Anda di halaman 1dari 42

@

ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ ﺓﻭﻼﺗ ﻦﻫﻮﺳﺍ

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@@Z@oÏa…@†í‰ìß @ @Q@‰a @LŠ’Ûa@ñ‰ì@Þìni@åË…@pìjrß@NQ @@.ﺪﻠﺒﻟﺍ ﻥﺍﺩ ﺲﻤﺸﻟﺍ ،ﻞﻴﻠﻟﺍ Lﻰﺤﻀﻟﺍ ñ‰ì@†Ï‰…@Þìni@åË…@òía@åmŠ×@„bj¾@NR æa…@à’Ûa@LÝîÜÛa@Lﻰﺤﻀﻟﺍ@LŠ’Ûa @@@N†ÜjÛa@@ ñ‰ì@†Ï‰…@Þìni@åË…@@òía@„bj¾@NS æa…@à’Ûa @LÝîÜÛa@Lﻰﺤﻀﻟﺍ@LŠ’Ûa @@N†ÜjÛa@@ @Ùîn×@l…aŠi@æa…@ﺀﻮﺿﻭﺮﺑ@bînä@@NT @@Nﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ@„bj¾ @@Nðbj@å×a‰@ìnäj¾@âbbuŠØi@NU

@@@ðõìÛýß@ñ‰ì@æõbbi@ŠË…ŠÐ¾ NQ @@Þaìíú@ìí…ëõa@ëbma@ë‰ì™@æõbbi@@ @RåËìmìÏ@„bj¾@æa…@RòàÜ×@pìjrß@@NR @@O@†×@å×ë†äÏŠi@ñ‰ì@†Ï‰…@òía@@ @@ @@ åÛìÐßì× @ L Ü×@a‰b‚@bmŠ @@Në†íûí†äía@æa…@@ @òía@RåËìmìÏ@ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ@æa…@óÔÜm@@NS @ @Nñ‰ì@†Ï‰… @@æa…@RòàÜ×@„bj¾@ïiìm@éîmü@@NT @@ë‰ì™@åÌîjàîi@åË…@òía@RåËìmìÏ @@NkîÔã@ëbma @åçë‰ìÜ×@a‰b‚@Rñ‰ì@„bj¾@NU @@NÞìni@åË…

.ﺪﻳﻮﲡﺮﺑ a‰b‚ ﺓﺭﻮﺳ „bj¾ .١ a‰b‚ ﺓﺭﻮﺳ „bj¾ ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٢ .ﺪﻳﻮﲡﺮﺑ @æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@å׉aìÜÌß .٣ @tbbj¾@bmŠ@åíìäm@æa…@òä×b N†í죊i@åË…

@@

٢ ﺱﺭﺍ ،ﺡﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺪﻳﻮﲡﺮﺑ åË… „bj¾.١ .ﺪﻠﺒﻟﺍ ﻥﺍﺩ ﺲﻤﺸﻟﺍ ،ﻞﻴﻠﻟﺍ ،ﻰﺤﻀﻟﺍ .ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ „bj¾

ﲔﺟﺍﺭ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٢ @@

@@

@@æõbbi@@@@Q~Q @@Q~Q~T @pìØíaŠi@ñ‰ì@„bj¾ @@Z|î–Ï@æa…@Þìni@åË… Š’Ûa ñ‰ì@NÚ ﻰﺤﻀﻟﺍ@ñ‰ì@@N@Þ @ÝîÜÛa ñ‰ì@@N@â à’Ûa@ñ‰ì@@N@æ †ÜjÛa@ñ‰ì@@Në @@ @@ @@

@@ @@@ðõìÛýß@Šm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾ NQ

NICT

@ NŠm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü NR NB@ÝîmŠm@B@a‰b‚@ñ‰ì@„bjß NS

@@@S@‰a @LÝîÜÛa Lﻰﺤﻀﻟﺍ@LŠ’Ûa@ñ‰ì@@„bj¾@@NQ @@N|î–Ï@æa…@Þìni@åË…@†ÜjÛa@æa…@à’Ûa @ÕíõbiŠÐ¾@ðbj@å×a‰@ìnäj¾@âbbuŠØi@NR @@Næõbbi

1

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@@NÝîmŠm@a‰b‚@ñ‰ì@„bj¾@ïiìm@éîmü NT @@NÜ×@a…@ñëým@åÌí†ämŠÏ NU

@a…@pìjŠm@Rñ‰ì@æõbbi@åØÜàÈÌß@NS

@@Nåí‰bè@åÏë†îè×

ﻕﺪﻨﻫ Íí ﺓﺭﻮﺳ æõbbi ŠË†äß .١ .ICT ðõìÛýß ﻆﻔﺣﺩ

@a‰b‚@òèÏb’ß@æa…@óÔÜm NR @ë†íûí†äía@æa…@åÛìÐßì×@LÜ× @ @NŠíë†m@æõbbi@åË…

†Ï‰…

٢ﺔﻳﺍ ÅÐzÌß ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٣

ë‰ì™ åÌîjàîi åË… ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ

.ﺐﻴﻘﻧ ﻭﺎﺗﺍ : a‰b åË… ﻦﻈﻔﺣ ﻊﻴﻤﺴﺗ .٤ .ë‰ì™ ﻦﻈﻔﺣ Îìjàrß M Nﻦﻈﻔﺣ@Îìjàrß@æa…@ÍÛìÌß@@ M

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

١ ﺱﺭﺍ .ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ †Ï‰… ﺔﻳﺍ ﻦﺗﺮﻛ ÅÐzÌß .١ .ﻝﻮﺘﺑ åË… ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ÅÐzÌß .٢ ÅÐzÌß Ùîn× êìšËì-êìšËìŠi@.٣ .ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ

ﻦﻈﻔﺣ ١,٢ :ﺕﻮﻜﻳﺍﺮﺑ ﺓﺭﻮﺳ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ .ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ .ﻖﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ .

ﻕﺪﻨﻫ Íí@ñ‰ì@æõbbi@ŠË†äß .١ .ICT ðõìÛýß ﻆﻔﺣﺩ ،ﺲﻠﻛ a‰b‚ ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ ﻥﺍﺩ ﻲﻘﻠﺗ .٢ .ë†íûí†äía ﻥﺍﺩ åÛìÐßì× ﺓﺭﻮﺳ †Ï‰… ﺔﻳﺍ ÅÐzÌß ﰊﻮﺗ ﰐﻻ .٣ ﻭﺎﺗﺍ ë‰ì™@åÌîjàîi@åË… ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ .ﺐﻴﻘﻧ : a‰b åË… ﻦﻈﻔﺣ ﻊﻴﻤﺴﺗ .٤ ë‰ì™ ﻦﻈﻔﺣ Îìjàrß - ﻦﻈﻔﺣ Îìjàrß@æa…@ÍÛìÌß -

٢ .ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ †Ï‰… ﺔﻳﺍ ﻦﺗﺮﻛ ÅÐzÌß.١ .ﻝﻮﺘﺑ åË… ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ÅÐzÌß .٢ åË… ﺭﺪﻘﻟﺍ ﻥﺍﺩ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ÅÐzÌß.٣ .ﻝﻮﺘﺑ ﻪﻠﺗ Íí ٢ﺓﺭﻮﺳ æõbbjàÏ åØÜàÈÌß.٤ .ﻦﻳﺭﺎﻫ ﻦﻠﻤﻋ ðb™bj ðŠuýÏ… ðŠuýо ﺭﻮﺟﻮﺟ ﻥﺍﺩ ﺹﻼﺧﺍ.٥ .ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ

ﺱﺭﺍ @ @

2

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﻕﺪﻨﻫ Íí@ñ‰ì@æõbbi@ŠË†äß .١ .ICT ðõìÛýß ﻆﻔﺣﺩ ،ﺲﻠﻛ a‰b‚ ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ ﻥﺍﺩ ﻰﻘﻠﺗ .٢ .ë†íûí†äía ﻥﺍﺩ åÛìÐßì× @ñ‰ì@†Ï‰… @Ròía@ÅÐzÌß@ïiìm@éîmü@@NS @NkîÔã@ëbma@ë‰ì™@åÌîjàîi@åË…@‰†ÔÛa ﻥﺍﺩ ﺮﻳﻭﺪﺗ a‰b‚@æõbbi å׊˅ŠÐ¾ .٤ ŠmìÐßì× p…bÏ aŠØ å×bãìšÌß ﻞﻴﺗﺮﺗ ﺮﻳﻭﺪﺗ a‰b‚ ÅÐzÌß ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٥ .ﻞﻴﺗﺮﺗ ﻥﺍﺩ .ﺲﻠﻛ ﱂﺍﺩﺩ ﻦﻈﻔﺣ åÌí†ämŠÏ .٦

