Anda di halaman 1dari 8

Latihan 1 kertas 1

1. -

60 000

29 045 =

 

A

30 165

 

B

30 955

C

31 165

D

31 965

2. 29 000 + 5 000 + 800 =

 

A

32 800

 

B

33 800

C

34 800

D

36 000

3. Which number has the digit 3 with a place value of thousands? Nombor yang manakah mempunyai digit 3 pada nilai tempat ribu?

 

A

12 439

 

B

30 256

C

53 702

D

60 783

4. +

78 421

12 850

=

A

82 714

 

B

89 423

C

90 378

D

91 271

5. 32 840 – 31 966 =

 

A

874

B

888

C

890

D

630

6. x

3 423

18

=

A

27 384

 

B

28 807

C

30 807

D

61 614

7. Which of the following is correct? Antara yang berikut, yang manakah betul?

 

A 2 892

+

16 048 = 19 940

C

45 085

+

+

35 979 = 81 064

B 7 679

+

15 764 = 22 443

D

62 725

18 371 = 81 196

8. 20 567 + 1 768 - 678 =

 

A

9 335

B

12 305

C

21 657

D

72 353

9. 77 852

- 11 042

-

10 730 =

 

A

56 080

 

B

56 000

C

48 560

D

44 000

10. 42 000 +

11 228 =

 

A

45 227

 

B

48 772

C

50 882

D

53 228

11.

11. =
11. =

=

11. =
11. =

Find the value of X. Cari nilai bagi X.

 

A

2

B

3

C

9

D

10

12.

There are 1 008 beads in a box. How many beads are there in 8 similar boxes? Terdapat 1 008 manik dalam sebuah kotak. Berapakah bilangan manik dalam 8 kotak yang sama?

A

8 064

 

B

9 000

C

9 008

D

10 000

13.

Diagram 1 shows a number line. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

 
 

12 000

 

13 000

P

 

Diagram 1

Rajah 1

 

Find the value of Cari nilai bagi P.

P.

A

14 000

 

B

16 000

C

17 000

 

D

18 000

14.

Which of the following numbers does the digit 8 have the smallest value? Nombor yang manakah antara berikut, mempunyai digit 8 yang paling kecil?

A

18 523

 

B

24 850

C

47 028

 

D

91 687

15.

Which of the following has the biggest value? Yang manakah antara berikut mempunyai nilai terbesar?

 

A 4 500

x

10

 

C

420

x 100

B 408

x 100

D

457

x 100

16.

8 064 books are divided equally into 4 boxes. How many books are there in each box? 8064 buku diagihkan sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Berapa buahkah buku dalam setiap kotak?

A 2 016

 

B

2 406

C

2 505

D

2 705

17.

32 456

17. 32 456 8 = A 4 007 B 4 047 C 4 057 D 4

8 =

A

4 007

B

4 047

C

4 057

D

4 507

18. Express

in its simplest form.

in its simplest form.

 

Ungkapkan

dalam bentuk termudah.

 

A

A B C D
A B C D

B

A B C D
A B C D

C

A B C D
A B C D

D

A B C D
A B C D

19. 42 800

100 =
100 =

100 =

A

42

B

428

C

4 280

D

42 800

20. Diagram 2 shows the rectangle is divided into several equal parts. Rajah 2 menunjukkan segiempat tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama.

Rajah 2 / Diagram 2

What fraction of the rectangle is shaded? Apakah pecahan bagi bahagian yang dilorekkan?

A

is shaded? Apakah pecahan bagi bahagian yang dilorekkan? A B C D 21. Diagram 3 consists

B

shaded? Apakah pecahan bagi bahagian yang dilorekkan? A B C D 21. Diagram 3 consists of

C

shaded? Apakah pecahan bagi bahagian yang dilorekkan? A B C D 21. Diagram 3 consists of

D

Apakah pecahan bagi bahagian yang dilorekkan? A B C D 21. Diagram 3 consists of equilateral

21. Diagram 3 consists of equilateral triangles of the same size. Rajah 3 terdiri daripada petak-petak segitiga sama sisi yang sama besar.

daripada petak-petak segitiga sama sisi yang sama besar. Diagram 3/ Rajah 3 What fraction of the

Diagram 3/ Rajah 3

What fraction of the whole diagram is shaded? Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah?

A

Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A B C D 22. Table 1 shows the

B

pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A B C D 22. Table 1 shows the number

C

Dpecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A B C 22. Table 1 shows the number of

pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A B C D 22. Table 1 shows the number

22. Table 1 shows the number of books in three libraries. Jadual 1 menunjukkan bilangan buku di dalam tiga buah perpustakaan.

Libraries

Number of books Bilangan buku

Perpustakaan

L

45

003

V

9 890

C

39

423

Table 1/ Jadual 1

Find the total number of books in the three libraries. Cari jumlah bilangan buku di dalam tiga buah perpustakaan.

