Anda di halaman 1dari 46

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2011 ALGEBRA LINEAR (MTE 3110)

NAME

: NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH SITI FATIMAH AZZAHRA BINTI AZHAR

IDENTITY CARD NUMBER

: 900101-10-5068 910722-02-5596

GROUP COURSE CODE

: 5 PISMP MATEMATIK 2 : ALGEBRA LINEAR (MTE 3110)

LECTURER'S NAME DATE OF SUBMISSION

: PUAN NOREHAN BINTI SHAHAROUN : 15 MAC 2013

PENGHARGAAN Assalamualaikum Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga kami

menyiapkan kerja kursus MTE 3110 kami yang telah diusahakan selama ini. Kerja kursus yang ini amat penting buat kami memandangkan perkara ini merupakan sebahagian daripada markah penilain subjek Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu kami sepanjang kami menyiapkan kerja kursus kami ini. Pertama sekali kepada Puan Norehan Binti Shaharoun, pensyarah kursus ini kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada semua pelajar.Selain itu, kami juga sangat menghargai jasa pensyarah kami kerana memberikan bimbingan, dan nasihat yang amat berguna untuk kerja kursus kami serta membantu kami dari semasa kami susah dan senang. Jasa beliau yang akan kami kenang ke akhir hayat. Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa kami kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada kami sepanjang kerja kursus ini disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga juga kami ucapkan kerana memberikan kami bantuan dari segi kewangan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan kerja kursus masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai kerja kursus amat kami hargai. Budi kalian yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan kami maklumat tidak akan kami lupakan. Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami secara langsung atau tidak langsung sepanjang kerja kursus ini dijalankan.

iii

ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 PROFIL PELAJAR PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN PELAN TINDAKAN TUGASAN PENGENALAN PETA MINDA PENYELESAIAN PENEROKAAN PETAK AJAIB SECARA MANUAL 8 PENYELESAIAN PENEROKAAN PETAK AJAIB MENGGUNAKAN PERISIAN 9 10 11 12 KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH YANG DIGUNAKAN REFLEKSI INDIVIDU BIBLIOGRAFI LAMPIRAN i iii iv v vi 1

Iv PENGENALAN Linear Algebra adalah merupakan bidang matematik yang mengkaji sistem

persamaan linear dan penyelesaian vektor, serta transformasi linear. Matriks dan

operasi juga merupakan antara bidang yang berkaitan dengan bidang linear algebra. Linear Algebra juga adalah salah satu subjek penting dalam bidang matematik. Ia amat berguna dalam permasalahan kehidupan seharian kita. Oleh itu, kita perlu bersedia untuk tahu supaya kita boleh aplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Antara tajuk-tajuk dalam Linear Algebra ialah Sistem Persamaan dan Ketaksamaan Linear. Gantian Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk - Jordan. Di bawah Ketaksamaan linear dna menyelesaikan persamaan Linear antaranya ialah Kaedah Peghapusan, Kaedah dan Kaedah Gauss pengaturcaraan linear pula terdapat sistem homogen dan penggunaaan persamaan dan ketaksamaan linear dalam kehidupan seharian.

Masalah yang kita hadapi setiap hari tidaklah sebegitu ringkas di mana masalah itu cuma bergantung kepada lebih daripada satu pemboleh ubah. Sebagai contoh, keuntungan sesuatu syarikat pembinaan bukan saja bergantung kepada kos bahan pembinaan, tetapi juga bergantung kepada pemboleh ubah lain seperti kos buruh, kos pengangkutan, dan kos sewa pejabat. Dalam bahasa matematik, kita kata keuntungan syarikat ini ialah suatu fungsi beberapa pemboleh ubah.

Dalam linear algebra ini, kita akan mengkaji fungsi banyak pemboleh ubah yang termudah, iaitu fungsi linear. Kita boleh menggunakan pelbagai jenis kaedah secara manual mahupun denga n menggunakan perisian Linear Algebra toolkit bagi menyelesaikan sesuatu masalah seperti menyelesaikan petak ajaib.

SITI FATIMAH AZZAHRA BINTI AZHAR

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

PENGGUNAAN PERSAMAAN DAN KETAKSAMAAN LINEAR DAN KETAKSAMAAN PENGATUCARAAN LINEAR SISTEM HOMOGEN LINEAR

KAEDAH PEGHAPUSAN

KAEDAH GANTIAN

KAEDAH GAUSS & JORDAN

KAEDAH KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS

Satu Penyelesaian

Dinamakan sempena nama ahli matematik German, Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Menggunakan matriks dalam mewakilkan LINEAR sistem persamaan linear.

