunika, upisanih na vlasnikom raunu izvrnog dunika br. ________ u Registru i depozitarIju Centralne Depozitarne Agencije. Vrijednost navedenih akcija utvrena je pravosnanim rjeenjem ovog suda I.br. ________ od ___________ u iznosu od ______. Prodaja akcija obavie se na _________________ berzi (ima ih dvije), preko ovlaenog uesnika na tritu hartija od vrijednosti koji obavlja brokerske poslove _______________ (naziv ovlaenog uesnika) iz _____________ (sjedite ovlaenog uesnika). Akcije se ne mogu prodati ispod vrijednosti utvrene rjeenjem o izvrenju I.br. __________od ______ god.. Ako se akcije ne prodaju po utvrenoj vrijednosti u roku od 30 dana od dana poetka prodaje, iste se, na predlog izvrnog povjerioca, u naknadnom roku od 30 dana, mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti, ali ne ispod dvije treine vrijednosti iz stava dva ovog zakljuka.

Sud e na predlog stranke, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije poetka prodaje, zakljukom ponovo utvrditi vrijednost akcija, ako stranka uini vjerovatnim da se ta vrijednost znatno izmijenila od dana predhodnog utvrivanja vrijednosti akcija do dana prodaje. Novana sredstva od prodatih akcija CDA e prenijeti na sudski depozit broj _________________ kod _________ u Podgorici.

118

Ako je kupac izvrni povjerilac ije potraivanje dostie iznos postignute cijene na berzi i ako bi se mogao namiriti iz prodajne cijene nije duan da uplati iznos postignute cijene pa je CDA obavezna da izvri saldiranje ove transakcije bez uplate sredstava. Izvrni povjerilac ije potraivanje ne dostie iznos cijene duan je da uplati razliku izmeu iznosa potraivanja i postignute cijene, pa je CDA obavezna da saldiranje ove transakcije izvri na osnovu uplate ove razlike sredstava. Prodaja akcija na __________ berzi otpoee dana ______ god. Zakljuak o prodaji objaviti u dnevnom listu ________ i na oglasnoj tabli suda. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ Napomena:Zakljuak o prodaji osim strankama, dostaviti zalonim povjeriocima, uesnicima u postupku i licima koja imaju upisano ili zakonsko pravo pree kupovine.

119

Broj 82. Rjeenje o namirenju iz vrijednosti prodatih akcija (lan 205. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari zalonog povjerioca (zalogoprimca) __________________ iz _________________ protiv zalonog dunika (zalogodavca) _____________________ iz ____________, _________(matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu zalonog povjerioca (zalogoprimca) radi izvrenja na akcijama, dana ______ god. donio je

R J E E NJ E

Iz iznosa od ______, dobijenog prodajom ________ (broj akcija), akcija _____________ (naziv A.D.), iz _____________ (sjedite A.D.), trinog simbola __________ u vlasnitvu zalonog dunika - zalogodavca, upisanih na vlasnikom raunu zalonog dunika br. ____ u Registru i depozitariju Centralne Depozitarne Agencije, NAMIRUJU SE: 1. Trokovi izvrnog postupka: zalonog povjeriocu (zalogoprimcu) - u iznosu od ______, 2. Potraivanje zalonog povjerioca (zalogoprimca) u iznosu od ______ na ime glavnog duga, obraunata kamata u iznosu za period od ________ do _________ god., trokovi parninog postupka u iznosu od ______, 3. Potraivanje izvrnog povjerioca (povjerilaca ukoliko ih ima vie sa podacima kao pod takom 2.) __________________ iz _____________. 4. Trokovi ovlaenog uesnika u iznosu od Depozitarne Agencije u iznosu od ______. Ukupno za namirenje izvrnih povjerilaca ______ Ostatak od _______ isplatiti zalonom duniku - zalogodavcu. ______ i tokovi Centralne

O b r a z l o e nj e Obrazloiti rjeenje ukoliko ima spornih pitanja

120

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, _______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

121

Broj 83. Rjeenje o izvrenju na udjelu u privrednom drutvu (lan 206. ZIP-a)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _________________ iz ___________, __________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu povjerioca radi izvrenja na udjelu u privrednom drutvu, dana ______ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ______________ suda u _____________ P.br. __________ od ________ god., radi naplate novanog potraivanja u iznosu od _______ ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika D.O.O. ________________ iz ___________, plenidbom i procjenom udjela u privrednom drutvu D.O.O. __________ iz __________, sa procentom uea ___ (25%) u vlasnitvu kapitala i prodajom do konanog namirenja izvrnog povjerioca. Plenidba udjela u privrednom drutvu vri se dostavljanjem ovog rjeenja Centralnom Registru Privrednog suda iz Podgorice koji je duan da po njemu postupi odmah. Izvrni povjerilac ovom plenidbom stie zalono pravo na udjelu izvrnog dunika D.O.O. ___________ iz ___________, pa se zabranjuje izvrnom duniku da raspolae zaplijenjenim udjelom u privrednom drutvu pod prijetnjom krivinopravne odgovornosti. Prodaji udjela pristupie se po pravosnanosti ovog rjeenja.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

122

alba ne odlae izvrenje. Napomena: Prije prodaje sud prethodno obavjetva lanove drutva i drutvo o prodaji udjela uz poziv da se u roku od 15 dana izjasne o postojanju interesa za kupovinu udjela Izvrni povjerilac je ovlaen da samostalno izvri upis steenog prava zaloge u Registru zaloga kod Privrednog suda u Podgorici (lan 15. stav 4. Zakona o zalozi kao sredstva obezbjeenja potraivanja Sl. list RCG Br. 38/02).

123

Broj 84. Rjeenje o izvrenju na udjelu u privrednom drutvu na osnovu Ugovora o zalozi kao izvrnoj ispravi (l. 206. ZIP-a i l. 20. stav 3. i 6. Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeenja potraivanja)

I.br. ___________ _____________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ______________, ___________ (matini broj fizikog lica identifikacioni broj pravnog lica), odluujui po predlogu povjerioca radi izvrenja na udjelu u privrednom drutvu, dana ______ god. donio je

R J E E NJ E NA OSNOVU UGOVORA O ZALOZI udjela u privrednom drutvu kao izvrne isprave zakljuenog dana _____ god. izmeu zalogodavca _______________, iz ___________ i zalogoprimca _______________, iz ________________, prijavljenog u Registru zaloge kod Privrednog suda u Podgorici pod R. br. _______ dana _____ god., radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ______, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika D.O.O., ________________ iz ___________ (vlasnika udjela), plenidbom udjela u privrednom drutvu D.O.O. _________________ iz _____________, sa procentom uea ___ (25%) u vlasnitvu kapitala. Plenidba udjela u privrednom drutvu vri se dostavljanjem ovog rjeenja Centralnom Registru Privrednog suda iz Podgorice koji je duan da po njemu postupi odmah. Izvrni povjerilac ovom plenidbom stie zalono pravo na udjelu izvrnog dunika D.O.O. (vlasnika udjela) ___________ iz ___________, pa se zabranjuje izvrnom duniku da raspolae zaplijenjenim udjelom u privrednom drutvu pod prijetnjom krivinopravne odgovornosti. Po pravosnanosti ovog rjeenja zaloni povjerilac - zalogoprimac, radnje procjene vrijednosti zaplijenjenog udjela, prodaje i namirenja izvrie u skladu sa zakonskim i ugovornim ovlaenjima.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

124

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje. Napomena: Prije prodaje sud prethodno obavjetva lanove drutva i drutvo o prodaji udjela uz poziv da se u roku od 15 dana izjasne o postojanju interesa za kupovinu udjela.

125

Glava esnaesta SUDSKI PENALI

Broj 85.Zahtjev izvrnog povjerioca da sud obavee izvrnog dunika nenovane obaveze na plaanje sudskih penala (lan 207. ZIP-a)

____________ SUDU U ____________ IZVRNI POVJERILAC: ___________ iz __________ IZVRNI DUNIK: ___________ iz ___________ ZAHTJEV IZVRNOG POVJERIOCA da se izvrni dunik obavee na plaanje sudskih penala Pravnosnanom i izvrnom presudom __________ suda u _________ P. br. ________, od _______ god. obavezan je izvrni dunik da u roku od 15 dana isporui izvrnom povjeriocu motorno vozilo marke ______, pod prijetnjom izvrenja. Dokaz: Pravnosnana presuda P. br. ______ od ______ god., sa klauzulom izvrnosti, u ovjerenom prepisu Izvrni dunik nije ispunio svoju obavezu, pa je usled toga izvrni povjerilac sprijeen da obavlja svoju profesionalnu djelatnost - taksi vozilom, zbog ega na osnovu lana 207. ZIP-a i lana 294. ZOO, predlae da sud donese R J E E NJ E Izvrnom duniku ____________ se odreuje naknadni rok od ____ dana da izvri svoju obavezu po pravnosnanoj presudi _________ suda u _________ P. br. _____ od _____ god. i izvrnom povjeriocu isporui motorno vozilo marke _______. Ukoliko izvrni dunik ne uzvri svoju obavezu ni u ovom naknadnom roku, duan je da izvrnom povjeriocu isplati sudske penale za svaki dan zakanjenja u iznosu od _______ na ime prosjene taksi norme, poev od isteka roka odreenog ovim rjeenjem.

U _______, dana ________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ___________________

126

Napomena: Na osnovu pravnosnanog rjeenja o plaanju sudskih penala, sud e na predlog izvrnog povjerioca donijeti rjeenje o izvrenju. Pravo na sudske penale ne pripada izvrnom povjeriocu od dana podnoenja predloga za izvrenje.

127

Broj 86. Rjeenje o plaanju sudskih penala (lan 207. stav 1. ZIP-a)

I. br. ___________ _______________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji ________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po zahtjevu izvrnog povjerioca radi plaanja sudskih penala, dana ________ god. donio je

R J E E NJ E ODREUJE SE izvrnom duniku ______________iz _______________ naknadni rok od 15 dana da izvri svoju obavezu utvrenu pravosnanom presudom __________ suda __________ P. br. __________ od _______ god. i izvrnom povjeriocu isporui (kompjuter, auto, osnovno sredstvo). Ukoliko izvrni dunik ne izvri svoju obavezu ni u naknadnom roku duan je da izvrnom povjeriocu isplati sudske penale za svaki dan zakanjenja u iznosu od po _______ poev od isteka roka odreenog ovim rjeenjem. Izvrni dunik je duan naknaditi izvrnom povjeriocu trokove izvrnog postupka u iznosu ______________ . ___________ SUD U __________ Dana ______________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

128

Broj 87. Rjeenje o odreivanju izvrenja o plaanju sudskih penala (lan 207. stav 2. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u _________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi izvrenja plaanjem sudskih penala, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnanog rjeenja _____________ suda u___________ ________ I. br. _________ od __________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika ________________ radi plaanja sudskih penala u iznosu od _______ i iznosa od ________ na ime trokova izvrnog postupka . O b r a z l o e nj e Rjeenjem ______________ suda u ___________ I. br. ______________ od _______________ god., odreen je izvrnom duniku naknadni rok od 15 dana da izvri obavezu po pravosnanoj presudi ______________ suda iz ______________ P. br. _____________ od _______________ god., a ukoliko u ostavljenom roku izvrni dunik ne izvri obavezu, duan je da izvrnom povjeriocu isplati, na ime sudskih penala, za svaki dan zakanjenja po __________ , poev od isteka roka odreenog rjeenjem. Kako izvrni dunik nije izvrio svoju obavezu ni u naknadnom roku, a rjeenje o izvrenju je postalo pravosnano dana __________ god., izvrni povjerilac je predloio donoenje rjeenja o izvrenju za plaanje sudskih penala jer nije predloio izvrenje sudske odluke. Sud je na osnovu lana 207. stava 2. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

129

Glava sedamnaesta PREDAJA POKRETNIH STVARI

Broj 88. Predlog za izvrenje radi predaje odreenih pokretnih stvari (lan 209. ZIP-a)

___________ SUDU U ____________ IZVRNI POVJERILAC: _____________iz _____________ IZVRNI DUZNIK: _____________ iz ____________

PREDLOG ZA IZVRENJE oduzimanjem i predajom odreenih stvari Pravnosnanom i izvrnom presudom __________ suda u ___________ P. br. _______ od _______ god., izvrni duznik je obavezan da izvrnom povjeriocu u roku od 15 dana preda sljedee pokretne stvari: ________________, kao i da mu naknadi trokove parninog postupka u iznosu od ______ . Dokaz: Izvrna isprava - sa klauzulom izvrnosti u ovjerenom prepisu. Kako izvrni duznik ovu obavezu nije ispunio u roku odreenom u odluci, izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu l. 208. i l. 209. ZIP-a, donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnane i izvrne presude _________suda u _________ P. br. ________ od _________ god., radi ostvarenja potraivanja izvrnog povjerioca, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________ oduzimanjem od izvrnog dunika i predajom izvrnom povjeriocu pokretnih stvari: _______________, koje se nalaze kod izvrnog dunika. Radi namirenja novanog potraivanja izvrnog povjerioca, na ime parninih trokova u iznosu od ______ i trokova izvrenja, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu, u ul. ___________ br. _____ u ___________. Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae popisanim stvarima uz upozorenje da postupanje protivno ovoj zabrani povlai krivinu odgovornost.

130

Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje. U __________, dana _______ god. IZVRNI POVJERILAC, ___________________

Napomena: Predlog za izvrenje za isporuku odreene koliine zamjenjivih stvari, po lanu 211. ZIP-a, sastavljen je na ovaj isti nain.

131

Broj 89. Rjeenje o izvrenju predajom odreene pokretne stvari koja se nalazi kod izvrnog dunika (lan 209. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi predaje pokretne stvari koja se nalazi kod izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E

Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ___________ suda u _______________ P. br. _______ od _________ god., na predlog izvrnog povjerioca, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________ iz _____________ i to : - oduzimanjem od izvrnog dunika personalnog raunara marke _________ i predajom istog uz potvrdu izvrnom povjeriocu, - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika koje se nau u njegovom stanu u _______________ radi namirenja poraivanja izvrnog povjerioca od __________ na ime naknade parninih trokova kao i trokova izvrenja _____________.

__________ SUD U __________ Dana _______________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

132

Broj 90. Rjeenje o izvrenju predajom pokretne stvari koja se nalazi kod treeg lica (lan 209. stav 3. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi predaje pokretne stvari koja se nalazi kod treeg lica, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ___________ suda u _______________ P. br. _______ od _________ god., na predlog izvrnog povjerioca, ODREUJE SE IZVRENJE protiv treeg lica _____________ iz _____________ i to : oduzimanjem od treeg lica personalnog raunara marke _________, vlasnitvo izvrnog dunika, i predajom istog uz potvrdu slubenom licu .

