Anda di halaman 1dari 54

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA FUNGSI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 1.1 DASAR KURIKULUM SEKOLAH Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yang ditetapkan dan Akta Pendidikan 1996 Mengadakan mesyuarat JKKS minimum 4 kali setahun Menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 3 kali setahun Menetapkan sistem pengurusan fail dan penyediaan format dokumen JKKS serta panitia mata pelajaran Menetapkan pakej mata pelajaran elektif (SM) yang ditawarkan di sekolah agar sesuai dengan kursus pengajian yang ditetapkan oleh KPM, sumber tenaga manusia/kepakaran dan prasarana sekolah Menetapkan syarat peraturan/aliran/pengagihan kelas murid Menetapkan subjek yang perlu ditambah jumlah waktunya mengikut keperluan sekolah SPP Bil.5 Tahun 2007 (Lampiran2) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) Akta Pendidikan 1996 PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

1.1.1 Mesyuarat

1.1.2 Kursus/Pengajian di Sekolah

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.1.3 Sukatan/Rancangan Pelajaran/Dokumen Standard Kurikulum PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Menetapkan dasar penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian serta kaedah penyediaan Rekod Persediaan Mengajar Garis panduan jenis buku atau apa jua bentuk bahan yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa Menetapkan waktu persekolahan bagi sesi pagi dan sesi petang Menetapkan sistem jadual waktu Menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar, bilangan waktu mengajar, penyediaan jadual waktu induk dan persendirian Menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya Menetapkan sistem pengurusan pentaksiran (penilaian dan peperiksaan) sekolah yang berkaitan dengan: i. Jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, PEKA, PAFA dan lain-lain ii. Bilangan dan takwim iii. Format (bentuk soalan, masa, skema jawapan) iv. Syarat lulus v. Kumpulan sasaran RUJUKAN SPI Bil.3/1999 (Lampiran 3)

1.1.4 Jadual Waktu

SPI Bil.10/1995 (Lampiran 3) SPI Bil.3/1978 (Lampiran 3) SPI Bil.17/1988 (Lampiran 3)

1.1.5 Pentaksiran (Penilaian dan Peperiksaan)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI vi. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Jadual Spesifikasi Item (JSI) vii. Pengawasan RUJUKAN www.moe.gov.my/lp (Lampiran 7) Surat Arahan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Pengurusan Dokumen) (Lampiran 6) Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2010 (Lampiran 4) SPI Bil.5/2009 (Lampiran 3)

1.1.6 Anggaran Perbelanjaan

Menetapkan dasar perbelanjaan tahunan daripada wang kerajaan, suwa dan sumber-sumber kewangan lain bagi setiap panitia Menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan, hapus kira peralatan dan kemudahan prasarana Menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan i. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ii. Pengurusan panitia iii. Pentaksiran iv. Pemantauan Program Khas KPM (KSPK, KSSR, LINUS, PROTIM, MBMMBI, Penutur Jati, i-Think v. Jadual waktu vi. Pengurusan kewangan vii. Bilik-bilik khas

SPI Bil.11/2011 (Lampiran 3) SPI Bil.3/1987 (Lampiran 3) Instrumen Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran (Standard 4) SKPM 2010 (Lampiran 8)

1.1.7 Pemantauan

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.2 PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) DAN BAHAN BACAAN PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Menetapkan Jawatankuasa Pemantauan dan Pelaporan Menetapkan Jadual Pemantauan Memastikan PSS memainkan peranan yang efektif dan berupaya membantu mengukuhkan lagi pelaksanaan dan keberkesanan program peningkatan akademik Mempunyai koleksi pelbagai bahan cetak yang menepati dari segi kuantiti untuk penggunaan (murid dan guru) Memastikan Pusat Akses Sekolah digunakan secara bijak dan berkesan Memastikan semua murid mempunyai buku teks dan digunakan secara optimum Memastikan guru-guru mempunyai desk copy dan bahan rujukan yang mencukupi dan relevan Bekerjasama dengan Jawatankuasa LDP dalam menganjurkan pelbagai kursus atau latihan dalaman untuk guru-guru bagi meningkatkan kompetensi Menyediakan bahan-bahan ilmiah/profesional untuk meningkatkan pengetahuan guru SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) SPI Bil.6/2005 (Lampiran 3) SPI Bil.1/2000 (Lampiran 3) RUJUKAN

SPI Bil.10/1991(Lampiran 3) SPI Bil.10/1993 (Lampiran 3) SPI Bil.12/1999 (Lampiran 3) SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah

