Anda di halaman 1dari 47

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 TAJUK

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN KUMPULAN EL B38 DISEDIAKAN OLEH NAMA NOR AZURA BINTI MOHAMAD NO. ID D20102046541 NO. TELEFON 012 -6961501 NAMA TUTOR E-LEARNING: PROFESOR DR. KAMARULZAMAN BIN KAMARUDDIN TARIKH SERAH: 21 DISEMBER 2011 1

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS BERMAIN ALAT PERKUSI MELALUI KAEDAH TUNJUK CARA BAGI PELAJAR TAHUN 2 SK KAMPUNG BAHARU LANJUT Oleh: Nor Azura binti Mohamad Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, 43900 Se pang, Selangor. DISEMBER 2011 2

ISI KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN 1.0 PENDAHULUAN 2.0 LANGKAH 1 : MENGENAL PASTI MASALAH N 2.1 ABSTRAK 2.2 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LEPAS 3.0 LANGKAH 2 ANCANG TINDAKAN 3.1 TUJUAN KAJIAN 3.2 OBJEKTIF KAJIAN 3.2.1 3.2.2 Objektif ejktif Khusus 11 11 11 11 - 12 12 - 14 14 14 - 15 15 - 16 16 - 18 18 18 19 - 11 7-8 8-9 5 6-7 KAJIA : MER Am Ob 19 9

3.3 KUMPULAN SASARAN 3.4 IMPLIKASI TANPA KAJIAN 3.5 JANGKAAN HASIL DAPATAN KAJIA N 3.6 IMPLIKASI KAJIAN 3.6.1 3.6.2 3.6.3 Implikasi Kepada Murid Implikasi Kepada Guru Implikasi Kepada Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan 3.7 KAEDAH PELAKSANAAN KAJIAN 3.8 PELAKSANAAN KAJIAN 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 Soa l Selidik Temu Bual Pemerhatian Ujian Pra dan Pos(Amali) 3

3.9 ANALISIS TINJAUAN MASALAH 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.10 Analisis Soal Selidik Analisis Temu Bual Analisis Pemerhatian Analisis Ujian Pra dan Pos(Amali) 19 21 21 21 22 - 24 INSTRUMEN/BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAJIAN 3.10.1 Skor Lagu 3.10.2 CD Lagu Ingin Jadi Seperti Burung 3.10.3 Kad Imbasan 3.10.4 Alat Perkusi 24 24 2 5 25 4.0 LANGKAH 3 : MENJALANKAN TINDAKAN 4.1 4.2 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIA N/PENILAIAN LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 25 - 26 26 - 27 5.0 LANGKAH 4 : MELAKUKAN REFLEKSI 5.1 REFLEKSI KAJIAN 27 - 29 29 - 31 31 32 - 3 4 35 6.0 CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 7.0 RUMUSAN 8.0 RUJUKAN BUKU 9.0 RUJUKAN INTERNET 10.0 LAMPIRAN 36 - 44 4

PENGHARGAAN Bersyukur saya ke hadrat Allah (SWT) kerana dengan pertolongan dan h idayah-Nya maka saya dapat menyiapkan kajian ini. Pertama sekali saya ingin meng ucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kumpulan EL B38 iaitu Profesor Dr. Kamarulzaman bin Kamarudin yang telah membimbing saya sepanjang berada dalam kur sus KPD 3026 ini. Semoga segala bimbingan, tunjuk ajar dan kerjasama yang diberi kan akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Ucapan terima kasih juga saya ingin dedikasikan kepada Tuan Haji Azizan bin Azha r, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut kerana dengan izin beliau yang memberikan peluang dan ruang buat saya untuk menjalankan kajian tindakan k epada pelajar Tahun 2 Jujur. Beliau juga sentiasa memberi sokongan, bantuan dan kerjasama kepada saya sepanjang proses kajian ini dijalankan. Tidak dilupa juga buat semua pihak dan individu yang terlibat terutama rakan-rakan dan juga sahaba t seperjuangan dalam menjayakan kajian ini. Saya amat menghargai sokongan moral, dorongan dan idea-idea yang diberikan. Sesungguhnya jasa dan budi kalian akan k u kenang hingga ke akhir hayat. Akhir sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada suami tercinta, Mohd. Nawi bin Che Wil kerana sentiasa membantu da n memberi semangat kepada saya di dalam menyiapkan kajian ini. Terima kasih juga buat bonda yang disayangi kerana sentiasa mengiringi anakanda dengan doa kejaya an. Istimewa ucapan terima kasih ini buat putera-puteraku, Nabil dan Aqil yang s entiasa memahami kesibukan mama serta motivasi yang diberi sehingga kajian ini d apat disiapkan. Sekian, terima kasih. Nor Azura binti Mohamad. SK Kampung Baharu Lanjut, 43900 S epang, Selangor Darul Ehsan. Disember 2011 5

1.0 PENDAHULUAN Kajian tindakan merupakan satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pe ndidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, krit is dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya. Terdapat beberapa definisi kaji an tindakan yang dikemukakan oleh pakar-pakar dalam bidang kajian tindakan. Di a ntaranya ialah : B. Carr dan Kemmis (1986) mantakrifkan kajian tindakan adalah s uatu inkuiri yang berbentuk refleksi kendiri (self-reflective enquiry) yang dila kukan oleh peserta, misalnya guru, pelajar atau pengetua dalam situasi sosial un tuk memperbaiki dan memahami amalan sosial atau amalan pendidikan (social or edu cational practices). Kemmis dan McTaggart (1988) juga mempunyai pendapat yang ha mpir sama dan mereka menyatakan bahawa kajian tindakan ialah inkuiri yang berben tuk refleksi kendiri dan dilakukan secara kolaboratif oleh peserta dalam situasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki amalan sosial dan pendidikan mereka sen diri secara rasional dan adil serta pemahaman terhadap amalan tersebut dan situa si di mana amalan tersebut dilakukan. Bassey (1990) mendefinisikan kajian tindak an bermaksud sesuatu yang berorientasikan kepada perubahan, berorientasikan kepa da melakukan sesuatu yang berguna dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipe rolehi melalui proses-proses kajian. Paradigma kajian tindakan ialah tentang usa ha atau percubaan untuk memperbaiki fenomena atau masalah yang berlaku di persek itaran sendiri. John Elliott (1991) menyatakan bahawa kajian tindakan lebih mene kankan kepada masalah praktikal harian yang dialami oleh guru daripada masalah t eoretikal yang didefinasikan oleh penyelidik dalam disiplin tertentu. Dengan ert ikata lain, kajian tindakan guru dijalankan adalah untuk mengkaji masalah harian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru. C. McNiff (1998) men takrifkan kajian tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki dan meningka tkan kualiti pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru menjadi lebih s edar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan tersebut dan menjadi bersedia mengubah amalan. Menurut beliau lagi, pendekatan ini melibatkan guru melaksanakan inkuirinya sendiri serta melibatkan guru-guru lain secara kol aboratif dan dengan 6

ini, ia melibatkan orang lain sebagai sebahagian daripada inkuiri bersama. Ini k erana kajian tindakan adalah kajian bersama (research with) dan bukannya kajian ke atas ( research on). Kesimpulannya, kajian tindakan bagi seorang guru ialah s atu proses tindakan yang dilakukan untuk penambahbaikan kepada sesuatu perkara u ntuk melakukan perubahan di persekitaran kepada keadaan yang lebih baik. Guru at au pendidik menjalankan kajian dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengubah ses uatu situasi sosial atau amalan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darja h atau sekolah kearah mencapai objektif pengajaran guru. Perubahan dan peningkat an amalan guru akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah serta profesionalism e perguruan. 2.0 2.1 LANGKAH 1 : MENGENAL PASTI MASALAH KAJIAN ABSTRAK Mata pelajaran Pendidikan Muzik bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang berorientasikan kreatif dan kreativiti. Industri muzik pesat berkembang di nega ra ini. Secara tidak langsung akan menimbulkan kesedaran kepada murid-murid agar peka terhadap perkembangan dan perubahan kreatif dengan harapan untuk melahirka n masyarakat yang cenderung dengan perkembangan seni muzik. Pengajaran Pendidika n Muzik yang bercorak amali, membolehkan murid-murid menggunakan alat muzik untu k membuat improvisasi dalam penghasilan corak lagu dan rentak, perkakas yang mud ah dan mengendalikan alat dengan seronok dan terpimpin. Penggunaan alat perkusi dapat menjadikan murid seronok dan riang melakukan aktiviti muzikal sekaligus me mbantu pencapaian objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat perkusi melalui kaedah tunjuk cara bagi pelajar-pela jar tahun 2 Jujur Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, Sepang, Selangor. Re sponden adalah terdiri daripada dua puluh empat orang pelajar yang terdiri darip ada dua belas orang lelaki dan dua belas orang perempuan. Masalah yang dikesan a dalah kelemahan murid di dalam mengendalikan alat perkusi di dalam aktiviti peng ajaran yang dikelolakan oleh guru. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan pencap aian murid-murid sebagaimana yang diperoleh melalui 7