SISTEM PERSAMAAN

Sebarang sistem dengan m persamaan linearBanyak PENYELESAIAN ADA 3 dan n pembolehubah bolehJENIS ditulis seperti penyelesaia berikut: n

. :

KAEDAH mempunyai penyelesaian PEGHAPUSAN


Matriks A: matriks pekali/koefisien Matriks x: matriks pembolehubah . :

Tidak

CARA PENYELESAIAN MENGGUNAKAN KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS Tukarkan sistem persamaan linear yang diberi kepada matriks imbuhan Gunakan operasi baris permulaan sehingga berbentuk Matriks Eselon Baris Contoh Matriks Eselon Baris Kemudian tukarkan kepada sistem linear yang berpadanan Contoh 3a + 2b = 4;---------------(1) a b = 8 ---------------(2) a=8+b

Gantikan a = 8 + b dalam (1) Selesaikan bagi b Kemudian selesaikan bagi a 3a 3(8 +b) 24 + 3b 24 + + + + 2b = 2b = KAEDAH 2b = 5b = 5b = 5b = b = a = a = a = 4 4 GANTIAN 4 4 4 - 24 -20 -4 8+b 8 +(4) 4

KAEDAH KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS-JORDAN

KAEDAH GAUSS Dinamakan sempena dua nama ahli & matematik, Carl Gauss dan Wilhelm Jordan (1842-1899). JORDAN
Merupakan lanjutan daripada kaedah penghapusan Gauss. Caranya ialah : Sistem persamaan linear yang telah ditukar kepada matriks imbuhan akan diturunkan ke bentuk Matriks Eselon Baris Terturun semua unsur di sebelah atas dan bawah 1 terdahulu adalah sifar. Seterusnya, tukarkan matriks ini kepada sistem persamaan linear. Contoh Matriks Eselon Baris Terturun

MATRIKS SONGSANG

Di mana ialah matriks identiti peringkat n dan matriks B dipanggil matriks songsang bagi A. Mencari Matriks Songsang Rumus Matriks saiz 2x2

Menggunakan Gauss-Jordan Contoh: , maka ia akan Persamaan menjadi Linear Homogen , maka akan dapat Semua pemalar di sebelah kanan Jawapannya adalah persamaan adalah sifar. SISTEM HOMOGEN
Homogen Homogen Persamaan Linear Homogen

SISTEM HOMOGEN

Contoh:

Setiap sistem persamaan linear homogen sentiasa konsisten. Satu sistem yang ada bilangan persamaan yang kurang daripada pembolehubah akan mempunyai penyelesaian tak terhingga.

PENGGUNAAN PERSAMAAN DAN KETAKSAMAAN LINEAR

Mengira jarak perjalanan Menukar jam ke minit Berat

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Persamaan linear dalam pembolehubah x1, x2,, xn adalah persamaan berbentuk a1x1 + a2x2 + + anxn = b dengan a1, a2, , an dan b pemalar nyata. Biasanya nilai b dan pemalar a 1, a2,, an adalah diketahui dan kita perlu mencari x1, x2, , xn yang dipanggil anu supaya memenuhi persamaan ini.
DEFINISI

Ciri-ciri a) Persamaan linear tidak melibatkan hasil darab atau punca anu seperti xy, xzw dan b) Kuasa anu ialah 1. Jadi sebutan berbentuk seperti y2 dan x2 tidak ada dalam persamaan linear c) Anu bagi persamaan linear bukan hujah bagi fungsi trigonometri, logaritma dan eksponen. Jadi sebutan seperti sin x dan log y tidak ada dalam persamaan linear.
Sistem Persamaan Linear ataupun Sistem Linear ialah suatu set (terhingga) persamaan linear dalam pemboleh ubah atau anu x 1, x2, . . , xn. Penyelesaian sistem linear ialah suatu jujukan nombor s 1, s2, ...sn yang memenuhi setiap persamaan linear dalam sistem itu. Sistem Linear ada 3 kemungkinan yang boleh berlaku, iaitu :

Tidak ada penyelesaian

Ada tepat satu penyelesaian

Ada tak terhingga banyaknya penyelesaian Tak terhingga banyaknya penyelesaian

Penyelesaian unik Tiada Takpenyelesaian KOnsisten Sistem Persamaan Linear Konsisten

Menyelesaikan Persamaan Linear

Kaedah Penghapusan

Kaedah Gantian

Kaedah Gauss Jordan

Kaedah Penghapusan

Menghilangkan variabel-variabel di dalam sistem persamaan hingga hanya satu variabel yang tertinggal.

