Anda di halaman 1dari 169

PENDAHULUAN

1. PENGENALAN

Latihan ilmiah ini merupakan satu syarat yang diperlukan dalam memperolehi ijazah
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian. Para pelajar dikehendaki
mengemukakan tajuk yang bersesuaian dengan mereka untuk dijadikan bahan kajian.
Sehubungan dengan itu, penulis telah memilih tajuk mengenai “Pengaplikasian
metode hadith mutābacat dan syawahid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salah
satu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith yang berstatus dacif kepada hasan li
ghairih ”: Kajian 40 hadith di dalam kitab Fadāil al-Solah oleh al-cAllāmah al-
Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā al-Kandahlawī.

Secara umumnya latihan ilmiah ini menyentuh dengan mendalam lagi


terperinci mengenai teori kenaikan taraf hadith berstatus dacif yang sederhana kepada
hasan li ghairih dengan paduan dan gabungan antara sanad atau jalan periwayatan
samada yang setaraf atau yang lebih baik dengan hadith da cif tersebut. Selain dari
pada itu, kajian ini cuba untuk menyelusuri kategori-kategori hadith yang boleh dinaik
taraf dan yang tidak dapat dinaik taraf serta hujah yang dikeluarkan oleh para ulama
hadith dalam menetapkan klasifikasi tersebut. Bagi mendalami perkara itu tidak boleh
tidak bagi penulis mengkaji terlebih dahulu definisi hadith dacif, hukum dan peraturan
dalam menyebut dan meriwayatkan serta beramal dengan hadith dacif sebagai mana
2

yang termaktub di dalam syarahan dan penerangan yang diutarakan oleh ulama dahulu
dan terkemudian.

Bukan sekadar itu sahaja, malah kajian ini cuba menyenaraikan klasifikasi dan
kategori hadith-hadith dacif samada yang sederhana kelemahannya mahupun yang
melampau kelemahannya. Perkara dan tujuan terakhir kajian ini ialah penulis cuba
mengenali dan mengkaji riwayat hidup seorang ulama hadith yang masyhur
kealimannya samada dalam bidang syariah perundangan Islam lebih-lebih lagi di
dalam bidang hadith iaitu al-cAllāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā
al-Kandahlawī dari aspek kehidupannya, sumbangannya sebagai ulama hadith samada
dalam bidang penulisan mahupun usahanya ke arah memartabatkan Islam sebagai
agama yang hak. Seterusnya mengenai guru-guru dan murid-murid beliau, metode
dan manhaj penulisannya serta lain-lain aspek yang menyentuh tentang kehidupannya.

2. PENYATAAN MASALAH

Solat adalah amalan yang difardukan Allah S.W.T. kepada setiap orang Islam apabila
cukup syaratnya. Agama Islam terdiri daripada 5 rukun utama dan solat merupakan
rukun ke 2 dalam rukun Islam yang tidak boleh tidak dilaksanakan di dunia ini bagi
mendapat keamanan dan kebahagian di dunia tambahan pula di akhirat kelak. Islam
sangat menitikberatkan amalan solat dapat dilaksanakan oleh setiap penganutnya di
mana kalau diteliti solat dapat dijama’ dan diqasarkan apabila seseorang itu bermusafir
dengan tujuan meringankan seseorang itu ketika bermusafir supaya penat lelah dan
keletihan ketika bermusafir tidak menjadi penghalang daripada tidak mendirikan solat.
Walau apa jua keadaan yang menimpa seseorang itu diwajibkan untuk bersolat
sehingga ketika di dalam medan pertempuran diperintahkan untuk bersolat.

Hadith-hadith Rasulullah s.a.w. telah diriwayatkan dari masa ke semasa


sehingga zaman pembukuan hadith oleh individu-individu yang berlainan taraf
kethiqahan dan kedabitannya. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perbezaan
pendapat ketika menghukum sesuatu riwayat samada sahih atau dacif disebabkan
perbezaan para perawi daripada segi hafalan, kepakaran dan sebagainya tambahan
3

pula skema permarkahan yang berlainan oleh para muhaddith dalam menghukum
sesuatu hadith. Atas perkara itu penulis menulis latihan ilmiah ini bagi tujuan seperti
mana yang di bawah

3 MATLAMAT KAJIAN

Kajian dan penyelidikan ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki peranan yang
dimainkan oleh riwayat sokongan sebagai salah satu faktor pemangkin kenaikan taraf
hadith dacif kepada hasan li ghairh serta takhrij sumber 40 hadith di dalam kitab
Fadāil al-Solat oleh al-cAllāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā al-
Kandahlawī.

4 OBJEKTIF KAJIAN

i. Untuk mengkaji dan menyelidiki peranan riwayat sokongan dalam menaik


taraf status hukum hadith daripada dacif kepada hasan li ghiarih.

ii. Untuk mengetahui klasifikasi hadith dacif yang boleh dinaik taraf kepada hasan
lighairih dan hadith yang tidak boleh dinaik taraf.

iii. Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan berictiqad dengan hadis dacif
atau tidak boleh beramal dan berictiqad dengan hadis berkenaan.

iv. Untuk mengenali siapa dia Maulana Muhammd Zakariyā al-Kandahlawī.


dan sumbangannya terhadap dunia penulisan hadith.

v. Untuk menjelaskan dan mendalami gambaran secara keseluruhan klasifikasi


hadith dacif .

5 LIMITASI KAJIAN
4

Limitasi kajian ini ialah pengkaji hanya mengkaji dan menyelidiki hadith yang
terdapat di dalam bahagian kelebihan solat daripada keseluruhan kitab Fadail al-
Acmal dan tidak menyentuh hadis yang terdapat di dalam bahagian yang lain. Pengkaji
menghadkan penyelidikan berkenaan disebabkan peruntukan masa yang singkat
selama satu semester yang mana tidak cukup untuk mengkaji keseluruhan hadith yang
terdapat di dalam setiap bahagian daripada kitab tersebut.

6 DEFINISI KAJIAN

Pengaplikasian;
Menggunakan secara praktik atau amali, melaksanakan atau mengunakan pada
amalan, contoh ayat: mereka mengetahui beberapa banyak teori dan terlalu ingin
mengaplikasikan teori itu ke dalam sesi yang baru dimulainya.

Metode;
Cara melakukan sesuatu, sistem, manhaj, kaedah dan metodologi.

Riwayat sokongan
Hadith yang sama taraf atau lebih baik dari hadith yang disokong kerana sama atau
menyerupai matan hadith berkenaan yang berupaya menaikkan taraf hadith berkenaan
dari dacif kepada hasan li ghairih. Riwayat sokongan terbahagi kepada dua. Pertama
hadith mutābic iaitu hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang mana lafaz hadithnya
sesuai dengan lafaz hadith perawi yang lain. Kedua hadith syahid ialah hadith yang
diriwayatkan oleh seseorang sahabat yang mempunyai makna yang sama dengan
hadith yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain.

Hadis dacif;
Hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk menjadi sahih atau hasan disebabkan
perkara-perkara tertentu yang terdapat pada matan dan sanad hadis tersebut.
Hasan li ghairih
5

Sesuatu hadith dacif yang sederhana kedacifannya yang disokong oleh riwayat lain
yang setaraf atau lebih kuat daripadanya.

Kitab fadail al-solah


Kitab yang mengandungi ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith yang berkaitan dengan
solat. Kandungan bab ini ialah kepentingan solat, kelebihan solat, amaran dan celaan
ke atas mereka yang meninggalkan solat, penerangan tentang solat berjemaah,
kelebihan solat berjemaah, amaran kerana meninggalkan solat berjemaah, penerangan
tentang khusyuk dan khudu dalam solat, hadith tentang khusuk dan solat beberapa
orang sahabat, tabicin dan ahlullah.

Muhammad Zakariya al-Kandahlawi


Ra’is muhaddithin callamah Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Beliau adalah salah
seorang daripada tenaga pengajar hadith di madrasah Mazahir Ulum Saharanpur di
India.

7 METODOLOGI KAJIAN

Aspek-aspek yang disentuh dalam metodologi kajian ini ialah

7.1 Jenis Kajian

Jenis kajian ini ialah penyelidikan kualitatif yang cenderung kepada metode
pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen
yang berkaitan. Sebagai contoh kajian yang pengkaji jalankan berkaitan hadith dacif,
oleh yang demikian penganalisis akan mengumpulkan data dan maklumat daripada
kitab-kitab hadith yang digunakan oleh penulis buku kitab Fadail al-cAmal ini bagi
mengeluarkan hadis tersebut seperti kitab Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan al-
Tirmidhi, Abi Daud dan kitab hadis asli yang lain.
7.2 Persampelan yang ditetapkan
6

Pengkaji dalam kajian ini menghadkan hadis yang ingin dikaji iaitu dalam bahagian
fadilat solat yang mengandungi 40 matan hadis berserta sanadnya bagi menentukan
status hadith tersebut samada sahih, hasan mahupun dacif. Sekiranya sahih mahupun
hasan pengakaji tidak akan mencari riwayat sokongan hadith tersebut, akan tetapi
sekiranya didapati terdapat hadith yang berstatus dacif maka pengkaji berusaha untuk
mendapatkan riwayat sokongan bagi menaik taraf kedudukan hadith tersebut.
Sekiranya penulis mempunyai masa lebihan dari masa yang diperuntukan oleh pihak
fakulti, penulis akan mengkaji hadis dalam bahagian yang lain.

7.3 Instrumen Kajian

Penyelidikan berbentuk kualitatif sebegini lebih banyak masa diluangkan dengan


membaca dan menganalisis dokumen atau kitab-kitab yang digunapakai oleh
pengarang kitab Fadail al-Acamal, al-Quran dan Tafsirnya, Kitab hadis dan
syarahnya, Mustalah al-hadith, Rijal al-hadith, Takhrij al-hadith, al-Fehris al-hadits,
Mucjam, CD takhrij hadis seperti al-Bayan, Kutub tiscah, al-Alfiyah dan al-Maktabah
al-Syamilah serta kamus Bahasa Arab dan yang berkaitan denganya.

Penulis buku ini telah mengunakan 84 buah kitab rujukan dalam menghasilkan
buku ini. Kalau diteliti jenis-jenis kitab ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori
iaitu kitab sumber rujukan asli yang bermaksud kitab-kitab hadis yang mana penulis
kitab tersebut menyertakan sekali sanadnya dalam penulisan kitab yang ditulisnya tak
kira dari apa jua tajuk iaitu hadis, caqidah, tafsir, fiqh dan usulnya atau tarikh seperti
kitab Kutub al-Sittah, Musnad Ahmad dan yang lain. Kitab sumber rujukan syibh
(menyerupai) asli yang bermaksud penulis kitab ini mengambil hadis-hadis daripada
kitab rujukan sumber asli dengan menyertakan sekali sanadnya seperti Kanzul
c
Ummal oleh cAllamah Ali Burhan Puri. Kitab sumber rujukan ghair asliyah yang
bermaksud penulis kitab ini menulis hadis-hadis yang diambil dari sumber asli tanpa
menulis sanad mereka seperti kitab Tanbih al-Ghafilin yang dikarang oleh Syeikh Abu
Laith al-Samarqandi.
7.4 Manhaj al-Kandahlawi dalam menulis kitab ini.
7

Setiap penulis makalah dan buku mempunyai manhaj dan metode tersendiri dalam
menghasilkan karyanya seperti al-Imam al-Tirmizi mempunyai metodenya yang
tersendiri dalam menulis kitab jamicnya iaitu antaranya mengeluarkan hadith yang
sahih daripada seorang sahabat kemudian diiringinya dengan pelbagai hadith daripada
sahabat yang lain, meletakkan hadith sahih di bawah tajuk bab dan diiringi dengan
hadith yang tidak sahih, mengeluarkan hadith yang dipertikaikan kemudian diiringi
dengan hadith yag lebih sahih dan mengeluarkan hadith yang dacif diikuti dengan
hadith yang dacif. Metode-metode seperti ini banyak digunapakai oleh para ulama
dengan kaedah yang berlainan. Perkara ini sangat penting diketahui sebelum membaca
dan membuat tanggapan terhadap penulisanya.

Dalam buku yang masyhur ini penulis mengunakan kaedah yang longgar dan
tidak ketat dalam menukilkan cerita dan kisah yang boleh di ambil tauladan dan beliau
sendiri mengakuinya bukan hadis bagi tujuan menarik perhatian hati dan ini
merupakan kaedah yang biasa digunapakai oleh ulama-ulama yang lain dalam menulis
kitab mereka. Perkara ini dapat dibuktikan dalam syarahannya diakhir kitab fadhilat
salat seperti mana yang berikut: “Akhir sekali mengikut pendapat muhaddithin
terdapat kelonggaran dalam meriwayatkan hadith-hadith tentang fadilat dan
kelebihan amal dan sedikit sebanyak kelemahan dalam riwayat-riwayat tersebut
masih boleh dimaafkan. Sementara itu kisah-kisah para solehin r.hum adalah
sebahagian daripada sejarah dan sememangnya kedudukan sejarah adalah rendah
berbanding dengan kedudukan hadith”.1 Beliau berpegang kepada pendapat jumur
ulama terhadap hadis dacif iaitu dibenarkan di amalkan bagi tujuan kelebihan amal
bagi membangkitkan semangat dan kekuatan orang Islam mengamalkan agama dan
mengerunkan orang Islam dari meninggalkan amalan agama.

Sungguhpun hadis yang dimasukan dalam kitab ini kemungkinanya dacif,


beliau tidak alpa dari menjelaskan status hadis itu dacif samada dari segi matan
mahupun sanad yang mana kita boleh lihat di bawah matan hadis berbahasa Arab.

1
al-Kandahlawi. Muhammad Zakriyya. Fadail al-Acamal. Tahq. Abi al-Hasan cAli al-Nadwi.
India: Nizam al-Din. hlmn 82.
8

Malangnya penterjemah buku beliau ini tidak menterjemahkan syarahan status hadis
tersebut atas sebab yang tidak dapat diketahui.

7.5 Kaedah dan metode pengumpulan data

Bagi hadis yang diambil daripada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim pengkaji akan
mengenepikan hadis tersebut kerana hadis ianya terkeluar daripada kategori hadis
dacif. Sekiranya hadis tersebut tidak terdapat di dalam dua kitab hadis tadi maka
penulis akan merujuk kitab syarah bagi kitab hadis tersebut sebagai contoh Maulana
Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abi
Daud dalam bahagian solat hadis yang ke 10 maka penulis akan merujuk kitab syarah
bagi kitab Sunan Abu Daud seperti cAwn al-Macbud Syarh Sunan Abi Daud karangan
Syamsul Haq cAzimdi, Mirqat al-Sacud Ila Sunan Abu Daud penulisan oleh Jalal al-
Din al-Suyuti, Tahzib Sunan Abi Daud hasil kajian Ahmad Syakir dan lain-lain lagi
bagi mendapatkan pendapat dan hujah mereka terhadap status hukum hadis tersebut
samada sahih, hasan atau dacif.

Walau bagaimanapun pengkaji tidak terhenti pada kaedah dan metode begitu
sahaja, pengkaji akan mengunakan kaedah takhrij al-hadis bagi mengenal pasti
samada hadis yang diriwayatkan oleh imam Abi Daud itu turut diriwayatkan oleh
perawi hadis yang lain seperti al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmidhī, Abū Daud, al-Nasāeī
imam Ahmad dan yang lain. Apabila hadith tersebut turut diriwayatkan oleh al-
Bukhārī atau Muslim atau kedua-duanya sekali secara automatik hadis tersebut
menjadi hadis sahih kerana terdapat hadis lain yang menguatkan hadis tersebut yang
mana hadis tersebut terdapat di dalam al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min
Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan Sahih Muslim, oleh hal yang
demikian hadis tersebut dihukum sahih dan hukum bagi hadis itu menjadi da cif pada
sanadnya dengan jalan imam Abi Daud bukan dacif pada matannya. Kaedah takhrij
hadis yang digunakan ialah mentakhrij hadis dengan kalimah yang penting atau gharib
dalam hadis tersebut, mentakhrij hadis pada awal matan hadis, mentakhrij hadis
dengan cara perawi hadis selepas Rasulullah s.a.w dalam sanad tersebut, mentakhrij
9

hadis berdasarkan tajuk hadis, mentakhrij hadis berdasarkan sifat pada sanad dan
matan dan mentakhrij hadis dengan mengunakan CD hadis.

Terdapat tiga cara takhrij al-hadith yang dicadangkan oleh para ulama iaitu al-
uslub al-mukhtasar, al-uslub al-wasat dan al-uslub al-al-mufassal. Al-Uslub al-
mukhtasar ialah pentakhrij hanya menyatakan sumber-sumber hadith, nama kitab,
bab-bab, juz, halaman muka surat dan bilangan hadith. Al-Uslub al-wasat ialah
pentakhrij menyatakan sumber-sumber hadith seperti al-uslub al-mukhtasar kemudian
dinyatakan tempat titik pertemuan sanad semuanya bersama penerangan lafaz-lafaz
tambahan yang mungkim boleh memeri kesan kepada penambahan hukum. Al-Uslub
al-Mufassal ialah sama seperti al-uslub al-mukhtasar dan al-uslub al-wasat Cuma
penambahannya menyebut hadith mengikut turutan yang paling tinggi kemudian yang
paling rendah serta penjelsan hukum bersama dengan syahid dan riwayat sokongan.
Penulis memilih al-uslub al-mukhtasar bagi penulisan takhrij hadith di dalam kajian
ini.

Berbalik rujukan kepada kitab syarah sekiranya syarah kitab hadis bagi Sunan
Abi Daud menyatakan hadis ini dacif disebabkan seorang perawi dalam sanad hadis
tersebut dacif maka pengkaji akan merujuk kepada kitab al-Jarh wa al-Tacdil yang
primari seperti kitab Tahdhib al-Tahdhib oleh Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar),
Mizan wa al-Icitidal oleh Muhammad bin Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi), al-Tarikh
al-Kabir oleh Abu cAbdullah Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dan kitab-kitab rijal
al-hadis yang lain. Terdapat banyak ulama hadis seperti Abū Hatīm, al-Nasaci, Ibn
Macin, Ibn al-Qattan, Yahya al-Qattan, Ibn Hibban dan yang lainya akan menghukum
perawi tersebut samada mentacdilkan atau mentajrihkan yang mana terdapat di dalam
kitab rijal al-hadis tadi. Sekiranya mereka bersepakat menghukum perawi hadis
tersebut dacif tanpa ada sebarang khilaf atau pertentangan di antara mereka maka
pengkaji akan mengambil istinbat dari perkara ini dengan menghukum hadis tersebut
dihukum disebabkan terdapat perawi dacif dalam sanad hadis daripada jalan imam
Abi Daud dan bukan dacif disebabkan matannya.

Akan tetapi kebarangkalian terdapat perselisihan dan pertentangan pendapat di


antara imam hadis dalam menghukum perawi hadis di mana sebahagian ulama hadis
10

menghukum perawi tersebut dacif kerana dia mengambil hadis tersebut daripada
gurunya yang terang lagi bersuluh berstatus dacif dan sebahagian ulama yang lain
menghukum perawi tersebut berstatus thiqah maka pengkaji akan mengunakan 20
kaedah sekiranya berlaku pertentangan di antara Jarh dan Tacdil yang terdapat di
dalam kitab Dhawabit al-Jarh wa al-Tacdil oleh cAbdul cAziz bin Muhammad bin
Ibrahim al-cAbdul al-Latif, di mana dalam permasalahan sebegini pengkaji akan
merujuk kepada pendapat dari dua orang imam yang muctabar dan kontemperori
dalam ilmu hadis iaitu Ahmad bin cAli al-cAqalani (Ibn Hajar) dan Muhammad bin
Ahmad bin cUsman (al-Dhahabi) yang mana mereka memiliki kitab yang berjudul
Taqrib al-Tahzib, Tahzib al-Tahzib, Tacrif ahl al-Taqdis bi maratib al-Mawsufin bi al-
Tadlis bagi Imam Ibnu Hajar dan Mizan al-Icitidal, al-Kasyif fi macrifah man lahu
riwayah fi al-kutub al-sittah bagi Imam al-Dhahabi. Kenapa pengkaji memilih
rujukan mereka berdua? Pengkaji memilih merujuk kepada mereka berdua dalam
permasalahan sedemikian disebabkan mereka berdua merupakan imam pengkaji hadis
yang terkemudian dan mendapat maklumat yang lebih terkini dan menyeluruh
daripada imam hadis yang terdahulu.

Kalau kita lihat dalam banyak buku yang mengkaji status sesuatu hadis
pendapat dua imam ini lebih ditumpukan dan dijadikan dalil penguat bagi
menghukum sesuatu hadis. Sekiranya dua imam ini menyatakan perawi bagi hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud ini dacif maka pengkaji akan mengambil
hukum bagi status hadis tersebut berdasarkan hukum yang diberikan oleh Imam Hafiz
Ibn Hajar dan al-Dhahabi.

8 ULASAN KEPERPUSTAKAAN

Buku bertajuk Fadail al-Acamal karangan Maulana Muhammad Zakaria al-


Kandahlawi ini merupakan kitab yang masyhur pembacaanya oleh jemaah tabligh
sebagai satu rutin harian yang perlu dibaca samada secara persendirian atau secara
berkumpulan bagi mendapatkan kegairahan dan semangat yang membara untuk
mengamalkan amalan agama seperti solat, zikir, membaca al-quran, mengerjakan haji,
11

bersedaqah, bertabligh, memahami dan mengamalkan jalan kehidupan nabi


Muhammad s.a.w dan para sahabatnya r.a.hum dan lain-lain lagi serta bagi
menzahirkan di dalam hati rasa penyesalan .

Pada tahun 1999 seorang pelajar pra siswazah Fakulti Pengajian Islam, UKM,
telah membuat kajian latihan ilmiah yang bertajuk penggunaan hadith dacif di dalam
masalah al-taghrib dan al-tarhib: Kajian 40 hadith mengenai fada’il al-Quran oleh al-
c
Allamah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi. Kajian yang
dilakukan oleh Aroma bin Abdul Wahid ini menyelusuri tentang biodata pengarang
buku Fadā’il al-Solah iaitu al-cAllamah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā
al-Kandahlawī. Selain dari pada itu Saudara Aroma cuba menjejaki permasalahan
mengenai al-Taghrib dan al-tarhib daripada sudut definisi, hikmahnya, dalil-dalilnya
daripada al-Quran dan al-Sunnah. Juga dibincangkan perbezaannya dengan metode
motivasi barat, hubungannya dengan aspek kejiwaan serta golongan-golongan yang
menolaknya. Penulis kajian ini juga mengkaji mengenai hadis dacif dalam konteks
definisi, klasifikasinya serta pendapat ulama dan hujah mereka mengenai implimentasi
dan aplikasinya. Sementara itu kajian ini adalah berkait langsung dengan buku
Fadā’il al-Solah. Penulis telah memberikan sedikit ulasan mengenai buku tersebut
serta menganalisa 40 hadith yang telah dikemukakan oleh pengaranrnya. Akhir
daripada kajian ini penulis kajian ini telah membuat kesimpulan daripada setiap bab-
bab kajian yang dijalankan. Secara teori dan praktikalnya kajian yang dilakukan oleh
Saudara Aroma ini memang menari

Setakat yang penulis dengar dan baca melalui makalah-makalah dan perbualan
kitab ini mendapat kritikan yang negatif oleh pihak-pihak tertentu yang mana terdapat
hadis yang berstatus dacif samada dari sudut matan mahupun sanad, hadis palsu, unsur
khurafat, bidacah dan kesesatan dalam kitab tersebut berikut pandangan dan reaksi
beberapa ulama terhadap kitab ini;

al-Syeikh Hamud bin Abdullah al-Tuwaijīrī berkata dalam kitabnya al-Qaul al-balīgh
fī al-tahdzīr min jamacah fī al-tablīgh (hal. 11-12)2

2
al-Tuwaijīrī. Hamud bin Abdullah. al-Qaul al- Baligh fi al-tahdzir min jamacah al-tabligh, halm. 11-
12
12

“Kitab terpenting bagi orang yang menjadi tablighiyyin adalah kitab Tablighi Nishab
(Fadha`il Al-A’mal), yang ditulis salah seorang pemimpin mereka bernama
Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dan mereka mengambil perhatian yang besar
terhadap kitab ini dan mengagungkannya sebagaimana Ahlus Sunnah mengagungkan
kitab Shahih (Al-Bukhari dan Muslim), dan kitab-kitab hadits lainnya. Para
tablighiyyin telah menjadikan kitab ini sebagai sandaran dan referensi baik bagi orang
India, maupun bangsa ‘ajam (non Arab) lainnya yang mengikuti ajaran mereka. Dalam
kitab ini termuat berbagai kesyirikan, bid’ah khurafat, serta banyak sekali hadits-
hadits palsu dan lemah. Maka hakekatnya, ini merupakan kitab jahat, sesat, dan fitnah.
Ahli tablighiyyin telah menjadikannya sebagai referensi untuk menyebarkan bid’ah
dan kesesatannya, melariskan serta menghiasinya di hadapan kaum muslimin awam,
sehingga mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak.”

Muhammad Hafiz Firdaus dalam kajian atau komentarnya terhadap buku


fadhail al-a’amal ini menyatakan Maulana rahimahullah ketika menyusun kitab FA
merujuk hadis-hadis kepada 4 sumber iaitu pertama kitab hadith yang enam (Sahih al-
Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai & Sunan
Ibn Majah). Kedua ialah kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri. Ketiga ialah
kitab Majmac al-Zawāid oleh al-Haithami dan keempat kitab Jāmic al-Shagheir oleh
al-Suyuti.

Hafiz Firdaus menambah di dalam komentarnya bahawa di dalam kitab fadāil


al-acamal memang terdapat hadis-hadis dacif di mana Maulana al-Kandahlawi
berpegang kepada pendapat jumhur yang membolehkan penggunaan hadis dacif untuk
fadāil al-a’amal. Sikap yang benar di dalam masalah ini ialah memahami manhaj
Maulana Zakariya dalam menyusun fadail al-a’amal. Jika benar ada "banyak" hadis
dhaif, maka itu memang merupakan manhaj beliau sebagaimana manhaj kebanyakan
tokoh lain. Jika benar ada hadis mauduc, maka adakah itu satu kesengajaan oleh
Maulana ? Saya pasti tidak. Kebanyakan pengkaji kitab ini ada yang berfikiran positif
dan ada yang negatif.
13

BAB I

BIOGRAFI SYEIKH AL-HADĪS MAULĀNĀ MUHAMMAD ZAKARIYYĀ


AL-KĀNDAHLAWĪ

1.1 KELUARGA DAN TEMPAT KELAHIRANNYA

Di bahagian barat wilayah utara Uttar Pradesh di sebuah bandar yang diberi nama
Muzaffar Naqar di negara India terdapat dua buah desa yang masyhur dengan
panggilan Jihinjanah dan Kandalah. Di dalam dua buah desa ini telah menjalani
kehidupan sebuah keluarga ilmuan yang memiliki kemulian nama dengan kefaqihan
dan keilmuan dalam sumber hukum dan perundangan Islam serta ketekunan dan
ketabahan servival (perjuangan) dalam mengimplimentasi agama yang sempurna
dalam kehidupan mereka secara keseluruhannya. Moyang keluarga ini ialah seorang
ulama yang tersohor pada ketika itu yang bernama al-Syeikh Muhammad Ashrāf di
mana beliau berkesempatan hidup di zaman Shah Jahan raja India pada masa itu.
Para ulamak di zamannya telah bersepakat bahawa beliau adalah pengamal agama
yang istiqamah, warak dan pengikut sunnah yang setia.3

Keluarga yang mulia ini telah melahirkan ramai alim ulama yang ulung lagi
tersohor, di kalangan mereka adalah al-Syeikh al-Mufti Ilāhi Baksh al-Kandahlawī
yang masyhur di benua kecil India dengan kelebihan dan kebijaksanaanya. Beliau
merupakan salah seorang di antara murid-murid al-Syeikh cAbd al-cAziz anak lelaki
kepada al-Syeikh Waliullāh al-Dahlawī yang intelektual dan juga anak murid kepada
khalifah al-Imām al-Shahīd al-Saiyyīd Ahmad al-Brilwī. Beliau telah mengarang
lebih dari 60 buah buku ilmiah di dalam Bahasa Arab dan Urdu. Allah s.w.t telah
mentaqdirkan pada tahun 1245H beliau meninggal dunia. Di kalangan mereka juga
adalah al-Syeikh Abu Hasan dan al-Syeikh Nur al-Hasan, al-Syeikh Muzaffar Hussin,
al-Syeikh Muhammad Ismācil, al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās dan al-Syeikh
Maulānā Muhammad Yahyā bin al-Syeikh Muhammad Ismācil rah.a. Kesemua
3
al-Kandahlawi, Muhammad Yusof, Hayah al-Sahābah, Pentahqiq Bassyar cUwwađ Macruf,
Jilid 1, Muassasah al-Risālah. hlmn 6.
14

mereka adalah pendakwah-pendakwah agama Allah s.w.t yang mukhlis dan dari
golongan alim ulama yang ulung di zaman masing-masing.4

1.2 KELAHIRAN

Al-Syeikh Maulānā Muhammad Zakariyyā bin al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā


bin al-Syeikh Maulānā Muhammad Ismācil adalah dari keluarga yang memiliki asal
usul yang mulia ini di mana salasilah beliau bertemu dengan Saidina Abu Bakr al-
Siddq r.a seorang sahabat yang paling Nabi Muhammad s.a.w. kasihi. Beliau telah
dilahirkan pada jam 11.00 malam pada malam bulan Ramadhan yang ke sebelas tahun
1315 Hijriah bersamaan 12 Februari 1898 Masihi di dalam suasana yang terbaik pada
ketika itu di mana amalan soleh mengatasi kemungkaran dan masayarakat di
tempatnya berpegang teguh dengan ajaran agama. Pada masa kelahiranya al-Syeikh
Maulānā Muhammad Yahyā menjawat jawatan sebagai tenaga pengajar di Madrasah
Mazāhir al-cUlum, Saharanpur.5

al-Syeikh Abu Hassan Nadwī memberi komentar bahawa al-Kandalawi


ditaqdirkan lahir di dalam keluarga yang alim dan warak serta istiqamah dalam
menjalankan seluruh perintah Allah s.w.t ini terbukti apabila mereka mempunyai jiwa
yang teguh serta kental, sabar dalam menghadapi kesusahan dan bersyukur ketika
menerima kurniaan yang mengembirakan. Nenek Maulānā merupakan seorang
hafizah al-Quran di mana beliau telah menamatkan hafalan keseluruhan al-Quran
ketika mengasuh ayahanda Maulānā Muhammad Zakariyya.6

1.3 PEMBESARANYA
4
al-Kandahlawi, Muhammad Yusof, Hayah al-Sahābah, Pentahqiq Bassyar cUwwađ Macruf,
Jilid 1, Muassasah al-Risālah.
5

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal,
1400H-1980M, Beirur, Lubnān.
6

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
15

al-Kandahlawi dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang zuhud dan sederhana. Ibu
bapa serta nindanya sangat menyayanginya dan mempunyai aspirasi yang tinggi bagi
menjadikan beliau seorang insan yang benar-benar beriman kepada Allah s.w.t dengan
memiliki ilmu-ilmu agama dan tidak mencintai dunia sehingga bakhil dalam
membelanjakan harta di jalan Allah s.w.t dan menjual ilmu agama bagi mendapatkan
keuntungan dan kesenangan duniawi yang sementara. Ayahandanya mempunyai
kaedah dan caranya yang tersendiri dalam memastikan beliau memiliki ciri-ciri
kepimpinan yang intelektual, keterampilan yang progresif dengan paduan antara
akhlak dan kewibawaan Rasulullah s.a.w. Tamparan, tengkingan dan pukulan yang
menyakitkan lagi memedihkan daripada ayahnya merupakan perkara biasa bagi
dirinya sehingga beliau menyatakan dalam kitabnya Aap Beeti berkat dan hasil
daripada pukulan ayahandaya serta kesabaran dan ketabahan beliau menghadapinya
adalah faktor tercetusnya kebijaksanaan dan kepakaran beliau dalam ilmu agama
khususnya dalam bidang hadis.7

Beliau beruntung disebabkan sempat hidup sezaman dengan al-Imam al-


Rabbani al-Syeikh al-Gangohi8 dan berpeluang bergaul serta bermuamalah dengan al-
Gangohi juga ulama yang lain. Oleh itu beliau telah memperolehi keberkatan
menerusi doa dan keberkatan daripada para ulama yang berpegang teguh dengan
agama Allah s.w.t yang maha suci yang terdiri daripada golongan fuqaha, muhaddithin
dan mereka yang hatinya hampir dengan Allah s.w.t. Oleh yang demikian keadaanya,
al-Kandahlawi berpotensi besar menjadi seorang pemuda yang soleh, bertaqwa,
berkarisma menarik serta memiliki hati sanubari yang suci dan murni dengan
terpelihara daripada anasir-anasir yang boleh merosakkannya dengan berperisai
dengan kubu yang kukuh. 9
Semasa beliau berumur 19 tahun Allah s.w.t telah menetapkan ayahandanya
pulang ke rahmatullah pada 10 Zul al-Qacedah 1334 H yang mana beliau mewariskan
7
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
8

Al-Syeikh ini merupakan seorang yang faqih, muhaddith, bijak pandai, cerdik dan mempunyai
tokoh kepimpinan yang terkenal pada masa itu. Al-Kandahlawi telah mempelajari banyak ilmu-ilmu
agama daripada al-Syeikh ini di mana beliau telah membantu dan mendidiknya disebabkan mempunyai
hubungan yang erat dengan dengan bapanya. Al-Gangohi wafat pada tahun 1323H ketika umur al-
Kandahlawi mencecah 8 tahun.
9

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
16

kepadanya sebuah kedai buku. Dengan perniagaan buku tersebut ayahandanya


menyara kehidupan mereka sekeluarga mekipun ayahandanya berkerja sebagai guru di
Madrasah Mazahir al-cUlum, Saharanpur beliau tidak mengambil sebarang upah atau
gaji bulanan walaupun telah didesak beberapa kali untuk menerimanya kerana niatnya
yang suci dan murni semata-mata untuk mendapatkan keredhaan dan keampunan
Allah s.w.t. Dengan kematian ayahnya juga sebagai guru dan mentornya beliau
terpaksa berdikari dan mencari sumber pendapatan sendiri bagi menyara diri dan
keluarganya. 10

1.4 KEHIDUPAN MAWLANA ZAKARIYA

Kehidupan beliau sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat yang berlegar di


sekitarnya. Beliau menjaga masanya setiap detik dan ketika. Selepas beliau solat
fajar beliau duduk sekejap. Beliau sibuk berzikir dan berdoa dengan himpunan doa
masnun. Kemudian beliau balik ke rumahnya dan duduk bersama orang ramai sambil
minum teh tanpa sarapan dan makan. Kemudian beliau masuk ke biliknya dan sibuk
mengulangkaji dan mengarang. Pada masa ini tidak ada sesiapapun yang
menziarahinya kecuali orang yang ingin belajar atau mereka yang datang sebagai
tetamu. Biliknya lengang dari segala macam perhiasan dan seseorang itu akan terasa
berat hati untuk menyusahkan beliau dengan menziarahinya dan berurusan dengan
kesibukannya. Selepas solat Zohor beliau sibuk dengan menulis risalah dan jarang
sekali beliau tidak melakukan demikian. Kemudian beliau keluar untuk mengajar.
Beliau sibuk mengajar selama 2 jam sebelum solat asar. Selepas solat asar beliau
duduk bersama orang ramai dan memberi mereka minum teh dan mereka terdiri
daripada bilangan orang yang besar. Orang yang menziarahinya menyangka beliau
mengadakan kenduri kecil tetapi ia adalah perkara biasa. Selepas solat Maghrib
beliau sibuk dengan amalan-amalan sunat dan wirid. Biasanya beliau tidak makan
malam kecuali untuk meraikan tetamu yang besar.11

10
Ibid.
11
Aroma bin Abdul Wahid. 1999. Penggunaan Hadith Dacif Di Dalam Masalah al-Taghrib
dan al-Tarhib. Kajian 40 Hadith Mengenai Fadilat al-Quran Oleh al- cAllamah al-Muhaddith al-Syeikh
Muhammad Zakariyya al-Kandahlawī. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
17

Beliau seorang yang pintar membahagiakan waktu antara masa mengulangkaji,


mengarang buku ilmiah, menyambut tetamu dan lain-lain lagi. Semua itu tidak
menyibukkannya dari kesibukan dengan tuhannya, berseorangan untuk beribadat,
bermunajat, mendidik para pelajar dan tidak menyibukkan daripada mengahdiri
perhimpunan besar jemaah tabligh serta tidak menyibukkan daripada mengarang kitab
dan surat-surat di dalam pengislahan dan mengajak manusia kepada ajaran Allah yang
sempurna.12

1.5 PENDIDIKAN

Pendidikan al-Kandahlawī bermula pada tahun 1325 H-1907 M hingga tahun 1336 H-
1917 M. Di antara masyaikh yang telah menjadi guru dan pembimbing beliau ialah
ayahandanya sendiri al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā bin al-Syeikh Maulānā
Muhammad Ismācil, bapa saudaranya al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās, Syeikh
Saharanpuri, Maulana cAbd al-Wahid Sanbuli, Maulana cAbd al-Latif dan ramai lagi.
c
Beliau belajar membaca dengan Hakim Abd al-Rahman Muzaffarnagar dan
menghafal al-Quran melalui bimbingan ayahandanya serta belajar buku parsi dan asas
bahasa Arab dengan bapa saudaranya al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās. Bapanya
menitikberatkan pendidikan dan mengambil kira mengenainya sehingga al-
Kandahlawi disuruh membaca setiap apa yang telah dihafalnya daripada al-Quran al-
Karim sebanyak 100 kali dan melarang beliau dari bercampur-gaul dengan orang
ramai. Beliau tinggal bersama ayahnya di rumah al-Syeikh Gangohi sehingga 8 tahun.
Kemudian beliau bersama dengan bapanya pergi ke Mazāhir al-cUlum, Saharanpur13
menetap di sana di mana bapanya merupakasan salah seorang tenaga pengajar di situ.
14

12

Ibid.
13

Salah sebuah daripada beberapa buah institusi pengajian tinggi agama yang terbesar selepas
Dār al-cUlum al-Duyūbandiyyah.
14
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal,
1400H-1980M, Beirur, Lubnān.
18

Sebelum memulakan pengajian hadis, bapanya al-Syeikh Maulānā Muhammad


Yahyā akan mandi dan solat dua rakacat. Semasa berada di sini, minat al-Kandahlawi
terhadap ilmu hadis semakin menebal ini menyebabkan beliau menjadikan hadis
sebagai fokus dan matlamat utama kehidupan yang perlu dikuasainya seperti mana
leluhurnya telah perolihi. Di bawah bimbingan dan tunjuk ajar bapanya beliau mahir
dalam pengaplikasian Bahasa Arab, nahu, ilmu morfologi, kesusasteraan dan ilmu
mantik. Bapanya al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā mengajarnya kutub sittah15
dari pada awal hingga akhir, manakala al-Syeikh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri
mengajarnya sahih al-Bukhari dan sunan al-Tirmidhi buat kali kedua.16

Semasa di alam persekolahan lagi al-Kandahlawi telah mula berjinak dalam


arena penulisan di mana beliau menjadi penulis dan penyunting kitab Baz al-Majhud
syarah Sunan Abu Daud hasil karya al-Syeikh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri.
Al-Kandahlawi berguru dengannya sehingga beliau meninggal dunia di Madinah al-
Munawwarah pada 1346 H. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Baqic.
Sebelum wafat al-Saharanpuri telah menyatakan hasratnya kepada al-Kandahlawi
supaya membantunya menghasilkan sebuah kitab Syarah Sunan Abi Daud yang diberi
nama Baz al-Majhud ini kerana beliau tidak terdaya menghasilknya sendiri
disebabkan faktor usianya yang telah lanjut dan uzur serta ganguan angota badannya
yang kerap kali bergetar dan mengigil, halangan sebegini menyukarkannya
menyiapkan kitab ini secara perseorangan.

