Anda di halaman 1dari 20

21/1 Sejarah 1 jam

MODUL 3

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

2013

Satu jam lima belas minit _____________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.

1.

Siapakah tokoh yang membuat tafsiran sejarah seperti berikut ? Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya A B C D Ibn Khaldun Herodotus Mohd Yusof Ibrahim Abdul Hadi Hassan

2.

Rajah berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Kaedah Lisan

Temubual 2. X ialah ? A B C D Penceritaan Perbahasan Pengkajian Pembacaan

Ucapan

3.

Maklumat berikut merujuk kepada petempatan Zaman Prasejarah di Malaysia. Gua Cha, Kelantan Bukit Tengkorak, Sabah Kawasan tersebut merupakan petempatan awal zaman ? A B C D Logam Neolitik Mesolitik Paleolitik

4.

Kerajaan Majapahit telah mencapai zaman kegemilangan semasa 2

pemerintahan A Raden Wijaya B Hayam Wuruk C Raja Guatama D Patih Gajah Mada 5. Di antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri kerajaan Agraria ? I Mahir dalam membuat kapal II Mempunyai pelabuhan di pesisiran pantai III Memungut hasil hutan dan berburu binatang IV Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV kawasan pegangan yang bermaksud

6. Jadual berikut berkaitan dengan kawasan Pembesar Bendahara Laksamana A B C D 7. pentadbiran naungan pungutan cukai jajahan

Kawasan Pegangan Muar dan Bentan Temasik

Mengapakah Parameswara mendapatkan bantuan Orang Laut untuk menjaga keselamatan Melaka? I Penduduk asal II Taat setia kepada sultan III Mempunyai ciri-ciri kepahlawanan IV Kemahiran mengurus perdagangan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

8.

Apakah kemudahan yang terdapat di pelabuhan Melaka sehingga menarik 3

minat para pedagang untuk singgah di situ? I Gudang menyimpan barang II Kawalan keselamatan III Kemudahan membayar cukai IV Bekalan makanan dan minuman A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9. Senarai berikut merupakan ibu negeri kerajaan Johor. Johor Lama Makam Tauhid Kota Tinggi Batu Sawar Apakah persamaan mengenainya? A. B. C. D. 10. Pelabuhan utama Pusat pentadbiran Pusat perdagangan Petempatan pembesar Mengapakah proses pemilihan dan pelantikan sultan di Perak dianggap unik? A Memperkenalkan sistem demokrasi B Mengadakan sistem pilihan C Mengamalkan sistem giliran D Mengutamakan sistem warisan

11.

Rajah berikut menunjukkan jalan perhubungan masyarakat Melayu tradisional. Denai Penarikan Menghubungkan Melaka dan Pahang

Apakah kepentingan jalan tersebut kepada masyarakat Melayu tradisional? A Menjadi laluan perdagangan utama B Memendekkan masa perjalanan C Mengelak kesibukan D Mengecualikan bayaran cukai

12.

Jadual berikut berkaitan dengan Perayaan Gawai. 4

Perayaan Gawai

Gawai Batu Gawai Hantu Gawai Burung Gawai Kenyalang

Apakah tarian yang lazim ditarikan dalam perayaan tersebut ? A Magunatip B Mangalang C Ngajat D Sumazau

13. Masyarakat Penan di Sarawak sering berpindah-randah. Mereka akan berpindah apabila A selesai musim menuai B berlaku sesuatu kematian C terdengar bunyi burung ketupung D diarah makhluk ghaib

14. Senarai berikut merujuk kepada undang-undang adat yang diamalkan di Sabah. Sogit Babas Kepanasan Mengapakah undang-undang tersebut diamalkan ? A Mendidik generasi muda B Memelihara ikatan kekeluargaan C Membentuk masyarakat berwawasan D Mengeratkan hubungan masyarakat 15. Mengapakah masyarakat Bajau di Sabah mengadakan majlis perkahwinan pada 14 dan 15 haribulan Hijrah ? A Pengantin diberkati. B Pengantin dimurahkan rezeki C Memudahkan kehadiran saudara-mara D Membolehkan tetamu menyaksikan persembahan.

16. Peta berikut menunjukkan ancaman yang dihadapi Kedah. Apakah tindakan Sultan Kedah bagi mengatasinya ? A Menghantar ufti kepada Siam, Burma dan Bugis. B Mengaku pertuanan Siam ke atas Kedah. C Meminta bantuan Inggeris D Menyerang Siam, Burma dan Bugis.