Kadah Gantian

1. Atur persamaan (1) supaya hanya ada 1 variabel d sebelah kiri.

2. Gantikan x ke dalam persamaan (2)

3. Gantikan x ke dalam persamaan (3)

4. Gantikan nilai dari z ke dalam persamaan (4)

5. Masukkan nilai y ke dalam persamaan (6)

6. Gantikan nilai y dan z ke persamaan (1)

Kaedah Gauss - Jordan

Kaedah Gauss-Jordan adalah prosedur yang digunakan untuk menurunkan sebarang matriks imbuhan menjadi matriks bentuk eselon baris terturun. Langkah-langkah : Cari lajur paling kiri yang tidak semua nombornya sifar Saling tukar baris paling atas dengan baris lain (jika perlu) supaya nombor tak sifar dalam lajur yang ditemui dalam langkah 1 berada di kedudukan paling atas Jika nombor paling atas dalam lajur yang ditemui dalam langkah 1 ialah a, maka darabkan baris 1 dengan 1/a supaya kita peroleh pelopor 1 Tambahkan gandaan (yang sesuai) baris paling atas kepada baris di bawahnya supaya semua nombor di bawah pelopor menjadi sifar Tutup baris paling atas dan mulai semula dengan langkah 1 ke atas submatriks baki (iaitu matriks terakhir tanpa baris paling atas).

Persamaan (1), (2), dan (3) dapat juga dinyatakan dalam bentuk Teruskan dengan cara ini sehingga keseluruhan matriks itu matriks teraugmentasi Abaris. seperti berikut : berbentuk eselon Dengan melakukan Operasi Gauss-Jordan, matriks tersebut boleh tambahkan gandaan baris ini kepada baris lain di atasnya supaya diringkaskan menjadi bentuk matriks Eselon-baris.
nombor di atas pelopor menjadi sifar. Mulai dengan baris tak sifar paling bawah dan bergerak ke atas,

Dengan meneruskan serangkaian operasi baris lagi, matriks tersebut menjadi matriks Eselon-baris terturun.

Ketaksamaan Linear dan Pengaturcaraan Linear

SISTEM HOMOGEN

Sebuah sistem persamaan-persamaan linear dikatakan homogen jika semua sebutan malarnya sifar, iaitu sistem persamaan linear homogen m persamaan dalam n anu secara itlak dapat ditulis seperti berikut : INCLUDEPICTURE "http://i1172.photobucket.com/albums/r578/aimprof08/SPL.jpg"

Setiap sistem persamaan linear homogen adalah konsisten (iaitu ada penyelesaian). Penyelesaian ini dipanggil penyelesaian remeh. Jika sistem linear homogen ada penyelesaian lain (bukan semuanya sifar), maka kita panggil penyelesaian itu penyelesaian tak remeh.

Penggunaan persamaan dan ketaksamaan Linear

perubatan

Kawalan trafik

Maslaah perhitungan umur

Cukai kerajaan

komputer

Pengiraan Keuntungan dan kerugian

ketenteraan

PENYELESAIAN PENEROKAAN PETAK AJAIB SECARA MANUAL

TUGASAN 2 1) Wakilkan tempat kosong dengan a.b.c.d.e dan f: 4


c e a b d

5
f

2) Berdaarkan formula, betukkan persamaan seperti dibawah

3) Tulis

persamaan

dalam bentuk AX = B seperti di bawah :

4) Tukar kepada matriks imbuhan seperti berikut: Error: Reference source not found

5.) Selesaikan persamaan matriks tersebut mengikut langkah di bawah :

B1 B5

Error: Reference source not found B1 B5 B5 B1 Error: Reference source not found

B2 B5 Error: Reference source not found B5 B1

B6 - B2 Error: Reference source not found

B6 - B2 Error: Reference source not found

B3 B4

B2 B5

B5 - B3 Error: Reference source not found

B3 B4 B4 B5 Error: Reference source not found

B6 - B4 B5 - B3

Error: Reference source not found

B6 - B4

B6 B5

Error: Reference source not found

Berdasarkan kaedah Gauss , persamaan yang diperoleh adalah : B6 B5 a+ f = 10 b -f = 1 c + e = 11 d e = -1 e+f=9 f = arbitrari Gunakan penggantian ke belakang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut.