ujian yang dijalankan. Ini membuktikan bahawa penggunaan kaedah tunjuk cara seca ra betul yang digunakan memberi kesan kepada kemahiran murid. Pengkaji berpendap at, seseorang guru itu harus berani mencuba pelbagai teknik dan strategi dalam p engajaran dan pembelajaran sebagai satu usaha untuk meningkatkan kemahiran murid di dalam isi pelajaran yang dipelajari. Di harapkan dengan adanya kajian ini da patlah kita mencari jalan penyelesaian demi untuk mencapai objektif Falsafah Pen didikan Negara iaitu melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam semua bidang. 2.2 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LEPAS Mata pelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah merupakan satu subjek dalam Ku rikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Ia telah dirancang dan dilaksanakan bag i memastikan murid-murid menggunakan pelbagai alat dan bahan serta melalui pelba gai teknik pengajaran dan pembelajaran demi untuk menghasilkan sesuatu pengalama n yang membolehkan muridmurid dan memberi pengalaman mengendalikan pelbagai alat muzik bercorak amali dan di ajar dalam tahap 1 di semua sekolah rendah seluruh negara. Menurut Mok Song Sang (1997), pakar-pakar pendidikan telah membuat kajia n iaitu 75% manusia adalah melalui deria penglihatan, 13% daripada maklumat yang diperolehi oleh melalui deria pendengaran dan selebihnya melalui deria sentuh dan bau. Berdasark an kajian di atas, deria maklumat. Oleh yang demikian, pengajaran perkusi dengan menggunakan kaedah tunjuk cara memainkan peranan penting dalam aktiviti pengaja ran dan pembelajaran dengan tujuan untuk memperolehi pengetahuan dan menguasai k emahiran. Saya sebagai seorang guru muzik berasa terpanggil untuk membantu murid -murid saya supaya mereka dapat menguasai kemahiran asas bermain alat perkusi de ngan betul. Bagi saya, jika mereka tidak dapat menguasai kemahiran asas bermain alat perkusi ini dari awal, maka apabila mereka berada pada tahap yang seterusny a, ianya akan menimbulkan banyak masalah kepada murid itu sendiri dan juga guru yang terlibat untuk mengajar mereka. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh D unn dan Dunn (1992), ia menunjukkan pelajar mempunyai sikap yang lebih positif t erhadap pembelajaran apabila pengajaran disesuaikan dengan pendekatan pembelajar an mereka. Ini menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh pendidik ketika proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan akan memberi kesan kepada sikap pelaja r terhadap pendekatan tersebut. Oleh itu, saya telah mencari dan mengenal pasti pendekatan yang sesuai dengan kajian saya ini. 8

Daripada pemerhatian saya semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang lalu, iaitu semasa menjalankan aktiviti permainan alat perkusi bagi Kelas 2 Jujur di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, saya dapati seramai 24 oran g pelajar saya yang terdiri daripada 12 pelajar lelaki dan 12 pelajar perempuan mengalami masalah tidak dapat memainkan alat perkusi dengan betul secara asasnya . Topik pembelajaran pada hari tersebut adalah nyanyian dan permainan alat perku si. Masa yang diperuntukkan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran adalah selama 60 minit.. Sewaktu semua murid bermain alat perkusi saya tidak dapat mengesan s ecara keseluruhannya masalah ini tetapi apabila tibanya di dalam aktiviti permai nan secara berkumpulan, barulah saya dapat mengesan masalah yang timbul.. Ada di antara pelajar saya yang dapat bermain dan juga tidak dapat bermain alat perkus i secara betul malah ada juga pelajar saya yang memegang alat perkusi dengan car a yang salah. Sebab itu, saya rasa terpanggil untuk mencari jalan penyelesaian d alam mengatasi masalah ini dengan melakukan kajian tindakan. Menurut Asiah Abu S amah (1990), proses pengajaran dan pembelajaran yang tertumpu dan mengutamakan a ktiviti murid serta penggunaan alatan bahan di bilik darjah semakin lama semakin kurang diamalkan. Saya tidak menafikan bahawa saban hari sejak kebelakangan ini didapati pengajaran dan pembelajaran bermain alat perkusi semakin kurang dilaks anakan di sekolah. Carl Orff seorang ahli falsafah muzik yang terkenal menyataka n bahawa menyanyi, menyebut, menari dan bermain merupakan aktiviti di dalam elem en pendidikan muzik. Improvisasi dan mencipta sesuatu bentuk yang baru dalam set iap apa yang disebut di awal tadi merupakan pembelajaran yang menggunakan pendek atan yang dalam erti kata lain, ia adalah sebahagian daripada tingkah laku semul ajadi kanak-kanak iaitu bermain. Oleh itu, tidak dapat dinafikan peranan muzik i tu sendiri cukup besar bagi menjamin bahawa belajar muzik adalah sesuatu yang am at menyeronokkan. 3.0 3.1 LANGKAH 2 : MERANCANG TINDAKAN TUJUAN KAJIAN Masalah penguasaan kemahiran asas bermain alat perkusi bagi mata pelajaran pendi dikan muzik merupakan masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 2 Jujur di se kolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut merupakan punca mengapa kajian ini dijala nkan. Berbagai kaedah telah di cuba dan akhirnya kaedah pembelajaran secara tunj uk cara atau 9

demonstrasi merupakan kaedah yang terbaik untuk diguna pakai dalam mengatasi mas alah ini. Kaedah pengajaran guru juga mempengaruhi keberkesanan kelas tambahan t erhadap pencapaian akademik pelajar (Mahzan Arshad, 2004). Berdasarkan pernyataa n ini, jelaslah bahawa kaedah pengajaran merupakan faktor utama menyumbang ke ar ah penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran. Oleh yang demikian, satu kajian ber asaskan kaedah tunjuk cara amat perlu dilaksanakan demi meningkatkan kemahiran b ermain alat perkusi dan secara amnya membantu mencapai matlamat dan objektif uta ma mata pelajaran muzik di sekolah rendah amnya dan khasnya bagi murid-murid tah un 2 Jujur Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, Sepang, Selangor. Sekali lagi pengkaji berpendapat bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran merup akan satu kaedah yang perlu diberi perhatian oleh setiap warga pendidik yang pri hatin terhadap pembangunan pendidikan khasnya dalam subjek pendidikan muzik. Ber dasarkan masalah masalah yang diketengahkan, saya berasa terpanggil untuk membua t kajian yang berfokuskan kepada aspek penggunaan kaedah tunjuk cara dalam perma inan alat perkusi demi untuk memastikan semua murid menguasai kemahiran asas ber main alat perkusi dalam subjek pendidikan muzik. Saya yakin dengan kaedah ini, m urid-murid akan berminat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengaja ran dan pembelajaran pendidikan muzik. Apabila murid melihat tunjuk cara yang di lakukan oleh guru mereka, sudah pasti minat murid akan timbul dan sekaligus menj adikan pendidikan muzik menjadi satu mata pelajaran yang menyeronokkan. Selain i tu juga, kajian dijalankan bagi memastikan kaedah manakah yang paling sesuai dij alankan demi untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan muzik di sekolah re ndah khasnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, Sepang, Selangor. Wala upun saya memilih kaedah pembelajaran secara tunjuk cara untuk mengatasi masalah kemahiran asas bermain alat perkusi di sekolah ini, ia tidak bermakna saya meno lak kaedah-kaedah lain yang telah terbukti keberkesanannya dalam mencapai objekt if dan falsafah pendidikan Negara kita. Ahmad Mohd Salleh (2000:192) iaitu kaeda h hafalan, kaedah soaljawab, kaedah lawatan, kaedah halaqah, kaedah imlak, kaeda h permainan, kaedah tunjuk cara dan kaedah bercerita boleh digunakan dalam mener apkan ilmu dan kemahiran kepada murid-murid. Namun, bagi memastikan murid mengua sai kemahiran asas permainan alat perkusi, kaedah tunjuk cara merupakan kaedah y ang terbaik dan amat bersesuaian dilaksanakan. Selain itu 10