٣ ﺱﺭﺍ .ﻖﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ †Ï‰… ﺔﻳﺍ ﻦﺗﺮﻛ ÅÐzÌß .١ .ﻝﻮﺘﺑ åË… ﻖﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ÅÐzÌß .٢ ﻖﻠﻌﻟﺍ ﻥﺍﺩ ﺭﺪﻘﻟﺍ ،ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ÅÐzÌß .٣ .ﺮﻳﻭﺪﺗ a‰b‚ ﺢﻴﺼﻓ åË… ﱂﺍﺩ ﻆﻔﺣﺩ Íí ٢ﺓﺭﻮﺳ åØÜàÈÌß .٤ .ﻦﻳﺭﺎﻬﺳ åÏë†îè× ﻥﺍﺩ ﺓﻼﺻ .ÅÐzÌß ﻦﻬﻴﻟﻮﺒﻛ åË… ﺭﻮﻜﺷﺮﺑ .٥

 
 

:oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

 

ðõìÛýß@ñ‰ì@æõbbi@å׊˅ŠÐ¾ .١

١ ﺱﺭﺍ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺩﻮﺼﻘﻣ å×bmbrß .١ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﻦﻛﺎﻣﺎﻧﺩ ﺐﺒﺳ å×bmbrß .٢ .٣

.ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﺔﻤﻌﻧ ﻱﺭﻮﻜﺸﻨﻣ

ﻦﻤﻬﻔﻛ ﺔﻳﺍ ١,٣ ١,٣,٤

.ICT

٢ﺓﺭﻮﺳ ﻲﻤﻬﳑ a‰b‚ ﺕﻮﻜﻳﺍﺮﺑ : ﻡﻮﻤﻋ

 

ﺓﺭﻮﺳ ³íõb׊i ﺏﺍﻮﺟ Þaõì .٢ : Ínäm ﺭﺪﻘﻟﺍ -

ﺔﻳﺍ åÌÜîi

   

.

ﻦﻜﻧﻭﺭﻮﺗﺩ oз

- ﻦﻜﻧﻭﺭﻮﺗﺩ ﺐﺒﺳ - ﺔﻳﺍ ﻥﺍﺩ ﺔﻤﻠﻛ ﺩﻮﺼﻘﻣ åØËŠäß .٣ ŠubÌß ﻮﺘﻨﺑ ﻦﻫﺎﺑ å×bãìšÌß : buŠ×@ÖŠ™ .٤ .ICT ðõìÛýß ﺔﻤﻠﻛ ﺎﻨﻌﻣ ð‰b‚äß - ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻥﺍﺩ ﺩﻮﺼﻘﻣ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٥ .ﻥﺭﺎﺳ Íjßì ﻞﻴﺻﺎﺣ ﺱﻮﻣﻭﺮﻣ .٦

:ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ (٥ œÌîç ١ ﺔﻳﺍ)

3

@

 

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﺓﺭﻮﺳ ´mŠÌÏ åË… ﺔﻳﺍ ﻦﻜﻧﺩﺎﳑ .١

٢ ﺱﺭﺍ ﺓﺭﻮﺳ †Ï‰…@ ÍînäÏ ٢ﻲﺴﻳﺍ åØía‰bärß .١

ﺭﺪﻘﻟﺍ ω… ÍînäÏ ٢ﻲﺴﻳﺍ åÌ‚äîiŠÏ .٢

ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ æõaìîàîníd× ١,١ ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ ﻝﻭﺰﻧ ١,٢ .ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ †Ï ﺓﺩﺎﺒﻋ ÕqbiŠÐß .٢ ﻥﺍﺀﺮﻘﻟﺍ åËë†ãb× ﻲﺴﻳﺍ ﻲﻤﻬﳑ ﺎﻬﺳﻭﺍﺮﺑ .٣

ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﷲﺍ ﺔﻤﻜﺣ ðõbäÌß åËŠäÏ ŠË†äß .٣ ﺔﻠﻴﻟ tì×üŠi ﻮﺘﻗﻭ ﻦﻛﺎﻴﺴﻫﺮﻣ

ﺭﺪﻘﻟﺍ ﷲﺍ ﺔﻤﻜﺣ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi@.٤ ﺔﻠﻴﻟ tì×üŠi ﻮﺘﻗﻭ ﻦﻛﺎﻴﺴﻫﺮﻣ .ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔﻠﻴﻟ" ﺮﺘﺳìÏ ﺲﻴﻛﻮﻠﻣ åÌí†ämŠÏ .٥ ."ﺭﺪﻘﻟﺍ

 
 

@ @@S@‰a @ @‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@æŠubÌÏ@å×bmbrß@@NQ ﻥﺎﻀﻣﺭ åÛìi@ÍväÐ@ﺀﺎﻋﺩ@åØÜàÈÌß@@NR ﻒﻋﺎﻓ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺐﲢ ﱘﺮﻛ ﻮﻔﻋ ﻚﻧﺇ ﻢﻬﻠﻟ" "ﲎﻋ

 

@@@Ínäm@åÛìÐßì׊i@a‰b‚@åÌ‚äîiŠÏ@PQ @ @@‰†ÔÛa@ñ‰ì@æŠubÌÏ@@@@ @@@@@@@@@buŠ×@ÖŠ™@Ýî•by@åÌnäjàÏ@NR

@@åìßë‰@æa…@åÛìÐßì×@@@@ @ @‰†ÔÛa@ñ‰ì@Œíõì×@@NS @ÍväÐ@ ﺀﺎﻋﺩ ﺦﺴﻧ ﻂﺧ@ îÛìäß@NT @ @@Nﻥﺎﻀﻣﺭ@åÛìi@@ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺐﲢ ﱘﺮﻛ ﻮﻔﻋ ﻚﻧﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ @@@@ ﲎﻋ ﻒﻋﺎﻓ

@@@@@@@@@ÞìÐßìÌß@@HfolioI@ﻮﻴﻟﻮﻓ@NU

 
 

@‰†ÔÛa@ñ‰ì@†Ï‰…@oßìÜÈß@@

@‰†ÔÛa@@ñ‰ì@å×bàîmŠi@bníŠŠi@ïî@NV

4

@

@ @ñ†îÔÇ

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

 
 

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

: ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ

٢,١,٩

 

.

ﺔﻔﺻ ´mŠÌÏ Ínäm ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .١

١ ﺱﺭﺍ :å×bmbrß .١ ﻕﺪﻨﻬﻛﺮﺑ ﷲﺍ"-ﺓﺩﺍﺭﺍ ´mŠÌÏ@@١,١

 

ﺓﺩﺍﺭﺍ ﷲﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻ åËŠäÏ ŠË†äß .٢ ﻪﺼﻴﻗ bníŠ .٣ ﺩﻭﺮﳕ ﺝﺍﺭ ﻪﻴﻟﻭﺍ ﺮﻛﺎﺑﺩ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﱯﻧ´ ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ bníŠ Ínäm ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٤ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ٢ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ ﻥﺍﺩ å׊Ïb¾ .٥ .ﻲﻠﻘﻋ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩõbäÌß@åÌ‚äîiŠÏ .٦ .ﻲﻠﻘﻋ

bÐäm a‰b×ŠÏ ﺍﻮﲰ ﻦﻛﻮﻛﻼﻣ "ﻮﺗﺍﻮﺴﺳ åË… oØíaŠm .ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ .ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ðõbíbŠÐ¾ ﻡﻮﻜﺣ ١,٣ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ ﺩﻮﺼﻘﻣ ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ pìjrß@NR : "ﺪﻳﺮﻳ ﺎﳌ ﻝﺎﻌﻓ" ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﺎﻬﻣ " : ﺙﺩﻮﺼﻘﻣ ١٦ : ﺝﻭﱪﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ "ﻲﻗﺪﻨﻬﻛﺩ Íí@Òa ﺱﺍﻮﻛ ﻲﻠﻘﻋ ﻞﻴﻟﺩ å×bmbrß .٣ ﻮﻛﻻﺮﺑ ﻦﻛﺍ ﻕﺪﻴﺗ a‰b×ŠÏ ﻮﺗﺍﻮﺴﺳ"

ﷲﺍ ﺩﻮﺼﻘﻣ ١,٢

"

sÓ†äè× @@ bÐäm

ﷲﺍ †Ð× ﲑﻜﻳﺫﺮﺑ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٤

٢ ﺱﺭﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@å×bmbrß .١ ﺎﺿﺭ ١,١ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍﺮﺑ ١,٢

ﺎﺳﺍ ìmìÏ ﻕﺪﻴﺗ

١,٣

ﱪﺻ ﻞﻛﻮﺗ ١,٥

١,٤

ﷲﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺔﻔﺻ ðŠØÌîÌß ﺔﺒﻗﺎﻋ å×bmbrß .٢