1.3 PERKEMBANGAN STAF

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.4 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1.5 PENGURUSAN PERSONEL PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Menyediakan peruntukan yang mencukupi dan bekerjasama dengan kelab guru Membimbing guru-guru baharu menyesuaikan diri dalam proses pemantapan P&P Mengadakan program peningkatan akademik berdasarkan kajian keperluan sekolah Merancang, melaksana dan menilai program Memastikan semua panitia mata pelajaran menjalankan aktiviti-aktiviti peningkatan akademik Profil Diri (Merujuk Guru Data Sekolah) 1) Butir-butir diri 2) Pengalaman 3) Kepakaran 4) Kursus yang telah dihadiri 5) Anugerah yang telah diterima Profil Analisis Keperluan (Secara Manual) 1) Perkembangan diri - Keupayaan Kendiri - Keperluan professional SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 2. 2.1 PENGURUSAN PERKARA BIDANG TUGAS KETUA PANITIA 2.2 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Ketua panitia berfungsi sebagai pakar rujuk Ahli jawatakuasa kurikulum sekolah Mengurus dan mempengerusikan mesyuarat panitia Menguruskan fail panitia Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil kerja murid Merujuk masalah panitia kepada pentadbir Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatankuasa jadual waktu Menyediakan dan mengemas kini fail meja Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema markah Memastikan tahap keselamatan/kerahsiaan dalam mengurus pentaksiran Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam Menyelaraskan penyediaan Headcount (TOV, OTI, ETR) bagi setiap mata pelajaran Penyeliaan dan pemantauan serta bimbingan melaksanakan kerja-kerja kursus (PBS) Rujuk Lampiran Contoh Fail Meja (Lampiran 8) SPI Bil.1/2011 (Lampiran 3) SPI Bil.2/2011 (Lampiran 3) Penilaian dan Peperiksaan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/2011 (Lampiran 5) SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) PKPA Bil.2/1991 (Lampiran B) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 2.3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.4 BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)/BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)/BAHAN SUMBER MEDIA (BSM) 2.5 PERKEMBANGAN STAF PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan prestasi akademik Membimbing guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Mengadakan projek menyediakan bahan bantu belajar Menyenaraikan alat bantu mengajar Menguruskan penggunaan BBB/BBM/BSM secara optimum Merancang dan mengendalikan perkembangan staf untuk menambah pengetahuan dan kemahiran guru SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3) RUJUKAN SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

PP Bil.6/2005

2.6 PERSATUAN AKADEMIK

Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang aktiviti persatuan yang berkaitan dengan kurikulum Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan Menguruskan stok

SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

2.7 KEWANGAN

SPK Bil.8/2010 (Lampiran 4)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 2.8 BILIK KHAS PERKARA 2.9 LAIN-LAIN PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik khas Menyediakan peraturan keselamatan murid dan peralatan Memastikan bilik dalam keadaan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok/ zon/daerah Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN


1.1 PENYEDIAAN P&P 1.1.1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) *Dokumen Standard Kurikulum (DSK) KSSR dan KSPK Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan untuk sepanjang tahun persekolahan yang disesuaikan dengan takwim sekolah berpandukan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran/Dokumen Standard Kurikulum Rancangan Pelajaran Harian disediakan mengikut kehendak kurikulum, Rancangan Pelajaran Tahunan dan tahap murid 1.1.2 Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar: i. Membantu murid menguasai kemahiran tajuk ii. Bersesuaian dengan tahap keupayaan murid iii. Selamat digunakan iv. Mencukupi dan sedia untuk digunakan Penggunaan bilik khas i. Sesuai dengan aktiviti P&P ii. Meningkatkan keberkesanan pembelajaran iii. Memastikan suasana kelas kondusif, selamat dan ceria untuk pembelajaran SPI Bil.3/1999 (Lampiran 3) Manual Penulisan Buku Rekod Mengajar Guru (Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris JPNPP) (Lampiran 8) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

1.1.3

Bilik-bilik khas/kelas

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 2. 2.1 INDUKSI SET PERKARA PENYAMPAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berkaitan dengan tajuk: i. Boleh menarik minat murid-murid untuk belajar ii. Bersesuaian dengan tahap murid-murid iii. Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada muridmurid Pengajaran dan Pembelajaran: i. Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid-murid ii. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid-murid iii. Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman atau pengetahuan murid-murid iv. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak) v. Aktiviti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif pelajaran vi. Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan kritis serta memupuk nilai dalam kalangan murid vii. Aktiviti pemulihan serta pengayaan dilaksanakan secara terancang PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

10

Instrumen Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran (Standard 4) SKPM 2010 (Lampiran 8)

2.2 PENYAMPAIAN DAN PERKEMBANGAN

Lampiran Carta Aliran Senarai Semak P&P Instrumen Kualiti Piawai P&P (Lampiran 9)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI viii. Guru menyampaikan pelajaran dengan fleksibel mengikut situasi ix. Masa pembelajaran digunakan secara optimum 2.3 KAEDAH PEDAGOGI Penggunaan pelbagai kaedah pedagogi: i. Penentuan strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada pemilihan strategi yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai sesuatu hasil pembelajaran ii. Tujuan menentukan strategi ini adalah untuk membolehkan murid-murid melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran mereka serta menguasai kemahiran dengan berkesan iii. Guru mesti merancang penggunaan pedagogi dalam Pengajaran dan Pembelajaran iv. Contoh Model Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran: Model Konstruktivisme Model Inkuiri Penemuan Pembelajaran Masteri Model Pembelajaran Berasaskan Masalah Model Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Kontekstual Teori Kecerdasan Pelbagai RUJUKAN

11

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Model Lesson Study Kajian Masa Depan Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Berasaskan Teknologi Maklumat Dan Komputer Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar 2.4 KOMUNIKASI GURU i. ii. iii. iv. v. vi. Penyampaian guru jelas, sistematik dan boleh diikuti oleh murid-murid Bahasa guru sesuai dengan tahap murid-murid Suara guru terang dan jelas didengar oleh muridmurid di dalam kelas Laras bahasa betul dan boleh difahami muridmurid Menggunakan bahasa pengantar yang ditetapkan Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balas yang relevan secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan Guru berjaya memotivasikan murid-murid dengan memberikan pujian atau galakan www.moe.gov.my/bpk RUJUKAN

12

SPI Bil.3/2000 (Lampiran 3)

vii.

