Anda di halaman 1dari 6
FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI 80990, JOHOR BAHRU JOHOR, TAIUK KAJAN: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TEKANAN KERJA (STRES) DI KALANGAN GURU- GURU SJK(C): SATU KAJIAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI WILAY AH PERSEKUTUAN. SOAL SELIDIK Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat kajian di atas. Segala maklumat rabsia dan hhanya Kepentingan bagi tujuan kajian ini sahaja, Adalah diharapkan agar para guru dapat memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas, Kerjasama yang anda berikan didabuli dengan ucapan terima kasih. Semoga dengan kerjasama ini akan ‘mempertingkatkan lagi kesahihan kajéan ini. SEKIAN, TERIMA KASIH. Disediakan oleh: WOO SEW FUN Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan. (Kemahiran Hidup). Tarikh : 100 soalselidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan kajian ‘semata-mata. Bahagian A merupakan Tatar belakang responden manakala Bahagian B mengandungi soalan- soatan berkaitan dengan Inventori Tahap Tekanan Kerja dan Bahagian C pula mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan Inventori Tekanan Kerja Guu. BAHAGIAN A Di dalam bahagian ini, anda dikehendaki memberi maklumat mengenai latar belakang anda, Maklumat ini ‘akan menolong penyelidik menganalisis maklum balas anda, Nama anda tidak akan dikaitkan dengan sebarang cara data ini diproses atau semasa di analisis dalam Iaporan akhir atau pada masa-masa akan ddatang. Anda dikehendaki untuk menandakan [ / | atau mengisikan diruang yang disediakan. 1. Jantina, a) Lelaki td b) Perempuan tl 2. Umur a) 26-30 tahun [1 b)31-35tahun [J] ©) 36-40 tahun [1 d)41-45tahun [J e) melebihi 46 tahun [J 3. Status Perkahwinan a) Bujang [1 b) Berkahwin [1 ©) Janda/ Duda [1 4, Kelulusan Ikhtisas a) Sijil Perguruan [1 b) Diploma Perguruan [ ] © Tjazah Sarjana Muda [ ] d) Sarjana [1 5, Pengalaman mengajar a. 1-5 tahun tl b) 6-10 tahun tl ©) 11-15 tahun tl d)16-20tahun [|] e) melebihi 20 tahun [J Your complimer use period has end lol BAHAGIAN B “FWwapan-andas PAK ana dari | hingga 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai Panduan Kenyataan Ringkasan ‘Sor Tidak Pernah TP, 1 Tarang T 2 Kadangkala KK 3 ‘Agak kerap AK 4 Kerap K 3 Item Pernyataan TP | 3 | KK | aK T__ | Saya mempunyai pemikiran negatif dan perasaan tertekan yang berpanjangan akibat dari masalah yang 1}2]3 ]} 4 berkaitan, 2 [Saya menghadapi masalah dalam membuat keputusan. [> | 5 [5 | 4 3 | Kecekapan dalam pekerjaan berkurangan berbanding, dengan dahulu. 1}2]3 ]} 4 4 _ | Kualiti kerja saya telah merosot. ilolsa la 35 __ | Saya berasa sangat letih dari segi rohani, emosi dan fizikal selepas kerja. 1}2]3 ]} 4 6 _ | Saya kerap menghadapi selesema dan jangkitan virus pada hari berkerja. 1}2]3 ]} 4 7 _ | Saya berpendapat bahawa perubah tabiat makanan (makan berlebihan/ kurang) disebabkan masalah yang 1}2]3 ]} 4 berkaitan dengan kerja ® _ | Saya menggunakan ubat untuk mengurangkan perasaan cemas dan bimbingan disebabkan oleh kerja. | 1 | 2 | 3 | 4 9 __ | Saya berpendapat bahawa peningkatan Kelalaian dalam menjalankan tugasan meningkat. 1}2]3 ]} 4 10 _ | Saya kerap berasa bosan semasa berkerja. ilolsa la 102 di tempat kerja, 2 4 12 _ | Saya berpendapat bahawa hubungan yang tegang dengan majikan, rakan sekerja, kawan dan abl > 4 keluarga, “ 13 _ | Saya kurang tumpuan semasa melaksanakan sesuatu tugasan, 2 4 14 _| Saya berasa ketidakpuasan terhadap kerja a 4 15 _ | Saya kerap muram, cepat marah dan tidak sabar semasa berkerja. 2 4 16 _ | Saya kurang ataupun tiada semangat waktu berkerja. 2 4 17 _ | Saya berasa letih yang berpanjangan di tempat kerja walaupun selepas cukup tidur. 2 4 18 _ | Saya kerap berasa kecewa pada waktu pejabat (semasa berkerja). 2 4 19 | Saya keinginan untuk menarik dir’ dari tuntutan pekerjaan. 2 4 20 | Saya kerap berfikir untuk meletak jawatan ataupun bertukar tempat kerja. 2 4 Your complimer use period has end Complete — ™ryoutru BAHAGIAN C Arahan Sila BULATKAN jawapan anda pada angka dari 1 hin 103 5 berdasarkan pilihan yang anda rasakan sesuai Panduan Kenyataan Ringkasan ‘Skor Tidak ada tekanan (No Suess) T T ‘Tekanan rendah (Mild Stress) TR 2 “Tekanan sederhana (Moderate Stress) TS 3 ‘Tekanan tinggi (Much Stress) TT 4 “Tekanan sangat tinggi (Extreme Stress) TST 5 Trem Pernyataan T TR] TS|TT]TsT KARENAH PELAJAR T__] Mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah disipin. | 1 | 2] 3] 4] 5 2 | Tingkah Taku pelajar yang Kurang sopan dan biadab. Tf2fs ;4fs 3_| Saya berasa seolah-olah saya akan diancam setelah s Tf 75 menghukum murid-murid yang melanggar disiplin. 4 [Saya berasa bersalah apabila ramai murid-murid saya] 1 [2 ]3 [4 | 5 tidak lulus ujian yang saya beri 3 | Saya tidak dapat tidur apabila ramai murid Ty2 a7 5 memahami pengajaran saya. BEBAN TUGAS 6 _| Saya pening semasa menyiapkan rancangan mengajar. T]2 a7 5 7_| Saya berasa bahawa tugas-tugas di sekolah menyebabkan] 1 [2 [3] 4 | 5 saya sentiasa sibuk, 8 _| Saya terpaksa menyiapkan Kerja sekolah di rumah. Ty2}3 ;4 fs 9 | Melakukan kerja-Kerja pentadbiran yang bukan di dalam] 1 [2,3] 4] 5 bidang tugas. 10 dilawati oleh jemaah nazir sekolah. Tf 75 Your compli use period has end los iT ja mempunyai masa rehat yan; T]2]3]4 12 [Saya mempunyai Kekurangan masa untuk memberi'| 1 | 2 [3 | 4 tumpuan kepada pelajar secara individu. 15 mempunyai jumlah waktu mengajar yang banyak. Ty2 q a tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran. Tf q 15 | Saya terpaksa menjadi guru ganti apabila ketidakhadiran | 1 | 2 q guru lain. PENGHARGAAN 16] Peluang Kenaikan pangkat yang terhad dalam profesion] 1 | 2 | 3] 4 perguruan. 17_| Kerja-Kerja saya kurang dihargai oleh pentadbir. Tf q 18_| Struktur kerjaya guru yang kurang menarik Tf q 19 | Saya tidak diberi kebebasan untuk memilih matapelajaran | 1 | 2 q opsyen. 20_| Saya tidak mempunyai suara dalam membuat keputusan. | 1 | 2 | 3 | 4