ﺎﺳﺍ ìmìÏ

٢,١

٢,٢

٢,٣

5

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

Îìjßì ٢,٤

ﻱﺮﻳﺩ bÏìÛ

٢,٥ .ﷲﺍ †Ð× ﻯﻮﻘﺗﺮﺑ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٣

: Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .١ - ïãõbß@åäîÌíd× - åÌ‚äîiŠÏ ﻞﻴﺻﺎﺣ ﻦﺴﻟﻭﺍ .٢ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .٣ ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ@åØía‰bärß - ïãõbß@åäîÌíd× åË… ﷲﺍ Ήìi ﻭﺎﺗﺍ ﺍﺪﻨﻴﻣ bnÏ å×bãìšÌß - ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ ﺔﻔﺻ ðõbäÌß åÇìuë‰ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٤ ﺖﻴﻧﺮﺘﻨﻳﺍ å×bãìšÌß ﷲﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ

٣ ﺱﺭﺍ ﷲﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .١ @ïãõbß@åäîÌíd× åË… ﷲﺍ †Ð× ﻞﻛﻮﺗﺮﺑ ﻥﺍﺩ ﺎﻬﺳﻭﺍﺮﺑ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٢ .ﱃﺎﻌﺗﻭ ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ïãõbß ﻦﻬﻤﻠﻛ b–äîÌß .٣

ﷲﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ

ﷲﺍ ﺔﻔﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .١ "ﻮﻤﻠﻋ" ﺔﻔﺻ Rð ﻥﺍﺩ ﻒﻳﺮﻌﺗ åËŠäÏ@@NR ´

.ﷲﺍ ﻮﻤﻠﻋ

ﺎﺗﺮﺳ ﻲﻠﻘﻋ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٣ .t…ì–Ôß ﻲﻠﻘﻋ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٤ ﷲﺍ "ﻮﻤﻠﻋ" ﺔﻔﺻ .ﷲﺍ ﻮﻤﻠﻋ ﺔﻔﺻ ﻦﻛﺎﻤﻴﺗﺮﺑ ﺪﻴﺸﻧﺮﺑ .٥

:oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ ١ ﺱﺭﺍ : å×bmbrß .١ .ﻮﻤﻠﻋ ´mŠÌÏ ١,١ .ﻮﻤﻠﻋ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ðõbîŠÐ¾ ﻡﻮﻜﺣ ١,٢ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ „bj¾ .٢ .ﻮﻤﻠﻋ ﺕﺍﺬﺑ ﻢﻴﻠﻋ ﷲﺍﻭ´ : ﻲﻠﻘﻧ ٢,١ ٤ ﻦﺑﺎﻐﺘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺭﻭﺪﺼﻟﺍﻪﻠﺗ ﻮﻛﻻﺮﺑ Íí a‰b×ŠÏ ﺍﻮﲰ aëbèi ﲏﻴﻘﻴﻣ .٣ .ﱄﺯﺍ †Ï ﺩﺍ ﺎﻳﺪﺳ

@@

@@@@òЕŠi@ﷲﺍ@R~Q~Y

@@

ìàÜÇ@@@@N‡

@@

6

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@R@‰a @Z@ìàÜÇ@òЕŠi@ﷲﺍ@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@å×bmbrßNQ @å×a@æa…@@Ά@LéÜm@Íí@a‰b׊Ï@aì´ @@@ﷲﺍ@æaìçbnÌÏ@a…@ì×üŠi @@Z@ﷲﺍ@@ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@NR @@åÔîubj×@ÝàÇ@å×ì×ýß @@NåÔíõbj×@ê‰d×@ØîÏŠi @@ìàÜÇ@pìnãìäß@´ua‰

@ @ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@åØÜväß@@NS @@Z@ﷲﺍ@@@@ @@@æb¹a@åØÔëŠß R~Q bèëaŠi@Ûbß R~R éšm…@Íí@Ra‰b׊Ï@å×ì×ýß R~S ìàÜÇ@pìnãìäß@bèëaŠi@bînä@@NT

@@

@@Z@ðõbäÌß@æ‰b@Íjßì@@NQ @ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm Q~Q

@@ﷲﺍ @ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@ Q~R

ﷲﺍ @æb¹aŠi@æaìuìm@ðõbäÌß@åìßë‰@ @NR @@@@òjÓbÇ@æa…@ﷲﺍ@ìàÜÇЕ@åË…@@ @@ﷲﺍ@ìàÜÇ@òЕ@ðŠØÌîÌß@@@@ @@åØía‰bärß@îÛìmŠi@buŠ×Š™@ @NS @ìàÜÇ@òЕ@åË…@æb¹aŠi@æaìuìm@@ @@Nﷲﺍ@òЕ@ðŠØÌîÌß@òjÓbÇ@æa…@ﷲﺍ

@

: Ínäm åÌ‚äîiŠÏ.١ ﷲﺍ ﻮﻤﻠﻋ ١,١ ïãõbß æaìçbnÌÏ ١,٢ åÌ‚äîiŠÏ ﻞﻴﺻﺎﺣ ﻦﺴﻟﻭﺍ.٢ :ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™. ٣ ﻮﻤﻠﻋ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ åØía‰bärß ٣,١ ïãõbß æaìçbnÌÏ åË… ﷲﺍ Ήìi ﻭﺎﺗﺍ ﺍﺪﻨﻴﻣ bnÏ å×bãìšÌß ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ ﻮﻤﻠﻋ ﺔﻔﺻ ðõbäÌß ﻦﻋﻮﺟﻭﺭ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٤ / ŠmìÐßì× ´íaŠÏ å×bãìšÌß ﷲﺍ ﺖﻴﻧﺮﺘﻨﻳﺍ

٣ ﺱﺭﺍ ﷲﺍ æaìçbnÌÏ@a‰bnãa@æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ.١ .ïãõbß@æaìçbnÌÏ@åË… åÏë†îè× ﱂﺍﺩ „bj¾ ﻳﺍﺩﻮﺑ åØÜàÈÌß.٢

7

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

١ ﺱﺭﺍ

: å×bmbrß .١

.ﺓﺎﻴﺣ ´mŠÌÏ ١,١ .ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ðõbîŠÐ¾ ﻡﻮﻜﺣ ١,٢ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ „bj¾.٢ .t…ì–Ôß ﺎﺗﺮﺳ ﺓﺎﻴﺣ ﺓﺭﻮﺳ)- "ﻡﻮﻴﻘﻟﺍ ﻰﳊﺍ ﻮﻫ ﻻﺍ ﻪﻟﺍ ﷲﺍ" (٢٥٥ : ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ ﻖﺣﺮﺑ Íí ) ﻦﻫﻮﺗ ﺩﺍ ﻕﺪﻴﺗ : t…ì–Ôß

Òë†îç Íí (ﷲﺍ) ﻱﺩ åØäíõýß ( ﻪﺒﲰﺩ

ﻞﻜﻛ ﻥﺍﺩ NåÏë†îè×@òàÈã@åË… ﺭﻮﻜﺷﺮﺑ .٣

òЕŠi@ﷲﺍ@@@R~Q~Y

ñbîy@@@@@@N‰

@@

ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .١ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ åËŠäÏ .٢ ﺎﺗﺮﺳ ﻲﻠﻘﻋ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٣ t…ì–Ôß ﻲﻠﻘﻋ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ.٤

ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﱵﻗﻮﺑ Ínäm ﺏﺍﻮﺟ Þaõì@.٥ ﺎﻧﻭﺎﻓ ﻥﺍﺩ ﺍﺭﻮﻠﻓ †Ï ´mbçŠàÏ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٦ ﻪﻟﻮﻜﺳ ﻥﺮﺘﻴﻜﺳŠÏ… ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ "ﻦﻛﺎﻤﻴﺗﺮﺑ ﺪﻴﺸﻧﺮﺑ .٧ (Karaoke) ï×ëõa‰b×@å×bãìšÌß

ðõbäÌß ﺖﻳﻼﺳ ﻢﻠﻴﻓ / VCD åÌíbm .١ .ﷲﺍ ﻕﻮﻠﳐ åÏë†îè× åÌíbm ﻦﻛﺮﺳﺍﺩﺮﺑ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٢ : ðõbäÌß VCD åË… ﻥﺎﳝﺍﺮﺑ ٢,١ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ðŠØÌîÌß ﺔﺒﻗﺎﻋ ٢,٢ ﻥﺎﳝﺍﺮﺑ ﻥﺍﻮﺟﻮﺗ ðõbäÌß ﻦﺳﻮﻣﻭﺭ .٣ ﺔﺒﻗﺎﻋ ﻥﺍﺩ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ åË… ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ðŠØÌîÌß :ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .٤ åË… ﻥﺎﳝﺍﺮﺑ ﻥﺍﻮﺟﻮﺗ åØía‰bärß ٤,١ @ﺔﺒﻗﺎﻋ ﻥﺍﺩ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ðŠØÌîÌß ﲑﻌﺷﺮﺑ ﻭﺎﺗﺍ æìnäÏŠi .٥

.ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ

٢ﺱﺭﺍ :ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﺍﻭﺎ ﻲﻠﻘﻋ ﻞﻴﻟﺩ å×bmbrß .١

ﱂﺎﻣ ﻥﺍﺩ Îbî æŠ×ìmŠÏ ﻦﻟﻮﺑ ﻥﺍﺩ ﻱﺭﺎﻫﺎﺗﺎﻣ 扆íaŠÏ

٣,٢ ﻦﻜﻴﺗﺎﳑ ﻥﺍﺩ Òë†îèÌß ٣,٣ ﺔﻔﺻ åË… ﻥﺎﳝﺍﺮﺑ ﻥﺍﻮﺟﻮﺗ å×bmbrß .٢

٣,١

ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ Íí ïãõbß åÏë†îè× b–äîÌß ٢,١ .ﻪﳌ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻦﻛﺍ ﷲﺍ ﻕﻮﻠﳐ ﺍﻮﲰ aëbèi ﲏﻴﻘﻴﻣ ٢,٢

ﺱﺎﻨﻴﺑ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻔﺻ ðŠØÌîÌß ﺔﺒﻗﺎﻋ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .٣ ﻥﺎﳝﺍ ﻦﻜﻘﺳﻭﺮﻣ ٣,١ ﰐﺎﻣ ÌîÌß ﻱﻻﻻ ٣,٢ Nﷲﺍ@ÌîÌß@bînä@NT

@@

8

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

 

٣ﺱﺭﺍ åË… ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .١ ïãõbß åÏë†îè× tﲑﺧﺍ ﻥﺍﺩ ﻝﻭﺍ ﺩﺎﻴﺗ ﷲﺍ ﺓﺎﻴﺣ ١,١ ﺀﺎﻨﻓ ﺔﻔﺻﺮﺑ ïãõbß åÏë†îè× ١,٢ ﷲﺍ bjàç ðb™bj ﻱﺮﻳﺩ ﺔﺒﺳﺎﳏ .٢

 
 

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

ﷲﺍ ٢ﻡﺎﻧ ٢,١,١٠

ﲎﺴﳊﺍ ﺀﺎﲰﺍ ﺪﻴﺸﻧﺮﺑ .١ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ´mŠÌÏ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٢ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ´mŠÌÏ åËŠäÏ .٣ t…ì–Ôß ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٤ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﱵﻗﻮﺑ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٥ :ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .٦ ﻊﻣ ﷲﺍ ﻥﺍ" ﺮﺘﺳìÏ ﺲﻴﻛﻮﻠﻣ ٦,١ "ﻥﺎﳝﻻﺍ ﻦﻣ ﱪﺼﻟﺍ" / "ﻦﻳﱪﺼﻟﺍ

: å×bmbrß .١

ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ .

. ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ´mŠÌÏ ١,١

.ﱪﺻ ﺎﻬﻣ ﷲﺍ ﺩﻮﺼﻘﻣ ١,٢ ﷲﺍ ﻡﺎﻧ Ínäm ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ „bj¾.٢ ´

.ﲎﺴﳊﺍ ﺀﺎﲰﺍ ﺚﻳﺪﺣ ﻱﺭﺩ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﻲﻠﻘﻋ ﻞﻴﻟﺩ å×bmbrß .٣ tbjàç-ﺎﺒﳘ laˆÈÌß aŠš ﻕﺪﻴﺗ ﷲﺍ" "ﺎﺳﻭﺩ ﻦﻛﻮﻛﻼﻣ Íí Næõb™ë…@¿…bèÌß ﱪﺻ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٤

9

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@@

٢ ﺱﺭﺍ : ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ٢ð@å×bmbrß .١ ﺏﺍﺬﻋ å×aŠšrß ﻕﺪﻴﺗ ١,١ ﺔﺑﻮﺗﺮﺑ ïãõbß †Ð× ÎaìÜÏ ﻱﱪﳑ ﷲﺍ ١,٢ : ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß .٢

@ @ïãõbß@†Ð× ﷲﺍ ﺔﲪﺭ ٢,١ ﱪﺻﺮﺑ bíbÏì ïãõbß Õí†í†äß ٢,٣ ﻱﺮﻳﺩ ﺔﺒﺳﺎﳏ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٣

.ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ Rð åÌ‚äîiŠÏ .١ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ Rð ﻦﺳﻮﻣﻭﺭ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٢ ﺪﻤﳏ ﱯﻧ ﻥﱪﺼﻛ ﻪﺼﻴﻗ bníŠŠi .٣ (ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ) bníŠ ³íõb׊i ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٤ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﺔﻤﻜﺣ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٥ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﺔﻤﻜﺣ ﻦﺳﻮﻣﻭﺭ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٦

: åÛìÐßì× ﱂﺍﺩ åÌ‚äîiŠÏ .١ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ - - : ﻩﺭﺎﻳﺯ ⊙ëŠÏ .٢ ﺖﻴﻛﺎﺳ Ήëa ٢,١

/ ﺍﻮﺗ Ήëa ﻪﻣﻭﺭ ٢,٢ .ÝnîÐìç ﻒﻴﻌﺿ / ﲔﻜﺴﻴﻣ Ήëa ٢,٣ : ﻦﺗﻭﻻ ﻞﻴﺻﺎﺣ îîÛbãbÌß .٣ ﱪﺻ ٣,١ ٢ﻩﻮﻛﻮﺗ@æõbíbv×@ðõbäÌß@bníŠŠi .٤ ÙíŠß ﻥﱪﺼﻛ ﻥﺍﺮﻛ ﱪﺻ ﺔﻔﺻ ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ åØía‰bärß . ٥ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﺩﻮﺼﻘﻣ æõîiŠÏ ð‰b‚äß .٦ ﺖﻴﻧﺮﺘﻨﻳﺍ å×bãìšÌÌß@åË…

ﱪﺻ

٣ ﺱﺭﺍ

åË… ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .١ : ﱪﺻ ﷲﺍ ﻡﺎﻧ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ١,١ ïãõbß ﺔﻔﺻ ﱪﺻ ١,٢ .ﺲﺗﺎﺑﺮﺗ ﻕﺪﻴﺗ ﷲﺍ ﺭﻮﺒﺼﻟﺍ ١,٣

١,٤ :ﱪﺻ ﺔﻔﺻﺮﺑ Íí Ήëa ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ å×bmbrß .٢ ﻥﺎﳝﺍ åØçì×ì׊о ٢,١ ٢,٢ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﻪﻴﻟﻭﺍ ﱵﻣﺮﺣﺩ ٢,٣ ﺭﺎﻔﻐﺘﺳﺮﺑ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٣

.ﺲﺗﺎﺑ ﺩﺍ ïãõbß ﱪﺻ

ﷲﺍ ﻪﻴﻟﻭﺍ ﻲﻬﻴﺳﺎﻛﺩ

10

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @Z@oÏa…@†í‰ìß

@ @@Q@‰a

:ﷲﺍ ٢ﻡﺎﻧ

@@ @Náîاa@@Rð@ðõbäÌß@åÌväîiŠÏ@NQ @N@áîاa@Rð@åìßë‰@paìj¾@@NR @ @Náîاa@òàØy@æ‰b@Íjßì@@NS @ @@Náîاa@òàØy@ðõbäÌß@åËaŠäÏ@@NT @@

٣,١,١

ﻢﻴﻜﳊﺍ .