Tawaran berharga yang diberikan oleh grunya itu tidak dipersia-siakan begitu
sahaja ini kerana selain dapat membantu syeikhnya menghasilkan kitab yang berstatus
tinggi ini beliau dapat mengasah dan mempertingkatkan kemahiran penulisannya
dengan lebih ivovatif, kreatif dan efektif.17

Peranan yang dimainkan beliau dalam membantu gurunya menghasilkan


penulisan Baz al-Majhud ialah dengan mencari kitab-kitab dan artikel-artikel ilmiah
15

Kutub sittah adalah kitab Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Jamic al-Tirmizi, Sunan
al-Nasaei dan Sunan Ibn Majah.
16

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
17
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap
Fadāil al-Acamal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
19

yang ditetapkan oleh al-Saharanpuri samada yang berada di maktabah atau di kutab
yang terdapat di Mazahir al-cUlum dan di luar madrasah kemudian menukil fakta-
fakta yang sesuai lalu dibentangkan kepada al-Saharanpuri untuk disemak dan dikaji
serta dibuat penyusunan fakta. Apabila fakta dan komentar tersebut telah siap disusun
al-Saharanpuri akan mengimlakannya kepada al-Kandahlawi dan beliau akan
menulisnya mengikut apa yang dibaca oleh gurunya. Dengan semangat juang dan
kometmen serta ketekunan yang gigih dalam penulisan ini maka kitab ini dapat
disempurnakan dan diterbitkan. Semenjak daripada itu al-Kandahlawi memperolehi
keberkatan dan kebaikan dari syeikhnya di mana beliau menjadi khalifah dan naib
kepada al-Saharanpuri serta namanya diabadikan di dalam prakata kitab tersebut
seperti mana berikut :

Saya telah meminta tolong beberapa orang sahabat saya yang


ternama di antaranya adalah saudara dan penyejuk mata serta hati
saya Haji Hafiz Mulwi Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam
menghasilkan kitab Baz al-Majhud dan beliau menyetujuinya. Saya
tidak terdaya menulis dengan tangan disebabkan sentiasa mengeletar
serta minda dan semangat yang lemah. Oleh itu saya akan
mengimlakan kepadanya dan dia akan menulisnya. Dialah yang
mencari maklumat dan fakta yang rumit ditemui di dalam sumber
rujukan. Saya bermohon kepada Allah s.w.t. dengan usaha dan
komitmen yang diberikan agar mengurniakan kepadanya ganjaran dan
keberkatan yang terbaik atas usaha yang telah beliau sumbangkan
dalam menjayakan penerbitan kitab ini.18

1.6 PERJALANAN KE TANAH SUCI

Pencinta dan penjaga sunnah Rasulullah s.a.w. ini berkesempatan dan berpeluang
pergi ke tanah suci iaitu Makah dan Madinah. Beliau telah telah mengerjakan rukun
Islam yang kelima ini beberapa kali. Kekerapan beliau datang ke tempat ini
meninggalkan kesan yang mendalam dan luar biasa ke atas jiwa raga serta
keintelektualannya. Pada tahun 1338 H beliau pergi ke tanah suci mengiringi guru
18

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
20

beliau al-Saharanpuri. Ketika berada di sana al-Saharanpuri terjumpa sebuah


manuskrip Musnad Abdul Razak, ini menimbulkan keinginan yang mendalam untuk
memilikinya tetapi terpaksa dibatalkan hasrat dan keinginannya yang mendalam untuk
memilikinya disebabkan penjual mengenakan harga yang melebihi wang yang
dimilikinya. Untuk tidak menghampakan gurunya al-Kandahlawi membuat satu
inisiatif yang di luar jangkaan al-Saharanpuri di mana beliau meminjam manuskrip
tersebut dan menyalinnya semula dengan mengunakan tulisan tangan. al-Kandahlawi
berjaya menyalin semula manuskrip tersebut dengan kerjasama yang diberikan oleh
kawan-kawanya. Usaha ini mengambil masa selama sepuluh hari bagi
menyiapkannya.19

1.7 KEPERIBADIAN DAN CIRI-CIRI KHUSUS

Kondisi yang positif serta semulajadi pada ketika itu telah mencorakkan kehidupan
beliau dari remaja hingga dewasa di bawah rahmat ilahi dan tarbiah serta pengawalan
yang komprehensif lagi realistik menerusi para pendidik dan pembimbing yang
memiliki spiritual yang konkrit lagi intensif dalam mengaplikasi arahan Allah S.W.T.
dalam kehidupan mereka. Ini telah menjadikan beliau seorang yang tenang dan
mempunyai rohani yang suci lagi bersih, cita rasa yang menepati kehendak Allah
S.W.T. dan cenderung kepada semua kebajikan seperti ibadah, taqwa, pengajian,
mengarang dan kesempurnaan sifat-sifat mulia yang dapat dibaca menerusi wajah
beliau, sentiasa bersedia menemui Allah S.W.T. memiliki hati yang mulia, sangat
memuliakan para tetamu dan mempunyai tabiat semulajadi yang mulia.20

Beliau memiliki bentuk tubuh badan yang sasa, warna kulit yang putih dan
mempunyai bibir mulut yang merah. Beliau sangat rajin tanpa mengenal erti
kemalasan. Jiwanya yang halus, bermanis muka, peramah penyayang, banyak
bersenda gurau dengan mereka-mereka yang berlembut atau mereka yang menyukai

19
Ibid
20
Aroma bin Abdul Wahid. 1999. Penggunaan Hadith Dacif Di Dalam Masalah al-Taghrib
dan al-Tarhib. Kajian 40 Hadith Mengenai Fadilat al-Quran Oleh al- cAllamah al-Muhaddith al-Syeikh
Muhammad Zakariyya al-Kandahlawī. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
21

untuk berlembut, mudah menitiskan air mata dan mudah tersentu perasaan ketika
mana disebut mengenai sesuatu dari kisah Rasul s.a.w., sahabat, awliya’ atau
mengeluarkan bait syair yang merdu. Beliau akan mengalirkan air mata dan tidak
dapat mengawal tangisan. Jika beliau diselubungi perasaan hiba maka beliau akan
menitiskan air mata.21

Di antara sebesar-besar kebanggaan yang dimiliki oleh beliau yang boleh


dibanggakan di dalam kehidupannya ialah beliau telah mengahabiskan seluruh
masanya untuk perkara yang berguna serta tidak mencuaikan masanya yang penuh
berharga dengan sia-sia. Kehidupanya penuh dengan perkara-perkara yang boleh
diambil contoh dan intisari ibadat, zikir, mengajar, mengarang, memperbaiki rohani,
memberi tunjuk ajar dan nasihat.

1.8 MANHAJ DAN METODOLOGI PENULISAN

al-Kandahlawī bergiat aktif dalam arena penulisan semenjak di alam persekolahan


lagi. Beliau berkarya mengunakan Bahasa Urdu dan Arab di mana kepakaran dan
kefasaihannya dalam bahasa tersebut tidak perlu dipertikaikan lagi. Seperti mana
para cendiakawan Islam yang lain, mereka menulis dalam pelbagai bidang dan
pengkhususan ilmu agama seperti hadis, fiqh, aqidah, kelebihan amalan, perundangan
islam dan lain-lain lagi begitu juga beliau yang mana telah menghasilkan pelbagai
kitab yang berkaitan dengan ilmu di atas. Kitab yang ditulisnya dibaca dan menjadi
rujukan samada dari golongan alim ulama dan orang yang jahil ilmu agama. Oleh
yang demikian matlamat sasaran pembaca penulisan beliau terbahagi kepada dua iaitu
orang yang alim dalam bidang agama dan orang awam biasa yang mana kitab yang
ditulis untuk kedua-dua sasaran ini berlainan dan berbeza dari segi metode, uslub
bahasa dan fakta.22

21

Ibid.
22
Abd al-cAziz Abd al-Hamid. 2002. AAP BEETI. Pustaka Habib. Terj. cAbdul Aziz cAbdul
Hamid. Kuala Lumpur: Pustaka Habib.
22

Kitab kelebihan amal yang mengandungi enam bab iaitu kelebihan solah, zikir,
al-quran, Ramadhan, sedeqah, haji dan umrah, tabligh dan hikyah sahabah diterbitkan
untuk dibaca oleh orang awam yang tidak mahir dalam ilmu agama bagi tujuan
memberi ransangan dan mewujudkan semangat yang berkobar-kobar di dalam
sanubari mereka menjalankan amalan agama serta perundangan Islam. Kitab Awjaz
al-Masālik syarah kitab al-Muwatta’ Imām Malik, Lamic al-Dirari cAla Jamic al-
Bukhari, Al-Abwab wa al-Tarajim Lī al-Bukhari, Juzc Haj al-Widac wa cUmrah al-
Nabi, Khaşāil Nabawi Syarh Shamail al-Tirmidhi, Al-Ictidal fī Marātib al-Rijāl dan
lain-lain dihasilkan untuk orang-orang yang ingin mendalami ilmu agama, para pelajar
agama dan alim ulamak sebagi sumber rujukan.23

Apakah pegangan al-Kandahlawī mengenai permasalahan kebenaran beramal


dengan hadis dacif? Pendapat al-Kandahlawī dalam perkara ini sama dengan pendapat
jumhur ulamak iaitu dibolehkan beramal dengan hadis dacif dalam permasalahan
taghīb, tarhīb, kelebihan-kelebihan amal dan manaqib sahaja dan tidak dibolehkan
dalam permasalahan halal haram dan aqidah. Bagaimana sistem yang diaplikasi oleh
beliau ketika proses pendidikan?. al-Kandahlawī mengikuti sistem dan kaedah
dirayah24 dan riwayah25 serta mengekalkan sistem sanad dari awal hingga penulis kitab
hadis khususnya kutub sittah. Bagi menghasilkan buku untuk tatapan orang awam al-
Kandahlawi menulis dan mengeluarkan hadis taghrib dan tahzib yang mana beliau
mengunakan kitab hadis (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan
al-Tirmizi, Sunan al-Nasai & Sunan Ibn Majah), kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh
al-Munziri, kitab Majmac al-Zawa'id oleh al-Haitsami dan kitab Jami' al-Sagīr oleh
al-Suyuti.26

23

Muhammad Zakariyya. 2005. Fadhilat Amal. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn Bhd.
24

Suatu ilmu yang membahaskan tentang keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau
ditolak dan yang bersangkut paut dengannya. Dalam konteks lain ilmu hadith dirayah juga dikenali
dengan ulum al-hadith, mustalah al-hadith dan usul al-hadith.
25

Suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menaqalkan atau memindahkan apa sahaja
yang disandarkan kepada nabi secara khusus samada dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir atau
ketetapan, sifat atau tingkah laku Baginda. Ilmu ini bertujuan untuk menjamin ketetapan setiap hadith
yang disampaikan.
26
al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. 1422/2001. Menerangkan Berbagai Persoalan
Terhadap Fadāil al-Acamal. Kuala Lumpur: Abdul Majid Ahmad.
23

Dalam penulisan hadis al-Kandahlawi mengunakan metodos sanad, matan dan


hukum hadis tersebut. Dalam meriwayatkan dan menukilkan sesebuah hadis dalam
kitabnya beliau akan menyatakan sanad hadis tersebut dari pembuku hadis
sehinggalah kepada Rasulullah s.a.w seperti dalam kitabnya Awjaz al-Masalik, selepas
menyatakan matan hadis tersebut beliau menjelaskan jenis dan hukum hadis tersebut
samada mursal, munqatic, dacif, sahih dan sebagainya. Seperti mana dalam kitab
Awjaz al-Masalik beliau menyusun tajuk mengikut bab-bab fiqh seperti salat, wudu’,
taharah dan sebagainya. Sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqh beliau akan cuba
membuat perbandingan pendapat mazhab yang empat dalam sesuatu permasalahan
yang terdapat di dalam hadis yang beliu nukillkan dalam penulisannya sehingga
pembaca tidak mengetahui beliau dari mazhab yang mana dalam empat mazhab
tersebut.27

1.9 KARYA-KARYA

Penyusunan kitab dan usaha yang gigih dalam menghasilkan bahan ilmiah yang tinggi
mutu, kualiti dan nilainya merupakan satu bab dalam kehidupan al-Syeikh
Muhammad Zakariyya rah, dan kalau dikaji dengan kajian lapangan bahawa berkat
daripada penulisan beliau masih melimpah hingga sekarang walaupun beliau telah
meninggal dunia 28 tahun yang lalu. Berikut disenaraikan karya penulisan ilmiah
yang komprehensif dihasilkan oleh beliau;

a). Tārīkh Mazāhir dan Tārīkh Masyāikh.


Dua buah buku di atas adalah permulaan karya beliau. Makna buah buku ini ialah 50
Tahun Keadaan Madrasah Mazāhir cUlum dan Riwayat Hidup Para Masyāikh.28

b). Awjaz al-Masālik.

27

Ibid.
28
Abd al-cAziz Abd al-Hamid. 2002. AAP BEETI. Pustaka Habib. Terj. cAbdul Aziz cAbdul
Hamid. Kuala Lumpur: Pustaka Habib.
24

Kitab yang mempunyai enam jilid serta ditulis dalam Bahasa Arab ini merupakan
salah satu dari kitab-kitab beliau yang masyhur dan bersifat kontemperari pada ketika
itu. Awjaz al-Masālik ialah syarah kitab al-Muwatta’ Imām Malik hasil usaha
serta titik peluh beliau selama kira-kira 40 tahun. Kitab ini merupakan salah satu dari
kitab komentar al-Muwatta’ Imam Malik yang paling komprehensif yang mana
mengandungi sains hadis, ilmu perundangan Islam dan komentar hadis.29

Dalam kitab ini Maulānā menukil kesimpulan yang nyata serta intelek
daripada komentar-komentar yang dibuat oleh para cendiakawan hadis lain samada
pendapat yang sepakat atau khilaf beserta dengan dalil mereka berhubung sesuatu isu.
Kitab ini telah mendapat banyak pujian daripada tokoh-tokoh ulama Hijaz. Di antara
tokoh ulamak tersebut ada seorang yang berkata “Seandainya pengarang kitab ini
tidak menyatakan di dalam muqaddimahnya bahawa beliau bermazhab Hanafi, maka
pasti kami akan menyangka bahawa beliau bermazhab Maliki secara terperinci.
Selain itu, beliau dapat mengumpulkan banyak masalah-masalah fiqhiyah mazhab
Maliki di mana penjelasan masalah tersebut sukar untuk ditemui dalam mana-mana
kitab mazhab Maliki sekalipun.” Alim ulamak dari negara Arab khususnya Arab
Sacudi, semoga Allah s.w.t mengurniakan kepadanya kemulian dan keagungan yang
tinggi serta alim ulama dari Damsyik sangat berharap kepada al-Kandahlawī agar
kitab ini dapat diterbitkan di Beirut, Lebanon. Ada seorang yang kaya raya dari
Mekah al-Mukarramah telah menerbitkan kitab ini dengan pembiayaan peribadinya
sendiri.30

c). Lamic al-Dirari cAla Jamic al-Bukhari.


Karya ini mula penulisannya pada hari Rabu 7 Muharram 1376 dan disempurnakan
pada 10 Rabic al-Awwal 1388H dan ditulis dalam Bahasa Arab serta mengandungi 3
jilid. kitab syarah Bukhāri ini merupakan hasil usaha Syeikh Rashīd Ahmad dan
bapanya Syeikh Yahya al-Kandahlawi. Maulānā Muhammad Zakariyya berperanan
mengedit, mentahqiq dan menjelaskan perkara yang perlu diperjelaskan.31
29

al-Kandahlawi. Muhammad Zakariyya. 2003-1424. Awjaz al-Masalik ila Muwatta Malik.


Dimasq: Dar al-Qalam.
30

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil


al-Acamal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7.
31
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
25

d). al-Abwab wa al-Tarajim Lī al-Bukhari.


Sebuah penerangan dan penjelasan tentang setiap tajuk yang terdapat di dalam kitab
Sahih Imam al-Bukhari. Buku ini mengumpulkan pendapat para sarjana dan ilmuan
hadis keunikan dan reasional serta hubungan di antara hadis dan tajuk yang diberikan
bagi hadis tersebut. Perkara ini perlu dijelaskan kerana ulama pensyarah Jamic Sahih
al-Bukhari menyatakan bahawa fiqh Imam al-Bukhari terletak pada tajuknya. Kita
akan mendapati di dalam kitab al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min
Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih hadis yang ditulis secara berulang dan
ketidak sesuaiaan hadis dengan tajuk yang diberikan dari segi pemahaman biasa.
Dalam kitab ini al-Kandahlawi bukan sahaja mengambil pendapat daripada imam-
imam hadis seperti Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani dan Shah Wali Allah al-
Dehlawi tetapi beliau membuat perbandingan di antara komentar mereka dan cuba
mendapatkan korelasi berdaarkan research yang beliau jalankan32.

e). Juzc Haj al-Widac wa cUmrah al-Nabi


Kitab ini mula dihasilkan pada Jumaat 22 Rabi al-Awwal 1341H pada jam 12
tengahari dan selesai penulisannya pada jam 01.30 malam hari Sabtu pada mulanya
kemudian disunting untuk diterbitkan pada 15 Rejab 1390. Sebuah kitab bahasa Arab
yang komprehensif yang menerangkan mengenai jumlah Nabi Muhammad s.a.w
mengerjakan haji dan umrah, cara dan panduan mengerjakan haji, lokasi-lokasi yang
akan dilawati semasa mengerjakan haji dan umrah dan lain-lain.33
f). Khaşāil Nabawi Syarh Shamail al-Tirmidhi.
Kitab ini mula ditulis pada 1343H dan berakhir pada 1344H. Kitab syarah al-Syamail
al-Muhammadiyyah ini mengandungi koleksi-koleksi hadis yang berhubung sifat dan
ciri yang terdapat pada diri Nabi Muhammad s.a.w. Kitab ini telah diterjemah ke
pelbagai bahasa.34

g). Fadāil al-Acamal dikarang pada 1348 H.

32

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil


al-Acamal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
33

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
34
Ibid.
26

h). Fadāil Ramadān ditulis pada 1349 H.


i). Fadāil Tabligh dihasilkan bertarikh 1350 H.
j). Fadāil Namaaz (Solah) diterbitkan pada 1358 H.
k). Fadāil Haj, selesai pada 1367 H.
l). Fadāil Sadāqah, karya pada tahun 1368 H.
m). Fadāil Zikr
n). Fadāil Durood Sharif, 1384 H.
o). Fadāil Tijarah, 1401 H.
p). Hikayah al-Sahabah, 1357 H.
q). Al-Ictidal fī Marātib al-Rijāl, 1357 H.
r). Daari Ka Wujoob.
s). Aap Bieti, mempunyai 5 jilid, 1388-1391 H.
t). Syaricah wa Tarīqah, 1398 H.
u) Um al-Amrād.
v) Fitna al-Maududiah
w) Mowt Ki Yaad35

1.10GURU-GURU MAULANA

Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dirahmati dan dikasihi kerana dapat


bertalaqi dan berguru dengan para alim ulamak serta ilmuan yang tinggi ilmu dan
keperibadiaanya serta mempunyai tahap kerohaniaan yang agung di benua kecil
India. Di antara alim ulamak tersebut ialah ayahandanya sendiri al-Syeikh Maulana
Muhammad Yahya bin al-Syeikh Maulana Muhammad Ismail yang lahir pada 1287 H.
Beliau seorang sarjana yang mahir serta berpengalaman dalam lapangan hadis juga
perundangan islam.36

35

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal,
1400H-1980M, Beirur, Lubnān.
36
Ibid
27

Hasil daripada pukulan dan hukuman serta kata-kata nasihat daripada


ayahandanya beliau menjadi seorang yang mempunyai minat yang mendalam
terhadap hadis dan mempunyai ketabahan yang amat luar biasa dalam menguasainya.
Al-Kandahlawi telah menghafal al-Quran semasa berumur 7 tahun. Ayahnya
memerintahkan supaya membaca ayat al-Quran yang telah dihafal sebanyak 100 kali.
Selain daripada Maulana Muhammad Yahya, al-Kandahlawi berkesempatan berguru
dengan bapa saudaranya al-Syeikh al-Dācei Maulana Muhammad Ilyas dalam bidang
hadis. Beliau berpeluang berguru dengan sarjana hadis yang masyhur dan merupakan
muhtamim(pengetua) madrasah Mazahir al-cUlum Saharanpur serta penulis kitab Bazl
Majhud, di mana di bawah bimbingan dan asuhannya beliau memperolihi kemahiran
dan metode dalam penulisan hadis serta gelaran Syeikh al-Hadis.37

Selain daripada mereka bertiga al-Kandahlawi dimuliakan dan ditinggikan


kerohaniaanya natijah daripada korelasinya dengan para ulama yang berikut yang
mana telah menjadi sumber inspirasi, pemangkin semangat kerohanian dan berlakunya
anjakan paradigma bagi menjadi seorang yang calim dan faqih dalam aliran hadis
nabawi.

a) Maulana Qasim Nanotwi.


b) Maulana Khalil Ahmad Saharanpui.
c) Maulana Rashid Ahmad Gangohi.
d) Maulana Qasim Nanotwi.
e) Maulana Imdadullah
f) Maulana Mahmud al-Hassan
g) Maulana Asyarf Ali Thanwi.
h) Maulana Hussain Ahmad Madani.
i) Maulana Syah Abd al-Qadīr Raipuri.
j) Maulana Abu al-Hassan cAli Nadwi.
k) Maulana Sulaiman Nadwi.
l) Maulana cAshiq Ilahi.
m) Shah cAbd al-cAziz Dahlawi.
n) Maulana al-Haj cAbd al-Latīf Sahib
37

Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
28

o) Maulana Zafar Ahmad Thanwi, Syaik al-Islam Pakistan, 1310 H.


p) Maulana cAbd al-Wahid, 1290 H (tarikh dilahirkan).
q) Hadrah Nazim Sahib.38

1.11 KERJAYA DAN MURID-MURIDNYA

al-Kandahlawi telah dilantik menjawat jawatan sebagai tenagan pengajar di


Madrasah Mazahir al-cUlum, Saharapur dari tahun 1335 H-1916M ketika berusia 20
tahun sehingga 1388H-1968M ketika berusia 72 tahun iaitu dalam jangka masa 52
tahun beliau berbakti dalam arena pendidikan dan pengajaran. Sungguhpun beliau
pernah mengajar dan mendapat tawaran mengajar di beberapa buah institusi agama
yang lain, Mazahir al-cUlum, Saharapur merupakan tempat paling lama beliau
mengajar dan berkhidmat. Mazahir al-cUlum merupakan sekolah lama beliau di mana
selama 11 tahun beliau belajar di situ.39

al-Kandahlawī adalah seorang yang zuhud dan tacat serta patuh kepada sunnah
nabi s.a.w. Beliau tidak mengunakan agama untuk mendapatkan kekayaan dan
kesenangan hidup walaupun peluang ke arah kesenangan terbentang luas baginya. al-
Kandahlawi tidak mengambil upah atau gaji dari kerjayanya sebagai tenaga pengajar
di Mazāhir al-cUlum walaupun pihak madrasah telah memperuntukan baginya gaji
bulanan tetapi beliau akan memulangkannya semula pada keesokan harinya sebagai
sedeqah kepada madrasah. al-Kandahlawi pernah ditawar bertugas sementara di
Institut Da-iratul Macarif sebagai penulis kitab Asmac al-Rijal bagi kitab hadis al-
Imam al-Baihaqi dengan gaji bulanan sebanyak 800Rp, sebuah kereta kerajaan dengan
pemandu kereta dan minyak petrol yang dibayar oleh kerajaan serta tempat tinggal
yang juga disediakan oleh kerajaan Hyderabad. Namun begitu beliau menolaknya
dengan jawapan “aku tidak ingin hidup di bawah ihsan orang lain”.40

38
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
39

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. 1422/2001. Menerangkan Berbagai Persoalan


Terhadap Fadāil al-Acamal. Kuala Lumpur: Abdul Majid Ahmad.
40
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
29

Terdapat pelbagai bukti memperlihatkan beliau mengambil berat dan perhatian


yang mendalam terhadap institusi agama ini. Semasa di madrasah ini, al-Kandahlawi
telah mengajar lebih kurang tiga puluh lima buah kitab ilmiah seperti tatabahasa
c
Arab, ilmu morfologi, sastera, ilmu perundangan Islam, kitab hadis seperti kitab al-
Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa
Ayyamih dan Sunan Abu Daud, Bahkan al-Kandahlawi telah mengajar seluruh kitab
yang menjadi syllabus di madrasah tersebut. Beliau telah membuat percapaian yang
hebat apabila berjaya menamatkan beberapa buah kitab primier Islam dalam
pengajarannya iaitu kitab Nur al-Anwar sebanyak tiga kali, kitab Misykat al-Masābih
tiga kali, Sunan Abu Daud sebanyak tiga puluh kali, kitab Bukhari jilid awal
sebanyak lima puluh kali dan kitab al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min
Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih keseluruhannya sebanyak enam belas
kali.41

Abu al-Hasan Nadwi berkata meskipun al-Kandahlawi adalah salah seorang


guru yang paling muda di Mazahir al-cUlum dia telah dipilih untuk mengajar pelajaran
yang belum pernah ditugaskan kepada guru lain yang sama umur dengannya pada
ketika itu. Beliau bukan sahaja menunjukan kebolehannya menjadi seorang guru yang
berdidikasi dan berketerampilan malah mampu menghasilkan hasil karangan yang
mempunyai kauliti dan nilai yang abstrak. Pada tahun 1345H al-Kandahlawi
berkesempatan pergi ke kota Madinah al-Munawwarah selama setahun. Di sana
beliau telah ditugaskan mengajar kitab Sunan Abu Daud di Institut Agama al-Sharicah,
Madinah al-Munawwarah. Semasa di sana al-Kandahlawi memulakan penulisan
Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Imam Malik pada ketika itu beliau berumur dua puluh
sembilan tahun.42

Apabila beliau kembali ke tanah airnya beliau telah diminta untuk menjawat
semula menjawat jawatannya sebagai pengajar di Mazahir al-cUlum. Syllabus yang
diberikan kepadanya ialah mengajar kitab Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasaei,
Muwatta’ Imam Muhammad dan sebahagian kitab al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-

41
al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil
c
al-A amal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7.
42
Ibid.
30

Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih, tetapi selepas kematian


pengetua Mazahir al-cUlum beliau ditugaskan mengajar seluruh sahih al-Bukhari. Al-
Kandahlawi menjadi tenaga pengajar Mazahir al-cUlum sehingga 1388H dan
menamatkan kerjayanya sebagai guru hadis disebabkan matanya ditumbuhi katarak.43

Ramai di kalangan penuntut beliau telah berjaya menamatkan pelajaran hadis


melalui beliau dan memperdengarkan pelajaran mereka di hadapannya iaitu sistem
talaqi. Ramai juga di antara mereka yang menceburkan diri dalam arena pendidikan
dan berkhidmat untuk agama yang syumul dan ilmu agama di pelbagai tempat. Selain
dari itu, ramai murid-murid beliau telah tamat pendidikan dan pelajaran melalui
beliau yang hati sanubari mereka disinarai makrifah Allah sehingga mereka telah
berbaicah dan janji setia melalui tangan beliau yang mulia, mempelajari ilmu suluk
dan ilmu tasawuf secara khusus dan dengan nikmat Allah s.w.t telah berjaya mencapai
darjat kerohanian yang tinggi dalam ilmu tersebut.

Terdapat juga di antara mereka mewaqafkan seluruh kehidupan mereka untuk


usaha atas agama Allah s.w.t dengan perantaraan bermujahadah, melapangkan masa
keluar di jalan Allah s.w.t menemui orang-orang islam yang jauh dari agama Allah
supaya mengamalkan dan menjalankan seluruh perintahnya dalam kehidupan serta
menjadi dacei Allah (penyeru Allah) agar orang-orang Islam faham bahawa masa,
harta dan diri mereka bukan kepunyaan mereka tetapi kepunyaan Allah s.w.t serta
keluar di jalan Allah s.w.t seantero dunia agar dengan mujahadah dan susah payah
yang ditunjukan akan membuka kerahiman Allah s.w.t dan hidayah dapat tersebar ke
seluruh alam.44 Berikut senarai nama-nama murid-murid al-Kandahlawi yang telah
menjadi ulamak yang masyhur dan disegani seantero dunia;

1. al-Syeikh Maulana Muhammad Yusuf bin Maulana Muhammad Ilyas (ketua


Jemaah Tabligh yang kedua).
2. Maulana Inamul Hasan (ketua Jemaah Tabligh yang ketiga)
3. Maulana Izhar al-Hassan dan para pelajar di Madrasah Kashif al-cUlum.

43

Ibid.
44
al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil
al-Acamal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, hlm 7
31

4. Maulana Mufti Mahmud Hasan Ganggohi, pengajar hadis di Dar al-cUlum,


Deoband.
5. Maulana Munawwar Husein, Syeikh al-Hadis di Dar al- cUlum Lathifi Kethar.
c
6. Maulana Abd al-Jabbar, Syeikh al-Hadis di Jamicah Qasimiah Shahi
Muradabad.
7. Maulana Akbar cAli Saharanpuri, pengajar di Madrasah Mazahir al- cUlum dan
juga pengajar hadis di Dar al- cUlum Karachi, Pakistan.
8. Maulana Ubaidillah Belyawi, pengajar hadis di Madrasah Kashif al- cUlum,
Delhi.
9. Mufti Muzaffar Husein, pengajar hadis dan wakil Madrasah Mazahir al- cUlum
Saharanpur.
10. Maulana Muhammad Yunus Jupuri, Syeikh al-Hadis Madrasah Mazahir
al- cUlum Saharanpur.
11. Maulana Muhammad cAqīl, pengajar hadis di Madrasah Sadhar Mudarisin juga
di Madrasah Mazahir al- cUlum Saharanpur.
12. Maulana Muhammad Ashik Ilahi Balanshari, pengajar hadis di Madrasah Dar
al- cUlum Karachi.
13. Maulana Muhammad Salman pengajar hadis di madrasah Mazahir al- cUlum
Saharanpur.
14. Maulana Taqiyuddin, pengajar hadis.
15. Maulana Bashir Ahmad, pengajar hadis di Dar al- cUlum Tanbu di Rangoon.45

BAB II

HADITH-HADITH YANG BOLEH DINAIK TARAF DAN

45

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil


al-Acamal, Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, hlm 7
32

YANG TIDAK BOLEH DINAIK TARAF

2.0 Hadith-hadith Yang Boleh Dinaik Taraf

Para ulama hadith telah berbulat suara bahawa terdapat hadith yang boleh dinaik taraf
martabat atau statusnya ke satu taraf yang lebih tinggi dari martabatnya yang asal
dengan syarat kelemahan hadith tersebut hendaklah lemah yang sederhana.46 Berikut
adalah faktor-faktor sesuatu hadith boleh dinaik taraf kepada status yang lebih tinggi
dari yang asal;

2.1 Faktor-faktor Lemah Yang Sederhana

i) Lemah ingatan seperti hadith al-Mukhtalit, al-Mutalaqqin dan lain-lain


lagi.
ii) Terputus sanad samada secara zahir mahupun secara tersembunyi seperti
mana hadith al-Mucallaq, al-Mursal, al-Mucdal, al-Munqatic, al-Mudallas
dan al-Mursal al-Khafī.
iii) Jahalah cadālah seperti hadith Majhul al-cain, Majhul al-hal (al-Mastur) dan
al-Mubham.47

Ibn Hajar r.ah. berkata

“ Bila mana perawi yang lemah ingatan boleh dijadikan iktibar


(syawahid dan mutābacat) dengan syarat terdapat riwayat lain yang
lebih baik atau setaraf dengannya. Perkara ini sama dengan perawi
yang nyayuk, al-mastur dan al-isnād al-mursal. Begitu juga hadith
yang terkena jenayah tadlis (al-mudallas) boleh dijadikan iktibar
apabila perawi yang dibuang atau disembunyikan itu tidak dikenali
maka jadilah jenis-jenis hadith di atas berstatus hasan li ghairih
46
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Mu āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 271.
47
Ibid.
33

bukan li zatih, perkara ini dibuat dengan mengambil kira perkiraan


keseluruhan riwayat dari al-mutābac dan al-mutābic (hadith yang
diriwayatkan oleh perawi yang mana lafaz hadithnya sesuai dengan
lafaz hadith perawi yang lain). Perkara ini dilihat terdapat
kemungkinan terdapatnya riwayat yang benar atau tidak benar
dengan had yang sama. Apabila terdapat di dalam riwayat tersebut
hadith yang rajih maka riwayat tersebut merajihkan riwayat yang
lain, dan ini menunjukkan hadith tersebut mahfuz (terpelihara) maka
berubah keadaan daripada tawaquf (ditinggalkan sementara) kepada
darjat yang diterima.”48

Bagi hadith majhul al-cain al-Imam al-Dār al-Qutnī berkata:

“ Ahli ilmu hadith tidak mengambil hujah daripada khabar yang


bersendirian dengan riwayat seorang lelaki yang tidak dikenali,
khabar yang thabit di sisi mereka adalah khabar yang memiliki
perawi yang masyhur keadilannya atau perawi yang dihilangkan
daripadanya status al-jahalah, dan cara untuk mengetahui seorang
lelaki atau perawi itu hilang status al-jahalah dengan memastikan
terdapat paling kurang dua orang perawi yang meriwayatkan hadith
daripadanya, maka dengan itu perawi itu menjadi perawi yang
dikenali, adapun perawi yang hanya seorang sahaja yang
meriwayatkan hadith daripadanya wajib tawaquf sehingga ditemui
kata kesepakatan mengenainya dari para ulama”49

Ini adalah pendapat para muhaddith bahawa riwayat daripada perawi yang
majhul al-cain diterima sekiranya terdapat kesepakatan atau sokongan daripada
riwayat yang lain.

Adapun hadith yang mubham maka Ibn Kathir telah menjelaskan dengan
katanya:“Adapun perawi mubham yang tidak dinamakan atau dinamakan tetap tidak
dapat dikenali identitinya maka ini adalah perkara yang tidak seorangpun daripada
kami menerimanya, akan tetapi bilamana ianya berlaku di zaman al-tabicein dan
kurun-kurun yang disaksikan bagi mereka kebaikan kerana perlu meminta kezinan
daripada periwayatan mereka iaitu mereka tidak meriwayatkan hadith melainkan

48

Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.
hlmn 83.
49
al-Dār al-Qutnī. al-Sunan al-Dār al-Qutnī. Tahq. Al-Syed cAbdullah Hasyim al-Yamani. juz
3, hlmn 174.
34

daripada orang yang benar-benar layak. Sesungguhnya terdapat perkara sebegini di


dalam Musnad Ahmad dan selain daripadanya”50

Ibn Hajar juga berpendapat seperti di atas juga di mana dia berkata di dalam
sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Muawiyah r.a. secara marfuc:

“Wahai manusia belajarlah kamu sesungguhnya ilmu itu dengan


belajar dan al-fiqh itu dengan (al-tafaquh) memahami dengan baik
dan sesiapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan maka
diberinya kefahaman agama51”

Ibn Abī cĀsim dan al-Tabrānī meriwayatkan hadith ini dan sanadnya hasan
melainkan di dalam sanad tersebut terdapat mubham, telah menguatkan status hadith
ini dengan kewujudan riwayat yang lain iaitu al-Bazzar meriwayatkan seperti lafaz
tadi dari hadith Ibn Mascud secara marfuc, dan meriwayatkan juga Abū Nacīm al-
Asbahānī marfuc dan di dalam al-bāb dari Abī Darda’ dan yang lain-lain.

Atas sebab-sebab yang di atas jenis-jenis hadith yang boleh dinaik taraf martabatnya
adalah seperti berikut;

1) al-Hadith al-hasan lizatih


2) al-Hasan li ghairih
3) al-Mucallaq
4) al-Mursal
5) al-Mucdal
6) al-Munqatic
7) al-Mudallas
8) al-Mursal al-khafie
9) Hadith majhul al-hal
10) Hadith majhul al-cain
11) Hadith al-mubham
50
Ahmad Syakir. 1979. al-Bāceth al-Hatith Syarh Ikhtisār cUlum al-Hadith. al-Qaherah:
Maktabah Dār al-Turath. hlmn 81.
51
Dikeluarkannya oleh Ibn Abī cĀsim di dalam bab al-cilm seperti di dalam Taghlīq al-Taclīq
oleh Ibn Hajar juz 2, hlmn 78. al-Tabrānī, al-Mucjam al-Kabīr, juz 19, hlmn 398, bilgn 929. al-
Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, hlmn 253, bilgn 352.
35

12) Hadith al-mukhtalit


13) Hadith al-mutalaqqin

2.1.1 Naik taraf al-Hasan li Zatihi Kepada Martabat al-Sahih

Ulama hadith52 telah menjelaskan bahawa hadith yang berstatus al-hasan li zatihi
boleh dinaik taraf kepada martabat al-sahih dengan perantaraan hadith yang berstatus
al-hasan li zatihi tersebut memiliki sanad yang pelbagai. Kenapa perkara ini boleh
berlaku? Kerana permasalahan terhadap perawi yang dikategorikan sebagai lemah
kedhabitan disebabkan banyak lupa, melakukan kesilapan, terdapat kesamaran dan
sebagainya dapat dihapuskan dengan bantuan daripada sanad-sanad lain yang
meriwayatkan hadith yang sama.

Ibn Hajar memberi komentar seperti mana berikut:

“ Hadith yang berstatus al-hasan li zatihi boleh dinaik taraf


kepada martabat al-sahih ketika mana terdapat sanad-sanad lain
yang meriwayatkan hadith yang sama. Iini kerana gambaran
keseluruhan daripada sanad-sanad bagi hadith tersebut dapat
menampung sanad yang lemah disebabkan sanad tersebut memiliki
perawi yang kurang kredibiliti dari segi kedhabitannya daripada
perawi yang distatuskan sebagai al-sahih. Justeru itu termutlak
kesahihan ke atas isnad yang berstatus hasan walaupun hadith itu
gharib tetapi mempunyai pelbagai turuq”53

2.1.2 Naik taraf al-Hasan li Ghairih Kepada Status al-Sahih li Ghiarih

Al-Buqācei berpendapat sesungguhnya kedudukan al-hasan yang terbahagi kepda dua


iaitu al-hasan li zatihi dan al-hasan li ghairihi berpotensi dinaik tarafkan kepada al-

52
Mereka itu ialah Ibn al-Salah di dalam muqaddimahnya: hlmn 37, al-Nawawi di dalam
kitab taqribnya: juz 1, hlmn 175 dari al-Tadrib, al-Tayyi di dalam khulasahnya hlmn 47, al-Zarkasyi
di dalam Nuktahnya ke atas Ibn al-Salah:juz 1, hlmn 120. Ibn Hajar di dalam syarahnya al-Nukhbah
hlmn 33.