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 2.5 AKTIVITI MURID-MURID i. PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Aktiviti murid bersesuaian dengan keperluan, minat dan tahap murid-murid ii. Aktiviti murid-murid bermakna, menyeronokkan dan berkait dengan pengalaman murid-murid iii. Murid-murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan/memberi kan respons terhadap soalan guru/membuat catatan/membuat gerakan fizikal atau arahan guru iv. Murid-murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan v. Murid-murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran 2.6 PENILAIAN i. Guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat penilaian formatif semasa P&P untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid-murid serta memastikan objektif/hasil pembelajaran tercapai ii. Guru menggunakan maklum balas penilaian formatif untuk tindakan pembetulan/ penambahbaikan segera dalam P&P iii. Hasil kerja murid-murid disemak secara konstruktif dan konsisten RUJUKAN

13

SPI Bil.12/2004 (Lampiran 3)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 3. PERKARA PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.1 PROSEDUR PELAKSANAAN PENCERAPAN Pencerapan berdasarkan arahan Surat Pekeliling Ikhtisas Kriteria pemilihan guru: i. Semua guru ii. Guru-guru baharu iii. Guru-guru yang bermasalah/aduan iv. Guru-guru Cemerlang Semua mata pelajaran Sekurang-kurangnya dua kali setahun Menyediakan takwim pencerapan Menyediakan jadual pencerapan guru Melaksanakan pencerapan menggunakan instrumen pencerapan (SKPM) Menyediakan laporan dapatan pencerapan dan diserahkan kepada guru yang dicerap pada hari yang sama PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

14

SPI Bil.3/1987 (Lampiran 3)

Instrumen Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran (Standard 4) SKPM 2010 (Lampiran 8)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

15

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

PENTAKSIRAN (PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN)


1.1 PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 1.1.1 Pengertian Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Melibatkan peringkat perancangan ujian hingga ke peringkat penyediaan item ujian Jadual Spesifikasi Ujian penting untuk memastikan kesetaraan ujian apabila menggunakan kurikulum yang sama dan reka bentuk ujian yang sama Dokumen yang mengandungi maklumat yang spesifik tentang sesuatu ujian Konstruk ialah suatu aspek yang ingin dibangunkan dalam diri murid-murid melalui kurikulum dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum Dalam pentaksiran, apa-apa yang diukur ialah konstruk Klasifikasi Konstruk: i. Pengetahuan ii. Kemahiran iii. Nilai dan Sikap SPI Bil.1/2008 (Lampiran 3)

1.1.2 Ciri-ciri Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 1.1.3 Bidang Konstruk

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.1.4 Aras Kesukaran PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi 1.1.5 Nisbah Aras Kesukaran Rendah: Sederhana: Tinggi 5 : 3 : 2 Item dalam konteks pentaksiran merujuk kepada perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan bukti atau evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pengukuran tentang penguasaan terhadap sesuatu perkara serta cara pemberian skor Keakuran i. Kurikulum ii. Peluang iii. Spesifikasi Ujian Ketepatan dan Kejelasan i. Menetapi konstruk yang ditaksir ii. Menepati konteks yang ditetapkan iii. Bahasa RUJUKAN

16

1.1.6 Item

1.1.7 Ciri-ciri Item Berkualiti

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Kesesuaian i. Aras kesukaran seperti yang dihasratkan ii. Kepentingan dari segi konteks situasi Adil bagi semua pihak 1.1.8 Persediaan Jadual Spesifikasi Item (JSI) Tetapkan tajuk yang hendak diuji Tentukan konstruk yang hendak diuji Tentukan jenis item Tentukan bilangan item Tentukan aras kesukaran Tentukan jangkamasa ujian Tentukan markah bagi setiap item 1.1.9 Piawaian Pembina Item Tahu dan faham tentang: i. Perkara yang akan diukur ii. Kandungan mata pelajaran iii. Konteks dalam sesuatu ujian iv. Pelbagai jenis item v. Ciri-ciri item vi. Prinsip-prinsip pembinaan item vii. Penilaian item viii. Mempunyai kemahiran membina dan membaiki item ix. Kreatif Lampiran 8 RUJUKAN

17

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI x. Kebolehan berkomunikasi xi. Membina item mengikut konstruk, tajuk, aras kesukaran/jenis item 1.1.10 Piawaian Proses Menyemak keakuran item dengan spesifikasi ujian dari aspek keakuran, ketetapan, kejelasan dan kesesuaian Menyemak semula item dari aspek persembahan fizikal, ketepatan, kejelasan arahan dan penggunaan laras bahasa dan istilah yang betul Membaiki atau mengubah suai item yang kurang menepati piawaian Membina, menyemak semula dan membaiki peraturan pemarkahan atau skema serentak dengan item RUJUKAN

18

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 1.2 PERKARA LANGKAH-LANGKAH PENENTUAN UNJURAN PENCAPAIAN (HEADCOUNT) 1.2.1 Penentuan TOV (Take-off-Value) Skor permulaan pencapaian murid. Tindakan Panitia Mata Pelajaran (Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran) i. Menentukan TOV (cadangan) berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun; tahun sebelumnya Contoh : Tahun 6 (UPSR) PAT Tahun 5 Tingkatan 3 (PMR) PAT Tingkatan 2 Tingkatan 5 (SPM) PAT Tingkatan 4 * Tingkatan 1 & 4 ii. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV (markah tertinggi terendah) 1.2.2 Penentuan Tanda Aras (Benchmark) Standard atau penanda pencapaian terbaik Tindakan Panitia Mata Pelajaran (Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran) bersama-sama SU Peperiksaan dan PKP i. Menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajaran dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR (Berdasarkan pencapaian 3 tahun terakhir) Surat Siaran BPSH PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