17. Mengapakah British menyatukan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka di bawah satu pentadbiran pada tahun 1826 ? I Mengukuhkan pertahanan II Menjimatkan perbelanjaan III Menyeragamkan pentadbiran IV Mengamalkan perkongsian pakar A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

18. Revolusi Perindustrian yang berlaku di Britain menyebabkan British campur tangan di Negeri- Negeri Melayu untuk A meminjam modal B meluaskan tanah jajahan C mendapatkan bahan mentah D mengunakan tenaga buruh yang murah

19. Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah Klang ? A Mendapat sokongan British B Dilantik oleh Sultan Abdul Samad C Mendapat sokongan para pembesar. D Mewarisi kawasan kekuasaan ayahandanya

20. Perjanjian berikut ditandatangani antara kerajaan British dengan Siam. Tarikh 1909 Peristiwa Perjanjian Bangkok

Mengapakah sultan di Negeri-negeri Melayu Utara tidak mengiktiraf perjanjian tersebut ? A B C D Baginda tidak dibawa berunding Gagal berhubung dengan British Enggan menerima Penasihat Siam Tidak mahu menjadi negeri naungan Siam

21. Maklumat berikut berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya untuk mengekalkan kedaulatan negeri Johor. Memodenkan pentadbiran Menjamin keamanan X

Usaha Mengekalkan Kedaulatan Johor

Apakah X ? A Memindahkan ibu negeri B Membuka pelabuhan antarabangsa C Memperkenalkan tanaman dagangan D Mengisytiharkan perlembagaan negeri

22. Maklumat berikut berkaitan pemberontakan yang berlaku di Sarawak pada kurun ke-19.

Penentangan Terhadap Pemerintahan Pengeran Indera Mahkota Kaum Terlibat Mengapa berlaku penentangan tersebut ? I II III IV A B C D Tanah dirampas Tidak diberi upah Cukai yang tinggi Dipaksa membayar denda yang tinggi. I dan II I dan IV II dan III III dan IV Melayu Bidayuh

23 Pada 24 September 1941, Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan perlembagaan Sarawak. Mengapakah perlembagaan tersebut tidak sempat dilaksanakan ? A B C D Tentangan oleh rakyat Sarawak Perlembagaan ditulis semula Meletusnya Perang Dunia Kedua Peralihan kuasa pemeritahan kepada kerajaan British

24. Antara berikut yang manakah merupakan tugas Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British? I II III IV A B C D Menjaga keamanan Memajukan pertanian Menasihati Pegawai Daerah Metua pentadbir di peringkat residensi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

25. Penyataan berikut berkaitan dengan bandar ? Diasaskan oleh William Prye Turut dikenali sebagai Elopura A B C D Kudat Tawau Sandakan Jesselton

26. Di antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Rancangan Sekatan Stevenson 1922? I II III IV A B C D Bertujuan meningkatkan harga getah Menambahkan pengeluaran Mendapat sokongan Indonesia Disertai oleh negara naungan British I dan II I dan IV II dan III III dan IV

27. Apakah faktor perkembangan bandar-bandar berikut? Taiping Kuala Lumpur Ipoh

Kemunculan bandar-bandar baru di Tanah Melayu pada pertengahan kurun ke 19 A B C D Penanaman getah Perlombongan bijih timah Pusat perdagangan utama Pengumpulan hasil pertanian

28. Mengapa Dato Bahaman menentang British di Pahang? I II III IV A B C D British menghina Sultan Pahang Perkampungan dibakar Kehilangan hak memungut cukai Pembinaan balai polis di Lubuk Terua I dan II I dan IV II dan III III dan IV 9

29. Dato Maharaja Lela menentang British di Perak . Mengapa beliau bertindak sedemikian? I II III IV A B C D Pengenalan cukai baru Zakat dibayar kepada Residen Membiarkan amalan adat perhambaan Kehilangan hak mengutip cukai I dan II I dan IV II dan III III dan IV

30.

Apakah persamaan tokoh berikut ? Sayid Jamaluddin al-Afghani Sheikh Tahir Jalaluddin A B C D Memperkenalkan gerakan Khilafat Memperjuangkan gerakan pemulihan Islam Menuntut kemerdekaan secara kekerasan Menggunakan akhbar untuk meniup semangat kebangsaan

31.

Mengapakah pihak Jepun menggunakan slogan berikut ? Asia untuk orang Asia Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya A. B. C. D. Memakmurkan ekonomi Asia Ingin menjalankan dasar penjepunan Mahu mewujudkan keamanan di kawasan Asia Tenggara Mempengaruhi penduduk Asia menentang kuasa Barat.