53
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir hlmn 272..
36

sahih li ghairih dengan perantaraan memiliki sanad yang pelbagai. Dia berkata seperti
berikut:

“ Apabila dikombinasikan di antara sanad-sanad hasan li ghairih di


antara satu sama lain memberi kesan kepada kenaikan taraf kepada
al-hasan lizatih hingga kepada status al-sahih. Tidak memberi impak
yang buruk sekiranya salah satu dari sanad kita hukum sebagai al-
hasan li zatih dan yang lain al-hasan li ghairih. Kedudukan sebegini
merupakan martabat yang paling minimum bagi status al-sahih.”54

Ibn Kathir memberi komentar seperti mana berikut:

“Terdapat sanad hadith yang berstatus lemah disebabkan buruk


hafalan perawi dan hadith Mursal boleh ditingkatkan tarafnya dengan
kewujudan hadith al-mutābacah yang berperanan mengangkat hadith
yang lemah kepada al-hasan atau al-sahih.” 55

Walaubagai manapun Ibn Qatlubqha telah tidak sependapat dengan kenyataan


yang dikeluarkan oleh Ibn Kahthir seperti mana yang terdapat di dalam Hāsiah Sarh
al-Nukhbah di mana dia berkata: “Ibn Hajar telah berkata di dalam kenyataannya

“Disyaratkan ke atas al-mutābic mestilah lebih kuat statusnya atau


setaraf dengan hadith yang hendak dikuatkan. Walaupun al-Hasan li
zatihi diriwayatkan dengan sanad yang lain hasan li ghairih tidak
boleh dihukum atau dinaik taraf kepada al-sahih.”56

Dr al-Murtada telah mentarjih kenyataan al-Buqacei sebagai mana berikut

“Dan yang jelas bagiku ialah al-hasan li ghairihi boleh dinaikkan


kepada kedudukan yang lebih tinggi iaitu al-sahih li ghairihi dengan
wujudnya kepelbagaian sanad. Status hadith yang boleh dinaik
54

al-Buqācei. al-Nakt al-Wafiah bi mā fī Syarh al-Alfiyah. Risalah Majester Taqaddam bihā


Khabir Khalil cAbd al-Karim ilā al-Jāmecah al-Islāmiah bi al-Madinah al-Munawwarah. juz 2, hlmn
518.
55
Ibn Kathir. Ikhtisar cUlum al-Hadith. hlmn 33.
56
Ibn Qatlubgha. 1936. Hasiah Laqt al-Darar bi Syarh Matn Nukhbah al-Fikr li cAbdillah
Husain al- adwī. Misr: Matbacah Syarikah Mustafa al-Babi al-Halbi, hlmn 7.
c
37

tarafkan kepada al-sahih li ghairihi adalah al-hasan li zatihi dengan


al-hasan li ghairihi. ”57

2.1.3 Kenaikan taraf Hadith-hadith Berstatus al-Dacif Kepada al-Hasan li


Ghairihi

Hadith-hadith berstatus al-dacif boleh juga ditingkatkan kedudukannya kepada al-


hasan li ghairihi. Apakah kerasionalan hadith al-dacif boleh ditingkatkan
kedudukannya kepada al-hasan li ghairihi? Kerana al-taclīq, al-Irsāl, al-Acdāl, al-
Inqitac, al-Tadlīs, al-Irsāl al-khafei, Jahalah al-cain atau al-hal, al-Ibhām, Su’ al-hifz
dan Qabūl al-talqin, semuanya ini pada asalnya bukanlah hadith yang perawinya dusta
atau dituuh sebagai pendusta samada kesalahan yang dilakukan oleh perawi dalam
klasifikasi tadi dilakukan secara sengaja, lupa dan yang lain-lain maka sekiranya
terdapat sanad-sanad lain yang bertepatan dengannya menunjukkan kepada kita satu
bukti yang menjelaskan hadith yang dacif itu ada kebenaran, para perawi di dalam
hadith dacif itu tidak melakukan kesalahan atau kesamaran atau lupa maka janganlah
kita membiarkannya kerana hadith dacif itu dapat dinaikkan kepada al-hasan li
ghairih.58

2.2 Elemen-elemen Yang Boleh Menaik tarafkan Hadith Dacif

Berikut adalah element-element penting yang dapat menaik tarafkan hadith al-dacif
kepada hadith al-hasan li ghairih;

i). Sanad yang berbilang-bilang

Para ahli hadith telah bersepakat bahawa faktor utama yang boleh menaik
tarafkan hadith al-dacif kepada hadith al-hasan li ghairih ialah sanad yang pelbagai.
57

al-Murtadā. 1994. Manāhij al-Muhaddithin fī Taqwiyah al-Ahādith al-Hasanah wa al-


Dacīfah. Riyadh: Maktabah al-Rusyd. hlmn 54.
58
Ibid.
38

Kenapa faktor ini boleh berbuat demikian? Ini kerana sekiranya ditinjau dan diselidiki
beberapa individu-individu perawi hadith dan mengumpulkan riwayat mereka sudah
tentu secara teori dan logiknya kita akan mendapati terdapat hadith mereka yang
saling menguatkan dan menyokong di antara satu sama lain dan kemungkinan
kebenarannya, keyakinannya dan kerealitiannya adalah tinggi, justeru itu ianya dapat
mengangkat statusnya daripada berstatus yang rendah kepada status yang lebih tinggi.

Begitu juga diriwayatkan sebuah hadith dari hadith-hadith Rasulullah s.a.w.


dengan sanad atau turuq yang pelbagai dan sumber-sumber yang jelas kita akan
menyaksikan bagaimana wujudnya satu kenyataan yang saling sokong-menyokong
dan kuat-menguatkan antara satu sama lain yang berupaya menaik tarafkan darjat
hadith daripada berstatus hasan kepada sahih dan daripada berstatus dacif kepada
hasan. Atas method dan kaedah yang jelas dan memiliki keunikan tersendiri para
ulama samada ulama terdahulu mahupun kontemperai telah mengeluarkan kenyataan
dan ulasan yang jelas terhadap perkara ini.

Saidina Abu Bakr r.a. telah meminta daripada al-Mughirah bin Syucbah dan
sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang lain samada pernah mendengar hadith al-jaddah
(berkaitan dengan nenek) dari Rasulullah s.a.w. Begitu juga hadrat cUmar bin al-
Khattab telah meminta dari Abi Musa al-Ascari seorang saksi yang lain bagi sebuah
hadith al-isti’zan (meminta izin). Bukankah dua contoh di atas merupakan salah satu
bukti akan wujudnya kaedah yang digunakan pada zaman sahabat bagi menguatkan
kedudukan hadith Rasulullah s.a.w. dengan kepelbagaian sanad.

Sufyan al-Thauri berkata:

“Sesungguhnya aku menulis hadith dengan berpandukan tiga bentuk


iaitu hadith yang aku berpegang dengannya, hadith yang aku
mengambil iktibar darinya dan hadith yang aku menulisnya untuk aku
mengetahuinya ”59

Imam Ahmad r.ah. berkata:

59
Diriwayatkan oleh al-Khatīb di dalam kitab al-Jamic lī Akhlak al-Rawī wa Ādab al-Sāmic.
juz 2, hlmn 193, bilgn 1582.
39

“Tidaklah hadith Ibn Lahicah boleh dibuat hujah, dan sesungguhnya


aku menulis banyak hadith yang boleh aku mengambil iktibar darinya
dan yang boleh dikuatkan di antara satu sama lain”.60

Kenyataan al-Imam al-Tirmizi yang menerangkan definisi al-hasan sebagai berikut:

“Setiap hadith yang diriwayatkan tidak boleh terdapat di dalam


sanadnya perawi yang dituduh sebagai pendusta dan tidak juga hadith
yang dikategorikan sebagai syaz dan terdapat riwayat lain yang turut
meriwayatkan hadith yang sama.”61

Ibn Taimiah berkata:

“Sesungguhnya kepelbagaian riwayat dalam sesebuah hadith


menguatkan antara satu sama lain sehingga kadang-kadang dapat
sesuatu daripadanya walaupun yang menukilkannya daripada orang-
orang yang melakukan kefasikan, Oleh yang demikian bagaimana
dengan para ulama yang cadil akan tetapi banyak di dalam hadith
mereka kesilapan seperti cAbdullah bin Lahicah, Sesungguhnya beliau
adalah salah seorang daripada ulama Islam yang besar, beliau
seorang qadi di Mesir, banyak meriwayatkan hadith akan tetapi kitab-
kitabnya telah terbakar yang menyebabkan kurang cekap dalam
hafalan dan terdapat banyak kesilapan di dalam hadithnya sedangkan
kebanyakan hadithnya sahih. ”62

ii). Umat Islam Telah Menerima Hadith Berkenaan

Para al-Muhaddith telah bersepakat bahawa khabar yang satu yang menlengkapi
syarat hadith sahih dapat menghilangkan kesangsian terhdapnya dan menjadilah
khabar tersebut sahih. Hampir-hampir bersepakat para al-muhaddith bahawa hadith
sahih apabila umat menerimanya dapat memberi ilmu dan keyakinan.

Meskipun demikian Abu Laith menyatakan di dalam kitabnya cUlum al-hadith


asiluh wa mucasiruh bahawa dia tidak menemui meskipun daripada para ulama
60
Ibid. bilgn 1583.
61

Ibn Rajab al-Hanbali. Syarh cIlal al-Tirmizi. Tahq Nur al-Din al-cItr. Dar al-Malah. juz 1, hlmn
91.
62
Ibn Taimiyah. Majmuc al-Fatāwā. al-Riyadh: Nasyr wa Tawzic Dār al-Iftā’.juz 18, hlmn 26.
40

terdahulu sebarang artikel atau kenyataan yang mengemukakan satu qaedah bahawa
khabar yang satu berstatus dacif yang sederhana apabila umat menerimanya
menyebabkan khabar tersebut ditingkatkan darjatnya menjadi sahih atau hasan
melainkan tindakan yang dibuat oleh para al-muhaddithin seperti Ibn cAbd al-Ber
khususnya yang menyatakan hadith dacif yang sederhana apabila umat menerimanya
menyebabkan khabar tersebut ditingkatkan darjatnya menjadi kuat. Contoh hadith
adalah seperti berikut;

Hadith air laut: “Suci airnya dan halal bangkainya ” al-Sancānī berkata di
dalam kitabnya subul al-salam: Ibn Hajar al-cAsqalani berkata bahawa hadith ini
mempunyai sembilan turuq atau jalan periwayatan dari sembilan orang sahabat dan
tidak sunyi jalan ini dari dipertikaikan.63 Walau bagaimnapun, Ibn cAbd al-Bar telah
menghukum sahih hadith ini dengan sebeb umat telah menerimanya meskipun
terdapat mereka yang menghukum dacif ke semua turuq atau jalan periwayatan.64

iii) Bertepatan dengan zahir al-Quran

Para fuqaha telah mengiktiraf kesahihan sesuatu hadith dengan dengan mengambil
kira ketepatannya dengan zahir al-Quran. al-Zarqasi dari Abi al-Hasan bin al-Hassar
al-Andalusi(611 H) berkata

“Sesungguhnya seorang faqih itu mengetahui kesahihan hadith


dengan kesepakatannya dengan usul atau satu ayat daripada kitab
Allah, maka diterima hadith tersebut dan beramal dengannya dan
beriktiqad dengan kesahihannya sekiranya di dalam sanad tersebut
tidak terdapat perawi yang berdusta maka tidak mengapa.”65

63

al-Sancānī. Subul al-Salam juz 1, hlmn 15.


64
Ibn cAbd al-Bar. al-Tamhid. Mamlakah al-Gharbiyah: Wizarah al-Awqaf. Juz 16, bilgn 16,
hlmn 217-219.
65
Faidh al-Bārī cala Sahih al-Bukhari juz 3, hlmn 409.
41

2.3 Elemen-elemen Penguat Yang Tidak Layak Menaik Tarafkan Hadith


Dacif

2.3.1 Mujtahid Menyentuh Sesuatu Dalil Daripada Hadith

Al-Syeikh al-Muhaddith al-Faqih Zafar Ahmad al-Tahanuwi r.ah. berkata al-mujtahid


apabila mengambil atau menyentuh dalil dengan hadith itu menunjukkan hadith itu
sahih baginya66 Akan tetapi para muhaddithin tidak mensahihkan hadith dengan
amalan orang yang mengetahui atau megelaurkan fatwa dengannya. Ibn Salah
berkata: “Sesungguhnya sesuatu amalan orang alim atau fatwanya yang bertepatan
dengan sesuatu hadith bukan hukum kesahihan hadith tersebut, begitu juga
percanggahan sesuatu hadith dengan orang alim bukanlah hadith itu berstatus dacif67

2.3.2 Kasyaf68 Oleh Sufi Menguatkan Status Hadith

Ahli tasauf telah membenarkan bagi diri mereka mengunakan cara kasyaf di dalam
urusan agama yang pelbagai. Oleh yang demikian mereka menjadikannya sebagai
salah satu kaedah yang digunakan untuk menghukum hadith samada sahih atau dacif.
Di antara hadith yang dihukum sahih dengan cara kasyaf ialah sebuah hadith
“Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang dari arah mana kamu mengikuti mereka
kamu diberi pertunjuk”.

al-Syacrāni telah berkata: “hadith ini dipertikaikan di sisi para muhaddithin


tetapi dihukum sahih oleh ahli kasyaf.”69 al-Albani memberi komentar mengenainya:

66
Al-Tahanuwi. Inha’ al-Sakan ila Man Yattalic Ila’ al-Sunan, hlmn 16.
67

Ibn al-Salah. Muqaddimatuha maca al-Taqyid hlmn 120-121, al-Nawawi. Irsyad Tulāb al-
Haqaeiq ila Macrifah Sunan Khair al-Kalāeq. Juz 1, hlmn 291.
68
Terbuka (ternampak) sesuatu yang ghaib melalui pandangan hati.
69

al-Syacrānī. 1406. Mizan al-Kubrā. Baghdad: Syarikat Maktabat wa Matbacah al-Muthanna.


juz 1, hlmn 30.
42

“Ini adalah batil dan perkara yang merepek dan tidak boleh diambil
perhatian terhadapnya kerana menghukum sahih sesuatu hadith
dengan perantaraan kasyaf merupakan suatu amalan bidcah sufiyah
yang melampau dan pegagan mereka menghukum hadith dengan
kaedah kasyaf adalah batil dan tidak ada asal baginya seperti mana
mereka menghukum hadith ini. Kasyaf sekiranya tepat dinamakan
pendapat”.70

2.3.3 Membenarkan Nabi s.a.w. Baginya di dalam Tidur

Telah menyebutkan al-Syacrani daripada Abī al-Muwahib al-Syazlī dia berkata “Aku
bertemu Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi maka aku bertanya baginda mengenai
hadith masyhur ‫ ״‬Berzikirlah kamu sehingga orang mengatakan kamu gila‫ ״‬manakalah
di dalam Sahīh Ibn Hibbān hadith tersebut berbunyi ‫ ״‬Perbanyakkanlah kamu berzikir
sehingga orang mengatakan kamu gila. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab riwayat Ibn
Hibban adalah sahih begitu juga riwayat yang kedua kerana kadang-kadang aku
menyebut kedua-dua hadith tersebut, kadang-kadang satu hadith daripada dua hadith
di atas dan pada kali yang lain hadith yang satu lagi. Ini adalah satu contoh
pengkaedahan yang tidak tepat dalam menghukum status hadith.71

2.3.4 Implimentasi Solat Istikharah Dalam Menentukan Kedudukan Darjat


Hadith

Cara di atas adalah metode yang tidak berasas dan tertolak dalam disiplin ilmu hadith.
Seseorang yang mendirikan solat istikharah dengan memohon kepada Allah s.w.t.
ditunjukkan status sesuatu hadith samada sahih mahupun dacif atau mauduc.
Istikharah yang dilakukan demikian tidak berfungi dan berperanan dalam
70

al-Albānī. Silsilah al-Ahadith al-Dacīfah wa al-Mawducah li al-Syeikh al-Albānī. Beirut: al-


Maktab al-Islami. juz 1, hlmn 78 no 58.

71
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 288.
43

mensahihkan hadith yang dacif atau menghukum dacif hadith yang telah dihukum
sahih. Keputusan yang diperolehi selepas mengerjakan solat istikharah boleh menjadi
hujah untuk dirinya dan tidak boleh sama sekali dideklarasikan sebagai dalil yang
pasti lagi mampan untk semua orang.72

2.4 Hadith-Hadith Yang Tidak Layak Dinaik Taraf

Perbincangan yang lepas adalah mengenai hadith-hadith yang boleh dinaik taraf
kedudukannya menjadi lebih tinggi dari yang asal. Perbincangan kali ini berkisar
tentag hadith-hadith yang tidak layak dinaik taraf atau diperkuatkan kedudukannya
meskipun memiliki riwayat sokongan. Sebab utama terjadinya demikian ialah
kelemahan yang melampau.

Sebab-sebab yang melampau ialah terdapat salah satu perawi di dalam sanad
hadith perawi yang disifatkan sebagai pendusta atau pembuat hadith palsu, atau
perawi tersebut dituduh sebagai pendusta atau pembuat hadith palsu, atau perawi
fasiq, atau hadith tersebut syaz atau munkar, atau disebabkan hadith tersebut memiliki
c
illah.73

Ibn al-Salah memberi komentar mengenai perawi-perawi yang tidak dapat


menjadi saksi atau penguat kepada hadith-hadith mereka :

“Faktor kelemahan yang tidak dapat dihilangkan kerana terlampau


lemah dan riwayat sokongan tidak mampu menaik taraf kedudukannya
ialah perawi dituduh sebagai berdusta atau syaz.”74 al-Nawawi
berkata hadith yang diriwayatakn oleh perawi yang dituduh sebagai
pendusta atau fasiq maka sebarang riwayat sokongan tidak mampu
menaik taraf kedudukannya.75 Ibn Kathir menjelaskan bahawa dacif itu
ada bermacam-macam peringakat di antaranya dacif yang tidak boleh

72
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 288.
73
Ibid.
74

Ibn al-Salah, al-Muqaddimah Maca al-Taqyed. hlmn 107.


75

al-Nawawi, Irsyad Tulāb al-Haqāeq. juz 1, hlmn 148.


44

dinaik taraf kedudukan hadithnya seperti riwayat dari perawi pendusta


dan matruk.76

Daripada keterangan dan penjelasan sebentar tadi jelas kepada kita bahawa
hadith dari perawi yang berdusta, dituduh sebgai pendusta, fasiq, hadith al-syaz dan
hadith al-maclul merupakan klasifikasi-klasifikasi hadith yang tidak dapat dinaik taraf
kedudukannya kepada hasan li ghairih disebabkan terlalu lemah dan riwayat-riwayat
yang lain tidak dapat mengangkatnya kepada kedudukan yang lebih tinggai dari
kedudukannya yang asal. Jenis-jenis hadith yang tidak boleh dinaik taraf ialah hadith
mawduc, hadith al-matruk, hadith al-munkar, hadith al-syaz dengan jenis-jenis iaitu al-
mudraj, al-mudtarib, al-musahhaf, al-muharraf, al-maclul.

BAB III

PENGENALAN HADITH DACIF DAN KLASIFIKASINYA

3.1 Definisi Hadith Dacif

Dacif dari segi bahasa bererti lemah, menjadi tidak bermaya.77 lawan kepada kuat.
Asal perkataan dacufa yadcafu dacfu fahuwa dācif ((‫ضعييف يضعييف ضعفييا فهييو ضعيييف‬.78
Manakala dari skop istilah Ibn Hajar mendifinisikan hadith da cif sebgai setiap hadith
yang tidak memiliki sifat-sifat hadith sahih.79 al-Syeikh Habīb Ahmad al-Kīrānawī
76

Ibn Kathir, Ikhtisar cUlum al-Hadith, hlmn 33.


77
Al-Marbawī. Dr al-Syeikh Muhammad Idrīs cAbd al-Rauf, Qamus Idrīs al-Marbawī;cArab-
Melayu, Dar al-Fikr, Kuala Lumpur. 1990. Juz 1. hlmn 352.
78

Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmīd cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah.
79

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abādī. 2005-1426. cUlūm al-Hadīth Asluhā wa


c
Mu āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 126.
45

mendifinisikan hadith dacif dengan hadith yang tidak memiliki sifat hasan dan berbeza
kondisi kelemahannya dengan paling lemah dan lemah yang sederhana seperti mana
sifat sahih yang mengandungi paling sahih dan kurang sahih.80

Muhammad Abū al-Fadl al-Warraqī al-Jayzawī mendifinisikan hadith dacif


sebagai hadith yang gugur satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat hadith sahih
dan hadith hasan.81 al-Imam al-Tirmizī memberi definisi yang agak khusus iaitu hadith
dacif ialah hadith yang diketahui bahawa perawinya dituduh berdusta lagi buruk
ingatannya.82 Prof Dr Taqīy al-Dīn al-Nadwī mentakrifkan hadith dacif dengan
definisi hadith yang kurang dari darjat hasan dan berbeza darjat kelemahannya
mengikut sejauh mana kurangnya ciri-ciri hasan yang dimiliki hadith dacif tersebut.83
Berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahawa hadith dacif ialah hadith
yang tidak memiliki atau hilang salah satu atau kesemua syarat hadith sahih. Tahap
kelemahannya bergantung sejauh mana kekurangan syarat hadith sahih dalam hadith
dacif tersebut.

Ciri-ciri dan syarat-syarat yang dikenakan untuk menghukum sesuatu hadith


itu berstatus sahih yang pertama ialah bersambung sanad hadith. Maksud di sini ialah
setiap perawi dari setiap peringkat bertemu dalam menyampaikan hadith sebagai
contoh tābicin mesti bertemu dengan sahabat dalam meiwayatkan hadith jika tābicin
tidak bertemu dengan sahabat tetapi dia menyandarkan hadith tersebut dengan nama
sahabat maka hadith tersebut tidak bersambung sanad tetapi terputus sanad yang
dikenali dengan nama saintefiknya hadith mursal.84

80

al-Syeikh Habīb Ahmad al-Kiranawī. 1990. Qawācid fī cIlm al-Hadīth. Beirut: Dar al-Fikr al-
c
Arabi. hlmn 17.
81
al-Jayzawī. Muhammad Abū al-Fadl al-Warraqī. 1366/1947. al-Taraza al-hadīth fi fun
mustalāh al-hadīth. Misr: Sharikah Maktabah wa Matbucah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi.
hlmn 14.
82

Ibn Taymiyyah. Ahmad Ibn cAbd al-Hakīm. 1961. Sharh Hadīth al-Nuzil. Manshurat al-
Maktab al-Islami. T.tp. hlmn 23.
83
al-Kandahlawī. Muhammad Zakariyyā. 2003-1424. Awjaz al-Masalik ilā Muwattā Malik.
Dimasq: Dar al-Qalam. hlmn 220.
84

Nur al-Din cEitar. 2003-1424. Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Edisi ke-3. Damsyiq: Dar
al-Fikr. hlmn 242
46

Kedua keadilan perawi yang mana ciri ini merupakan salah salah satu
daripada dua sifat perawi thiqah. Maksud keadilan perawi dalam konteks method
hadith ialah hendaklah perawi tersebut memiliki lima ciri iaitu beragama Islam,
berakal, baligh, tidak fasik dan tidak melakukan sesuatu perkara aib yang boleh
menjatuhkan maruah atau air muka.85 Ketiga ialah dabit yang bermakna perawi yang
sempurna daya ingatan kawalan dan daya penjagaanya terhadap sesuatu hadith.86
Penjagaan terhadap hadith dilakukan samada dalam bentuk ingatan (menghafal hadith
tersebut) atau dalam bentuk penjagaan kitab (perawi menulis hadith) daripada
musnah, hilang dan sebagainya.87
Keempat ialah tidak shadh yang bermaksud tidak ada percanggahan antara
riwayat perawi thiqah dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya. 88 Kelima iaitu
tiada cillah. cIllah bermaksud sesuatu kelemahan atau kecacatan yang tersembunyi dan
sukar dikesan yang mana kewujudannya boleh menjejaskan kesahihan sesebuah
hadith sedangkan pada zahirnya ia seolah-olah tidak ada.89

3.2 Klasifikasi Hadith Dacif

Para ahli hadith telah mengklasifikasikan hadith dacif kepada beberapa jenis mengikut
penelitian dan pengkajian mereka masing-masing ada yang mengklasifikasikan
kepada 381 bahagian atau jenis dan ada yang mencecah 510 bahagian seolah-olah
tidak masuk akal. Pembahagian yang boleh diambil kira ialah pengklasifikasian yang
dibuat oleh Imam Ibn Hibban sebanyak 49 bahagian atau 42 bahagian oleh al-Hāfiz
al-cIraqī. Ibn al-Salāh kepada 42 jenis.90 Di antara nama-nama hadith dacif ialah al-

85

Azwira cAbd al-cAzīz & Ahmad Asmadī Sakat. 1999. Metodologi Hadith, Edisi Pertama, ,
Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM. hlmn 97.
86

Ibid.
87

Nur al-Din cEitar. 2003-1424. Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Edisi ke-3. Damsyiq: Dar
al-Fikr. hlmn 242.
88
Azwira cAbd al-cAzīz & Ahmad Asmadī Sakat. 1999. Metodologi Hadis, Edisi Pertama, ,
Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM. hlmn 97
89

Ibid.
90
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadī. 2005-1426. cUlūm al-Hadīth Asluhā wa
c
Mu āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 160.
47

mucallaq, al-mursal, al-mucdal dan al-munqatic, al-mudallas dan al-mursal al-khafi, al-
mauduc, al-matruk, al-munkar, al-shadz, al-mudraj, al-maqlub, al-mazid fi muttasil al-
isnad, al-mudhtarrib, al-musahhaf, al-muharraf dan al-maclul. Ada jenis hadith dacif
yang tidak memiliki namanya yang saintifik seperti mana jenis hadith dacif yang lain
maka hadith sebegini dinamakan dengan nama yang umum iaitu dacif seperti al-
majhul, al-mubham, al-mutalaqqin, al-mubtadic, say al-hifz dan al-Mukhtalit.

3.3 Martabat hadith dacif

Martabat hadith dacif berbeza mengikut perbezaan kelemahan hadith samada


kelemahan yang biasa atau yang melampau. Selain daripada itu mengikut sejauh
mana sifat hadith sahih yang tidak dimilikinya. Sekiranya satu sifat daripada sifat
hadith sahih tidak dimiliki dalam sesebuah hadith maka hukun kelemahan hadith
tersebut dalah biasa akan tetapi sekiranya hampir semua sifat hadith sahih tidak
dimiliki dalam sesebuah hadith maka hukum hadith dacif ini adalah dacif yang
melampau. Hadith yang melampau kelemahannya sangat sukar untuk dikuatkan atau
ditingkatkan menjadi hasan meskipun memiliki hadith penguat atau penyokong.

Manakala hadith yang sederhana kelemahannya boleh ditingkatkan atau


dinaikkan menjadi hasan sekiranya memilki hadith mutābi91 dan hadith syahid92.93
Sebab lemah yang melampau ialah apabila hadith itu dihukum dacif kerana perawi
hadith tersebut tidak memiliki sifat cadalah. Sekiranya dua orang perawi hilang sifat
c
adalah maka hadith ini menjadi lebih lemah kelemahannya daripada hadith yang
hanya seorang perawi sahaja yang tidak mempunyai sifat cadalah begitu seterusnya.94

91
Hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang mana lafaz haditnya sesuai dengan lafaz hadith
perawi yang lain.
92

Hadith yang driwayatkan oleh seseorang sahabat yang mempunyai makna yang sama dengan
hadith yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain.
93

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadī. 2005-1426. cUlūm al-Hadīth Asluhā wa


c
Mu āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 162.
94

Ibid
48

3.4 Hukum Menyebut Hadith Dacif

Jumhur Muhaddith seperti Sufyān al-Thaurī (161 H), cAbdullah bin al-Mubārak (181
H), cAbd al-Rahman bin Mahdī (198 H), Ahmad bin Hanbal (246 H), Abu Zakariyyā
al-cAnbarī (344 H) menyatakan harus menyebut hadith dacif tanpa menyebut
keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak bersangkut atau
ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram, hukum-hukum syaricah
yang lain, pengajaran, taghrib dan tarhib, kelebihan-kelebihan amal dan yang
seumpama dengannya.95
Perlu diingatkan bagi sesiapa yang ingin menyebut hadith da cif tanpa
menyebut sanad periwayatannya maka tidak boleh tidak menyebut hadith dacif
tersebut dengan lafaz yang dapat menunjukkannya hadith dacif iaitu sigah al-tamrid
seperti ruwiya atau yurwi atau nuqila. Tidak dibenerkan menyebut hadith dacif
dengan sigha al-jazam seperti qāla atau yaqūl atau can rasulillah s.a.w. kerana sigha
jazam hanya boleh digunakan untuk haditn yang sahih sahaja.96

Perlu diingatkan apabila kita menemui sesuatu hadith itu dacif pada isnadnya
maka sebagai berjaga-jaga kita hendaklah menganggap bahawa hadith itu dacif pada
isnadnya dan jangan kita menanggap atau menyebut hadith itu dacif secara mutlak atau
dacif pada matan keranan kemungkinan terdapat sanad lain yang lebih baik atau rajih
turut meriwayatkan matan hadith tersebut cuma kita tidak dapat menemuinya. Dalam
suatu keadaan jika kita mendapati seorang imam lagi hafiz memberi komentar
terhadap sesuatu hadith dengan berkata “ Sesungguhnya hadith dacif ini tidak ada
sanad sahih yang boleh mengangkatnya menjadi hasan li ghairih atau hadith ini terang
nyata dacif”. Komentar sebegini sudah memadai untuk kita menghukum hadith itu
dacif pada matan dan sanad.97

95

al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī. Beirut: Dār
al-Kutub al-Hadīthah. hlmn 133-134.
96
al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh: Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. Juz 1. hlmn 296-298.
97
al-Qāsimī. 1380. Qawācid al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadīth. Tahq. Muhammad
Bahjat Baitar. al-Qaherah: Dār Ihya’ al-Kutub al-cArabiyah. hlmn 117.
49

3.5 Hukum Beramal Dengan Hadith Dacif

Penulis mendapati terdapat pelbagai pendapat dan komentar dalam mana beramal
dengan hadith dacif. Walau bagaimanapun penulis menukilkan 3 pendapat sahaja yang
boleh di ambil istifadah darinya;

Pendapat Pertama :

Tidak dibenarkan beramal dengan hadith dacif samada hadith tersebut berstatus lemah
yang sederhana secara mutlak dalam urusan hukum syariat dan yang selain daripada
element tersebut. Ulama yang berpendapat sedemikian adalah seperti al-imam Yahya
bin Macīn, Abu Bakr bin al-cArabī, Ibn Hazam al-Zahirī dan lain-lain lagi.98 Dr
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Ābadī menambah dalam bukunya cUlum al-Hadīth
Asīluha wa Mucāsiruha menambah ulama masa kini yang berpegang dengan pegagan
sedemikian ialah al-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir dan al-Syeikh Muhammad
Nasir al-Dīn al-Albanī.99

Pendapat Kedua :

Boleh beramal dengan hadith dacif secara mutlak iaitu dalam urusan hukum-hukum
syariat, fadail al-acamal dan al-manākib (sifat-sifat baik) sekiranya hadith da cif
tersebut tidak terlalu lemah. Ulama yang berpegang dengan ijtihad ini ialah al-imam

98
Ibn Jazam. Al-Fisal fī al-Milal wa al-Nihal. Tahq. Muhammad Ibrahim Nasr wa Zamilih.
Beirut: Dār al-Jail. juz 2, hlmn 83.
99
c
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. Ulūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 164.
50

Ahmad, Abī Daud al-Sajastānī, al-imam Abī Hanifah, al-imam Malik dan sebilangan
ulama yang lain. al-imam Ahmad berkata

“hadith dacif lebih aku suka berbanding dengan pendapat ulama.”

Sesungguhnya al-imam Abū Hanifah dan setengah ulama lain mengutamakan


sebilangan besar hadith dacif daripada qias.100

Pendapat Ketiga ;

Boleh beramal dengan hadith dacif hanya dalam urusan fadāil (kelebihan-kelebihan
amal), al-manakib, al-taghrib wa al-tarhib (galakan kepada amalan dan ancaman
meninggalkan amalan) sahaja dan tidak boleh beramal dengannya dalam urusan halal
dan haram terutamanya urusan aqidah.101 Ini merupakan pendapat jumhur ulama
terhadap hadith dacif dengan tambahan syarat seperti berikut ;

i- Hadith dacif itu tidak terlalu lemah kedacifannya. Rentetan daripada itu, hadith
al-mucallaq, al-mursal, al-mucdal, al-munqatic, al-mudallas, al-mursal al-khafī
dan begitu juga hadith al-mukhtalit, al-mutalaqqin, al-majhul dan al-mubham
boleh diterima di dalam perbahasan kelebihan amalan. Ini kerana
kelemahannya sederhana dan tidak terlalu melampau serta boleh dikuatkan
atau boleh dinaik taraf kepada hasan li ghairih jika terdapat sanad lain yang
seumpama dengannya atau lebih baik martabatnya daripada kedudukannya
yang asal.

Adapun hadith yang diriwayatkan daripada perawi yang kazzab (pendusta) atau
dituduh sebagai pendusta atau pelaku bidcah atau sering kali melakukan

100

Ibid.
101
Ibid.
51

kesilapan maka tidak boleh diterima walaupun dalam urusan kelebihan amalan
lebih-lebih lagi dalam urusan syariat atau perundangan Islam.102

ii- Hadith dacif hendaklah berkisar tentang kelebihan amalan atau balasan amalan
jahat, galakan umat Islam mengamalkan ajaran agama atau larangan dan tegahan
daripada melakukan perkara yang dilarang Allah S.W.T. dengan syarat perkara
tersebut merangkumi atau termasuk di dalam syariat atau dalam erti kata lain
hukum beramal dengan amalan tersebut thabit dan nyata daripada al-Quran atau
hadith-hadith yang boleh diterima, seperti berbuat baik kepada kedua ibu bapa,
menghubungkan tali persaudaraan dan lain-lain lagi.103

Hikmah daripada perkara di atas adalah mengambil pengajaran daripada al-


taghrib dan al-tarhib di mana ianya menjadi perangsang dan pemangkin ketekunan
dalam perkara yang terpuji dan penghalang daripada melakukan perkara yang tercela.
Ibn Hajar al-Haithimi al-Makki berkata

“ Para ulama telah bersepakat harus beramal dengan hadith da cif


dalam urusan kelebihan amalan kerana sekiranya hadith itu sahih
(yang pada asalnya lemah tetapi terangkat martabatnya menjadi hasan
li ghairih) maka diberikan hak dalam beramal dengan amalan tersebut
dan sekiranya tidak maka ianya tidak termasuk atau terangkum dalam
amalan yang haram dan tidak hilang hak dalam beramal dengan
hadith tersebut.”104

Adapun hadith al-taghrib (galakan beramal) dan al-tarhib (larangan ) yang


tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadith samada secara terperinci atau tidak
terperinci seperti beribadat dengan berdiri mengadap pancaran sinar matahari, ibadah
dengan senyum tanpa berkata apa-apa dan lain-lain lagi maka al-taghrib dan al-tarhib
seumpama ini tidak dibenarkan kerana tidak terdapat nas dan dalil daripada sumber
syarac.105
102
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 164.
103

Ibid.
104
al-Laknawi. Al-Ajwibah al-Fadilah li Aselah al-cAsyarah al-Kamilah. Tahq. Al-Syeikh
c
Abd al-Fattah Abu Ghudah. Halb. hlmn 41-42.
105
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 164.
52

iii. Hadith dacif tersebut tidak memperincikan dan menghadkan apa yang telah
thabit dan nyata kesahihannya daripada al-Quran dan al-hadith. Ini kerana
penambahan daripada apa yang telah ditetapkan oleh syara’ merupakan amalan
bidcah dan penambahan yang sesat. Al-Syatibī berkata106 terdapat hadith dacif
yang diriwayatkan mengenai kelebihan sesuatu amalan yang perlu dilaksanakan
pada waktu-waktu tertentu dan tindakan-tindakan tertentu seperti solat al-
Raghāib iaitu solat yang dilaksanakan pada awal malam Jumaat dari bulan Rejab
sebanyak 12 rakaat di antara Maghrib dan Isyak. Hendaklah setiap kali dua
rakaat diselangi dengan basmalah, setiap rakaat dikehendaki membaca surah al-
Fatihah dan surah al-Qadar tiga kali. Adapun pada hari ke 15 bulan Rejab
dikehendaki mengerjakannya sebanyak 100 rakaat. Amalan sebegini adalah
tertolak kerana tidak ada nas yang memerintahkannya.

iv. al-cIz bin cAbd al-Salam menambah syarat beramal dengan hadith dacif ialah
hadith dacif tersebut tidak masyhur di kalangan orang ramai supaya tidak
menyebabkan manusia beramal dengan hadith dacif tersebut yang membawa
kepada salah sangka bahawa perkara tersebut adalah amalan yang disyariatkan
tetapi sebenarnya tidak disyariatkan. Seperti mana yang berlaku di negara
India, hadith “Siapa yang memberi sedeqah kepada ahli keluarganya pada hari
c
Asyura maka Allah S.W.T. akan melapangkan kehidupannya selama setahun”
Perkara ini menyebabkan segelintir masyarakat India mengadakan kenduri
secara besar-besaran sedangkan hadith ini dacif keseluruhan jalan
periwayatannya, sebahagiannya dacif yang keterlaluan dan sebahagian yang lain
lemah yang sederhana.107

v. Ibn Daqīq al-cAid menambah syarat yang lain iaitu pengamal hadith da cif tidak
boleh terlalu yakin bahawa hadith itu adalah hadith sahih tetapi hendaklah
menganggap kemungkinan hadith tersebut berstatus sahih supaya tidak
menisbahkan apa yang bukan daripada Rasulullah s.a.w.108
106

Al-Syatibī. 1997 al-cEtisām. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-cArabi. juz 1, hlmn 153-155.
107
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlm 165.
108
53

vi. Hendaklah hadith dacif tersebut tidak bercanggah dengan dalil lain yang lebih
kuat daripadanya. Ini kerana pada ketika itu wajib kita beramal dengan hadith
yang lebih kuat kesahihannya bukan hadith dacif.109

3.6 Bahagian-Bahagian Hadith al-Mardud dengan Sebab Gugur Sanad

Maksud gugur sanad ialah terputus silsilah sanad dengan gugur atau hilang seorang
perawi atau lebih samada secara sengaja dari sebahagia periwayatan atau secara tidak
sengaja dari awal sanad atau di akhir sanad atau di tengah-tengahnya dengan
keterputusan secara zahir atau secara sembunyi.110

3.6.1. al-Mucallaq

Definisi dari segi bahasa adalah isim mafcul dari kata masdar al-taclīq, yang
bermaksud memutuskan hubungan.111 Manakala dari segi istilah bermaksud hadith
yang terputus sanad dari awal sanad seorang perawi atau lebih atau kesemua perawi
dalam sanad tersebut.112

Ibid.
109

Ibid.
110
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 171.
111

Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. juz 2, hlmn 622.
112

al-Jurjani. 1405. al-Tacrifāt. Tahq. Ibrahim al-Abyari. Beirut: Dār al-Kitab al-cArabi. juz 2,
hlmn 283.
54

3.6.1.1 Hukum Hadith al-Mucallaq

Hadith jenis sebegini dihukum mardud (tertolak) tidak boleh diterima kerana
keterputusan perawi daripada sanad menyebabkan kita tidak dapat mengetahui identiti
perawi yang terputus itu samada thiqah atau dacif. Sebagai langkah berjaga-jaga
dalam memastikan kesucian agama tidak diterima hadith daripada jenis ini melainkan
jika terdapat sanad lain yang mausul turut sama meriwayatkan matan hadith yang
sama maka hadith ini terangkat martabatnya menjadi hasan li ghairih.

