Anda di halaman 1dari 23

Orang Sumber

Nama:Rose Anida Ayu binti Saino No K/P:680425-04-5178 alamat:no 2,jln sd 2/10,Taman seri duyong 75460 melaka.

Temubual
Faiz:Assalamualaikum Pn Rose.Boleh saya mengambil sedikit masa Pn Rose? Pn. Rose:Boleh.Mungkin saya bantu kamu? Faiz:Ya,Saya ingin bertanya tentang bila kedai Santan Segar ini ditubuhkan? Pn. Rose: edai Santan Segar ini ditubuhkan !ada " Mei #$"$. Faiz:Bera!akah bi%i kela!a yang digunakan dalam sehari? Pn. Rose:Sekurang&kurangnya "$$ bi%i kela!a sehari. alau ramai !elanggan maka makin bertambah bi%i kela!a lagi. Faiz:'key.Bera!akah modal !n Rose untuk mebuka kedai ini? Pn. Rose:(ebih kurang RM #$$$$. Faiz:Sungguh besar nilainya ya !uan.Seterusnya,sebelum kedai ini ditubuhkan di manakah !uan men%alankan !erniagaan santan ini? Pn. Rose:Saya men%alankan !eniagaan santan selama ) tahun di rumah. Faiz:Bera!akah bilangan !eker%a yang ada? Pn Rose:Saya tidak mengambil !eker%a kerana anak&anak saya sudi membantu saya. Faiz:Baiklah,sam!ai di sini saha%a !erbualan kita.*erima kasih kerana sudah membantu saya men%alankan ker%a kursus.Maa+ saya mengganggu masa !uan. Pn Rose:Sama&sama.

.Jln SD 2/10.MELAWAT TEMPAT KAJIAN Kedai Santan Segar No.Taman Seri Duyong.75460 Mela a.2.

MELAWAT TEMPAT KAJIAN .

KEGIATAN EKONOMI TRADISIONAL kedai santan segar perniagaan rosman & anak-anak .

Muhammad "a'i.saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan)rakan sekelas saya terutama Muhammad Asyra$ b. *ddy Sudarsis kerana telah banyak memberi s!k!ngan serta membelanjakan .Mereka telah . Pertama sekali sya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua SM Tel!k Mas Tn. Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat illahi dengan limpah kurnia dan innayahnya berjaya saya menyiapkan kerja kursus sejarah yang merupakan pencetus utama saya untuk mendapat A dalam subjek sejarah bagi peperiksaan PMR .Terima kasih saya ucapkan. "j #us!$$ bin %thman kerana telah banyak memberi saya d!r!ngan untuk melakukan kerja kursus ini . Selain itu . M!rni. saya ingin menngucapkan terima kasih kepada ibu dan bapa saya . Akhir.Tanpa bantuan pihak – pihak yang terbabit tidak mungkin saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan sungguh sempurna sekali .PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang . Tidak dilupakan juga kepada &uru Sejarah saya iaitu Puan "jh A'i'ah bt (brahim kerana telah banyak menyumbangkan idea)idea yang bernas bagi membantu saya melaksanakan kerja kursus ini dengan mudah dan lengkap .b. iaitu *n M!hd Mar'uki +in #us!$$ dan Puan A$rida bt.ang ringgit bagi membantu saya melaksanakan kerja kursus ini . A'lan dan Muhammad "a$i' bin Sulaiman yang telah membantu saya untuk menjayakan kerja kursus sejarah ini.

saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada pihak)pihak yang terbabit . e"entingan."er em&angan dan "eran'angan orang #um&er iaitu (n )o#e dalam "e er$aannya #e&agai "engu#a%a "erniagaan #antan. OBJEKTIF KAJIAN *erda!at bebera!a ob%ekti+ dan tu%uan ka%ian ini di%alankan.Antara ob%ekti+ ka%ian yang di!erolehi ialah: !Mengenal "a#ti #e$ara%. .Terima kasih saya ucapkan .menyemak kesilapan ejaan dan memperbaiki serba sedikit kesalahan yang telah saya buat. Sekali lagi . !Mem&eri "engalaman dan menga"li a#i an ema%iran dalam a#a# "em&uatan ela"a e"ada #antan mengguna an alat yang tertentu. !Meneliti aeda% dan 'ara "em&ung u#an #antan e dalam "la#ti .