Zabranjuje se ______________ licu da personalni raunar marke ___________ preda izvrnom duniku a ovome se zabranjuje da ove stvari preuzme ili njome raspolae. Poziva se lice ___________________ da se u roku od ______ od dostavljanja ovog rjeenja, izjasni da li je voljan da preda navedenu stvar izvrnom povjeriocu odnosno slubenom licu. __________ SUD U __________ Dana ______________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

133

Broj 91. Zakljuak o obavjetenju izvrnom povjeriocu da odreene stvari nisu naene ni kod dunika ni kod treeg lica (lan 210. stav 2. ZIP-a)

I. br. ________ _________ SUD U _________, po sudiji _________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca __________ iz ___________ protiv izvrnog dunika ___________ iz ________, radi predaje pokretnih stvari, donio je dana _________ god. Z A K LJ U A K Obavjetava se izvrni povjerilac da pokretne stvari _____________ u postupku izvrenja po rjeenju ovoga suda I. br. _______ od ________ god., nisu naene ni kod izvrnog dunika ni kod treeg lica. Izvrni povjerilac moe u roku od tri dana od dana prijema ovog obavjetenja staviti predlog ovom sudu da se procijeni vrijednost stvari i rjeenjem odredi da izvrni dunik isplati iznos te vrijednosti (lan 210. ZIP-a). Ako izvrni povjerilac u odreenom roku ne stavi predlog da mu izvrni dunik isplati vrijednost stvari, sud e rjeenjem obustaviti izvrenje.

__________ SUD U ___________ Dana _________ god. S U D I J A, _________ s. r.

134

Broj 92. Predlog izvrnog povjerioca da se obavee izvrni dunik da isplati vrijednost stvari koje u postupku izvrenja nisu naene (lan 210. stav 2. ZIP-a)

I. br. __________ ___________ SUDU U ___________ IZVRNI POVJERILAC: _____________ iz _____________ IZVRNI DUZNIK: _____________ iz _____________ PREDLOG IZVRNOG POVJERIOCA za utvrivanje vrijednosti stvari i isplatu

Zakljukom toga suda I. br. ______ od ________ god. izvrni povjerilac je obavijeten da pokretne stvari, koje su predmet izvrenja po rjeenju toga suda I. br. _______ od _______ god. nisu naene ni kod izvrnog dunika, ni kod treeg lica. Izvrni povjerilac blagovremeno, u smislu lana 210. stav 2. ZIP-a stavlja predlog da sud procijeni vrijednost stvari ______________ i potom donese

R J E E NJ E 1. Utvruje se da pokretne stvari ___________ imaju trinu vrijednost od ukupno _________ . 2. Izvrni dunik je duan da u roku od _________ dana isplati izvrnom povjeriocu iznos od ________ , na ime protivvrijednosti navedenih stvari, ime se oslobaa obaveze predaje tih stvari po izvrnoj ispravi ___________ suda u ________ posl. br. _______ od ______ god., na osnovu koje je ovaj sud odredio izvrenje rjeenjem I. br. _______ od ________ god.

U ___________, dana _________ god.

IZVRNI POVJERILAC, __________________

135

Broj 93. Predlog izvrnog povjerioca da se obavee izvrni dunik da isplati zateznu kamatu na iznos procijenjene vrijednosti stvari koje nisu naene kod izvrnog dunika (lan 210. stav 3. ZIP-a)

I. br. _________ ______________ SUDU U _________ IZVRNI POVJERILAC: ___________ iz _____________ IZVRNI DUZNIK: ____________ iz ____________ PREDLOG ZA IZVRENJE radi naplate zatezne kamate na iznos procijenjene vrijednosti stvari Rjeenjem toga suda I. br. ______ od ______ god., utvrena je vrijednost pokretnih stvari koje nijesu naene kod izvrnog dunika u iznosu od _______ , i obavezan izvrni dunik da u roku od ______ dana isplati izvrnom povjeriocu iznos utvrene vrijednosti. Kako je navedeno rjeenje postalo pravnosnano dana ________ god., to izvrni povjerilac predlae da sud, radi naplate zatezne kamate na iznos procijenjene vrijednosti, u skladu sa odredbom lana 210. stav 3. ZIP-a, donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnanog rjeenja toga suda I. br. ________ od _________ god., a radi naplate zatezne kamate na iznos procijenjene vrijednosti stvari u uznosu od _________ , raunajui od ________ god., kao dana procjene, pa do isplate, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu, u ul. _________, br. __________, u ________. Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae popisanim stvarima uz upozorenje da postupanje protivno ovoj zabrani povlai krivinu odgovornost. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa stavu 3: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje. U __________, dana ________ god. IZVRNI POVJERILAC, ___________________

136

Broj 94. Rjeenje o izvrenju nabavkom zamjenjivih stvari kada nisu naene kod izvrnog dunika (lan 212. stav 1. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi izvrenja nabavkom zamjenjivih stvari kada nisu naene kod izvrnog dunika, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnanog rjeenja ______________ suda u _____________ I. br. __________ od ___________ god., radi naplate novanog potraivanja u iznosu od ______________ , ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika ________________ iz ___________, tako to se ovlauje izvrni povjerilac da u roku od 15 dana, na troak izvrnog dunika nabavi na drugoj strani ___________ (registar kasu) od sredstava koje je izvrni dunik uplatio u depozit suda u iznosu od __________ i da nakon nabavke sudu dostavi raun, kao i popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari dunika koje se nalaze u njegovom stanu radi naplate parninih trokova i trokova izvrnog postupka u iznosu od __________ . O b r a z l o e nj e Na osnovu pravosnane presude _________ u ___________ P. br. ____ od ________ god., odreeno je izvrenje tog suda _____________ od _________ god., oduzimanjem _________ (registar kase) i predajom iste izvrnom povjeriocu kao i popisom, procjenom i prodajom dunikovih pokretnih stvari radi naplate __________ na ime trokova parninog postupka. Kako u toku sprovoenja izvrenja _________ (registar kasa) nije naena ni kod izvrnog dunika ni kod treeg lica, sud je donio rjeenje I. br. ________ od _________ god. kojim je naloio izvrnom duniku da poloi u depozit suda iznos od __________ na ime nabavke _________ (registar kase) i na osnovu lana 212. stav 1. ZIP-a odluio kao u izreci. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

137

Broj 95. Rjeenje o izvrenju kada se zamjenjive stvari nisu mogle nabaviti na drugoj strani (lan 213. stav 1. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi izvrenja predajom zamjenjivih stvari, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E

NALAE SE izvrnom duniku da izvrnom povjeriocu isplati vrijednost __________ (registar kase) marke ___________ u roku od 15 dana i da naknadi izvrnom povjeriocu na ime trokova izvrnog postupka iznos od __________ .

O b r a z l o e nj e Rjeenjem ovog suda I. br. _________ od ___________ god., sud je ovlastio izvrnog povjerioca da nabavi na teret izvrnog dunika ____________ (registar kasu) marke ___________, jer ista nije naena ni kod izvrnog dunika ni kod treeg lica . Kako izvrni povjerilac nije mogao nabaviti __________ (registar kasu) navedene marke, to je sud na osnovu lana 213. st. 1. i 2. ZIP-a procijenio vrijednost _________ (registar kase) na iznos od ______________ i na osnovu navedenog zakonskog propisa odluio kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

138

Glava osamnaesta ISPRANJENJE I PREDAJA NEPOKRETNOSTI

Broj 96. Predlog za izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretnosti (lan 215. i lan 216. ZIP-a)

I. br. _____________ ____________ SUDU U _____________ IZVRNI POVJERILAC: _______________ iz _______________ IZVRNI DUZNIK: _______________ iz ________________

PREDLOG ZA IZVRENJE radi ispranjenja i predaje nepokretnosti Izvrnom ispravom ______________ suda u ____________ posl. br. _______ od _____________ god., obavezan je izvrni dunik da isprazni nepokretnosti ________________ (dati opis prema izvrnoj ispravi) i preda ih u posjed izvrnom povjeriocu. Izvrni dunik ovu svoju obavezu nije ispunio u ostavljenom roku, pa izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu l. 215. i 216. ZIP-a donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu izvrne isprave ____________ suda u ____________ posl. br. ______ od _____________ god., na predlog izvrnog povjerioca _______________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _______________, ispranjenjem od stvari i predajom u dravinu izvrnom povjeriocu nepokretnosti ______________. Ispranjenju i predaji ove nepokretnosti pristupie se po isteku osam dana od dana dostavljanja ovog rjeenja. Radi naplate trokova parninog postupka u iznosu od _________ i trokova izvrenja, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika koje se nau u njegovoj kui u ul. ____________, br. ________.

139

Zabranjuje se izvrnom duniku da raspolae popisanim stvarima uz upozorenje da postupanje protivno ovoj zabrani povlai krivinu odgovornost. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa stavu 5: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U _____________, dana _________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ___________________

140

Broj 97. Rjeenje o izvrenju radi ispranjenja i predaje nepokretnosti (l. 214. i 215. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi ispranjenja i predaje nepokretnosti, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ______________ suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________. Ispranjenjem nepokretnosti evidentirane kao kat. parc. br. __________ povrine _________ m2 upisane u posjedovnom listu br. __________ KO ________, tako to e se ukloniti ___________ (stvari, sredstva, itd.) i udaljiti sva lica sa navedene nepokretnosti predajom ove nepokretnosti ispranjene od lica i stvari, u dravinu izvrnom povjeriocu i popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika koje se nau u njegovom stanu u __________ ul. __________________ radi namirenja trokova parninog postupka _________ i trokova izvrenja __________.

Sud e pristupiti ispranjenju i predaji nepokretnosti po isteku roka od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja izvrnom duniku. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

141

Broj 98. Zakljuak o obavjetenju dunika o predaji stvari na uvanje na njegov troak (lan 216. ZIP-a)

I. br. _______

___________ SUD U ___________, po sudiji ____________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ iz ________________ protiv izvrnog dunika _____________ iz ______________, radi ispranjenja i predaje nepokretnosti, donio je _____________ god. Z A K LJ U A K Obavjetava se izvrni dunik ______________ iz _________________, da su njegove pokretne stvari uklonjene iz _____________ i predate na uvanje _____________ iz ___________, ul. ____________ br. _______ na troak izvrnog dunika, s tim da je naknada za uvanje odreena u iznosu od _______ dnevno. Izvrni dunik moe u roku od _________ dana zahtijevati da mu se stvari predaju, poto naknadi trokove uvanja. Upozorava se izvrni dunik da e po isteku prednjeg roka, sud prodati navedene stvari i iz prodajne cijene izmiriti trokove uvanja i prodaje stvari (lan 216. stav 4. ZIP-a). ____________ SUD U _____________ Dana _____________ god. S U D I J A, ______________ s. r.

142

Glava devetnaesta OBAVEZA NA INJENJE, NEINJENJE ILI TRPLJENJE

Broj 99. Predlog za izvrenje radnje koju moe izvriti i drugo lice (lan 219. ZIP-a)

I. br. ___________ _______________ SUDU U _______________ IZVRNI POVJERILAC: _____________ iz _______________ IZVRNI DUZNIK: _______________ iz ________________

PREDLOG ZA IZVRENJE radnje koju moe izvriti drugo lice

Izvrnom ispravom ______________ suda u _____________ posl. br. ________ od _________ god., izvrni dunik je obavezan da izvri radnju ______________, u korist izvrnog povjerioca, kao i da mu naknadi trokove parninog postupka u iznosu od _________ . Dokaz: Izvrna isprava sa potvrdom izvrnosti u ovjerenom prepisu. Izvrni dunik ovu svoju obavezu nije ni do danas ispunio, a tu radnju moe da izvri i drugo struno lice. Da bi izvrni povjerilac ostvario ovo svoje potraivanje iz izvrne isprave, potrebno je da izvrni dunik poloi u depozit suda iznos od _______ , koliko je potrebno za podmirenje trokova koji e nastati izvrenjem radnje preko drugog lica. Izvrni povjerilac s toga predlae da sud na osnovu lana 219. ZIP-a donese

R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu izvrne isprave ____________ suda u ___________ posl. br. _________ od ___________ god., po predlogu izvrnog povjerioca ______________ protiv izvrnog

143

dunika _______________, radi izvrenja radnje ____________, ovlauje se izvrni povjerilac da povjeri ______________ iz ____________, da na troak izvrnog dunika izvri opisanu radnju. Izvrnom duniku se nalae da u roku od _______ dana poloi u depozit suda iznos od _________ , potreban za podmirenje trokova koji e nastati izvrenjem radnje od strane drugog lica. ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nalaze u njegovom stanu, u ul. ______________ br. _____ u _____________, radi namirenja parninih trokova u iznosu od ______ i trokova izvrenja od _____ . Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U ______________, dana ___________ god.

IZVRNI POVJERILAC, __________________

144

Broj 100. Rjeenje o izvrenju radi ostvarenja radnje koju moe izvriti drugo lice (lan 219. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ____________, kao izvrni , po sudiji _________________ u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi izvrenja________________ (izgradnje skladita), dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude __________ suda u ________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________, radi _____________________________________ (izgradnje skladita povrine 480 m2 , na lokaciji...). Ovlauje se izvrni povjerilac da na troak izvrnog dunika povjeri treem licu __________ (izgradnju skladita). Nalae se izvrnom duniku da u roku od _________ dana po prijemu ovog rjeenja uplati u depozit suda iznos od ________ radi podmirenja trokova ________ (izgradnje skladita) od strane treeg lica i trokova izvrenja po odmjerenju suda. O b r a z l o e nj e Pravosnanom presudom ovog suda P. br.________ od _________ god., izvrni dunik je obavezan da za izvrnog povjerioca ____________________ (izgradi skladite povrine 480 m2 , na lokaciji). Kako izvrni dunik u ostavljenom roku nije izvrio svoju obavezu a radi se o radnji koju moe izvriti drugo lice ovlaeno za graevinske radove to je na osnovu lana 219. ZIP-a odlueno kao u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana , ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

145

Broj 101. Predlog za izvrenje radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik (lan 220. ZIP-a)

______________ SUDU U ______________ IZVRNI POVJERILAC: _____________ iz _____________ IZVRNI DUZNIK: _______________ iz _______________

PREDLOG ZA IZVRENJE radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik

Izvrnom ispravom ___________ suda u ____________ posl. br. ______ od ___________ god., izvrni dunik je obavezan da izvrnom povjeriocu, u roku od _______ dana izradi _______________, kao i da mu naknadi trokove parninog postupka u iznosu od ________ . Dokaz: Izvrna isprava sa potvrdom izvrnosti u ovjerenom prepisu. Izvrni dunik do sada nije ispunio obavezu, a kako se radi o obavezi koju moe da izvri samo izvrni dunik, to izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu lana 220. ZIP-a donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U

Na osnovu izvrne isprave _____________ suda u _____________ posl. br. ________ od _________god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika __________, radi izrade ____________, pa se izvrnom duniku ostavlja primjeren rok od ______ dana za ispunjenje ove obaveze. Istovremeno se izvrnom duniku izrie novana kazna od _____ , koju e sud naplatiti po slubenoj dunosti i rjeenjem ostaviti izvrnom duniku novi rok za ispunjenje obaveze i izrei mu novu novanu kaznu u veem iznosu, ako ne ipuni svoju obavezu u ostavljenom roku.

