Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PISMP SAINS PENDIDIKAN RENDAH

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: SCE 3109: TENAGA DALAM KIMIA

SEMESTER: 5

TARIKH MULA

1 Feb 2013

TARIKH HANTAR

23 Mac 2013

Hasil Pembelajaran Kursus: 1. Menunjukkan pengetahuan konsep asas dalam termokimia, elektrokimia dan kimia nuklear, dan kesesuaiannya dalam kehidupan seharian dan industri. 2. Menunjukkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik dan melaksanakan tugasan amali yang berkaitan dengan isi kandungan unit. 3. Menyelesaikan masalah berangka tentang perubahan tenaga. 4. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam Tenaga dalam Kimia melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 4 Objektif Kerja Kursus: 1. Mengumpul maklumat isi kandungan beberapa topik yang tertentu dalam matapelajaran Tenaga Dalam Kimia seperti tertakluk dalam profoma kursus. 2. Buat catatan tentang kefahaman terhadap semua topik yang dikumpulkan diatas. 3. Menjalankan amali dan membuat laporan amali yang terperinci. Tulis Refleksi kendiri tentang kekuatan dan kelemahan amali yang di jalankan. Beri cadangan bagaimana mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. 4. Membentangkan pengetahuan tentang topik yang dipilh.

Tugasan Projek (100%) Tenaga dalam kimia adalah matapelajaran yang menekankan 4 komponen yang utama. Komponenkomponen tersebut adalah Termodinamik, Elektrokimia, Elektrolisis dan Kimia Nukleur. Semua komponen ini adalah penting untuk memahami prinsip-prinsip utama dalam Kimia Fizikal. Projek ini amat berguna untuk menambahkan pemahaman guru pelatih tentang kepentingan matapelajaran ini dalam kegunaan harian

1. Merujuk kepada internet, bahan cetak atau jurnal dapatkan isikandungan tentang beberapa topik yang tertentu bagi matapelajaran Tenaga Dalam Kimia seperti tertakluk dalam proforma kursus. (20%) 2. Tuliskan satu laporan tentang kefahaman terhadap topik yang dikumpulkan di atas. Laporan ini juga perlu membincangkan tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut. (20%) 3. Menjalankan sesi amali topik dan menyediakan laporan amali yang terperinci dan disertakan refleksi kendiri tentang amali yang dijalankan. Laporan dan refleksi perlulah disediakan secara individu. (40%) 4. Secara kumpulan anda perlu menyediakan persembahan powerpoint dan membuat pembentangan tentang pengetahuan yang diperolehi. (20%) Panduan Pelaksanaan Projek 1. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan di antara 3-4 orang. Refleksi perlu dibuat secara individu. 2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 3. Bahagian kulit luar tugasan perlu dilengkapkan dengan maklumat berikut: i. Nama Ahli Kumpulan ii. Angka Giliran iii. No. Kad Pengenalan. iv. Kumpulan v. Kod dan Mata pelajaran vi. Tarikh Serahan 4. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: i. Font Arial ii. Saiz huruf-12 iii. Langkau 1.5 baris vi. Rujukan mengikut format APA 5. Amalan Plagiat tidak dibenarkan. 6. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%.

Disediakan oleh:

Disahkan Oleh

(MURUGAN A/L MINI RATAMUN) Pensyarah, Jabatan sains, IPG Kampus Batu Lintang

(LIM POH MOY) Ketua Jabatan, Jabatan Sains, IPG Kampus Batu Lintang

Spesifikasi tugasan Tajuk 1. Mengumpul maklumat isikandungan beberapa topik yang tertentu bagi matapelajaran Tenaga dalam Kimia seperti tertakluk dalam proforma kursus.

Tugasan 1. Maklumat daripada internet, jurnal dan bahan cetak - kumpulkan maklumat tentang isikandungan beberapa topik dalam matapelajaran Tenaga Dalam Kimia. 2. Laporan - membuat catatan tentang kefahaman terhadap semua topik yang dikumpulkan. 3. Laporan Amali -Menjalankan sesi amali dan menyediakan laporan amali yang terperinci berserta refleksi kendiri tentang amali yang dijalankan. Laporan dan refleksi kendiri dinilai secara individu. 3. Pembentangan - Pilih topik tertentu daripada isikandungan matapelajaran dan sediakan persembahan powerpoint. -membuat pembentangan topik yang berkenaan.

Wajaran 20%

Catatan Kriteria penilaian keseluruhan: -kandungan -perbincangan kritikal dan refleksi. -persembahan -organisasi -Rujukan dan bahanbahan sokongan Refleksi: -menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat reflektif dengan kaedah penulisan refleksi yang bermutu.