untuk menda!atkan maklumat yang lebih lan%ut tentang ka%ian ini.4iki!edia.ln S/ #0"$.KAEDAH KAJIAN 1..12.-' # .org04iki0Santan yang dika%i malah turut memuat turun bahan yang terda!at sebagai ru%ukan.-*/ Melalui kaedah temu ramah.3$ Melaka.*aman Seri /uyong.Banyak maklumat berguna da!at di!erolehi berdasarkan !emerhatian saya di sini. T+M.saya telah menemu bual Rose Anida Ayu binti Saino. 2.K*+D*.) tahun.Kaeda% la0atan dan "emer%atian Saya telah mela4at edai Santan Segar 5Rosman 6 Anak&anak7 untuk mengka%i se%arah institusi berkenaan. 1.Muat turun internet Saya turut menggunakan kemudahan i8t yang terda!at dalam negara kita dengan melayari laman sesa4ang htt!:00ms. ..

. Antaranya ialah %enis makanan yang di%ual di kantin dan di luar ka4asan sekolah. .Hasil Ka ian 1. Malah ketika saya men%alankan u%ian saringan kesihatan di sebuah hos!ital s4asta.alau bagaimana!un.9su ini men%adi semakin hangat setelah terda!at ura&ura ementerian Pendidikan Malaysia untuk tidak membenarkan !en%ualan nasi lemak di kantin sekolah. Rasional !engharaman ini bukan kerana nasinya teta!i kerana !enggunaan SA-*A. saya %uga dinasihatkan su!aya mengurangkan !engambilan santan. analisis sainti+ik menda!ati kolestrol dalam santan kela!a adalah tersangat rendah berbanding lemak dari sumber lain. Beliau menyatakan nasi lemak melemahkan !emikiran anaknya. %ika ada murid tertidur dalam kelas 8ikgu terus menunding nasi lemak sebagai !enyebabnya. Masih terngiang&ngiang di telinga saya bagaimana seorang ibu memberikan !enda!atnya semasa 4a4an8ara berita *<). terutamanya hai4an.:(APA dalam !enyediaan nasi lemak. Saya merasakan begitu bersalah %ika membiarkan masyarakat terus menerus menghukum dan mengene!ikan khazanah alam yang dianugerahkan Allah S. Sayangnya !erkara ini berlaku %uga di kalangan !ro+esional termasuk !akar !ermakanan Malaysia. .uga di zaman !ersekolahan saya dahulu. saya ter!anggil untuk memberi !andangan dan membetulkan M9*'S terhada! santan kela!a. Santan kela!a dikatakan mengandungi kolestrol yang tinggi.*. Berbagai !andangan diberikan berkaitan obesiti dan akhirnya isu memakan -AS9 (:MA ditunding sebagai salah satu !un8anya. Sebagai seorang !ro+esional yang terlibat dalam !enyelidikan kela!a. Berma8am !un8a dibin8angkan dan diketengahkan !elbagai !ihak.Maklumat Asas 2Nama/Jeni# egiatan e onomi3 S*NT*N S+4*) 2Se$ara%/*#al u#ul egiatan e onomi3 Baru&baru ini berita mengenai obesiti di kalangan murid sekolah telah menarik !erhatian ramai. Sehingga kini mitos santan kela!a masih berterusan. andungan kolestrolnya adalah terendah berbanding minyak sayuran lain dan lemak hai4an. Begitu %uga kandungan kolestrol dalam minyak kela!a.