@ @Z@å×bmbrß@@NQ

@ @Náîاa@´mŠÌÏ@Q~Q @ @@NæbÔvîi@bèß@ﷲﺍ@…ì–Ôß@Q~R @ﷲﺍ@âbã@Ínäm@ïÜÔã@@ÝîÛ…@ïàè¾@æa…@„bj¾@@NR

@ @@Nóä§a ﺀﺎﲰﺍ ﺚﻳﺪﺣ@ð‰…@@áîاa´

@ @Náîاa@ïÜÔÇ@ÝîÛ…@å×bmbrß@@NS bÇ@åäÛbuŠÏ@‰ìmbÌß@S~Q åÐÜî×@Ήbj@†Ï‰…@ïì@S~R@@@@ @åía@bÇ…@ì×üŠi@Íí@übš@@S~S@@@ @ @snàØy@ðõbqìо @ @NåìmìÐ×@paìj¾@Õvîi@@@NT @@

ﻥﺍﺩ ٢٦ ﺔﻳﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ „bj¾ .١ .ﻦﻬﲨﺮﺗ ﻢﻴﻜﳊﺍ ´mŠÌÏ åËŠäÏ .٢ ﻥﺍﺩ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ . ٣ .ﷲﺍ ﻢﻴﻜﳊﺍ ﻲﻠﻘﻋ ﷲﺍ ´ ﺦﺴﻧ ﻂﺧ ﺲﻴﻟﻮﻨﻣ åÌí†ämŠÏ .٤

ﻥﺎﺴﻘﺠﻴﺑ

ﺎﻬﻣ

٢ ﺱﺭﺍ : ﻢﻴﻜﳊﺍ Rð@å×bmbrß .١ ﱂﺍﺩ ïËﻮﻓﺮﺑ ﷲﺍ ﻦﻳﺩﺎﺠﻛ ﺍﻮﲰ åÏë†îè× åË… ﻱﺍﻮﺴﺳ ﱂﺎﻋ æ‰ìmaŠÏ åÏë†îè× : ﻢﻴﻜﳊﺍ ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß .٢ ﷲﺍ ﺔﲪﺭ oÏa†äß

١,١

١,٢

٢,١ ﻮﻤﻠﻋ oÏa†äß ٢,٢ ﻥﺍﺩ ﷲﺍ ﺔﻤﻌﻧ ðõb™ŠèÌß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٣

.ﺭﻮﻜﺷﺮﺑ

11

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@@

٣ ﺱﺭﺍ ﷲﺍ ﻢﻴﻜﳊﺍ ﺔﻔﺻ æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .١ .ïãõbß æõbãbÔvîj× åË… Íí@Ήëa ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ å×bmbrß .٢ .ﻥﺎﺴﻘﺠﻴﺑ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﱄﺯﺍ ﺔﻔﺻﺮﺑ ﻢﻴﻜﳊﺍ ٢,١ ﻦﻛﺮﺳﺍﺩﺮﺑ ïãõbß æõbãbÔvîj× ٢,٢ .ðŠuýÏ…@Íí ﻮﻤﻠﻋ .ﻮﻤﻠﻋﺮﺑ Íí@Ήëa ߊzÌß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ

.٣

ðõbäÌß@åÛìÐßì×@a…@åÌ‚äîiŠÏ .١ : ﷲﺍ ﻢﻴﻜﳊﺍ ïãõbß æõbãbÔvîj× - ﱂﺍﺩ åÌ‚äîiŠÏ ﻞﻴﺻﺎﺣ åÌnäjàÏ .٢ åÛìÐßì× ﱂﺍﺩ åÌ‚äîiŠÏ ﻞﻴﺻﺎﺣ ﻦﺴﻟﻭﺍ .٣ .åÛìÐßì× @Ήëa@ðõbäÌß ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .٤ : ﻥﺎﺴﻘﺠﻴﺑ@Íí Íí Ήëa ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ åØía‰bärß ٤,١ : ﻥﺎﺴﻘﺠﻴﺑ ﻦﻛﺎﻴﻟﻮﻣﺩ - š… - ïçìnãì… -

12

@

ﺓﺩﺎﺒﻋ

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﻢﻤﻴﺗ ﻒﻳﺮﻌﺗ Ínäm ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .١ ﻢﻤﻴﺗ ﻒﻳﺮﻌﺗ åËŠäÏ .٢ ﻥﺍﺩ ﻢﻤﻴﺗ a‰b ﺎﺗﺎﺗ åËŠäÏ .٣ .säØía‰bärß ﻢﻤﻴﺗ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ „bj¾ ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٤ ﻢﻤﻴﺗ VCD ﻥﻮﺘﻧﻮﻨﻣ .٥ ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ a‰b ﻕﻮﳒﻮﺗ .٦

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

١ﺱﺭﺍ ﻢﻤﻴﺗ ﻒﻳﺮﻌﺗ å×bmbrß .١ ﺍﻭﺩ ﻥﺍﺩ Úìà× ﻪﻧﺎﺗ ﻮﺑﺩ ìÏbrß´ ١,١ ﺀﻮﺿﻭ †Ð×@ä™@ðb™bj@åËbm ٢ﻁﺮﺷ åË… ﺐﺟﺍﻭ ﻱﺪﻨﻣ ﺎﺗﺍ ﻮﺘﻨﺗﺮﺗ: (ﻥﻮﻛﻭﺭ) ﻢﻤﻴﺗ a‰b ﺎﺗﺎﺗ .٢ - : ﺔﻴﻧ ٢,١ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺽﺮﻓ ﺔﺣﺎﺒﺘﺳﻻ ﻢﻤﻴﺘﻟﺍ ﺖﻳﻮﻧ´ ﻕﻮﺘﻧﻭﺍ ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ ﻮﻛﺍ ﺝﺎﻬﺳ ﱃﺎﻌﺗﷲ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻥﺍﺮﻛ ﺓﻼﺻ åØë‰bèÌß Úìà× ﻮﺑﺩ ìÏbrß@R~R åËbm ﻪﻠﺑ ﺍﻭﺪﻛ ﻮﺑﺩ ìÏbrß@R~S ﺐﻴﺗﺮﺗ ٢,٤ .ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ Ra‰b ٠٣

Íí ٢ﺐﺒﺳ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .١ .ﻢﻤﻴﺗ åØë‰bèÌß : Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٢ ﻢﻤﻴﺗ ٢ﻁﺮﺷ - ﻢﻤﻴﺗ ﻦﻜﻠﻄﺒﳑ Íí Ra‰b×ŠÏ -

٢ ﺱﺭﺍ åØë‰bèÌß@Íí ٢ﺐﺒﺳ åØËŠäß .١ .ﻢﻤﻴﺗ Šíõa æõa…bîn× ١,١ ﻥﺍﺮﻛ Šíõa å×bãìšÌß ﻪﻴﻟﻮﺑ ﻕﺪﻴﺗ ١,٢

ﺖﻴﻛﺎﺳ ﻕﻮﺘﻧﻭﺍ å×ìÛŠÏ… ¿bnm Šíõa ﺩﺍ ١,٣ .ﻱﺮﻳﺩ æaìÛŠÐ× .ﻢﻤﻴﺗ ٢ﻁﺮﺷ å×bmbrß .٢

ﻪﻧﺎﺗ ﻮﺑﺩ å×bãìšÌß ïì Íí ﻮﺑﺩ

٢,١

٢،٢

٢،٢,٢

ﻢﻤﻴﺗ .

ﻢﻤﻴﺗ a‰b ﺎﺗﺎﺗ - ﻢﻤﻴﺗ ٢ﻁﺮﺷ - Íí@Ra‰b×ŠÏ - ﻢﻤﻴﺗ ﻦﻜﻠﻄﺒﳑ

13

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

 

ﻞﻤﻌﺘﺴﻣ Íí ﻮﺑﺩ ﻦﻛﻮﺑ ٢،٣ åË… ‰ìмŠi ﻕﺪﻴﺗ Íí ﻮﺑﺩ ٢,٤ åíõü ٢ﺍﺪﻨﺑ ﻮﺘﻗﻭ ﻕﻮﺳﺎﻣ ﻪﻠﺘﺳ ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ ٢,٥ ﺓﻼﺻ ﱄﺎﻜﺳ ﻕﻮﺘﻧﻭﺍ tbç ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ ٢,٣ ﺔﻨﺳ ﺓﻼﺻ Òai ﻥﺍﺩ ﺽﺮﻓ

 
 

٣ ﺱﺭﺍ : ﻢﻤﻴﺗ ﻦﻜﻠﻄﺒﳑ Íí Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .١ ﻦﻜﻠﻄﺒﳑ Íí@Ra‰b×ŠÏ ﻦﻛﻮﻛﻼﻣ ١،١ .ﺀﻮﺿﻭ .ﺓﻼﺻ ﻡﻮﻠﺒﺳ Šíõa ﺩﺍ ٢،١ .ﺖﻴﻛﺎﺳ †Ï‰… ﻩﻮﺒﲰ ٣،١ .ﷲﺍ énäíŠÏ ﱵﻋﺎﻄﻨﻣ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٢ .ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ åÔíõbj× / ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß .٣ Íí@Ήëa@†Ð× åäÌíŠ× ðb™bj ٣,١ .ﺭﻭﺬﻋ @@Íí@Ήëa@†Ð× ﻦﻫﺩﻮﻤﻛ ﻱﱪﳑ ٣,٢ .Šíõa ﱳﻴﻟﻮﺴﻛ .ﺓﻼﺻ ﺓﺩﺎﺒﻋ sÌînäÏ ﻦﻜﻗﻮﳒﻮﻨﻣ .ﻱﺮﻳﺩ ﻦﻬﻴﺳﱪﻛ bväß .٤ .ﺓﺩﺎﺒﻋ ﱂﺍﺩ ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﺍ .٥

٣,٣

 

