Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

PSIKOSOSIAL SUKAN (Psychosocial in Sports) PJM3117 2 (2+0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama Tahun Empat 1. Menghuraikan teori pembelajaran dan konsep psikologi dan perkembangan tingkahlaku individu di dalam sukan 2. Memahami teori sosiologi dan peranan individu di dalam proses sosiolisasi dalam masyarakt melalui medium sukan 3. Menjelaskan kepentingan pengetahuan tentang psikologi dan sosiologi sukan terhadap perkembangan individu dan masyarakat 4. Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan pelbagai pendekatan psikologi 5. Menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai 6. Menguasai dan mengamalkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi apabila berurusan dengan individu dan masyarakat; Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti, motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas, peneguhan, burnout dan lebihan latihan dalam sukan. Di dalam disiplin sosiologi sukan, ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan, teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanak-kanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan dan media. This course includes sports psychology and sports sociology. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise, sports personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports, child psychology development via sports, goal, feedback, reinforcement, burnout and overtraining in sports. In sports sociology the course stress on the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports history, socialization in sports, sports and children, deviation and aggression in sports, sports and economy, sports and media.

Sinopsis

Tajuk 1 Teori

Kandungan

Jam 2

Pengenalan kepada psikologi sukan dan senaman 2 definisi psikologi sukan dan senaman peranan ahli psikologi sukan dan senaman sejarah psikologi sukan dan senaman psikologi sukan dan sains sukan etika psikologis sukan dan senaman 2

Personaliti dan sukan definisi dan pelbagai pendekatan personaliti mengukur personaliti kajian personaliti di dalam sukan dan senaman hubungan personaliti dengan tingkahlaku dalam sukan dan senaman strategi kognitif dan kejayaan atlet dalam sukan

Motivasi dan sukan definisi dan komponen motivasi tiga model motivasi lima panduan untuk membina motivasi kepentingan motivasi pencapaian dan kegigihan bertanding teori motivasi pencapaian pembentukan motivasi pencapaian dan kegigihan bertanding penggunaan motivasi pencapaian dan kegigihan bertanding dalam latihan

Kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan definisi kebangkitan, tekanan dan kebimbangan sumber kebimbangan dan tekanan bagaimana kebangkitan dan kebimbangan mempengaruhi prestasi bagaimana mengatasi masalah kebangkitan, tekanan dan kebimbangan

Perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan penglibatan dan penarikan diri kanak-kanak

dalam sukan peranan rakan dalam sukan kanak-kanak kesan tekanan dan burnout dalam sukan kanak-kanak pendekatan latihan berkesan ke atas atlet kanak-kanak peranan ibubapa dalam sukan kanak-kanak 2

Penetapan matlamat definisi dan jenis matlamat teori penetapan matlamat dan kajian berkaitan prinsip-prinsip penetapan matlamat tujuh langkah penetapan matlamat yang berkesan matlamat berpasukan merekabentuk sistem penetapan matlamat masalah penetapan matlamat

Maklumbalas, peneguhan dan motivasi intrinsik pengaruh maklumbalas positif dan negatif ke atas tingkahlaku hukuman dan perubahan tingkahlaku dalam sukan jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik hubungan antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik meningkatkan motivasi intrinsik

Penetapan matlamat definisi dan jenis matlamat teori penetapan matlamat dan kajian berkaitan prinsip-prinsip penetapan matlamat tujuh langkah penetapan matlamat yang berkesan matlamat berpasukan merekabentuk sistem penetapan matlamat masalah penetapan matlamat

Maklumbalas, peneguhan dan motivasi intrinsik pengaruh maklumbalas positif dan negatif ke atas tingkahlaku hukuman dan perubahan tingkahlaku dalam sukan jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik

10

hubungan antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik meningkatkan motivasi intrinsik 1

Burnout dan lebihan latihan definisi lebihan latihan, jemu dan burnout model burnout penyebab lebihan latihan dan burnout simptom lebihan latihan dan burnout rawatan dan pencegahan burnout

11

Sosiologi sukan definisi sosiologi sukan sukan dan masyarakat hubungan sukan dengan struktur masyarakat sukan dan main

12

Teori sosial dalam sukan enam teori utama mengkaji sukan dalam masyarakat kekuatan dan kelemahan teori sosial dalam sukan aplikasi teori dalam sukan dan masyarakat

13

Sejarah sukan dan proses sosiolisasi sukan berubah mengikut masa dan tempat sejarah sukan di Malaysia pengertian proses sosiolisasi sosiolisasi di dalam sukan sosiolisasi melalui sukan berhenti atau mengubah haluan dalam sukan

14

Sukan dan kanak-kanak permulaaan sukan kanak-kanak terancang arah aliran sukan kanak-kanak kini penglibatan ibubapa dan orang dewasa dalam sukan kanakkanak persoalan penglibatan kanak-kanak dalam sukan terancang cadangan perubahan sukan kanak-kanak

15

Deviasi dalam sukan definisi deviasi sukan etika dan deviasi sukan kajian mengenai deviasi atlet dalam sukan penggunaan bahan terlarang dalam sukan adakah tingkahlaku deviasi di luar kawalan kini

16

Keganasan dalam sukan definisi keganasan dalam sukan jenis keganasan dalam sukan keganasan semasa pertandingan keganasan selepas pertandingan keganasan penonton keganasan, gender, kelas sosial dan bangsa cara mengawal keganasan dalam sukan

17

Sukan dan ekonomi kelas sosial dan hubungan dalam masyarakat kelas sosial dan corak penglibatan dalam sukan ekonomi dan peluang kerjaya dalam sukan penglilbatan dalam sukan dan peluang pekerjaan adakah wang dan kuasa elemen penting dalam sukan kini

18

Sukan dan media jenis dan peranan media hubungan media dan sukan sukan dan kepentingan media sukan dan profesion media JUMLAH

30

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

Rujukan Asas

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Coakley, J. (2004). Sports in society: Issues and controversies (8th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Rujukan Tambahan

Andersen, M.B. (2005). Sport psychology in practice. Champaign, IL: Human Kinetics. Cox, R.H. (2002). Sport psychology: Concepts and applications (5th ed.). Boston: McGraw Hill. Jowett, S., & Lavallee, D. (2007). Social psychology in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Taylor, J., & Wilson, G.S. (2005). Applying sport psychology: Four perspectives. Champaign, IL: Human Kinetics. Weinberg, R.S., & Gould, D. (2003). Foundations of sport and exercise psychology (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Woods, R.B. (2007). Social issues in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Yiannakis, A., & Melnick, M.J. (2001). Contemporary issues in sociology of sport. Champaign, IL: Human Kinetics.