minyak soya dan minyak bunga matahari mengandungi asid lemak !erlu. Minyak %agung. ?3@. #$$)@.. ASA men8egah !engambilan minyak tro!ika yang mengandungi asid lemak te!u yang tinggi. em!en anti&minyak tro!ika dan Program Piramid Makanan ?Food Pyramid Program@ telah dilan8arkan dalam tahun "==# se8ara besar&besaran oleh . Selain itu. minyak soya. bagaimana santan sebegitu di8emuh sebagai !un8a ke!ada masalah obesiti dan !enyakit %antung. . ehadiran sebatian akti+ ini dalam kadar yang berlebihan akan menyebabkan keradangan dan !enyakit alahan ?allergi8@. Minyak kela!a mengandungi lebih kurang =#> asid lemak te!u. Se8ara !eribadi. ini !enda!at yang mengaitkan !enyakit %antung dengan asid lemak te!u di!ertikai ramai saintis. saya belum men%um!ai sebarang kertas ker%a santi+ik berkaitan !erkara ini. *ubuh manusia akan menukar asid linolenik ke!ada asid arakidonik ?E#$:. *ubuh manusia tidak da!at mensintesis asid lemak !erlu dan hanya di!eroleh dari diet !emakanan. Rakyat AS mengambil omega&3 ?minyak %agung.abatan Pertanian Amerika Syarikat ?Anited States /e!artment o+ Agri8ulture. !enduduk AS telah mengubah 8ara !ermakanan di mana !engambilan minyak soya dan minyak %agung digunakan se!enuhnya dalam diet mereka. Pada suatu ketika dulu !engambilan minyak yang kaya dengan asid lemak te!u telah men%adi isu besar di Amerika Syarikat ?AS@ dan ditentang se8ara besar& besaran. and -utrition :Camination SurDey "===&#$$$@. AS/A@ dan Persatuan Penanam a8ang Soya ?Ameri8an Soybean Asso8iation. Santan kela!a mem!unyai kandungan lemak te!u yang tinggi dan boleh di!roses untuk menghasilkan minyak kela!a.ika demikian. Program ini ternyata memba4a banyak masalah ke!ada kesihatan !enduduk AS. ASA@. minyak bunga matahari@ #$ kali ganda lebih tinggi berbanding asid omega&) ?minyak ikan@. *ernyata Program Piramid Pemakanan ini memba4a musibah ke!ada !enduduk AS. . Asid arakidonik akan bergabung dengan +os!holi!id yang terda!at !ada la!isan ?membrane@ !lasma sel&sel badan. omega&3 iaitu asid linoleik ?E"F:#. eadaan ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan yang melam!au dalam !engambilan asid omega&?) dan omega&? 3. #$$. darah tinggi dan !enyakit %antung %uga menun%ukkan !eningkatan yang mendadak di AS. Akibat dari kem!en tersebut. dan Fortune7s '8tober #). a%ian terkini menun%ukkan !enyakit %antung bukanlah disebabkan !engambilan asid lemak te!u teta!i disebabkan !engambilan asid lemak !erlu ?essential +atty a8ids@ yang berlebihan ?*ime7s Mar8h ". emungkinan kandungan asid lemak te!u yang tinggi inilah !enyebab ke!ada 4u%udnya mitos tentang minyak kela!a.> dari !enduduk AS menghada!i masalah kegemukan ?-ational Bealth ) 0 .Persoalan kini ialah sama ada telah di%alankan ka%ian sainti+ik mengenai kesan !engambilan santan dalam makanan harian ke atas !engguna. Bila di!erlukan asid ini akan di!isahkan dari!ada la!isan !lasma sel badan dan akan membentuk sebatian akti+ ei8osanoids ?!rostaglandins@ yang mem!unyai !elbagai +ungsi. yang tinggi. ?3@. Asid lemak te!u !ada masa itu di!er8ayai !enyebab ke!ada masalah !enyakit %antung dan kegemukan. dida!ati 3. !enyakit ken8ing manis. Sele!as #$ tahun !rogram ini berlangsung.