3.6.1.2 Hukum Mucallaqat al-Bukhari dan Muslim di dalam Kitab Sahih Kedua-
duanya

Ulama telah membuat kajian bahawa terdapat sebanyak 1341 hadith al-Mucallaq di
dalam kitab Sahih al-Bukhari. Justeru itu para ulama hadith telah menghukum hadith
al-Mucallaq al-Bukhari seperti berikut;

i. Hadith al-mucallaq tersebut mausul di dalam kitab yang sama di dalam bab
yang lain. Hadith sebegini tidak ada keraguan tentang kesahihannya.
ii. Hadith al-mucallaq yang tidak ditemui mausul di dalam kitab yang sama.
Jenis ini terbahagi kepada dua jenis;

a) Hadith al-mucallaq al-Bukhari yang mengandungi sigah al-jazam seperti


qāla atau yaqūlu fulan atau zakara atau rawā dan sebagainya. Hadith ini
dihukum sahih dengan syarat al-Bukhari atau dengan syarat selain
daripadanya atau dihukum hadith ini sebagai hasan.
55

b) Hadith al-mucallaq al-Bukhari yang mengandungi sigah al-tamrid seperti


zukirā atau yuzkaru, ruwiyā dan sebagainya. Maka hadith sebegini
dihukum sahih atau hasan atau dacif dengan syarat selain daripadanya113

al-Hafiz Ibn Hajar rah. Telah menyambungkan ke semua sanad-sanad al-Bukhari yang
al-mucallaq di dalam kitabnya “taghliq al-tacliq”. Adapun Hadith al-mucallaq Muslim
sebanyak 14 sahaja seperti mana yang dikira oleh al-Nawawi atau 17 oleh al-Sayuti
dan telah ditahqiq kesahihannya oleh al-Nawawi.114

3.6.2 al-Mursal

Definisi: Dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata sumber irsāl yang bermaksud
melepaskan atau mengirim.115 Adapun dari segi istilah ialah hadith yang terputus
sanad yang terakhir selepas al-tabici samada tabici besar atau kecil seperti berkata tabici
telah berkata Rasulullah s.a.w. begini dan begitu atau telah melakukan begini dan
begitu atau yang seumpama dengannya.116

3.6.2.1 Hukum Marasil al-Tabicein

Pada hakikatnya hadith mursal dihukum dacif seperti yang lepas akan tetapi para
ulama dari al-muhaddithin dan al-fuqaha telah berselisih pendapat dalam menjatuhkan
hukum mursal tabici dan kebolehan berhujah dengannya. Ini kerana perawi yang

113
Ibn Hajar. 1405. Taghliq al-Taclīq calā Sahih al-Bukharī. Tahq. Saced cAbd al-Rahman
Musā al-Qazfī. Beirut: al-Maktab al-Islāmī. juz 2, hlmn 8.
114

Al-Nawawī. Syarh Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr. juz 1, hlmn 16-19.
115
Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. juz 1, hlmn 344.
116

Ibn Hajar. 1404 H. al-Nakt cAla Ibn al-Salah. Tahq. Rabic bin Hadi. Madinah: al-Jameah al-
Islamiah al-Madinah al-Munawwarah. hlmn 14.
56

gugur biasanya sahabat dan para sahabat ke semuanya bersifat adil dan tidak
menjejaskan kesahihan hadith sekiranya tidak mengetahuinya. Berikut merupakan
pendapat-pendapat ulama terhadap mursal tabicein;117

Pendapat pertama:

Dacif yang ditolak dan ini merupakan pendapat jumhur al-muhaddithin seperti al-
Imam Muslim, al-Tirmizi, Ibn cAbd al-Bir, Ibn al-Solah dan lain-lain lagi. Pendapat
ini juga merupakan dari kebanyakan ahli usul fiqh dan para fuqaha. Hujah bagi
pendapat ini mengatakan bahawa ketidak mampuan menjejaki perawi yang dibuang di
dalam sanad berkemungkinan perawi yang bukan dari golongan sahabat.118

Pendapat kedua:

Sahih dan boleh dijadikan hujah. Pendapat ini berasal daripada imam Abu Hanifah,
Malik dan Ahmad rah. Serta sebahagian daripada ahli fiqh dan usul. Mereka meletak
syarat dengan memastikan perawi yang dibuang di dalam rangkaian sanad itu
berstatus thiqah. Hujah yang mereka pegang berlandaskan prinsip para tabi cein itu
thiqah dan mustahil mereka menyandarkan sesuatu hadith yang bukan daripada
mereka yang thiqah dan sekiranya mereka menyandarkan atau mengambil hadith
bukan daripada mereka yang dihukum thiqah maka tergugat kethiqahannya.119

Pendapat ketiga:

117
al-cIraqī. 1988. Fath al-Mugith. Beirut: cĀlim al-Kutub. juz 1, hlmn 67.
118
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 176.

119 c
Abd al-cAli Muhammad. Fawatih al-Rahmut bi Syarh Muslim. juz 2, hlmn 174.
57

Menerima marasil al-tabicein sahaja. Ini merupakan pendapat al-imam al-Syafei.


Walau bagaimanapun beliau meletakkan keadaan-keadaan berikut;

a) Hendaklah hadith tersebut diriwayatkan juga oleh para hufaz lain yang
disandarkannya berhukum sahih.
b) Sekiranya hadith mursal ini bersendirian yang mana tidak diriwayatkan oleh
para hufaz yang lain maka ianya diterima juga sekiranya terdapat salah satu
syarat berikut ada pada hadith mursal tersebut;

i). Terdapat sanad mursal lain yang bukan daripada perawi yang sama.
ii). Atau Hadith mursal tersebut diperkukuhkan dengan pendapat dan kata-
kata sahabat atau fatwa-fatwa kebanyakan ulama.
iii).Atau, perawi yang digugurkan itu adalah seorang yang thiqah.

Dikatakan al-imam al-Syafie tidak berhujah dengan hadith mursal melainkan dengan
hadith mursal yang diriwayatkan oleh Sacid bin al-Musyaib dan yang lain sekiranya
mencukupi syarat-syarat yang di atas.120 Adapun mursal yang bukan daripada kibar al-
tabicin beliau tidak mengambilnya sebagai hujah. “Tidak aku mengetahui daripada
mereka seorang pun yang boleh diterima hadith mursalnya”.121

Walau bagaimanapun, jumhur ulama telah menetapkan hadith mursal boleh


diperkuatkan atau ditingkatkan martabatnya daripada dacif yang rendah kepada hasan
li ghairih sekiranya terdapat sanad yang lain yang setaraf martabat dengannya atau
lebih kuat daripadanya.122 Contoh hadith mursal yang pada asalnya dacif yang rendah
menjadi hasan li ghairih ialah hadith yang diriwayatkan oleh cAbd Razak dari Macmar,
dari Yazid bin Yazid bin Jabir – aku menyangka dari Makhul dia berkata

120
al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh: Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. Juz 1, hlmn 199.
121

al-Syaficei. 1939. al-Risālah. Tahq. Ahmad Syakir. al-Qaherah. hlmn 465.


122

al-Zarkasyi. al-Nakt cAlā Ibn al-Salah. Tahq. Zain al-cĀbidin. Risalatuh Fi al-Jamecah al-
Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah. hlmn 574.
58

‫ ولفار سه سهما يوم‬,‫" ج عل ر سول ال صلى الل ــه عل يه و ســلم للفرس العر ب سهمي‬
123
"‫خيب‬

Perawi bernama Makhul merupakan tabicin saghir oleh yang demikian hadith mursal
ini dihukum dacif kerana sudah tentu ada perawi lain sebelum beliau memandangkan
beliau merupakan tabicin saghir. Walau bagaimanapun hadith ini dapat dinaik taraf
kedudukannya kepada hasan li ghairih dengan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn
c
Umar yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim ;

.124"‫ ولصاحبه سهما‬,‫" أن رسول ال صلى ال عليه وسلم جعل للفرس سهمي‬

3.6.2.2 Hukum Mursal Sahabat

Mursal al-sahabi ialah hadith yang dikhabarkan oleh sahabat samada mengenai kata-
kata atau perbuatan-perbuatan baginda akan tetapi sahabat tersebut tidak mendengar
atau menyaksikannya secara langsung daripada baginda disebabkan faktor umur yang
masih muda atau lambat memeluk Islam atau tidak hadir pada ketika Rasulullah s.a.w.
berkata atau melakukan sesuatu. Sahabat tersebut mendapat hadith tersebut daripada
sahabat yang lain tanpa menyebut nama sahabat tersebut di dalam sanad. Kebanyakan
hadith daripada jenis ini adalah daripada sahabat-sahabat yang muda seperti Ibn
c
Abbas dan Ibn al-Zubair.125

Pendapat yang masyhur kesahihannya ialah hadith Mursal al-sahabi dihukum


sahih dan boleh dibuat hujah dengannya. Pendapat ini dikenal pasti kebenarannya
123 c
Abd al-Razak. 1390. Musnaf cAbd al-Razak. Tahq Habib al-Rahman al-Acazami. Beirut:
al-Maktab al-Islami. juz 5, hlmn 185 bilgn 9319.
124

al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, kitab al-jihad wa al-sair, bāb sihām al-fars, juz 9, hlmn 418,
bilgn 2651. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-jihad wa al-sair, bāb kaifiah qismah al-ghanimah baina al-
hādhirīn, juz 9 hlmn 212, bilgn 3308.
125

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 178.
59

dengan tanggapan jarang berlaku para sahabat meriwayatkan hadith dari para tabiein
dan sekiranya berlaku nescaya mereka menjelaskannya. Sekiranya mereka tidak
menjelaskan mereka akan berkata “telah berkata Rasulullah s.a.w.” maka pada asalnya
para sahabat itu mendengarnya daripada sahabat yang lain. Tindakan sahabat tidak
menyebut atau menyenaraikan nama sahabat yang menyampaikan hadith tersebut
kepadanya tidak menjejaskan kedudukan atau martabat kesahihan hadith tersebut.

Walau bagaimanapun Abu Ishaq al-Isfarainī dan al-Baqlanī berkecuali


daripada pendapat yang di atas kerana bagi mereka berdua tidak menerima secara
mutlak mursal sahabat kerana kemungkinan mereka mengambil hadith tersebut
daripada sebahagian tabicein yang mana kemungkinan ada di antara mereka yang di
hukum dacif.126 al-Suyutī berkata di dalam al-sahihain terdapat hadith mursal sahabat
kerana kebanyakan riwayat mereka daripada sahabat dan mereka semua adil dan
riwayat mereka dari para tabicin adalah jarang sekali, sekiranya ada pasti mereka akan
menerangkannya bahkan kebanyakan hadith yang sahabat riwayatkan daripada tabicin
bukan hadith marfuc tetapi isrāiliyat atau hikayat atau mauquf. Ahmad Syakir berkata
ini adalah benar (haq).127

3.6.3 al-Mucdal

Definisi al-mucdal adalah isim mafcul dari al-ecdāl iaitu melemahkan, meletihkan dan
melelahkan.128 Adapun dari segi istilah bermaksud perawi yang gugur dari sanad dua
orang perawi atau lebih secara berturut-turut samada dari awal sanad yang termasuk
ciri-ciri al-mucallaq atau dari akhir sanad yang termasuk dalam ciri-ciri al-mursal atau
di tengah-tengah sanad.

Dinamakan al-Mucdal kerana dua orang perawi yang dibuang dalam sanad
tersebut secara berturut-turut seperti melemahkan sanad atau perawi lain yang
126
Ibn Hajar. 1404 H. al-Nakt cAla Ibn al-Salah. Tahq. Rabic bin Hadi. Madinah: al-Jameah al-
Islamiah al-Madinah al-Munawwarah. juz 2, hlmn 547-548.
127

al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh: Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. juz 1, hlmn 207.
128

Ibn Manzur al-Ifriqī. Lisan al-cArab. Beirut: Dār Sader. juz11, hlmn 452.
60

meriwayatkan hadith daripadanya tidak tidak dapat mendapat manfaat daripadanya.129


Hukum hadith al-Mucdal adalah dacif bahkan lebih buruk dan teruk daripada hadith
mursal kerana ramai perawi yang disingkirkan dalam sanad dari peringkat bukan
sahabat. Akan tetapi jika terdapat riwayat lain yang sama taraf denganya atau lebih
baik daripadanya boleh menaikkan atau meningkatkan martabat hadith al-Mucdal
tersebut kepada hasan li ghairih dan diterima seperti mana contoh hadith di atas.130

3.6.4 al-Munqatic

Definisi dari sudut bahasa ialah isim facil dari kata terbitan al-inqitac. al-Munqatic
lawan kepada al-ittisal iaitu bersambung. Manakala dari segi istilah membawa
maksud perawi yang gugur ditengah-tengah sanad samada seorang perawi atau dua
perawi atau lebih secara tidak berturut-turut (iaitu daripada kedudukan yang berbeza
sekiranya dua orang perawi atau di tempat-tempat yang berbeza sekiranya lebih dari
jumlah dua perawi).131

Ini adalah gambaran yang dijelaskan oleh ulama terkemudian bagi definisi al-
Munqatic. Sebelum itu gambaran al-Munqatic mengandungi pengertian yang lebih
luas iaitu setiap bentuk penguguran perawi daripada sanad samada di awal sanad atau
di akhir sanad atau di tengah-tengah sanad atau perawi yang gugur itu satu sahaja atau
dua samada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.132

Pada dasarnya hukum hadith al-Munqatic adalah dacif dan tidak boleh dibuat
hujah dengannya disebabkan identiti perawi yang digugurkan itu tidak dapat dikenal
pasti samada sahih atau dacif. Sungguhpun demikian hadith sebegini dapat diterima

129
Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-
c
Ilmiah. hlmn 60.

130
al-Khatīb .al-Jamic lī Akhlak al-Rawī wa Ādab al-Sāmic. Tahq Mahmud Tahha. Al-Riyadh:
c
al-Ma ārif. juz 2, hlmn 191.
131
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 181.
132

Ibid.
61

dengan bantuan daripada sanad yang lain yang setaraf dengannya atau yang lebih baik
daripadanya dan naiklah taraf hadith ini daripada dacif kepada hasan li ghairih.133

3.6.5 al-Mudallas

Definisi al-Mudallas dari segi bahasa ialah dari isim mafcul dari kata terbitan al-tadlīs.
Asalnya diambil daripada al-dalas yang bermakna al-zulmah iaitu kegelapan,
campuran kegelapan dengan cahaya. al-Tadlis boleh diumpamakan sebagai penjual
menyembuyikan keaiban dan keburukan yang terdapat pada barang jualan kepada
pelanggan.134 Manakala dari segi istilah bermaksud menyembunyikan perawi hadith
keaiban yang terdapat pada sanad dan mencantikannya pada pandangan zahir.
Dinamakan dengan al-mudallas disebabkan perkongsian perkataan al-tadlis dari segi
bahasa dan istilah dalam menyembunyikan dan menutup wajah kebenaran.
Sehubungan dengan itu para ulama hadith mengutuk dengan kutukan yang drastik
terhadap jenayah al-tadlis dan membencinya. Hadith yang mengandungi jenayah
tadlis dikenali sebagai al-mudallas.135

3.6.5.1 Kedudukan Pentadlis dan Hukum Meriwayatkan Hadith Daripada


Mereka

al-Hafiz Ibn Hajar telah mengklasifikasikan pentadlis hadith dengan kategori sebagai
mana berikut;

i). Perawi hadith yang jarang-jarang disifatkan sebagai pentadlis seperti Yahya bin
Sacid al-Ansāri, Hisyam bin Urwah dan lain-lain lagi. Mereka ini boleh kita

133
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 182.
134
Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. hlmn 703.
135

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 183.
62

tidak mengkategorikannya sebagai pentadlis, diterima hadith-hadith mereka


c c
yang mengunakan lafaz an, an melainkan nyata hadith al-mucananah
daripadanya terdapat jenayah pentadlisan di dalamnya di mana mereka
membuang yang lemah dan mengekalkan yang thiqah di dalam sanad maka tidak
diterima hadith tersebut sahaja. Walau bagaimanapun hadith al-mucananahnya
yang lain masih boleh diterima pakai.

ii). Imam-imam yang berkemungkinan melakukan jenayah tadlis dan mengeluarkan


bagi mereka yang sahih untuk iama-imam mereka dan kurang melakukan
jenayah tadlis di dalam satu keadaan, seperti apa yang diriwayatkan oleh Sufyan
al-Thauri. Atau mereka tidak melakukan tadlis melainkan kepada perawi yang
berstatus thiqah sahaja seperti Sufyan bin cUyainah. Dalam kes sebegini, boleh
diterima hadith yang mengunakan can can melainkan hadith can can tersebut jelas
terselindung permasalahan tadlis di dalamnya. Sungguhpun demikian hadith can
c
annya yang lain tetap boleh diterima.

iii). Mereka yang kerap kali melakukan jenayah tadlis. Dalam klasifikasi ini para
ulama berselisih pendapat samada menerimanya secara mutlak atau menolaknya
secara bulat-bulat. Sehubungan dengan itu para jumhur telah menetapkan boleh
menerima hadith daripada pentadlis ini sekiranya hadith itu diriwayatkan secara
jelas atau secara langsung dengan gurunya dengan lafaz haddathana fulan,
haddathana fulan, sebaliknya hadith yang diriwayatkan secara al-mucananah
tidak boleh diterima sama sekali. Perawi yang dikenal pasti tergolong dalam
klasifikasi ini ialah Abī al-Zubair Muhammad bin Muslim al-Makkī.

iv). Para ulama berbulat suara terhadap para pentadlis ini tidak boleh dibuat hujah
sama sekali dengan mengunakan hadith mereka melainkan hadith yang jelas
diterima secara langsung daripada gurunya dengan lafaz haddathana fulan,
haddathana fulan. Keputusan ini dibuat disebabkan mereka banyak melakukan
jenayah tadlis daripada orang-orang yang lemah dan tidak dikenali identiti
mereka (majhulin). Tokoh bagi kategori ini ialah Baqiyyah bin al-Walid al-
Dimasyqī.
63

v). Perawi yang dihukum lemah disebabkan faktor selain daripada melakukan
jenayah tadlis di mana hadith daripada perawi ini tertolak meskipun jelas perawi
tersebut menerima hadith itu secara langsung dengan gurunya. Contoh perawi
bagi kedudukan ini ialah cAbdullah bin Lahicah. Beliau dihukum lemah atas
faktor melakukan jenayah tadlis dan kurang cekap atau hadithnya dipertikaikan
selepas kitab-kitabnya terbakar. Walau bagaimanapun terdapat beberapa orang
anak muridnya yang boleh diterima hadith yang mereka ambil daripada
c
Abdullah bin Lahicah kerana mereka menerima hadith tersebut sebelum kitab-
kitab guru mereka terbakar iaitu cAbdullah bin al-Mubārak, cAbdullah bin
Wahab dan cAbdullah bin Yazid al-Muqri serta cAbdullah bin Maslamah al-
Qacanbī.136

3.6.5.2 Hadith al-Mudallas Boleh Di Naik Taraf Menjadi Hasan Li Ghairih

Sebahagian ulama telah menjelaskan bahawa hadith al-mudallas boleh di naik taraf
menjadi hasan li ghairih dengan syarat perawi yang disingkirkan dalam sanad tidak
dapat dikenal pasti identitinya. Sekiranya dapat diketahui identitinya hukum bagi
hadith itu hendaklah dibuat seperti biasa dengan mengambil kira perawi yang dibuang
itu.

Hafiz Ibn Hajar berkata: Selagi mana syaie al-hifz (perawi yang lemah
ingatan) mempunyai ictibar (syawahid dan muctabar) samada sama taraf dengannya
atau lebih tinggi hadith daripadanya boleh diamalkan, sungguhpun demikian jikalau
satatus ictibarnya (syawahid dan muctabi) lebih rendah daripadanya hadith tersebut
tidak boleh diamalkan. Rentetan daripada teori ini, hadith yang diriwayatkan daripada
perawi yang dikategorikan sebagai al-mukhtalit, al-mastur, isnad al-mursal, al-
mudallis yang tidak dapat dijejaki identitinya boleh diangkat menjadi hasan li ghairih
bukan li zatih sekiranya mempunyai riwayat sokongan sebagai mana yang diterangkan
sebentar tadi.137
136
Ibn Hajar. Tacrif Ahl Taqdis bi Maratib al-Mausufin bi al-Tadlis. Tahq. cAbd al-Ghaffar
Sulaiman al-Bandāri. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah. hlmn 83.

137
Ibn Hajar. 1404 H. Ahmad Ibn cAli Ibn Hajar al-cAsqalani. Nuzhah al-Nazar. Madinah,
Arab Saudi: Maktabah al-Taibah. hlmn 83.
64

3.6.5.3 Al-Mucancan wa al-Muannan dan al-Tadlis

Al-Mucancan dari segi bahasa ialah isim mafcul dari al-cancanah. Ianya merupakan
ucapan untuk orang yang berkata seperti can fulan, can fulan. Manakala dari segi
istilah bermaksud sesuatu hadith yang mana proses periwayatan yang berlaku antara
seseorang perawi dengan guru dalam jalinan sanadnya mengunakan lafaz can.138
al-Muannan dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-ta’nin iaitu
ucapan yang berkata anna fulanna qola. Manakala dari segi istilah bermaksud Sesuatu
hadith yang mana proses periwayatan yang berlaku antara seseorang perawi dengan
guru dalam jalinan sanadnya menggunakan lafaz anna.139

Hukum al-Mucancan wa al-Muannan oleh perawi adalah tertakluk kepada


kesambungan sanad dan perawi yang menggunakan lafaz tersebut thiqah tidak
melakukan jenayah tadlis dan nyata pertemuan di antara perawi yang mengunakan
lafaz al-mucancan wa al-muannan dengan perawi yang diriwayatkan hadithnya.
Adapun jika nyata terdapat jenayah tadlis di dalam hadith yang menggunakan al-
mucancan wa al-muannan sudah tentu tidak diterima hadith tersebut melainkan hadith
yang jelas periwayatan secara langsung dengan pendengaran dan perkhabaran.140

3.6.6 al-Mursal al-Khafī

Definisi al-mursal dari segi bahasa telah dijelaskan manakala al-khafi ialah kata sifat
dari kata terbitan al-khafa samar atau tersembunyi, kata lawannya ialah al-jali iaitu
yang jelas. Dari segi istilah ialah seseuatu hadith yang diriwayatkan oleh seseorang
perawi daripada seseorang perawi lain yang dia pernah jumpa atau pernah hidup
138
Mahmud Tahhan. 1350. Taisir Mustalah al-Hadith. al-Riyadh: al-Macārif. hlmn 86.
139

Ibid.
140

Ibid.
65

sezaman dengannya dengan menggunakan lafaz periwayatan yang mengelirukan


seperti qola atau can dan sebagainya, sedangkan pada hakikatnya dia memang tidak
menerima riwayat tersebut daripada perawi itu, sebaliknya daripada perawi yang lain.
Dinamakan dengan al-Mursal al-Khafī kerana penguguran perawi dari sanad secara
samar dan tersembunyi di mana tidak dapat dikenal pasti melainkan dengan kajian
yang mendalam dan terperinci.141

3.6.6.1 Perbezaan di antara al-Mursal al-Khafi dan al-Mudallas dengan Tadlis al-
Isnad atau al-Taswiyah

Hadith al-mudallas merupakan tadlis isnad atau taswiyah yang khusus kepada perawi
yang meriwayatkan sesuatu hadith dari gurunya yang dia mendengarnya daripada
gurunya hadith yang dia tidak mendengar daripadanya. Sedangkan al-mursal al-khafi
dikhususkan kepada perawi meriwayatkan daripada guru yang dia tidak mendengar
daripadanya samada dia pernah bertemu atau tidak.

Tadlis boleh digambarkan sebagai kesamaran atau tidak pasti samada wujud
perawi mendengar sendiri secara langsung dengan gurunya atau tidak sedangkan al-
mursal al-khafi tidak wujud langsung talian secara langsung proses periwayatan secara
mendengar.142

3.6.6.2 Hukum al-Mursal al-Khafi Yang Seumpama Dengannya Di Naikkan


Kepada Hasan Li Ghairih

Pada asalnya hukum al-mursal al-khafi adalah dacif kerana wujud keterputusan sanad
dan perawi yang digugurkan tersebut tidak dapat dikenal pasti identitinya. Walau

141
al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh: Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. juz 2, hlmn 205.
142

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 192.
66

bagaimanapun martabatnya boleh dinaikkan kepada hasan li ghairih sekiranya


terdapat sanad lain yang sebanding dengannya atau yang lebih baik daripadanya.

3.7 Bahagian-bahagian Hadith al-Mardud Disebabkan Kritikan Terhadap


Perawi

Kritikan bermaksud mengkritik perawi dari segi keadilannya atau kedhabitannya atau
kedua-duanya sekali. Sebab-sebab dijalankan kritikan terhadap perawi ada 10, lima
daripadanya berkaitan dengan keadilan dan lima lagi berkaitan dengan
kedhabitannya.143

Perkara-perkara yang berkaitan dengan kritikan terhadap keadilannya yang


pertama ialah wujud pendustaan. Nama hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang
dusta ialah hadith al-kazzab atau mawduc, yang kedua tuduhan dusta atau mereka-reka
hadith terhadap seseorang perawi. Hadith yang diriwayatkan oleh perawi sebegini
dipanngil al-matruk. Sebab ketiga ialah kefasikan perawi, hadith daripada perawi yang
fasiq dikenali sebagai al-munkar. Keempat ialah al-bidcah dipanggil dacif jiddan.
Sebab kelima ialah al-jahalah iaitu tidak dapat menjejaki identiti sebenar perawi
tersebut, dikenali dengan hadith dacif.

Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan kritikan terhadap kedhabitan


yang pertama ialah melampau kesalahan yang dikenali dengan nama saintifiknya al-
munkar sekiranya berbeza matan dengan hadith yang lain daripada perawi yang thiqah
sedangkan. Sekiranya tidak ada percanggahan dikenali sebagai al-dacif. Perkara yang
kedua ialah banyak kelalaian dan kealpaan, namanya sama dengan yang di atas.
Perkara ketiga ialah lemah ingatan, namanya sama dengan yang di atas. Keempat
ialah kewahaman terhadap perawi yang thiqah yang dikenali dengan nama
saintifiknya al-maclul atau al-mucallal atau al-mucalla. Perkara kelima ialah hadith
perawi thiqah bercanggah sesama sendiri yang dikenali dengan syaz, sekiranya tidak
ada percanggahan dikenali hadith munkar. Daripada sebab yang kelima ini terpecah
143
Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-
c
Ilmiah. hlmn 68.
67

kepada berbagai pecahan iaitu al-mudraj, al-maqlub, al-mazid fi muttasil al-isnad, al-
mudtarib, al-musahhaf dan al-muharraf.

Tiga hadith yang pertama di atas meruapakan hadith dacif dan tidak boleh
dinaikkan kepada hasan li ghairih walaupun memiliki jalan periwayatan lain yang
lebih kuat daripadanya. Manakala sebab yang keempat dan kelima tidak dapat
ditingkatkan kepada hasan li ghairih dengan apa cara sekalipun dan perlu ditinggalkan
dan hanya beramal dengan hadith yang lebih sahih di antaranya.144

3.7.1 al-Mawduc

Definisi: Dari segi bahasa ialah isim mafcul dari wadaca yadacu mawduc.145 Manakala
dari segi istilah ialah sesuatu hadith yang direka-reka ke atas Nabi Muhammad s.a.w.
atau selain darinya samada dari sudut kata-kata baginda atau perbuatannya atau
pengakuannya atau sifatnya secara dusta dan palsu. Kedudukannya di dalam ilmu
hadith adalah seburuk-buruk hadith dacif.146

Tidak dibenarkan sama sekali meriwayatkan dan menyebut hadith mawduc


bagi mereka yang mengetahui bahawa hadith itu adalah mawdu c melainkan jika
disertakan dengan penjelasan dan penerangan yang jelas bahawa hadith itu adalah
mawduc. Terdapat di dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Muslim secara
marfuc “Sesiapa yang menceritakan mengenaiku sesuatu hadith yang dikenali bahawa
hadith itu adalah dusta maka orang itu adalah salah seorang dari pendusta. 147
Sebahagian daripada ulama memberi fatwa dikenakan hukuman taczir bagi mereka
yang melakukan jenayah seperti ini. Abu al-cAbbas al-Siraj berkata:

144
Ibid.
145

Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. hlmn 997.
146
c
Umar Muhammad. 1981. al-Wadc fi al-hadith. Beirut: Muassasah Manāhil al-cIrfān. juz 1,
hlmn 110-111.
147

Muslim. Muqaddimah Sahihah. juz 1, hlmn 8.


68

“ aku menyaksikan pada suatu ketika Muhammd bin Ismacil al-Bukhari


dibentagkan kepadanya sebuah kitab daripada Muhammad bin Karram bagi
tujuan meminta beliau mengulas hadith yang terdapat di dalamnya. Di
antaranya hadith yang diriwayatkan oleh Sufyan dari al-Zuhri dari Salim dari
bapanya secara marfuc iaitu al-Iman yazid wa la yan qus ” bermaksud iman
itu bertambah tidak berkurang. Lantas al-Bukhari menulis dibelakang kitab
tersebut “Sesiapa yang menceritakan hadith ini wajib baginya dikenakan
sebatan dengan pukulan yang kuat dan dipenjara dalam tempoh waktu yang
panjang”.148

Hadith mawduc yang diambil kira dari orang yang mengucapkannya secara asli
terbahagi kepada dua bahagia. Pertama pembuat hadith palsu membuat hadith palsu
dari dirinya sendiri kemudian menisbahkan atau menyandarkannya kepada Rasulullah
s.a.w. atau selain daripada baginda. Seperti hadith yang dibuat-buat ke atas nabi
“Jikalau salah seorang di antara kamu bersangka baik dengan sebarang batu
nescaya batu tersebut akan memberi manfaat kepadanya”. Pembuat hadith ini ialah
c
Ubbad al-Asnam.149

Bahagian kedua ialah seseorang itu menjadikan samada kata-kata sahabat,


tabicin, hakim atau cerita-cerita israiliyat yang disandarkannya kepada Rasulullah
s.a.w. supaya dapat memberi pengaruh di kalangan orang ramai dan mereka cenderung
untuk menerimanya kerana disangka berasal daripada Rasulullah s.a.w. seperti mana
kata seorang sahabat;
“ Cintailah orang yang kamu kasihi sekadarnya tidak sepenuhnya
kemungkinan pada suatu hari nanti dia akan memusuhi kau, begitu juga
bencilah orang yang kamu benci sekadarnya kemunkinan pada suatu hari
nanti dia akan menjadi orang yang kamu sayangi.”150 Sebenarnya ini adalah
kata-kata saidina cAli r.a.

3.7.2 al-Matruk

148
Ibn Hajar. 1404 H. al-Nakt cAla Ibn al-Salah. Tahq. Rabic bin Hadi. Madinah: al-Jameah al-
Islamiah al-Madinah al-Munawwarah. juz 2, hlmn 858.
149

al-Sakhawī. 1399. al-Maqāsid al-Hasanah fi Bayān Kathīr min al-Ahadith al-Musytahirah


c
alā al-Alsinah. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah. hlmn 883.
150

al-Tirmizi. Sunan al-Tirmizi. al-Bir. juz 4, hlmn 320 bilgn 2003.


69

Definisi dari sudut bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-tark bermakna
meninggalkan dan lawan bagi kalimah al-akhz iaitu mengambil. Manakala dari segi
istilah ialah terdapat di dalam sanad sesebuah hadith perawi yang dituduh berdusta
atau perawi yang banyak melakukan kesilapan atau lalai atau kerap kali melakukan
kefasikan.151

Faktor yang menyebabkan dia dituduh sebagai pendusta disebabkan dia


dikenali dan diketahui melakukan pendustaan dalam perkataan seharian bersama
dengan masyarakat atau individu meskipun tidak thabit atau pasti dia melakukan
pendustaan terhadap hadith Rasulullah s.a.w.152 Contoh yang boleh dibawa di sini
ialah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Sadaqah bin Musā al-Daqīqī, dari Farqad
al-Sabakhī, dari Murrah al-Tayyib, dari Abi Bakr r.a. dan hadith-hadith yang
diriwayatkan oleh cAmru bin Syamir al-Jucfī, dari Jabir al-Jacfir dari al-Harith al-
Acawar dari cAli r.a. Kedudukan hadith al-matruk di kalangan para muhaddithin ialah
sejauh-jauh al-mawduc dan hadith ini tidak boleh dinaik taraf kepada hasan li
ghairih.153

3.7.3 Ma Fīhī Rāwī Majhul aw Mubham

Definisi al-majhul dari sudut bahasa adalah kata nama mafcul dari kata terbitan al-
jahalah bermakna tidak diketahui. Majhul adalah kata lawan bagi al-ma cruf iaitu
dikenali. Manakala dari sudut istilah ialah hadith yang sanadnya terdapat perawi yang
tidak dikenali cainuh atau hāluh.154

al-Majhul terbahagi kepada dua bahagian iaitu majhul al-cain yang bermaksud
seseorang perawi yang tidak dikenali identitinya meskipun namanya disebut dalam

151
Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-
c
Ilmiah. hlmn 2428.
152

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 235.
153

Ibid.
154

Ibid.
70

rangkaian sanad. Ulama telah mendefinisikan perawi jenis ini sebagai seseorang yang
hanya mempunyai seorang anak murid sahaja dan murid tersebut tidak mengatakan
bahawa dia seorang yang thiqah.155 Hadith jenis ini adalah dacif tidak diterima
melainkan hadith yang sama diriwayatkan dengan satu tariq atau sanad-sanad lain
yang lebih baik keadaannya boleh dinaik taraf menjadi hasan li ghairih. Adapun
majhul al-hal atau al-mastur (tertutup) ialah seseorang yang mempunyai dua orang
murid atau lebih tetapi ke semua murid-murid tersebut tidak mengatakan bahawa dia
seorang yang thiqah.156 Nama bagi hadith jenis ini ialah dacif dan tidak boleh diterima
pengunaannya melainkan terdapat sanad lain yang lebih baik dari sanadnya
membolehkannya menjadi hasan li ghairih.157

Definisi al-mubham dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-
ibham yang diertikan sebagai kabur, samar dan tersembunyi. Manakala dari sudut
istilah adalah perawi yang tidak jelas atau tidak dikenali namanya atau dijelaskan
namanya tetapi tidak dapat dikenal pasti nasabnya atau gelarannya dan sebagainya
seperti perawi menyebut “telah menceritakan kepadaku seorang lelaki atau fulan atau
sebagagian guru-guru dan seumpama dengannya.” Nama bagi hadith yang memiliki
sigah sebegini dikenali sebagai mubham berstatus dacif dan tidak boleh diterima dan
boleh dinaik taraf kepada hasan li ghairih sekiranya diriwayatkan dengan sanad lain
yang lebih baik daripada sanad asal. Adapun ucapan yang datangnya daripada
seorang imam yang mujtahid seperti imam Malik atau Syafie dan lain-lain dengan
kata-kata “ telah menceritakan kepadaku seorang yang thiqah atau sebagainya” maka
ucapan sebegini cukup bagi haq yang sependapat di dalam mazhab.158

155
Ibn Hajar. 1404 H. Ahmad Ibn cAli Ibn Hajar al-cAsqalani. Nuzhah al-Nazar. Madinah,
Arab Saudi: Maktabah al-Taibah. hlmn 74.
156

Ibid.
157

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 235.
158

al-cIraqī. 1988. Fath al-Mugith. Beirut: cĀlim al-Kutub. juz 2, hlmn 18.
71

3.7.4 Mā Fīh Rāwīn Mubtadic

Definisi al- Mubtadic ialah isim facil dari kata terbitan al-ibtidac, iaitu menciptakan
sesuatu yang baru, mengadakan.159 Adapun dari segi istilah membawa maksud
seorang perawi yang melakukan amalan bidcah dengan hawa nafsunya dalam urusan
agama. Bidcah yang dimaksudkan di sini ialah mempercayai atau mengamalkan
sesuatu aqidah yang bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w.
dan para sahabat bukan kerana ingkar tetapi kerana sesuatu syubhat yang tertentu160
Abu Laith berkata al- Mubtac di sini mutlak kepada aliran bidcah aqidah seperti al-
rafidah, al-muctazilah, al-khawarij, al-murjiah, al-qadariah dan lain-lain daripada
aliran pemikiran yang sesat lagi menyesatkan. Hadith al- Mubtadic tidak mempunyai
nama khas tetapi termasuk di dalam klasifikasi “ al-dacif ”.161

3.7.4.1 Hukum Hadith Daripada al- Mubtadic

Sekiranya perawi seorang yang dikategorikan sebagai al- Mubtadic dengan


bidcah yang boleh dihukum kafir terhadapnya seperti perawi tersebut mengingkari satu
rukun daripada rukun-rukun Islam atau menyifatkan sesuatu dengan Allah s.w.t.
dengan sesuatu yang tidak layak denganNya seperti menjisimkan Allah S.W.T.,
Muyerupakan Allah S.W.T. dengan sesuatu yang tidak akan serupa bagi Allah S.W.T.
Sehubungan dengan itu riwayat daripada perawi sebegini ditolak sepenuhnya dan
tidak boleh dinaikkan tarafnya kepada hasan li ghairih secara tetap.162

159
Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. juz 1, hlmn 43.
160
Ibn Hajar. 1404 H. Ahmad Ibn cAli Ibn Hajar al-cAsqalani. Nuzhah al-Nazar. Madinah,
Arab Saudi: Maktabah al-Taibah. hlmn 44.
161
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 237.
162

Ibid.
72

Walau bagaimanapun seandainya perawi yang diklasifikasikan sebagai sebgai


al- Mubtadic tidak sampai ke tahap dihukum kafir maka dilihat kepada beberapa
perspektif iaitu sekiranya dia menyeru kepada bidcah tersebut, kebanyakan ulama
menolak hadithnya. Adapun perawi yang tidak mengajak atau menyeru kepada
bidcahnya maka hadithnya diterima dengan dua syarat iaitu hadith yang
diriwayatkannya tidak ada kaitan dengan bidcahnya dan perawi mestilah bersifat
dengan sifat cadalah dan dhabit.163

3.7.5 al-Munkar

Definisi al-munkar dari segi bahasa adalah isim mafcul dari kata terbitan al-inkār yang
mengandungi 2 makna iaitu mengingkari, kufur dan sebagainya. Makna yang kedua
ialah cadm al-macrifah iaitu tidak mengenali atau mengetahui.164 Dari sudut istilah
ialah sesuatu hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang dacif di mana bercanggah
dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah sebagai mana definisi yang
diberikan oleh Ibn Hajar.165

Kedudukan hadith al-munkar di sisi para al-muhaddithin adalah sejauh-jauh al-


matruk iaitu terlalu lemah kerana kelemahan perawi salah satu faktor dan
bercanggahnya dengan perawi yang thiqah dalam periwayatan hadith satu faktor yang
lain. Sehubungan dengan itu hadith daripada perawi yang thiqah diutamakan. Perlu
diberi perhatian hadith al-munkar tidak boleh dinaik taraf kepada hasan li ghairih.166

163
Ibid.
164

Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. juz 2, hlmn 951.
165

Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.
hlmn 51-52.
166

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 241.
73

3.7.6 al-Syaz

Defenisi al-syaz dari segi bahasa ialah isim fācil dari kata terbitan al-syuzuz iaitu
berasingan.167 Manakala dari sudut istilah ialah hadith yang diriwayatkan oleh perawi
yang thiqah bercanggah dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya atau para thiqah
yang setaraf dengannya.168 Hukum hadith al-syaz adalah dacif yang ditolak dan tidak
boleh dinaik taraf kepada hasan li ghairih meskipun ada riwayat sokongan.169

3.7.7 Percanggahan Para Thiqah (al-Syaz dan al-Munkar)

Perselisihan bagi para thiqah adalah percanggahan di antara seorang perwai dengan
dengan dua orang thiqah atau lebih dari itu samada perawi yang bercanggah itu
berselisih di antara para thiqah yang dikenali sebagai al-syaz atau dengan perawi dacif
yang dikenali sebagai al-munkar. Hasil daripada perselisihan ini timbul 5 jenis
klasifikasi iaitu al-mudraj, al-maqlub, al-mazid fi muttasil al-isnad, al-mudhtarib, al-
musahhaf dan al-muharraf.170

167
Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-Najjar.
1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah. juz 1, hlmn 476.
168

Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.
hlmn 50-51.
169

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 242.
170

Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah,
hlmn 69.
74

3.7.7.1 al-Mudraj

Definisi dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-idraj iaitu masuk maka
al-mudraj bermakna yang dimasukkan. Manakala dari sudut deinisi ialah sesuatu
hadith yang berlaku penambahan unsur luar pada sanad atau matannya.171

3.7.7.1.2 Hukum al-Idraj

Sekiranya hadith al-idraj digunakan untuk menafsirkan sesuatu daripada makna hadith
maka terdapat kelonggaran di sini dan yang utama perlu diklasifikasikan perawi
hadith tersebut yang mana sekiranya perawi tersebut membuat kesalahan dengan tidak
sengaja maka tidak salah kerana setiap orang tidak lari dari melakukan kesalahan akan
tetapi sekiranya perawi tersebut banyak melakukan kesalahan maka itu merupakan
tandanya perawi lemah dari segi dhabt dan keitqanan.

Bagi perawi yang membuat al-idraj secara sengaja maka ianya adalah haram
kerana mengandungi unsur al-talbis dan al-tadlis yang menyandarkan sesuatu perkara
yang bukan daripada orangnya maka perawi tersebut terlucut keadilan di dalam
dirinya dan menjadi seorang yang dituduh melakukan pemalsuan dan termasuk di
dalam golongan orang yang berdusta.172

3.7.7.2 al-Maqlub

Definisi dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-qalb iaitu mengubah
sesuatu dari bentuknya yang asal. Di dalam al-Mucjam al-Wasit: qalaba al-syaie iaitu
171
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 244.
172

al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh:Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. juz 1, hlmn 274.
75

menjadikan yang di atas kepada kebawah atau dari kanan ke kiri atau batinya kepada
zahirnya.173 Dari sudut istilah ialah Seorang perawi membuat perubahan samad di
dalam matan atau sanad dengan mengubah atau mendahulukan yang kemudian atau
mengemudiankan yang dahulu.

3.7.7.2.1 Hukum al-Qalb

Sekiranya berlaku al-qalb disebabkan kesalahan atau kelalaian atau waham maka yang
membuat perkara tersebut dimaafkan dan dihukum dacif hadith tersebut sahaja kerana
al-qalb, Akan tetapi jika terdapat banyak kesalahan maka bukan setakat hadith itu
dihukum dacif malah perawi tersebut dihukum dacif kerana kurang kedhabitan dan
ketekunannya.