Andaikan f=1 e+f=9 e+1=9 e=8

c+e=11 c+8=11 c=3

d-e= -1 d-8= -1 d=7

b-f= 1 b-1= 1 b=2

a+f=10 a+1=10 a=9

Petak ajaib yang sudah diselesaikan adalah seperti di bawah : 4


3 9 2 7

5
1

1) Andaikan petak-petak kosong di dalam petak ajaib tersebut diwakili oleh pemboleh ubah seperti di bawah : 7
a

12
b d

1 8
e h

14
c f i

16
g

2) Setiap baris, lajur dan penjuru didalam petak ini adalah berjumlah 34. . 3) Persamaan yang boleh dibentuk adalah seperti di bawah.

4) Tulis dalam bentuk AX = B seperti di bawah :

5)Tukar kepada bentuk matriks imbuhan seperti berikut :

5) Selesaikan persamaan matriks tersebut mengikut langkah di bawah : Error: Reference source not found

B4 B1 Error: Reference source not found

B2 B5

Error: Reference source not found

B2 B5 B4 + B2 B4 + B2

Error: Reference source not found B3 B4 B9 B2 Error: Reference source not found

B3 B4 B9 B2

Error: Reference source not found B7 B3 Error: Reference source not found B4 B5 B7 B4 Error: Reference source not found B8 B4 B7 B3 B4 B5

B7 B4 B8 B4

B9 + B4 Error: Reference source not found B5 B6 B7 + B5 B9 + 2B5 B8 + B5

B9 + B4 B5 B6 B7 + B5 B9 + 2B5 B8 + B5

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

B6 B9

B6 B9

Error: Reference source not found B8 + B6 B8 B7 Berdasarkan kaedah Gauss, persamaan yang diperoleh adalah : a + b + c = 26 b + d = 16 c d g = -1 d + e + f = 18 B8 + B6 e + h = 25 f 2h + i = -21 g + h + i = 28 -2huntuk = -30menyelesaikan sistem persamaan 6) Gunakan penggantian ke belakang i = arbitrari linear tersebut. B9 B7

Andaikan i = 5

-2h h

= -30 = 15 = 28 = 28 =8

d + e + f = 18 d + 10 + 4 = 18 d=4

B8 B7

g+h+i g + 15 + 5 g

c d g c 4 8 c

= -1 = -1 =11

B9 B7

b + d = 16 b + 4 = 14 b = 12 f 2h + i = -21 f 2(15) + 5 = -21 f =4 a + b + c = =26 a + 12 + 11 = 26 a =3

e + h = 25 e + 15 = 25 e = 10

5. Petak ajaib yang sudah diselesaikan adalah seperti di bawah : 7


3

12
12 4

1 8
10 15

14
11 4 5

16
8

PENYELESAIAN PETAK AJAIB

MENGGUNAKAN PERISIAN

PENYELESAIAN PETAK AJAIB 6X6 MENGGUNAKAN PERISIAN LINEAR ALGEBRA TOOLKIT

1) Akses laman web http://www.math.odu.edu?~bogacki/lat/. dan pilih 'Solving a linear system of equations'.

2) Masukkan bilangan persamaan dan bilangan anu.

3) Masukkan coeeficients bagi setap persamaan.

4) Kemudian tekan 'Submit' dan perisian akan memaparkan jalan kira dan jawapan.

PENYELESAIAN PETAK AJAIB 9X9 MENGGUNAKAN PERISIAN LINEAR ALGEBRA TOOLKIT 2) Akses laman web http://www.math.odu.edu?~bogacki/lat/. dan pilih 'Solving a linear system of equations'.

2) Masukkan bilangan persamaan dan bilangan anu. . 3) Masukkan coeeficients bagi setap persamaan.

5) Kemudian tekan 'Submit' dan perisian akan memaparkan jalan kira dan jawapan.