*enaga yang terhasil dari asid lemak berantai sederhana ialah 1 k8al0gm berbanding . Selain dari itu. alam. minyak kela!a yang digunakan dalam ka%ian ini telah dihidrogenasikan. Asid trans bukanlah asid yang boleh dida!ati se8ara semula %adi. Mar%erin dan lelemak yang di!erbuat dari minyak soya dan minyak %agung !erlu melalui !roses !enghidrogenan. !iza.alau bagaimana!un..uga bagi men%aga kesihatan rakyat. Setia! asid lemak te!u ini mem!unyai !eranan masing&masing dan kita memerlukan kesemuanya. sudah sam!ai masanya rakyat Malaysia diberi maklumat te!at su!aya da!at membuat ke!utusan yang bi%ak berkaitan !emilihan makanan harian mereka. .:$&E 3:$@. . Pada . %agung dan bunga matahari !e!e%al atau lemak !ada suhu bilik. Asid lemak te!u boleh dibahagi ke!ada tiga !eringkat iaitu. Proses !enghidrogenan ialah tindakbalas kimia yang dilakukan untuk men%adikan minyak ka8ang soya. sudah sam!ai masanya me4a%ibkan !elabelan !eratusan asid trans dalam !roduk makanan. minyak kela!a yang diguna dalam u%ian ini di8emari asid trans.e!un. Sudah sam!ai masanya rakyat Malaysia menyedari beta!a !entingnya khazanah alam yang dikurniakan ke!ada kita. aiskrim. Pengambilan santan membekalkan tenaga segera kerana santan mengandungi 32> asid lemak te!u rantai sederhana.Prostaglandins yang dihasilkan se8ara berlebihan menyebabkan keradangan seterusnya !enyakit kronik ke!ada rakyat AS. *erda!at bebera!a ka%ian di AS mengenai kesan !engambilan minyak kela!a terhada! tikus. F/A telah me4a%ibkan !engusaha makanan melabelkan !eratusan asid trans yang terda!at dalam makanan yang dihasilkan. *eknologi yang 8anggih telah banyak membantu kita membongkar rahsia . 0 . /engan kata lain. Gas hidrogen ditambah semasa !roses ini untuk menukarkan minyak ke!ada lelemak. /engan bukti sainti+ik di atas.anuari #$$3.:$ H@. sederhana ?E F:$&E "#:$@ dan !an%ang ?E ". 8oklat dan sebagainya. (elemak ini digunakan se8ara berleluasa di AS dalam !embuatan biskut. asid trans %uga dida!ati menyumbang ke!ada masalah !enyakit %antung dan kegemukan. Penemuan ini men8etuskan industri !engetinan santan kela!a yang terda!at di ke!ulauan Bainan untuk dieks!ort ke Ehina sebagai !roduk minuman !embekal tenaga segera. Masalah obesiti di kalangan kanak&kanak sekolah !erlu dilhat dari sudut yang lebih menyeluruh dan tidak saha%a dari sudut !emakanan. Basil ka%ian ini menun%ukan kandungan kolestrol dan (/( ?lo4 density li!o!rotein@ dalam darah tikus meningkat. k8al0gm dari glukosa. ME*@. a%ian menda!ati asid lemak berantai sederhana dimetabolitkan badan se8e!at glukosa teta!i ia mam!u membekalkan tenaga yang lebih tinggi. Banyak ka%ian klinikal berkaitan bahan ini di%alankan di negara ma%u termasuk :ro!ah dan . kek. Proses ini bertu%uan mem!elbagaikan kegunaan minyak tersebut dalam industri makanan terutama dalam industri !embuatan ma%erin dan lelemak. e!utusan u%ian ini tidak seharusnya diterima sebagai tindakbalas sebenar tikus terhada! !engambilan minyak kela!a. asid lemak te!u berantai karbon !endek ?E . Minyak kela!a meru!akan sumber trigliserida berantai sederhana ?Medium Ehain *rigliseride. Food and /rug Administration ?F/A@ AS akhirnya menyedari masalah yang timbul akibat dari !enggunaan asid trans ini. Asid ini terbentuk semasa !roses !enghidrogenan ?hydrogenation !ro8ess@.

. Setia! hari !erniagaan beliau menda!at untung ham!ir men8e8ah RM"$$$. Penulisan khususmengenai !erkara ini akan dihasilkan dalam masa terdekat. Meminum santan sama se!erti meminum minyak kela!a dara.*ahun tersebut meru!akan tahun !aling bermakna bagi Pn Rose kerana anaknya iaitu Ba+iz menghada!i APSR. edai ini telah dibuka !ada tahun #$"$.Beliau amat bersyukur ke!ada Allah.Se%ak kebelakangan ini !ula terda!at banyak !engusaha kela!a menda!atkan santan untuk di%adikan minyak kela!a dara.* ke!ada hamba-ya mem!unyai !eranan tersendiri.!erniagan beliau kini di sebuah kedai te!i atau dikenali sebgai 58orner lot7. yang diminta ialah su!aya kita sebagai hamba-ya bersederhana dalam a!a %uga !erkara.kekurangan buah kela!a dan sebgainya. hasiat mengenai minyak kela!a dara banyak tersebar. Setia! khazanah alam anugerah Allah S.Basilnya. Se$ara% edai #antan #egar.Setia! hari Pn Rose berdoa ke!ada *uhan agar !erniagan beliau berkembang ma%u hingga ke luar negeri.Pn Rose menghada!i ringtangan tersebut dengan tenang dan sabar. /ua sudu besar minyak kela!a dara ?)$ ml@ menyamai setengah bi%i kela!a. Minyak kela!a dara mengandungi !elbagai khasiat kerana ia boleh dikategorikan sebagai makanan ber+ungsi. terutama dalam internet.Pelbagai rintang yang dilalui olehnya se!erti banyak !ersaingan. Sudah sam!ai masanya !erse!si terhada! santan di!erbetulkan dan diletakkan !ada !es!ekti+ sebenar.