146

Radi namirenja novanog potraivanja izvrnog povjerioca u iznosu od ________ na ime parninih trokova i trokova izvrenja u iznosu od _______ , ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari, koje se nau u stanu izvrnog dunika, na oznaenoj adresi. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa stavu 5: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U ___________, dana ____________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ____________________

Napomena: Protiv izvrnog dunika koji i pored te kazne ne ispuni svoju obavezu, sud e i dalje postupati na nain to e mu izricati novane kazne u sve veem iznosu dok ukupan zbir novanih kazni na dostigne desetostruki iznos prve izreene kazne (lan 220. stav 4. ZIP-a). Visina kazne fizikom licu i odgovornom licu u pravnom licu moe se izrei u iznosu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, a pravnom licu i preduzetniku od desetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

147

Broj 102. Rjeenje o izvrenju radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik (lan 220. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u _________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca radi izvrenja, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ______________ suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ , i nalae istom da u roku od 15 dana po prijemu ovog rjeenja izvri _________________ (izbor izvoaa na tenderu), izmeu uesnika oglasa objavljenog u slubenom listu RCG broj _____ od _____ god. Izrie se novana kazna izvrnom duniku u iznosu od _________ koja e biti izvrena ukoliko dunik ne izvri svoju obavezu u roku navedenom u izreci rjeenja . O b r a z l o e nj e Sud je na osnovu pravosnane i izvrne presude ovog suda P. br. ________ od _________ god., odredio izvrenje rjeenjem br . _____ od _________ god., po kojem izvrni dunik nije postupio, pa je sud na osnovu lana 220. stava 1. ZIP-a naloio izvrnom duniku da u odreenom roku ispuni obavezu uz prijetnju kanjavanja u desetostrukom iznosu minimalne zarade u Republici . Novanu kaznu sud e izvriti po slubenoj dunosti u smislu lana 220. st 2. i 3. ZIP-a ukoliko izvrni dunik ne ispuni obavezu u roku navedenom u izreci rjeenja. __________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

148

Broj 103. Rjeenje o izvrenju novane kazne i izricanje nove novane kazne (lan 220. st. 3. i 4. ZIP-a)

I. br. _________ ___________ SUD U ___________, po sudiji ____________, u predmetu izvrenja izvrnog povjerioca ____________ protiv izvrnog dunika________________, radi ___________ donio je, na osnovu lana 220. st. 3 i 4. ZIP-a R J E E NJ E I. UTVRUJE SE da izvrni dunik nije ispunio svoju obavezu po rjeenju ovoga suda I. br. ________ od __________ god. II. Na osnovu izvrne isprave, rjeenja ovoga suda navedenog u izreci pod I., po slubenoj dunosti, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika ______________, radi naplate izreene novane kazne u iznosu od ______ , popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u __________, ul. __________ br. ________. III. Izvrnom duniku ostavlja se novi rok za ispunjenje obaveze po izvrnoj ispravi __________ suda u ___________ posl. br. _____ od ___________ god., i istovremeno IZRIE NOVA NOVANA KAZNA u iznosu od _________ , ako ne ispuni ovu obavezu ni u roku odreenom ovim rjeenjem.

______________ SUD U ___________ Dana _____________ god. S U D I J A, ___________ s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od 5 dana od dana prijema istog Viem sudu u ____________, preko ovog suda.

149

Broj 104. Rjeenje o izvrenju radi ostvarenja obaveze izvrnog dunika da ne uini izvrnu radnju uspostavljanje preanjeg stanja (l. 221. i 222. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ______________ kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi uspostavljanja preanjeg stanja, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnane presude ______________ suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ , i ZABRANJUJE izvrnom duniku da prelazi pjeice ili bilo kojim prevoznim sredstvom preko povjerioeve kat. parc. br. ________ povrine _______ po kulturi vonjak, upisane u KO _____ br. _________. Ako izvrni dunik potivno ovoj zabrani ponovo prolazi kroz vonjak izvrnog povjerioca izrie mu se novana kazna u iznosu od ________ . NALAE SE izvrnom duniku da poloi u depozit ovog suda u roku od 8 dana od dana prijema ovog rjeenja iznos od _________ na ime jemstva za tetu koju bi izvrni povjerilac pretrpio, ako se izvrni dunik i dalje bude ponaao protivno zabrani. Jemstvo se odreuje za vrijeme od jedne godine. Ovlauje se izvrni povjerilac da sam ili po potrebi uz asistenciju slubenog lica uspostavi preanje stanje ponovnim podizanjem poruene ograde na svom vonjaku na troak izvrnog dunika . NALAE SE izvrnom duniku da u roku od 3 dana poloi u sudski depozit broj ________, kod _________ banke u ___________, iznos od __________ , radi podmirenja: trokova uspostavljanja preanjeg stanja u iznosu od _____________ i trokova izvrnog postupka u iznosu od __________ .

150

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

151

Broj 105. Predlog za ponovno izvrenje rjeenja o smetanju posjeda (lan 223. ZIP-a)

_____________ SUDU U _______________ IZVRNI POVJERILAC: ______________ iz _____________ IZVRNI DUZNIK: _____________ iz _______________ PREDLOG ZA PONOVNO IZVRENJE rjeenja o smetanju posjeda Pravnosnanim i izvrnim rjeenjem toga suda P. br. ________ od ____________ god., donesenog u parnici zbog smetanja posjeda, utvreno je, da je izvrni dunik na dan _________ god. smetao izvrnog povjerioca u mirnom i faktikom posjedu ______________, na taj nain to je _______________ opisanu nepokretnost zauzeo, pa mu je naloeno da je vrati u posjed izvrnom povjeriocu, u roku od _____ dana. Dokaz: Spisi toga suda P. br. _________. Na predlog izvrnog povjerioca, rjeenjem toga suda I. br. _________ od _______ god. odreeno je i sprovedeno izvrenje na osnovu obaveze iz navedene izvrne isprave. Dokaz: Spisi toga suda I. br. _________. Meutim, izvrni dunik je ponovo uinio smetanje posjeda, koje se ne razlikuje od ranijeg, pa izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu lana 223. ZIP-a donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu izvrne isprave, pravnosnanog i izvrnog rjeenja ___________ suda u __________ P. br. ________ od ___________ god., na predlog izvrnog povjerioca _____________, zbog ponovnog vraanja posjeda, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________, vraanjem nepokretnosti ____________ u posjed izvrnom povjeriocu. Radi namirenja trokova izvrnog postupka u iznosu od __________ , ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u __________, ul. ___________ br. _____. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona.

152

Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje. U _____________, dana __________ god. IZVRNI POVJERILAC, ____________________

153

Broj 106. Rjeenje o izvrenju zbog ponovnog smetanja posjeda (lan 223. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu povjerioca zbog ponovnog smetanja posjeda, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnanog rjeenja ______________ suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ , i zbog ponovnog smetanja posjeda vraanjem kat. br. ________ povrine _________ po kulturi vonjak, upisane u KO _______ br. _________, u dravinu izvrnog povjerioca. OBAVEZUJE SE izvrni dunik da, u roku od 8 dana, plati izvrnom povjeriocu iznos od _______ na ime trokova parninog iizvrnog postupka a ukoliko izvrni dunik u navedenom roku ne plati navedeni iznos odreuje se izvrenje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika koje se nau u njegovoj kui u ul. ________ u _________ i namirenjem povjerioca . ZABRANJUJE SE izvrniom duniku da raspolae popisanim stvarima pod prijetnjom zakonskih posljedica .

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

154

Glava dvadeseta PREDAJA I ODUZIMANJE DJETETA

Broj107. Predlog za izvrenje predajom djeteta (l. 224. i 225. ZIP-a)

_____________ SUDU U ___________ IZVRNI POVJERILAC: _____________ iz _______________ IZVRNI DUZNIK: ______________ iz _______________

PREDLOG ZA IZVRENJE predajom djeteta Izvrnom presudom toga suda P. br. _________ od __________ god. malodobno dijete stranaka ___________, roen _____________ god., povjeren je izvrnom povjeriocu na uvanje i vaspitanje. Dokaz: Presuda toga suda P. br. ___________ od ____________ god., sa klauzulom izvrnosti, u ovjerenom prepisu. Izvrni dunik odbija da postupi po navedenoj presudi, pa izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu l. 225. i 227. ZIP-a donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnane i izvrne presude __________ suda u __________ P. br. ___________ od ____________ god., na predlog izvrnog povjerioca _____________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _____________, radi predaje izvrnom povjeriocu malodobnog djeteta _____________, pa se nalae izvrnom duniku da dijete preda izvrnom povjeriocu u roku od tri dana od dan prijema ovog rjeenja. Ako izvrni dunik u ostavljenom roku ne preda dijete izvrnom povjeriocu, IZRIE MU SE NOVANA KAZNA u iznosu od _________ , koju e sud sprovesti po slubenoj dunosti, pod prijetnjom donoenja novog rjeenja o izvrenju i izricanju uveane nove kazne.

155

Ukoliko se izvrenje ne moe sprovesti na ovaj nain, izvrenje e se sprovesti oduzimanjem djeteta od strane slubenog lica suda, uz pomo organa starateljstva. Izvrenje e sprovesti Osnovni sud u ___________. Radi namirenja trokova izvrnog postupka u iznosu od __________ , ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u ___________, ul. _____________ br. ______. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U ___________, dana ___________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ___________________

Napomena: Sud e na predlog stranke kojoj je dijete povjereno nastaviti izvrenje po istom rjeenju, ako se dijete u roku od 60 dana od dana predaje ponovo zatekne kod lica od kojeg je oduzeto. Izuzetno kad utvrdi da je ugroen ivot, zdravlje ili psihofiziki razvoj djeteta, sud e bez prethodno ostavljenog roka za predaju i izricanje novane kazne, sprovesti izvrenje oduzimanjem djeteta i predajom licu kome je dijete povjereno na uvanje.

156

Broj 108. Rjeenje o izvrenju predajom djeteta (l. 224. i 225. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u _________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi predaje djeteta, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, pravosnanog rjeenja Osnovnog suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ radi predaje izvrnom povjeriocu djeteta stranaka malodobnog ______________ i nalae izvrnom duniku da dijete preda izvrnom povjeriocu u roku od 3 dana po prijemu ovog rjeenja. Ako izvrni dunik u ostavljenom roku ne preda dijete izvrnom povjeriocu izrie mu se novana kazna u iznosu od __________ koju e sud sprovesti po slubenoj dunosti pod prijetnjom donoenja novog rjeenja o izvrenju i izricanja uveane novane kazne. Ukoliko se izvrenje ne moe sprovesti na ovaj nain, izvrenje e se sprovesti oduzimanjem djeteta od strane slubenog lica suda i uz pomo organa starateljstva. Izvrni dunik se obavezuje da plati izvrnom povjeriocu na ime trokova izvrenja __________ .

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

157

Broj 109. Rjeenje o izvrenju oduzimanjem djeteta (lan 227. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca radi oduzimanja djeteta, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E

Na osnovu izvrne isprave, pravosnanog rjeenja Osnovnog suda u _____________ P. br. __________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ i od izvrnog dunika se ODUZIMA malodobno dijete ______________ i predaje izvrnom povjeriocu.

Ovo izvrenje sprovodi se uz pomo organa starateljstva Centra za socijalni rad u ___________.

Izvrni dunik se obavezuje da plati izvrnom povjeriocu na ime trokova izvrenja ____________ .

O b r a z l o e nj e Rjeenjem Osnovnog suda u ______________ P. br. ________ od __________ god. malodobno dijete izvrnog povjerioca i dunika roeno __________ god. povjereno je na njegu, uvanje i vaspitanje izvrnom povjeriocu. Kako izvrni dunik odbija da postupi po navedenom rjeenju i preda dijete izvrnom povjeriocu a djetetu je ugroeno zdravlje (psihofiziki razvoj, ugroen ivot, jer boluje od ________________ ) sud je na osnovu lana 227. ZIP-a odluio kao u izreci rjeenja.