BANDING BEZA KAEDAH PENYELESAIAN SECARA MANUAL DAN PERISIAN

KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH YANG DIGUNAKAN PENYELESAIAN SECARA MANUAL PENYELESAIAN MENGGUNAKAN PERISIAN KEKUATAN Memberi lebih kefahaman dalam meyelesaikan petak ajaib menggunakan sistem persamaan linear dan ketaksamaan linear. Memupuk kseabaran dalam menyelesaikan masalah. Fokus akan lebih tinggi terhadap sesuatu masalah. Jawapan yang diberikan lebih tepat berbanding kaedah manual. Jawapan dapat disemak dengan lebih cepat. Menjimatkan penggunaan kertas di mana Masa yang digunakan untuk menyelesaikan petak ajaib adalah lebih singkat.

dapat memupuk kelestarian dalam pengajaran matematik. Kesalahan dapat dibetulkan dengan cepat dan mudah. Mesra Pengguna, mudah digunakan. KELEMAHAN Ralat mudah berlaku dalam pengiraan ataupun pemasukkan data. Jawapan mudah sangat diperoleh di mana tidak dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara menyelesaikan petak ajaib. Masa yang digunakan untuk menyelseaikan masalah adalah lebih lama. Semakan jawapan akan memakan masa yang agak lama Perlu pengiraan yang banyak menggunakan kertas. Sukar untuk membetulkan sesuatu kesilapan. Menjadikan pelajar malas mengira kerana sudah ada kemudahan.

RUMUSAN Sebagai kesimpulannya, tugasan MTE 3110 ini adalah berkaitan dengan Sistem Persamaan dan Ketaksamaan Linear di mana terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear iaitu Kaedah Penghapusan, Kaedah Gantian dan Kaedah Gauss- - Jordan. kehidupan seharian. Bagi Ketaksamaan Linear dan Pengaturcaraan Linear, terdapat sistem homogen dan penggunaan persamaan dan ketaksamaan linear dalam

Oleh yang demikian, melalui tugasan ini, kami dapat menyelesaikan sistem persamaan dan ketaksamaan linear menggunakan kaedah yang sesuai. Kami juga menggunakan konsep persamaan dan ketaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah berkaitan.

Seterusnya, kami juga ada menggunakan algebra matriks untuk menyelesaikan persamaan linear di samping mengenal pasti vektor yang diberi sebagai ruang vektor atau subruang vektor. Kami juga dapat menentukan sifat vektor menggunakan hasil darab skalar dan menentukan sama ada set vektor yang diberi membentuk basis dan

mencari dimensi dan rank berkaitan basis tersebut. seharian.

Kami juga mempelajari cara

mengintegrasikan pengetahuan algebra matriks dan ruang vektor dalam penggunaan

Oleh itu, tugasan ini snagat membantu kami dalam kehidupan seharian dan membantu kami dlaam menyediakan guru yang bukan sahaja pandai dalam matematik malah pandai mengaplikasikan ilmu matematik itu dalam kehidupan seharian dan menggunakan ilmu ini bagi melahirkan modal insan yang gemilang.

REFLEKSI Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Illahi, dengan limpah dan kurnianya dapatlah saya menyiapkan tugasan MTE 3110 ini. Sesugguhnya, banyak pengalaman yang dapat saya timba sepanjang menyiapkan tugasan ini. Sepanjang menyelesaikan tugasan ini, banyak masalah yang saya hadapi terutamanya pada tugasan kedua kerana kekurangan pengetahuan berkenaan bagaimana untuk menyelesaikan petak ajaib menggunakan persamaan . Namun begitu, untuk mengatasi masalah ini, saya telah membuat perbincangan bersama rakan-rakan yang lain untuk menyelesaikan tugasan ini. Saya juga membuat beberapa rujukan di buku-buku di perpustakaan mengenai kaedah Gauss dan juga beberapa laman sesawang yang lain. Kesulitan yang saya hadapi semasa menyiapkan tugasan ini adalah semasa hendak memastikan pengiraan saya betul. Sebagai contoh, dalam kaedah Gauss, tidak boleh ada sebarang nilai di bawah nilai satu yang mengikuti tertibnya dan saya perlu memastikan nilai dibawah sekali adalah kesemuanya sifar. Untuk mencari jalan penyelesiannya adalah sedikt rumit.. Kemudiannya, saya telah diminta untuk mecari jawapan bagi petak ajaib

menggunakan teknologi di laman sesawang .Kami juga telah diminta membuat perbandingan antara kaedah manual dengan kaedah di laman sesawang tersebut. Hasil perbandingan adalah seperti didalam laporan. Saya berharap, ilmu yang saya perolehi semasa menyiapkan tugasan ini akan digunakan pada masa akan datang. Saya juga berharap ilmu ini dapat saya kongsi dengan masyarakat di sekeliling