ﻢﻤﻴﺗ ﻦﻜﻠﻄﺒﳑ Íí@a‰b×ŠÏ .١ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .ﻢﻤﻴﺗ ﺍﺪﻨﻴﻣ bnÏ åØÌØÌÜß -

.٢

/

ﺔﻤﻜﺣ Ínäm ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٣ .ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ åÔíõbj× ßbŠi bmŠ å×bãìšÌß åËŠäÏ . ٤ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ buŠ×@ÖŠ™ .٥ åÔíõbj× / ﺔﻤﻜﺣ åØía‰bärß - .ﻢﻤﻴﺗﺮﺑ .ÒaŠØ ﻮﻛﻮﺑ ﺕﺍﻮﺒﳑ -

 

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

 

ﺔﻨﺳ ³íõb׊i ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi.١ .ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ ﻒﻳﺮﻌﺗ åØËŠäß.٢

١ ﺱﺭﺍ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ ﻒﻳﺮﻌﺗ å×bmbrß .١

٢,٢,٣ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ .( ﺓﻼﺻ ) ﺔﺌﻴﻫ

ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .٢

ﺔﺌﻴﻫ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ Ra‰b×ŠÏ åØía‰bärß .٣

ﺔﺌﻴﻫ : ﻱﻮﻬﺩﻮﺠﺳ æõbbi ÅÐzÌß

.٣

14

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ .ﻱﻮﻬﺳ ﺩﻮﺠﺳ æõbbi ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .æaì×üŠÏ a‰b ﻕﻮﳒﻮﺗ .٥

.٤

ﻮﻬﺴﻳ ﻻﻭ ﻡﺎﻨﻳ ﻦﻣ ﻥﺎﺤﺒﺳ´ ﺓﻼﺻ æõbã‰ìÐà× bväß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٤

 

ﺔﻤﻜﺣ ðõbäÌß åËŠäÏ ﻥﺍﺩ åÌ‚äîiŠÏ .١

ﺔﺌﻴﻫ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß .١

ﷲﺍ ﻥﺮﺴﺒﻛ åØËì™bÌß ﺓﻼﺻ åˉìØ× ÎìÐàäß ﺓﻼﺻ ﻦﻠﻤﻋ å×bã‰ìÐàrß

١,١

ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ Œíõì× .٢

١,٢

١,٣

 

١,٤

ﺓﻼﺻ ﻦﻋﻮﺸﺨﻛ ﻪﺒﻤﻨﻣ ﻱﺮﻳﺩ ﻦﻬﻤﻠﻛ b–äîÌß

١,٥ ﺓﻼﺻ ﻦﻠﻤﻋ å×buŠÌß ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﺍ .٢

ﻥﺍﺩ ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ æõaˆîiŠÏ åËŠäÏ .١

٣ ﺱﺭﺍ ﺔﻨﺳ åË… ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ æõaˆîiŠÏ å×bmbrß.١ : ﺔﺌﻴﻫ

١,١

ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ ﺔﻨﺳ ﻥﺍﺩ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ åØÜØÌß .٢ åë‰ìÌÏ Î‰ìi å×bãìšÌß@ﺽﺎﻌﺑﺍ .ÙîÏaŠ™

ä™… ﺽﺎﻌﺑﺍ ﺔﻨﺳ ÝšÌîmŠm ﻱﻮﻬﺳ ﺩﻮﺠﺳ åË… ìÛŠÏ ﻕﺪﻴﺗ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻨﺳ ÝØÌîmŠm

١,٢

 

ﻱﻮﻬﺳ ﺩﻮﺠﺳ ﺹﻼﺧﺍ åË… ﷲﺍ †Ð× ﺓﺩﺎﺒﻋﺮﺑ sÔíõbi-Õíõbj ﻥﺍﺩ

١,٣

 

: oÏa… ٢ﺪﻳﺭﻮﻣ

@@RPRPT

åË… ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ å׊˅ŠÐ¾ .١ .Ùîãëﺮﺘﻜﻴﻠﻳﺍ ﺎﻳﺪﻴﻣ å×bãìšÌß ﻥﺍﺫﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ðõbäÌß ﻥﺭﺎﺳ Íjßì.٢ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﺎﺗﺮﺳ ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ åËŠäÏ .٣ .sßìØy

١ ﺱﺭﺍ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ å×bmbrß .١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻆﻔﻟ åØËëõýß .٢ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻡﻮﻜﺣ å×bmbrß .٣ ﻕﻮﺳﺎﻣﺮﺗ ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻆﻔﻟ ﺏﺍﻮﺠﻨﻣ.٤ .ﺢﺒﺻ ﻥﺍﺫﺍ .ﻥﺍﺫﺍ ﻥﺍﻭﺮﺳ ïmbîzÌß ﻥﺍﺩ ߊzÌß .٥

@@@@òßbÓa@æa…@@æa‡a@

15

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

æõüìßŠÏ ﻩﺭﺎﺠﺳ ØÌí‰ åËŠäÏ .٤ .ﻥﺍﺫﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻦﻜﻈﻔﻠﻣ a‰b ﻕﻮﳒﻮﺗ .٥

   

ﺔﻣﺎﻗﺍ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﻦﻜﻈﻔﻠﻣ .٦ ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺏﺍﻮﺟ å׊˅ŠÐ¾@ .٧ .ﻦﻤﻗﺍﺭ ðõìÛýß ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺏﺍﻮﺟ ÅÐzÌß ﻥﺍﺩ „bj¾ .٨ .ﺔﻣﺎﻗﺍ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ åÌí†ämŠÏ å×a…bÌß .٩

٢ﺔﻨﺳ ðõbäÌß åËŠäÏ ﻥﺍﺩ åÌ‚äîiŠÏ .١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺱﺎﲰ ﺔﻨﺳ Ra‰b×ŠÏ æõaˆîiŠÏ åØía‰bärß .٢ .ﺔﻣﺎﻗﺍ åË… ﻥﺍﺫﺍ ﺱﺎﲰ ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ٢ﻁﺮﺷ åËŠäÏ .٣ : ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٤ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺔﻨﺳ a‰b×ŠÏ ٤,١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ٢ﻁﺮﺷ ٤,٢

٢ ﺱﺭﺍ .ﺔﻨﺳ Ra‰b×ŠÏ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ@å×bmbrß .١ . ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺱﺎﲰ

 

ÐÜ ﺀﺎﻋﺩ „bj¾ ﻥﺍﺩ å׊Ïb¾ .١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ﺀﺎﻋﺩ ÅÐzÌß ﻥﺍﺩ pìjrß ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٢ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ÐÜ ﻥﺍﺫﺍ æõbãìš× ðõbäÌß ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٣ .ﺓﻼﺻ †Ï‰… åíõý ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ æõbãìš× åËŠäÏ .٤ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ ﺎﺟﺮﻛ ÖŠ™ .٥

٣ ﺱﺭﺍ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ ÐÜ ﺀﺎﻋﺩ „bj¾

.١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ æõbãìš× å×bmbrß .٢ : ﺓﻼﺻ †Ï‰… åíõý ٢,١

٢,٢

.ﻖﻧﺍ ﻥﲑﻫﻼﻛ pìjàrß ïmŠÐ åà‚× Ùîn× .ﺕﻮﺒﻳﺭ ﻥﺍﺩ ﻥﺮﻛﺎﺒﻛ .ﲑﻓﺎﺴﻣ Ήëa ïÌíÌß .ﻥﺎﻄﻴﺷ ﻕﻮﺳﺍﺭﺩ Íí Ήëa

٢,٣

٢,٤

16

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﷲﺍ ﺔﻋﺎﻔﺷ åØωbèÌß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٣

٥,١ .ﺔﻣﺎﻗﺍ ﻥﺍﺩ ﻥﺍﺫﺍ æõbãìš×@åØía‰bärß ٥,٢

.ﻥﺍﺫﺍ ﻆﻔﻟ ﺀﺎﻋﺩ ﺲﻴﻟﻮﻨﻣ

ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ åÌíbm ﻥﻮﺘﻧﻮﻨﻣ .١ ( ICT ) Ùîãëﺮﺘﻜﻴﻠﻳﺍ ﺎﻳﺪﻴﻣ å×bãìšÌß .ﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ Ínäm åÌ‚äîiŠÏ .٢ ﻒﻳﺮﻌﺗ ٢,١ ﻡﻮﻜﺣ ٢,٢ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ٢,٣ ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ÅÐzÌß ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٣ .ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ .ﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ a‰b ﻕﻮﳒﻮﺗ .٤