12.(..*aman Seri /uyong.S/ #0"$.3$ Melaka.2/o a#i/tem"at a$ian *em!at ka%ian di -o #. )o#e *nida *yu &inti Saino . 2(i%a yang mengu#a%a an/indi5idu/ elom"o ma#yara at (n.

Latar Belakang.2. Rose men%alankan !erniagaan santan ini adalah untuk menyara hidu! keluarga. 2(ro#e#/6ara "erla #anaan . 2Tu$uan di$alan an3 *u%uan Pn.

Abang Ba+iz?Firdaus@ sedang memarut kela!a sebelum di!erah. Ba+iz sedang membuang kotoran yang ada di dalam kela!a tersebut. . Ba+iz sedang membersihkan mesin !erah santan.

2(eralatan/ aeda% yang diguna an Me#in (arut ela"a Me#in "era% #antan .

(rodu yang di%a#il an3 Santan #egar #ia" di"e di dalam "la#ti mengi ut i#i"adu yang tertentu. .

men%ual santan %uga da!at mengeratkan hubungan sesama masyarakat sekeliling .hanya dengan satu tu%uan iaitu hanya untuk membeli santan beliau.3.'leh hal yang demikian. Sebagai 8ontoh . ada !elanggan yang datang dari daerah lain. Rose telah membuka kedai santan ini menerusi tradisi keluarga dahulu.Sumbangan/pengaruh kepada keluarga atau masyarakat • • • • Menyatakan hubungan kemasyarakatan Menyatakan baha4a !en%ualan santan meru!akan sumber !enda!atan atau tidak Men%elaskan sama ada santan yang di %ual memenuhi !ermintaan !elanggan atau!un tidak. Menurut beliau lagi . (eneru#an tradi#i eluarga Pn. Sumbangan !e"a#a !eluarga Menurut Pn Rose men%ual santan meru!akan sumber !enda!atan utama keluarga beliau. Rose telah memilih kedai di tem!at yang strategik iaitu di hu%ung te!i %alan.Dulunya. Memenu$i "ermin%aan Pn R!se menjalankan perniagaan santan untuk memenuhi permintaan sekeliling taman. . Hubungan !a&asan se%em"a% Pn.!erkara ini se8ara tidak langsung da!at mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat. Beliau mengatakan baha4a men%ual santan telah membuatkan hidu! beliau men%adi lebih senang. Mengenal !asti sama ada !en%ualan santan di gerai 5Santan Segar7 membuka !eker%aan ke!ada masyarakat sekeliling atau!un tidak.beliau membuat perniagaan santan secara kecil)kecilan di rumah beliau.

Santan Segar/ /alam industri !en%ualan sudah !asti banyak 8abaran yang dihada!i oleh !ara usaha4an. mahal. Menurut beliau lagi. ebanyakan !enduduk sekeliling . kerana ker%a ini da!at mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat . malahan ada segelintir !enduduk yang memberi 8adangan agar Pn Rose membuka kedai santan yang lebih besar .Santan Segar/.santan %ualan beliau !ernah dituduh sebagai santan busuk dan ada !elanggan yang mengatakan santan yang beliau %ual .4.Santan Segar/ Menyatakan saranan dan harapan pengusaha gerai .Beliau %uga berhara! agar anak I anak muda !ada zaman sekarang boleh melakukan ker%a men%ual lemang. menyukai lemang %ualan beliau. Menyatakan galakan yang dikemukakan !leh penduduk sekitar terhadap industri santan yang dijalankan !leh pengusaha gerai . beliau berhara! !elanggan yang datang ke gerai Santan Segar semakin bertambah dan tidak !utus I !utus membeli lemang beliau . Rose mengusahakan %ualan lemang dengan lebih besar lag bukan saha%a membuka gerai %ualan lemang se8ara ke8il I ke8ilan di*aman Seri /uyong . Mereka mengalakkan Pn. Bara!an beliau adalah .antara 8abaran yang beliau hada!i ialah. Menjelaskan reaksi penduduk terhadap jualan santan yang dijalankan.Prospek • • • • Mengenal pasti cabaran yang dihadapi !leh pengusaha gerai . .