juga murid-murid sekolah rendah amat mudah diajar dengan menggunakan kaedah tunj uk cara berbanding kaedah-kaedah lain khasnya dalam permainan alat perkusi. 3.2 OBJEKTIF KAJIAN Setelah selesai menjalankan kajian ini, diharapkan murid-murid yang terlibat dap at menguasai kemahiran asas bermain alat perkusi dengan betul seperti yang ditet apkan dalam objektif yang dinyatakan. Penguasaan murid terhadap kemahiran bermai n alat perkusi seharusnya dipertingkatkan. Tahap keyakinan dalaman murid juga ak an bertambah apabila mereka dapat menguasai permainan alat perkusi. 3.2.1 Objekt if am Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran asas bermain alat p erkusi di dalam mata pelajaran pendidikan muzik sekolah rendah khasnya bagi pela jar-pelajar Tahap 1. 3.2.2 Objektif Khusus Secara khususnya kajian tindakan ini akan memberikan banyak manfaat kepada murid dan juga guru. Antaranya ialah : 1. Murid dapat meningkatkan kemahiran dalam permainan alat perkusi. 2. Memastikan m urid dapat bermain alat perkusi dengan teknik yang betul. 3. Menyedarkan guru ke pentingan menggunakan kaedah tunjuk cara dalam menjayakan aktiviti pengajaran da n pembelajaran pendidikan muzik khasnya dalam permainan alat perkusi. 4. Membant u mencungkil minat murid terhadap aktiviti permainan alat perkusi dan pendidikan muzik secara amnya. 5. Meningkatkan keyakinan murid untuk bermain alat perkusi dengan betul. 6. Guru dapat mempelbagaikan atau menambah baik teknik mengajar di dalam kelas supaya murid berasa seronok dalam pembelajaran. 3.3 KUMPULAN SASARA N Kajian yang dijalankan melibatkan 24 orang murid dari Tahun 2 Jujur Sekolah Ke bangsaan Kampung Baharu Lanjut yang terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 1 2 orang murid perempuan. Mereka dipilih berdasarkan beberapa faktor antaranya ia lah respondan berada di tempat yang berdekatan dengan pengkaji. Seperkara lagi y ang menyebabkan sekolah ini dipilih ialah untuk melihat sejauhmana persepsi dan amalan guru-guru dalam pengajaran dan 11

pembelajaran tentang penggunaan kaedah tunjuk cara. Penyelidikan ini melibatkan sepenuhnya murid berbangsa Melayu. 3.4 IMPLIKASI TANPA KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kaedah pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat perkusi di kalangan murid-murid tahun 2 khasnya. Dengan adanya kajian ini, adalah diharapkan guru-guru lebih peka di d alam memilih kaedah pembelajaran demi untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Aka n tetapi, jika kajian seperti ini tidak dijalankan akan menimbulkan beberapa imp likasi yang akan memberi kesan terhadap mutu pendidikan negara. Implikasi yang m ungkin dapat dikesan adalah seperti berikut : 1. Kemahiran murid untuk menguasai permainan alat perkusi tidak dapat ditingkatkan. 2. Murid akan bermain alat per kusi menggunakan teknik yang salah. 3. Objektif Sukatan Pelajaran sepenuhnya. 4. Murid tidak akan berasa seronok dan ceria untuk belajar muzik. 5. Kekerapan mur id untuk melakukan masalah disiplin seperti ponteng kelas akan berlaku kerana pe ngajaran dan pembelajaran yang tidak berkesan. 6. Mutu pengajaran dan pembelajar an berada pada tahap lama tanpa ada penambahbaikan. Muzik 2002 mungkin tidak dap at tercapai dengan 3.5 JANGKAAN HASIL DAPATAN KAJIAN Kajian ini telah menghasilkan satu dapatan mengenai peningkatan kemahiran asas b ermain alat perkusi di kalangan murid tahun 3 Cerdik yang mengintegrasikan fakto r-faktor latar belakang pendidikan ikhtisas guru dan persekitaran serta menunjuk kan sumbangan faktor-faktor tersebut secara langsung dan tidak langsung kepada m urid tahun tiga dalam peningkatan kemahiran asas permainan alat perkusi. Fokus p erbincangan dalam bahagian ini akan berkisar kepada sebab dan akibat serta menga itkan dengan cabaran-cabaran pendidikan pada masa kini serta usaha untuk meningk atkan kemahiran bermain alat perkusi. 12

Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan berjaya dilakukan oleh guru yan g berupaya membawa dirinya tentang kemahiran, ilmu, pengetahuan, pengalaman dan kemahuan. Di sini kita lihat bagaimana model dari guru yang dapat menjayakan ata u menjadi pendorong utama kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Beber apa teori menarik tentang perkembangan guru ini yang mempengaruhi keberkesanan s esi pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah Lilia dan Abdullah (1988) dalam penulisan kertas kerja mereka membincangkan model yang diutarakan oleh Fuller et al. (1975) dan Berkuner (1995). Model ini menerangkan bahawa seseorang guru itu perlu melalui beberapa peringkat perkembangan untuk mencapai tahap kepakaran da n kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Ia turut menggariskan faktor masa memainkan peranan penting untuk melahirkan guru yang mempunyai kepak aran dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut mata pelajaran. Justeru, misi Ke menterian Pelajaran Malaysia untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia mungkin sukar untuk dicapai seandainya sebahagian besar pendidik belum mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian mutu yang tinggi secara berterusan dalam sistem pendidikan sememangnya bergantung rap at kepada abudaya kerja dan penghayatan kecemerlangan dalam setiap bidang yang d iajar. Analisis deskriptif mengenai sikap dan pandangan terhadap pendidikan muzi k khususnya kemahiran permainan alat perkusi menunjukkan tahap sikap yang agak kurang memuas kan. Sikap yang kurang positif di kalangan guru membayangkan kurangnya minat dan komitmen guru terhadap pendidikan muzik. Begitu juga dengan sikap dan pandangan murid. Hasil kajian menunjukkan sikap dan minat murid berkait rapat dengan peng ajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh guru. Dengan bilangan guru yang dar i opsyen muzik dan kemahiran terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran muzik y ang begitu rendah begitu mempengaruhi kebolehan dan kemahiran setiap murid. Pand angan dan anggapan subjek muzik tidak penting menyepikan lagi aktiviti pengajara n dan pembelajaran muzik. Mereka tidak sedar yang pendidikan muzik mempunyai kep entingan yang tersendiri. Mengikut Professor Madya Dr. Rohani Abdullah, aktiviti -aktiviti muzik termasuk permainan alat perkusi dapat membantu menggalakkan perk embangan sosio-emosi, kognitif, fizikal dan kreativiti kanak-kanak. Permainan al at perkusi membantu perkembangan kognitif yang menyeluruh dikalangan murid-murid dalam kemahiran bermain alat perkusi, rima dan rentak 13

yang bersesuaian. Di samping itu permainan alat perkusi dapat meningkatkan daya dan kemahiran pendengaran di kalangan murid-murid. 3.6 IMPLIKASI KAJIAN Kajian yang telah dijalankan ini telah memberi beberapa implikasi secara langsun g dan tidak langsung kepada murid, guru dan pengurus akademik. 3.6.1 Implikasi K epada Murid Kejayaan murid Murid adalah pelanggan utama kepada guru dalam sektor pendidikan. menguasai objektif setiap mata pelajaran adalah teras kepada kejayaan setiap ses i pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan muzik adalah antara subjek yang diangg ap tidak penting bagi golongan pelajar tidak harus dipandang ringan. Kemahiran-k emahiran yang terkandung dalam subjek pendidikan muzik mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Implikasi kajian telah menyedarkan murid akan subjek pendidikan muzik serta kemahiran bermain alat perkusi adalah amat penting. Program-program peningkatan yang disusun telah membangkitkan semangat dan keseronokan bermain a lat perkusi di kalangan mereka. dengan baik terhadap kemahiran yang diajar. Seca ra tidak langsung mereka mula menghargai subjek pendidikan muzik khususnya perma inan alat perkusi dengan betul dan mengiktiraf akan kepentingan subjek pendidika n muzik. Ini sejajar dengan matlamat untuk melahirkan murid yang seimbang dari s egi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Permainan alat perkusi dalam pem belajaran muzik menimbulkan suasana yang menyeronokan di kalangan murid-murid. K eseronokkan ini tanpa disedari telah membantu meredakan tekanan ke atas murid ya ng terpaksa menghadapi tekanan mempelajari subjek lain. Teknik pengajaran dan pe mbelajaran yang berkesan menarik minat mereka untuk belajar dan memberi tumpuan 3.6.2 Implikasi Kepada Guru Kajian ini telah menghasilkan satu dapatan yang dapat menjadi model kepada guru dalam usaha untuk menggerakkan guru atau tenaga pengajar baik di sekolah mahupun di institusi 14