Sekiranya perawi melakukannya secara sengaja maka dikira dengan dua


gambaran pertama perawi melakukannya untuk menyukakan manusia terhadap hadith
periwayatannya maka tidak boleh dan perawi tersebut diklasifikasikan sebagai
pembuat hadith palsu. Adapun dilakukan demikian untuk menguji dan melatih
seseorang sebagai mana yang telah dilakukan terhadap imam al-Bukhari maka
hukumnya harus dengan syarat hendaklah dijelaskan perkara yang sebenar sebelum
majlis bersurai.174

3.7.7.3 al-Mazīd fi Muttasil al-Isnad

Definisi al-mazid dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata terbitan al-ziadah
(tambah) lawan kepada al-naqs (kurang), al-muttasil (yang bersambung) lawan kepada
al-munqatic (yang terputus). Adapun dari sudut istilah ialah hadith yang ditambah

173
Al-Mucjam al-Wasīt.juz 2, hlmn 753.
174

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. Hlmn 250.
76

seorang perawi di tengah-tengah sanadnya yang mana dari segi zahirnya


bersambung.175

Contohnya hadith yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin Sālīm dari al-Zubaidi
dari al-Zuhri dari Habib Mawla cUrwah dari cUrwah bin al-Zubair dari cAisyah
sesungguhnya al-Hawla binti Tuwait menemui cAisyah dan di sampingnya Rasulullah
s.a.w. maka aku berkata ini al-Hawla bin Tuwait yang berazam tiwak tidur malam
maka Rasulullah s.a.w. bersabda tidak tidur malam. Kerjakanlah amalan sekadar yang
kamu mampu Allah s.w.t tidak jemu sehingga kamu jemu kepadaNya. Dalam sanad
ini terdapat perawi bernama Habib Mawla cUrwah merupakan perawi yang ditambah
di dalam sanad cAbdullah bin Sālīm. Sesungguhnya Yahya bin Sacid, Yunus, Syucaib
bin Abi Hamzah meriwayatkan hadith di atas dari al-Zuhri tanpa perawi bernama
Habib Mawla cUrwah.176

3.7.7.4 Ziyadah al-Thiqah Fi al-Matn

Defenisi ziyadah al-thiqah ialah dua perawi yang thiqah atau lebih meriwayatkan satu
hadith yang mana salah satu riwayat terdapat tambahan yang tidak ada di dalam
riwayat perawi yang ke dua atau seorang thiqah meriwayatkan hadith dua kali dan
berlaku salah satu riwayatnya penambahan yang tidak terdapat di dalam riwayatnya
yang ke dua.177

3.7.7.4.1 Hukum Ziyadah al-Thiqah Fi al-Matn

Para ulama berselisih pendapat dalam menghukumnya samad menerima atau


menolaknya. Berikut pendapat-pendapat mereka;

175
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 251.
176

Ibid. hlmn 252.


177
Ibid. hlmn 251.
77

i) Diterima penambahan dari perawi yang thiqah secara mutlak samada


penambahan itu datangnya dari dirinya sendiri atau dari orang lain dan samada
penambahan itu pada lafaz bukan pada makna atau pada kedua-duanya. Ini
adalah pendapat jumhur ulama muhaddithin dan para fuqaha.
ii) Tidak diterima secara mutlak. Ini adalah pendapat sebahagian para
muhaddithin.
iii) Diterima penambahan tersebut sekiranya penambahan tersebut bersumberkan
dari seorang perawi lain yang bukan meriwayatkan hadith yang tidak
sempurna di dalamya. Dan tidak diterima sekiranya penambahan tersebut
disebabkan oleh diri perawi itu sendiri apabila meriwayatkan hadith yang tidak
sempurna dan dia juga meriwayatkan hadith yang ada penambahan di
dalamnya.
iv) Ibn Salah membahagikan al-ziadah kepada tiga bahagian

a). Penambahan yang tidak menyebabkan berlakunya percanggahan asal


hadith di mana perawi thiqah tersebut bersendirian dengan jumlah hadith
tersebut dengan tidak bertentangan dengan hadith yang lain maka diterima
samada memberi hukum baru atau tidak.

b). Hadith yang ditambah menyebabkan berlakunya percanggahan di


antara para thiqah maka hadith ini ditolak kerana ianya adalah hukum
hadith al-syaz.

c). Apa yang berlaku di antara kedua-dua jenis ini mempunyai


penyerupaan yang pertama dan penyerupaan yang kedua. Sehubungan
dengan itu penambahan lafaz di dalam hadith yang tidak terdapat di dalam
keseluruhan riwayat yang lain merupakan jenis penambahan yang tidak
dihukum oleh Ibn al-Salah samada menerimanya mahupun menolaknya
dan meninggalkannya untuk dibuat ijtihad oleh mujtahid kerana ada
pendapat yang mengatakan jenis ini bercanggah dengan asal hadith ditolak
dan pendapat yang mengatakan ianya sepakat dengan asal hadith
diterimanya. Contoh penambahan jenis ini merupakan salah satu sebab
perselisihan di antara umat. Hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dan
78

Ahmad dan yang lain-lain meriwayatkan dari Abi Malik al-Asyjaci dari
Ribci dan Huzaifah dia berkata sesungguhnya telah bersabda Rasulullah
s.a.w.....“dan dijadikan untuk kita bumi yang mana keseluruhannya tempat
ibadah dan dijadikan tanahnya untuk kita dalam keadaan bersih”178
Sebenarnya Abu Malik bersendirian menambah lafaz tarbatuhā (tanah) dari
seluruh riwayat sebagai mana ulasan yang dibuat oleh al-Suyuti.

3.7.7.5 al-Mudhtarib

Defenisi dari segi bahasa adalah isim mafcul dari kata terbitan al-idhtirab yang
bermaksud ikhtilal al-amr (kecacatan dan rosak susunannya).179 Manakala dari sudut
istilah ialah hadith yang diriwayatkan dengan pelbagai sanad yang sama kekuatannya
tetapi bercanggah di antara satu sama lain di mana tidak dapat untuk disatukan di
antara kedua-duanya dan tidak dapat ditarjihkan. Perselisihan itu berlaku samada dari
segi seorang perawi atau lebih.

3.7.7.5.1 Syarat-syarat al-Idtirab

Daripada definisi di atas dapatlah kita simpulkan di sini sesuatu hadith itu akan
menjadi al-idtirab apabila melengkapi dua syarat yang berikut;

a). Hendaklah bentuk perselisihan tersebut setaraf kekuatanya, sekiranya


dapat ditarjihkan salah satu bentuk akan menjadikan salah satu darinya
sahih dan yang lain dacif. Maka pada ketika itu diterima yang sahih
dan yang dacif dianggap sebagai hadith syaz.

b). Mustahil menghimpunkan kedua-duanya menjadi satu baru boleh


menjadi al-idtirab. Ini kerana seboleh-bolehnya hendaklah
dihimpunkan keseluruhannya maka beramal dengannya.

178
179
al-Mucjam al-Wasit. Juz 1, hlmn 536.
79

3.7.7.5.2 Hukum Hadith al-Mudtarib

al-Idtirab samada sanad mahupun matan tetap dihukum dacif disebabkan ketidak
dabitan perawi, dan kalau kita lihat syarat utama kesahihan hadith hendaklah setiap
perawi yang meriwayatkan hadith seorang yang dabit. Walau bagaimanapun, terdapat
pengecualian dalam aspek-aspek tertentu iaitu sekirannya al-idtirab itu berlaku hanya
pada nama perawi atau bapanya atau nasabnya dan perawi ini dikenali kethiqahannya,
maka al-idtirab sebegini tidak dacif dan hadith ii dihukum sahih tetapi tetap dinamakan
mudtarib.180

3.7.7.6 al-Musahhaf dan al-Muharraf

Definisinya dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-Tashif iaitu
kesilapan dalam catatan. Al-Suhufi iaitu orang yang melakukan kesilapan dalam
membaca catatan lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Manakala dari
segi istilah pula mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan
oleh perawi-perawi thiqah secara lafaz atau makna. 181

Definisi al-muharraf dari segi bahasa ialah dari kata terbitan al-tahrif yang bermaksud
al-taghyir iaitu perubahan contoh ayat “menyeleweng kata-kata iaitu mengubahnya
dan menjadikannya jauh dari makna yang sebenar.182 Manakala dari segi istilah ialah
hadith yang diubah barisnya tetapi dikekalkan tulisannya.183 Contoh al-tahrif pada
sanad ialah perawi menjadikan “ Zabīd ” kepada “Zubaid”. Manakala contoh al-tahrif
pada matan ialah hadith mengenai “al-hilaq” (halqah) pada hari jumaat sebelum solat
menjadikannya sebahagian periwayatan kepada “halq” (bercukur) rambut.184

180
al-Suyuti. Tadrib al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh:Maktabah al-
Riyadh al-Hadithah. juz 1, hlmn 225.
181

Mannac al-Qattān. 2001-1422. Mabāhith Fī cUlum al-Hadith. al-Qaherah: Maktabah


Wahabah. hlmn 147.
182

Al-Mucjam al-Wasit. juz 1, hlmn 167.


183

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 259.
184
al-Khitabi. 1407. Islah Ghalt al-Muhaddithin. Dimasq: Dār al-Ma’mun. hlmn 28.
80

3.7.7.6.1 Hukum al-Musahhaf dan al-Muharraf

Tidak boleh berpegang sedikit pun dengan al-Musahhaf dan al-Muharraf terutama
yang berkaitan pada matan keranya ianya menyekat dari memahami maksud sebenar,
hukum yang dikehendaki. Sekiranya seseorang perawi itu jarang melakukannya maka
tidak mengapa kerana tidak ada siapa yang dapat mengelakkan diri dari melakukan
kesilapan. Sebaliknya, jika kerap kali melakukan permasalahan sebegini maka ianya
merupakan faktor utama kekurangan kedabitan perawi . Pada kebiasaannya perkara
sebegini berlaku kepada seseorang yang mengambil hadith dari membaca kitab-kitab
bukan dengan sistem bertalaqi.185

3.7.7.7 Mā Fīh Rawi Syaei al-Hifz aw al-Mukhtalit

Definisi bagi syaei al-hifz ialah tidak dapat ditarjihkan disekitar sudut kesalahan ke
atas perawi. Syaei al-hifz terbahagi kepada dua bahagian sebagai mana berikut;

i). Mulāzim li al-rāwī iaitu perawi mengalami permasalahan Syaei al-hifz


semenjak kecil lagi dan dia sentiasa dalam keadaan demikian dalam
kehidupannya. Hadith yang diriwayatkan dari perawi sebegini dipanggil “al-
Syaz” mengikut sebahagian ahli hadith. Riwayat daripada perawi yang
mempunyai sifat sayyi al-hifz adalah tidak diterima. Sungguhpun demikian,
hadith daripadanya boleh dinaik taraf kepada status hasan li ghairih apabila
terdapat sanad atau jalan periwayatan lain yang lebih baik daripadanya turut
meriwayatkan hadith berkenaan.
ii). Tāri’ calaih iaitu kurang jelas penglihatan atau buta seperti cAbd al-Razak bin
Hammam atau kitab-kitabnya terbakar yang menjadi rujukan utamanya dalam
eriwayatkan hadith seperti cAbdullah bin Lahicah dan lain-lain. Perawi yang
memiliki ciri-ciri sebegini digelar sebagai “al-Mukhtalit”, dan al-ikhtilat
185
Ahmad Syakir. 1979. al-Bācith al-Hathith Syarh Ikhtisar cUlum al-Hadith. al-Qaherah:
Maktabah Dār al-Turath. hlmn 162.
81

bermaksud rosaknya aqal atau berubah-ubah. Hukum hadith daripada perawi


sebegini adalah seperti berikut;

a). Hadith-hadith yang perawi bersifat al-mukhtalit riwayatnya selepas


berlakunya ikhtilat adalah dacif dan boleh naik kepada hasan li ghairih
jika terdapat riwayat lain yang lebih baik darinya.

b). Hadith yang diriwayatkan sebelum berlakunya ikhtilat adalah diterima.

c). Hadith yang tidak dapat dibezakan samada shadith yang diriwayatkan
sebelum atau sesudah berlakunya ikhtilat, maka hendaklah
ditawaqufkan sehingga dapat dibezakan.186

3.7.7.8 al-Muacllal

Definisinya ialah sesuatu hadith yang terdapat di dalamnya cillah walaupun pada
zahirnya tidak ada.187 cIllah bermaksud sebab yang sukar lagi tersembunyi yang
mencacatkan kesahihan hadis. Berdasarkan kepada definisi ini, ulama menyimpulkan
c
illah tersebut mestilah memenuhi dua syarat iaitu sukar dan tersembunyi serta
mencacatkan kesahihan hadis. Jika tidak ada salah satu seperti cillah itu zahir atau
tidak mencacatkan maka ia bukan cillah mengikut istilah ulama hadis.188

Takrif yang disebutkan dalam perenggan yang lalu adalah maksud cillah di sisi
istilah ulama hadis. Bagaimanapun, kadang-kadang mereka menggunakan lafaz cillah
bagi menunjukkan sebarang kecaman yang ditujukan kepada hadis walaupun kecaman
itu tidak tersembunyi atau mencacatkan. Kecaman dengan alasan yang tidak

186
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa
c
Ma āsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. hlmn 261.
187

Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. 1999. Metodologi Hadis, Edisi Pertama, ,
Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM. hlmn 122.

188
Mahmud Tahhan. 1350. Taisir Mustalah al-Hadith. al-Riyadh: al-Macārif. hlmn 138.
82

tersembunyi atau nyata seperti menyatakan pendustaan perawi, kelalaian, lemah


hafalannya atau sebab-sebab lain.189

BAB VI

KAJIAN HADITH DALAM KITAB FADAIL AL-AcAMAL

189
Ibid.
83

4.1 Pengenalan Kitab

Kitab ini telah dikarang oleh al-Syeikh Maulana Muhammad Zakariya merupakan
seorang ulama hadith yang ulung. Kitab ini mengandungi lebih daripada 40 buah
hadith yang terdiri pelbagai darjat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain
dari segi makna, maksud dan martabatnya.

Tambahan daripada itu, kitab ini mengandungi kelebihan-kelebihan solat,


ancaman serta peringatan akan azab bila mana seseorang muslim meninggalkannya,
keutamaan solat berjemaah serta ancaman meninggalkan solat berjemaah, kisah-kisah
orang soleh mencapai hakikat khusu’ dalam solat dan tatatertib dan cara yang dapat
mencapai hakikat solat yang dicadangkan oleh para ulama. Kitab ini ditulis atas
permintaan al-Syeikh Maulana Muhammad Ilyas rah. Dan penulisannya selesai pada 7
Muharram 1358 H/ 1939 M.

Kitab ini mengandungi 87 halaman dan telah diterjemah ke dalam berbagai


bahasa seantero dunia yang di antaranya ialah Bahasa Arab dengan tajuk Makān al-
Solah fī al-Islām wa Ahammiyatuhā fī Hayah al-Muslim oleh Maulana Muhammad
Hassan al-Nadwī. Bahasa Burma oleh Maulana Muhammad Musa, Bahasa Inggeris
oleh Abd al-Rasyid Arsyad, Bahasa Madrasi oleh BA Khalil al-Rahman, Bahasa
Benggali oleh Maulana Abd al-Majid, Bahasa Talgha oleh Syed Nurullah Qdiri,
Bahasa Malyam oleh Mulwi Muhammad Abd al-Qadir, Bahasa Tamil oleh Khalil al-
Rahman, Bahasa Perancis oleh Maulana Ahmad Said, Bahasa Gujrat oleh Munshi Isa
Ibrahim, Bahasa Parsi oleh Maulana Asyraf MA, Bahasa Malaysia oleh Haji Yacqub,
Bahasa Sahili (Afrika) oleh al-Syeikh Miqdad Yusuf, Bahasa Pushto oleh Haji
Muhammad Abd Khaliq dan lain-lain bahasa yang wujud di dunia ini.

4.1.1 Hadith 1
84

‫عن بن ع مر ر ضي ال عنه ما قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم ((ب ن ال سلم‬


‫على خسـ شهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا رسـول ال وإقام الصـلة وإيتاء الزكاة‬
))‫والج وصوم رمضان‬

Maulana Zakariya telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-
Bukharī, Muslim dan selain daripada keduanya. Mengikut kajian yang telah dibuat
oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, kitab al-imān, bāb ducāukum imānukum, juz 1,


hlmn 8, bilgn 117.

2. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-solah, bab bayān arkān al-islām wa dacāemih
al-czam, juz 1, hlmn 19, bilgn 187.

3. al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, kitab al-solah, bab mā jāa buniya al-islām calā
khams, juz 1, hlmn 190, bilgn 2534, hukumnya hasan sahīh190 Hadith ini
diriwayatkan dengan pelbagai jalan periwayatan daripada Ibn cUmar, seorang
perawi dalam hadith ini bernama Sucair bin al-Khims dihukum thiqah.

4. al-Nasāei, Sunan al-Nasaei, kitab al-imān wa syaracihi, bab cala kam buniya
al-Islam, jilid 1, hlmn 443, bilgn 5016. Hadith ini muttafaq calaihi.

5. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith cAbdullah bin cUmar bin al-Khattab, bilg
4798.

6. Ibnu Khuzaimah, Sahīh Ibnu Khuzaimah, bab al-zikr al-dalil cala an iqāmah
al-solāt min al-islām juz 1, bilgn 308-309 dan bāb zikr al-bayān an saum syahr
Ramadān min al-Islām bilgn 1880.

190
Hasan sahih bermaksud sanad-sanad hadith ditemui berbilang-bilang hingga mencapai
darjat sahih. Dihimpunkan lafaz hasan kepada lafaz sahih bertujuan untuk menerangkan hadith tersebut
terkeluar daripada had gharib.
85

7. Ibn Hibān, Sahīh Ibn Hibān, bab al-bayān bi an al-imān wa al-islām li macnā
wāhid, juz 1, hlmn 374, bilgn 157. Isnad hadith ini dihukm sahih dengan syarat
al-Bukharī dan Muslim.

4.1.2 Rangkaian Sanad


‫عبد ال‬

‫عكرمة بن خالد‬

‫حنظلة‬

‫العاف وكيع بن الراح‬ ‫عبد ال‬ ‫عبيـد ال‬

‫ممد‬ ‫ممد‬ ‫ممد‬ ‫ب‬

‫ت‬ ‫حم‬ ‫م‬

4.1.3 Hukum Hadith

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī menghukum hadith ini sebagai sahih. Hadith ini
terdapat di dalam hadith yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin cUmar191, Jarir bin
191
Hadith cAbdullah bin cUmar terdapat di dalam al-Bukhari (1/10, 3/204(mauquf)) Muslim
(1/35) al-Nasaei (2/268) al-Tirmizi (2/101, 2/100-101) Ahmad (2/120 &143, 2/26, 2/93) al-Baihaqi
(4/199). Hadith Jarir terdapat di dalam Ahmad (4/363) al-Tabrani (1/113). Hadith cAbdullah cAbbas
terdapat di dalam al-Tabrani (2/177/3) Ibn Abi Hatim (259/1/3) al-Suyuti (1/392/1).
86

c
Abdullah al-Bajlī dan cAbdullah bin cAbbas.192 Dr Mustafa Muhammad Husain al-
Zahabī menghukum hadith ini sebagai hasan sahih sama seperti Abu cIsā.193 Yusuf al-
Qardawī mengatakan hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukharī dan Muslim daripada
c
Abdullah bin cUmar. Manakala Ahmad, Ibn Syaibah, Abī Yaclā, al-Tabranī
c
meriwayatkan hadith daripada Jarīr bin Abdullah al-Bajlī dan Ibn al-Najjar
meriwayatkan hadith daripada Abū Hurairah seperti yang terdapat di dalam Jamc al-
Jawamic oleh al-Suyutī.194

al-Nawawi menghukum hadith ini Sahih dari segi makna disebabkan berbeza
kedudukan puasa dan haji di dalam hadith sahih yang lain.195 Ibn Balban menghukum
hadith ini sahih dengan syarat al-Bukharī dan Muslim.196 al-Suyutī dan al-Sindī
mengatakan hadith ini muttafaq calaih.197

4.2 Hadith 2

‫عن أب عثمان قال كنت مع سلمان الفارسى تت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه‬
‫ح ت تات ور قه ث قال يا أ با عثمان أل ت سألن ل أف عل هذا قلت ول تفعله فقال هكذا‬
‫فعل ب رسول ال صلى ال عليه وسلم وأنا معه تت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه‬
‫حت تات ورقه فقال يا سلمان أل تسألن ل أفعل هذا قلت ول تفعله قال‬
192
al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil.
hlmn 248.
193
Abu cIsā Muhammad. Sunan al-Tirmizī. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-Zahabī, Edisi
Pertama, al-Qāherah: Dār al-Hadith. hlmn 443.
194
Yusuf al-Qardawī. al-Muntaqa min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-Qaherah, hlmn 160.
195
al-Nawawī.Sahīh Muslim Bisyarh al-Nawawī. Pent. Muhammad Muhammad Tāmir. hlmn
190
196
al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn Balbān. Pent. Syucaib al-
Arnauth. hlmn 430
197

al-Suyutī & al-Sindī. Sunan al-Nasaei bī Syarh al-Imamain al-Suyutī & al-Sindī. Pent. al-
Syed Muhammad Syed, Syed cImrān & cAlī Muhammad cAlī. hlmn 443.
87

‫(( ان السلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ث صلى الصلوات المس تاتت خطاياه كما‬
‫يتحافت هذا الورق وقال وأقم الصلة طرف النهار وزلفا من الليل إن السنات يذهب‬
))‫السيئات ذلك ذكرى للذاكرين‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahamd,
al-Nasāeī, al-Tabrānī. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith
ini telah diriwayatkan oleh:

1. al-Darimi, Sunan al-Darimi, , kitab al-taharah, bab fadl al-solah, 123.


2. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Abi Salman, juz 17, hlmn 84, bilgn 23597,
22594 dan 22601.
3. al-Tabrani, Mucjam al-Tabrani juz 6, hlmn 257, bilgn 6151.

4.2.2 Hukum Hadith

al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasaeī. al-Tabrānī. Para
perawi Ahmad bagi hadith ini boleh dibuat hujah iaitu sahih melainkan cAlī bin
Zaid.198 al-Albani menghukum hadith ini sebagai hasan li ghairih. al-Albāni berkata
hadis ini mempunyai syahid lain iaitu Abī Zar.199

Muhammad cAbd al-cAzīz mengatakan rijalnya sahih melainkan cAlī bin Zaid
maka perawi ini dacif kerana kelemahan ingatannya.200 Ahmad Syākir menyatakan
sanad hadith ini hasan disebabkan perawi bernama cAlī bin Zaid dan Abu cUthmān
adalah Hindī salah seorang daripada para tabicin yang dihukum thiqah.201

198
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-taghrīb fī al-salawāh al-khams
wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bi wujūbihā, 237, bilgn 14.
199
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-
taghrīb fī al-salawāh al-khams wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bi wujūbihā , hlmn 268, bilgn 363.
200
al-Darimī. Sunan al-Darimī. Pent. Muhammad cAbd al-cAzīz al-Khalidī. Hlmn 123.
201
Ahmad.. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Hlmn 84.
‫‪88‬‬

‫‪4.2.1‬‬ ‫‪Rangkaian Sanad‬‬

‫سلمان‬

‫عبدالرحن‬

‫علي بن زيد‬

‫حاد بن سلمة‬

‫يزيد بن هارون‬ ‫يي بن حسان عفان بن مسلم‬

‫حم‬ ‫الدارمى‬

‫‪4.2.3‬‬ ‫‪Riwayat Sokongan‬‬

‫عن أ ب ذر قال أن ال نب صلى ال عل يه و سلم خرج ف الشتاء والورق يتها فت فأ خذ‬


‫بغصني من شجرة قال فجعل ذل الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول‬
‫ال قال‬
‫(( إن العبد السلم ليصلى الصلة يريد با وجه ال فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا‬
‫الورق عن هذه الشجرة))‬
89

Ini adalah hadith riwayat sokongan bagi hadith 2 di atas yang mana telah dikeluarkan
oleh Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Abī Zar juz16, hlmn 21, bilgn 21448. Ahmad
Syākir menghukum hadith ini hasan disebabkan Muzahim bin Mucawiyah al-Dabī
dihukum majhul oleh Abū Hātim tetapi Ibu Hibbān menghukumnya thiqah.202 al-
Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan di dalam al-
Taghrib wa al-Tarhib.203 Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī menghukum hiadith ini
204
hasan li ghairih. al-Qardawī menukilkan dari al-Haithimī bahawa rijal hadith ini
thiqah.205

4. 3 Hadith 3

‫عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال وف حديث بكر أنه سع رسول‬
‫ال صلى ال عل يه و سلم يقول (( أرأي تم لو أن نرا بباب أحد كم يغت سل م نه كل يوم‬
‫خ س مرات هل يب قى من در نه ش يء قالوا ل يب قى من در نه ش يء قال فذلك م ثل‬
))‫الصلوات المس يحو ال بن الطايا‬

202
Ahmad. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. hlmn 403.
203
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-taghrib fi al-solah mutlaq wa fadl
al-ruku wa al-sujud wa al-khusuc, juz 2, hlmn 248.
c
204

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-
taghrib fi al-solah mutlaq wa fadl al-rukuc wa al-sujud wa al-khusuc, , hlmn 277, bilgn 384.
205

Yusuf al-Qardawi. al-Muntaqā min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. hlmn 162.


90

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-
Bukharī, Muslim, al-Tirmizī, al-Nasaeī dan Ibn Majah. Mengikut kajian yang telah
dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan oleh:

1). al-Bukharī, Sahih al-Bukharī, kitab mawāqit al-solah, bilgn 497.


2). Muslim, Sahih Muslim, kitab al-masājid wa mawādic al-solah, bilgn 1071.
3). al-Tirmizi, Jamic al-Tirmizi, kitab al-amthal, bilgn 6794.
4). al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, kitab al-solah bilgn 4580.
5). Ahmad, Musnad Ahmad, Hadith Abū Hurairah, bilgn 8569, 9141, 9315.
6). al-Darimi, Sunan al-Darimi, kitab al-Solat, bilgn 1160.

4.3.2 Hukum Hadith

al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang dikeluarkan oleh
al-Bukharī.206 al-Albani menghukum hadith ini sahih.207 al-Suyutī dan al-Sindī
mengatakan hadith ini muttafaq calaihi.208 Ahmad Muhammad Syakir menyatakan
sanad hadith ini sahih.209 Abu cIsā menghukum hadith ini hasan sahih.210

4.3.1 Rangkaian Sanad Hadith 3

‫جابر‬ ‫عبدالرحن‬

‫ذكوان طلحة بن نافع‬ ‫م انقطاع‬ ‫ـــــــــــــــــــــد ال‬


‫عبـ‬

206
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-taghrīb fī al-salawāh al-khams
wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bi wujūbihā, juz 3, hlmn 233.
207

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-
taghrīb fī al-salawāh al-khams wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bi wujūbihā hlmn 352, bilgn 263.
208

al-Suyutī & al-Sindī. Sunan al-Nasaei bi Syarh al-Imamain al-Suyutī & al-Sindī. Pent. al-
Syed Muhammad Syed, Syed cImrān & cAlī Muhammad cAlī. jilid 1.
209

Ahmad. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. jilid 1.


210

Abu cIsā Muhammad. Sunan al-Tirmizī. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-Zahabī, jilid 1,
91

‫سليمان سليمان‬ ‫يزيد‬ ‫ممــــــــــــــــــــــد‬

‫ممد‬ ‫ممد‬ ‫عبد ال‬ ‫يزيد‬

‫م‬ ‫ن‬ ‫ممد خازم‬ ‫بكر مضر‬ ‫عبد العزيز عبد العزيز ليث‬

‫ت‬ ‫عبد ال قتيبه‬ ‫ابراهيم قتيبة‬ ‫ابراه يم‬

‫الدارمى‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ب‬

4.4 Hadith 4

‫قال حذيفة قال كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬


))‫((إذا حزبه أمر صلى‬
Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad
dalam Musnad Ahmad, Abū Daud dalam Sunan Abū Daud dan Ibn Jarīr dalam Sunan
Ibn Jarīr. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah
diriwayatkan oleh:
92

1). Abu Daud, Sunan Abī Daud, kitab al-solah, bab waqt qiyām al-nabī s.a.w. min
al-laīl, juz 4, hlmn 88, bilgn 1124.

2). Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Huzaifah, juz 16, bilgn 583 dan 23192

4.4.1 Rangkaian Sanad 4


‫حذيفة‬

‫عبد العزيز‬

‫عكرمة بن عمار‬

‫يي بن زكريا‬

‫اساعيل خلف بن الوليد‬ ‫ممد بن عيسى‬

‫د‬ ‫حم‬ ‫د‬

4.4.2 Hukum Hadith

Ahmad Syakir menghukum sanad hadith ini sahih, rijal hadith ini masyhur dengan
kethiqahannya, Muhammad bin cAbdullah bin Abī Qudamah al-Duwalī seorang yang
thiqah, hadithnya terdapat di dalam Sunan Abū Daud.211 al-Albānī menghukum hadith
yang dikeluarkan oleh Abū Daud dari jalan Muhammad bin cIsā dari Yahyā bin
Zakariā dari Ikrimah dari cAbd al-cAzīz dari Huzaifah sebagai hasan212

211
Ibid
212

al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din. 2000-1420. Dacif Sunan al-Tirmizi. hlmn 35.
‫‪93‬‬

‫‪4.4.3‬‬ ‫‪Riwayat Sokongan‬‬

‫أخب نا أح د بن علي بن الث ن ‪ ،‬حدث نا إ سحاق بن إبراه يم الروزي ‪ ،‬حدث نا ع بد الرح ن بن‬
‫إبراهيم ‪ ،‬حدثنا سليمان بن الغية ‪ ،‬عن ثابت ‪ ،‬عن عبد الرحن بن أب ليلى ‪ ،‬عن صهيب ‪ ،‬قال‬
‫‪ :‬كان رسول ال صلى ال عليه وسلم هس شيئا ل نفهمه ‪ ،‬فقال ‪:‬‬
‫« أفطنتم ل ؟ » قلنا ‪ :‬نعم ‪ ،‬قال ‪ « :‬إن ذكرت نبيا من النبياء أعطي جنودا من قومه فقال ‪:‬‬
‫من يقوم لؤلء ؟ فأوحى ال إليه ‪ :‬أن اختر لقومك إحدى ثلث ‪ :‬إما أن أسلط عليهم عدوا من‬
‫غيهم ‪ ،‬أو الوع ‪ ،‬أو الوت ‪ ،‬فاستشار قومه ف ذلك ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬أنت نب ال نكل ذلك إليك‬
‫خر لنا ‪ ،‬فقام إل صلته ‪ -‬وكانوا إذا فزعوا فزعوا إل الصلة ‪ -‬فصلى ما شاء ال ‪ ،‬فقال ‪ :‬أي‬
‫رب أ ما عدو هم من غي هم والوع فل ‪ ،‬ول كن الوت ‪ ،‬ف سلط علي هم الوت ثل ثة أيام ‪ ،‬فمات‬
‫منهم سبعون ألفا ‪ ،‬فهم سي الذي ترون أن أقول ‪ :‬اللهم بك أقاتل ‪ ،‬و بك أ صاول ‪ ،‬ول حول‬
‫‪213‬‬
‫ول قوة إل بال »‬

‫‪Hadith ini telah diriwayatkan oleh Ibn Hibbān di dalam sahihnya, Ahmad di dalam‬‬
‫‪Musnad Ahmad, al-Dārimī di dalam sunannya. al-Albānī telah menghukum sahih‬‬
‫‪hadith ini.214‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪Hadith 5‬‬

‫‪ 6.‬عن أب مسلم التغليب قال دخلت على أب أمامة وهو ف السجد فقلت يا أبا أمامة ان‬
‫رجل حدثن منك انك سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول‬
‫(( من تو ضأ فا سبغ الوضوء غ سل يد يه ووج هه وم سح على رأ سه وأذن يه ث قام إل‬
‫ال صلة الفرو ضة غ فر ال له ف ذلك اليوم ما م شت إل يه رجله وقب ضت عل يه يداه‬
‫وسعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء فقال وال لقد سعته من‬
‫نب ال صلى ال عليه وسلم مرارا))‬

‫‪213‬‬
‫‪Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, kitab al-solah, bab sifat al-solah, juz 8, hlmn 438 bilgn‬‬
‫‪22801. Ahmad, Musnad Ahmad, Hadith Suhaib, juz 48, hlmn 453, bilgn 22801.‬‬
‫‪214‬‬

‫‪al-Albānī, al-Silsilah al-Dacīfah, juz 3, hlmn 50.‬‬


94

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad
dalam Musnad Ahmad dan sanadnya hasan, hadith ini mempunyai syawāhid yang
terdapat di dalam bab wudu’ dalam kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb. Mengikut kajian
yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan oleh:

1). Ahmad dalam Musnad Ahmad, hadith Abī Muslim al-Tiglibī, bilgn 21241.

2). al-Tabranī, al-Mucjam al-Kabīr, juz 7, hlmn 261, bilgn 7956.

3). al-Baihaqī, Syacb al-Imān, bab mā min muslim yatawadda’ al-wudu’, juz 6,
halmn 261, bilgn 2620.

4.5.1 Hukum Hadith

al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad berstatus hasan syawahidnya
terdapat di dalam bab wudu'.215 al-Albānī menghukum hadith ini yang dikeluarkan
oleh Ahmad dari Abū Ahmad al-Zubairī dari Abān dari Abū Muslim dari Abā
Umamah sebagai dacif seperti mana yang terdapat di dalam kitabnya Dacif al-Taghrīb
wa al-Tarhīb.216 al-Haithimī menyatakan hadith yang dikeluarkan oleh al-Tabranī
dari jalan Abī Muslim di mana semua perawinya thiqah melainkan Abī Muslim di
mana beliau tidak melihat ada perawi lain yang meriwayatkan hadith daripadanya. 217
Manakala hadith yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī penulis tidak mengetahui status
hukumnya disebabkan penulis tidak menemuinya di dalam kitab tersebut kedudukan
hadith tersebut. Kesimpulannya hadith ini berstatus hasan kerana memiliki riwayat
sokongan seperti mana yang di bawah.

215
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-taghrīb fī al-salawāh al-khams
wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bī wujūbihā, hlmn 236, bilgn 12.
216
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Dacif al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bāb al-
taghrīb fī al-salawāh al-khams wa al-muhāfazah calaihā wa al-imān bī wujūbihā.
217

al-Haithimī, 1994. Majmac al-Zawāed wa Manbac al-Fawāed. hlmn 222.


‫‪95‬‬

‫‪4.5.2‬‬ ‫‪Rangkaian Sanad‬‬


‫أبا أمامة‬

‫أب حكيم‬ ‫أبو مسلم‬

‫ليث‬ ‫أبان‬

‫ابو احد الزبيي‬ ‫حفص‬ ‫ابونعيم‬

‫داود‬ ‫أحد‬ ‫بــن اســحاق‬ ‫ممد‬

‫ابراهيم‬ ‫ــــــــــــــي‬
‫البيهقـ‬

‫اسحاق‬

‫الطبان‬

‫‪4.5.3 Hadith Sokongan‬‬

‫َحدّثَنَا ُسوَْيدُ بْ ُن َسعِيدٍ عَ ْن مَالِ كِ بْ ِن أَنَ سٍ ح و َحدّثَنَا َأبُو الطّا ِه ِر وَال ّلفْ ظُ لَ هُ أَخَْبرَنَا عَ ْبدُ اللّ هِ بْ نُ‬
‫َو ْهبٍ عَ ْن مَاِلكِ بْ ِن أََنسٍ عَنْ ُسهَيْلِ بْ ِن أَبِي صَالِحٍ عَنْ َأبِيهِ عَ ْن أَبِي ُهرَْيرَةَ‬
‫س ِلمُ َأ ْو الْ ُم ْؤمِ ُن فَغَسَ َل وَ ْجهَهُ َخرَجَ‬
‫ضَأ اْلعَ ْبدُ الْمُ ْ‬
‫صلّى اللّهُ َع َليْهِ وَ َس ّل َم قَالَ ((ِإذَا َتوَ ّ‬
‫أَنّ رَسُولَ اللّ ِه َ‬
‫ج مِ نْ‬
‫مِ نْ وَ ْجهِ هِ كُلّ خَطِيَئةٍ نَ َظرَ إِلَ ْيهَا ِبعَيْنَيْ ِه مَ عَ الْمَاءِ َأوْ مَ عَ آ ِخ ِر قَطْرِ الْمَاءِ َفِإذَا غَ سَ َل َيدَيْ هِ َخرَ َ‬
‫َيدَيْ هِ ُكلّ خَطِيَئةٍ كَا نَ بَطَشَ ْتهَا َيدَا ُه مَ عَ الْمَاءِ َأ ْو مَ عَ آ ِخرِ قَ ْطرِ الْمَاءِ َفِإذَا غَ سَ َل رِ ْجلَيْ هِ َخرَجَ تْ كُلّ‬
‫‪218‬‬
‫خرُجَ َنقِيّا مِنْ الذّنُوبِ))‬
‫خَطِيَئةٍ مَشَ ْتهَا رِ ْجلَاهُ مَعَ الْمَاءِ َأوْ مَعَ آ ِخ ِر قَ ْطرِ الْمَاءِ حَتّى َي ْ‬

‫‪218‬‬
‫‪Muslim, Sahih Muslim, bab khuruj al-khatāya maca mā’ al-wudu’, hlmn 45 bilgn 320.‬‬
96

4.6 Hadith 6

‫عن أ ب هريرة قال كان رجلن من بلي حي من قضا عة أ سلما مع ال نب صلى ال عل يه‬
‫وسلم فاستشهد أحدها وأخر الخر سنة قال طلحة بن عبيد ال فرأيت الؤخر منهما‬
‫أد خل ال نة ق بل الشه يد فتعج بت لذالك فأ صبحت فذكرت ذلك لر سول ال صلى ال‬
‫عل يه و سلم أو ذ كر لر سول ال صلى ال عل يه و سلم فقال ر سول ال صلى ال عل يه‬
‫وسلم‬

))‫(( أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلف ركعة وكذا وكذا ركعة صلة سنة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad
dengan sanad hasan, Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah, Ibn Hibbān di dalam
sahihnya, al-Baihaqī kesemuanya adalah daripada Talha dengan matan yang serupa.
Di dalam kitab Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur hadith ini dikeluarkan oleh
Mālik, Ahmad, al-Nasaeī, Ibn Khuzaimah, al-Hākim dia menghukum sahih hadith ini,
97

dan al-Baihaqī dalam al-Sunan al-Kubrā dengan sanad cĀmīr bin Sacad.219 Mengikut
kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan oleh:

1). Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab tacbir al-ru’yah, bab tacbir al-ru’yah, juz 4,
hlmn 10, bilgn 352 dan 3925.
2). Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Talha bin cUbaidullah juz 1, bilgn 123.
3). Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, kitab al-janāeiz, bab Acamal hāzih al-ummah,
juz 7, hlmn 2982, bilgn 248,249.
4). Al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, juz 3, bilgn 371-372.

4.6.2 Hukum Hadith

Ahmad Muhammad Syākir menyatakan sanad ini dacif kerana keterputusan sanadnya
oleh Abū Salmah bin cAbd al-Rahman.220 cAbdullah Muhammad Yazīd al-Qazwainī,
pentahqiq kitab Sunan Ibn Mājah menghukum hadith ini sahih. Beliau mengulas rijal
atau perawi hadith ini yang dikeluarkan oleh Ibn Mājah adalah thiqah tetapi munqatic,
beliau berkata cAlī al-Madinī dan Ibn Macīn memberi keterangan bahawa Abū
Salamah221 tidak pernah mendengar dari Talhah bin cUbaidullah sesuatu apa pun. al-
Albānī menghukum hadith yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang dikeluarkan
oleh Ahmad dari jalan Muhammad bin Basyr dari Muhammad bin Amrū dari Abdullah
sebagai hasan sahih222

219
al-Suyuti, Jalaludin cAbd al-Rahman. 1990-1411. al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-
Ma’thur. hlmn 94.

220
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. hlmn 175.
221
Beliau seorang al-wustā al-tabiein, nasabnya al-Zuhrī, wafat pada tahun 94H.
222

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb. hlmn 176.