19

www.jpnpp.edu.my - Aplikasi Sasaran dan Headcount UPSR 2012 - Aplikasi Sasaran dan Headcount PMR JPNPP 2012 (Lampiran 7)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI ii. Petunjuk Prestasi Akademik: % LULUS (mencapai tahap minimum mata pelajaran) % GAGAL (TIDAK mencapai tahap minimum mata pelajaran) Jumlah murid mendapat gred cemerlang Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) Gred Purata Sekolah (GPS) 1.2.3 Penentuan ETR (Expected Targeted Result) Jangkaan Keputusan yang disasarkan Tindakan Panitia Mata Pelajaran (Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran) bersama-sama SU Peperiksaan dan PKP i. Menentukan ETR berdasarkan pencapaian tahun terbaik dalam peperiksaan awam (ETR mestilah menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk) ii. Menentukan ETR (cadangan) dengan merujuk kepada peningkatan minimum pada: Gred Purata (Mata Pelajaran/Sekolah) - 0.02 Peratus bilangan murid LULUS + 3.0% Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A (UPSR/PMR) dan A+, A, A- (SPM) + 0.5% iii. Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada unjuran yang ditetapkan dalam sasaran keseluruhan mata pelajaran RUJUKAN

20

KPM.NKRA.100-15/1/1 Jld.4 (17) bertarikh 7 Jun 2011: Pelaksanaan Modul SAPS

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI iv. Menentukan sasaran murid-murid yang berpotensi dengan mengambil kira unjuran setiap panitia v. Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam semua mata pelajaran (CEMERLANG), CEMERLANG SILANG dan GAGAL SILANG 1.2.4 Penentuan OTI (Operational Targeted Increment) Kemajuan atau pencapaian yang diperoleh secara incremental. Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada beberapa penilaian sebelum mencapai ETR Tindakan Panitia Mata Pelajaran (Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran) dan SU Peperiksaan i. Perkiraan OTI berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah Contoh dua (2) OTI: OTI1 Peperiksaan Pertengahan Tahun OTI2 Peperiksaan Akhir Tahun/Percubaan TOV 65%
(80% 65%) 3 = 5%

21

RUJUKAN

OTI1

OTI2

ETR 80%

65%

70%

75%

80%

ii. Sekiranya TOV adalah 65% dan ETR 80%, maka peningkatan setiap OTI adalah sebanyak 5%

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI iii. Setiap kali peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan / akhir tahun diadakan, pihak sekolah membandingkan keputusan sebenar (AR) dengan OTI yang sudah ditetapkan iv. Rujuk kepada Gred Purata Negeri (GPN) v. Merancang dan melaksanakan program intervensi 1.2.5 Merekodkan AR Keputusan Sebenar (Actual Result) Pencapaian sebenar pada akhir tahun Tindakan Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas dengan kerjasama SU Peperiksaan dan PKP i. Rekod pencapaian murid-murid diisi mengikut peperiksaan yang telah diduduki (Sesudah mendapat keputusan sebenar seperti Peperiksaan Akhir Tahun) ii. Menyediakan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah diduduki oleh murid-murid (SU Peperiksaan) iii. Melakukan post-mortem Analisis Item Headcount/unjuran Program peningkatan prestasi akademik http://saps.moe.gov.my (Lampiran 7) RUJUKAN

22

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 1.3.1 PERKARA 1.3 PENJAMINAN KUALITI PBS Pementoran Menetapkan masa, tempat dan pengisian Program Pementoran untuk semua guru Minit Mesyuarat JK PBS Sekolah Menetapkan mentor dan mentee untuk sesi pementoran tidak formal Menyediakan bahan untuk Program Pementoran Buku Panduan Pengurusan PBS (Lampiran 8) www.moe.gov.my/lp (Lampiran 7) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

23

http://pbssppjpnpp.blogspot. com (Lampiran 7) Buku Panduan Pengurusan PBS (Lampiran 8)

1.3.2

Pemantauan

Menetapkan jadual pemantauan dalaman dan jadual pengoperasian PBS Memaklumkan kepada guru mengenai pemantauan Memantau dan menyemak fail perkembangan murid - evidens murid Memantau dan menyemak fail showcase - evidens terbaik Memastikan kandungan fail perkembangan murid dan fail showcase sentiasa dikemas kini Memantau penggunaan SPPBS dan Rekod Transit (untuk kegunaan Negeri Pulau Pinang) Membentang laporan kepada Guru Besar/ Pengetua mengenai dapatan pemantauan dalam JK PBS Sekolah

Instrumen Penjaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan (Lampiran 8)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Mengambil tindakan susulan/penambahbaikan hasil dapatan pemantauan RUJUKAN www.moe.gov.my/lp (Lampiran 7)