pendidikan ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Program-program yang disusun dapat membantu guru atau tenaga pengajar untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan dengan memberi fokus kepada peramal yang signifikan dan member i sumbangan secara langsung atau tidak langsung kepada pemikiran dan prestasi pe ngajaran guru. Kajian membuktikan akan kepentingan ekspetasi guru yang tinggi da lam pengajaran dan pembelajaran amat penting dalam memastikan peningkatan kemahi ran asas bermain alat perkusi dengan menggunakan kaedah tunjuk cara. Guru-guru d an tenaga pengajar juga menyedari akan kepentingan setiap subjek yang digubal da n tidak harus dipandang ringan. 3.6.3 Implikasi Kepada Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Guru besar sekolah memainkan pelbagai peranan dalam usaha untuk meningkatkan tan ggungjawab guru terhadap pelaksanaan kurikulum dan pedagogi. Keputusan kajian in i menunjukkan beberapa pemboleh ubah yang signifikan telah mempengaruhi pengajar an dan pembelajaran guru. Guru besar yang bertindak sebagai pemimpin kurikulum d an pedagogi bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme guru-gurunya iai tu membantu proses perkembangan guru-gurunya untuk mencapai tahap kepakaran dala m setiap bidang pelajaran yang diajarnya. Sebagai pemimpin akademik, guru besar bertanggungjawab memastikan guru-guru mereka ditugaskan untuk mengajar subjek ya ng tepat kerana ketepatan ini didapati menyumbang secara langsung kepada prestas i pengajaran guru dan pembelajaran. Susunan jadual yang berkualiti dan latihan d alam perkhidmatan yang menyeluruh ialah antara program yang dapat membantu keber kesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Satu pendekatan bagi perkembangan ka kitangan guru ialah dengan mengadunkan pengalaman pembelajaran guru-guru atau te naga pengajar dengan amalan harian mereka. Ini dapat dilakukan dengan menganjurk an aktiviti-aktiviti di sekolah atau institusi pendidikan. Aktivitiaktiviti yang membolehkan guru atau tenaga pengajar berinteraksi dengan murid-muridnya bukan sahaja dapat memberi peluang mereka meningkatkan kemahiran bahkan pengetahuan me reka dalam pelbagai keperluan belajar. 15

Oleh itu, usaha untuk meningkatkan prestasi guru di sekolah atau tenaga pengajar di institusi pendidikan haruslah diberi perhatian yang sewajarnya. 3.7 KAEDAH KAJIAN Penggunaan kaedah tunjuk cara akan membantu murid untuk menguasai kemahiran asas bermain alat genderang. Adalah diharapkan kajian ini akan membantu guru mencapa i objektif Pendidikan Muzik sekolah rendah yang telah ditetapkan. 1.Peranan Guru 2.Kaedah tunjukcara 3.Minat murid Pencapaian objektif Pendidikan Muzik Berdasarkan kerangka konsep yang dirancang. Adalah diharapkan kajian tentang bag aimana untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat perkusi dengan kaedah tunj uk cara pelajar tahun 2 Jujur Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut akan berj aya mencapai objektifnya. Pemilihan kaedah pengajaran juga penting bagi memastik an pelajar dapat menerima dan memahami perkara yang diajar. Di dalam kajian ini, pengkaji memilih kaedah tunjuk cara kerana kaedah ini amat sesuai digunakan bag i mengajar meningkatkan kemahiran bermain alat perkusi. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, murid sekolah rendah cenderung kepada tunjuk ajar guru. Setiap murid boleh menghayati apa yang ditunjukkan oleh guru mereka dan akan terus meng amalkannya. Ini amat bersesuaian dengan kaedah yang dipilih. Mengikut Kamus Dewa n Bahasa dan Pustaka (1985), Penghayatan bermaksud perihal menghayati, mengalami dan merasai dalam batin. Dalam konteks kajian ini, penghayatan ialah bagaimana murid-murid sekolah rendah berpeluang untuk mengalami sendiri aktiviti muzik 16

tersebut secara lebih formal lagi. Ini berhubung kait dengan kaedah tunjuk cara yang akan membantu murid meningkatkan kemahiran asas bermain alat perkusi. Pengk aji juga menggunakan teori-teori berkaitan sebagai sokongan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pengajaran tanpa berbantukan kaedah yang sesuai ibarat kapal t anpa nakhoda. Tidak dapat menuju arah dan destinasi dengan betul. Pelajar akan d uduk secara pasif dan akan mudah hilang tumpuan. Lebih malang lagi, objektif pen gajaran dan pembelajaran pendidikan muzik tidak akan tercapai sekaligus mencemar kan imej guru-guru dan subjek itu sendiri. Muridmurid merupakan modal insan yang amat penting kepada negara. Sekiranya kaedah pengajaran yang diterapkan tidak m emberi kesan kepada murid, ini sudah pasti akan menjadikan pendidikan muzik seba gai subjek yang membosankan dan tidak menarik. Oleh yang demikian pemilihan kaed ah tunjuk cara untuk meningkatkan kemahiran bermain alat perkusi bagi murid-muri d tahun 2 Jujur Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut akan memberi hasil dan panduan yang besar ertinya kepada murid-murid sekolah rendah seluruh negara. Muz ik adalah bunyi-bunyian yang disusun, diatur dan digubah untuk menyedapkan dan m endatangkan kepuasan bila mendengarnya (Abdul Fatah Karim, 1999). Perkara yang p erlu di beri pertimbangan ialah keseimbangan antara kemahiran lisan dan berfikir serta gambaran mesej berserta beberapa cadangan yang lebih praktikal dan latiha n yang bermanfaat. Keseimbangan dalam merancang dan melaksana proses pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada kombinasi guru dengan kaedah pengajaran (Kaedah tunjuk cara) yang akan memainkan peranan penting di dalam kelas bergantung kepad a penggunaannya sama ada berpusatkan guru atau murid. Sekiranya guru mahir mengg unakan alat perkusi, ia semestinya menjadikan aktiviti pengajaran itu berkesan, menarik dan berpusatkan murid. Sekiranya guru tidak mahir dalam penggunaan kaeda h tunjuk cara dan lemah mengendalikan alat perkusi akan menjadikan proses pengaj aran dan pembelajaran itu gagal. Menurut Lester D.Crow diterjemah oleh Habibah b t.Elias (1983:133). Kanak-kanak adalah peka kepada sikap orang lain terutamanya yang lebih tua daripadanya. Dari sini jelas bahawa kaedah pembelajaran tunjuk ca ra amat sesuai dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat perku si. Pelajar akan mencontohi sikap guru yang ditonjolkan, jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya (Najib, 2005). Berdasarkan kepada pe ndapat-pendapat di atas, jelaslah bahawa kaedah pembelajaran tunjukcara amat bes ar sumbangan kepada pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana, sudah menjad i lumrah murid mudah mengikut apa yang guru mereka lakukan. Berdasarkan pendapat -pendapat di 17

atas pengkaji yakin bahawa kaedah pembelajaran tunjukcara akan meningkatkan kema hiran asas bermain alat perkusi di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut. 3.8 PELAKSANAAN KAJIAN Pengkaji akan menggunakan empat kaedah pengumpulan data iaitu dengan menggunakan teknik tinjauan melalui set soal selidik, temubual tidak berstruktur, analisis data dan juga pemerhatian. 3.8.1 Soal Selidik Soal selidik dibina untuk mengetahui minat pelajar terhadap mata pelajaran pendi dkan muzik dan persepsi pelajar terhadap keberkesanan kaedah pembelajaran tunjuk cara. Penggunaan soal selidik di dalam kajian dapat menjimatkan masa, mudah sert a sesuai untuk kebanyakan responden. Penggunaan soal selidik juga dapat menjimat kan kos kerana ia tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi, pengumpulan data da pat dilakukan dengan cepat serta bilangan responden yang ramai dapat diadakan. C ontoh Lampiran A. 3.8.2 Temubual Pengkaji juga akan mengadakan temubual dengan peserta kajian dengan mengajukan s oalansoalan lisan yang ada kaitannya dengan kehendak kajian. Soalan tersebut ada lah seperti berikut: 1. Sejauhmanakah kemahiran murid bermain alat perkusi? 2. S ejauhmanakah guru menggunakan Kaedah Pembelajaran Tunjukcara? 3. Apakah masalah yang dihadapi oleh murid sewaktu pengajaran dan pembelajaran ? Alat temubual dit eliti untuk melihat kaitannya dengan borang jawapan soal selidik yang diterima. Hal ini akan membantu pengkaji semasa membuat huraian dapatan kajian yang dijala nkan. Temubual dijalankan setelah pengkaji menerima soal selidik daripada pesert a kajian. Pengedaran borang kaji selidik yang diikuti dengan temuduga merupakan kaedah yang paling banyak digunakan pada masa ini memandangkan objek kajian sema kin kompleks. Soalan tertutup (closed-ended) memberikan jawapan yang sudah diran gka bersesuaian dengan masalah kajian manakala soalan terbuka (open-ended) membe ri peluang kepada individu yang 18