10

32.

Bagaimanakah cara kemaraan tentera Jepun ke Tanah Melayu ? I. Menggunakan basikal II Menggunakan kereta kebal III Menggunakan kapal laut IV Menggunakan helikopter A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

33.

Mengapakah pihak Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Sekolah Cina di Tanah Melayu ? A B C D Menghapuskan pengaruh Inggeris dan Cina di Tanah Melayu. Menyemai rasa taat setia kepada pemerintahan Jepun Tiada sambutan daripada penduduk tempatan Mencetuskan kemarahan orang Inggeris dan orang cina

34.

Apakah persamaan gerakan berikut ? Force 136 Askar Wataniah Gerila Kinabalu A. B. C. D. Menentang British Menghalang pendudukan Jepun Menuntut kemerdekaan Mengadakan demonstrasi

35.

Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Pentadbiran Tentera British ( PTB ) ? I Menegakkan undang-undang II Mewujudkan keamanan III Menangani masalah ekonomi IV Melatih pemimpin tempatan ke arah kemerdekaan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

11

36.

Bagaimanakah bekas pegawai British yang tidak bersetuju dengan gagasan Malayan Union menunjukkan bantahan mereka ? A Mempengaruhi pelajar British di luar negara. B Menunlis dalam akhbar The Times di London. C Mengadakan dialog dengan sultan-sultan Melayu D Menyertai orang Melayu mengadakan demonstrasi Apakah peranan yang dimainkan tokoh berikut ? Zaharah bt Abdullah Halimahton bt Abdul Majid Saleha bt Ali

37.

A B C D 38.

Wakil wanita dalam Majlis Mesyuarat Negeri Mendirikan sekolah khas untuk kaum wanita Penentangan terhadap Malayan Union Aktif dalam bidang penulisan

Mengapakah perlembagaan baru menggantikan Malayan Union diterima oleh Sultan dan UMNO ? I Kedaulatan sultan terpelihara II Kemudahan dwi kerakyatan III Kemerdekaan segera bagi Tanah Melayu IV Syarat kewarganegaraan diperketatkan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39

Maklumat berikut berkaitan Parti Komunis Malaya

Parti Komunis Malaya ( PKM ) Tahun Penubuhan 1930 Matlamat Menubuhkan sebuah kerajaan republik Komunis di Tanah Melayu Apakah tindakan yang diambil PKM ? A Mensabotaj ekonomi Tanah Melayu B Mengusir keluar British dari Tanah Melayu C Membantu kaum Cina supaya menentang Jepun D Merampas kuasa setelah Jepun menyerah kalah

12

40.

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang Min Yuen ? I Menyebar risalah II Membekal makanan III Menyampaikan maklumat IV Menjadi askar upahan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

41.

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah kerajaan British bagi menangani ancaman komunis ? I Mengharamkan parti berhaluan kiri II Memenjarakan pemimpin PKM III Melaksanakan operasi sulit IV Melaksanakan Rancangan Briggs A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

42.

Mengapakah Pertemuan Baling 1955 menemui kegagalan ? A Syarat tidak adil. B Wakil British tidak hadir. C PKM enggan menyerah diri. D Chin Peng menuntut jawatan menteri

43.

Mengapakah pengisytiharan kemerdekaan PersekutuanTanah Melayu melemahkan pengaruh PKM ? A Gagal meraih sokongan dalam pilihanraya B Tanah Melayu telah mencapai kemajuan C Menafikan perjuangan memerdekakan Tanah Melayu. D Ramai pemimpin yang dipenjara

44.

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum telah ditubuhkan pada tahun 1949. Apakah tujuan penubuhan jawatankuasa tersebut ? A Bekerjasama dengan British. B Berunding dengan komunis . C Pembangunan Tanah Melayu D Mengeratkan hubungan antara kaum. 13

45.

Mengapakah pihak British meletakkan kerjasama antara kaum sebagai syarat utama kemerdekaan Tanah Melayu ? A Ancaman kuasa Barat lain B Kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu. C Kebimbangan British terhadap masa hadapan penduduk. D Alasan British untuk melewatkan pemberian kemerdekaan.

46.

Apakah ciri yang mendasari sekolah-sekolah vernakular ? A Dibina oleh pemerintah British B Menumpukan taat setia kepada Tanah Melayu. C Sukatan pelajaran negara asal digunakan. D Pendidikan peringkat menengah tidak diperkenalkan.

