Anda di halaman 1dari 9

Jawapan set 2 Bahagian A

1.

Nyatakan empat matlamat Rukun Negara. (4m) Untuk mencipta masyarakat yang adil Untuk memelihara cara hidup demokratik Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai Untuk membina sebuah masyarakat yang progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden Jelaskan strategi yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020. (4m) Mewujudkan sekolah-sekolah Wawasan dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) (1m) hal ini bertujuan untuk melahirkan rakyat yang bersatu padu [1m] Memberi penekanan mata pelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Siviks, dan Pendidikan Islam (1m) supaya rakyat mempunyai moral yang tinggi dan berdisiplin [1m] Meningkatkan kualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh system pendidikan Negara [1m] dapat membantu memajukan Negara dalam pelbagai bidang [1m] Penekanan terhadap sains dan teknologi serta teknologi maklumat dan komunikasi [1m] hal ini bagi melahirkan modal insane yang berkualiti tinggi, kreatif dan inovatif untuk memajukan Negara [1m] Peranan sector swasta dan kerajaan lebih dinamik [1m] kerajaan dan sector swasta hendaklah berganding bahu dalam memajukan Negara [1m] Kemudahan infrastruktur yang lengkap dan menyeluruh [1m] untuk member keselesaan kepada kehidupan rakyat dan pelabur-pelabur melabur di Malaysia. Jelaskan dua bentuk penswastaan. a. (4m)

2.

3.

b.

c.

Secara kontrak (1m) - Pihak swasta diberi peluang untuk membantu kerajaan untuk menjalankan projek jangka pendek seperti memotong rumput atau mengutip sampah (1m) Secara perniagaan (1m) Pihak swasta mengendalikan sesuatu projek yang melibatkan kepentingan orang ramai seperti telekomunikasi (Telekom Malaysia -TM) (1m) Penglibatan bersama (1m)

d.

Memiliki hak milik yang kecil sesuatu perkhidmatan seperti membaiki kapal terbang oleh Syarikat Airod Sdn Bhd, TV3, NTV7 dan TV8 (1m) Secara pajakan (1m) Memberi khidmat dengan tidak memiliki apa-apa hak milik seperti penswastaan tempat letak kereta (1m)

4.

Cadangkan empat petunjuk yang boleh dirujuk untuk mengukur pencapaian usaha meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat Malaysia . (4m) Pendapatanyang tinggi Pengurusan Negara yang baik Perkembangan ekonomi yang baik Mengurus system ekologi dengan cekap Mengambil langkah memulihara dan memelihara alam sekitar

Bahagian B 1. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan jumlah tenaga elektrik yang dijanakan mengikut jenis stesen di Semenanjung Malaysia bagi tempoh yang dilaporkan. Terdapat pelbagai cara dan kaedah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Negara melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R & D) telah menemukan beberapa cara yang sesuai untuk menghasilkan tenaga elektrik. Antaranya ialah kaedah wap, diesel, hidro, gas, dan lainlain. Pada tahun 2006, stesen diesel telah menjana sebanyak 500.5 juta kilowatt (kw) berbanding dengan hanya 416.5 juta kilowatt yang dihasilkan oleh stesen hidro atau 12.1 peratus. Turbin gas pula menjanakan tenaga elektrik paling banyak, iaitu 2 142.7 juta kilowatt atau lebih 60 peratus daripada jumlah tenaga elektrik yang telah dijanakan. Jumlah tenaga elektrik yang dijanakan pada tahun 2006 ialah 3 454.7 juta kilowatt. Pada tahun 2007 pula, jumlah tenaga elektrik yang dijanakan telah meningkat sebanyak 198.5 juta kilowatt berbanding dengan tahun sebelumnya. Stesen diesel menjanakan sebanyak 284.3 juta kilowatt lebih rendah sebanyak 219.3 juta kilowatt berbanding dengan stesen hidro yang menjanakan tenaga elektrik sebanyak 503.6 juta kilowatt atau 13.8 peratus. Stesen turbin gas menjanakan sebanyak 2 384.6 juta kilowatt daripada keseluruhan jumlah tenaga elektrik pada tahun tersebut. Penjanaan tenaga elektrik semakin meningkat dengan penambahan jumlah stesen eletrik yang dibina. Sebanyak 357.9 juta kilowatt dihasilkan oleh stesen diesel, manakala stesen hidro dan turbin gas masing-masing sebanyak 417.4 juta kilowatt dan 2 669.6 juta kilowatt pada tahun 2008. Stesen-stesen lain menghasilkan 503.1 juta kilowatt sahaja. Pada tahun 2009, penjanaan kuasa melalui stesen hidro meningkat kepada 683 juta kilowatt berbanding tahun sebelumnya. Kedudukan turbin gas sebagai sumber kuasa terbesar terus bertambah kukuh dengan penjanaan kuasa sebanyak 4 000 juta kilowatt daripada keseluruhan jumlah tenaga elektrik yang dijanakan pada tahun ini iaitu sebanyak 5817 juta kilowatt. Penggunaan sumber-sumber lain bertambah ketara menjadi 667 juta kilowatt pada tahun 2009 berbanding 395 juta kilowatt dan 480.7 juta kilowatt pada tahun 2006 dan 2007. ( Dipetik dan diubahsuai daripadaTenaga Nasional Berhad 2010 )