dikaji untuk mengungkapkan masalah kajian berdasarkan pemikiran, perasaan, penge tahuan, dan pengalamannya.(Wan Hashim, Ting Chew Peh, dan Shamsul Amri Baharuddi n, 1980). Contoh Lampiran B. 3.8.3 Pemerhatian Pemerhatian ke atas murid telah saya jalankan semasa proses pengajaran dan pembe lajaran berlangsung iaitu pada sebelum dan selepas kajian. Perkara yang berlaku sebelum kajian ialah terdapat murid tidak tahu untuk bermain alat perkusi yang d iberikan kepada mereka. Cara mereka memegang alat perkusi juga salah. Mereka jug a tidak dapat mengikut tempo lagu dengan betul selain tidak dapat mengesan detik lagu yang dimainkan. Contoh Lampiran C. 3.8.4 Ujian Pra dan Pos(Amali) Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka dalam mengenal alat perkusi yang mana ujian ini sebagai asas pengetahuan bagi setiap murid supaya murid lebih kenal dan tahu setiap nama alat perkusi, b ahan yang digunakan dalam pembuatan alat perkusi, cara bermain alat perkusi deng an betul dan sebagainya. Ianya digunakan untuk mengesan tentang masalah sebenar yang mereka hadapi dalam menjawab soalan tersebut. Dari ujian tersebut, didapati masalah sebenar murid adalah berpunca dengan soalan yang melibatkan cara bermai n alat perkusi. Ujian pos kemudiannya diberikan untuk melihat sejauh mana kepeka an dan keberkesanan aktiviti yang telah dilakukan. Ujian pos yang dijalankan ada lah melalui ujian amali permainan alat perkusi. Apabila diteliti, memang ada per ubahan dari segi teknik permainan alat perkusi dan juga minat yang ditunjukkan o leh setiap murid. Contoh Lampiran D. 3.9 3.9.1 Analisis Tinjauan Masalah Analisi s Soal Selidik Murid telah memberikan maklumbalas yang positif sepanjang proses soal selidik di jalankan untuk mengenalpasti kelemahan murid dalam permainan alat perkusi. Jadua l 3.9.1 menunjukkan bilangan responden dan peratusan yang berjaya di kumpul bagi setiap persoalan tentang kemahiran dalam permainan alat perkusi. 19

Jadual 3.9.1 Analisa kemahiran murid dalam Permainan Alat Perkusi Skala / Soalan 1 2 3 4 5 4 6 8 2 21 Ya 27% 25% 33% 9% 88% 20 18 16 22 3 Tidak 83% 75% 67% 91% 12% Jumlah Murid 24 24 24 24 24 Berpandukan item pertama, dua puluh tujuh peratus atau empat orang murid yang me mpunyai kemahiran asas manakala lapan puluhtiga peratus atau dua puluh orang dar ipada murid tidak mahir dalam permainan asas alat perkusi. Berdasarkan pernyataa n ini mungkin murid murid ini baru didedahkan dengan permainan alat perkusi atau pun tidak mempunyai asas dan kemahiran asas yang cukup dalam permainan alat perk usi. Item kedua pula menunjukkan kebolehan murid mengendalikan alat perkusi deng an baik. Namun begitu bilangan murid yang boleh mengendalikan alat perkusi denga n baik sedikit jika dibandingkan dengan jumlah murid yang dijadikan responden. D apatan jelas menunjukkan hanya enam orang murid atau dua puluh lima peratus saha ja yang boleh mengendalikan alat perkusi dengan baik. Manakala lapan belas orang atau tujuh puluh lima peratus tidak dapat mengendalikan alat perkusi dengan bai k. Item ketiga pula memberi gambaran tentang pengetahuan murid dalam teknik meme gang alat perkusi. Gambaran menunjukkan dua tiga puluh tiga peratus atau lapan o rang murid mempunyai teknik memegang alat perkusi dengan betul. Manakala enam pu luh tujuh peratus atau enam belas orang murid tidak tahu memegang alat perkusi d engan betul. Ini mungkin disebabkan oleh faktor guru yang tidak menggunakan kaed ah yang betul dalam permainan alat perkusi. Hasil dari item keempat pula menunju kkan sangat sedikit murid yang boleh membaca dan membuat kiraan detik pada not y ang ditunjukkan. sembilan peratus atau dua orang murid yang boleh membaca not da n membuat kiraan detik manakala sembilan puluh satu peratus atau dua puluh dua o rang murid sebaliknya. Sekiranya murid dapat menepuk detik dan membaca kiraan 20

dengan tepat dan diiringi dengan kemahiran mengendalikan alat perkusi sudah past i muridmurid akan mahir mengendalikan alat perkusi. Item kelima pula berkisar te ntang kajian minat dan sikap murid terhadap permainan alat perkusi. Kajian menun jukkan lapan puluh lapan peratus atau dua puluh satu orang murid amat berminat u ntuk mengendalikan alat perkusi manakala dua belas peratus atau tiga orang murid sahaja yang tidak berminat untuk mengendalikan alat perkusi. Ini jelas menunjuk kan betapa kaedah yang sebenarnya perlu digunakan demi untuk memastikan murid mu rid mahir mengendalikan alat perkusi. Berdasarkan daripada data yang dikutip , ujian dan latihan bermain alat perkusi berasaskan kemahiran tunjuk cara telah dijalankan terhadap responden. Sesi terse but dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat p erkusi. Program ini telah dijalankan selama lapan minggu dan telah berjaya menin gkatkan kemahiran bermain alat perkusi. Melalui kaedah pemerhatian yang dijalank an, didapati bilangan responden yang dapat memainkan alat perkusi dengan baik te lah bertambah sebanyak 67% hingga 91% bagi setiap item yang diuji. Disamping uji an, murid juga diajar dengan pelbagai kemahiran alat perkusi seperti memegang, m embaca not, menepuk detik dan memainkan alat perkusi dengan teknik yang betul. K esemua aktiviti ini dijalankan demi untuk melihat keberkesanan kaedah tunjukcara dalam meningkatkan kemahiran bermain alat perkusi. Selain daripada kaedah tunju k cara yang digunakan, murid-murid juga diberi motivasi tentang kelebihan boleh mengendalikan alat perkusi. 3.9.2 Analisis Temubual Berdasarkan daripada temubual yang dijalankan, murid telah memberikan maklumbala s yang begitu releven dan positif yang mana telah membantu saya dalam menjalanka n kajian. 3.9.3 Analisis Pemerhatian Selepas kajian dijalankan, murid-murid saya telah dapat bermain alat perkusi ter sebut dengan betul berdasarkan kaedah tunjuk cara yang telah saya lakukan selain daripada latihan latihan yang dijalankan. 21

3.9.4 Analisis Ujian Pra dan Pos(Amali) Jadual 3.9.4.1 , 3.9.4.2, dan 3.9.4.3, 3.9.4.4, dan 3.9.4.5 menunjukkan tahap pe nguasaan kemahiran asas murid terhadap permainan alat perkusi. Setelah ujian pos (amali) dijalankan, data dibawah telah berjaya diperolehi. Jadual 3.9.4.1 Respon den mula menguasai kemahiran asas bermain alat perkusi Jantina L P Jumlah Bilang an responden 12 12 24 Bilangan menguasai 9 8 17 Peratus (%) 75 67 71 Jadual 3.9.4.1 menunjukkan responden yang telah mula menunjukkan kemahiran asas bermain alat perkusi. Dari dua puluh empat responden, tujuh belas orang murid at aupun tujuh puluh satu peratus telah dapat menguasai teknik kemahiran asas berma in alat perkusi. Dalam permainan alat perkusi, setiap murid seharusnya menguasai kemahiran asas bermain alat perkusi. Bila murid telah menguasai kemahiran asas, sudah pasti aktiviti yang dijalankan oleh guru akan menarik. Jadual 3.9.4.2 Res ponden yang boleh mengendalikan alat perkusi dengan baik Jantina Bilangan responden Bilangan menguasai 9 8 17 Peratus (%) L P Jumlah 12 12 24 75 67 71 Jadual 3.9.4.2 telah menunjukkan keupayaan responden yang boleh mengendalikan al at perkusi dengan baik. Tujuh puluh satu peratus atau tujuh belas orang murid te lah menunjukkan kebolehan mengendalikan beberapa jenis alat perkusi. Semua murid diajar mengendalikan semua alat perkusi. Dari sini jelaslah bahawa dengan kaeda h tunjuk cara yang digunakan amat sesuai di dalam meningkatkan kemahiran asas be rmain alat perkusi. Berdasarkan data yang 22