98

4.6.3 Riwayat Sokongan

Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dibuat oleh penulis hadith yang dikeluarkan
oleh Ibn Mājah dari jalan Muhammad bin Ramh dan Yazīd bin Harun adalah dacif
yang sederhana disebabkan terdapat keterputusan sanad di dalamnya iaitu cAbdullah
(Abī Salamah) seperti mana yang dijelaskan oleh cAlī bin al-Madinī dan Ibn Macīn
tidak mendengar hadith ini daripada Talha bin cUbaidullah223 begitu juga keadaannya
dengan hadith yang dikeluarkan oleh Ahmad dari jalan Muhammad bin Bisyr dan
Waqic bin al-Jarh serta hadith daripada al-Baihaqī dari jalan Abū al-cAbbās. Walau
bagaimanapun terdapat hadith syāhid yang dapat menaiktaraf kedudukan hadith ini
daripada dacif kepada hasan li ghairih seperti mana hadith berikut di mana al-Albānī
menghukumnya sebagai sahih.

‫ ثنا أبو الربيع ابن أخي‬، ‫حدثنا أبو جعفر ممد بن صال بن هانئ ثنا ممد بن إساعيل بن مهران‬
‫ عن عامر‬، ‫ عن أبيه‬، ‫ أخبن مرمة بن بكي‬، ‫ أنبأ عبد ال بن وهب‬: ‫ قال‬، ‫ وأبو الطاهر‬، ‫رشدين‬
‫ من أ صحاب ر سول ال صلى ال عل يه‬، ‫ ونا سا‬، ‫ سعت سعدا‬: ‫ قال‬، ‫بن سعد بن أ ب وقاص‬
‫ كان رجلن أخوان ف عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم وكان أحدها أفضل‬: ‫وسلم يقولون‬
‫ ث توف فذكروا لرسول ال‬، ‫ فتوف الذي هو أفضلهما ث عمر الخر بعده أربعي يوما‬، ‫من الخر‬
، ‫ بلى‬: ‫ « أل يكن الخر يصلي ؟ » قالوا‬: ‫ فقال‬، ‫صلى ال عليه وسلم فضيلة الول على الخر‬
‫ « فما يدريكم ماذا بلغت‬: ‫ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬، ‫يا رسول ال وكان ل بأس به‬
‫ إن ا م ثل ال صلة كم ثل ن ر جار بباب ر جل غ مر عذب يقت حم ف يه كل يوم خ س‬، ‫به صلواته‬
224
» ‫ ل تدرون ماذا بلغت به صلته‬، ‫مرات فماذا ترون يبقى من درنه ؟‬

Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-hākim di dalam kitabnya al-Mustadrak calā al-
sahīhain. Beliau menghukum hadith ini sebagai sahih isnad.

223
Ibn Mājah. Tahqiq Sunan Ibn Majah, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nassar. hlmn
352.
224
al-Hākim, al-Mustadrak calā al-sahihain, kitab al-solah, bāb fī fadl al-salawah al-khams,
juz 1, hlmn 447, bilgn 745.
99

4.7 Hadith 7

‫عن ابن مسعود عن رسول ال أنه قال‬

‫(( يب عث مناد ع ند حضرة كل صلة فيقول يا ب ن آدم قوموا فاطفئوا ما أوقد ت على‬
‫أنف سكم فيقومون فيتطهرون وي صلون الظ هر فيغفرل م ما بين ها فإذا حضرت الع صر‬
‫فمثـل ذلك فإذا حضرت الغرب فمثـل ذلك فإذا حضرت العتمـة فمثـل ذلك فينامون‬
.))‫فمدل ف خي ومدل ف شر‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-
Tabrānī seperti mana yang terdapat di dalam al-Taghrīb wa al-Tarhīb.225 Mengikut
kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan oleh:

1). al-Tabrānī, Mu’jam al-Kabīr, bab 3, juz 8, hlmn 480, bilgn 10104.
225
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-Jama’ah fi al-
masjid, 2, hlmn 265.
100

4.7.1 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mascud seperti mana
yang terdapat di dalam al-Taghrīb wa al-Tarhīb oleh al-Munzirī sebagai hasan.226

4.7.2 Rangkaian Sanad

‫عبدال بن مسعود‬

‫زر بن حبيش‬

‫عاصم‬

‫الربيع‬ ‫أبان‬

‫عبد ربه‬ ‫هشام‬

‫سليمان‬ ‫أيوب‬

‫السن‬ ‫الليل‬ ‫ممـد بـن‬

‫الطبان‬ ‫السن بن علي‬

‫الطبان‬

226
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī.. Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb. juz 1, bilgn 359.
101

4.7.3 Riwayat Sokongan

Maulana Zakariyā telah menulis selepas hadith ini dengan sepotong ayat al-Quran
yang mana makna hadith ini bertepatan dengan ayat al-Quran tersebut seperti mana
berikut;

( ‫ت ذَلِ كَ ذِ ْكرَى لِلذّا ِكرِي َن‬


ِ ‫صلَاةَ َط َرفَ يِ الّنهَارِ َوزَُلفًا مِ نَ اللّيْ ِل إِنّ اْلحَ سَنَاتِ ُي ْذهِبْ َن ال سّيّئَا‬
ّ ‫َوَأقِ مِ ال‬
227
)115( ‫ي‬
َ ِ‫) وَاصِْب ْر َفإِنّ ال ّلهَ لَا ُيضِيعُ أَ ْجرَ الْمُحْسِن‬114

Terdapat hadith yang dikeluarkan oleh Ibn Jarir, Muhammad bin Nasr dan Ibn
Mardaweh yang menjelaskan bahawa makna al-hasanāt sebagai solat lima waktu
seperti mana berikut;

228
‫ الصلوات المس‬: ‫عن ابن مسعود ف قوله { إن السنات يذهب السيئات } قال‬

Terdapat hadith lain yang menjelaskan bahawa solat lima waktu dapat menghapuskan
dosa dan hadith ini dihukum sahih oleh al-Albānī yang dikeluarkan oleh al-Suyutī di
dalam al-Jamic al-Saghir seperti mana berikut

229
‫إن الصلوات المس يذهب بالذنوب كما يذهب الاء الدرن‬

227
al-Quran, surah Hud, ayat 114-115.
228
al-Suyutī, Jalaludin cAbd al-Rahman.. al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur. bab 114,
juz 5, hlmn 351.
229
al-Albānī, Sahih wa al-Dacif al-Jamic al-Saghir, bilgn 1668.
102

4.8 Hadith 8

‫عن أب قتادة بن ربعي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال‬


‫(( قال ال عز وجل إن افترضت على أمتك خس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه‬
‫من حا فظ علي هن لوقت هن أدخل ته ال نة ف عهدى و من ل يا فظ علي هن فل ع هد له‬
))‫عندي‬
‫ مالك وا بن شي بة واح د والن سائى وا بن‬,‫كذا ف الدر النثور بروا ية أ ب داود وا بن ما جة‬
.‫حبان والبيهقى عن عبادة بن الصامت‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Abū
Daud dalam Sunan Abū Daud, Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah oleh Abī Qatādah.
Hadith ini diriwayatkan juga oleh Mālik dalam Muwatta’ Mālik , Ibn Abī Syaibah
dalam Musnaf Ibn Abī Syaibah, Ahmad dalam Musnad Ahmad, Abū Daud, al-Nasaeī,
Ibn Mājah, Ibn Hibbān dalam Sahih Ibn Hibbān dan al-Baihaqī dalam al-Sunan al-
Kubrā li al-Baihaqī dari cUbadah bin al-Sāmit dengan matan yang lebih panjang.
Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan
oleh:

1). Abū Daud, Sunan Abū Duad, kitab al-solah, bab al-muhāfazah calā waqt al-
salawāh, juz 2, hlmn 19, bilgn 322.
103

2). Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah. kitab al-solah, bab mā jā’a fi fard al-salawah al-
khams, juz 4, hlmn 319, bilgn 1393.
3). Mālik, Muwatta’ Mālik, bab al-amr bi al-witr, juz 1, hlmn 361, bilgn 248.
4). Ibn Syaibah, Musnaf Ibn Abī Syaibah, juz 3, hlmn 192, bilgn 6.
5). Al-Nasaeī, Sunan al-Nasaei, kitab al-solah, bab al-muhāfazah calā salawah al-
khams, juz 2, hlmn 243, bilgn 457.
6). Ibn Hibbān, Sahīh Ibnu Hibbān, bab fadl al-salawāh al-khams, juz 7, hlmn
458, bilgn 1762 & bab al-hadth calā al-solah, juz 10, hlm 305, bilgn 2458.
7). Al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī, juz 2, halaman 215.
8). al-Tabrānī, al-Mucjam al-Awsāt, min ismih cAbd al-Rahman, juz 10, hlmn 37,
bilangan 4814.
8). Ahmad, Musnad Ahmad, hadith cUbadah bin al-Samit, hlmn 192, bilgn 21646.

4.8.1 Rangkaian Sanad

‫عبــادة‬

‫الخدجي‬ ‫عبــــــــــــد اللـــــــــــــه‬

‫ابا ممـد‬ ‫عطاء‬

‫ابن مييز‬ ‫زيد بن أسلم‬

‫ممد بن يي‬ ‫ابو غسان‬

‫عبد ربه‬ ‫حسي بن ممد يي بن سعيد‬ ‫ادم‬ ‫يزيد‬ ‫ادم بن أب اياس‬

‫يزيد شعبة‬ ‫مالـك‬ ‫أحد‬ ‫ابراهيم‬ ‫عبد الرحن بن عمرو ممد ييي‬

‫مالك قتيبـة القعنـب شيبه ابن اب عدي‬ ‫أب داود ابو العباس ابو سهل‬ ‫الطبان‬
‫‪104‬‬

‫ممد‬ ‫نسـائي‬ ‫ابو عبدال ابو السن‬

‫عمر‬ ‫البيهقــــــــــــــــــــي‬

‫ابن حبان‬

‫ابا قتادة‬

‫سعيد بن السيب‬

‫الزهري‬ ‫ابن شهاب‬ ‫ابن نافع‬

‫دويد بن نافع‬ ‫ابن نافع‬ ‫ضبارة‬

‫ضبارة‬ ‫بقية‬

‫بقية‬ ‫حيوة‬

‫يي‬ ‫حيوة‬ ‫أب داود‬

‫ابن ماجة‬ ‫أب داود‬

‫‪4.8.2‬‬ ‫‪Keterangan Rangkaian Sanad‬‬


105

Berdasarkan rangkaian sanad di atas dapatlah kita fahami bahawa hadith ini
diriwayatkan oleh dua orang perawi diperingkat sahabat iaitu cUbādah dan Qatādah.
Hadith ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Abū Daud, Ibn Hibbān, al-Nasaeī, al-Baihaqī,
Ibn Syaibah dan al-Tabrānī. Sacid bin al-Musaiyab merupakan titik pertemuan sanad
di antara Abū Daud dan Ibn Mājah bagi hadith yang diriwayatkan oleh Qatādah.

Manakala cAbdullah dan al-Makhdajī merupakan dua oran tābicin yang


meriwayatkan hadith daripada cUbadah. Sanad Abū Daud dari Haiwah dan sanad
Ahmad dari Husain bin Muhammad merupakan sanad cāliy (tinggi) manakala sanad
yang lain adalah nāzīl (rendah). Terdapat 3 sanad bagi Abū Daud dan al-Nasaeī, 2
sanad al-Baihaqī dan 1 sanad bagi Ahmad, Ibn Syaibah, Ibn Mājah, Ibn Hibbān dan
al-Tabrānī.

4.8.2 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith yang dikeluarkan oleh Ibn Mājah yang diriwayatkan
oleh Abī Qatādah dari jalan Yahyā bin Uthmān dari Baqiah bin al-Walīd dari Dabarah
bin cAbdullah dari Duaid bin Nafic dari al-Zuhrī dari Sacid al-Musayab sebagai
hasan.230 Manakala beliau menghukum dacif hadith yang dikeluarkan oleh al-Suyutī di
dalam jāmic saghir dengan tidak diberi penjelasan231

4.8.3 Riwayat Sokongan

‫حدثنا ممد بن حرب الواسطي ثنا يزيد يعن بن هارون ثنا ممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن‬
‫عطاء بن يسار عن عبد ال بن الصنابي قال زعم أبو ممد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت‬
‫كذب أبو ممد أشهد أن سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ))خس صلوات افترضهن‬

230
al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din. Dacif Sunan al-Tirmizi juz 1, bilgn 450.

231
al-Albānī. Dacif al-Jāmic wa Ziadatuh (al-Fath al-Kabir). juz 1, bilgn 1782.
106

‫ال تعال من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأت ركوعهن وخشوعهن كان له على ال عهد‬
232
((‫أن يغفر له ومن ل يفعل فليس له على ال عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه‬

Hadith ini dikeluarkan oleh Abū Daud di dalam kitabnya Sunan Abū Daud seperti
mana yang dinukilkan oleh al-Munzirī di dalam kitabnya al-Taghrīb wa al-Tarhīb. al-
Albānī menghukum hadith ini sebagai sahih sanad.233

4.9 Hadith 9

‫حدثن عبيد ال بن سلمان أن رجل من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم حدثه قال‬
‫((ل ا فتح نا خ يب أخرجوا غنائم هم من التاع وال سب فج عل الناس يتبايعون غنائم هم‬
‫فجاء رجل حي صلى رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال يا رسول ال لقد ربت‬
‫ربا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي قال ويك وما ربت قال ما زلت أبيع‬
‫وأبتاع حت ربت ثلثائة أوقية فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم أنا أنبئك بي‬
))‫رجل ربح قال ما هو يا رسول ال قال ركعتي بعد الصلة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Abū
Daud. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah
diriwayatkan oleh:

1. Abū Daud, Sunan Abū Daud, bab fī al-tijarah fī al-ghazwū, juz 7, hlmn 441,
bilgn 332.

2. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, juz 6, hlmn 332.

232
Abū Daud, Sunan Abu Daud, kitab al-solah, bab fi al-muhāfazah cala waqt al-solah, juz 2,
hlmn 14, bilgn 321.
233

al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, juz 1, 370.


107

4.91 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith ini dacif sanad yang dikeluarkan oleh Abū Daud.

4.9.2 Keterangan Rangkaian Sanad

Hadith ini telah diriwayatkan oleh cUbaidullah daripada seorang sahabat Nabi
Muhammad s.a.w. yang tidak dijelaskan oleh perawi. Hadith ini dikeluarkan oleh Abū
Daud dan al-Baihaqī. Al-Rabic bin Nafic merupakan titik pertemuan di antara jalan
periwayatan Abū Daud dan al-Baihaqī.

4.9.1 Rangkaian Sanad

‫اسم مبهم‬

‫عبيدال‬

‫ابا سلم‬

‫زيد بن سلم‬

‫معاوية بن سلم‬

‫الربيع بن نافع‬

‫أب داود‬ ‫أبو داود‬

‫أبو بكر بن داسه‬

‫ابو علي‬
108

‫البيهقي‬

4.9.3 Riwayat Sokongan

‫و عن أ ب هريرة ر ضي ال ع نه قال ب عث ر سول ال صلى ال عل يه و سلم بع ثا فأعظموا الغني مة‬


‫وأ سرعوا الكرة فقال ر جل يا ر سول ال ما رأي نا بع ثا قط أ سرع كرة ول أع ظم غني مة من هذا‬
‫البعث فقال أل أخبكم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة رجل توضأ فأحسن الوضوء ث عمد إل‬
‫السجد فصلى فيه الغداة ث عقب بصلة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة‬
‫رواه أبو يعلى ورجال إسناده رجال الصحيح والبزار وابن حبان ف صحيحه وبي البزار ف روايته أن الرجل أبو‬
234
‫بكر رضي ال عنه‬

al-Munzirī berkata bahawa hadith ini diriwayatkan oleh Abū Yaclā di mana perawinya
adalah sahih, al-Bazzar, dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Al-Bazzar berkata lelaki
dalam hadith tersebut ialah Abu Bakar.235

4.10 Hadith 10

‫حدثنا يي بن يي التميمي وعثمان بن أب شيبة كلها عن جرير قال يي أخبنا‬11.


‫جر ير عن الع مش عن أ ب سفيان قال سعت جابرا يقول سعت ال نب صلى ال عل يه‬
‫وسلم يقول‬
))‫((إن بي الرجل وبي الشرك والكفر ترك الصلة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Muslim.
Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan
oleh:

234
Hadith ini diriwayatakn Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, kitab al-solah, juz 11, hlmn 49,
bilgn 2585. Abū Yaclā, Musnad Abū Yaclā, bab alā ukhbirukum bi asrā kurrah canhu, juz 13, hlmn 308,
bilgn 6426.
235

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb. juz 1, bilgn 669.
109

1. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-solah, bāb bayān itlāq ism al-kufr, juz 1, hlmn
228, bilgn 117.
2. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, juz 3, hlmn 322.

4.10.1 Rangkaian Sanad


‫جابر‬

‫اب سفيـان‬

‫العمـش‬

‫جرير‬

‫عثمـان‬ ‫يي بن يي‬

‫مسلـم‬ ‫اساعيل بن قتيبة‬

‫ابو بكر بن اسحاق‬

‫عبدال‬

‫البيهقي‬
110

4.11 Hadith 11

‫ عن معاذ قال أوصان رسول ال صلى ال عليه وسلم بعشر كلمات قال‬13.
‫((ل تشرك بال شيئا وإن قتلت وحرقـت ول تعقـن والديـك وإن أمراك أن ترج مـن‬
‫أهلك ومالك ول تتركن صلة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلة مكتوبة متعمدا فقد‬
‫برئت منه ذمة ال ول تشربن خرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والعصية فإن بالعصية‬
‫حل سخط ال عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس‬
‫موتان وأ نت في هم فاث بت وأن فق على عيالك من طولك ول تر فع عن هم ع صاك أد با‬
))‫وأخفهم ف ال‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad
dan al-Tabrānī. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah
diriwayatkan oleh:

1. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah dari Abī al-Dardā’, kitab al-fitan, bab al-sabr calā
al-bala’, bilangan 4094.236 al-Būsirī menghukum hadith ini hasan.237

c
2. Abd al-Razzāq, Musnaf cAbd al-Razzāq, hadith bilangan 20122.238

236
Ibn Mājah. Tahqīq Sunan Ibn Mājah, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nassar. Bilgn
4094.

237
al-Būsirī. Misbah al-Zujajah fi Zawāed Ibn Majah. hlmn 250.

238 c
Abd al-Razzāq. Musnaf cAbd al-Razzāq. Tahq Habib al-Rahman al-Acazami. hlmn 250.
111

3. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith bilangan 21060.239

4. al-Tabranī, al-Mucjam al-Awsat, bilangan hadith 7956.240

5. al-Bukhārī, al-Adāb al-Mufrad, bab yabur wālidaih mā lam yakun macsiah,


halaman 15.241

4.11.1 Rangkaian Sanad

‫معاذ‬ ‫أب الدرداء‬

‫عبد الرحن‬ ‫رجل‬ ‫أب إدربس‬ ‫أم الدرداء‬

‫صفوان‬ ‫أساعيل‬ ‫يونس‬ ‫شهر‬

‫اساعيل‬ ‫معمر‬ ‫عمرو‬ ‫راشد‬

‫الكم‬ ‫عبد الرزاق‬ ‫ممد‬ ‫عبد الوهاب ابن عدي‬ ‫عبد اللك‬

‫احد‬ ‫موسى‬ ‫حسي‬ ‫إبراهيم‬ ‫ممد‬

239
Ahmad. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. hlmn bilgn 21060.

240
al-Tabranī. al-Mucjam al-Awsat, hlmn 58.

241
al-Bukhari. al-Adab al-Mufrad. Beirut, hlmn 15.
112

‫الطبان‬ ‫ابن ماجه‬ ‫البخاري‬

4.11.2 Keterangan Rangkaian Sanad

Daripada rangkaian sanad di atas menunjukkan bahawa hadith ini diriwayatkan oleh
dua orang sahabat iaitu Mucāz dan Abī al-Darda’ yang mana hadith riwayat Mucāz
menjadi syāhid bagi hadith riwayat Abī al-Dardā’. Selain daripada itu, Um al-Dardā’
adalah titik pertemuan sanad bagi jalan periwayatan daripada al-Bukhārī dan Ibn
Mājah. Terdapat keterputusan sanad dalam sanad cAbd al-Razzāq di mana sekurang-
kurangnya dua perawi digugurkan dalam sanadnya. Nama saintefik bagi sanad cAbd
al-Razzāq ialah al-mucdal.

Setakat yang penulis kaji dan selidiki hanya Um al-Darda’ dan Abī Idrīs yang
meriwayatkan hadith ini daripada Abū Darda’. Oeh yang demikian hadith ini dikenalai
sebagai hadith cazīz. Hadith bagi riwayat Ahmad tidak dikira kerana keterputusan
sanad diperingkat tabicin yang dikenali sebagai mursal al-tabicin. Oleh yang demikian,
hadith Ahmad dihukum dacif. Pada pendapat penulis sanad yang paling tinggi
darjatnya adalah sanad daripada al-Bukhārī kerana disiplin al-Bukhārī yang hanya
mengambil hadith daripada mereka yang benar-benar thiqah sahaja. Hadith riwayat al-
Bukhārī, al-Tabrānī, Ibn Mājah dan cAbd al-Razzāq merupakan mutābacat bagi hadith
ini.

Dari sudut matan penulis mendapati terdapat perbezaan ayat dalam hadith
mereka tetapi mempunyai maksud dan makna yang sama iaitu memberi peringatan
supaya tidak menyegutukan Allah S.W.T. meskipun dibunuh atau dibakar hidup-
hidup, jangan menderhaka kedua ibu bapa meskipun mereka menyuruh kita berpisah
dengan kelurga dan harta yang kita miliki, jangan meninggalkan solat yang fardu jika
meninggalkanya dengan sengaja terlepas daripada jaminan Allah S.W.T., jangan
113

minum arak kerana itu adalah ibu segala maksiat dan jangan melakukan maksiat
kerana ianya menyebabkan kemurkaan Allah S.W.T.

4.11.3 Hadith Sokongan

‫ قال حدث ن را شد أ بو‬,‫ ث نا ع بد اللك بن الطاب لقي ته بالرملة‬:‫حدث نا م مد بن ع بد العز يز قال‬


‫ عن شهر عن أم الدرداء عن أب الدرداء قال أوصان رسول ال صلى ال عليه وسلم بتسع‬,‫ممد‬
‫ و من ترك ها‬,‫ ول تتر كن ال صلة الكتو بة متعمدا‬.‫((ل تشرك بال شيئا وإن قط عت أو حر قت‬
‫ وأ طع والد يك وإن أمراك أن‬.‫ ول تشر بن ال مر فإن ا مفتاح كل شر‬.‫متعمدا برئت م نه الذ مة‬
‫ وإن رأ يت أ نك ا نت ول ت فر من الز حف‬,‫ ول تناز عن ولة ال مر‬,‫ترج من دنياك فاخرج ل ما‬
‫ وأنفق من طولك على أهلك ول ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم ف‬.‫وإن هلكت وفر أصحابك‬
.‫ال عزوجل‬

Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī seperti mana yang terdapat di dalam kitabnya
al-Adāb al-Mufrad, bab yabur wālidaih mā lam yakun macsiah, halaman. 15, bilangan
hadith 18. Hadith ini mausul dan dihukum sahih oleh al-Bukhārī.

4.11.3 Hukum Hadith

al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Tabrānī dan isnad Ahmad
menjadi sahih sekiranya tidak terputus kerana cAbd al-Rahman bin Jubair bin Nufair
tidak mendengar dari Mucāz.242 al-Albānī menghukum hadith ini sebagai hasan li
ghairih. Hadith ini memiliki syawahid yang terdapat di dalam al-Adab al-Mufrad

242
Al-Munzirī. al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Hadith al-Syarif. Pent. Mustafa Muhammad
c
Amarah. hlmn 383.
114

oleh al-Bukhari.243 al-Būsirī menghukum hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah
sebagai hasan.244

4.12 Hadith 12

‫عن نوفل بن معاوية أن النب صلى ال عليه وسلم قال‬


((‫)) من فاتته الصلة فكأنا وتر أهله وماله‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ibn
Hibbān dalam Sahih Ibn Hibbān, al-Suyutī dalam al-Dur al-Ma’thur, al-Nasāeī dalam
Sunan al-Nasāeī dan Ahmad dalam Musnad Ahmad. Mengikut kajian yang telah
dibuat oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Naufal bin Muawiyah, hlmn 137, bilgn 22534.
2. al-Baihaqī, Syacb al-Iman, bab man taraka salah ka annama wutira ahluh juz 6,
hlmn 357, bilgn 2714.
3. Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibbān, bab al-wacid cala tark al-solat, juz 6, halm 440,
bilgn 1490.
4. al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, bab solat al-casar fi al-safar, juz 2, halmn 272
bilgn 475.
5. al-Suyutī, al-Jāmic al-Saghīr, blgn 5904

4.12 Hukum Hadith

243
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb.Edisi Pertama. hlmn
368.

244
al-Būsiri. Misbah al-Zujajah fi Zawāed Ibn Majah. hlmn 250.
115

Muhammad Nāsir al-Din al-Albānī menghukum hadith ini sahih.245 Beliau juga
menghukum sahih hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasāeī dari jalan cIsā dari al-Laith
dari Yazid dari cIraq dari Naufal dan dari jalan cUbaidullah dari cAmmi dari Abi dari
Muhammad dari Yazid dari cIraq dari Naufal.246 Hadith yang diriwayatkan oleh al-
Suyuti dihukum sahih juga247

4.12.2 Riwayat Sokongan

‫صلّى‬
َ ِ‫ف قَالَ أَخَْبرَنَا مَالِ كٌ عَ نْ نَافِ عٍ عَ نْ عَ ْبدِ اللّ هِ بْ نِ عُ َمرَ أَنّ رَ سُولَ اللّ ه‬
َ ‫َحدّثَنَا عَ ْبدُ اللّ هِ بْ نُ يُو ُس‬
248
ُ‫صرِ َكَأنّمَا ُوِترَ َأ ْه َلهُ َومَاَله‬
ْ ‫صلَاةُ اْل َع‬
َ ُ‫ال ّلهُ َعلَ ْيهِ وَ َس ّل َم قَالَ اّلذِي َتفُوُته‬

Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Walaupun terdapat pengkhususan waktu


solat iaitu asar tetapi ianya membawa maksud yang sangat besar iaitu kalau tidak
menunaikan solat asar sudah dianggap kehilangan ahli keluarga dan harta benda
apatah lagi sekiranya kita tidak menunaikan kelima-lima solat yang fardu.

4.13 Hadith 13

‫عن ابن عباس عن النب قال‬


((‫)) من جع بي الصلتي من غي عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-
Hākim. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan
oleh;

245
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-
tarhib man tark al-solah camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, bilgn 577, hlmn 371.
246

Ahmad bin Syucaib. 1986-1406. al-Mujtabā min al-Sunan, hlmn 238.


247

al-Albānī. 1990. Dacif al-Jāmic wa Ziadatuh (al-Fath al-Kabir). Lubnan Beirut: Dar al-Kutub
c
al- Ilmiah. Bilangan 5094.
248
Hadith ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, bab ithm man fātathu al-casr, juz
2, hlmn 385, bilgn 519.
116

1. al-Hākim al-Naisāburī, al-Mustadrak cAlā al-Sahihain, juz 3, hlmn 26,


bilgn 970.
2. al-Tirmizī, Sunan al-Tirmidhī, kitab al-solah, bab mā Jā’a al-jamc bain al-
solatain, juz 1, hlmn 315, bilgn 173.
3. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, lafaz Nacīm riwayah Yacqub, juz 3, hlmn
129.
4. Ibn Abī Hātim, Tafsir Ibn Abī Hātim, qawluh tacālā: In Tajtanib Kabāir....,
juz 18, hlmn 273, bilgn 5247.

4.13.1 Hukum Hadith

al-Tirmidhī berkata perawi bernama Hansh ialah Abū cAlī al-Rahbī dihukum dacif di
sisi ahli hadith termasuk Ahmad tetapi ahli ilmu beramal dengan hadith ini iaitu tidak
boleh menghimpunkan atau menjamakkan di antara dua solat melainkan dalam
musafir. Sebahagian tabicin membolehkannya ketika sakit. Ahmad, Ishāq dan
sebahagian ahli ilmu yang lain membolehkannya ketika hujan tetapi al-Syāfie tidak
membenarkannya ketika sakit.249

al-Albānī menghukum hadith yang dikeluarkan oleh al-Tirmidhī di atas dari


jalan Abū Salamah yang diriwayatkan oleh Ibn cAbbās sebagai dacif jiddan. al-
Munzirī berkata hadis ini diriwayatkan oleh al-Hākim250 dia berkata lagi Hansh adalah
Ibn Qais berstatus thiqah. Muhammad Nāsir al-Din al-Albānī menghukum hadith ini
sebagai dacīf jiddan251, al-Hafiz menyatakan Wahb Murrah tidak ada yang
menghukumnya thiqah selain Husain bin Numiar.

249
Abu cIsā Muhammad. 1419-1999. Sunan al-Tirmizī. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-
Zahabī,. hlmn 315.
250
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-tarhib man tark al-solah camdan
wa ta’khiruhā can waqtiha, bilgn 30, hlmn 387,
251

Muhammad Nasir al-Din al-Albāni, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Tarhib man tark al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, bilgn 314, hlmn 165,
117

al-Albānī berkata tidak ada guna untuk menghukumnya thiqah kerana


perbezaan ulama al-jarh wa al-tacdil terhadapnya. Pada pandangan penulis makna
hadith ini bersifat umum dan tidak khusus dengan jenis-jenis uzur samada ketika
hujan, sakit, bermusafir dan lain-lain lagi. Rentetan daripada keumuman makna
hadith ini berlaku beberapa khilaf bukan sekadar hukum malan bercanggah dengan
hadith yang lebih sahih. Imam Abū Hanifah berpegang kepada safar itu tidak boleh
dikategorikan sebagai uzur, tetapi al-Bukhari mengkategorikannya sebagai uzur
berdasarkan hadith al-Bukhari yang berikut;

ُ‫َحدّثَنَا إِسْحَاقُ َحدَّثنَا َع ْبدُ الصّ َمدِ بْنُ عَ ْبدِ اْلوَارِثِ َحدّثَنَا َحرْبٌ َحدّثَنَا يَحْيَى قَالَ َحدّثَنِي َحفْصُ بْن‬
ُ‫صلّى اللّ هُ َعلَيْ هِ وَ َس ّلمَ كَا نَ يَجْمَ ع‬
َ ‫عَُب ْيدِ اللّ هِ بْ نِ َأنَ سٍ أَنّ َأنَ سًا َرضِ يَ اللّ هُ عَنْ هُ َحدّثَ هُ أَنّ رَ سُولَ اللّ ِه‬
252
‫س َفرِ َيعْنِي الْ َم ْغ ِربَ وَاْلعِشَاء‬
ّ ‫صلَاتَيْ ِن فِي ال‬
ّ ‫بَيْ َن هَاتَيْنِ ال‬

Walau bagaimanapun, tujuan sebenar al-Kandahlawī meletakkan hadith ini di dalam


kitab kelebihan solat ini bukan menjelaskan dan memberi penerangan tentang hukum
masalah solah tetapi bagi memberi tahu kepada pembaca tetang betapa berat dan
bahayanya seseorang yang dengan sengaja menghimpunkan solatnya dengan sengaja
tanpa sebarang keuzuran.

Sehubungan dengan itu dalam konteks al-tarhib hadith sebegini yang tidak
melampau kelemahannya boleh digunakan di mana jumhur Muhaddith seperti Sufyān
al-Thaurī (161 H), cAbdullah bin al-Mubārak (181 H), cAbd al-Rahman bin Mahdī
(198 H), Ahmad bin Hanbal (246 H), Abu Zakariyā al-cAnbarī (344 H) menyatakan
harus menyebut hadith dacif tanpa menyebut keterangan sebab kelemahannya dengan
syarat hadith tersebut tidak bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah,
halal dan haram, hukum-hukum syaricah yang lain.253

252
al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, kitab al-solah, bab hal yuazzin aw yuqīmu izā jamaca baina
al-maghrib wa al-cisya’. Juz 4, hlmn 261, bilgn 1043.
253

al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī. hlmn 133-
134.
‫‪118‬‬

‫‪Rangkaian Sanad‬‬
‫عبد الـله بن عبـاس‬

‫عكرمـة‬

‫حـنـش‬

‫أبـيـه‬

‫لعتمر بن سليـمان‬ ‫ا‬

‫ـاد‬
‫ـن حــ‬
‫ـم بـ‬
‫ـعد نعيــ‬
‫ـن سـ‬
‫ـويد بـ‬
‫سـ‬ ‫ـلمة‬
‫ـو سـ‬
‫أبـ‬
‫يعقوب بن ابراهيم‬

‫ابراهيم بن اب طالب‬ ‫أبـيه‬ ‫بكر بن خلف‬ ‫الترمذي‬

‫علي بن عيسى‬ ‫ابن أب حات اساعيل بن ممد‬ ‫ممد بن عبد ال‬

‫ابو عبدال‬ ‫أبو السي‬ ‫زيد بن علي‬

‫البيهقي‬ ‫الاكم‬
119

4.14 Hadith 14

‫حدثنا عبد ال حدثن أب ثنا أبو عبد الرحن ثنا سعيد حدثن كعب بن علقمة عن عيسى‬
‫بن هلل الصدف عن عبد ال بن عمرو عن النب صلى ال عليه وسلم أنه ذكر الصلة‬
‫يوما فقال‬
‫)) من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وناة يوم القيامة ومن ل يافظ عليها ل يكن‬
‫له نور ول برهان ول ناة وكان يوم القيامـة مـع قارون وفرعون وهامان وأبـ بـن‬
((‫خلف‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ahmad
dengan sanad yang baik, al-Tabranī di dalam al-Mucjam al-kabīr dan Ibn Hibbān di
dalam kitab sahihnya. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah
diriwayatkan oleh

1. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith cAbdullah bin cAmrū, juz 13, hlmn 326, bilgn
6288.
2. Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, kitab al-solah, bab mān hāfazā calaihā kānat
lahū nūrā, juz 6, hlmn 438, bilgn 1489.
3. al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, kitab al-solah, bab fī al-muhāfazah calā al-solat,
juz 8, hlmn 381, bilgn 2777.
4. Al-Baihaqī, Syacb al-Imān, kitab al-solah, bab mān hāfazā calaihā kānat lahū
nūrā, juz 6, hlmn 339, bilgn 2697.
120

5. Ibn Battah, al-Ibānah al-Kubrā lī Ibn Battah, bab mān hāfazā calaihā kānat
lahū nūrā, juz 2, hlmn 418, bilgn 897.
c
6. Abd bin Hamīd, Musnad cAbd bin Hamīd, bab mān hāfazā calaihā kānat lahū
nūrā, juz 1, hlmn 191, bilgn 2687.
7. al-Tahawī, Musykil al-Āthar li al-Tahawī, bab mān hāfazā calaihā kānat lahū
nūrā, juz 7, hlmn 191, bilgn 2687.

4.14.1 Rangkaian Sanad


‫عبدالـله بن عمرو‬

‫عيسى بن هلل‬

‫كـعب بن علقمة‬

‫سعيد بن أب أيوب‬

‫ابن ليـعة‬ ‫عبدال القرئ‬ ‫أبو عبدالرحن‬

‫سعيد بن‬ ‫سلمة‬ ‫الدار مي‬ ‫أح د ابراه يم‬ ‫أح ـد‬ ‫ـلم‬
‫ـن سـ‬
‫ـن بـ‬
‫السـ‬
‫حيد عبدال‬

‫احد عبدالرحن‬ ‫ممد بن عبدالرحن‬ ‫ابو العباس عبدال‬ ‫ابو العباس عبدال‬

‫ابـن حبــان‬ ‫ابـو سـعيد‬ ‫أبـو عبدال‬ ‫ابــن بطــة‬


‫الطحاوي‬

‫البيهـقي‬

4.14.2 Keterangan Rangkaian Sanad


121

Berdasarkan rangkaian sanad di atas menunjukkan hadith ini telah diriwayatkan oleh
seorang sahabat secara rawak bernama cAbdullah bin cAmrū. Sacīd bin Abī Ayyub
merupakan titik pertemuan sanad antara jalan periwayatan Ahmad, Ibn Hibbān, al-
Baihaqī, Ibn Battah, al- Dārimī, cAbd bin Hamīd dan al-Tahāwī secara rawak. Sacid
bin Abī Ayyub bersendiri dalam meriwayatkan hadith ini dalam jalan periwayatan di
atas yang menunjukkan hadith ini diklasifikasikan sebagai hadith gharib. al-Baihaqi
memiliki dua sanad bagi hadith di atas dan sanad Ahmad dan al-Darimi dikategorikan
sebagai sanad cālī dan sanada yang lain adalah nāzīl.

Sesungguhnya riwayat daripada al-Darimi dengan cAbd bin Hamīd merupakan


mutābacah yang sempurna bagi hadith ini disebabkan mereka berdua mempunyai guru
yang sama dalam meriwayatkan hadith ini iaitu cAbdullah al-Muqrī, adapun jalan
periwayatan yang lain merupakan mutābacah yang rendah. Adapun dari sudut matan
penulis mendapati lafaz dan kalimah bagi kalimah hadith ini adalah samad tidak ada
kalimah yang baru.

4.14.3 Hukum Hadith

al-Munzirī menjelaskan hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad
dengan isnad yang baik tambahan pula hadith ini terdapat di dalam koleksi al-Tabrānī
iaitu al-Mucjam al-Kabīr dan Ibnu Hibbān di dalam sahihnya.254 Muhammad Nāsir
al-Din al-Albānī menghukum hadith ini yang terdapat di dalam kitab al-Taghrīb wa
al-Tarhīb sebagai dacif. 255
Sebaliknya beliau menghukum sahih, hadith yang sama
seperti mana yang diambil dari kitab Miyskah al-Masābih oleh al-Tibrīzī yang
diriwayatkan oleh cAbdullah bin cAmrū.256 Secara keseluruhannya, matan hadith ini
sahih tetapi memiliki pelbagai jalan periwayatan samada sahih mahupun dacif.