SKEMA PEMARKAHAN
JUMLAH TENAGA ELEKTRIK YANG DIJANAKAN MENGIKUT JENIS STESEN DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI TEMPOH 2006 HINGGA 2009

STESEN

2006 ( JUTA K/WATT) 500.5 416.5 2142.7 395.0 3454.7

DIESEL HIDRO TURBIN GAS STESEN-STESEN LAIN JUMLAH

2007 ( JUTA K/WATT) 284.3 503.6 2384.6 480.7 3653.2

2008 ( JUTA K/WATT) 357.9 471.4 2669.6 503.1 4002.0

2009 ( JUTA K/WATT) 467.0 683.0 4000.0 667.0 5817.0

1. Graf yang sesuai ialah bar komponen.Lain graf 01 ( SalahMedia) 2. Pemarkahan - Pengkelasan Angkubah ( PA ) -5 markah - Kesesuaian Teknik ( KT ) -5 markah - Ketepatan Isi ( KI ) -5 markah - Kejelasan (KJ) -5 markah Jumlah 20 markah.

2. Berdasarkan maklumat di bawah, lukis graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penagih dadah di negeri-negeri terpilih di Malaysia dan jumlah tanggungan pengurusan Pusat Serenti pada tahun-tahun yang dilaporkan Golongan masyarakat yang paling ramai terlibat dengan masalah dadah ialah golongan belia iaitu kira-kira 65 % .Dari peratusan tersebut kaum Melayu merupakan penyumbang yang terbesar. Pada tahun 2009, Johor mempunyai sebanyak 2081 orang penagih dadah dan daripada jumlah tersebut 1686 orang terdiri daripada kaum Melayu. Namun, pada tahun 2010 jumlah penagih dadah di Johor didapati menurun sebanyak 671 orang. Pada dua tahun yang berikutnya bilangan penagih dadah di negeri tersebut semakin menurun iaitu masing-masing berkurang sebanyak 27 orang dan 372 orang berbanding jumlah penagih pada tahun 2010. Pada tahun 2009 bilangan penagih di Kelantan berkurang sebanyak 650 orang berbanding negeri Johor pada tahun yang sama. Pada tahun 2010, bilangan tersebut merosot sebanyak 33 orang berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, bilangannya terus meningkat sebanyak 395 berbanding tahun 2011 yang berjumlah 1645 orang penagih. Kawalan ketat di Perlis menjadikan jumlah penagih di negeri ini paling kecil, hanya terdapat 142 orang penagih pada tahun 2010 dan jumlah itu meningkat sebanyak 30 orang berbanding tahun sebelumnya. Jumlah penagih di Perlis menurun sebanyak 109 orang menjadi 179 orang pada tahun 2012 berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, bilangan penagih dadah di Sabah berjumlah 1242 orang. Bilangan ini bertambah sebanyak 366 orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2012, diunjurkan bilangan penagih di Sabah adalah seramai 1478 orang, iaitu berkurang sebanyak 421 orang daripada tahun sebelumnya. Kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan untuk mengurus pusat-pusat Serenti.Pada tahun 2010, kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM38 170 billion untuk tujuan tersebut dan jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak RM11 199 billion daripada tahun sebelumnya. Berbanding tahun 2010, jumlah tanggungan kerajaan untuk mengurus pusat serenti telah berkurangan menjadi RM32 525 billion pada tahun berikutnya namun meningkat kepada RM35 421 billion pada tahun 2012.

( Sumber : Di petik dan diubahsuaikan daripada : Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri ,2011 )

SKEMA JAWAPAN MALAYSIA : JUMLAH PENAGIH DADAH DI NEGERI-NEGERI TERPILIH DAN JUMLAH TANGGUNGAN KERAJAAN MENGURUS PUSAT SERENTI DARI TAHUN 2009 HINGGA 2012. Negeri 2009 ( Orang ) 2081 1431 112 1242 4866 26971 2010 ( Orang ) 1410 1398 142 1608 4558 38170 2011 ( Orang ) 1383 1645 288 1899 5215 32525 2012 ( Orang ) ( Unjuran ) 1038 2040 179 1478 4735 35421

Johor Kelantan Perlis Sabah Jumlah Penagih Jumlah Tanggungan ( RM Juta )

( Sumber : Di petik dan diubahsuaikan daripada : Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri ,2011 )

1. Graf yang sesuai ialah bar gabungan iaitu bar komponen dengan satu garisan. 2. Pemarkahan - Pengkelasan Angkubah ( PA ) -5 markah - Kesesuaian Teknik ( KT ) -5 markah - Ketepatan Isi ( KI ) -5 markah - Kejelasan (KJ) -5 markah Jumlah 3. Tiada Petunjuk untuk garisan maksima 09 - 3 -3 -2 -1 Jumlah 09 markah 20 markah