158

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

159

Glava dvadeset prva VRAANJE ZAPOSLENOG NA RAD

Broj 110. Predlog za izvrenje vraanjem radnika na rad i isplatom naknade zarade (l. 228. i 229. ZIP-a)

______________ SUDU U ____________

IZVRNI POVJERILAC: _____________ iz _______________ IZVRNI DUZNIK: ______________ iz ______________

PREDLOG ZA IZVRENJE radi vraanja na rad i isplate naknade zarade Izvrnom presudom ____________ suda P. br. ______________ od ____________ god. obavezan je izvrni dunik da vrati izvrnog povjerioca na rad, na poslove _____________, u roku od 15 dana od dana pravnosnanosti presude. Istom presudom obavezan je izvrni dunik da izvrnom povjeriocu naknadi trokove spora u iznosu od _______ . Dokaz: Presuda toga suda P. br. _________ od _________ god., sa klauzulom izvrnosti. Izvrni povjerilac se dana __________ god. prijavio nadlenoj slubi izvrnog dunika, radi rasporeda na poslove ___________, ali ovlaeno lice izvrnog dunika je odbilo da ga vrati na rad. Ovlaeno lice izvrnog dunika je odbilo i zahtjev izvrnog povjerioca za isplatu naknade zarade. Dokaz: Potvrda slubenog lica izvrnog dunika od ___________ god. S toga izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu l. 229.,230. i 231. ZIP-a, donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnane i izvrne presude ____________ suda u __________ P. br. __________ od ___________ god., na predlog izvrnog povjerioca ______________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika - preduzea _____________, sa

160

sjeditem u ____________, vraanjem izvrnog povjerioca na rad, na poslovima ____________ u roku od ____________ dana od prijema ovog rjeenja. Ako izvrni dunik u ostavljenom roku ne postupi po ovom rjeenju, IZRIE MU SE NOVANA KAZNA u iznosu od ________ , koju e sud sprovesti po slubenoj dunosti, a potom donijeti novo rjeenje o izvrenju, kojim e izvrnom duniku ostaviti novi rok za ispunjenje obaveze i izrei novu novanu kaznu u veem iznosu, ako izvrni dunik u tom roku ne ispuni svoju obavezu. OBAVEZUJE SE izvrni dunik da izvrnom povjeriocu isplauje na ime zarade svakomjeseno iznos od po ________ , poev od dana pravnosnanosti presude, pa do ponovnog vraanja na rad. Radi namirenja trokova parninog postupka u iznosu od _________ i trokova izvrenja, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u ___________, ul. ____________ br. ______. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U ___________, dana __________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ____________________

Napomena: Naknada mjesene zarade odreuje se u iznosu koji bi zaposleni ostvario da je bio na radu. Protiv izvrnog dunika koji i pored izreene kazne ne ispuni svoju obavezu, sud e i dalje postupati na nain to e mu izricati novane kazne u sve veem iznosu dok ukupan zbir novanih kazni na dostigne desetostruki iznos prve izreene kazne (lan 220. stav 4. ZIP-a). Visina kazne moe se izrei u iznosu od desetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

161

Broj 111. Rjeenje o izvrenju vraanjem zaposlenog na rad i isplatom naknade zarade (l. 228., 230. i 231. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za vraanje zaposlenog na rad i isplate naknade zarade, dana ___________ god. donio je R J E E NJ E Na osnovu pravosnane predsude ___________ u _____________ P. br. __________ od ___________ god., na predlog izvrnog povjerioca __________ iz _______________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika D.O.O. _________ iz __________ vraanjem izvrnog povjerioca na rad na poslovima ___________ ili rasporeivanjem na odgovarajue radno mjesto, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rjeenja. Ako izvrni dunik u ostavljenom roku ne postupi po ovom rjeenju izrie mu se novana kazna u desetostrukom iznosu minimalne zarade koju e sud sprovesti po slubenoj dunosti, a nakon toga sud e donijeti novo rjeenje kojim e izvrnom duniku ostaviti novi rok za vraanje izvrnog povjerioca na rad izrei novanu kaznu u veem iznosu nego prethodnim rjeenjem, ako izvrni dunik u tom roku ne ispuni obavezu. Izvrni dunik je duan da izvrnom povjeriocu isplauje na ime zarade iznos od ___________ mjeseno poev od _____________ god. kao dana pravosnanosti presude, do ponovnog vraanja izvrnog povjerioca na rad. Obavezuje se izvrni dunik da namiri izvrnom povjeriocu trokove parninog postupka u iznosu _____________ i trokove izvrenja u iznosu od _______________ zabranom novanih sredstava koje izvrni dunik ima na raunu ________________ kod _______________ banke i prenosom na raun izvrnog povjerioca broj ______________ do konane isplate.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________

162

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

163

Glava dvadeset druga UPISIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTI U JAVNU KNJIGU

Broj 112. Predlog za izvrenje upisom prava svojine na nepokretnosti u korist izvrnog povjerioca (lan 232. ZIP-a)

____________ SUDU U _____________ IZVRNI POVJERILAC: ______________ iz ______________ IZVRNI DUZNIK: ______________ iz _______________

PREDLOG ZA IZVRENJE uknjibom prava svojine na nepokretnosti u korist izvrnog povjerioca Pravnosnanom i izvrnom presudom ___________ suda P. br. _______ od _________ god. utvreno je pravo svojine (odnosno prenos, ogranienje ili prestanak prava upisanog u javnu knjigu) izvrnog povjerioca na kat. parc. br. _________ povrine ________ m2 upisane u listu nepokretnosti br. ________ KO ___________, a izvrni dunik obavezan da mu ovo pravo prizna i dozvoli da se na navedenoj nepokretnosti uknjii kao vlasnik, kao i da mu naknadi trokove parninog postupka u iznosu od ______ . Dokaz: Presuda toga suda P. br. ________ od _________ god., sa klauzulom izvrnosti. Na osnovu naprijed izloenog, izvrni povjerilac predlae da sud na osnovu lana 233. ZIP-a, donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnane i izvrne presude ___________ suda u _________ P. br. _______ od __________ god., na predlog izvrnog povjerioca, ODREUJE SE IZVRENJE prema izvrnom duniku, upisom prava svojine u korist izvrnog povjerioca (odnosno prenosa, ogranienja ili prestanka prava upisanog u javnu knjigu) na nepokretnosti ____________, evidentirane kao kat. parc. br. ________ povrine ______ m2 upisane u listu nepokretnosti br. _______ KO _________. Za sprovoenje izvrenja nadlean je optinski organ uprave na ijoj se teritoriji nalazi nepokretnost.

164

Radi namirenja trokova parninog postupka u iznosu od ______ i trokova izvrenja, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u __________, ul. ___________ br. ______. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U ___________, dana ____________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ___________________

165

Broj 113. Rjeenje o izvrenju upisom prava svojine na nepokretnosti u javnu knjigu u korist izvrnog povjerioca. (l. 232. i 233. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za upis prava na nepokretnosti u javnu knjigu, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu pravosnane i izvrne presude ___________ u _____________ P. br. __________ od ___________ god., na predlog izvrnog povjerioca __________ iz _______________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ upisom u katastar nepokretnosti svojine na kat. parc. br. _____________ povrine __________ m2 upisane u posjedovnom listu br. ________ KO __________koja se vodi u Katastru nepokretnosti kao svojina ______________ iz ___________ , u korist izvrnog povjerioca. Obavezuje se izvrni dunik da radi namirenja trokova parninog postupka u iznosu __________ i trokova izvrnog postupka ____________ plati izvrnom povjeriocu iznos od ____________ . Za sprovoenje upisa nadlena je Direkcija za nekretnine optine _______________.

O b r a z l o e nj e

Na osnovu pravosnane i izvrne predsude ___________ u _____________ P. br. __________ od ___________ god., utvreno je da izvrni povjerilac ima pravo svojine na kat. parc. br. _____________ povrine __________ m2 upisane u posjedovnom listu br. ________ KO __________koja se vodi u Katastru nepokretnosti na ime izvrnog dunika kao vlasnika.

166

Izvrni dunik je obavezan da mu ovo pravo prizna i izda mu ispravu koja je podobna za upis prava svojine na navedenoj nepokretnosti u javnu knjigu koju u protivnom zamjenjuje navedena presuda kao i da naknadi povjeriocu iznos ___________ na ime trokova parninog postupka. Kako izvrni dunik nije izvrnom povjeriocu izdao ispravu podobnu za upis prava svojine na navedenoj nepokretnosti to je sud na osnovu l. 232. i 233. ZIP-a odluio kao u izreci.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda.

167

Broj 114. Rjeenje o izvrenju upisom prava svojine na nepokretnosti u javnu knjigu kad izvrni dunik nije upisan kao vlasnik (lan 234. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za upis prava na nepokretnosti u javnu knjigu, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu pravosnane i izvrne presude ___________ u _____________ P. br. __________ od ___________ god., i pravosnanog rjeenja istog suda O. br. ___________ od ______________ god. na predlog izvrnog povjerioca __________ iz _______________, ODREUJE SE IZVRENJE protiv izvrnog dunika _________ iz __________ upisom prava svojine u korist izvrnog povjerioca na nepokretnosti kat. parc. br. _____________ povrine __________ m2 upisane u posjedovnom listu br. ______ KO __________ koja se vodi u javnoj knjizi u Katastru nepokretnosti kao svojina ______________ iz ___________ iji je nasljednik izvrni dunik. Obavezuje se izvrni dunik da radi namirenja trokova parninog postupka u iznosu _________ i trokova izvrnog postupka _______ plati izvrnom povjeriocu iznos od ___________ . Za sprovoenje upisa nadlena je Direkcija za nakretnine Optine ___________. O b r a z l o e nj e Na osnovu pravosnane i izvrne presude ___________ u _____________ P. br. __________ od ___________ god., utvreno je da izvrni povjerilac ima pravo svojine na kat. parc. br. _____________ povrine __________ m2 upisane u posjedovnom listu br. _______ KO __________koja se vodi u Katastru nepokretnosti, po osnovu Ugovora u kupoprodaji ovjerenog kod ___________ suda pod __________ a izvrni dunik je obavezan da mu to pravo prizna i dozvoli uknjibu vlasnitva na navedenoj nepokretnosti.

168

Meutim, prodata nepokretnost u javnoj knjizi nije upisana kao svojina izvrnog dunika prodavca ve njegovog pokojnog oca. Pravosnanim rjeenjem o nasljeivanju O. br. _________ od ________ god. za nasljednika navedene nepokretnosti proglaen je izvrni dunik pa je na osnovu l. 232. 234. ZIP-a odlueno kao u izreci.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje. Napomena: Ne postoje zakonske smetnje da izvrni povjerilac obavijesti nadlenu Direkciju za nekretnine o neslaganju pravnog i faktikog stanja upisa, jer je Direkcija za nekretnine u zakonskoj obavezi da po slubenoj dunosti izvri upis svake vlasnike promjene (lan 89. Zakona o dravnom premjeru i katastru i upisima prava na nepokretnosti, Sl. list RCG br. 55/00). Rjeenje je zasnovano na odredbama ranijeg zakona, a novi lan 234. ZIP-a iskljuuje ulogu suda u ovom postupku.

169

Glava dvadeset trea DIOBA STVARI

Broj115. Predlog za izvrenje fizikom diobom zajednike stvari (l. 237. i 238. ZIP-a)

___________ SUDU U ____________ IZVRNI POVJERILAC: ______________ iz _____________ IZVRNI DUZNIK: _______________ iz ________________

PREDLOG ZA IZVRENJE fizikom diobom nepokretnosti Pravnosnanom i izvrnom presudom ___________ suda P. br. _______ od __________ god. odreena je fizika dioba nepokretnosti _____________ na sljedei nain__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________. Dokaz: Presuda toga suda P. br. ________ od __________ god., sa klauzulom izvrnosti. Za sprovoenje fizike diobe ove nepokretnosti potrebno je preduzimanje odreenih radnji _____________, kojima se izvrni dunik protivi, pa izvrni povjerilac predlae da sud na osnovi lana 238. ZIP-a, donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnane i izvrne presude ___________ suda u ___________ P. br. _________ od ___________ god., ODREUJE SE IZVRENJE po predlogu izvrnog povjerioca protiv izvrnog dunika, fizikom diobom nepokretnosti - kat. parc. br. ______ povrine __________ m2 upisane u listu nepokretnosti br. ________ KO ____________, radi predaje ____________ djelova opisane nepokretnosti izvrnom povjeriocu.

170

O sprovoenju diobe i ustupanju ____________ djelova izvrnom povjeriocu odluie se posebnim rjeenjem. Radi namirenja novanog potraivanja izvrnog povjerioca na ime trokova parninog postupka u iznosu od ________ i trokova izvrenja odmjerenih srazmjerno vrijednosti udjela izvrnog dunika u zajednikoj stvari, ODREUJE SE IZVRENJE popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvrnog dunika, koje se nau u njegovom stanu u ____________, ul. ____________ br. ________. Izvrnom duniku se zabranjuje da raspolae popisanim stvarima, pod prijetnjom krivine odgovornosti. Na popisanim stvarima izvrni povjerilac moe traiti upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona. Alternativa stavu 5: Usvaja se predlog izvrnog povjerioca da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U _____________, dana ___________ god.

IZVRNI POVJERILAC, ____________________

Napomena: Ako na osnovu izvrne isprave zajedniku stvar treba prodati radi njene diobe, prodaja e se izvriti na nain propisan ovim zakonom za izvrenje na pokretnoj, odnosno nepokretnoj stvari (lan 239. ZIP-a). Ako izvrnom ispravom nain diobe nije odreen, izvrni sud odluuje po pravilima imovinskog prava da li e se dioba izvriti fiziki ili prodajom, u skladu sa lanom 240. ZIP-a.

171

Broj 116. Rjeenje o izvrenju fizikom diobom nepokretnosti (lan 237. i 238. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u ___________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za fiziku diobu nepokretnosti, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu poravnanja zakljuenog pred _________ sudom P. br. _________ od ______________ god. na predlog izvrnog povjerioca ___________ iz _________ protiv izvrnog dunika _______ iz ________, ODREUJE SE IZVRENJE fizikom diobom kat. parc. br. _________ povrine ________ m2 upisane u posjedovnom listu br. _____ KO __________ na ime izvrnog povjerioca i izvrnog dunika kao suvlasnika sa po , izdvajanjem realnih djelova ove nepokretnosti, ija vrijednost odgovara svakom od suvlasnikih udjela. Ovo rjeenje sluie kao osnov za upis prava svojine stranaka na nepokretnostima formiranim fizikom diobom, nakon sprovoenja ove promjene u Katastarskom operatu. Trokove izvrnog postupka snosie stranke, srazmjerno vrijednosti svojih suvlasnikih udjela na nepokretnosti koja je predmet fizike diobe.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

172

Broj117. Rjeenje o izvrenju diobe prodajom zajednike nepokretnosti prodajom (l. 237. i 239. ZIP-a)

I. br. ___________ _________________ sud u __________, kao izvrni, po sudiji _________________, u pravnoj stvari izvrnog povjerioca __________________ iz _________________ protiv izvrnog dunika _____________________ iz ____________________, odluujui po predlogu izvrnog povjerioca za diobu prodajom zajednike nepokretnosti, dana ___________ god. donio je

R J E E NJ E Na osnovu izvrne isprave, presude _________ suda u ________ P. br. __________ od ______________ god., na predlog izvrnog povjerioca ___________ iz _________ protiv izvrnog dunika _______ iz ________, ODREUJE SE IZVRENJE PRODAJOM, radi diobe nepokretnosti - kue sa dvoritem u ul. __________ u _______________ na kat. parc. br. _________ povrine ________ m2 upisane u posjedovnom listu br. _______ KO __________ na ime izvrnog povjerioca i izvrnog dunika kao suvlasnika sa po , i namirenjem svake od stranaka polovinom iznosa dobijenog prodajom, poslije isplate trokova izvrenja. Trokove izvrnog postupka snosie stranke srazmjerno vrijednosti svojih suvlasnikih udjela na nepokretnosti koja je predmet fizike diobe.

__________ SUD U __________ Dana ________________ god. IZVRNI SUDIJA, ______________ POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjeenja nezadovoljna stranka moe izjaviti albu u roku od 5 dana od dana dostavljanja rjeenja, drugostepenom sudu preko ovog suda. alba ne odlae izvrenje.