dikutip, dapatlah kita mencari jalan penyelesaian dalam meningkatkan kemahiran a sas bermain alat perkusi khasnya untuk murid murid Tahun 2 Jujur Sekolah Kebangs aan Kampung Baharu Lanjut dan amnya untuk seluruh pelajar tahap 1 seluruh negara . Jadual 3.9.4.3 Responden yang boleh memegang semua alat perkusi dengan teknik yang betul Jantina Bilangan responden L P Jumlah 12 12 24 Bilangan menguasai 9 1 0 19 75 83 79 Peratus (%) Jadual 3.9.4.3 pula menunjukkan keupayaan responden memegang semua alat perkusi dengan teknik yang betul. Berdasarkan ujian yang dijalankan. Tujuh puluh sembila n peratus atau sembilan belas orang responden telah menunjukkan kebolehan memega ng semua alat perkusi dengan teknik yang betul. Berdasarkan perbandingan daripad a kajian awal, jelaslah bahawa setelah menggunakan kaedah tunjuk cara. Keupayaan murid dalam permainan alat perkusi dapat ditingkatkan. Jadual 3.9.4.4 Responden yang boleh menepuk detik dan membaca kad imbasan Jantina Bilangan responden L P Jumlah 12 12 24 Bilangan menguasai 9 10 19 75 83 79 Peratus (%) Jadual 3.9.4.4 pula menunjukkan keupayaan responden menepuk detik mengikut kad i mbasan dengan baik berdasarkan skor yang diberi dengan baik sebelum alat perkusi dimainkan. Sekiranya murid-murid tidak dapat mengikut menepuk detik mengikut ka d imbasan dengan baik, sudah pasti aktiviti permainan alat perkusi akan terjejas . Berdasarkan data yang dikutip, sembilan belas orang atau tujuh sembilan peratu s dari dua puluh empat orang murid dapat 23

menepuk detik mengikut kad imbasan yang diajar dengan baik. Dari sini kita dapat melihat bahawa murid murid telah mula menunjukkan peningkatan kemahiran asas be rmain alat perkusi. Jadual 3.9.4.5 Responden yang menunjukkan minat bermain alat perkusi Jantina Bilangan responden Bilangan menguasai Peratus (%) L P Jumlah 12 12 24 10 10 20 83 83 83 Jadual 3.9.4.5 pula menunjukkan minat responden terhadap permainan alat perkusi dengan. Berdasarkan data yang dikumpul dua puluh orang murid atau lapan puluh ti ga peratus daripada keseluruhan responden telah menunjukkan minat terhadap perma inan alat perkusi. Dari sini jelas menunjukkan kaedah tunjuk cara yang digunakan telah menunjukkan peningkatan terhadap minat murid. Berdasarkan data ini juga, kita juga dapat simpulkan bahawa penggunaan teknik yang betul akan mempengaruhi minat dan pencapaian murid dalam permainan alat perkusi. Dari sini, jelaslah bah awa minat juga memainkan peranan dalam usaha meningkatkan kemahiran asas bermain alat perkusi melalui kaedah tunjuk cara. 3.10 INSTRUMEN/BAHAN YANG DIGUNAKAN DA LAM PELAKSANAAN KAJIAN 3.10.1 Skor Lagu Sebagai panduan kepada murid kerana murid diajar untuk menyanyi kan terlebih dahulu lagu tersebut bagi memudahkan murid untuk mengenalpasti temp o dan detik lagu. Ini akan memudahkan murid untuk memahami konsep dalam permaina n alat perkusi. 3.10.2 CD Lagu Ingin Jadi Seperti Burung Digunakan sebagai iring an muzik dalam permainan alat perkusi. 24

3.10.3 Kad imbasan Adalah sebagai Bahan Bantu Mengajar bagi memudahkan kaedah tu njuk cara dijalankan. Melaluinya saya akan melatih murid mengikut langkah demi l angkah dari latihan menepuk kepada asas memegang alat perkusi sehingga kepada ca ra memainkan alat tersebut. Dengan adanya kad imbasan ini, diharapkan murid akan mengingati semua langkah-langkah melalui kaedah tunjuk cara oleh guru. 3.10.4 A lat Perkusi Terdiri daripada beberapa jenis alat perkusi jenis berpic dan tidak berpic. Ia j uga dikenali dengan nama alat genderang. Alat perkusi yang biasa digunakan dalam kajian ini ialah terdiri daripada kayu tik-tok dan loceng yang merupakan alat p erkusi tidak berpic. 4.0 LANGKAH 3 : MENJALANKAN TINDAKAN 4.1 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian Kajian tindakan ini telah dij alankan selama 8 minggu. Semasa minggu pertama penyelidikan, saya telah memberik an ujian pra yang berbentuk soalan mudah dalam menguji kefahaman murid mengenai nama-nama alat perkusi dan cara memegangnya. Tujuan ujian ini dijalankan untuk m engenalpasti berapakah jumlah murid yang kenal akan nama alat perkusi serta cara bermainnya sebagai satu sumber maklumat dan persediaan dalam menjalankan kajian . Daripada ujian tersebut, di dapati seramai 18 orang murid telah betul dalam se mua jawapan dengan menjawab soalan dengan tepat. Dalam setiap aktiviti pengajara n dan pembelajaran pula, saya membimbing murid melalui kaedah tunjuk cara supaya hasil pembelajaran tercapai. Setiap murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan yang terdiri daripada kumpulan yang memainkan kayu tik-tok dan satu kumpulan lag i akan memainkan loceng. Dua orang murid akan dilantik sebagai rakan pembimbing bagi setiap kumpulan untuk memberi tunjuk ajar kepada rakan yang kurang mahir. G uru berperanan sebagai pembimbing jika terdapat murid yang masih lagi kurang fah am atau keciciran sesi pembelajaran. Latihan secara intensif akan diberikan seca ra berulang kali kepada murid tersebut. Selepas 8 minggu murid menjalankan aktiv iti permainan alat perkusi, murid menduduki ujian pos. Dalam ujian pos ini, saya dapati telah berlakunya peningkatan terhadap pemahaman murid dalam teknik perma inan alat perkusi dengan baik. Semasa saya menyuruh murid memainkan alat perkusi berdasarkan skor yang 25

diberikan, saya dapati mereka memainkannya dengan teknik yang betul serta mengik ut nilai kiraan detik. 4.2 LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran : Berma in alat perkusi ( loceng dan kayu tik-tok ) melalui kaedah tunjuk cara mengikut kumpulan yang ditetapkan. Set Induksi : Guru memaparkan contoh persembahan yang memainkan alat perkusi melalui tayangan video. Soal jawab dijalankan di mana pel ajar akan disoal tentang alat perkusi yang digunakan dan bagaimana alat tersebut dipegang. Langkah 1 : Guru meminta murid menyanyikan lagu Ingin Jadi Seperti Bur ung yang telah dipelajari sebelum ini sebagai menjana idea dari pembelajaran yang lepas. Guru mengedarkan lembaran berupa nota serta contoh gambar cara memegang alat perkusi iaitu loceng dan kayu tik-tok dengan betul kepada murid. Berdasarka n lembaran tersebut, guru melakukan demonstrasi dengan menerangkan cara memegang alat perkusi dengan tepat dan menggunakan teknik permainan yang betul. Dalam la ngkah ini pelajar hanya melihat dan memberi fokus terlebih dahulu. Langkah 2: Guru menampal kad imbasan di atas papan hitam. Dalam kad imbasan ters ebut, guru akan meminta murid melakukan aktiviti latihan tepukan mengikut guru s ecara berulang kali. Latihan tepukan juga disertakan dengan menyebut kaedah koda ly iaitu ta-ta dan ta-sa bagi memudahkan murid untuk mengingat tepukan yang dila kukan dengan tempo yang tepat. Langkah 3: Guru akan mengedarkan alat-alat perkusi iaitu loceng dan kayu tik-tok mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Berdasarkan nota yang telah diedarkan, guru membimbing murid memegang alat tersebut dengan betul. Dalam kaedah tunjuk cara, murid diminta untuk mengikut guru membuat latihan bermain alat perkusi ber dasarkan kad imbasan yang telah ditetapkan. 26