20%

2. Membuat catatan tentang kefahaman terhadap topik yang dikumpulkan diatas.

3. Menjalankan sesi amali topik dan menyediakan laporan amali yang terperinci.

40%

4. Pembentangan tentang pengetahuan yang diperolehi.

20%

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN PROJEK


TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JAN 2011 TAJUK KURSUS: SAINS, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT (SCE3114) SEMESTER: 8 ASPEK DINILAI 1. Maklumat daripada internet, jurnal dan bahan cetak (20%) CEMERLANG (17-20) Maklumat dikumpul dari sekurangkurangnya 5 sumber yang berlainan. Maklumat yang mencukupi, tepat daripada pelbagai sumber dan memahami informasi BAIK (13-16) Maklumat dikumpul dari 4 sumber yang berlainan sahaja. MEMUASKAN (9-12) Maklumat dikumpul dari 3 sumber yang berlainan sahaja. Maklumat yang tepat tetapi kurang mencukupi dan memahami informasi KURANG MEMUASKAN (5-8) Maklumat dikumpul dari 2 sumber yang berlainan sahaja. LEMAH (0-4) Maklumat dikumpul dari sumber 1 sahaja

Maklumat yang tepat tapi agak mencukupi dan memahami informasi

Maklumat yang tepat tetapi kurang mencukupi dan tidak memahami informasi

Maklumat yang kurang tepat tetapi kurang mencukupi dan tidak memahami informasi Gaya persembahan tidak kemas

Laporan tentang kefahaman terhadap topik yang dikumpulkan. (20%)

Gaya persembahan esei tersusun, kreatif, kemas dan menarik Dapatan dilaporkan dengan terperinci dan mendalam tentang topik yang dipilih

Gaya persembahan esei tersusun,kemas dan menarik Dapatan dilaporkan dengan terperinci tetapi kurang mendalam tentang topik yang dikumpulkan.

Gaya persembahan agak tersusun dan kemas Dapatan dilaporkan adalah kurang terperinci dan kurang mendalam tentang topik yang dikumpulkan.

Gaya persembahan kurang tersusun. Dapatan dilaporkan adalah kurang menepati topik yang dikumpulkan

Dapatan dilaporkan lansung tidak menepati topik yang dikumpulkan.

Laporan dinyatakan dengan terperinci,mendala m dan dengan baik tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut.

Laporan dinyatakan dengan terperinci dan baik tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut.

Laporan dinyatakan dengan baik tetapi kurang terperinci tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut. MEMUASKAN (17-24) Menguasai isi kandungan dan kurang menjelaskan maklumat.

Laporan yang dinyatakan sederhana dan kurang terperinci tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut. KURANG MEMUASKAN (9-16) Kurang menguasai kandungan dan kurang menjelaskan maklumat

Laporan yang dinayatakan kurang jelas dan tidak terperinci tentang kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian isikandungan matapelajaran tersebut. LEMAH (0-8) Tidak dapat menguasai kandungan dan tidak dapat menjelaskan maklumat Menggunakan lebih kurang dari 2 sumber.

CEMERLANG (33-40) Laporan Amali (40%) Menguasai isi kandungan dan dapat menjelaskan maklumat dengan sangat baik

BAIK (25-32) Menguasai isi kandungan dan dapat menjelaskan maklumat dengan baik.

Menggunakan pelbagai sumber melebihi 5 sumber

Menggunakan lebih kurang 4 5 sumber

Menggunakan lebih kurang 3 4 sumber

Menggunakan lebih kurang 2 3 sumber

Memahami maklumat yang diperolehi dengan sangat jelas dan dapat reflek secara kritis.

Memahami maklumat yang diperolehi dengan jelas dan reflek secara kritis.

Memahami maklumat yang diperolehi dengan jelas tetapi kurang reflek secara kritis. Maklumat yang mencukupi, tepat tetapi bukan daripada pelbagai sumber.

Kurang memahami maklumat yang diperolehi dan kurang reflek secara kritis.

Tidak memahami maklumat yang diperolehi dan tidak reflek secara kritis.

Maklumat yang mencukupi, tepat daripada pelbagai sumber dan memahami informasi

Maklumat yang mencukupi, tepat dan daripada pelbagai sumber

Maklumat yang mencukupi tetapi kurang tepat dan bukan daripada pelbagai sumber.

Maklumat yang kurang mencukupi, kurang tepat dan bukan daripada pebagai sumber.

Persembahan grafik dan penulisan yang sangat baik CEMERLANG (17-20) Pembentanga n dan persembahan Powerpoint (20%) Menguasai isi kandungan dan dapat menjelaskan maklumat dengan sangat baik

Persembahan grafik dan penulisan baik. BAIK (13-16) Menguasai isi kandungan dan dapat menjelaskan maklumat dengan baik.

Persembahan grafik dan penulisan memuaskan MEMUASKAN (9-12) Menguasai isi kandungan dan kurang menjelaskan maklumat.

Persembahan grafik dan penulisan lemah. KURANG MEMUASKAN (5-8) Kurang menguasai kandungan dan kurang menjelaskan maklumat

Persembahan grafik dan penulisan sangat lemah. LEMAH (0-4) Tidak dapat menguasai kandungan dan tidak dapat menjelaskan maklumat Menggunakan lebih kurang dari 2 sumber. Maklumat yang kurang mencukupi, kurang tepat dan bukan daripada pebagai sumber. Persembahan grafik dan penulisan sangat lemah.

Menggunakan pelbagai sumber melebihi 5 sumber Maklumat yang mencukupi, tepat daripada pelbagai sumber dan memahami informasi

Menggunakan lebih kurang 4 5 sumber Maklumat yang mencukupi, tepat dan daripada pelbagai sumber

Menggunakan lebih kurang 3 4 sumber Maklumat yang mencukupi, tepat tetapi bukan daripada pelbagai sumber. Persembahan grafik dan penulisan memuaskan

Menggunakan lebih kurang 2 3 sumber Maklumat yang mencukupi tetapi kurang tepat dan bukan daripada pelbagai sumber.

Persembahan grafik dan penulisan yang sangat baik

Persembahan grafik dan penulisan baik.

Persembahan grafik dan penulisan lemah.