173

Glava dvadeset esta ZALONO PRAVO NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU IZVRNE ISPRAVE

Broj118. Predlog za obezbjeenje novanog potraivanja upisom zalonog prava na nepokretnosti izvrnog dunika (l. 247., 248., 249. i 250. ZIP-a)

______________ SUDU U ____________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: ___________ iz ______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: _____________ iz _______________ PREDLOG ZA OBEZBJEENJE upisom zalonog prava na nepokretnosti na osnovu izvrne isprave Izvrnom ispravom _____________ suda u ____________ posl. br. _________ od _________ god. obavezan je protivnik obezbjeenja da predlagau obezbjeenja isplati iznos od _________ na ime glavnog duga sa _____ % kamate od __________ god. pa do isplate, kao i trokove postupka u iznosu od _______ . Dokaz: Izvrna isprava _____________, sa klauzulom izvrnosti u ovjerenom prepisu. Protivnik obezbjeenja do dana podnoenja predloga nije ispunio svoju obavezu iz izvrne isprave, a vlasnik je nepokretnosti ____________ upisane u listu nepokretnosti br. _________ KO __________, kat. parc. br. _______. Dokaz: List nepokretnosti br. _______. S toga predlaga obezbjeenja predlae da sud u skladu sa odredbama ZIP-a donese R J E E NJ E

Na osnovu izvrne isprave ____________ suda u ___________ posl. br. _________ od _________ god., a radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja prema protivniku obezbjeenja u iznosu od _______ na ime glavnog duga sa ______ % kamate, poev od ________ god. pa do isplate i iznos od _________ na ime trokova parninog postupka i trokova izvrenja koliko budu iznosili, ODREUJE SE OBEZBJEENJE protiv protivnika obezbjeenja uknjibom zalonog prava u korist predlagaa obezbjeenja na nepokretnosti protivnika obezbjeenja, upisane u listu nepokretnosti br. ________ KO ___________, kat. parc. br. __________.

174

Uknjibu zalonog prava na predmetnoj nepokretnosti izvrie optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi predmetna nepokretnost uz naznaku izvrnosti potraivanja. Upis zalonog prava i zabiljeba izvrivosti potraivanja ima dejstvo i prema treem licu koje tu nepokretnost docnije stekne, pa se izvrenje moe sprovesti i protiv tog lica.

U _____________, dana ___________ god.

PREDLAGA OBEZBEENJA, _________________________

Napomena: Ako je predlaga obezbjeenja, prije nego to je potraivanje postalo izvrno, ve stekao na osnovu ugovora zalono pravo za to potraivanje na istoj nepokretnosti ili je zalono pravo predbiljeeno, sud e, na predlog predlagaa obezbjeenja, odrediti da se u javnoj knjizi upie izvrnost potraivanja (lan 249. stav 3. ZIP-a).

175

Glava dvadeset sedma ZALONO PRAVO NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA NA OSNOVU SPORAZUMA STRANAKA

Broj119. Zajedniki predlog za obezbjeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti (l. 252., 253. i 254. ZIP-a)

I. br. _________ _____________ SUDU U _____________ PREDLAGA OBEZBJEENJA: _____________ iz ______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: ______________ iz ______________ ZAJEDNIKI PREDLOG ZA OBEZBJEENJE novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti Izmeu predlagaa obezbjeenja i protivnika obezbjeenja zakljuen je Ugovor o kreditu br. _________ od ___________ god., u iznosu od ________ , sa rokom vraanja od _______ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od ________ % godinje. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja u smislu lana 252. ZIP-a saglasno predlau da sud odredi roite na kome e u zapisniku utvrditi sporazum o postojanju novanog potraivanja i vremenu njegovog dospijea i njihovu saglasnost da se zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja obezbjeuje novano potraivanje predlagaa obezbjeenja. PROTIVNIK OBEZBJEENJA, ________________________ PREDLAGA OBEZBJEENJA, ___________________________

Na osnovu saglasnog predloga stranaka podnijetog u smislu lana 252. ZIP-a, sud primjenom lana 253. istog zakona utvruje Sporazum stranaka o postojanju potraivanja i vremenu dospijea, kao i njihovu saglasnost da se upisom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja obezbijedi potraivanje predlagaa obezbjeenja, kako slijedi: SPORAZUM o obezbjeenju novanog potraivanja upisom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja, zakljuen izmeu: 1. Pedlagaa obezbjeenja: __________ (u daljem tekstu predlaga obezbjeenja) 2. Protivnika obezbjeenja: ____________ (u daljem tekstu protivnik obezbjeenja)

176

I. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja saglasno konstatuju da su zakljuili Ugovor o kreditu br. _______ od _________ god. u iznosu od _________ , sa rokom vraanja od ________ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od _______ % godinje, koji je dostavljen u prilogu ovog Sporazuma. II. Za obezbjeenje novanog potraivanja iz Ugovora navedenog u stavu I, predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja su saglasni da se izvri uknjiba zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja radi sticanja zalonog prava predlagaa obezbjeenja i to : 1. ___________, upisane u listu nepokretnosti br. _________ KO _________, na kat. parc. br. ________ povrine _______ m2, pribline vrijednosti __________ ; 2. ___________, upisane u listu nepokretnosti br. _______ KO _________, na kat. parc. br. _______ povrine ________ m2, pribline vrijednosti ________ ; III. Protivnik obezbjeenja se obavezuje da nepokretnosti iz stava II nee otuivati ni optereivati bez pismene saglasnosti predlagaa obezbjeenja do konanog izmirenja svih obaveza po Ugovoru iz stava I, odnosno da e se za vrijeme trajanja zaloge uzdravati od bilo koje radnje koja bi umanjivala vrijednost zaloenih nepokretnosti, bilo pravnim poslom ili fizikim radnjama, a u protivnom povjerilac obezbjeenja je ovlaen da cjelokupno potraivanje sa pripadajuim kamatama obezbijeeno ovom zalogom naplati prije dospjelosti. IV. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja su saglasni da ovaj Sporazum potpiu na zapisnik pred sudom koji ima snagu sudskog poravnanja. U sluaju da protivnik obezbjeenja ne izvri u roku svoju dospjelu obavezu po Ugovoru iz take I ili se steknu uslovi za raskid ugovora, smatrae se da je ovaj Sporazum postao izvran i povjerilac obezbjeenja je ovlaen da podnese predlog sudu da odredi izvrenje na nepokretnosti protivnika obezbjeenja radi namirenja ukupnog novanog potraivanja obezbijeenog ovim Sporazumom sa pripadajuom ugovornom i zateznom kamatom i trokovima, a prema ZIP-u. V. Sve sudske i druge trokove u vezi sprovoenja ovog Sporazuma snosie protivnik obezbjeenja. Nakon to je prednji Sporazum proitan prisutnim strankama i oni izjavili da on predstavlja izraz njihove slobodne volje, da shvataju znaaj meusobno preuzetih obaveza, zapisnik bez primjedbi potpisuju i priznaju mu snagu sudskog poravnanja i izvrnog naslova, sud donosi

R J E E NJ E Prihvata se Sporazum stranaka o obezbjeenju potraivanja uknjibom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja, unijet u ovaj zapisnik koji ima snagu sudskog poravnanja. Na osnovu lana 254. ZIP-a ODREUJE SE OBEZBJEENJE novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja ____________ prema protivniku obezbjeenja ___________ shodno Ugovoru o kreditu br. ________ od __________ god. u iznosu od ________ ,

177

sa rokom vraanja od _____ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od ____ % godinje upisom zalonog prava povjerioca obezbjeenja na nepokretnosti protivnika obezbjeenja koja je upisana u Sporazumu stranaka. Opisana nepokretnost se ostavlja na korienje protivniku obezbjeenja. Protivniku obezbjeenja se zabranjuje raspolaganje opisanom nepokretnou otuenjem ili optereenjem i upozorava na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Obavezuje se protivnik obezbjeenja da plati sudske trokove u iznosu od ______ , a na ime predloga, sprovoenja uknjibe i drugih trokova. Ovaj potpisani zapisnik o sporazumu stranaka ima snagu sudskog poravnanja. Potpisom zapisnika stranke potrvuju da su primile primjerak zapisnika. Stranke se odriu prava na albu, pa sud utvruje da je rjeenje postalo pravnosnano i izvrno.

Predlaga obezbjeenja: _____________ s. r. Protivnik obezbjeenja: ______________ s. r.

Zapisniar, ____________ s. r.

S U D I J A, ______________ s. r.

178

Broj120. Zajedniki predlog za obezbjeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na pokretnim stvarima (l. 252., 253. i 254. ZIP-a)

I. br. _________ _____________ SUDU U _____________ PREDLAGA OBEZBJEENJA: ____________ iz _____________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: ______________ iz ____________

ZAJEDNIKI PREDLOG ZA OBEZBJEENJE novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na pokretnim stvarima

Izmeu predlagaa obezbjeenja i protivnika obezbjeenja zakljuen je Ugovor o kreditu br. ______ od ___________ god., u iznosu od _______ , sa rokom vraanja od _______ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od _______ % godinje. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja u smislu lana 252. ZIP-a saglasno predlau da sud odredi roite na kome e u zapisniku utvrditi sporazum o postojanju novanog potraivanja i vremenu njegovog dospijea, njihovu saglasnost da se popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja obezbijedi novano potraivanje predlagaa obezbjeenja.

PROTIVNIK OBEZBJEENJA, _________________________

PREDLAGA OBEZBJEENJA, __________________________

Na osnovu saglasnog predloga stranaka podnijetog u smislu lana 252. ZIP-a, sud primjenom lana 253. istog zakona utvruje Sporazum stranaka o postojanju potraivanja i vremenu dospijea i njihovu saglasnost da se popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja obezbijedi potraivanje predlagaa obezbjeenja, kako slijedi: SPORAZUM o obezbjeenju novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja, zakljuen izmeu:

179

a. Predlagaa obezbjeenja: ________________ (u daljem tekstu predlaga obezbjeenja) b. Protivnika obezbjeenja: __________________ (u daljem tekstu protivnik obezbjeenja) I. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja saglasno konstatuju da su zakljuili Ugovor o kreditu br. _____ od _________ god. u iznosu od _______ , sa rokom vraanja od ________ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od _______ % godinje, koji je dostavljen u prilogu ovog Sporazuma. II. Za obezbjeenje novanog potraivanja iz Ugovora navedenog u stavu I, predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja su saglasni da se izvri popis pokretnih stvari protivnika obezbjeenja radi sticanja zalonog prava predlagaa obezbjeenja i to : ______________________________________________________________________. (opis pokretnih stvari, broj komada, lokacija stvari mjesto, ul. i br., priblina vrijednost, za tehnike stvari i serijski broj, ako ga imaju). III. Protivnik obezbjeenja se obavezuje da pokretne stvari iz stava II nee otuivati ni optereivati bez pismene saglasnosti predlagaa obezbjeenja do konanog izmirenja svih obaveza po Ugovoru iz stava I, odnosno da e se za vrijeme trajanja zaloge uzdravati od bilo koje radnje koja bi umanjivala vrijednost zaloenih stvari, bilo pravnim poslom ili fizikim radnjama, a u protivnom povjerilac obezbjeenja je ovlaen da cjelokupno potraivanje sa pripadajuim kamatama obezbijedi ovom zalogom prije dospjelosti. IV. Predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja su saglasni da ovaj Sporazum potpiu na zapisnik pred sudom koji ima snagu sudskog poravnanja. U sluaju da protivnik obezbjeenja ne izvri u roku svoju dospjelu obavezu po Ugovoru iz take I ili se steku uslovi za raskid ugovora, smatrae se da je ovaj Sporazum postao izvran i povjerilac obezbjeenja je ovlaen da podnese predlog sudu da odredi izvrenje na pokretnim stvarima protivnika obezbjeenja radi namirenja ukupnog novanog potraivanja obezbijeenog ovim sporazumom sa pripadajuom ugovornom i zateznom kamatom i trokovima, a prema ZIP-u. V. Sve sudske i druge trokove u vezi sprovoenja ovog Sporazuma snosie protivnik obezbjeenja. Nakon to je prednji Sporazum proitan prisutnim strankama i oni izjavili da on predstavlja izraz njihove slobodne volje, da shvataju znaaj meusobno preuzetih obaveza, zapisnik bez primjedbi potpisuju i priznaju mu snagu sudskog poravnanja i izvrnog naslova, sud donosi R J E E NJ E Prihvata se Sporazum stranaka o obezbjeenju potraivanja zasnivanjem zalonog prava popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja, unijet u ovaj zapisnik koji ima snagu sudskog poravnanja.

180

Na osnovu lana 254. ZIP-a ODREUJE SE OBEZBJEENJE novanog potraivanja povjerioca obezbjeenja ____________ prema protivniku obezbjeenja __________ shodno Ugovoru o kreditu br. _______ od ___________ god. u iznosu od ______ , sa rokom vraanja od _____ dana (mjeseci ili godina) i kamatom od _____ % godinje popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja, koje su pobrojane u Sporazumu stranaka. Popisane stvari se ostavljaju na uvanje protivniku obezbjeenja. Protivniku obezbjeenja se zabranjuje raspolaganje opisanim stvarima otuenjem ili optereenjem i upozorava na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Predlaga obezbjeenja ovim popisom stie zalono pravo na popisanim stvarima. Predlaga obezbjeenja je ovlaen da na popisanim stvarima trai upis steenog prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona (lan 79. stav 2. u vezi sa lanom 243. ZIP-a). Obavezuje se protivnik obezbjeenja da plati sudske trokove u iznosu od _____ , a na ime predloga, sprovoenja uknjibe i drugih trokova. Ovaj potpisani zapisnik o sporazumu stranaka ima snagu sudskog poravnanja. Potpisom zapisnika stranke potrvuju da su primile primjerek zapisnika. Stranke se odriu prava na albu, pa sud utvruje da je rjeenje postalo pravnosnano i izvrno.

Predlaga obezbjeenja: ___________ s. r. Protivnik obezbjeenja: ____________ s. r.

Zapisniar, ____________ s. r.

S U D I J A, ____________ s. r.

