Anda di halaman 1dari 6

SURAT KUASA WAKIL BAHAWA sesungguhnya saya, SALMIAH BINTI RAIS @ HJ RAIS (NO. K/P.

710407-08-6018 / A1894179) yang beralamat di Sekolah Menengah Kebangsaan FELDA Besout, 35600 Sungkai, Perak Darul Ridzuan adalah pemilik berdaftar bagi harta P.N. NO. 170336 LOT NO. 224705, MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN dengan alamat pos NO. 9A, HALA SEPAKAT 12, TAMAN PINGGIR RAPAT PERDANA, 31350 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN (selepas ini dirujuk sebagai Harta tersebut). SESUNGGUHNYA saya SALMIAH BINTI RAIS @ HJ RAIS (NO. K/P. 710407-086018 / A1894179) seperti dinyatakan diatas DENGAN INI MELANTIK DAN MENJADIKAN RAHAMAH BINTI RAHMAD (NO. K/P. 620104-10-6406 / 6842839) yang mempunyai alamat di No. R130, Rumah Awam III, 35500 Bidor, Perak Darul Ridzuan sebagai WAKIL KUASA bagi pihak diri saya sendiri yang sah (selepas ini dirujuk sebagai Wakil Kuasa) untuk membuat sebarang perkiraan bagi pihak diri saya sendiri berkenaan dengan Harta tersebut secara langsung atau tidak langsung DAN dengan tujuan seperti yang dinyatakan tersebut saya dengan sesungguhnya memberi dan menganugerahkan kepada Wakil Kuasa yang saya lantik tersebut dengan kuasa-kuasa sepenuhnya seperti berikut:1. Bagi pihak saya dan di atas nama saya membayar premium, hasil tanah atau sebarang yuran-yuran dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan Harta tersebut seperti yang dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan ke atas Harta tersebut. 2. Bagi pihak saya dan di atas nama saya menjual Harta tersebut kepada pembeli bergantung kepada terma-terma dan syarat-syarat yang diletakkan oleh Wakil Kuasa. 3. Bagi pihak saya dan di atas nama saya menandatangani Perjanjian Jual Beli Harta tersebut.

4.

Bagi pihak saya dan di atas nama saya menggadai Harta tersebut kepada mana-mana bank atau institusi kewangan lain sebagai jaminan sekuriti untuk pinjaman berkaitan Harta tersebut dan pembahagian Harta tersebut diluluskan.

5.

Bagi pihak saya dan di atas nama saya menandatangani Perjanjian Jual Beli atau menyerahkan dokumen yang berkaitan dengannya kepada sebarang individu atau syarikat bergantung kepada terma-terma dan syarat-syarat yang diletakkan di atas budi bicara Wakil Kuasa.

6.

Untuk lebih melancarkan urusan perlaksanaan bagi semua perkara dan hal yang disebut di dalam ini saya dengan ini menyerahkan kepada Wakil Kuasa dan hak sepenuhnya bagi beliau menggantikan dan atau melantik bagi tempatnya bergantung kepada terma-terma dan syarat serta gaji yang Wakil Kuasa rasakan sesuai, satu atau lebih wakil untuk melaksanakan bagi pihak saya semua kuasa dan hak yang telah diserahkan, sebagai wakil atau wakilwakil dan Wakil Kuasa juga berhak untuk membatalkan sebarang perlantikan tersebut dari masa ke semasa dan menggantikan atau melantik yang lain atau lain-lain bagi menggantikan wakil atau wakil-wakil tadi sepertimana yang Wakil Kuasa rasakan sesuai dari masa kesemasa.

7.

Bagi pihak saya dan di atas nama saya melantik peguam bagi semua perkara yang berkaitan dengan penjualan Harta tersebut termasuk tetapi tidak tertakluk kepada Perjanjian Jual Beli.

8.

Untuk menghalang dan mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang di dapati menceroboh masuk ke atas Harta tersebut.

SAYA DENGAN INI MENGESAHKAN BAHAWA SURAT KUASA INI DIBUAT DIATAS BALASAN BERHARGA YANG TELAH DITERIMA OLEH SAYA DIATAS KEMATIAN SAYA. DARI WAKIL KUASA DAN SURAT KUASA WAKIL INI TIDAK BOLEH DIBATALKAN

SAYA DENGAN INI MERATIFIKASI, MENGESAHKAN DAN MENGAKUJANJI pada setiap masa dan akan sentiasa membenarkan, mengesahkan dan bersetuju dengan semua apa sahaja yang dibenarkan undang-undang Wakil Kuasa lakukan atau menyebabkan ianya dilakukan berkaitan dengan Harta tersebut seperti yang telah dinyatakan di dalam ini termasuk apa sahaja dilakukan oleh Wakil Kuasa di antara pembatalan Surat Wakil dengan kematian saya atau di dalam lain-lain perkara dan notis pembatalan tersebut sampai ke pengetahuan Wakil Kuasa dan saya dengan mengistiharkan bahawa setiap apa yang Wakil Kuasa lakukan atau menyebabkan ianya dilakukan berdasarkan dari Surat Kuasa Wakil ini adalah sah dan berkuatkuasa terhadap mana-mana orang yang menuntut kepentingan ke atasnya yang mana semasa melakukannya tidak menerima notis pembatalan tersebut.

SEBAGAI MENGESAHKAN maka inilah saya menurunkan tandatangan saya di bawah ini pada tarikh yang mula-mula dinyatakan tersebut diatas.

Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Pada Di hadapan

] ] ] .......... SALMIAH BINTI RAIS @ HJ RAIS (NO. K/P. 710407-08-6018 / A1894179)

FASAL PENGAKUSAKSIAN Saya, NASARUDIN BIN ABDUL MANAF (NO. K/P. 641014-02-5621) Peguambela dan Peguamcara yang menjalankan amalan di Tapah, Perak Darul Ridzuan dengan ini mengaku bahawa tandatangan / cap ibujari di atas iaitu SALMIAH BINTI RAIS @ HJ RAIS (NO. K/P. 710407-08-6018 / A1894179) telah diperturunkan dihadapan saya pada saya:a) b) c) d) bahawa beliau adalah seorang yang cukup umur; bahawa beliau adalah Warganegara Malaysia; bahawa beliau telah menyempurnakan suratcara ini dengan kerelaan hati beliau sendiri; dan bahawa beliau faham akan kandungan serta natijahnya. haribulan , 2013 yang telah mengaku kepada

Bertarikh pada

haribulan

, 2013 .

Disaksikan dengan tandatangan saya

.......................................................

Bertarikh haribulan ., 2013

ANTARA SALMIAH BINTI RAIS @ HJ RAIS (NO. K/P. 710407-08-6018 / A1894179) (PEMBERI KUASA) DAN RAHAMAH BINTI RAHMAD (NO. K/P. 620104-10-6406 / 6842839) (WAKIL KUASA)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SURAT KUASA WAKIL


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TETUAN IKMAL & RAKAN-RAKAN (PEGUAMBELA & PEGUAMCARA) NO. 364A, TINGKAT 1 JALAN RAJA, 35000 TAPAH PERAK DARUL RIDZUAN NO. TEL : 05-4016279 NO. FAKS: 054017279 (RUJ. IRR/TPH/RR&SALMIAH/IPOH/2013(SPA))