A

49 313

B

54 893

C

94 316

D

95 956

23. When 83 706 is broken down according to its digit value, it becomes Apabila 83 706 dicerakinkan mengikut nilai digit, ia menjadi

A 83 000 + 700

C

80 000 + 300 + 70 + 6

B 83 000 + 70 + 6

D

80 000 + 3 000 + 700 + 6

24. Diagram 4 shows a number line. Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor.

180

Find the value of P. Cari nilai bagi P.

A 200

190

B

P

210

Diagram 4 /Rajah 4

203

C

21 6

D

226

25. Diagram 5 shows two proper fractions. Rajah 5 menunjukkan dua pecahan wajar.

Diagram 5/Rajah 5 Find the sum of the two proper fraction. Cari jumlah bagi dua pecahan wajar itu.

 

A

B

C

D

26.

1.94

is read as

 

1.94

dibaca sebagai

 

A

one point nine four satu perpuluhan sembilan empat

 

C

one nine four satu sembilan empat

B

one point ninety- four satu perpuluhan sembilan puluh empat

D

one hundred ninety- four satu ratus sembilan puluh empat

27.

27. =
27. =

=

A

0.003

B

0.03

C

0.3

D

0.31

28.

Diagram 6 shows a decimal number. Rajah 6 menunjukkan satu nombor perpuluhan.

 

30. 75

 
 

Diagram 6/ Rajah 6

 
 

What is the place value of the underlined digit? Apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris?

 

A

tens

B

hundreds

C

tenths

D

hundredths

puluh

 

ratus

persepuluh

perseratus

29. Convert to decimals.

 
 

Tukar

  Tukar kepada nombor perpuluhan.  
  Tukar kepada nombor perpuluhan.  

kepada nombor perpuluhan.

 

A

0.004

B

0.04

C

0.4

D

0.41

30. 43 600 +

2 400

-

31 520

=

 

A

13 840

B

14 480

C

72 720

D

31 520

31. x

875

87 =

A

66 125

 

B

75 125

C

76 025

D

76 125

32. 29 006

32. 29 006 12 =
32. 29 006 12 =

12 =

A

2 407

 

C

2 517

 

B

2 417 remainder 2 2 417 baki 2

 

D

2 507 remainder 12 2 507 baki 12

33. Kamala wants to keep 5 400 eggs in trays. If a tray can hold 45 eggs, how many trays does she

need?

Kamala hendak menyimpan 5 400 biji telur dalam dulang. Jika setiap dulang boleh memuatkan 45 biji telur, berapakah bilangan dulang yang dia perlukan?

A

120

B

110

C

12

D

11

34. Round off 12 897 to the nearest ten thousands. Bundarkan 12 897 kepada puluh ribu yang terhampir.

 

A

12 890

B

12 800

C

12 000

D

10 000

35. There are 500 children in a welfare home. Encik Izzudin wants to give 5 exercise books to each child. How many exercise books does he need? Terdapat 500 orang kanak-kanak di dalam sebuah rumah kebajikan. Encik Izzudin hendak memberi 5 buah buku latihan kepada setiap orang kanak-kanak. Berapakah bilangan buku latihan yang dia perlukan?

A

2 500

B

2 600

C

2 700

D

2 800

36. A factory produce 23 500 red cars and 45 765 blue cars. 12 345 of the cars produced were exported. How many cars were not exported? Sebuah kilang menghasilkan 23 500 buah kereta merah dan 45 765 buah kereta biru. 12 345 daripada kereta yang telah dihasilkan itu dieksport. Berapakah bilangan kereta yang tidak dieksport?

A

53 720

B

56 920

C

57 654

D

69 265

37. 4 240 oranges are placed equally into 80 boxes. How many oranges are there in each box? 4 240 biji buah oren dimasukkan sama banyak ke dalam 80 buah kotak. Berapa bijikah buah oren dalam setiap kotak?

A 44

B

53

C

62

D

90

38. What is the remainder when 38 418 is divided by 5? Berapakah baki, apabila 38 418 dibahagikan dengan 5?

A

2

B

3

C

4

D

5

39. Table 2 shows incomplete number of pupils in a school. Jadual 2 menunjukkan bilangan murid dalam sebuah sekolah yang tidak lengkap.

Number of boys Bilangan lelaki

Number of girls Bilangan perempuan

1 855

Table 2/ Jadual 2

There are 2 545 pupils in the school. Find the number of boys. Terdapat 2 545 orang murid di dalam sekolah itu. Cari bilangan murid lelaki.

 

A

4 400

B

2 945

C

40.

Which of the following is

40. Which of the following is shaded?
40. Which of the following is shaded?

shaded?

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan

A

40. Which of the following is shaded? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan A C 1

C

1 385

40. Which of the following is shaded? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan A C 1

berlorek?

D

690

40. Which of the following is shaded? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan A C 1

B

B Disediakan oleh: ……………………… (ROSNI BT ISMMAIL) Guru Matematik D 8

Disediakan oleh:

……………………… (ROSNI BT ISMMAIL) Guru Matematik

D

B Disediakan oleh: ……………………… (ROSNI BT ISMMAIL) Guru Matematik D 8