181

Broj 121. Predlog za izvrenje na nepokretnosti radi naplate novanog potraivanja obezbijeenog upisom zalonog prava na nepokretnosti (lan 256. ZIP-a)

_____________ SUDU U ____________ PREDLAGA OBEZBJEENJA: ____________ iz ____________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: ___________ iz _____________ PREDLOG ZA IZVRENJE na nepokretnosti protivnika obezbjeenja Rjeenjem toga suda I. br. _______ od ___________ god., na osnovu sporazuma stranaka obezbijeeno je novano potraivanje predlagaa obezbjeenja po Ugovoru o kreditu br. _______ od __________ god. upisom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja upisanih u listu nepokretnosti br. _______ KO ________, kat. parc. br. ______. Kako je potraivanje po Ugovoru o kreditu br. ______, od _________ god. dospjelo, a protivnik obezbjeenja nije izvio svoju obavezu po navedenom Ugovoru, predlaga obezbjeenja predlae da sud donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnanog i izvrnog rjeenja ovoga suda I. br. ______ od _________ god., radi namirenja obezbijeenog novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja po Ugovoru o kreditu br. ______ od __________ god., u iznosu od _______ na ime glavnog duga, sa kamatom od _____ % poev od _________ god., pa do isplate, kao i troskova izvrenja koliko budu iznosili, ODREUJE SE IZVRENJE na nepokretnosti protivnika obezbjeenja, kat. parc. br. ______, po kulturi _________, povrine ______ m2 i kat. parc. br. ______, po kulturi _________, povrine _______ m2, upisane u listu nepokretnosti br. _______ KO _________, UPISOM IZVRIVOSTI potraivanja obezbijeenog ve upisanim zalonim pravom u javnu knjigu, utvrenjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem predlagaa obezbjeenja iz iznosa dobijenog prodajom. Upis izvrivosti potraivanja, ve steenog zalonog prava, u javnu knjigu, izvrie nadleni organ koji vodi javnu knjigu za navedenu nepokretnost. Upis izvrnosti potraivanja ima pravno dejstvo od dana upisa zalonog prava na nepokretnostima u postupku obezbjeenja.

U ____________, dana ___________ god.

PREDLAGA OBEZBJEENJA, __________________________

182

Broj122. Predlog za izvrenje na pokretnim stvarima radi naplate novanog potraivanja obezbijeenog popisom stvari (lan 256. ZIP-a)

_____________ SUDU U ______________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: ______________ iz _______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: _______________ iz ________________

PREDLOG ZA IZVRENJE na pokretnim stvarima protivnika obezbjeenja

Rjeenjem toga suda I. br. _________ od ___________ god., na osnovu sporazuma stranaka obezbijeeno je novano potraivanje predlagaa obezbjeenja po Ugovoru o kreditu br. ________ od ___________ god., popisom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja i to: ____________________________________________________ (opis pokretnih stvari, broj komada, lokacija stvari mjesto, ul. i br., i priblina vrijednost). Kako je potraivanje po Ugovoru o kreditu br. _____, od _________ god. dospjelo, a protivnik obezbjeenja nije izvrio svoju obavezu po navedenom ugovoru, predlaga obezbjeenja predlae da sud donese R J E E NJ E O I Z V R E NJ U Na osnovu pravnosnanog i izvrnog rjeenja ovoga suda I. br. ______ od ___________ god., radi namirenja obezbijeenog novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja po Ugovoru o kreditu br. ______ od ___________ god., u iznosu od _____ na ime glavnog duga, sa kamatom od _____ % poev od ________ god. pa do isplate, kao i troskova izvrenja koliko budu iznosili, ODREUJE SE IZVRENJE i sprovoenje izvrsenja procjenom i prodajom pokretnih stvari protivnika obezbjeenja __________, koje se nalaze u _______________ ul. __________. Popis pokretnih stvari se nee ponovo vriti, a obavljeni popis stvari ima pravno dejstvo od dana sticanja zalonog prava u postupku obezbjeenja. Zabranjuje se protivniku obezbjeenja da raspolae popisanim stvarima uz upozorenje da postupanje protivno ovoj zabrani povlai krivinu odgovornost.

183

Predlaga obezbjeenja je ovlaen da trai upis prava zaloge na popisanim stvarima u skladu sa odredbama posebnog zakona (lan 79. stav 2. u vezi sa lanom 243. ZIP-a). Alternativa: Usvaja se predlog predlagaa obezbjeenja da mu se popisane stvari predaju na uvanje.

U __________, dana __________ god.

PREDLAGA OBEZBJEENJA, ___________________________

184

Glava dvadeset osma PRETHODNE MJERE

Broj 123. Predlog za obezbjeenje novanog potraivanja odreivanjem prethodne mjere zabranom novanog potraivanja protivnika obezbjeenja (l. 257., 259., stav 1. taka 4. i lan 261. stav 1. taka 2. ZIP-a)

_____________ SUDU U _____________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: _____________ iz _______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: _____________ iz _________________

PREDLOG ZA OBEZBJEENJE novanog potraivanja odreivanjem prethodne mjere zabranom novanog potraivanja

Presudom na osnovu priznanja __________ suda u ___________ P. br. _________ od ________ god., protivnik obezbjeenja je obavezan da predlagau obezbjeenja isplati iznos od ______ sa ____ % kamate poev od ___________ god., pa do isplate, kao i iznos od ___________ na ime trokova parninog postupka. Dokaz: Presuda na osnovu priznanja _________ suda u _________ P. br. _________ od ___________ god. Protiv navedene presude protivnik obezbjeenja je uloio albu. Protivnik obezbjeenja ima dospjelo potraivanje prema ___________ u iznosu od ___________ , sa zakonskom kamatom na navedeni iznos do isplate. Dokaz: Presuda __________ suda u ___________ P. br. ___________ od _________. Imajui u vidu navedeno, a na osnovu l. 258. i 259. stav 1. taka 4. i lana 261. stav 1. taka 2. ZIP-a, predlaga obezbjeenja predlae da sud donese

R J E E NJ E Na osnovu presude na osnovu priznanja ____________ suda u ____________ P. br. __________ od ____________ god., koja nije pravnosnana, radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja ______________ prema protivniku

185

obezbjeenja _____________, u iznosu od ________ , sa ______ % kamate poev od _________ god. do isplate, trokova parninog postupka u iznosu od ______ i trokova izvrenja, ODREUJE SE PRETHODNA MJERA ZABRANOM NA NOVANOM POTRAIVANJU predlagaa obezbjeenja, pa se zabranjuje duniku protivnika obezbjeenja _____________ iz _______________ da to potraivanje isplati protivniku obezbjeenja, a protivniku obezbjeenja da naplati predmetno potraivanje. Zabrana je sprovedena danom dostavljanja ovog rjeenja duniku protivnika bezbjeenja. Alternativa: Zabrana je sprovedena danom dostavljanja ovog rjeenja banci kod koje se vode novana sredstva protivnika obezbjeenja (lan 192. stav 1. u vezi lana 243. ZIPa). Ova prethodna mjera trajae najdue do isteka osam dana po nastupanju uslova za prinudno izvrenje.

U ______________, dana ___________ god.

PREDLAGA OBEZBJEENJA, __________________________

186

Broj124. Rjeenje o odreivanju prethodne mjere predbiljebom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja (l. 258., 259. stav 1. taka 5. i lan 261. stav 1. taka 4. ZIP-a)

Posl. br. _________ ____________ SUD U ____________, po sudiji _____________, u predmetu predlagaa obezbjeenja ______________ iz _______________ protiv protivnika obezbjeenja _______________ iz __________________, odluujui po predlogu predlagaa obezbjeenja o odreivanju prethodne mjere predbiljebom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja, dana ___________ god., donio je R J E E NJ E Na osnovu poravnanja zakljuenog kod Osnovnog suda u _____________, u predmetu P. br. ________ od _____________ god., koje protivnik obezbjeenja pobija tubom u parnici koja se vodi u predmetu P. br. ________, radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja _______________ prema protivniku obezbjeenja _______________, u iznosu od _______ , sa _______ % kamate poev od ____________ god. do isplate, trokova parninog postupka u iznosu od ______ i trokova izvrenja, ODREUJE SE PRETHODNA MJERA predbiljebom zalonog prava u korist predlagaa obezbjeenja, na nepokretnosti protivnika obezbjeenja upisanih u listu nepokretnosti br. __________ KO ___________, kat parc. br. _________ povrine __________ m2. Predbiljebu ove prethodne mjere u javnu knjigu izvrie optinski organ na ijoj teritoriji se nalazi predmetna nepokretnost. Ova prethodna mjera trajae najdue do isteka osam dana po nastupanju uslova za prinudno izvrenje. O b r a z l o e nj e Predlaga obezbjeenja je ovom sudu podnio predlog za odreivanjem prethodne mjere radi obezbjeenja novanog potraivanja utvrenog poravnanjem zakljuenim pred ___________ sudom u _____________, u predmetu P. br. ______ od ___________ god., dana __________ god., predbiljebom zalonog prava na nepokretnosti protivnika obezbjeenja. Uz predlog priloio je ovjeren prepis poravnanja zakljuenog pred ______________ sudom u ____________ u predmetu P. br. ___________, list nepokretnosti br. ___________, i tubu protivnika obezbjeenja podnijetu ___________ sudu u _____________, radi ponitaja poravnanja. Iz priloenih dokaza sud je utvrdio da su predlaga obezbjeenja i protivnik obezbjeenja pred ____________ sudom u _____________ u predmetu P. br. _______, dana ___________ god. zakljuili poravnanje kojim se protivnik obezbjeenja obavezao

187

da predlagau obezbjeenja isplati iznos od ________ , sa zateznom kamatom od ______ %, pa do isplate, kao i da mu naknadi trokove postupka u iznosu od _______ , na dan __________ god. Da se pred __________ sudom u _____________ u predmetu P. br. _________, vodi postupak po tubi protivnika obezbjeenja radi ponitaja predmetnog poravnanja. Kako protivnik obezbjeenja pokuava da pokrenutom parnicom osujeti namirenje novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja, koje nije postalo izvrno, a u skladu sa lanom 259. stav 1. taka 5. ZIP-a smatra da opasnost osujeenja namirenja potraivanja postoji kada se pobija zakljueno poravnanje, to su po ocjeni suda ispunjeni uslovi za izdavanje prethodne mjere iz lana 261. stav 1. taka 4. ZIP-a, predbiljebom zalonog prava u korist predlagaa obezbjeenja, na nepokretnosti protivnika obezbjeenja upisanih u listu nepokretnosti br. ________ KO ____________, kat. parc. br. _______ povrine ________ m2. Na osnovu izloenog, a primjenom l. 258. i 259. stav 1. taka 5. i lana 261. stav 1. taka 4. ZIP-a odlueno je kao u izreci rjeenja. _____________ SUD U ____________ Dana ______________ god. S U D I J A, _________ s. r. PRAVNA POUKA: Protiv navedenog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od 5 dana od dana prijema Viem sudu u _____________ preko ovog suda. alba ne zadrava izvrenje rjeenja.

188

Broj125. Predlog protivnika obezbjeenja za ukidanje prethodne mjere (lan 265. ZIP-a)

Posl. br. ___________ ______________ SUDU U _____________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: ______________ iz _______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: _______________ iz ________________

PREDLOG ZA UKIDANJE PRETHODNE MJERE

Rjeenjem toga suda Posl. br. _______ od ___________ god. odreena je prethodna mjera ________________________________________. S obzirom da su se stekli uslovi iz lana 265. ZIP-a, u prilog ega prilaem _________________, to na osnovu lana 265. stav 2. predlaem da sud donese

R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE postupak obezbjeenja po prethodnoj mjeri toga suda Posl. br. ____________ od _____________ god. i ukidaju sprovedene radnje. Duan je predlaga obezbjeenja da protivniku obezbjeenja naknadi trokove prouzrokovane odreivanjem i sprovoenjem prethodne mjere u iznosu od _______ . U _____________, dana ____________ god. PROTIVNIK OBEZBJEENJA, ________________________

189

Broj126. Rjeenje o obustavi prethodne mjere u sluaju da predlaga obezbjeenja ne trai izvrenje (lan 266. ZIP-a)

Posl. br. __________ _____________ SUD U _____________, po sudiji ___________, u predmetu predlagaa obezbjeenja ________________ iz ______________ protiv protivnika obezbjeenja _______________ iz _________________, u postupku obezbjeenja po prethodnoj mjeri, odluujui po predlogu protivnika obezbjeenja za obustavu postupka, dana ___________ god., donio je R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE postupak obezbjeenja po prethodnoj mjeri toga suda Posl. br. __________ od ______________ god. i ukidaju sprovedene radnje. O b r a z l o e nj e Rjeenjem toga suda Posl. br. _______ od __________ god., odreena je prethodna mjera _________________ radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja, po presudi ______________ suda u ___________ P. br. ________ od __________ god. Kako je presuda na osnovu koje je donijeta prethodna mjera postala izvrna dana ____________ god., a predlaga obezbjeenja nije podnio predlog za izvrenje u zakonskom roku od 15 dana od dana izvrnosti, sud je na predlog protivnika obezbjeenja, shodno odredbi lana 266. ZIP-a, odluio kao u izreci rjeenja.

_____________ SUD U _____________ Dana _____________ god. S U D I J A, __________ s. r. PRAVNA POUKA: Protiv navedenog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od 5 dana od dana prijema Viem sudu u ______________ preko ovog suda. alba ne zadrava izvrenje rjeenja.