47.

Jadual berikut merujuk kepada Sistem Ahli. Nama Ahli Dato E.E.C. Thuraisingam Dato Onn b Jaafar Dr.Lee Tiang Keng Jawatan Ahli Pelajaran Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri X

Apakah jawatan X ? A. Ahli Kewangan B. Ahli Kesihatan C. Ahli Pertanian dan Perhutanan D. Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan.

48.

Maklumat berikut berkaitan laporan pelajaran yang pernah digubal di negara kita. Laporan Barnes 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Apakah persamaan laporan tersebut ? A. Mewujudkan sistem sekolah umum. B. Mewajibkan pendidikan peringkat rendah. C. Menggalakkan pendidikan vernakular. D. Memperuntukkan biasiswa di peringkat rendah.

14

49.

Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ? I Kebijaksanaan para pemimpin. II Sikap tolak ansur parti komponen . III Perbelanjaan yang besar IV Sokongan padu British A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

50.

Antara berikut, parti manakah yang bertanding dalam pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ? A. SUPP B. Parti Negara C. USNO D. UNKO

51.

Apakah tujuan rombongan berikut dihantar ke London ? Rombongan 1956 A B C D Membincangkan hal pilihan raya Menuntut kemerdekaan Tanah Melayu Mendesak pembentukan suruhanjaya bebas Memberi penerangan tentang gagasan Malaysia

52.

Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan pada bulan Mac 1956. Mengapakah suruhanjaya tersebut ditubuhkan ? I Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. II Menjalankan tinjauan terhadap penduduk III Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu. IV Merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

15

53.

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kandungan Perjanjian London 1956 ? I Pelantikan sebuah suruhanjaya bebas . II Konsep Raja Berpelembagaan diteruskan. III Pelantikan pegawai British sebagai penasihat Perdana Menteri. IV Harta British di Tanah Melayu akan dimiliknegarakan. A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

54.

Jadual berikut merujuk kepada pegawai British yang pernah berkhidmat di negara kita. Pengenalan Malayan Union Penyerahan Sarawak Di Tanah Melayu Kepada British Harold MacMichael Apakah peranan mereka ? A. B. C. D. Mengawal komunis Mendapatkan persetujuan pembesar Mewakili British dalam Rombongan London. Mencadangkan pelaksanaan Sistem Ahli. Gerald T Mac Bryan

55.

Mengapakah pertubuhan berikut lebih suka Sarawak diperintah oleh keluarga Brooke ? Persatuan Dayak Sarawak Barisan Pemuda Sarawak Barisan Pemuda Melayu Sibu A. B. C. D. British menyekat perkembangan ekonomi Sarawak. Memudahkan Sarawak mendapat kemerdekaan. Sarawak menjadi sebuah negeri yang makmur. Pemerintahan kerajaan British menzalimi rakyat Sarawak.

16

56.

Antara berikut yang manakah merupakan faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ? I Perebutan kuasa dalam kalangan pembesar II Pertikaian keluarga Brooke III Desakan daripada kerajaan British IV Pemberontakan rakyat tempatan A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

57

Mengapakah Syarikat Borneo Utara British menyerahkan Sabah kepada Kerajaan British pada tahun 1946? I Desakan pelabur II Ancaman komunis III Masalah kewangan IV Mengeksploitasi bahan mentah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

58.

Penyataan berikut merupakan matlamat Perlembagaan Sabah 1950. Melatih penduduk tempatan menjadi pemimpin Pemimpin tempatan akan menganggotai A Majlis Kerja B Majlis Tertinggi C Majlis Tempatan D Majlis Undangan

17

59.

Petikan berikut merupakan dakwaan Indonesia terhadap persekutuan Malaysia. Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan Baru ke atas Sabah dan Sarawak.

Apakah laporan yang membuktikan laporan itu tidak benar? A Laporan Suruhanjaya Reid B Laporan Suruhanjaya Cobbold C Laporan Jawatankuasa antara Kerajaan D Laporan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia 60. Mengapakah Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan mengeluarkan Singapura daripada gagasan Persekutuan Malaysia? A Menjamin keamanan negara B Mengatasi masalah pentadbiran C Mewujudkan keseimbangan ekonomi D Mengetatkan syarat kewarganegaraan

18

JAWAPAN SOALAN LENGKAP PMR SET 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN B A B B A A C B B C A C B D B C C C D A D C C A C B B D B B BIL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 JAWAPAN D A A B A B C B A C B C C D B C B B A B B D A B B C D D B A

19

20