24

http://pbssppjpnpp.blogspot.c com (Lampiran 7) www.apps.moe.gov.my/sppbs (Lampiran 7) Borang Rekod Transit (Lampiran 8) 1.3.3 Penyelarasan a. Pentaksiran Pusat i. Mengadakan mesyuarat antara ketua panitia dengan guru mata pelajaran mengenai keselarasan kefahaman tugasan ii. Berbincang dengan guru-guru mengenai jadual penyelarasan tugasan dan penyelarasan skor di peringkat sekolah iii. Memilih evidens mengikut aras pencapaian murid-murid, membandingkan skor yang diberikan oleh guru dan menyelaraskan pemberian skor iv. Membuat penyelarasan skor bagi tujuan kesahan skor v. Membuat penambahbaikan dari segi pemberian skor Buku Panduan Pengurusan PBS (Lampiran 8) www.moe.gov.my/lp (Lampiran 7) http://pbssppjpnpp.blogspot. com (Lampiran 7)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA b. Pentaksiran Sekolah PANDUAN PIAWAIAN KUALITI i. Menyelaraskan kesesuaian instrumen yang digunakan untuk mentaksir murid-murid ii. Memilih evidens mengikut aras pencapaian murid-murid iii. Membuat penyelarasan skor bagi tujuan kesahan skor iv. Membandingkan skor yang diberikan oleh guru dengan skor penyelaras v. Membuat penambahbaikan dari segi pemberian skor c. Pengesanan i. Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha PBS mengenai pengisian data di dalam SPPBS RUJUKAN

25

ii. Memaklumkan kepada panitia untuk mengisi dan mengemas kini data di dalam SPPBS iii. Menyediakan semua dokumen untuk tujuan pengesanan daripada pihak Lembaga Peperiksaan

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 1.4 1.4.1 PERKARA SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS) Tujuan dan Latar Belakang Penggunaan SAPS sebagai pelengkap kepada toolkit pembangunan sekolah (SIT) untuk diguna pakai oleh semua peringkat di KPM Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) dibangunkan untuk mengumpul, menyimpan dan menganalisis data peperiksaan dalaman bagi setiap sekolah di seluruh Malaysia SAPS merupakan sistem yang dibangunkan secara dalam talian yang boleh dicapai oleh semua pihak termasuklah KPM, JPN, PPD dan sekolah. Analisis yang dilakukan melalui sistem ini adalah selaras berdasarkan skala penetapan gred di peringkat kebangsaan Data yang disimpan melalui SAPS boleh diguna pakai oleh semua pihak terutama PPD, JPN dan KPM untuk membuat sebarang analisis Data ini juga boleh diakses oleh ibu bapa / waris SAPS boleh dicapai melalui portal NKRA Setiap JPN perlu menubuhkan satu jawatankuasa kerja bagi memantau dan menyelaraskan pelaksanaan School Improvement Programme (SIP) dan penggunaan modul SAPS yang dipengerusikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri atau Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri http://saps.moe.gov.my (Lampiran 7) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

26

1.4.2 Tatacara Pelaksanaan

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Pada peringkat PPD, unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SIP dan penggunaan modul SAPS ialah: i. Unit Pengurusan Akademik ii. Unit Penilaian dan Peperiksaan iii. Unit ICT Pada peringkat sekolah, Pengetua/Guru Besar mestilah memastikan setiausaha peperiksaan dalaman, guru mata pelajaran dan guru kelas mengisi data ke dalam modul SAPS http://saps.moe.gov.my (Lampiran 7) RUJUKAN

27

1.4.3

Peranan Pelaksana a. Sektor Pengurusan Akademik dan Sektor Penilaian dan Peperiksaan Memastikan semua sekolah mengisi markah ujian/peperiksaan ke dalam SAPS Mengumpul dan menyelaraskan markah Menyebarluaskan data peperiksaan dalaman yang telah dianalisis kepada sektor-sektor lain di JPN apabila diperlukan Bertindak sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan masalah penggunaan SAPS Memastikan modul SAPS sentiasa dapat diakses oleh sekolah-sekolah Bertindak sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan masalah penggunaan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

b. Sektor ICT

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA c. Pejabat Pelajaran Daerah - Pegawai Peperiksaan Dalaman PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Memastikan semua sekolah di PPD mengisi markah ujian/peperiksaan/headcount ke dalam modul SAPS Mengumpul markah peperiksaan dalaman setiap sekolah Menganalisis data setiap sekolah Bertindak sebagai pemudah cara untuk menyelesaikan masalah penggunaan SAPS Memaklumkan kepada pihak PPD/JPN sekiranya sekolah tidak melaksanakan peperiksaan Memastikan Setiausaha Peperiksaan Dalaman, semua guru mata pelajaran dan guru tingkatan memasukkan markah ujian/peperiksaan/headcount ke dalam SAPS dan membuat analisis mengikut tempoh masa yang ditetapkan sehingga lengkap proses penghantaran data Mengurus pendaftaran profil sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas dan Pengetua/Guru Besar di sekolah Memastikan semua guru mata pelajaran dan guru tingkatan mengisi markah ujian/peperiksaan/ headcount ke dalam SAPS dan membuat analisis mengikut tempoh masa yang di tetapkan Klik butang PENGESAHAN dan butang PROSES untuk mengesahkan penghantaran data RUJUKAN

28

d. Pengetua/Guru Besar

e. Setiausaha Peperiksaan Dalaman

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL f. PERKARA Guru Mata Pelajaran PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Mengurus pendaftaran dan mengemas kini mata pelajaran yang diajar Mengisi markah bagi mata pelajaran yang di ajar bagi setiap kelas Memasukkan dan megemas kini maklumat kelas, maklumat mata pelajaran dan data pelajar bagi kelas bawah seliaannya RUJUKAN