Latihan ini akan dijalankan berulang kali supaya pelajar dapat mengingat dan men gaplikasikan semasa bermain alat perkusi dengan penuh keyakinan. Murid diminta b ermain sambil menyanyi lagu Ingin Jadi Seperti Burung tanpa iringan muzik. Langkah 4: Dalam langkah ini, murid diminta bermain alat perkusi mengikut kumpulan masi ng-masing dengan bimbingan guru. Pada langkah ini, murid akan bermain alat denga n iringan muzik lagu Ingin Jadi Seperti Burung. Latihan ini dijalankan berulang ka li melalui kaedah tunjuk cara oleh guru. Pengukuhan: Guru akan menukarkan kumpulan yang bermain alat perkusi dari kumpula n lain. Latihan dan teknik yang sama dijalankan. 5.0 5.1 LANGKAH 4 : MELAKUKAN REFLEKSI REFLEKSI KAJIAN Peningkatan tahap pemahaman murid dalam permainan alat perkusi dengan menggunaka n teknik yang betul amat memberangsangkan. Kebolehan mereka mengingat konsep ata u teknik melalui kaedah yang diajar menjadikan keyakinan mereka meningkat. Esah Sulaiman (2003), menyatakan bahawa kombinasi daripada pelbagai kaedah dan teknik dalam pengajaran akan menghasilkan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Timbu l rasa kepuasan yang tak terhingga di hati saya dan segala penat-lelah serta jer it-perih saya selama ini terbalas tatkala melihat pencapaian yang begitu baik pa da murid-murid saya dalam permainan alat perkusi setelah kajian ini dijalankan. Saya telah mengambil masa selama 8 minggu dalam meIaksanakan kajian ini. Usaha s aya selama ini mendapat hasil pulangan yang lumayan kerana murid-murid yang tela h saya jalankan kajian begitu cemerlang dalam permainan alat perkusi. Ini menunj ukkan objektif pengajaran saya yang digunakan dalam kajian ini tercapai. Saya me rasa amat berbangga kerana penggunaan kaedah tunjuk cara membantu saya dalam men capai matlamat kajian. Bukan mudah untuk menggalas tugas sebagai seorang pendidi k. Saya menggunakan pengalaman mengajar selama 11 tahun untuk memastikan perjala nan kajian tindakan ini berjalan dengan lancar. Saya perlu menjadi seorang yang kreatif supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai dimana saya telah m enggunakan tayangan video yang 27

menunjukkan kaedah permainan alat perkusi. Murid-murid saya begitu teruja serta memberi tumpuan yang penuh semasa menonton tayangan video tersebut. Pada masa ya ng sama saya telah menerapkan penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajara n kerana saya telah memuat turun tayangan video itu dari internet yang mana saya memperolehinya dari sumber youtube. Kemahiran penggunaan ICT saya juga dapat di tingkatkan. Pujian juga harus diberikan kepada murid-murid saya kerana mereka ta npa rasa penat dan jemu mengikuti pembelajaran muzik yang mengkhususkan dalam pe rmainan alat perkusi demi meningkatkan kemahiran mereka dalam permainan alat per kusi. Saya lihat murid-murid saya ini tidak cepat mengaku kalah. Mereka akan ter us berusaha untuk melakukan latihan permainan alat perkusi berulangkali sehingga mencapai kehendak pengajaran saya. Adakalanya saya terpaksa menggunakan nada su ara yang agak tinggi semasa mengajar bagi memastikan muridmurid saya lebih fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Timbul rasa kasihan di hati saya pada mur id-murid ini. Apa yang lakukan adalah demi kebaikan mereka. Akhirnya saya mampu tersenyum apabila melihat murid-murid saya telah mahir dalam permainan alat perk usi. Hubungan antara saya dengan murid-murid juga bertambah rapat selepas kajian ini dijalankan. Saya mendapat kerjasama yang baik dari pihak pentadbir sekolah, guru-guru serta murid-murid semasa saya menjalankan kajian ini. Pihak pentadbir memberi sokongan yang sepenuhnya kepada saya dan mereka turut membantu saya seperti membenarkan saya menggunakan mesin potostat untuk membuat salinan pada lembaran kerja, ujian , borang kaji selidik dan sebagainya. Rakan-rakan setugas banyak membantu saya d alam menyumbangkan idea serta pendapat yang begitu berguna dalam menjalankan kaj ian ini. Kajian saya ini melibatkan dua puluh empat orang murid Tahun 2 Jujur Se kolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, Sepang, Selangor bagi tahun 2011 sebagai respondan. Jadual 5.1.1 menunjukkan data latar belakang murid yang berkaitan de ngan responden kajian. Murid ini telah melalui pengalaman sedia ada dalam matape lajaran pendidikan muzik bermula dari Tahun 1 lagi dan telah didedahkan dengan p ermainan alat perkusi oleh guru muzik sebelum ini. 28

Jadual 5.1.1 Profil responden kajian berdasarkan bilangan dan jantina Profil Responden Kelas 2 Jujur Jantina Lelaki Perempuan Frekuensi (Bilangan) Peratus(%) 24 100 12 12 50 50 Jadual 5.1.1 menunjukkan sejumlah dua puluh empat orang responden yang terdiri d aripada murid-murid Tahun 2 Jujur Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut. Anal isis kategori jantina pula menunjukkan sejumlah dua belas orang murid lelaki dan dua belas orang murid perempuan. . Kategori murid ini terbahagi kepada tiga kat egori murid iaitu cerdas, sederhana dan lemah. Murid-murid ini terdiri daripada pelbagai latarbelakang keluarga dan pelbagai keupayaan belajar. 6.0 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Berdasarkan batasan kajian ini, maka dicadangkan beberapa syor untuk kajian atau penyelidikan akan datang agar aspek-aspek tertentu didalami. Beberapa cadangan kajian lanjutan dipaparkan dalam perenggan yang berikut. Kajian yang telah dijal ankan ini merupakan kajian bersifat deskriptif bagi mengenal pasti masalah menin gkatakan kemahiran bermain alat perkusi di kalangan murid tahun 2 Jujur di Sekol ah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut, Sepang, Selangor. Kajian ini merupakan kaji an berasaskan sekolah, dilakukan pada sampel yang kecil iaitu seramai dua puluh empat orang responden. Masa kajian adalah terhad. Oleh yang demikian adalah dica dangkan aspek-aspek berikut dapat memberi pertimbangan untuk dijadikan sebagai b ahan kajian lanjutan dengan kajian yang telah dijalankan ini pada masa akan data ng. Oleh kerana kajian ini hanya terhad kepada murid-murid Tahun 2 Jujur di Seko lah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut sahaja, maka kajian yang sama boleh dilaksa nakan merangkumi 29

keseluruhan kelas-kelas yang terlibat dengan permainan alat perkusi dalam subjek pendidikan muzik. Bahkan untuk hasil yang lebih menyeluruh ia boleh dilaksanaka n di negeri-negeri lain untuk melihat kesan keseluruhan pemboleh ubah terhadap p enguasaan permainan alat perkusi berdasarkan kaedah tunjuk cara. Kajian lanjutan perlu dilakukan dengan lebih mendalam dalam meningkatkan kemahiran asas permain an alat perkusi dikalangan murid Tahap 1. Pengkaji perlu juga melihat aspek-aspe k lain seperti teknik memegang alat perkusi, sikap dan minat pelajar dan guru it u sendiri. Pengkaji seterusnya perlu memperluaskan kajian kepada faktor demograf i yang lain seperti lokasi kajian dan sosio-ekonomi responden yang berbeza. Jumlah responden juga perlu diperbanyakkan untuk mendapat hasil kajian yang lebih menyeluruh. Re ka bentuk dan instrumen lain juga boleh digunakan dalam mendapat data kajian. Ka edah temubual juga boleh dilakukan untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus. Kajian lanjutan yang lebih menyeluruh juga boleh dilakukan untuk mendalami pros es pemikiran dan tindakan guru dan murid pelbagai tahap. Kajian yang sama juga b oleh dilakukan untuk membandingkan pengaruh dan kesan faktor latar belakang guru dan murid serta persekitaran terhadap pemikiran dan prestasi guru opsyen muzik. Kajian yang sama boleh juga dilakukan untuk membandingkan pengaruh dan kesan fa ktor latar belakang guru, murid dan persekitarannya terhadap permainan alat perk usi dengan betul. Penyelidikan seterusnya haruslah mengambil kira syor-syor yang dicadangkan kerana ia berkaitan dengan kajian tentang penguasaan murid dalam pe rmainan alat perkusi dengan baik dan mahir. Pertimbangan ini adalah amat wajar s ekali kerana matlamat akhir kita adalah untuk memperkembangkan subjek pendidikan muzik khususnya permainan alat perkusi di kalangan murid-murid sekolah rendah d engan menyeluruh. Sebagai insan berpotensi, guru-guru harus secara sedar melahir kan pemikiran yang positif ke arah kecemerlangan dan sentiasa memikirkan tentang usaha untuk meningkatkan tahap penguasaan murid-murid serta menyedarkan mereka akan tanggungjawab mereka. Di harapkan kajian tambahan ini dapat gambaran yang l ebih jelas tentang peningkatan kemahiran asas bermain alat perkusi dikalangan mu rid tahun 2 khasnya dan Tahap 1 amnya. Ia juga diharap dapat merangsang pihak-pi hak yang terlibat dalam usaha kepada guru-guru pendidikan muzik dan seluruh warg a pendidik. 30 meningkatkan kemahiran guru dan murid. Semoga tindakan dan suntik an yang dibuat memberi kesan positif