BAHAGIAN C 1. Sejak akhir-akhir ini media massa sering kali memaparkan tentang kegiatan pemerdagangan manusia yang berlaku di seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Kegiatan ini menimbulkan pelbagai kesan negatif. Huraikan. Pengenalan : Pemerdagangan manusia merupakan aktiviti yang menyalahi undang-undang dan mendatangkan pelbagai keburukan kepada masyarakat dan Negara. Bil Idea 1 Melanggar hak asasi manusia Huraian Mangsa dieksploitasi Kanak-kanak dan wanita dijadikan peminta sedekah dan hamba seks Pekerja dibayar gaji rendah dan bekerja lebih masa Hilang kebebesan keran diugut dan dikurung Menggalakkan aktiviti pelacuran Berlaku kes pembunuhan dan penderaan Berlaku kes-kes pengedaran dan penyalah guanaan dadah Menggalakkan aktiviti penjualan organ Penyebaran penyakit berjangkit Penyakit HINI, AIDS dan Influenza A Tidak menjalani pemerioksaan kesihatan Imej negara tercalar di peringkat antarabangsa Malaysia menjadi transit pemerdagangan manusia Menggambarkan ketidakcekapan agensi kerajaan dalam menjalankan tugas menjejaskan hubungan diplomatik Masyarakat merasakan hidup mereka tidak selamat (ketakutan) Menghalang aktiviti seharian terutama keselamtan anak-anak.

Meningkatkan jenayah sosial

Penyebaran pelbagai penyakit Menjejaskan imej negara

Mengancam keselamatan masyarakat dan negara

Penutup : Pemerdagangan manusia perlu ditangani secara berterusan dan kerjasama daripada semua pihak diharap dapat mengurangkan kegiatan yang tidak bermoral ini.

Jawapan: 5+0

2. Kesesakan lalulintas sentiasa menjadi isu utama di bandar-bandar besar terutama di waktu kemuncak. Amalan berkongsi kereta merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha lain boleh dijalankan. Bincangkan. Pendahuluan: Cabaran utama yang sering dihadapi oleh bandar-bandar besar sekarang ini ialah masalah kesesakan lalulintas. Keadaan ini berikutan pertambahan penduduk dan peningkatan pengguna kenderaan persendirian di jalan raya. Pelbagai usaha boleh dijalankan bagi menangani masalah ini. Bil 1 Idea Idea wajib Kongsi Kereta Huraian -berkongsi kereta untuk memasuki bandar -berkongsi dan begilir membawa kereta ke tempat kerja sesama rakan sejawat atau ke pusat membeli belah -dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya -perbanyakkan pengangkutan awam moden seperti LRT,MRT,Monorel, Komuter yang meliputi Bandarbandar utama yang sibuk dapat mengatasi masalah kesesakan. -memajukan sistem pengangkutan awam yang lebih moden , sistematik dan selesa - menarik orang ramai menggunakannya -kenderaan ini dapat menampung bilangan penumpang yang ramai -Sistem ini mempunyai jalan atau relnya yang tersendiri, ( sistem MRT ini juga boleh dibina diatas tanah, bawah tanah atau struktur bertingkat). -dapat kurangkan kenderaan di jalan raya. -mengetatkan undang-undang jalan raya kepada pengguna yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya -mengenakan kompaun yang tinggi -pemantauan berterusan -rangkaian jalanraya yang banyak dapat memberi pelbagai alternatif kepada pengguna -rangkaian jalan raya dan lebuh raya yang banyak lorong dalam satu hala dapat melancarkan pengerakan kenderaan -kemudahan lencongan dan jejantas dibina bagi menggantikan simpang dan bulatan membolehkan kenderaan bergerak lebih lancar tanpa perlu berhenti

Idea lain Menggunakan sistem pengangkutan awam

Penguatkuasaan undangundang

Rangkaian jalan raya yang sistematik

Penyelengaraan dan pembaikan secara bersepadu

-penyelanggaraan jalanraya perlu dikurangkan -proses membaiki jalanraya perlu dilakukan pada waktuwaktu malam -penyelenggaraandilaksanakan secara sistematik antara agensi-agensi kerajaan -perancangan bandar perlu dilakukan secara sistematik supaya tidak menganggu pergerakan lalulintas -dapat mengelak kenderaan tertumpu di kawasan bandar -arus kenderaan yang memasuki bandar dapat dialihkan ke kawasan lain

Mengagihkan pusat pentadbiran dan jabatanjabatan ke kawasan luar bandar

Kesimpulan: Kesesakan lalulintas boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat dan Negara.Oleh itu, usaha untuk mengatasi kesesakan lalu lintas ini memerlukan kerjasama semua pihak.Kerajaan perlu merancang dengan teliti dan pengguna jalan raya perlu mematuhi peratuaran jalan raya yang ditetapkan.

Jawapan: 1+4