29

g. Guru Kelas

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

30

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT TINDAKAN PRAMESYUARAT 1.1 TENTUKAN: (BINCANG DENGAN PENGERUSI) 1.1.1 Agenda 1.1.2 Masa 1.1.3 Tempat Agenda: i. Perutusan Pengerusi ii. Mengesah Minit Mesyuarat Lalu iii. Perkara-Perkara Berbangkit iv. Perbincangan Profesional v. Hal-Hal Lain vi. Ucapan Penangguhan/Tangguhan Mesyuarat Masa: Catatkan masa mula dan masa tamat 1.2 TEMPAHAN BILIK MESYUARAT Tempahan perlu secara rasmi (bertulis). Perlu dinyatakan: i. Nama Jawatankuasa ii. Nama Pengerusi iii. Nama Setiausaha iv. Tarikh, masa mula dan masa tamat v. Bilangan ahli/anggota vi. Peralatan yang diperlukan vii. Jenis minuman yang diperlukan Surat Tempahan Tempat/Bilik Mesyuarat (Lampiran 10) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 1.3 PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

31

MEMASTIKAN KERTAS KERJA DISEDIAKAN UNTUK Diterima dalam tempoh 7 hari sebelum mesyuarat PERBINCANGAN Pastikan bilangan salinan kertas kerja yang diperlukan MENGHANTAR SURAT JEMPUTAN MESYUARAT Surat dikeluarkan 10 hari sebelum tarikh mesyuarat Kandungan surat jemputan mesyuarat: i. Tajuk mesyuarat ii. Tarikh dan tempat iii. Masa mula dan masa tamat iv. Agenda mesyuarat v. Nama pengerusi vi. Anggota mesyuarat vii. Jenis pakaian/Etika berpakaian

1.4

Surat Jemputan Mesyuarat (Lampiran 11)

1.5

MEMASTIKAN KEMUDAHAN BILIK MESYUARAT

Bilik mesyuarat bersih dan kemas Tempat duduk mencukupi Alat siaraya disediakan dan berfungsi Alat-alat tulis disediakan LCD disediakan (jika perlu) Pastikan tempahan minuman dibuat

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

1.6

MENENTUKAN KEHADIRAN

Senarai kehadiran disediakan dua hari sebelum mesyuarat

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 1.7 PERKARA MENGADAKAN PERBINCANGAN PRAMESYUARAT PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Perbincangan dengan Pengerusi, maklum balas dan tindakan terhadap isu atau masalah RUJUKAN Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

32

2.

TINDAKAN SEMASA MESYUARAT 2.1 MENETAPKAN/MEMAKLUMKAN ETIKA MESYUARAT Cara-cara memberi penghormatan Menghadiri mesyuarat dan menepati masa Maklumkan kepada Pengerusi atau Setiausaha sekiranya berhasrat ingin meninggalkan mesyuarat 2.2 CATATAN MINIT MESYUARAT Catatan minit mesyuarat hendak merangkumi: i. Senarai kehadiran ii. Perkara-perkara yang dibincangkan iii. Keputusan-keputusan yang dibuat iv. Tindakan-tindakan susulan Ahli mesyuarat menandatangani borang kehadiran

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

2.3

EDAR BORANG KEHADIRAN

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1)

2.4

EDAR BAHAN MESYUARAT

Kertas-kertas perbincangan (dinomborkan mengikut turutan agenda) Rakaman video hanya bagi mesyuarat penting dan keahlian yang ramai Jika rakaman video mustahak untuk pembentangan akan datang

2.5

BUAT RAKAMAN VIDEO (JIKA PERLU)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 2.6 PERKARA PERKENALKAN AHLI JEMPUTAN (JIKA ADA) 2.7 JALANKAN MESYUARAT MENGIKUT AGENDA 2.8 TEPATI MASA MESYUARAT PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Pengerusi memperkenalkan ahli mesyuarat dalam kalangan yang dijemput (bukan keahlian tetap) Senarai kehadiran perlu ada pada pengerusi Pengerusi akur pada ketetapan agenda Banyak berfokus kepada strategi P&P Pengerusi perlu menepati masa mesyuarat seperti yang telah dinyatakan dalam surat Penetapan tarikh mesyuarat akan datang diputuskan sebelum penangguhan mesyuarat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1991 (Lampiran 1) RUJUKAN

33

2.9

TENTUKAN TARIKH MESYUARAT AKAN DATANG

3.

TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT 3.1 PENYEDIAAN MINIT Draf minit dikemukakan kepada pengerusi dalam tempoh tiga hari selepas mesyuarat Edar minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat 3.2 PENGESANAN MAKLUM BALAS KEPUTUSAN MESYUARAT FORMAT MINIT MESYUARAT Pihak yang dinyatakan perlu memberi maklum balas status sesuatu tindakan kepada urus setia dalam tempoh 14 hari dari tarikh mesyuarat Hendaklah disusun mengikut susunan agenda mesyuarat

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 (Lampiran 1) Contoh Format Minit Mesyuarat (Lampiran 10)

3.3

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

34

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA SISTEM PENGURUSAN FAIL /BILIK-BILIK KHAS DAN BENGKEL/STOK DAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1.1 FAIL PANITIA Gunakan fail rasmi (fail putih) (Prosedur dan pengekodan) Gunakan fail berikut: (Penyediaan fail tambahan bergantung kepada keperluan panitia) i. Fail Surat Menyurat ii. Fail Mesyuarat iii. Fail Maklumat iv. Fail Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran atau Dokumen Standard Kurikulum (DSK) v. Fail Perancangan vi. Fail Peperiksaan vii. Fail Koleksi Soalan viii. Fail Kewangan Isi kandungan fail mestilah kemas kini, tersusun, berturutan dan ada kesinambungan tahun ke tahun Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007 Arkib Negara (Lampiran 2) Panduan menyusun atur dan mendokumenkan fail- JPNPP (Lampiran 11) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.2 FAIL KERJA KURSUS PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. Fail Perkembangan Murid ii. Fail Showcase (Ring file) (Fail dengan disusun secara menegak dan diletakkan pada lokasi yang sesuai) RUJUKAN Buku Panduan Pengurusan PBS (Lampiran 8) www.moe.gov.my/lp (Lampiran 7)

35

http://pbssppjpnpp.blogspot. com (Lampiran 7) Prosedur Penggunaan Bilik bilik Khas (Lampiran 11) SPI Bil.6/1997 (Lampiran 3)

2.