Berdasarkan batasan kajian ini, maka dicadangkan beberapa syor untuk kajian atau penyelidikan akan datang agar aspek-aspek tertentu didalami. lanjutan dipaparka n seperti berikut : a. Tingkatkan dahulu kemahiran dan penguasaan bagi guru yang mengajar muzik agar penyampaian dan ilmu yang diberikan mampu dimanfaat kepada pelajar dengan baik. b. Terlebih dahulu, seawal persekolahan iaitu bermula dari prasekolah, pelajar telah didedahkan bermain alat perkusi dengan teknik dan cara memegang yang betul. c. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatk an kemahiran bermain alat perkusi, guru perlu memastikan bahawa aktiviti ini dij alankan dengan amanah. d. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang melibat kan kemahiran bermain alat perkusi, guru perlu memastikan bahawa aktiviti ini di jalankan dengan amanah. e. Guru boleh menggunakan kepelbagaian kaedah dan modul yang bersesuaian. f. Latih tubi dan perlu diberi perhatian kepada pelajar yang b ermasalah. dijalankan. 7.0 RUMUSAN g. Selalu adakan latihan tepukan Kodaly dan d etik sebelum aktiviti permainan Beberapa cadangan kajian Kajian tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kemahiran asas bermain alat per kusi murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu Lanjut dengan menggunakan pem belajaran tunjuk cara amat sesuai kerana murid-murid mudah mengikut apa yang gur u mereka tunjukkan. Pelajar juga akan dibimbing bagaimana cara untuk memainkan a lat perkusi dengan betul. Selain itu juga, pengkaji yakin dengan penggunaan kaed ah pembelajaran secara tunjukcara akan menimbulkan minat murid dalam pembelajara n muzik. Adalah diharapkan dengan adanya kajian ini, pengajaran dan pembelajaran muzik akan menjadi satu subjek yang diminati oleh murid-murid. Berdasarkan peng alaman mendidik murid sekolah rendah, setiap murid akan seronok dan gembira sewa ktu pengajaran dan pembelajaran muzik ingin dijalankan. Tetapi, sewaktu sidang b erlangsung ia menjadi hambar dan tak bermaya. Pengkaji amat yakin dengan adanya kajian ini, kepincangan yang ada akan dapat diselesaikan seterusnya akan meletak kan martabat pendidikan mengendalikan martabat pendidikan muzik selaras dengan k ehendak dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. 31

8.0 RUJUKAN BUKU Fadizah Salih (2002). Kaedah Pengajaran Yang Kerap Digunakan Dalam Matapelajaran Rekacipta diSekolah Menengah Negeri Johor. UTM : Tesis Sarjana Muda. Kementeria n Pendidikan Malaysia. (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan muzik sekola h rendah. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Kamus Dewan( 1994 ).Edisi Ketiga.Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kementerian Pendidika n Malaysia. Lee Shor Mee (1988). Pedagogi 2, Pengajaran dan Persediaan Mengajar. Kuala Lumpur : KumpulanBudiman Sdn.Bhd. Meng, E. A. (2003). Ilmu Pendidikan : P engetahuan dan ketrampilan ikhtisas (Semester 1).Kuala Lumpur : Academe Art & Pr inting Service Sdn. Bhd. Mok Soon Sang, Lee Shok Mee (1991). Pedagogi 3 Bahagian A: Pengajaran DanPersediaan Mengajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Najib Tun Razak (2005) dalam Guru bukan Sekadar Mendidik Pelajar. Mingguan Malaysia, Ahad : 7 Ogos 2005. Wan Hashim, Ting Chew Peh, dan Shamsul Amri Baharuddin,1980).Kaed ah Penyelidikan Sosial:Suatu Rampaian Esei Masalah Kajian Luar Kuala Lumpur:Dewa n Bahasa dan Pustaka,Kementerian Pelajaran Malaysia 1980. Zalina Bt. Ahmad Zainu ddin (2001) Kajian Pengajian Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Muzik Sekola h Rendah, Bahagian Perancangan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Madzniyah Md. Jaafar. 2006. Pelaksanaan kajian tindakan oleh guru di sekolah. 3 2

Tesis Ijazah Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Fatah Karim. (1999). Panduan Harmoni asas dalam muzik. Kuala Lumpur. Penerbit Un iversiti Malaya. Ahmad Mohd Salleh (2000). Pendidikan Islam, Pedagogi dan Metado logi. Selangor: Penerbit Fajar BaktiSdn.Bhd. Hanafie Mohd Iman. (1996). Glosari Seni Muzik; DBP. Johani Abdullah (1993), Pendidikan Muzik Semasa, Kuala Lumpur D ewan Bahasa Pustaka. Khairul Bariah bt. Haroen et. al. (2006). Pengenalan Pendid ikan Muzik. Selangor Darul Ehsan : Open Universiti Malaysia. Kementerian Lumpur. Pendidikan Malaysia. (2002 Semakan), Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Muzik. Kuala Lumpur. DBP Kuala Lilia Halim & Abdullah Mohd. Noor. 1998. Pengetahuan isi kandungan (Pedagogical Content Knowledge PCK) dan peranannya dalam mempelajarai cara mengajar. Kertas k erja Seminar ke 12 Jawatankuasa Penyelaras Pendidikan Guru. Tema : Pendidikan Gu ru Untuk Sekolah Berkesan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 26 28 Oktober Mohd. Majid Konting (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: DewanBahasa & Pustaka. Profesor Madya Dr. Rohani bt. Andullah, Nani Meno n & Mohd. Shahrani Ahmad. (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur; PTS Publications & Di stributors Sdn. Bhd. 33

Shaifol Bahary b. Sulaiman & Hasnul Faizal b. Hushin. (2008). Kajian Tindakan Be rasaskan Sekolah. Selangor Darul Ehsan : Open Universiti Malaysia,. 34

9.0 RUJUKAN INTERNET http://www.edu_cybergpg.com/Music/orff.html23November2009 Laman web tentang tekn ik pengajaran dan sistem yang digunakan oleh Carl Orff dalam mengajar muzik kepa da kanak-kanak. http://www.clat.psu.edu/homes/bxb 11/mi/Mllpli.htm/16November2009 Cadangan dan i dea mengenai pengajran dan pembelajaran dengan menggunakan kecerdasan pelbagai. 35

10.0 LAMPIRAN LAMPIRAN A SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Borang Soal Selidik Kemahiran Asas Permainan Alat Perkusi NAMA : . TAHUN : 2 . Tandakan ( / ) pada senarai yang disediakan dibawah : Bil Soalan Ya Tidak 1 Adakah kamu mempunyai kemahiran asas dalam permainan alat perkusi? 2 Adakah kamu boleh bermain alat perkusi dengan baik? 3 Adakah kamu tahu teknik memegang semua alat perkusi dengan betul? 4 Bolehkah kamu membaca skor dan menepuk detik ? 5 Adakah kamu berminat bermain alat perkusi ? 36

LAMPIRAN B SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Soalan Temu Bual Guru Murid Guru Murid : : : : Adakah kamu mengenali nama alat perkusi? Sesetengahnya. Adakah kamu tahu teknik cara yang betul untuk bermain alat perkusi? Saya hanya ingat alat perkusi kasten et dan kayu tik-tok. Alat perkusi tersebut saya hanya perlu pukul dan ketuk je. Guru Murid Guru Murid Guru Murid : : : : : : Bolehkah kamu membaca skor dan menepuk detik ? Tak tahu. Adakah kamu berminat be rmain alat perkusi ? Kadang-kadang minat, kadang-kadang tak. Adakah kamu memaham i apa yang diajar oleh guru? Kadang-kadang saya faham, kadang-kadang saya tak fa ham. 37

LAMPIRAN C SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Borang Instrumen Pemerhatian Jadual : Tingkahlaku Murid Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Bil 1 Aktiviti Penerangan pembelajaran Tingkahlaku Murid Memberi perhatian dan tumpuan Bekerjasama Kekerapan 2 Aktiviti berkumpulan 3 Permainan alat perkusi Menunjukkan minat 38

LAMPIRAN D SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Borang Senarai Semak Ujian Amali Muzik NAMA :.. B. Teknik bermain al 1. Kemahiran asas 1 2 3 KELAS : 2. Cara mengendalikan alat perkusi 1 2 3 3. Teknik memegang semua alat 1 2 3 4. Menepuk detik dan membaca kad imbasan 1 2 3 5. Minat murid 1 2 3 Tandatangan penilai : Petunjuk skala: 1 2 3 Lemah Sederhana Baik Nama Penilai : Tarikh : 39

LAMPIRAN E SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Jenis Alat Perkusi Yang Digunakan Dalam Kajian Tindakan. 40

LAMPIRAN F SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Cara Memega ng dan Teknik Memainkan Loceng 1. Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia dig oncang. 2. Genggam pemegang loceng dengan tangan kiri @ kanan. Kemudian ketuk pe rgelangan tangan kiri dengan tangan kanan yang menggenggam loceng. 41

LAMPIRAN G SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Cara Memegang dan Teknik Memainkan Tik Tok 1. Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. 2. Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kan annya secara bergilir-gilir. 42

LAMPIRAN H SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU LANJUT 43900 SEPANG, SELANGOR D.E. Alat Bantu Mengajar Skor Lagu Lirik Lagu 43

Skor Alat Perkusi Radio CD Lagu Ingin Jadi Seperti Burung 44

45