SITI FATIMAH AZZAHRA BINTI AZHAR 5 PISMP MT2

REFLEKSI

Bagi kursus MTE 3110, saya telah diberikan satu tugasan secara individu dan berpasangan. Tugasan tersebut terbahagi kepada dua iaitu Tugasan 1 : Peta Minda dan Tugasan 2 :Penerokaan petak ajaib. individu. Tugasan 1 iaitu membuat pembacaan mengenai persamaan dan ketaksamaan linear dan tugasan ini merupakan tugasan Manakala Tugasan 2 ialah penerokaan petak ajaib 3x3 dan 4x4 secara manual iaitu menggunakan kaedah penyelesaian linear algebra seperti kaedah penghapusan, gantian, Kaedah Gauss Jordon dan juga penyelesaian menggunakan perisian Linear Algebra Toolkit yang terdapat di internet. Tugasan ini harus dilakukan secara berpasangan dan saya telah memilih Siti Fatimah Azzahra binti Azhar sebagai pasangan saya. Dalam proses menjalankan tugasan ini, saya telah mencari beberapa maklumat berkenaan dengan Linear algebra berkaitan dengan tajuk persamaan dan ketaksamaan linear. Di bawah tajuk Sistem Persamaan Linear, terdapat beberapa kaedah untuk menyelesaikannya dan saya telah membuat pembacaan melalui beberapa sumber seperti buku, melalui laman sesawang internet dan modul

pembelajaran. Saya dapati kaedah-kaedah ini sangat menarik dan berguna bagi saya menyelesaikan sesuatu permasalahan linear algebra. Sepanjang menjalankan tugasan ini, saya dapati bahawa banyak buku yang dengan linear algebra ini berada pusat sumber IPG. Namun demikian, sumber daripada internet pula tidak banyak yang relevan dengan tajuk kerana kebanyakan input yang didapati dari internet adalah sangat terhad. Sesungguhnya, melalui tugasan 1 ini, saya dapat memahami tajuk persamaan dan ketaksamaan linear dengan lebih mendalam kerana saya harus meneroka sendiri berkenaan dengan tajuk ini dan membuat peta minda. Bimbingan daripada pensyarah pembimbing juga menyebabkan saya berkobar-kobar untuk mempelajari ilmu Linear Algebra ini dan saya dapat mengukuhkan lagi kefahaman tentang penggunaannya dalam kehidupan seharian. Walaupun saya menghadapi masalah kekangan masa kerana terdapat beberapa kerja kursus yang harus diselesaikan bersama-sama dengan tugasan ini, namun saya berjaya membahagikan masa dan menyiapkan kesemua tugasan dalam tempoh yang diberikan. Bagi tugasan 2 pula, saya dan pasangan dikehendaki meneroka petak ajaib dan menyelesaikan petak berkenaan secara manual dan menggunakan perisian. Oleh yang demikian, saya dan rakan berbincang bersamasama bagi menyelesaikan tugasan ini. Kami telah mebuat beberapa pembacaan mengenai kaedah yang sesuai bagi menyelesaikan petak ajaib dan kami juga turut berbincang kepada rakan-rakan yang lain. Namun demikian, saya dan pasangan saya tidak dapat berbincang bersama dan berkolaborasi dengan pensyarah dengan lebih kerap ini kerana kami banyak terlibat dengan pengurusan Kejohanan Olaharga Tahunan di IPG menyebabkan kami tidak dapat meluangkan lebih banyak masa untuk melaksanakan tugasan ini dengan baik lagi. Saya bersyukur kerana sepanjang tugasan ini dijalankan, saya telah dapat belajar pelbagai perkara baru yang tidak dapat saya pelajari hanya dari teori yang diajar di dalam kuliah. Saya dan pasangan telah belajar bagaimana untuk menyelesaikan petak ajaib yang agak sukar dengan menggunakan kaedah Gauss Jordan, penggantian, penghapusan dan bermacam lagi. Sesungguhnya, ilmu yang kami pelajari ini bukanlah hanya untuk digunakan di dalam peperiksaan semata-mata

namun kami juga boleh menggunakannya dalam kehidupan seharian sebagai seorang guru matematik. Antaranya, kita boleh menggunakan petak ajaib sebagai bahan bantu mengajar kita bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Secara keseluruhannya, saya sangat bersyukur kerana telah diberi peluang untuk menjalankan tugasan ini dan telah banyak membantu saya dalam proses untuk menjadikan diri saya sebagai seorang guru yang berdedikasi dan berjaya di masa akan datang. Saya berharap agar segala ilmu yang telah saya peroleh melalui tugasan ini akan dapat saya amalkan kelak. Sekian, terima kasih.

NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH 5 PISMP MT2