254
al-Munzirī, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-tarhib man tark al-solah camdan
wa ta’khiruhā can waqtiha, bilgn 26, hlmn 386
255

al-Albani, Dacif al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-tarhib man tark al-solah
c
amdan wa ta’khiruhā can waqtiha, bilgn 312, hlmn 164,
256

al-Tibrīzī. Muhammad bin cAbdullah al-Khatib, Misykah al-Masābih. Jld 1, bilgn 578.
‫‪122‬‬

‫‪4.15.‬‬ ‫‪Hadith 15‬‬

‫قال بعض هم ورد ف الد يث أن من حا فظ على ال صلة أكر مه ال تعال ب مس خ صال‬


‫ير فع ع نه ض يق الع يش وعذاب ال قب ويعط يه ال كتا به بيمي نه وي ر على ال صراط كالبق‬
‫ويدخل النة بغي حساب ومن تاون عن الصلة عاقبه ال بمس عشرة عقوبة خسة ف‬
‫الدنيا وثلثة عند الوت وثلث ف قبه وثلث عند خروجه من القب فأما اللواتى ف الدنيا‬
‫فاللول تنع البكة من عمره والثانية تحي سيماء الصالي من وجهه والثالثة كل عمل‬
‫يعمله ل يأجره ال عليه والرابعة ل يرفع له دعاء إل السماء والامسة ليس له حق ف دعاء‬
‫ال صالي وأ ما ال ت ت صيبه ع ند الوت فإ نه يوت ذليل والثان ية يوت جو عا والثال ثة يوت‬
‫عطشانا ولو سقي بار الدنيا ما روى من عطشه وأما الت تصيبه ف قبه فالول يضيق‬
‫عليه القب حت تتلف أضلعه والثانية يوقد عليه القب نارا فتيقلب على المر ليل ونارا‬
‫والثال ثة ي سلط عل يه ف قبه ثعبان ا سه الشجاع القرع عيناه من نار وأظفاره من حد يد‬
‫طول كعل ظفعر مسعية يوم يكلم اليعت فيقول أنعا الشجاع القرع وصعوته مثعل الرععد‬
‫القا صف يقول أمر ن ر ب أن أضر بك على تضي يع صلة ال صبح أل ب عد طلوع الش مس‬
‫وأضربعك على تضييعع صعلة الظهعر إل العصعر وأضربعك على تضييعع صعلة العصعر إل‬
‫الغرب وأضربك على تضييع صلة الغرب إل العشاء وأضربك على تضييع صلة العشاء‬
‫إل الفجر فكلما ضربه ضربة يغوص ف الرض سبعي ذراعا فل يزال ف القب معذبا إل‬
‫يوم القيامة وأما الت تصيبه عند خروجه من القب ف موقف القيامة فشدة الساب وسخط‬
‫الرب ودخول النار و ف روا ية فإ نه يأ تى يوم القيا مة وعلى وج هه ثل ثة أ سطر مكتوبات‬
123

‫السطر الول يا مضيع حق ال السطر الثان يا مصوصا بغضب ال الثالث كما ضيعت ف‬
.‫الدنيا حق ال فأيس اليوم أنت من رحة ال‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa petikan ini telah dipetik di dalam kitab
Majālis al-Abrār di mana kitab ini mendapat pujian oleh guru beliau iaitu Syeikh
Maulana Syah cAbd al-cAzīz al-Dahlawī seperti mana tertera di dalam kitab fadhail
al-solah. Walau bagaimanapun penulis tidak menemui dan menjumpai kitab Majālis
al-Abrār. Petikan di atas bukan hadith tetapi merupakan pendapat atau kata yang
dikombinasi antara kefahaman mereka terhadap hadith-hadith Rasulullah s.a.w. yang
berkaitan dengan solah. Perlu diingat kitab ini bukan koleksi hadith tetapi
mengandungi ayat al-Quran dan hadith yang berkaitan dengan kelebihan solah, al-
taghrīb wa al-tarhīb, himpunan kisah-kisah orang soleh dan kata-kata para ulama yang
dapat membuatkan orang yang membacanya timbul rasa kegahirahan dalam beramal.
Makna dan maksud petikan di atas memang amat cantik untuk disertakan di dalam
kitab ini kerana ianaya mengandungi kelebihan solah dan keburukan meninggalkan
solah. Oleh yang demikian petikan di atas terkeluar daripada permasalahan hukum
hadith.

4.16 Hadith 16

‫روى أنه عليه الصلة والسلم قال‬


‫((من ترك الصلة حت مضى وقتها ث قضى عذب ف النار حقبا والقب ثانون سنة‬
.))‫والسنة ثلث مائة وستون يوما كل يوم كان مقداره ألف سنة‬
‫كذا ف مالس البرار‬
Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dipetik di dalam kitab
Majālis al-Abrār di mana kitab ini mendapat pujian oleh guru beliau iaitu Syeikh
Maulana Syah cAbd al-cAzīz al-Dahlawī seperti mana tertera di dalam kitab fadhail
al-solah. Walau bagaimanapun penulis tidak menemui dan menjumpai kitab Majālis
al-Abrār. Maulana Zakariyā menyatakan bahawa meskipun hadith ini dacif tetapi apa
124

salahnya jika disertakan dengan niat untuk mengingatkan manusia atas bahaya
meninggalkan solah. Jika ada seseorang melihat seekor ular di suatu tempat, lalu ia
khabarkan kepada orang lain akan ular itu, maka adakah kita katakan kepadanya,
mengapa anda ceritakan ular itu kepada orang ramai.? Tentu tidak wajar kita kata
begitu kepadanya kerana hal itu penting disampaikan agar orang lain berhati-hati akan
bahaya tersebut. Rentetan daripada itu, sangatlah penting untuk memberi peringatan
sehingga orang yang biasa membuat dosa itu merasa takut dan benar-benar menangis
bertaubat kepada Allah S.W.T. Dengan demikian ia akan terselamat dari azab Allah
S.W.T. di akhirat nanti.

Jumhur Muhaddith seperti Sufyān al-Thaurī (161 H), cAbdullah bin al-
Mubārak (181 H), cAbd al-Rahman bin Mahdī (198 H), Ahmad bin Hanbal (246 H),
Abu Zakariyā al-cAnbarī (344 H) menyatakan harus menyebut hadith dacif tanpa
menyebut keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak
bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram, hukum-
hukum syaricah yang lain tetapi boleh diaplikasikan dalam permasalahan al-taghrīb
wa al-tarhīb.257 Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Maulana Zakariyā dalam
menulis kitab ini. Ini kerana tujuan beliau menulis buku ini bukan untuk menjelaskan
hukam syariat agama tetapi untuk memberi peringatan atau al-tarhīb supaya orang
Islam tidak memandang remeh perlaksanaan solah. Hadith ini mengandungi al-tarhīb,
beliau menjelaskan bahawa hadith ini berstatus dacif, dan ianya boleh digunakan
dengan tujuan memberi inzār atau peringatan kepada manusia. Meskipun beliu
meletakkan hadith dacif di dalam kitab ini, ianya tidak menjejaskan kredibiliti beliau
sebagai ulama hadith kerana beliau berpegang kepada manhaj dan metode ulama
hadith yang di atas.

4.17. Hadith 17
‫عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
))‫((ل سهم ف السلم لن ل صلة له ول صلة لن ل وضوء له‬
257
al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī. Beirut:
Dār al-Kutub al-Hadīthah. Hlmn 133-134.
125

Maulana Zakariya telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada al-Bazzar
dan al-Hakim. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah
diriwayatkan oleh

1. al-Bazzar, walau bagaimanapun penulis tidak menemui kitab karangan al-


Bazzar.
2. al-Hakim, penulis tidak menemui hadith di atas di dalam kitab al-Hākim.
3. Hadith ini terdapat di dalam kitab takhrij oleh
i) al-Haithimi, Majmac al-Zawaed wa Manbac al-Fawaed, bab fard al-
solah, juz 1, hlmn 188.
ii) al-Hindi, Kanz al-cUmmal, juz 7, hlmn 327, hlmn 19099.

4.17.1 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith ini seperti mana yang terdapat di dalam al-Taghrīb wa
al-Tarhīb oleh al-Munzirī sebagai dacif jiddan.258 Meskipun hadith 17 ini
diklasifikasikan sebagai dacif ianya masih boleh digunakan dalam pengunaan al-
taghrib dan al-tarhib kerana kelemahannya yang tidak melampau dan isi serta
maksudnya tidak menyalahi hadith yang lebih baik daripadanya. Maulana Zakariyā
meletakkan hadith ini di dalam bab ini kerana bermatlamat untuk mengigatkan
manusia atas bahaya tidak mendirikan solah solah di mana tidak ada bahagian baginya
di dalam Islam. Beliau berpendapat sangat penting memberi peringatan kepada umat
Islam sehingga orang yang biasa membuat dosa itu merasa takut dan benar-benar
menangis bertaubat kepada Allah S.W.T. dengan demikian ia akan terselamat dari azab
Allah S.W.T. di akhirat nanti.259

Jumhur Muhaddith seperti Sufyān al-Thaurī (161 H), cAbdullah bin al-
Mubārak (181 H), cAbd al-Rahman bin Mahdī (198 H), Ahmad bin Hanbal (246 H),

258
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Tarhib man tark al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, hlmn 161, bilgn 301.
259

al-Kandahlawī. Muhammad Zakariyā. Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Kitab


Fadhail Amal. hlmn 78.
126

Abu Zakariyā al-cAnbarī (344 H) menyatakan harus menyebut hadith dacif tanpa
menyebut keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak
bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram, hukum-
hukum syaricah yang lain.260

4.17.2 Riwayat Sokongan

‫ثلث أحلف علي هن ل ي عل ال تعال من له سهم ف ال سلم ك من ل سهم له وأ سهم ال سلم‬


‫ثلثة الصلة والصوم والزكاة ول يتول ال عبدا ف الدنيا فيوليه غيه يوم القيامة ول يب رجل‬
‫قوما إل جعله ال معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن ل آث ل يستر ال عبدا ف الدنيا إل‬
261
‫ستره يوم القيامة‬

al-Hākim al-Naisāburī seperti mana di dalam kitabnya al-Mustadrak calā al-Sahihain


menghukum hadith sokongan ini sebagai sahih al-isnad di mana hadith ini
diriwayatkan dari jalan Syaibah al-Khadramī.262 al-Albānī menghukum hadith ini
yang terdapat di dalam al-Jāmic al-Saghir yang diriwayatkan oleh cAisyah dan
c
Abdullah bin Mascud dengan darjat sahih. Beliau jugan menghukum sahih li ghairih
hadith yang sama di dalam kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb yang dirwayatkan oleh
c
Aisyah.263 al-Munziri menerangkan di dalam kitabnya al-Taghrīb wa al-Tarhīb
bahawa hadith ini yang diriwayatkan oleh Ahmad adalah baik para perawinya.264

4.18. Hadith 18

260
al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī. Beirut:
Dār al-Kutub al-Hadīthah. hlmn 133-134.
261
Al-Tabrani, al-Mucjam al-Kabir, juz 2, hlmn 8, bilgn 8711 dan juz 8, hlmn 71, bilgn 8712.
Ahmad, Munad Ahmad, Hadith cAisyah, hlmn 125, bilgn 23968. cAbd al-Razāq, Musnaf cAbd al-
Razzāq, juz 11, hlmn 199, bilgn 20318. al-Hākim, al-Mustadrak calā al-Sahihain, juz 1, hlmn 53, bilgn
48 dan juz 19, hlmn 39, bilgn 8274. al-Baihaqi, Syacb al-Iman, juz 19, hlmn 16, bilgn 8724 dan juz 19,
hlmn 17, bilgn 8725.
262

al-Hākim, al-Mustadrak calā al-Sahihain, juz 1, hlmn 53, bilgn 48


263

al-Albani. Sahih al-Jāmic al-Saghir, bilgn 3021.


264

Al-Munzirī. al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Hadith al-Syarif, kitab al-solah.


127

‫حدثنا يي بن يي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ال صلى ال‬
‫عليه وسلم قال‬
.))‫(( صلة الماعة أفضل من صلة الفذ بسبع وعشرين درجة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh al-
Bukhārī, Muslim,265 Mālik dan al-Tirmidhī sebagaimana yang telah dinukilkan di
dalam kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis
hadith ini telah diriwayatkan oleh;
1. al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, kitab al-azan, bab fadl salah al-jamacah, juz
1, hlmn 131, bilgn 645.
2. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-masājid, bab fadl salat al-jamacah wa
bayān al-tasdīd fi al-takhalluf canhā, juz 1, hlmn 450, bilgn 249.
3. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, juz 3, bilgn 59.
4. Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, bab fadl al-jamacah, juz 9, hlmn 95, bilgn
2088.

4.18.3 Hukum Hadith

Abū cIsā berkata hadith ini turut diriwayatkan oleh cAbdullah bin Mascud yang
terdapat di dalam kitab Sahīh Muslim, Sunan Abū Daud, al-Nasaeī dan Ibn Mājah.
Hadith yang diriwayatkan oleh Ubai bin Kacab terdapat di dalam Musnad Ahmad,
Sunan Abū Daud, al-Nasaeī, Sahīh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibbān. Hadith yang
diriwayatkan oleh Mucaz bin Jabal terdapat di dalam kitab yang di karang al-Bazzar
dan al-Tabrani.

Hadith yang diriwayatkan oleh Abī Sacid terdapat di dalam Sahīh al-Bukhārī.
Hadith yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah terdapat di dalam Sahīh al-Bukhārī,
Muslim, Sunan Abū Daud dan Ibn Majah. Hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin
Malik terdapat di dalam Sunan al-Dar Qutni. Beliau berkata hadith yang
diriwayatkan oleh Ibn cUmar dihukum Hasan Sahih. Al-Mubarakfuri berkata hadith

265

Al-Nabhānī. Yusuf bin Ismācīl. Ittihāf al-Muslim bi mā fī al-Taghrīb wa al-Tarhīb min ahadith
al-Bukhari wa Muslim. Lubnān Beirut: Dār al-Fikr al-Mucāsir. Hlmn 135.
128

yang diriwayatkan oleh Ibn cUmar terdapat di dalam Sahīh al-Bukhārī dan Muslim.
al-Albānī menghukum hadith ini Sahih.266

4.18.1 Rangkaian Sanad


‫عبدالـله بن عمـر‬

‫نـافـع‬

‫مالك‬

‫احد اب بكر‬ ‫الشافعي‬ ‫يي بن يي‬

‫ــع‬
‫الربيـ‬ ‫ــاعيل‬
‫اسـ‬ ‫ــي‬
‫ــن السـ‬
‫داود بـ‬ ‫ــلم‬
‫مسـ‬
‫عمر بن سعيـد‬ ‫ادريـس‬ ‫ال سي بن‬

‫ابن حبــان‬ ‫ابو العباس‬ ‫ابو بكر‬ ‫ابو حامد احد‬

‫ممد بن عبدال احـد يي بن ابراهيم‬ ‫ابو عبدال‬ ‫ـو عبدالـله‬ ‫اب‬


‫البيهقي‬

266
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-
targhib fi solat al-jamācah, 403, hlmn 288.
129

4.19 Hadith 19

‫حدثنا موسى بن إساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش قال سعت أبا صال‬
‫يقول سعت أبا هريرة يقول قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫((صلة الرجل ف الماعة تضعف على صلته ف بيته وف سوقه خسة وعشرين ضعفا‬
‫وذلك أ نه إذا تو ضأ فأح سن الوضوء ث خرج إل السجد ل يرجه إل ال صلة ل يط‬
‫خطوة إل رف عت له ب ا در جة و حط ع نه ب ا خطيئة فإذا صلى ل تزل اللئ كة ت صلي‬
‫عليه ما دام ف مصله اللهم صل عليه اللهم ارحه ول يزال أحدكم ف صلة ما انتظر‬
))‫الصلة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Sahīh al-
Bukhārī, Muslim, Abū Daud, Ibn Mājah sebagai mana yang terdapat di dalam kitab
al-Taghrīb wa al-Tarhīb.267 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini
telah diriwayatkan oleh

1. al-Bukhari, Sahīh al-Bukhārī , kitab al-azan, bab fadhl solah al-fajr fi jamacah,
juz 2, hlmn 648, bilgn 137.
2. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-masājid wa mawādic al-solah, bab fadl solah
al-jamācah juz 1, hlmn 42, bilgn 449.
3. Abū Daud, Sunan Abū Daud, kitab al-solah, bab fadhl masyi ilā solah, juz 2,
hlmn 125, bilgn 476.
4. al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmizī, kitab al-solah, bab fadhl al-jamācah, juz 2, hlmn
47. bilgn 4937.

267
al-Munziri, al-Taghrīb wa al-Tarhīb , kitab al-Solah, bab al-Targhib fi solat al-Jama’ah fi
al-masjid, 1, hlmn 259.
130

5. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab al-masājid wa al-jamācah, juz 2, hlmn 492,
blgn 766.
6. al-Nasāeī, Sunan al-Nasāeī, kitab al-imamah, bab fadhl al-jamacah, juz 1, bilgn
254, bilgn 148.
7. Mālik, Muwatta’ Mālik, kitab solat al-jamācah, bab fadhl solah al-jamacah cala
solah al-faz, juz 2, hlmn 5, bilgn 347.
4.19.1 Rangkaian Sanad
‫أبو هريرة‬

‫ابا صـال‬ ‫سـعيد بـن السـيب‬

‫العمـش‬ ‫ابــــن شهاب‬

‫معـاوية‬ ‫ابـو‬ ‫جــرير‬ ‫عبـد الــواحد‬ ‫مالك‬

‫مسدد‬ ‫ابو كريب‬ ‫قتـيبة‬ ‫موسى بن إساعيل‬ ‫ـــــــن‬


‫معـ‬
‫البخاري‬ ‫إسحاق بن موسى‬
‫أبو داود‬ ‫اب معاوية‬
‫ابو كريب‬ ‫بكـر‬ ‫ابــو‬ ‫الترمذي‬
‫مسـلم‬

4.19.2 Hukum Hadith

Muhammad Nāsir al-Din al-Albānī menghukum sahih hadith ini seperti mana yang
terdapat di dalam kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb268. Beliau juga menghukum sahih
hadith ini seperti yang ternukil di dalam kitab al-Jāmic al-Saghir oleh al-Suyuti.269

268
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Targhib fi solat al-jamacah, bilgn 402, hlmn 288.
269
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Jamic al-Saghir, hlmn 3817
131

4.20 Hadith 20
‫عن عبد ال قال‬
‫((من سره أن يلقى ال غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات حيث ينادى بن فإن‬
‫ال شرع ل نبيكم صلى ال عل يه و سلم سنن الدى وإن ن من سنن الدى ولو أن كم‬
‫صليتم ف بيوتكم كما يصلي هذا التخلف ف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة‬
‫نبيكم لضلل تم و ما من ر جل يتط هر فيح سن الطهور ث يع مد إل م سجد من هذه‬
‫الساجد إل كتب ال له بكل خطوة يطوها حسنة ويرفعه با درجة ويط عنه با سيئة‬
‫ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤت به يهادى‬
.))‫بي الرجلي حت يقام ف الصف‬

‫قال عبد ال‬


‫((لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلة إل منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان الريض‬
‫ليمشي بي رجلي حت يأت الصلة وقال إن رسول ال صلى ال عليه وسلم علمنا‬
))‫سنن الدى وإن من سنن الدى الصلة ف السجد الذي يؤذن فيه‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa athār ini dinukilkan daripada Muslim
dalam Sahīh Muslim, Abū Daud dalam Sunan Abū Daud, al-Nasāeī dalam Sunan al-
Nasāeī , Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah seperti mana yang terdapat di dalam kitab
al-Taghrīb wa al-Tarhīb oleh al-Munzirī.270 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh
penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-solah, bāb solah al-jamācah min sunan al-
hudā, juz 3, hlmn 386, bilgn 1045.
2. Abū Daud, Sunan Abū Daud, kitab al-solah, bab fī al-tasydīd tark al-solah, juz
2, hlmn 154, bilgn 463.

270
al-Munziri, al-Taghrīb wa al-Tarhīb , kitab al-solah, bab al-targhib fi solat al-jamā’ah fi al-
masjid, 3, hlmn 260.
132

3. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab al-solah, bab al-masy ilā al-solah, juz 2,
hlmn 495, bilgn 769.
4.20.1 Rangkain Sanad
‫عبد ال بن مسعود‬

‫أب الحوص‬

‫علي بن القمر‬

‫السعودي‬ ‫أبــــــــــــ العميــــــــــــس‬

‫أبو نعيـم‬ ‫الفضل بن دكي‬

‫اسحاق‬ ‫أحـد فضيل بن السن‬ ‫أبـو بكـر بـن شيبـة‬

‫ابو بكر‬ ‫الطبان‬ ‫مسلم‬

‫ابو القاسم‬

‫البيهقي‬

4.20.2 Hukum Hadith

Muhammad Nasir al-Din al-Albani menghukum hadith ini sebagai sahih.271

4.21 Hadith 21
271
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-targhib
fi solah al-jamācah, bilgn 404, hlmn 288.
133

‫حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن‬23
‫طعمه بن عمرو عن حبيب بن أب ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول ال صلى ال‬
‫عليه وسلم‬
‫(( من صلى ل أربع ي يو ما ف جا عة يدرك الت كبية الول كت بت له براءتان براءة من‬
))‫النار وبراءة من النفاق‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Sunan al-
Tirmizī oleh al-Tirmidhi. 272 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini
telah diriwayatkan oleh

al-Tirmidhī, Sunan al-Titmizi, kitab al-solah, bab mā jāa fī fadl al-takbir al-ulā, juz 1,
hlmn 407, bilgn 224.

4.21.1 Rangkaian Sanad


‫أنـس‬

‫حبيب بن اب ثابت‬

‫طعمة بن عمرو‬

‫ابو قتيبة‬

‫علي‬ ‫ن صر بن‬ ‫عق بة بن مكرم‬

‫مذي‬ ‫التر‬

4.21.2 Hukum Hadith

272
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-targhib fi solat al-jamā’ah fi al-
masjid, 9, hlmn 263.
134

Muhammad Nasir al-Din al-Albānī menghukum hadith ini seperti mana yang terdapat
di dalam kitab al-Taghrib wa al-Tarhib sebagai hasan li ghairih.273 al-Tirmidhi
menjelaskan bahawa beliau tidak mengetahui seseorang pun daripada kalangan para
perawi yang memarfuckannya melainkan perawi yang bernama Muslim bin Qutaibah
dari Tucmah bin cAmru. Muslim dan Tucmah serta para perawi yang lain daripada
sanad ini diklasifikasikan sebagai perawi thiqah.274 Sebenarnya terdapat jalan
periwayatan lain yang mawquf dan mursal dalam hadith ini.

4.21.3 Riwayat Sokongan

ْ‫َحدّثَنَا عُثْمَا نُ بْ نُ َأبِي شَيَْبةَ َحدّثَنَا إِ ْس َمعِيلُ بْ نُ عَيّا شٍ عَ نْ ُعمَارَةَ بْ نِ َغزِّيةَ عَ نْ َأنَ سِ بْ ِن مَالِ كٍ عَ ن‬
ً‫جدٍ جَمَا َعة‬
ِ ْ‫صلّى فِي مَ س‬
َ ‫صلّى اللّ هُ َعلَيْ هِ وَ َس ّلمَ أَنّ هُ كَا نَ َيقُو ُل مَ ْن‬
َ ّ‫عُ َمرَ بْ نِ الْخَطّا بِ عَ نْ النّبِي‬
ِ‫صلَا ِة اْلعِشَاءِ كََتبَ ال ّلهُ َلهُ ِبهَا عِ ْتقًا مِنْ النّار‬
َ ْ‫َأرَْبعِيَ لَ ْي َلةً لَا َتفُوُتهُ الرّ ْكعَةُ اْلأُولَى مِن‬

Hadith ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah, kitab al-solah, bab
solah al-cisya’ wa al-fajr fi al-jamacah275 al-Albānī menghukum hadith yang terdapat
di dalam Sunan Ibn Mājah ini sebagai hasan.

4.22 Hadith 22

273
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-
targhib fi solat al-jamācah, 409, hlmn 291.
274

al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-targhib fi solat al-Jamā’ah fi al-
masjid, 9, hlmn 263.
275
Ibn Mājah dalam Sunan Ibn Mājah, kitab al-solah, bab solah al-cisya’ wa al-fajr fi al-
c
jama ah, juz 3, hlmn 20, bilgn 790.
135

‫حدثنا عبد ال بن مسلمة ثنا عبد العزيز يعن بن ممد عن ممد يعن بن طحلء عن‬24.
‫م صن بن علي عن عوف بن الرث عن أ ب هريرة قال قال ر سول ال صلى ال عل يه‬
‫وسلم‬
‫((من توضأ فأحسن وضوءه ث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه ال جل وعز مثل أجر‬
))‫من صلها وحضرها ل ينقص ذلك من أجرهم شيئا‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Abū Daud
dalam Sunan Abū Daud , al-Nāsaeī dalam Sunan al-Nāsaeī dan al-Hākim dalam al-
Mustadrak calā al-Sahihain.276 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith
ini telah diriwayatkan oleh

1. Abū Daud, Sunan Abū Daud, kitab al-solah, bab fi man kharaja yuridu al-solah
fa sabaqa bi ha, juz 2, hlmn 173, bilgn 477.

2. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Abu Hurairah, juz 18, hlmn 132, bilgn 8590.

3. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, juz 3, hlmn 69.

4. al-Hākim, al-Mustadrak calā al-sahihain, kitab al-solah, bab fi man tawada’a


fa ahsana wudu’, juz 4, hlmn 80, bilgn 1459.

c
5. Abd al-Hamīd, Musnad cAbd al-Hamid, juz 4, hlmn 80, bilgn 1459.

4.22.1 Rangkaian Sanad


‫اب هريرة‬

276
al-Munzirī, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-targhib fi solat al-jamā’ah fi al-
masjid, 11, hlmn 264.
136

‫عوف بن الارث‬

‫مصن بن علي‬

‫ممد بن أب طحلء‬

‫عبد العزيز‬

‫قتيبة بن سعيد‬ ‫عبدال بن مسلمة‬

‫احـد‬ ‫ابو عصمة‬ ‫عبد بن حيد‬ ‫ابــــــ داود‬

‫ابو نصر‬ ‫ــــد‬


‫ــــر ممـ‬
‫ــــو بكـ‬
‫ابـ‬

‫الاكـم‬ ‫ابوعلي الروذباري‬

‫البيهقي‬

4.22.2 Hukum Hadith

Muhammad Nasir al-Din al-Albānī menghukum hadith ini yang terdapat di dalam al-
Taghrīb wa al-Tarhīb sebagai hasan li ghairih manakala hadith yang sama tetapi
berada di dalam Sunan Abū Daud sebagai sahih.277 Imam al-Dhahabī bersepakat
278
menghukum hadis ini sebagai hasan dan hadisnya dilihat. al-Naisaburī
menjelaskan di di dalam kitabnya al-Mustadrak calā al-sahihain bahawa hadith ini
sahih dengan mengikut syarat Muslim.279

4.22.3 Riwayat Sokongan

277
Muhammad Nasir al-Din al-Albānī, Sahih Sunan Abi Daud, juz 1, hlmn 154.
278

Muhammad Nasir al-Din al-Albānī,, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Targhib fi solat al-jamacah, 410, hlmn 292.
279
al-Hakim, al-Mustadrak calā al-sahihain, juz 4, hlmn 80, bilgn 1459.
‫‪137‬‬

‫َحدّثَنَا مُحَ ّمدُ بْ ُن ُمعَاذِ بْنِ عَبّادٍ اْلعَنَْبرِيّ َحدّثَنَا أَبُو َعوَاَنةَ عَنْ َي ْعلَى بْ نِ َعطَاءٍ عَنْ َمعَْبدِ بْ ِن ُه ْر ُمزَ عَنْ‬
‫ب قَالَ‬
‫َسعِيدِ بْ ِن الْمُسَّي ِ‬
‫حدّثُكُمْ َحدِيثًا مَا أُ َحدّثُكُمُوهُ ِإلّا احْتِسَابًا سَ ِم ْعتُ رَسُولَ‬
‫ض َر رَ ُجلًا مِنْ اْلَأنْصَارِ الْ َموْتُ َفقَالَ إِنّي مُ َ‬
‫َح َ‬
‫صلَا ِة لَ مْ َي ْرفَ عْ‬
‫ج إِلَى ال ّ‬
‫ضأَ أَ َحدُكُ ْم َفأَحْ سَنَ اْل ُوضُوءَ ُثمّ َخرَ َ‬
‫صلّى اللّ هُ َعلَيْ ِه وَ َس ّلمَ َيقُولُ ِإذَا َتوَ ّ‬
‫اللّ ِه َ‬
‫سرَى إِلّا حَطّ اللّ هُ َعزّ وَ َجلّ عَنْ هُ‬
‫َق َدمَ هُ الْيُمْنَى ِإلّا كَتَ بَ اللّ هُ َعزّ وَ َجلّ لَ هُ حَ سََنةً وَلَ ْم َيضَ عْ َق َدمَ هُ اْليُ ْ‬
‫ج َد َوقَدْ‬
‫صلّى فِي جَمَا َعةٍ ُغ ِفرَ لَ ُه َفإِ نْ َأتَى الْمَ سْ ِ‬
‫ج َد فَ َ‬
‫سَيَّئةً َفلُْي َقرّ بْ أَ َحدُكُ مْ َأوْ ِليَُب ّعدْ َفإِ نْ أَتَى الْمَ سْ ِ‬
‫ص ّلوْا فَأََتمّ‬
‫ج َد َو َقدْ َ‬
‫ك َفإِنْ أَتَى الْمَسْ ِ‬
‫صلّى مَا َأ ْدرَ َك وَأََتمّ مَا َبقِيَ كَانَ َك َذلِ َ‬
‫ص ّلوْا َبعْضًا َوَبقِيَ َبعْضٌ َ‬
‫َ‬
‫صلَاةَ كَانَ َكذَِلكَ‬
‫ال ّ‬

‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh Abū Daud dalam Sunan Abū Daud.‬‬ ‫‪al-Albānī‬‬
‫‪menghukum hadith ini seperti mana yang terdapat di dalam Sunan Abū Daud sebagai‬‬
‫‪sahih280 dan di dalam al-Jāmic al-Saghir281 sebagai sahih juga.‬‬
‫‪.‬‬

‫‪4.23‬‬ ‫‪Hadith 23‬‬

‫‪25.‬عن قباث بن أشيم الليثي قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫)) صلة الرجلي يؤم أحدها صاحبه أزكى ث ال من صلة أربعة تترى وصلة أربعة‬
‫يؤم أحدهم أزكى ث ال من صلة ثانية تترى وصلة ثانية يؤم أحدهم أزكي ث ال من‬
‫مائة تترى((‬
‫‪280‬‬

‫‪Muhammad Nasir al-Din al-Albānī,, Sahih Sunan Abi Daud, juz 1, hlmn 154‬‬
‫‪281‬‬

‫‪al-Albani, Sahih wa Dacif al-Jāmic al-Saghir, bilgn 440.‬‬


138

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada al-Bazzar
dan al-Tabrānī.282 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis hadith ini telah
diriwayatkan oleh;

Hadis ini diriwayatkan oleh ;


1. al-Bazzar, walaubagai manapun penulis tidak menemui sebarag kitab karangan
al-Bazzar.
2. al-Tabrānī, al-Mucjam al-Kabir, juz 13, hlmn 366, bilgn 15419 dan 15420.

4.23.1 Hukum Hadith

Muhammad Nasir al-Din al-Albānī menghukum hadith ini yang terdapat di dalam al-
Taghrib wa al-Tarhib sebagai hasan li ghairih.283

4.23.1 Rangkaian Sanad

‫قباث بن أشيم الليثى‬

‫عبدالرحن بن زياد‬

‫يونس بن سيف‬

282
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-targhib fi solah al-jamā’ah fi al-
masjid, 2, hlmn 265.
283

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solah, bab al-
targhib fi kathrah al-Jamā’ah , hlmn 293.
139

‫ثور بن يزيد‬ ‫معاوية بن صالـح‬

‫منبه بن عثمان‬ ‫عيسى بن يونس‬ ‫عبدال بن صال‬

‫زرعة الدمشقي‬ ‫ابـو‬ ‫اسـحاق بـن راهويـة‬ ‫بكـــر بـــن ســـهـل‬

‫الطبان‬ ‫موســـــى بـــــن هارون‬ ‫الطــــــــــبان‬

‫الطبان‬

4.23.4 Riwayat Sokongan

َ‫َحدّثَنَا َحفْصُ بْنُ عُ َمرَ َحدّثَنَا ُشعْبَةُ عَنْ َأبِي إِسْحَقَ عَنْ َع ْبدِ ال ّلهِ بْنِ َأبِي َبصِيٍ عَنْ ُأبَيّ بْنِ َك ْعبٍ قَال‬
ٌ‫ح َفقَالَ أَشَا ِهدٌ ُفلَا نٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَا ِه ٌد ُفلَا ن‬
َ ْ‫صلّى اللّ هُ َعلَيْ ِه وَ َس ّلمَ َي ْومًا ال صّب‬
َ ِ‫صلّى بِنَا رَ سُو ُل اللّه‬
َ
ْ‫ص َلوَاتِ َعلَى الْمُنَا ِفقِيَ وََلوْ َت ْعلَمُونَ مَا فِيهِمَا َلَأتَيْتُمُوهُمَا َوَلو‬
ّ ‫صلَاتَيْنِ َأْثقَلُ ال‬
ّ ‫قَالُوا لَا قَالَ إِنّ هَاتَيْنِ ال‬
ُ‫ف الْ َملَائِ َك ِة وََلوْ َعلِمْتُ ْم مَا َفضِيلَتُ هُ لَابَْت َدرْتُمُو ه‬
ّ ‫ص‬
َ ‫صفّ اْلَأوّلَ َعلَى مِثْ ِل‬
ّ ‫ب وَإِنّ ال‬
ِ َ‫حَ ْبوًا َعلَى الرّك‬
َ‫صلَاِتهِ مَ ع‬
َ ‫صلَاُت ُه مَ عَ الرّ ُجلَيْ نِ َأزْكَى مِ ْن‬
َ َ‫صلَاِتهِ وَ ْح َد ُه و‬
َ ‫صلَا َة الرّجُ ِل مَ عَ الرّجُلِ َأزْكَى مِ ْن‬
َ ّ‫َوإِن‬
‫الرّجُ ِل َومَا َكُثرَ َف ُهوَ أَ َحبّ إِلَى ال ّلهِ َتعَالَى‬

Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Ubai bin Kacab, juz 43,
hlmn 275, bilgn 20311 dan juz 43, hlmn 276, bilgn 20312. Abu Daud, Sunan Abi
Daud, kitab al-solah, bab fī fadl solah al-jamacah, juz 2, hlmn 159, bilgn 467. al-
Nasaei, Sunan al-Nasaei, kitab al-solah bab al-jamacah iza kānū ithnain, juz 3, hlmn
356, bilgn 834. Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, juz 9, hlmn 103, bilgn 2092. Ibn
Khuzaimah, Sahih Ibn Khuzaimah, juz 5, hlmn 390, bilgn 1397. al-Albānī telah
menghukum hadith ini yang terdapat di dalam al-Jāmic al-Saghir oleh al-Suyutī
sebagai sahih284 Ibn Macīn dan al-Zahlī telah memutuskan bahawa hadith ini adalah
sahih seperti mana yang terdapat di dalam kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb oleh al-
Munzirī.
284
Muhammad Nasir al-Din al-Albānī. Sahih wa Dacif al-Jamic al-Saghir, bilgn 2242.
140

4.24. Hadith 24

‫حدث نا مزأة بن سفيان بن أ سيد مول ثا بت البنا ن حدث نا سليمان بن داود ال صائغ عن‬
‫ثابت البنان عن أنس بن مالك قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
((‫))بشر الشائي ف الظلم إل الساجد بالنور التام يوم القيامة‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Ibn
Mājah, Ibn Khuzaimah dan al-Hākim..285 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh
penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab al-masājid wa al-jamācah, bab al-masy ilā
al-solah, juz 2, hlmn 499, bilgn 773.

2. al-Hākim, al-Mustadrak cala al-Sahihain, kitab al-solah, bab al-masy ilā al-
dhulm, juz 2, hlmn 273, bilgn 724.

3. Abū Daud, Sunan Abū Daud, kitab al-solah, bab mā jā’a fī al-masy ilā al-
solah, juz 2, hlmn 168, bilgn 474.

4. al-Titmidhī, Sunan al-Tirmidhī, kitab al-solah, bab mā jā’a fī fadl al-isya’ wa


al-fajr, juz 1, hlmn 377, bilgn 207.

5. al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubra, juz 3, hlmn 63.

6. Abī Yaclā, Musnad Abī Yaclā al-Mūsilī, juz 3, hlmn 119, bilgn 1075.

7. al-Qudācī, Musnad al-Sihab al-Qudācī, juz 3, hlmn 167, bilgn 702.

285

al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-Jama’ah fi al-
masjid, 2, hlmn 265.
141

4.24.1 Hukum Hadith

al-Mundhiri menghukum hadis ini sebagai sahih mengikut syarat al-Bukhari dan
Muslim. Mahmud Muhammad menghukum hadith ini sahih dan isnadnya dacif
disebabkan Majzaah bin Sulaiman majhul oleh al-Hākim286 Muhammad Nasir al-Din
al-Albani menghukum hadith ini sebagai sahih li ghairih.287

c
Abd Fuad mengatakan Ibn Majah bersendiri dalam meriwayatkan hadith ini
di antara kutub tisacah dari Majzaah bin Sufyan, Sulaiman Daud, Thabit al-Bunani
dari Anas bin Malik. Matan hadith ini hampir kepada lemah dan al-layyin. 288 Al-
Albani menghukum hadith ini sahih yang dipetik dari kitab al-Misykah, al-Tacliq dan
sahih sunan Abi Daud.289

4.24.2 Rangkaian Sanad

‫سهل بن سعد‬ ‫انس بن مالك‬

‫أب حازم‬ ‫ثابـــت البنانـــ‬

‫ابو غسان‬ ‫زهي‬ ‫ســليمان بــن داود‬

‫يي بن الارث‬ ‫مزأة بــن ســفيان‬

‫ابراهيم بن ممد‬ ‫ابــــن ماجــــة‬

286
Mahmud Nassar. Pentahqiq Sunan Ibn Majah. kitab al-masajid wa al-jamacah, bab al-masy
ilā al-solah, hlmn426
287

al-Albani , Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib fi Solat al-Subh fi
Jamacah wa bayan maaluha min al-Fadl , bilgn 425, hlmn 300,
288

Muhammad Fuad cAbd al-Baqi.Pentaqik Sunan Ibn Majah. hlmn 315.


289

Al-Albani. Sahih Sunan Ibn Majah. hlmn 240.


142

‫ابو بكر ممد‬

‫اسحاق بن ابراهيم‬

‫الاكم‬

4. 25. Hadith 25

‫حدثنا قتيبة ثنا جرير عن أب جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن‬
‫جبي عن بن عباس قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫)) من سع النداء فلم ينعه من أتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض ل تقبل‬
((‫منه الصلة الت صلى‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Abū
Daud, Ibn Hibbān, Ibn Mājah dan al-Dar al-Qutnī.290 Mengikut kajian yang telah
dibuat oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

290
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-Jama’ah fi al-
masjid, bilgn 2, hlmn 265.
143

1. Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, kitab al-solah, bab fasl fi fadl al-jamācah, juz 9,
hlmn 116, bilgn 2099.
2. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab al-masājid, bab al-taghlit fi al-takhalluf can
al-jamacah, juz 3, hlmn 14, bilgn 785.
3. al-Dar Qutni, Sunan Al-Dar Qutni, kitab al-solah, bab al-hath li jar al-masjid
c
ala.... juz 4, hlmn 241, bilgn 1574.
4. al-Tabrānī, al-Mucjam al-Kabir, juz 3, hlmn 10, bilgn 12099
5. al-Hākim, al-Mustadrak cala al-Sahihain, kitab al-solah, juz 1, hlmn 246.

4.25.1 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith ini seperti mana yang terkandung di dalam kitab al-
Taghrib wa al-Tarhib yang diriwayatkan oleh Ibn cAbbas dengan kedudukan sebagai
sahih.291 al-Munziri menjelaskan bahawa hadith ini turut diriwayatkan oleh al-Qāsim
bin Asbagh, Ibn Majah, Ibn Hibban di dalam sahihnya dan al-Hakim di mana beliau
berkata hadith ini sahih dengan mengikut syarat al-Bukhari dan Muslim.
4.25.2 Rangkaian Sanad

‫ابن عباس‬

‫سعيد بن جبي‬

‫عدي بن ثابت‬

‫شعبة‬

‫هشيم‬

291

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , bilgn 230, hlmn 127.
‫‪144‬‬

‫عمرو بن عون‬ ‫سعيد بن عامر‬ ‫عبد الميد‬ ‫زكريا بن يي‬

‫علي بن عبد العزيز‬ ‫سوار بن سهل‬ ‫ابن ماجة‬ ‫ابن حبـان‬

‫الطبان‬ ‫ابــو اســاعيل‬

‫ابو علي السي‬

‫الاكم‬

‫‪4.25.3‬‬ ‫‪Riwayat Sokongan‬‬

‫حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب ‪ ،‬ثنا العباس بن ممد الدوري ‪ ،‬ثنا عبد الرحن بن غزوان ‪ ،‬ثنا‬
‫شعبة ‪ ،‬وحدثنا علي بن حشاذ العدل ‪ ،‬ثنا ممد بن عيسى بن السكن الواسطي ‪ ،‬ثنا عمرو بن‬
‫عون ‪ ،‬وعبد الميد بن بيان ‪ ،‬قال ‪ :‬ثنا هشيم بن بشي ‪ ،‬ثنا شعبة ‪ ،‬ثنا عدي بن ثابت ‪ ،‬ثنا سعيد‬
‫بن جبي ‪ ،‬عن ابن عباس ‪ ،‬أن النب صلى ال عليه وسلم ‪ ،‬قال ‪:‬‬
‫« من سع النداء فلم يب فل صلة له » ‪ « .‬هذا حديث قد أوقفه غندر ‪ ،‬وأكثر أصحاب شعبة‬
‫وهو صحيح على شرط الشيخي ول يرجاه ‪ ،‬وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان ‪ ،‬فإذا وصله فالقول‬
‫فيه قولما وله ف سنده عن عدي بن ثابت شواهد ‪ ،‬فمنها »‬

‫‪Hadith ini adalah sokongan bagi hadith sebelumnya. Meskipun hadith sebelumnya‬‬
‫‪berstatus sahih tetapi dengan kelebihan riwayat sokongan telah menjadikan hadith‬‬
‫‪sebelumnya bertambah kesahihannya. Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Naisāburī‬‬
‫‪seperti mana yang terdapat di dalam kitabnya al-Mustadrak cala al-Sahihain,‬‬

‫‪4.26.‬‬ ‫‪Hadith 26‬‬


145

‫حدثنا عبد ال حدثن أب ثنا حسن ثنا بن ليعة ثنا زبان ثنا سهل عن أبيه عن رسول‬28.
‫ال صلى ال عليه وسلم أنه قال‬
‫))الفاء كل الفاء والكفر والنفاق من سع منادي ال ينادي بالصلة يدعو إل الفلح‬
((‫ول ييبه‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Ahmad,
al-Tabrānī..292 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis, hadith ini telah
diriwayatkan oleh

1. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Mucaz bin Anas al-Juhannī, juz 31, hlmn 226,
bilgn 15074.
2. al-Tabrāni, al-Mucjam al-Kabīr, juz 4, hlmn 111, bilgn 16804.