BILIK-BILIK KHAS/BENGKEL/MAKMAL

Keceriaan i. Bersih, diselenggara, ada papan tanda dan mural Kemudahan Fizikal dan Utiliti i. Ruang dan perabot bersesuaian ii. Peralatan mencukupi, berkeadaan baik dan disusun atur dengan kemas Keselamatan i. Menyediakan peti pertolongan cemas, pemadam api, pelan kebakaran dan carta panduan keselamatan ii. Garisan keselamatan bagi mesin pegun dan garisan arah laluan keselamatan di lantai (bengkel) iii. Mesin dipasang di tempat yang sesuai (bengkel)

SPI Bil.1/1974 (Lampiran 3) SPI Bil.1/1995 (Lampiran 3) SPI Bil. 1/1980 (Lampiran 3) Instrumen Pemantauan Teknik dan Vokasional (Lampiran 8)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Pengurusan Stor/Stok i. Stor bahan dan peralatan tersusun dan berlabel Pengurusan Rekod i. Semua aset dan bahan direkodkan dan dilabel ii. Menyediakan rekod-rekod kerosakan, pinjaman, kemalangan dan rekod pelawat Penyelenggaraan Alatan dan Mesin i. Alat-alat diselenggara ii. Waktu Penyelenggaraan Alatan dan Mesin (bengkel KHB) Sudut Pameran/Rujukan i. Sudut pameran atau rujukan (model/hasil kerja/dan lain-lain) dan bahan bantu mengajar ii. Papan panel peralatan tersusun dan berlabel Papan Maklumat i. Dikemas kini dengan maklumat peperiksaan, jadual penggunaan bengkel atau bilik, jadual pelaksanaan kerja kursus dan carta organisasi ii. Peraturan makmal dipamerkan RUJUKAN Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 1991

36

SPI Bil.9/2000 (Lampiran 3) Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 (Lampiran 4) SPI Bil.1/1998 (Lampiran 3)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Pencahayaan dan Pengudaraan i. Bilik mempunyai sistem pencahayaan dan pengudaraan yang baik Untuk memantapkan pengurusan bilik-bilik khas dan bengkel, amalan 5S digalakkan. i. Sisih (Seeri) ii. Susun (Seiton) iii. Sapu (Seiso) iv. Seragam (Seiketsu) v. Sentiasa Amal (Shitsuke) Arahan Pentadbiran Bil.1 Tahun 2010 RUJUKAN

37

3.

STOK

Kad stok digunakan dan menjadi amalan Panitia sentiasa mengemas kini pembelian dan pelupusan Semakan stok dibuat 2 kali setahun Penggunaan dan penempatan alat / barangan direkodkan Kekerapan penggunaan alat dianalisis pada hujung tahun

Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2009

4.

KEWANGAN PANITIA

Panitia tahu tentang peruntukan yang layak diterima Panitia menyediakan anggaran perbelanjaan Panitia membuat pembelian/perolehan mengikut prosedur kewangan sedia ada

Pekeliling Perbendaraan Bil.5 Tahun 2002 Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 2004 Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 2001

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL 5. PERKARA JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJAAN 5.1 BANTUAN PER KAPITA PRASEKOLAH i. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran ii. Penyelenggaran peralatan permainan di dalam dan di luar bilik darjah serta penyelenggaran komputer dan peralatan lain bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran iii. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, pita video dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran iv. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang dapat memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan v. Perolehan harta modal tidak dibenarkan PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

38

Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 Tahun 2010 (Lampiran 4)

5.2 BANTUAN PER KAPITA MATA PELAJARAN a. Teras b. Wajib c. Tambahan/bahasa asing Elektif Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian kursus (courseware), pita video cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains, taman herba dan lain-lain yang dapat memberikan pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran Program berunsurkan pendidikan yang dapat memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan Perolehan harta modal tidak dibenarkan 5.3 BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti yang berikut:i. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran ii. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian kursus (courseware), cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 Tahun 2010 (Lampiran 4) RUJUKAN

39

Surat Siaran Penyelenggaraan KPM (BTPN) SPI Bil.1/1996 (Lampiran 1)

iii.