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

٢,٢,٥

١ ﺱﺭﺍ : ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ å×bmbrß .١ :ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﻡﻮﻜﺣ å×bmbrß .٢ ﲔﻋ ﺽﺮﻓ ٢,١ ﺔﻳﺎﻔﻛ ﺽﺮﻓ ٢,٢ ﺔﻨﺳ ٢,٣ .ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ „bj¾ .٣ .ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ a‰b ﻦﻛﻮﻛﻼﻣ .٤ .ﻢﺣﺮﻟﺍ ﺔﻠﺻ åØmŠÌß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٥

ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ

@@

@@

ﺓﻼﺻ ﺢﺻ ٢ﻁﺮﺷ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .١

ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ : ðõbäÌß åËŠäÏ .٢ ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﺢﺻ ٢ﻁﺮﺷ ٢,١ ﻖﻓﺍﻮﻣ ٢,٢ ﻕﻮﺒﺴﻣ ٢,٣ : a‰b ﻕﻮﳒﻮﺗ .٣ ﻡﻮﻣﺄﻣ ﻦﻗﻭﺩﻭﺪﻛ ٣,١ ﻕﻮﺒﺴﻣ ﻥﺍﺩ ﻖﻓﺍﻮﻣ ﻡﻮﻣﺄﻣ ٣,٢ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ ﺎﺟﺮﻛ ÖŠ™ .٤ ﻪﺟﺍﺭ / ßb™ ﺲﻴﻛﻮﻠﻣ ٤,١

ﻲﻛﻼﻟ ﻡﻮﻣﺄﻣ ﻥﺍﺩ ﻡﺎﻣﺍ ﻦﻗﻭﺩﻭﺪﻛ ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﱂﺍﺩ æaìÐßŠÏ ﻥﺍﺩ

٢ ﺱﺭﺍ ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﺢﺻ ﻁﺮﺷ å×bmbrß .١ ﺓﻼﺻ ﱂﺍﺩ ﻡﻮﻣﺄﻣ ﻦﻗﻭﺩﻭﺪﻛ å×bmbrß .٢

ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﻥﺍﺩ ﻖﻓﺍﻮﻣ ﻡﻮﻣﺄﻣ æõa…d× åØËŠäß .٣

ﻕﻮﺒﺴﻣ ´ÐàîàÏ ߊzÌß ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٤

17

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ åËŠäÏ .١ ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ ﺚﻳﺪﺣ ÅÐzÌß .٢ :t…ì–Ôß ﺓﻼﺻ ﻦﻣ ﻞﻀﻓﺃ ﺔﻋﺎﻤﳉﺍ ﺓﻼﺻ ٢,١

٣ ﺱﺭﺍ : ﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﻦﻬﻴﺒﻠﻛ å×bmbrß .١

åØÌí†äi… a†ä™ ﱄﺎﻛ ٢٧ übèÏ

١,١

 

ﻦﻳﺮﻳﺪﻨﺳﺮﺑ ﺓﻼﺻ åËìiìçŠÏ / ﺣﺮﻟﺍ ﺔﻠﺻ åØmŠÌß

١,٢

ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻳﺮﺸﻋﻭ ﻊﺒﺴﺑ ﺬﻔﻟﺍ ( folio ) ÕîuëŠÏ ﺎﺟﺮﻛ ÖŠ™ .٣ ﺔﻋﺎﲨ ﺓﻼﺻ ³íõb׊i Œíõì× .٤

ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﱂﺍﺩ ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ åØÜàÈÌß .٢ åÏë†îè× ﱂﺍﺩ ´ÜÐîí…Ši .٣

 

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

@@RPRPV

@@NòȺ@ñý•

ﺎﻳﺪﻴﻣ ðõìÛýß ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﻥﻮﺘﻧﻮﻨﻣ .١ Ùîãﻭﺮﺘﻜﻴﻠﻳﺍ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ³íõb׊i åÌ‚äîiŠÏ .٢

١ ﺱﺭﺍ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ å×bmbrß .١ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﻡﻮﻜﺣ å×bmbrß .٢ : sîàè¾ ﻥﺍﺩ ﻰﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٣ ﻙﺮﺗ ﻦﻣ ´ ﺔﻌﲨ ﺐﺟﺍﻭ ﻁﺮﺷ å×bmbrß .٣ .ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ „bj¾ .٤ ﷲﺍ énäíŠÏ †Ð× ﺔﻋﺎﻃ .٥

ﻢﻴﻠﻴﻓ ﻦﻧﻮﺘﻧﻮﺗ ﻦﻛﺮﺳﺍﺩﺮﺑ : åËŠäÏ ﻥﺍﺩ ﺏﺍﻮﺟ Þaõì .٣ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﻒﻳﺮﻌﺗ ٣,١ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﻡﻮﻜﺣ ٣,٢ ﺔﻌﲨ ﺐﺟﺍﻭ ٢ﻁﺮﺷ ٣,٣ åØËŠäß ﻥﺍﺩ ﻰﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٤ t…ì–Ôß : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ ﺎﺟﺮﻛ ÖŠ™ .٥ ﻪﻋﺎﲨﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﺍﺪﻨﻴﻣ bnÏ ٥,١ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ﰊﻮﺗ ﻪﻴﺗﻻ .٦ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻴﻧ ﻆﻔﻟ ÅÐzÌß .٧

18

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

 

٢ ﺱﺭﺍ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺢﺻ ﻁﺮﺷ å×bmbrß .١ ﺐﻃﺎﺧ Ùîn×@åˉü ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .٢

 

ﺔﻌﲨ ﺔﺒﻄﺧﺮﺑ ﺓﻼﺻ ﻡﻮﻠﺒﺳ ﺔﻨﺳ Ra‰b×ŠÏ å×bmbrß .٣

ﺔﻌﲨ ﻱﺮﻳﺩ ïaûîmìß ﺎﻬﺳﻭﺍﺮﺑ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٤

.ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻤﻜﺣ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .١ ﺓﻼﺻ ﺔﻤﻜﺣ Ínäm ë‰ì™ åËŠäÏ .٢

٣ ﺱﺭﺍ : ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß ﻡﻼﺳﺇ ﺖﻣﻭﺍ æaë…bÏŠÏ Íjßü æõa‰a…ëbŠÏ åØçì×ìÌß .ﻡﻼﺳﺇ ﱳﻋﺎﻄﻛ ،åçìmbÐ× ﻦﻜﻴﺘﻗﻮﺒﳑ .ﷲﺍ †Ð× åí†jÈÌÏ ﻥﺍﺩ ﻥﲑﻜﻴﻓ ﺮﻛﻮﺗ-ﺮﻛﻮﺗﺮﺑ oÏa… ١,٤ .ﺓﻼﺻ ÐÜ ﱂﺍﺩ ïšÌîm@Íí ﻦﻤﺘﻴﻣﻮﻛ ﺱﺎﻴﺘﻨﺳ .٢ .ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ

١,١

١,٢

١,٣

.١

 
 

ﺔﻌﲨ : ﺲﻴﻟﻮﺗﺮﺑ ﺎﺟﺮﻛ ÖŠ™ .٣ ﺔﻌﲨ ﺓﻼﺻ ﺔﻤﻜﺣ åØía‰bärß - ٢ﻁﺮﺷ åË… ﺢﺻ٢ﻁﺮﺷ åØÜØÌß - .ﺔﻌﲨ ﺐﺟﺍﻭ

19

@

@ @ñ

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

 

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

@@R~S~QW

xaŠÈß@æa…@ﺀﺍﺮﺳﺍ

: ﺖﻣﻮﻠﻌﻣ ÞìÐßìÌß .١ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ ﰐﺭﺍ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ tì×üŠi ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻡﻮﻠﺒﺳ ﻮﻛﻻﺮﺑ Íí aìîníŠÏ - .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ .åÌ‚äîiŠÏ ﻥﺍﺩ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì.٢ ﺀﺍﺮﺳﺍ ﺱﺎﲰ ﻮﻛﻻﺮﺑ Íí aìîníŠÏ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ åØËŠäß ﻥﺍﺩ ﻰﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٣ t…ì–Ôß

-

-

١ ﺱﺭﺍ : ´mŠÌÏ å×bmbrß .١ ﺀﺍﺮﺳﺍ ١,١ ﺝﺍﺮﻌﻣ ١,٢ : å×bmbrß .٢ ﺀﺍﺮﺳﺍ aìîníŠÏ tì×üŠi ﺱﺎﻣ ٢,١ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﱯـﻧ ﺲﺗﺄﻛ ﻮﻛﻻﺮﺑ Íí aìîníŠÏ

٢,٢

ﻡﻮﻠﺒﺳ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ ﺱﺎﲰ ﻮﻛﻻﺮﺑ Íí aìîníŠÏ åØía‰bärß .٣ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ t…ì–Ôß ﻲﻤﻬﳑ ﻥﺍﺩ ﻰﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .٤ ( ١ ﺔﻳﺍ ﺀﺍﺮﺳﻻﺍ ﺓﺭﻮﺳ ) ﱐﺎﻤﺴﺟ ﻥﺍﺩ ﱐﺎﺣﻭﺭ ﻱﺮﻳﺩ ﻦﻜﻬﻴﺳﱪﳑ .٥

ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ ﻲﻠﻘﻧ ﻞﻴﻟﺩ „bj¾ .١

٢ ﺱﺭﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ aìîníŠÏ@å×bn튂äß .١ ﺓﺩﺎﺒﻋ énäíŠÏ ﺎﳝﺮﻨﻣ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ .ﺓﻼﺻ .ﺽﺮﻓ ﺓﻼﺻ åØÜàÈÌß ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﺍ .٢

(١ ﺔﻳﺍ : ﺀﺍﺮﺳﻹﺍ

ﺓﺭﻮﺳ)

ﻞﻴﻟﺩ †Ï‰… ﺩﻮﺼﻘﻣ åØËŠäß ١,٢ .ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﺼﻴﻗ åØËŠäß .٢ ﺓﻼﺻ åÐîuaì× ﺎﳝﺮﻨﻣ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ .ﻮﺘﻗﻭ

20

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

٣ ﺱﺭﺍ †Ï‰… Ïa…… Íí RæŠubÌÏ åØía‰bärß .١ aìîníŠÏ

.ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ

ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ aìîníŠÏ åØníõbØËìiìèÌß .٢ .ﻦﻳﺍ ﻱﺭﺎﻫ ﻥﺎﺳﺍﻮﺳ åË… ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ aìîníŠÏ †Ï‰… ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ÝîjàÌß .٣ .ﺝﺍﺮﻌ

oÏa…@Íí æŠubÌÏ ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .١

.ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ aìîníŠÏ †Ï‰… ﻞﻴﺒﻣﺃﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ aìîníŠÏ ³íõb׊i ﻥﺭﺎﺳ Íjßì .٢

.ﻦﻳﺍ ﻱﺭﺎﻫ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì ﻞﻴﺻﺎﺣ ﻦﺳﻮﻣﻭﺭ ﺕﺍﻮﺒﳑ .٣ Œíõì×.٤ .åÛìÐßì× ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ bníŠŠi åÌí†ämŠÏ .٥ ÖìÏì¾ ï™bi íûîn×a å×a…bÌß@@.٦ .ﻩﲑﺳ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ †Ï‰… åmbîzÌÏ : êìnãì ﱐﺎﺣﻭﺭ ﻦﻬﻴﺳﱪﻛ åÌînäÐ× - ﻥﺍﺩ ( ﻱﺮﻳﺩ ﺔﺒﺳﺎﳏ ïmŠÐ ) ( ﻪﺿﺎﻳﺭ ïmŠÐ ) .ﱐﺎﻤﺴﺟ ( ﱯﻧ ﺍﺩﺍﺩ åç†jàÏ aìîníŠÏ ) ﻥﺍﺩ ﺀﺍﺮﺳﺍ) .âìínîãýÐ× ﻦﺗﻭﻻ - (ﺝﺍﺮﻌﻣ

ﻥﺎﺳﺍﻮﺳ åË… ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻥﺍﺩ

ðõbäÌß ﺱﺎﺳﺍ ﺎﺘﻜﻓ åËŠäÏ .١ : ïš ﻱﺭﺩ ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ .ﻮﻛﻻﺮﺑ ﻮﺘﻗﻭ ﻥﺍﺩ ﺦﻳﺭﺎﺗ١٠١ .ﺖﺒﻴﻟﺮﺗ Íí åÌÜîi ﻥﺍﺩ ÕèîÏ١٠٢ ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﻦﻛﺎﻣﺎﻧﺩ ﺐﺒﺳ١٠٣ ﻮﻛﻻﺮﺑ ٢ﺐﺒﺳ ١,٤ .ﺲﺗﺃﺩ ٢ﺎﺘﻜﻓ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٢ ﲔﺠﻨﺟﺮﻓ ٢ﻲﺴﻳﺍ ﻦﻜﻏﺮﻨﻣ .٣ ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ ´väuŠÏ ٢ﻲﺴﻳﺍ åØía‰bärß .٤

: oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ ١ ﺱﺭﺍ

@@R~S~QX

òjÔÇ@´väuŠÏ

Íí ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﺱﺎﺳﺍ ٢ﺎﺘﻜﻓ å×bmbrß.١ :ïš ﻱﺭﺩ ﺍﻭﺪﻛ Íí ﻥﺍﺩ âbmŠÏ .ﻮﻛﻻﺮﺑ ﻮﺘﻗﻭ ﻥﺍﺩ ﺦﻳﺭﺎﺗ ١٠١

.ﺖﺒﻴﻟﺮﺗ Íí

åÌÜîi ﻥﺍﺩ ÕèîÏ ١٠٢

.ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ .ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﻮﻛﻻﺮﺑ ٢ﺐﺒﺳ ١٠٤ âbmŠÏ ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﻲﺴﻳﺍ å×bmbrß .٢

. ﺍﻭﺪﻛ ﻥﺍﺩ .ﻲﺠﻨﺟ †Ð× êìšm ͚ϊi .٣

ﻦﻛﺎﻣﺎﻧﺩ ﺐﺒﺳ ١٠٣

21

@

æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

´väuŠÏ@٢ﻲﺴﻳﺍ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .١ .ﺍﻭﺪﻛ ﻥﺍﺩ@âbmŠÏ@Íí ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﺔﻤﻜﺣ ðõbäÌß åÌ‚äîiŠÏ .٢ .ﺍﻭﺪﻛ ﻥﺍﺩ âbmŠÏ@Íí ﺔﺒﻘﻋ ﺔﻤﻜﺣ ﺏﺍﻮﺟ ÞaõìŠi .٣ ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ ´väuŠÏ

٢ ﺱﺭﺍ ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ٢ﻲﺴﻳﺍ åØía‰ìèÌß .١ .ﺍﻭﺪﻛ Íí ﻥﺍﺩ âbmŠÏ Íí@@

 

@@@ Íí ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ

ﺔﻤﻜﺣ å×bmbrß .٢

.

Íí ﻥﺍﺩ âbmŠÏ@@

.ﻡﻼﺳﺇ ﺭﺎﻌﺷ Íjà׊i ٢٠١ âb™a åØÌjàÌß åËì×ì oÏa†äß ٢٠٢ .ﻡﻼﺳﺇ Nâýg@oßëa@åÌÜîi@åèj·ŠÏ@RPS

ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ ﺍﺬﻴﺑ Íí†äi .١ @@@å×bãìšÌß åË… ﺍﻭﺪﻛ ﻥﺍﺩ âbmŠÏ@Íí@ ﻦﻛﺎﻳﺪﺳﺩ Íí ÙîÏaŠ™ åë‰ìÌÏ Î‰ìi@@@@ .ﺕﺎﻛ ÍÜî ﺎﻜﺗ .٢ aìîníŠÏ †Ï‰… ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ åØËŠäß .٣ @åØníõbÌß ﻥﺍﺩ ﺕﻮﺒﺳﺮﺗ ´väuŠÏ .ﺱﺎﲰ æõa…d× åË… .Œíõì×PS

ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ ﺍﺭﺎﺘﻧﺍ æõaˆîiŠÏ ﻦﻜﺴﻠﺠﻨﻣ .١

:ïš ﻱﺭﺩ ﺍﻭﺪﻛ Íí ﻥﺍﺩ

âbmŠÏ@Íí

.ﻮﻛﻻﺮﺑ ﺦﻳﺭﺎﺗ ١٠١ .ﺖﺒﻴﻟﺮﺗ Íí Ήëa åÌÜîi ١٠٢ .´väuŠÏ ﻲﺴﻳﺍ ١٠٣ ´väuŠÏ †Ï‰… ﻦﺴﻛ å×bmbrß ١٠٤ .ﺍﻭﺪﻛ ﺔﺒﻘﻋ ﻥﺍﺩ âbmŠÏ ﺔﺒﻘﻋ ´väuŠÏ aìîníŠÏ †Ï‰… ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ÝîjàÌß ٠٢ .ﺔﺒﻘﻋ .ﺍﻮﺘﻛ †Ð× ﺔﻋﺎﻃ ٢٠١ .ﻲﺠﻨﺟ Ðäß ٢٠٢ .ﻡﺎﺳ ﺎﺟﺮﻜﺑ ٢٠٣

   

:oÏa… ﺪﻳﺭﻮﻣ

@@R~S~QY

ﻥﺍﺩ ﺦﻳﺭﺎﺗ ،ﺩﻮﺼﻘﻣ ﻥﺭﺎﺳ Íjßì.١ .ﻩﺮﺠﻫ tì×üŠi ﺐﺒﺳ