190

Glava dvadeset deveta PRIVREMENE MJERE

Broj127. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi naplate novanog potraivanja, na pokretnim stvarima, prije pokretanja parninog postupka (l. 271. i 272. stav 1. taka 1. ZIP-a)

I. br. __________ _______________ SUD U _____________, po sudiji _____________, u postupku obezbjeenja predlagaa obezbjeenja ____________ iz _____________ ul. _____________ protiv protivnika obezbjeenja _______________ iz _____________ ul. ___________, odluujui po predlogu predlagaa obezbjeenja za odreivanjem privremene mjere, radi obezbjeenja novanog potraivanja, dana _________ god., donio je

R J E E NJ E Radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja _____________ prema protivniku obezbjeenja ______________, u iznosu od ________ na ime glavnog duga, sa _____ % kamate od ___________ god. do isplate, ODREUJE SE PRIVREMENA MJERA zabranom protivniku obezbjeenja da otui putniki automobil marke __________, reg. oznake ___________. Navedeni automobil ostavlja se na uvanje protivniku obezbjeenja, koji se upozorava na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Predlaga obezbjeenja je ovlaen da na predmetnom automobilu trai upis prava zaloge u skladu sa odredbama posebnog zakona (lan 79. stav 2. u vezi sa lanom 243. ZIP-a). Trajanje ove mjere odreuje se do pravnosnanog okonanja parninog postupka koji e pokrenuti predlaga obezbjeenja u roku od _____ dana, radi opravdanja izdate privremene mjere. alba ne odlae izvrenje rjeenja. O b r a z l o e nj e Predlaga obezbjeenja je ovom sudu podnio predlog za odreivanje privremene mjere u kojem je naveo da je na osnovu pismenog Ugovora o kupoprodaji od __________ god. predlaga obezbjeenja prodao i predao protivniku obezbjeenja putniki automobil marke ____________, reg. oznake __________, a predlaga obezbjeenja tom prilikom

191

njemu isplatio samo polovinu kupoprodajne cijene, i ostao je duan iznos od ________ , koji je bio duan da izmiri do __________ god. Kako je predlaga obezbjeenja u saznanju da protivnik obezbjeenja nema druge imovine sem navedenog automobila kojeg namjerava da proda treem licu, u kom sluaju bi se naplata njegovog potraivanja osujetila ili znatno oteala, predlae da sud izda privremenu mjeru kojom e zabraniti protivniku obezbjeenja da otui putniki automobil marke ______________, reg. oznake ___________. Uz predlog dostavio je pismeni Ugovor o kupoprodaji, potvrdu o isplati dijela kupoprodajne cijene i isjeak iz dnevnog lista __________ u kojem je protivnik obezbjeenja objavio oglas o prodaji predmetnog automobila. Cijenei priloene dokaze, kao i navode iznijete u predlogu, sud nalazi da su ispunjeni uslovi iz lana 271. ZIP-a, za izdavanje privremene mjere. Naime, uvidom u pismeni Ugovor o kuporodaji automobila zakljuenog izmeu predlagaa obezbjeenja i protivnika obezbjeenja, ovjerenog od strane Osnovnog suda u ______________ Ov. br. ___________ i potvrdu o isplati polovine kupuprodajne cijene u iznosu od _________ , potpisanu od strane predlagaa obezbjeenja i protivnika obezbjeenja, sud je utvrdio da je izmeu stranaka zakljuen pismeni Ugovor o kupoprodaji automobila marke ________, reg. oznake __________, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od ______ , na osnovu kojeg je predlaga obezbjeenja, kao prodavac, predao protivniku obezbjeenja automobil, a da je protivnik obezbjeenja, kao kupac, isplatom iznosa od ________ isplatio samo polovinu kupoprodajne cijene. Kako je protivnik obezbjeenja ostao u obavezi da predlagau obezbjeenja isplati iznos od jo ________ , to je po ocjeni suda predlaga obezbjeenja uinio vjerovatnim osnovanost potraivanja. Kako protivnik obezbjeenja namjerava da proda predmetni automobil, to proizilazi iz oglasa objavljenog u dnevnom listu ___________ od ____________ god., a sem navedenog automobila nema druge imovine, postoji opasnost da e se potraivanje predlagaa obezbjeenja osujetiti ili znatno oteati ukoliko protivnik obezbjeenja proda automobil, pa je po ocjeni suda ispunjen i drugi kumulativno predvieni uslov za izdavanje privremene mjere iz lana 271. stav 1. ZIP-a. Na osnovu izloenog, a primjenom l. 271. i 272. stav 1. taka 1. ZIP-a, odlueno je kao u izreci.

______________ SUD U ______________ Dana ______________ god. SUDIJA, _______________ s. r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od tri dana od dana prijema istog Viem sudu u ______________, preko ovog suda.

192

Broj 128. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi obezbjeenja novanog potraivanja zabranom optereenja i otuenja akcija, ili udjela u privrednom drutvu nakon pokretanja parninog postupka. (l. 271. i 272. stav 1. taka 2. ZIP-a)

I. br. ____________ ____________ SUD U ____________, po sudiji ______________, u postupku obezbjeenja predlagaa obezbjeenja _______________ iz _______________ ul. ______________ protiv protivnika obezbjeenja ________________ iz _______________ ul. _____________, odluujui po predlogu predlagaa obezbjeenja za odreivanjem privremene mjere, radi obezbjeenja novanog potraivanja, dana __________ god., donio je R J E E NJ E Radi obezbjeenja novanog potraivanja predlagaa obezbjeenja ____________ prema protivniku obezbjeenja ______________, u iznosu od _______ na ime glavnog duga, sa ______ % kamate od ______________ god. do isplate, ODREUJE SE PRIVREMENA MJERA zabranom otuenja i optereenja akcija ______________________________________________________________________ (broj akcija, oznaka firme emitenta akcija i njegova oznaka u registru, oznaka klase i broj serije, nominalna vrijednost) ili udjela u privrednom drutvu, protivnika obezbjeenja, i upisom zabrane u nadleni registar. Upis ove privremene mjere u nadleni registar izvrie Centralna depozitarna agencija (ili, ako se radi o udjelu u privrednom drutvu, Centralni registar Privrednog suda). Ovom privremenom mjerom ne stie se zalono pravo na predmetnim akcijama (ili udjelu u privrednom drutvu). Protivniku obezbjeenja zabranjuje se raspolaganje navedenim akcijama (ili udjelom u privrednom drutvu), uz upozorenje na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Privremena mjera ima trajati do pravnosnanog okonanja parninog postupka koji se vodi pred ovim sudom u predmetu P. br. ____________. alba ne odlae izvrenje rjeenja. O b r a z l o e nj e U obrazloenju sud e dati razloge na osnovu kojih je predlaga obezbjeenja uinio vjerovatnim osnovanost potraivanja, kao i opasnost da se bez izdate privremene mjere

193

potraivanje moe osujetuti ili znatno oteeti, ime bi bili ispunjeni uslovi iz lana 271. stav 1. ZIP-a za izdavanje privremene mjere.

______________ SUD U ______________ Dana ______________ god. SUDIJA, _________________ s. r.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od tri dana od dana prijema istog Viem sudu u ____________, preko ovog suda.

194

Broj 129. Rjeenje o odreivanju privremene mjere radi obezbjeenja nenovanog potraivanja zabranom protivniku obezbjeenja da preduzima radnje koje mogu nanijeti tetu predlagau obezbjeenja (l. 273 i l. 274, stav 1. taka 4 ZIP-a)

I. br. _________

___________ SUD U ____________, po sudiji ______________, u postupku obezbjeenja predlagaa obezbjeenja _____________ iz ____________ ul. _____________ protiv protivnika obezbjeenja ______________ iz _____________ ul. ________________, odluujui po predlogu predlagaa obezbjeenja za odreivanjem privremene mjere, radi obezbjeenja nenovanog potraivanja, dana ___________ god., donio je R J E E NJ E Radi obezbjeenja nenovanog potraivanja predlagaa obezbjeenja prema protivniku obezbjeenja, ODREUJE SE PRIVREMENA MJERA i nalae protivniku obezbjeenja da odmah ukloni drvenu ogradu na kat. parc. br. _______, list nepokretnosti KO _________ i da se nadalje uzdri od bilo koje radnje koja onemoguava predlagaa obezbjeenja u mirnom i nesmetanom prolazu preko navedene parcele, do svoje kue. Ova privremena mjera ima trajati do pravnosnanog okonanja postupka radi smetanja posjeda, koji je predlaga obezbjeenja pokrenuo pred ovim sudom u predmetu P. br. ________. alba ne odlae izvrenje rjeenja. O b r a z l o e nj e U obrazloenju sud e dati razloge na osnovu kojih je utvrdio da su ispunjeni uslovi iz lana 273. ZIP-a za izdavanje privremene mjere.

___________ SUD U ____________ Dana __________ god. SUDIJA, _______________ s. r. PRAVNA POUKA:Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od tri dana od dana prijema istog Viem sudu u ______________, preko ovog suda.

195

Broj 130. Rjeenje o odreivanju privremene mjere zabranom otuenja nepokretnosti na koju je upravljeno potraivanje (lan 274. stav 1. taka 3. ZIP-a)

P. br. __________ ____________ SUD U ____________, po sudiji _____________, u postupku obezbjeenja predlagaa obezbjeenja ______________ iz _______________ ul. ____________ protiv protivnika obezbjeenja ____________ iz _______________ ul. ____________, odluujui po predlogu predlagaa obezbjeenja za odreivanje privremene mjere, radi obezbjeenja nenovanog potraivanja, dana ____________ god., donio je R J E E NJ E

Radi obezbjeenja nenovanog potraivanja predlagaa obezbjeenja prema protivniku obezbjeenja, ODREUJE SE PRIVREMENA MJERA zabranom otuenja i optereenja nepokretnosti _______________, evidentirane kao kat. parc. br. __________, upisane u listu nepokretnosti KO __________ na ime protivnika obezbjeenja, uz upis ove zabrane u javnu knjigu. Upis ove privremene mjere u javnu knjigu izvrie nadleni optinski organ na ijoj se teritoriji nalazi predmetna nepokretnost. Ovom privremenom mjerom ne stie se zalono pravo na predmetnoj nepokretnosti. Protivniku obezbjeenja zabranjuje se raspolaganje navedenom nepokretnou, uz upozorenje na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Privremena mjera ima trajati do pravnosnanog okonanja parninog postupka koji se vodi pred ovim sudom u predmetu P. br. ____________. alba ne odlae izvrenje rjeenja. O b r a z l o e nj e Predlaga obezbjeenja je ovom sudu podnio predlog za izdavanje privremene mjere u kojem je naveo da je vlasnik nepokretnosti evidentiranih u listu nepokretnosti br. __________ KO _________, kat. parc. br. ___________ povrine _________ m2, upisanih na ime protivnika obezbjeenja. Svojinu na predmetnoj nepokretnosti stekao je na osnovu Ugovora o kupoprodaji zakljuenog sa __________ dana __________ god., ovjerenog od strane _____________ suda u __________, pod brojem Ov. ________, od

196

_________ god. Kako je protivnik obezbjeenja bez pravnog osnova upisan kao vlasnik nepokretnosti, predlaga obezbjeenja ima namjeru da pokrene spor protiv pritivnika obezbjeenja radi brisanja upisa prava svojine na predmetnoj nepokretnosti. Kako protivnik obezbjeenja ovih dana javno nudi navedenu nepokretnost na prodaju preko Agencije za promet nepokretnosti ______________, to postoji realna opasnost da e osujetiti ostvarenje potraivanja predlagaa obezbjeenja koje je upravljeno na ovu nepokretnost, sa kojih razloga je predloio da sud izda privremenu mjeru kojom e se protivniku obezbjeenja zabraniti raspolaganje predmetnom nepokretnou. Uz predlog priloio je Ugovor o kupoprodaji ovjeren od strane __________ suda u _________ Ov. br. ________, od __________ god., list nepokretnosti br. _______ KO __________ i javni oglas objavljen u dnevnom listu __________ od ____________. Uvidom u Ugovor o kupoprodaji, ovjeren od strane _________ suda u _________ Ov. br. _______, od __________ god., sud je utvrdio da je predlaga obezbjeenja, kao kupac, dana ________ god., sa ___________, kao prodavcem zakljuio Ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti, dok se uvidom u list nepokretnosti br. _______ KO ________ utvruje da su predmetne nepokretnosti upisane na protivnika obezbjeenja bez osnova sticanja, pa je po ocjeni suda predlaga obezbjeenja uinio vjerovatnim osnovanost svog potraivanja. Kako protivnik obezbjeenja ovih dana javno nudi navedenu nepokretnost na prodaju preko Agencije za promet nepokretnosti _____________, a to je utvreno uvidom u oglas objavljen u dnevnom listu _________ od __________ god., oigledno je da postoji opasnost da e se ostvarenje potraivanja predlagaa obezbjeenja osujetiti ili znatno oteati ukoliko protivnik obezbjeenja proda predmetnu nepokretnost, pa su po ocjeni suda ispunjena oba kumulativno predviena uslova za izdavanje privremene mjere iz lana 273. stav 1. ZIP-a. Na osnovu izloenog, a na osnovu l. 273. i 274. stav 1. taka. 3 ZIP-a, odlueno je kao u izreci rjeenja. ___________ SUD U _____________ Dana ____________ god. SUDIJA, ___________ s. r. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba u roku od tri dana od dana prijema istog Viem sudu u ____________, preko ovog suda.

197

Broj 131. Predlog za obezbjeenje nenovanog potraivanja odreivanjem privremene mjere plaanje naknade zarade zaposlenom (lan 274. stav 1. taka 6. ZIP-a)

P. br. ___________ _____________ SUDU U ____________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: _____________ iz _______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: _______________ iz _____________

PREDLOG ZA OBEZBJEENJE nenovanog potraivanja plaanjem naknade zarade Pred tim sudom u predmetu P. br. _______, vodi se spor o nezakonitosti odluke protivnika obezbjeenja o prestanku radnog odnosa predlagaa obezbjeenja kod protivnika obezbjeenja. Dokaz: Spisi toga suda P. br. __________. Predlaga obezbjeenja nema nikakve druge imovine na osnovu koje bi obezbijedio sredstva za svoje izdravanje i izdravanje svoje porodice, osim plate koju je iz radnog odnosa obezbjeivao kod protivnika obezbjeenja. Predlaga obezbjeenja izdrava bolesnu suprugu i dvoje maloljetne djece, pa predlae da sud na osnovu lana 274. stav 1. taka 6. ZIP-a, donese

R J E E NJ E Radi obezbjeenja nenovanog potraivanja predlagaa obezbjeenja __________ iz ____________ prema protivniku obezbjeenja ____________ iz ____________, ODREUJE SE PRIVREMENA MJERA pa se se nalae protivniku obezbjeenja da predlagau obezbjeenja plaa naknadu zarade u iznosu od _______ mjeseno za vrijeme od podnoenja tube, pa do pravnosnanog okonanja parnice o nezakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa, s tim to e protivnik obezbjeenja dospjele obroke zarade predlagau obezbjeenja isplatiti odjednom, a ostale najkasnije do _________ u mjesecu za prethodni mjesec.

198

Zabranjuje se ___________ banci kod koje se vode novana sredstva predlagaa obezbjeenja da iznose za koji je odreeno izvrenje isplauje protivniku obezbjeenja, a protivniku obezbjeenja da to potraivanje naplati ili njime raspolae. Zabrana je sprovedena danom dostave ovog rjeenja ____________ banci. Nalae se _____________ banci kod koje se vode novana sredstva protivnika obezbjeenja da po pravnosnanosti rjeenja, o emu e je obavijestiti sud, sa rauna protivnika obezbjeenja br. ________ isplauje novani iznos za koji je odreeno obezbjeenje. Privremena mjera ima trajati do pravnosnanog okonanja parninog postupka koji se vodi pred ovim sudom u predmetu P. br. __________.

U ___________, dana __________ god.

PREDLAGA OBEZBJEENJA, __________________________

Napomena: Rjeenje dostaviti Centralnoj banci koja je u skladu sa odredbom lana 194. stav 1. ZIP-a nadlena za sprovoenje izvrenja.