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI iv. Program berunsurkan pendidikan yang dapat memberikan pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan v. Perolehan harta modal tidak dibenarkan vi. Program Pendidikan Khas Integrasi vii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas intergrasi RUJUKAN

40

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

41

PANDUAN PENGURUSAN PANITIA


BIL 1. PERKARA PENAWARAN KELAS ELEKTIF 1.1 PROSEDUR PEMBUKAAN KELAS MATA PELAJARAN TEKNIKAL (LK/TK/ERT/SPN/PA/PDG/REKA CIPTA/ICT / KESUSASTERAAN MELAYU) Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (2 Tahun) sebelum tarikh pelaksanaan) Sediakan Kertas Kerja Justifikasi bilangan murid, guru dan prasarana (peralatan dan bilik) Kemukakan permohonan kepada Sektor Pengurusan Sekolah dan salinan kepada PPD serta Sektor Pengurusan Akademik. Pemantauan oleh PPD/SPS/SPA Sektor Pengurusan Sekolah memanjangkan permohonan ke Bahagian Pembangunan Kurikulum atau Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional untuk kelulusan. Permohonan diproses oleh BPK/BPTV dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Surat Kelulusan akan dikeluarkan oleh BPK / BPTV/JPN Kelas boleh dibuka jika mendapat kelulusan SPI Bil.1/2001 (Lampiran 3) SPI Bil.8/1990 (Lampiran 3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, 68 dan 69 ICT SPI.9/2005 (Lampiran 3) SPI Bil.2/1992 (Lampiran 3) SPI Bil.5/1992 (Lampiran 3) PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 1.2 PENAWARAN/PEMBUKAAN MATA PELAJARAN BUKAN TEKNIKAL PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (1 Tahun sebelum) Rujuk Pegawai Mata Pelajaran di Sektor Pengurusan Akademik Kemukakan permohonan kepada Sektor Pengurusan Sekolah serta salinan kepada PPD dan Sektor Pengurusan Akademik Pemantauan oleh PPD/SPS/SPA Surat Kelulusan akan dikeluarkan oleh Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kelas boleh dibuka jika mendapat kelulusan RUJUKAN

42

SPI Bil.11/1991 (Lampiran 3) SPI Bil.25/1998 (Lampiran 3) SPI Bil.4/200 (Lampiran 3)

2. PENUTUPAN KELAS ELEKTIF 2.1 PROSEDUR PENUTUPAN KELAS MATA PELAJARAN TEKNIKAL (LK/TK/ERT/SPN/PA/PDG/REKA CIPTA/ICT / KESUSASTERAAN MELAYU)

Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (1 Tahun sebelum tarikh penutupan) Kemukakan permohonan kepada Sektor Pengurusan Sekolah serta salinan kepada PPD dan Sektor Pengurusan Akademik Pemantauan oleh PPD/SPS/SPA Sektor Pengurusan Sekolah memanjangkan permohonan ke BPK atau BPTV untuk kelulusan Permantauan oleh BPK/BPTV/JPN

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, 68 dan 69 SPI 9/2005 (Lampiran 3)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 2.2 PENUTUPAN MATA PELAJARAN BUKAN TEKNIKAL PANDUAN PIAWAIAN KUALITI BPK/BPTV dan JPN akan mengeluarkan surat kelulusan Kelas ditutup jika mendapat kelulusan Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (1 Tahun sebelum) Rujuk Pegawai Mata Pelajaran Sektor Pengurusan Akademik Kemukakan permohonan kepada Sektor Pengurusan Sekolah serta salinan kepada PPD dan Sektor Pengurusan Akademik Pemantauan oleh PPD/SPS/SPA Surat Kelulusan akan dikeluarkan oleh Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kelas ditutup jika mendapat kelulusan RUJUKAN

43

SPI Bil.2/1992 (Lampiran 3) SPI Bil.5/1992 (Lampiran 3)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah


BIL PERKARA 2.3 MAKLUMAT TAMBAHAN PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Justifikasi Permohonan: i. Kemudahan Fizikal/Prasarana sekolah ii. Guru iii. Murid Permohonan PCG (Unit Akaun) dan Buku Teks (Unit HEM)* Permohonan Peralatan (Unit Pembangunan dan Unit Perolehan dan Pengurusan Aset)* Mendapatkan: i. SP dan HSP dan Manual PBS * ii. Mewujudkan Panitia dan Fail Panitia * Memaklumkan kepada Sektor Penilaian & Peperiksaan RUJUKAN

44

SPI Bil.1/2001 (Lampiran 3) SPI Bil.8/1990 (Lampiran 3) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, 68 dan 69 SPI 9/2005 (Lampiran 3)

Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

Lampiran
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. AKRONIM/SINGKATAN JKKS PEKA PAFA KSPK KSSR Program LINUS PROTIM MBMMBI i- Think JNJK NILAM LDP LK TK ERT SPN PDG Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Pentaksiran Kerja Amali Penilaian Asas Fardhu Ain Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Literacy and Numeracy Screening Programme Program Tiga M membaca, menulis dan mengira) Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Innovative Thinking Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Nadi Ilmu Amalan Membaca Latihan Dalam Perkhidmatan Lukisan Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Ekonomi Rumahtangga Sains Pertanian Perdagangan HURAIAN

Lampiran
BIL 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. AKRONIM/SINGKATAN ICT PPD SPS SPA BPK BPTV JPN TOV PBS BBB BBM BSM ETR KUB PCG SPPBS HURAIAN Information, Communication and Technology Pejabat Pelajaran Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Jabatan Pelajaran Negeri Take-Off- Value Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bahan Bantu Belajar Bahan Bantu Mengajar Bahan Sumber Mengajar Expected Targeted Result Khas Untuk Belanja Per Capita Grant Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Lampiran
BIL 1. 2. 3. 4. GLOSARI Desk copy Kondusif Show-case Evidens HURAIAN Salinan buku yang diberi atau dibekalkan kepada guru sebagai rujukan Sesuai, yang membantu, mencapai atau mendorong menghasilkan sesuatu Almari untuk mempamerkan barang, fail dan sebagainya Bahan Bukti