Sekian saha%a dari!ada saya.kita sememangnya !erlu mengenal dan mengenang 4arisan turun temurun kita.saya da!at mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama Pn Rose dan keluarga. /ari matra yang berbeza. *erima kasih .membungkus santan dan sebagainya.dengan kesihatan tubuh badan yang dikurniakan da!atlah saya melakukan ka%ian ini dengan %ayanya.ikalau kita sebagai anak muda tidak memainkan !eranan untuk menyambung 4arisan turun temurun kita.yang mana sebelum ini kami tidak begitu ra!at. Saya berasa begitu bersyukur kerana da!at menyia!kan ker%a kursus se%arah ini dengan %ayanya .maka hilanglah budaya mahu!un 4arisan yang di4arisi dari!ada nenek moyang kita. saya %uga da!at mem!ela%ari memarut kela!a.Se!an%ang !roses ka%ian berlangsung terda!at %uga bebera!a halangan yang ber%aya saya tem!uh dengan dengan ketabahan hati.Sebagai anak bangsa.Selain itu.Selain itu saya %uga da!at mem!ela%ari akan sesuatu yang berman+aat iaitu 8ara&8ara membuat santan.. /alam !roses !embela%aran yang !aling !enting ialah kesabaran kerana dengan kesabaranlah ke%ayaan da!at ditem!uhi.Rumusan Alhamdulillah .Sele!as melakukan ka%ian ini hubungan kami semakin ra!at dan tidak ubah se!erti sebuah keluarga . .

&mitos&mengenai&santan&kela!a& mardi.ln S/ #0"$.google.my0ma!s?hlJms6tabJ4l htt!:00!mr.12.8om.Muslimin Fadzil.3F$.u u3 Su88ess Se%arah PMR.2"1F.#2$.goD.org04iki0Santan htt!s:00ma!s.3$ Melaka.AR Sdn.-o #. Bhd. 8nternet3 htt!:00ms.'KF'R/ FA.4iki!edia.!enerangan.!h!0sosial0""2"..R'J'KAN 7rang #um&er3 Rose Anida Ayu binti Saino. .*aman Seri /uyong.html .my0indeC.

elaslah.baha4a mengenal kegiatan ekonomi tradisional amat !enting dalam masyarakat. Eontohnya. ita %uga haruslah bersika! bertoleransi antara satu sama lain su!aya melahirkan masyarakat yang harmoni.ramai golongan muda kini mengenal dan mengetahui se8ara lan%ut tentang !embuatan keris.9m!aknya.%ika seseorang itu masih mengamalkan ekonomi yang berlandaskan tradisional.kita haruslah &ertola an#ur dan &ertoleran#i antara #atu #ama lain.Bak kata !e!atah L%auhari mana yang mengenal manikam7.kita mestilah berbangga sebagai rakyat Malaysia dengan meng%argai dan mengamal an tradi#i dan &udaya &ang#a.kita mestilah &er#i9at amana% dan $u$ur dalam sesuatu !eker%aan .menga!akah kegiatan ekonomi !enting dalam mem!erkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia? Pertama.kegiatan ekonomi yang berasaskan tradisional mam!u melahirkan indiDidu yang &ertanggung$a0a& e"ada &ang#a dan negara.ia da!at menun%ukkan rasa bertanggung%a4ab ke!ada bangsa dan negara.ELEMEN ( egiatan ekonomi tradisional kini semakin !udar di kalangan masyarakat. Seterusnya. egiatan ekonomi tradisional bermaksud aktiDiti yang di%alankan !ada zaman dahulu kala dan masih di%alankan !ada zaman !ada masa kini.sebuah masyarakat ma%muk haruslah mengamalkan sika! bertolak ansur dengan orang lain. /i sam!ing itu.. Selan%utnya.Buktinya.Persoalannya.Eontohnya.amalan !embuatan keris masih lagi tidak luntur dalam masyarakat kam!ung kini.

yang di%alankan.9m!aknya.ia akan da!at membantu negara kita akan terus ke hada!an untuk men8a!ai negara yang ma%u.Eontohnya. .seseorang !erlu bersi+at amanah dan %u%ur dalam diri masing&masing su!aya da!at menghasilkan !eker%aan yang berkualiti. Akhir sekali.kita mestilah &erganding &a%u mem&angun an negara yang ma$u ke arah era !emodenan masa hada!an.