199

Broj 132. Predlog protivnika obezbjeenja za ukidanje privremene mjere (lan 280. ZIP-a)

Posl. br. _________ ____________ SUDU U _____________

PREDLAGA OBEZBJEENJA: ____________ iz ______________ PROTIVNIK OBEZBJEENJA: ____________ iz _____________

PREDLOG ZA UKIDANJE PRIVREMENE MJERE Rjeenjem toga suda Posl. br. ________ od __________ god., protiv protivnika obezbjeenja, odreena je privremena mjera ___________________, radi obezbjeenja ________________ potraivanja predlagaa obezbjeenja. Navedenim rjeenjem naloeno je predlagau obezbjeenja da u roku od ______ dana pokrene odgovarajui postupak, radi opravdanja izdate privremene mjere. Kako predlaga obezbjeenja u ostavljenom roku nije pokrenuo odgovarajui postupak, to protivnik obezbjeenja predlae da sud u skladu sa odredbom lana 280. ZIP-a donese

R J E E NJ E OBUSTAVLJA SE postupak obezbjeenja odreen rjeenjem toga suda Posl. br. ____________ od ___________ god. i ukidaju sprovedene radnje. U __________, dana ___________ god. PROTIVNIK OBEZBJEENJA, _________________________

200

Ostali pomoni obrasci

ZAPISNIK O PRODAJI STVARI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM (lan 77. ZIP-a) ______________________________________________________________________

Sainjen pred _____________ sudom u _________________ dana _________ god., na licu mjesta (u slubenim prostorijama, u zgradi _________ suda, itd.) u ___________ ul. _______________, u predmetu izvrnog povjerioca ______________ iz ___________ protiv izvrnog dunika ______________ iz ________________, radi naplate _________ . PRISUTNI SU Od strane suda: Slubeno lice: ______________ Od stranaka: Izvrni povjerilac: _______________ Izvrni dunik: _________________

Zapoeto u _______ asova. Slubeno lice objavljuje da e se na osnovu rjeenja suda __________ u _________, I. br. ________ od __________ god., danas sprovesti prodaja usmenim javnim nadmetanjem popisanih i procijenjenih pokretnih stvari dunika ___________________________ navedenih u zapisniku ovog suda o popisu od ___________ god. o emu je istaknuto obavjetenje na oglasnoj tabli suda. Slubeno lice objanjava da e se svaka popisana pokretna stvar predati kupcu koji na nadmetanju podnese najpovoljniju ponudu, s tim da je najnia prihvatljiva ponuda cijena utvrena procjenom. Nadmetanje e se nastaviti sve dok se stavljaju vee ponude, a zakljuie se kada poslije drugog poziva slubenog lica niko od ponudilaca ne bude dao veu ponudu. . Za _____________ stvar (opis stvari) koja je procijenjena na vrijednost __________ , uesnik ___________ iz ___________ ponudio je cijenu __________ . Kupac isplauje kupoprodajnu cijenu slubenom licu i preuzima kupljene stvari uz potvrdu. Prodaja je obavljena uspjeno, stvari su prodate po procijenjenoj vrijednosti (ili ispod procijenjene vrijednosti). Dovreno u _______ asova. Slubeno lice _____________ Izvrni povjerilac _________ Izvrni dunik ___________ Kupac _________________

201

______________________________________________________________________ Z A K LJ U A K (lan 88. stav 4. ZIP-a) ______________________________________________________________________

I. br. _______ ____________________ sud u ________________, kao izvrni, sudija _______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca ______________________iz _____________________ protiv izvrnog dunika ________________ iz ______________________, radi duga - namirenja, donio je dana _____________ god.

Z A K LJ U A K

Obavjetavaju se stranke da je prodaja popisanih pokretnih stvari izvrnog dunika zakazana za dan ___________ god., putem javnog nadmetanja (neposredne pogodbe) bila bezuspjena, jer se na istu nije prijavio niko od kupaca, odnosno nije stavljena ponuda u visini procijenjene vrijednosti stvari. Predlog za drugo javno nadmetanje (ili za prodaju putem neposredne pogodbe), stranka moe podnijeti u roku od 30 dana od dana prvog nadmetanja, odnosno od dana isteka roka koji je sud odredio za prodaju neposredne pogodbe, a najmanje u roku od tri mjeseca po isteku tog dana. Ukoliko se ovaj predlog ne podnese u ostavljenom roku sud e obustaviti izvrenje.

SUDIJA, _________________

202

______________________________________________________________________ Z A K LJ U A K (lan 89. st. 2. i 3. ZIP-a) ______________________________________________________________________

I. br. _______

____________________ sud u ________________, kao izvrni, sudija _______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca ______________________ iz _____________________ protiv izvrnog dunika ________________ iz ______________________, radi duga - namirenja, donio je dana ______________________ god.

Z A K LJ U A K

Obavjetavaju se stranke da je prodaja popisanih pokretnih stvari izvrnog dunika zakazana za dan ___________ god., putem drugog javnog nadmetanja (neposredne pogodbe) bila bezuspjena, jer se na istu nije prijavio niko od kupaca, odnosno nije stavljena ponuda u visini procijenjene vrijednosti stvari. Predlog za odreivanje novog roita za nadmetanje izvrni povjerilac ne moe podnijeti prije isteka roka od 30 dana od dana predhodnog roita, niti po isteku 3 mjeseca od tog dana. Ukoliko se ovaj predlog ne podnese u ostavljenom roku sud e obustaviti izvrenje.

SUDIJA, _________________

203

ZAKLJUAK (lan 82. ZIP-a)

I. br. __________

____________ sud u ______________, kao izvrni, sudija ______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca________________________________ iz ___________ protiv izvrnog dunika ______________________________ iz _____________, radi duga - namirenja donio je dana ______________ god.

Z A K LJ U A K

Obavjetava se izvrni povjerilac da je postupajui po Rjeenju o izvrenju ovog suda I. br. __________ od ___________ god. slubeno lice obilo izvrnog dunika dana ________ god., radi popisa pokretnih stvari i naplate duga i konstatovalo da na oznaenom mjestu nijesu naene pokretne stvari koje mogu biti predmet izvrenja. Izvrni povjerilac moe, u roku od tri mjeseca od dana prijema ovog Zakljuka, predloiti ponovni popis i procjenu, a ukoliko u ostavljenom roku to ne uini, ili ako se ni prilikom ponovnog popisa ne nau stvari koje mogu biti predmet izvrenja, sud e izvrenje obustaviti na osnovu lana 82. st. 1. i 2. ZIP-a.

___________ sud u ______________ Dana _________ god. SUDIJA, ___________________

204

ZAKLJUAK (lan 106. stav 1. ZPP-a) _______________________________________________________________________ I. br. ____________ ____________ sud u ______________, kao izvrni, sudija ______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca ____________________ iz ___________ protiv izvrnog dunika _______________________ iz _____________, radi duga namirenja donio je dana ______________ god. Z A K LJ U A K Nalae se izvrom povjeriocu, da u roku od pet dana od dana prijema zakljuka dopuni predlog za izvrenje tako to e dostaviti: 1. Taan naziv izvrnog dunika (matini br. fizikog lica identifikacioni br. pravnog lica), adresu za prijem slubene pote i ime vlasnika. 2. Banku kod koje se vodi raun - rauni izvrnog dunika i broj njegovog rauna. 3. Taan naziv izvrnog povjerioca (matini br. fizikog lica identifikacioni br. pravnog lica) i adresu za prijem slubene pote. 4. Banku kod koje se vodi raun - rauni izvrnog povjerioca. 5. Uredno punomoje za zastupanje izvrnog povjerioca. 6. Izvrnu ispravu sa klauzulom izvrnosti. 7. Jo _____ primjeraka ovjerene i potpisane vjerodostojne isprave na osnovu koje je podnijet predlog za izvrenje. 8. Jo_____ primjeraka predloga za dozvolu izvrenja. 9. Taan datum od kada tee kamata na glavni dug. 10. Ispravu predvienu lanom 23. ZIP-a u sluaju izvrenja po predlogu izvrnog povjerioca koji u izvrnoj ispravi nije oznaen kao povjerilac. 11. Ispravu predvienu lanom 23. stav 2. ZIP-a u sluaju izvrenja protiv lica koje u izvrnoj ispravi nije oznaeno kao dunik. 12. Usaglasiti predlog za izvrenje sa vjerodostojnim ispravama (izvrnom ispravom). Po zakljuku treba postupiti samo pod takom koja je zaokruena. Ukoliko izvrni povjerilac, u ostavljenom roku, ne postupi po nalogu suda, predlog za izvrenje e biti odbaen na osnovu lana 106. Zakona o parninom postupku u vezi l. 14. i 40. ZIP-a. __________ sud u __________ Dana ___________ god. S U D I J A, ________________

205

ZAKLJUAK O PRODAJI (lan 87. ZIP-a) ______________________________________________________________________ I. br. _________ ____________ sud u ______________, kao izvrni, sudija _______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca _____________________ iz _____________________ protiv izvrnog dunika _______________ iz ______________________, radi duga - namirenja, donio je dana ____________ god.

Z A K LJ U A K O P R O D A J I PRODAJE SE _________________________ za iznos od _________ . Prodaja popisane stvari e se obaviti usmenim i javnim nadmetanjem na roitu koje je odreeno za dan ________ god. sa poetkom u ______ asova u ________________ sudu, u kancelariji br. _____. Na prvom roitu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem popisana stvar se ne moe prodati ispod utvrene vrijednosti, a na drugom roitu za prodaju popisana stvar se moe prodati ispod procijenjene vrijednosti ali ne ispod treine te vrijednosti. Lica zainteresovana za uee na javnom nadmetanju duna su da predhodno u depozit suda uplate u gotovini ili na raun suda br. ________________ jemstvo u iznosu od 10% utvrene vrijednosti. Kupac koji kupi _____________ duan je da u roku od 5 dana poloi cijenu za koju je kupio, a ukoliko to ne uini prodaja e se oglasiti nevaeom. Preuzimanjem stvari kupac postaje njen vlasnik. Zakljuak o prodaji istai na oglasnoj tabli suda, u dnevnom listu ___________.

___________ sud u ____________ Dana ____________ god.

S U D I J A, _________________ Napomena: Zakljuak o prodaji dostaviti strankama (lan 87. stav 5. ZIP-a).

206

ZAKLJUAK (lan 77. ZIP-a) _______________________________________________________________________

I. br. ____________

____________ sud u ______________, kao izvrni, sudija ______________________, odluujui u pravnoj stvari izvrnog povjerioca ____________________ iz ___________ protiv izvrnog dunika ____________________ iz _____________, radi duga namirenja, donio je dana ______________ god. Z A K LJ U A K Odreuje se roite izlaskom na lice mjesta dana _________ god. u _________ asova radi sprovoenja izvrenja po rjeenju I. br. ____ ovog suda od ________ god. Izvrenje e se sprovesti na nain to e sudski izvritelj izvriti popis, procjenu i plenidbu pokretnih stvari izvrnog dunika koje se zateknu u njegovoj kui - stanu, radi izmirenja potraivanja izvrnog povjerioca i troka izvrnog postupka. Sudski izvritelj nee izai na lice mjesta ukoliko dunik do navedenog datuma dostavi sudu da je izmirio potraivanje prema navedenom Rjeenju o izvrenju. Nalae se izvrnom povjeriocu da u roku od ______ dana uplati na prolazni depozit _________________ suda u ____________ br. ______, iznos od ________ , na ime predujma trokova izvrenja. Za navedeno roite obezbijediti, u sluaju potrebe, asistenciju CB _____________ saglasno odredbama lana 47. ZIP-a.

___________ sud u ______________ Dana ______________ god.

S U D I J A, __________________

207

ZAPISNIK O POPISU I PROCJENI (lan 84. ZIP-a) ______________________________________________________________________ I. br. __________ ZAPISNIK O POPISU I PROCJENI Sainjen pred __________ sudom u __________ dana __________ god., na licu mjesta ________ ul. __________, u predmetu izvrnog povjerioca _________________ iz _______________ protiv izvrnog dunika __________ iz ____________, radi naplate __________. PRISUTNI SU Od strane suda: Slubeno lice: _____________ Od stranaka: Izvrni povjerilac: ____________ Izvrni dunik: ______________ Zapoeto u _____ asova. Popis i procjena pokretnih stvari u ________(poslovnom prostoru, stanu, garai, poljoprivrednom gazdinstvu, itd.), radi prodaje, vri se na osnovu Rjeenja o izvrenju __________ suda I. br. ________ od ________ god. Slubeno lice uruuje Rjeenje o izvrenju izvrnom duniku i poziva ga da plati iznos za koji je odreeno izvrenje, zajedno sa kamatom i trokovima postupka. Kako ovaj iznos nije plaen a izvrni dunik izjavljuje: da nema novca da isplati trabinu, pristupa se popisu i procjeni. Pristupa se popisu i procjeni. Slubeno lice vri popis i procjenu sljedeih stvari 1. ____________________, vrijednosti ____________ ; 2. __________________, vrijednosti __________ ; 3. ____________________, vrijednosti _____________ . Konstatuje se da je dunik izjavio da su popisane stvari njegovo vlasnitvo kao i da nijesu izuzete u smislu odredbe lana 74. ZIP-a, odnosno da nijesu neophodne izvrnom duniku u smislu navedenog lana. Popisane stvari ostavljene su na uvanje izvrnom duniku. Peaenje popisanih stvari je (nije) izvreno. Zabranjuje se svako raspolaganje popisanim stvarima izvrnom duniku uz upozorenje na krivinopravne posljedice postupanja protivno ovoj zabrani. Nakon to je proitan zapisnik izvrni dunik ga potpisuje bez primjedbi. Dovreno u _______ asova. Slubeno lice: ___________ Izvrni povjerilac: _____________ Izvrni dunik: ________________ Tree lice: ___________________

208

209

Evropska agencija za rekonstrukciju Parcela 137, Gorica C 81000 Podgorica tel. 081 406 600, fax 081 231 742 www.ear.eu.int

CIP - , 347.952(497.16)(083.2) , Zbirka obrazaca po Zakonu o izvrnom postupku Republike Crne Gore : ("Sl. list RCG" br. 23 od 5. aprila 2004. god.) / [autori Nataa Sekuli, Biljana Vuksanovi]. - Podgorica : Centar za obuku sudija Republike Crne Gore, 2005 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 208 str. ; 30 cm Podatak o autorstvu preuzet iz impresuma. - Tira 600. 1. , ) - - COBISS.CG-ID 9020176

210