4.26.1 Hukum Hadith

Hadith ini marfuc dan muttasil, al-Albānī menghukum hadith ini yang terdapat di
dalam al-Taghrīb wa al-Tarhīb sebagai dacif.293 Sungguh pun demikin kelemahan
hadith ini adalah dacif yang sederhana di mana terdapat seorang perawi yang dihukum
dacif oleh ulama iaitu Zabbān.

Walaupun demikian makna hadith ini sesuai dan amat cantik untuk digunakan
sebagai al-tarhib dalam melarang manusia dari tidak menunaikan solah di masjid
dengan tanpa sebarang uzur. Terdapat banyak makna hadith lain yang sama makna
dengan hadith di atas yang mana dapat menguatkan makna dan maksud hadith
tersebut.

4.26.2 Riwayat Sokongan

292
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-Jama’ah fi al-
masjid, 2, hlmn 265.
293
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-
Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , bilgn 233, hlmn 127.
‫‪146‬‬

‫و َحدَّثنِي عَ ْمرٌو النّا ِقدُ َحدّثَنَا ُسفْيَانُ بْنُ عُيَيَْنةَ عَنْ َأبِي الزّنَادِ عَ ْن اْلأَ ْعرَجِ عَنْ َأبِي ُهرَْيرَةَ‬
‫ت َفقَالَ َل َق ْد هَمَمْتُ أَنْ آ ُم َر رَ ُجلًا‬
‫ص َلوَا ِ‬
‫صلّى اللّهُ َعلَيْهِ وَ َس ّلمَ َف َقدَ نَا سًا فِي َبعْضِ ال ّ‬
‫أَنّ رَسُولَ اللّهِ َ‬
‫حزَمِ اْلحَطَبِ بُيُوَتهُمْ‬
‫حرّقُوا َعلَ ْيهِمْ بِ ُ‬
‫خ ّلفُونَ عَ ْنهَا فَآ ُمرَ ِبهِ ْم فَيُ َ‬
‫صلّي بِالنّاسِ ُثمّ أُخَالِفَ ِإلَى رِجَالٍ يَتَ َ‬
‫يُ َ‬
‫‪294‬‬
‫صلَاةَ اْلعِشَاءِ‬
‫ش ِه َدهَا َيعْنِي َ‬
‫جدُ عَظْمًا سَمِينًا لَ َ‬
‫َوَلوْ َع ِل َم أَ َح ُد ُهمْ أَّنهُ يَ ِ‬

‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahīh Muslim. Hadith ini mempunyai‬‬
‫‪maksud yang sama seperti mana hadith sebelumnya yang mana menunjukkan betapa‬‬
‫‪penting dan mustahaknya solah fardhu dilaksanakan di masjid dan bukanya di rumah.‬‬

‫‪4.26.3‬‬ ‫‪Rangkaian Sanad‬‬


‫معاذ بن أنـس‬

‫سهل‬

‫زبان بن فائد‬

‫رشد بن معاذ‬ ‫ابن ليعة‬

‫ابـو كريب‬ ‫أســد بــن موســى‬ ‫حســن‬

‫ممد بن عبدال الضرمي‬ ‫ــى‬


‫ــد القراطيسـ‬
‫يزيـ‬ ‫ـو‬
‫ابـ‬ ‫أحد ـ‬

‫الطبان‬
‫‪294‬‬

‫‪Muslim, Sahih Muslim, kitab al-masājid wa Mawādic al-solah, juz 1, hlmn 145, bilgn 201.‬‬
147

4.27 Hadith 27
‫عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫))لقد همت أن امر فتيت فيجمعوا ال حزما من حطب ث اتى قوما يصلون ف بيوتم‬
((‫ليست بم علة فاحرقها عليهم‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Muslim
dalam Sahīh Muslim, Abū Daud dalam Sunan Abū Daud, Ibn Mājah dalam Sunan Ibn
Mājah dan al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi seperti mana yang terdapat di dalam
kitab al-Taghrīb wa al-Tarhīb ..295 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis
hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. Muslim, Sahih Muslim, kitab al-masājid wa Mawādic al-solah, juz 1, hlmn 145,
bilgn 201.
2. Al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhi, kitab al-solah, juz 1, hlmn 413, bilgn 217.
3. Abū Daud, Sunan Abū Daud, kitab al-solah juz 1, hlmn 548.
4. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, kitab al-Masājid wa al-Jamācah, juz 1, hlmn 791.

4.27.1 Rangkaian Sanad


‫عبدالرحن‬

‫عبدالرحن‬
‫عبدال‬

‫مالك‬

‫عبدال‬

295
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-targhīb fi solah al-jamā’ah fi al-
masjid, 2, hlmn 265.
148

‫خ‬

4.27.2 Hukum Hadith

al-Albānī menghukum hadith ini seperti mana yang terdapat di dalam kitab al-Munzirī
iaitu al-Taghrīb wa al-Tarhīb sebagai sahih.296 al-Tirmidhī menghukum hadith Abū
Hurairah sebagai hasan sahih. Beliau berkata ramai sahabat yang meriwayatkan
hadith ini di mana mereka berkata siapa yang mendengar seruan azan tetapi tidak
menyahutnya maka tiada solat baginya. Hadith ini turut diriwayatkan oleh cAbdullah
bin Mascud, Abī Darda, Ibn cAbbas, Muaz bin Anas dan Jābir.297

4.28 Hadith 28

‫عن أب الدرداء قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول )) ما من ثلثة ف قرية‬
‫ول بدو ل تقام فيهم الصلة إل استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالماعة فإنا يأكل‬
((‫الذئب القاصية‬
Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini dinukilkan daripada Ahmad
dalam Musnad Ahmad , Abu Daud dalam Sunan Abū Daud, al-Nasaei dalam Sunan
al-Nasaei , Ibn Khuzaimah dalam Sahīh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbān dalam Sahīh Ibn
Hibbān dan al-Hākim dalam al-Mustadrak calā al-Sahihain.298 Mengikut kajian yang
telah dibuat oleh penulis hadith ini telah diriwayatkan oleh

1. Ahmad, Musnad Ahmad, hadith Abī al-Darda’, bilgn 20719

2. Abu Daud, Sunan Abu Daud, kitab al-solah, bilgn 460.

296

Muhammad Nasir al-Din al-Albānī, Sahīh al-taghrīb wa al-tarhīb, kitab al-solah, bab al-tarhib
man tarak hudhur al-jamācah lighair cuzr , hlmn 301, bilgn 468
297
al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, kitab al-solah, juz 1, hlmn 413, bilgn 217.
298

al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-targhib fi solat al-jama’ah fi al-
masjid, bilgn 2, hlmn 265.
149

3. Al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, kitab al-solah, bilgn 838.

4. Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, kitab al-solah, juz 5, hlmn 457, bilgn 2101.

5. Al-Hakim, al-Mustadrak cala al-Sahihain, kitab al-Solah, juz 1, hlmn 330,


bilgn 965.

4.28.1 Hukum Hadith

al-Mundhirī berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Daud, al-Nasaeī, Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibbān dan al-Hākim.299 al-Albānī menghukum hadith ini hasan
sahih.300 Ibn Hibbān menghukum isnad hadith ini hasan. Hadith ini dihukum sahih
oleh Ibn Khuzaimah.301

4.28.2 Riwayat Sokongan

‫ ثنا‬، ‫ ثنا أحد بن يونس‬، ‫ أنبأ العباس بن الفضل السفاطي‬، ‫أخبنا أبو بكر أحد بن إسحاق الفقيه‬
: ‫ قال‬، ‫ عن أ ب الدرداء‬، ‫ عن معدان بن أ ب طل حة اليعمري‬، ‫ ث نا ال سائب بن حبيش‬، ‫زائدة‬
‫ « ما من ثلثة ف قرية ول ف بدو ل تقام فيهم‬: ‫ يقول‬، ‫سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫ فعليك بالماعة‬، ‫الصلة إل قد استحوذ عليهم الشيطان‬

Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Hākim al-Naisāburī di dalam kitabnya al-
Mustadrak calā al-Sahihain. Beliau telah menghukum sahih isnad bagi hadith ini.302
299
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-tarhib man tarak hudhur al-
jama ah lighair cuzr, juz 3, hlmn 272.
c
300

Muhammad Nasir al-Din al-Albāni, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-solah, bab al-
tarhib man tarak hudhur al-jamacah lighair cuzr ,bilgn 427, hlmn 301.
301

Al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn Balbān. Pent. Syucaib al-
Arnauth. hlmn 2101.
302
‫‪150‬‬

‫‪4.28.3 Rangkaian Sanad Hadith 28‬‬


‫أب الدرداء‬

‫عبادة‬ ‫معدان‬

‫حات‬ ‫ــــــــــــــــــائب‬
‫السـ‬

‫هشام بن سعد‬ ‫زائدة بـــــــــن قدامـــــــــة‬

‫الراح عبدال عبد الرحن احد عبدالرحن علي بن ثابت‬ ‫وك يع بن‬

‫د‬ ‫حم‬ ‫حم‬ ‫حم‬ ‫سويد‬ ‫حم & ن‬

‫حم‬

‫‪4.29.‬‬ ‫‪Hadith 29‬‬

‫سئل بن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ل يشهد جعة ول جاعة قال هو ف‬
‫النار‬

‫‪al-Naisaburi, al-Mustadrak cala al-Sahihain, kitab al-imamah wa solah al-jamacah, juz 1,‬‬
‫‪hlmn 520, bilgn 935.‬‬
151

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa athār ini dinukilkan daripada kitab Jāmic
al-Tirmidhi.303 Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis athār ini telah
diriwayatkan oleh;

1. al-Tirmizi, Sunan al-Tirmidhi, kitab al-solah, juz 1, bilgn 202.


2. Nasir al-Din al-Samarqandī, Tanbih al-Ghāfilīn, bab al-salawah al-khams,
bilgn 132.304

4.29.1 Rangkaian Sanad 29


‫عبدال بن عباس‬

‫ماهد‬

‫ليث‬

‫عبد الرحن‬

‫هناد بن البي‬

‫ت‬

4.29.2 Hukum Hadith

al-Albāni menghukum hadith ini dacif al-isnad.305

4.29.3 Riwayat Sokongan

303
al-Munzirī, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-solah, bab al-targhib fi solah al-jamā’ah fi al-
masjid, bilgn 2, hlmn 265.
304
Al-samarqandī, Abi al-Laith Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. Tanbih al-
Ghāfilīn. hlmn 132.
305

al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. Dacif Sunan al-Tirmizi. hlmn 26.


152

‫لقد همت أن امر فتيت فيجمعوا ال حزما من حطب ث اتى قوما يصلون ف بيوتم‬
‫ليست بم علة فاحرقها عليهم‬

Hadith ini mempunyai makna dan isi penting yang sama dengan atāhr 29 yang mana
mereka yang tidak menunaikan solah di rumah Allah S.W.T. akan dibakar rumah
mereka oleh Nabi s.a.w. yang menunjukkan penting dan wajarnya solah dilaksanakan
di rumah Allah S.W.T. bukan di rumah. Jika difikirkan kalau di dunia lagi boleh
dibakar rumah mereka yang tidak mendirikan solah di rumah Allah S.W.T. sebagai
balasan di dunia apatah lagi balasan dan siksaan yang akan dijatuhkan oleh Allah
S.W.T. di hari akhirat kelak.

Sehubungan dengan itu meskipun athār 29 ini diklasifikasikan sebagai dacif


ianya masih boleh digunakan dalam pengunaan al-taghrib dan al-tarhib kerana
kelemahannya yang tidak melampau dan isi serta maksudnya tidak menyalahi hadith
yang lebih baik daripadanya. Maulana Zakariyā meletakkan athār ini di dalam bab ini
kerana bermatlamat untuk mengigatkan manusia atas bahaya tidak mendirikan solah
jumaat dan solah fardu secara berjamaah di masjid.

Beliau berpendapat sangat penting memberi peringatan kepada umat Islam


sehingga orang yang biasa membuat dosa itu merasa takut dan benar-benar menangis
bertaubat kepada Allah S.W.T. dengan demikian ia akan terselamat dari azab Allah
S.W.T. di akhirat nanti.306 Jumhur Muhaddith seperti Sufyān al-Thaurī (161 H),
c
Abdullah bin al-Mubārak (181 H), cAbd al-Rahman bin Mahdī (198 H), Ahmad bin
Hanbal (246 H), Abu Zakariyā al-cAnbarī (344 H) menyatakan harus menyebut hadith
dacif tanpa menyebut keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut
tidak bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram,
hukum-hukum syaricah yang lain.307

306
al-Kandahlawī. Muhammad Zakariyā. Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Kitab
Fadhail Amal. hlmn 78.
307
al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī. Beirut:
Dār al-Kutub a-Hadīthah. hlmn 133-134.
‫‪153‬‬

‫‪4.30‬‬ ‫‪Hadith 30‬‬

‫أخرجه ابن مردويه عن كعب الب قال ))والذى أنزل التوراة على موسى والنيل على‬
‫عيسى والزبور على داود والفرقان على ممد أنزلت هذه اليات ف الصلة الكتوبات‬
‫ح يث ينادى ب ن يوم يك شف عن ساق إل قوله و هم سالون ال صلوات ال مس إذا‬
‫نودي با((‪.‬‬
‫‪Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa athār ini telah dikeluarkan oleh Ibn‬‬
‫‪Mardaweh. Meskipun demikian, penulis tidak menjumpai sebarang kitab karangan‬‬
‫‪Ibn Mardaweh. Sungguhpun demikian penulis menjumpai hadith yang semakna dan‬‬
‫;‪boleh menjadi riwayat sokongan bagi athār di atas seperti mana hadith yang berikut‬‬

‫أخبنا أبو علي الروذباري ‪ ،‬حدثنا إساعيل بن ممد الصفار ‪ ،‬حدثنا عبد ال بن أحد‬
‫بن حنبل ‪ ،‬حدثنا ممد بن جعفر غندر ‪ ،‬حدثنا شعبة ‪ ،‬عن سفيان ‪ ،‬عن أب سنان ‪،‬‬
‫‪308‬‬
‫قال ‪:‬‬ ‫عن سعيد بن جبي ‪ ،‬ف قوله ‪ ( :‬وقد كانوا يدعون إل السجود وهم سالون‬
‫‪309‬‬
‫« الصلوات ف الماعات »‬

‫أخبنا أبو عبد ال الافظ ‪ ،‬وأبو بكر القاضي ‪ ،‬وأبو ممد بن أب حامد القرئ ‪ ،‬وأبو‬
‫صادق العطار ‪ ،‬قالوا ‪ :‬حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب ‪ ،‬حدثنا ممد بن خالد بن‬
‫خلي ‪ ،‬حدث نا أح د بن خالد الو هب ‪ ،‬حدث نا ال سن بن عمارة ‪ ،‬عن أ ب سنان ‪ ،‬عن‬

‫‪308‬‬
‫‪Surah al-Qalam, ayat 43.‬‬
‫‪309‬‬

‫‪al-Baihaqi, Syacb al-Iman, bab al-salawah fi al-jamacah, juz 6, hlmn 429, bilgn 2785.‬‬
154

‫ ( يدعون إل السجود وهم سالون‬: ‫ ف قوله‬: ‫ قال‬، ‫ عن ابن عباس‬، ‫سعيد بن جبي‬
310
» ‫ « الرجل يسمع الذان فل ييب الصلة‬: ‫قال‬

4.31. Hadith 31

‫عن عمران ابن حصي قال سئل النب صلى ال عليه وسلم عن قول ال تعال إن الصلة‬
‫تن هى عن الفحشاء والن كر فقال ))و من ل تن هه صلته عن الفحشاء والن كر فل صلة‬
((‫له‬
.
311
‫أخرجه ابن اب حات وابن مردويه – كذا ف الدر النثور‬

Maulana Zakariyā telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ibn Abī
Hātim dan Ibn Mardaweh.. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh penulis bahawa
hadith ini serta hadith yang semakna dengannya telah diriwayatkan oleh:

1. Ibn Abī Hātim al-Rāzī, Tafsir Ibn Ibn Abī Hātim, Surah al-cAnkabut, ayat 52
halaman 422.312
2. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mardaweh penulis tidak menemui hadithnya
yang asal.
3. al-Haithimi, Majmac al-Zawaed wa Manbac al-Fawaed, bab fi man lam tanhahu
salatuhu can al-fahsya’ dan bab man atācAllah faqad zakarahu wa in qillat salatuhu,
halaman 258.313
4. al-Baihaqi, Sycab al-Iman, bab al-salawat tahsin al-solah wa al-ikthar minha, hadith

310

al-Baihaqi, Syacb al-Iman, bab al-salawah fi al-jamacah, juz 6, hlmn 430, bilgn 2786
311
al-Suyuti, Jalaludin cAbd al-Rahman. 1990-1411. al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur.
Lubnan Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah.
312

Ibn Abī Hātim al-Rāzī,1999. Tafsir Ibn Ibn Abī Hātim. Dār al-Taiyibah li al-Nasyir wa al-
Tawzic.
313
al-Haithimi, 1994. Majmac al-Zawaed wa Manbac al-Fawaed. al-Qāherah: Maktabah al-
Qudsi. Hlmn 258.
‫‪155‬‬

‫‪3262/3263 halaman 174.314‬‬


‫‪5. al-Tabrani, al-Mucjam al-Kabīr, bahagian Taus can Ibn cAbbas 11025 dan khutbah‬‬
‫‪Ibn Mascud wa min kalamih 8543.315‬‬

‫‪4.31.1‬‬ ‫‪Rangkaian Sanad‬‬

‫عمران بن حصي‬ ‫عبد ال بن عباس‬

‫السن‬ ‫طاوس‬ ‫عبد الرحن‬ ‫ــــــــ خالد‬


‫أبـ‬

‫عمر بن أب عثمان‬ ‫ليث‬ ‫مالك بن الارث‬ ‫ماللك بن الارث‬

‫عبدالرحن بن نافع‬ ‫أبو معاوية‬ ‫العمش‬ ‫العمش‬

‫ممد بن هارون‬ ‫يي بن زكريا‬ ‫أبو معاوية‬ ‫وكيع‬

‫ممد بن عبد ال الخزومي ابن أب حات‬ ‫سعيد بن منصور‬ ‫أحد‬

‫الطبان‬ ‫ممد بن علي‬ ‫أبو العباس‬

‫الطبان‬ ‫ممد‬ ‫عبد ال‬ ‫أ بو‬

‫البيهقي‬

‫‪314‬‬
‫‪al-Baihaqi,1990. Sycab al-Iman, Lubnan Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiah.‬‬
‫‪315‬‬

‫‪al-Tabrani, al-Mucjam al-Kabir.‬‬


156

4.31.3 Hukum Hadith

Muhammad Nasir al-Din menghukum hadith cImran bin Husain yang dikeluarkan oleh
Ibn Abi Hatim dari jalan cUmar bin Abi cUthman dari al-Hassan dari cImran sebagai
dacif disebabkan terdapat dua kecacatan di dalamnya iaitu pertama keterputusan sanad
di antara al-Hassan dengan cImran iaitu al-Basri. al-Hassan memang terkenal dengan
jenayah tadlis seperti ini. Kedua Ibn Abi Hatim menghukum cUmar bin Abi cUthman
sebagai majhul.316

al-cIraqi menghukum sahih hadith yang dikeluarkan oleh al-Tabrani di dalam


al-Mucjam al-Kabir dari jalan Muhammad bin cAli dari Saced bin Mansur dari Abu
Mucawiyah dari al-Acmas dari Malik dari Abd al-Rahman dari cAbdullah bin
c
Abbas.317 Beliau berkata perawi hadith ini adalah sahih.

4.31.4 Hadith Riwayat Sokongan

Hadith ini dihukum dacif seperti mana keterangan di atas. Meskipun demikian
kedacifannya adalah sederhana yang boleh dinaik taraf menjadi hasan li gahirih kerana
terdapat riwayat sokongan yang dikeluarkan oleh al-Tabrani dari jalan Muhammad bin
c
Ali seperti mana berikut:

‫حدثنا ممد بن علي حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن العمش عن مالك بن الارث عن‬

‫ ((من ل تأمره صلته بالعروف وتنهه عن النكر ل يزدد من‬: ‫عبد الرحن بن يزيد قال قال عبد ال‬
318
.‫ال إل بعدا‬

316
Ibn Kathir, Tafsir al-Aczim, Dār al-Taiyibah li al-Nasyir wa al-Tawzic, Surah al-Ankabut
ayat 52 halaman 422
317
al-Tabrani, al-Mucjam al-Kabir hlmn 103.
318

Ibid.
157

4.32 Hadith 32

‫حدثنا عبد بن حيد أخبنا أبو عاصم أخبنا بن جريج أخبن أبو الزبي عن جابر قال‬
‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
((‫))أفضل الصلة طول القنوت‬

Maulana Zakariyya telah menyatakan bahawa hadith ini telah dikeluarkan oleh Ibn
Abi Syaibah, Muslim, al-Tirmizi, Ibn Majah. Mengikut kajian yang telah dibuat oleh
penulis bahawa hadith ini telah diriwayatkan oleh:

1. Muslim, Sahīh Muslim, kitab al-solah al-musāfirīn, bab afdal al-solat tul al-
qunut, juz 1, hlmn 520, bilgn 164.
2. al-Tirmidhi, kitab Jamic al-Tirmizi, kitab al-Solat, bab ma jāa fi tul al-qiyām fi
al-solat, juz 2, bilgn 387, hlmn 178 dan 179.
3. Ibn Syaibah, Musnaf Ibn Abi Syaibah, juz 2, bilgn 8346.
4. Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab al-solat, bab tul al-qiyam, juz 2, hlmn 146,
bilgn 347.
5. al-Dārimī, Sunan al-Darimi, kitab al-solat, bab ai al-solat afdal, juz 1, hlmn
390, bilgn 1424.
6. Ahmad, Musnad Ahmad, al-Mucjam li Ibn al-Acarabi fi Mucjamih. Juz 3, bilgn
302, 391, 412.
7. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab al-solah, bab mā jāa fi kathr al-sujud,
bilgn 1421.
158

4.32.1 Rangkaian Sanad

‫جابر‬

‫طلحة‬ ‫ممد‬

‫ممد سفيان سليمان‬ ‫اللك‬ ‫عبــد‬

‫وكيع‬ ‫ممد‬ ‫النضر ممد‬ ‫الضحاك‬

‫ممد عبد ال حم‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫بكر‬ ‫الميد‬ ‫عبــد‬

‫م‬ ‫ت‬ ‫حم‬ ‫م‬

4.32.2 Hukum Hadith

Mahmūd Nassar, pentahqiq kitab Sunan Ibn Majah menghukum hadith ini Sahih319.
al-Albani menerangkan hadith ini diriwayatkan oleh Jābir secara marfuc. Hadith ini
sahih dari pada jalan Abī al-Zubair yang dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim, al-
Tirmidhī, Ibn Majah, dan al-Baihaq.

Hadith ini terdapat di dalam sahih Muslim, al-Baihaqi dan Ahmad seperti mana
di dalam al-Tayyalis dari jalan Abi Sufyan dari Jabir. Hadith ini mempunyai syahid
yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin Hubsyi al-Kathcami secara marfuc yang
319
Ibn Majah. 1998-1419. Tahqiq Sunan Ibn Majah, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan
Nassar. hlmn 195.
159

dikeluarkan oleh Abu Daud320 al-Nasaei, al-Darimi dan Ahmad serta hukum sanad ini
sahih mengikut syarat Muslim.321

Abu cIsa berkata selain dari Jabir bin cAbdullah hadith ini turut diriwayatkan
oleh cAbdullah bin Hubsy dan Anas bin Malik. Hadith yang diriwayatkan oleh Jabir
bin cAbdullah dihukum Hasan Sahih.322 Hadith Jabir bin cAbdullah diriwayatkan
dengan pelbagai sanad.323

BAB V

320
Sunan Abī Daud. 1999-1420. Tahqiq Sunan Abī Daud. cAbd al-Qadīr cAbd al-Khair, Syed
Muhammad Syed, Syed Ibrāhīm. hlmn 575.
321

al-Albani, Muhammad Nasir al-Din.1985-1405. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-
Sabil. hlmn 210.
322

Di sisi Abu cIsā hasan sahih bermaksud sanad-sanad hadith tidak ditemui berbilang-bilang
hingga mencapai darjat sahih. Dihimpunkan lafaz hasan kepada lafaz sahih bertujuan untuk
menerangkan hadith tersebut terkeluar daripada had gharib. (Ahmad Asmadi Sakat. Metodologi
Penulisan Kitab al-Jamic Karya Imam al-Tirmidhī: Tumpuan Kepada Meriwayat Hadith Dalam Bab
Tertentu.)
323

Abu cIsā Muhammad. Sunan al-Tirmizī. Jilid 1. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-Zahabī,
kitab al-solah bilgn 353.
160

KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil daripada kajian yang telah dibuat oleh penulis dari bab pertama hingga ke bab
ketiga di dalam membicarakan mengenai “Pengaplikasian metode hadith mutābacat
dan syawahid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salah satu faktor pemangkin
kenaikan taraf hadith yang berstatus dacif kepada hasan li ghairih ”: Kajian 40 hadith
di dalam kitab Fadāil al-Solah oleh al-cAllāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad
Zakariyā al-Kandahlawī. maka di sini penulis akan menarik keluar beberapa
kesimpulan yang penting, padu dan konkrit mengenainya.

1. Berdasarkan kepada latar belakang pengarang, beliau merupakan seorang


ulama yang terkenal di dalam bidang hadis sehingga beliau digelar sebagai
ra’is al-syeikh al-callamah al-muhaddith.
2. Maulana Muhammad Zakariya memiliki 2 manhaj dan metode penulisan
iaitu manhaj penulisan untuk orang awam dan manhaj penulisan untuk
alim ulama yang mana setiapa daripada kedua-duanya memiliki kaedah
dan caranya yang tersendiri dalam menyampaikan penulisan.
3. Dalam permasalahan hadith dacif beliau berpegang dengan pendapat
jumhur muhaddith bahawa harus menyebut hadith dacif tanpa menyebut
keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak
bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram,
hukum-hukum syaricah yang lain, pengajaran, taghrib dan tarhib,
kelebihan-kelebihan amal dan yang seumpama dengannya serta Boleh
beramal dengan hadith dacif hanya dalam urusan fadāil (kelebihan-
kelebihan amal), al-manāqib, al-taghrīb wa al-tarhīb (galakan kepada
amalan dan ancaman meninggalkan amalan) sahaja dan tidak boleh
161

beramal dengannya dalam urusan halal dan haram terutamanya urusan


aqidah
4. Para ulama hadith telah berbulat suara bahawa terdapat hadith yang boleh
dinaik taraf martabat atau statusnya ke satu taraf yang lebih tinggi dari
martabatnya yang asal dengan syarat kelemahan hadith tersebut hendaklah
lemah yang sederhana.
5. Jenis-jenis hadith yang boleh dinaik taraf martabatnya kepada darjat yang
lebih tinggi daripada darjatnya yang asal. ialah al-hadith al-hasan lizatih,
al-hasan li ghairih, al-mucallaq, al-mursal, al-mucdal, al-munqatic, al-
mudallas, al-mursal al-khafie, hadith majhul al-hal, hadith majhul al-cain,
hadith al-mubham hadith al-mukhtalit, hadith al-mutalaqqin.
6. Hadith dari perawi yang berdusta, dituduh sebgai pendusta, fasiq, hadith
al-syaz dan hadith al-maclul merupakan klasifikasi-klasifikasi hadith yang
tidak dapat dinaik taraf kedudukannya kepada hasan li ghairih disebabkan
terlalu lemah dan riwayat-riwayat yang lain tidak dapat mengangkatnya
kepada kedudukan yang lebih tinggai dari kedudukannya yang asal.
7. Jenis-jenis hadith yang tidak boleh dinaik taraf ialah hadith mawdu c, hadith
al-matruk, hadith al-munkar, hadith al-syaz dengan jenis-jenis iaitu al-
mudraj, al-mudtarib, al-musahhaf, al-muharraf dan al-maclul.
8. Dapatan daripada penelitian penulis, daripada 40 hadith yang terdapat di
dalam Fadāil al-Solah hadith yang berstatus sahih ialah hadith 1, 3, 11, 12,
14, 18, 19, 20, 24, 25, 27 dan 32. Hadith yang berstatus hasan ialah hadith
2, 4, 6, 7, 21, 22, 23, 28 dan 31. Hadith yang berstatus hasan selepas
dikuatkan dengan riwayat sokongan ialah hadith 5, 8, 9 dan 10. Hadith
yang berstatus dacif tetapi boleh digunakan dalam konteks al-tarhīb ialah
hadith 13, 16, 17, 26 dan 29. Kata-kata ulama yang terdapat di dalam kitab
ini yang mana sesuai bagi tujuan al-tarhīb ialah hadith 15. Hadith yang ke
30 penulis tawaqufkan penilaian terhadapnya kerana tidak menemui kitab
asal bagi hadith tersebut.
162

5.2 Saranan Dan Cadangan

1. Semua pihak termasuk para ulama dan ahli agama seharusnya memberi
perhatian dan mengambil berat mengenai metode hadith mutābacat dan
syawāhid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salah satu faktor pemangkin
kenaikan taraf hadith yang berstatus dacif kepada hasan li ghairih .
2. Daripada penganalisaan yang telah dibuat, penulis mendapati jumhur ulama di
dalam beramal dengan hadis dacif mengenakan beberapa syarat tertentu.
Lantaran itu, janganlah terlalu cepat menolak sesuatu hadis disebabkan
kelemahannya kerana kadangkala apa yang dikatakan sebagai kelemahan itu
hanyalah pada sanadnya sahaja sedangkan matanya sahih dan selari dengan
nas al-Quran atau dibantu oleh hadis sahih yang lain atau terdapat hadis lain
daripada jalan riwayat yang lain yang boleh meningkatkan kedudukan hadis
tersebut.
3. Berdasarkan kajian penulis terhadap buku karangan Mawlana Zakariya penulis
mendapati terdapat beberapa buah hadith dacif yang terkandung di dalam buku
tersebut. Namun begitu hadith dacif yang dikemukakan oleh beliau tidak
terlalu dacif dan tidak bercanggah dengan dalil-dalil syariat. Di samping itu
beliau juga telah mengemukakan dalil-dalil samada dari al-Quran atau al-
sunnah yang lain untuk menyokong dan mengukuhkan hadith yang utama.
4. Penulis juga mendapati bahawa pengarang telah mengikuti metodologi para
ulama hadis yang terdahulu dalam mengukuhkan hadith. Pengunaan hadith
dacif oleh beliau dalam kitabnya tidak bercanggah dengan syarat para ulama
hadith yang terdahulu. Oleh itu, dakwaan yang mengatakan bahawa kitab-
kitab karangan beliau tidak boleh dipakai adalah tidak benar dan tidak berasas.
5. Umat Islam seharusnya mengelakkan serta menjauhkan diri daripada
mengeluarkan sesuatu kenyataan yang mengelirukan sekiranya perkara
tersebut berada di luar kepakaran dan pengetahuan mereka.
6. Cadangan penulis kepada sesiapa yang ingin membuat kajian mengenai tajuk
ini hendaklah memahami manhaj dan metode yang digunapakai oleh al-
Kandahlawī serta menguasai kitab-kitab sumber asli bagi menjadikan kajian
tersebut lebih berkualiti dan bermutu tinggi.
163

5.3 Penutup

Sebagai kesimpulan, “Pengaplikasian metode hadith mutābacat dan syawahid sebagai


riwayat sokongan yang menjadi salah satu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith
yang berstatus dacif kepada hasan li ghairih merupakan manhaj yang digunapakai oleh
al-Kandahlawī dan ulama sebelumnya dalam bidang penulisan hadith. Cara ini
dilakukan menunjukkan kealiman dan kepakaran beliau di dalam bidang hadith.
Sehubungan dengan itu manhaj ini boleh digunapakai sekiranya seseorang itu benar-
benar mahir dalam bidang takhrij hadith. Di samping itu juaga penulis berharap agar
penulisan ini dapat dijadikan panduan tetapi bukan sebagai rujukan aas dalam
persoalan al-taghrib dan al-tarhib, hadis dacif dan metodologi kitab Fadāil al-Solah
Penulis juga berhaap agar penulisan ini dapt difahami dengan jelas oleh pembaca.
164

SUMBER RUJUKAN

c
Abd al-cAziz Abd al-Hamīd. 2002. AAP BEETI. Pustaka Habib. Terj. cAbdul cAziz
c
Abdul Hamid. Kuala Lumpur: Pustaka Habib.

Abū Daud. Risalah Abū Daud Ilā Ahl Makkah fī Wasafa Sunanih. Tahq. Muhammad
al-Sibagh. Beirut: Dar al-cArabiyah.

Abu cIsā Muhammad. 1419-1999. Sunan al-Tirmidhi Jilid 1. Pent. Mustafā


Muhammad Husain al-Zahabī, Edisi Pertama, al-Qāherah: Dār al-Hadith.

Ahmad Asmadi Sakat. Metodologi Penulisan Kitab al-Jamic Karya Imam al-
Turmudhi: Tumpuan Kepada Meriwayat Hadith Dalam Bab Tertentu. Universiti
Malaya.

Ahmad bin Syucaib. 1986-1406. al-Mujtabā min al-Sunan, Halb: Maktab al-Matbaucat
al-Islāmiyah.

Ahmad Syakir. 1979. al-Bāceth al-Hatith Syarh Ikhtisār cUlum al-Hadith. al-Qaherah:
Maktabah Dār al-Turath.

Ahmad. 1995-1416. Hamzah Ahmad al-Zin Pensyarah Musnad Ahmad. al-Qaherah :


Dar al-Hadith.

Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan


Pertama al-Qāherah: Dār al-Hadith.

al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din. 2000-1420. Dacif Sunan al-Tirmidhī al-Riyadh


Maktabah al-Macarif li al-Nasyr wa al-Tawzic.

al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din. 2003. Sahih Sunan al-Tirmidhī, Kuala Lumpur,
Pustaka Azzam.

al-Albānī, Muhammad Nasir al-Din.1985-1405. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith


Manar al-Sabil. Beirut : al-Maktabah al-Islami.

al-Albānī. 1990. Dacif al-Jāmic wa Ziadatuh (al-Fath al-Kabir). Lubnan Beirut: Dar
al-Kutub al-cIlmiah.

al-Albānī. Silsilah al-Ahadith al-Dacīfah wa al-Mawducah li al-Syeikh al-Albānī.


Beirut: al-Maktab al-Islami.

al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. 1992-1414. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn
Balbān. Pent. Syucaib al-Arnauth. Edisi ke-2. Beirut: Muassasah al-Risālah.

al-Baihaqi,1990. Sycab al-Iman, Lubnan Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiah.

al-Bukhari. 1996-1417. al-Adab al-Mufrad. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiah.


165

al-Buqācei. al-Nakt al-Wafiah bi mā fī Syarh al-Alfiyah. Risalah Majester Taqaddam


bihā Khabir Khalil cAbd al-Karim ilā al-Jāmecah al-Islāmiah bi al-Madinah al-
Munawwarah.

al-Būsiri. Misbah al-Zujajah fī Zawāed Ibn Mājah. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.


Beirut.

al-cAlāeī. 1398. Jāmic al-Tahsīl fī ahkām al-Marāsil. Tahq. Hamdi. Baghdad.

al-cIraqī. 1988. Fath al-Mugīth. Beirut: cĀlim al-Kutub.

al-Dar al-Qutni. al-Sunan al-Dar al-Qutni. Tahq. Al-Syed cAbdullah Hasyim al-
Yamani. Pakistan: Hadith Akademi Pakistan.

al-Darimī. Sunan al-Dārimī. Pent. Muhammad cAbd al-cAzīz al-Khalidī. Edisi


Pertama. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.

al-Haithimī, 1994. Majmac al-Zawāed wa Manbac al-Fawāed. al-Qāherah: Maktabah


al-Qudsī

al-Haithimī, Nur al-Dīn cAlī bin Abī Bakr. 1994-1414. Majmac al-Zawāid wa Manbac
al-Fawāeid. al-Qaherah: Maktabah al-Qudsi.

al-Haithimī 1992. Bughya al-Bahith cAn Zawāed Musnad al-Hārith. Tahq. Husain
Ahmad Salih al-Bakirī al-Madinah.

al-Hākim al-Naisāburī, cAbdullah Muhammad bin cAbdullah .1990-1411. al-


Mustadrak calā al-Sahihain. Lubnan Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah.

al-Hākim al-Tirmidhī. 1972. Nawādir al-Usul fī Macrifah Ahādith al-Rasul, Beirut:


Dār Sadir.

al-Jayzawī. Muhammad Abu al-Fadl al-Warraqī. 1366/1947. al-Taraza al-hadīth fī


funn mustalah al-hadīth. Misr: Sharikah Maktabah wa Matbucah Mustafa al-
Babi al-Halabi wa Awladihi.

al-Jurjanī. 1405. al-Tacrifāt. Tahq. Ibrahim al-Abyarī. Beirut: Dār al-Kitab al-cArabī.

al-Kandahlawī, Muhammad Yusuf. Hayah al-Sahābah. Pent. Bassyar cUwwađ


Macruf, Jilid 1, al-Riyadh: Muassasah al-Risālah.

al-Kandahlawī, Muhammad Yusuf. 2003-1423. Muntakhab Ahādith. Indonesia : Team


Jamic al-cUlūm al-Rahman.

al-Kandahlawī, Muhammad Zakariyā. 1400-1980. Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik.


al-Juz al-Awwal. Beirut. Lubnān.

al-Kandahlawī, Muhammad Zakariyā. 1422/2001. Menerangkan Berbagai Persoalan


166

Terhadap Fadāil al-Acamal. Kuala Lumpur: Abdul Majid Ahmad.

al-Kandahlawī. Muhammad Zakariyā. 2003-1424. Awjaz al-Masālik ila Muwatta


Mālik. Dimasq: Dar al-Qalam.

al-Kandahlawī. Muhammad Zakriyā. Fadail al-Acamal. Tahq. Abi al-Hasan cAli al-
Nadwi. India: Nizam al-Din.

al-Kandhalawī,Muhammad Zakariyā. Faza Il-E-Aamal. First Edition. Karachi:


Darul-Ishaat.

al-Khatīb .al-Jāmic lī Akhlak al-Rāwī wa Ādab al-Sāmic. Tahq Mahmud Tahha. Al-
Riyadh: al-Macārif.

al-Khatīb al-Baghdadī. al-Kifayah fī cIlm al-Riwayah. Tahq. Muhammad al-Tijānī.


Beirut: Dār al-Kutub al-Hadīthah.

al-Khitabī. 1407. Islah Ghalt al-Muhaddithin. Dmasq: Dār al-Ma’mun.

al-Laknawī. al-Ajwibah al-Fadilah lī Aselah al-cAsyarah al-Kāmilah. Tahq. Al-


Syeikh cAbd al-Fattah Abu Ghudah. Halb.

al-Manāwī, 1972-1391. Faidh al-Qadīr Syarh al-Jāmic al-Saghīr. Lubnan Beirut: Dar
al-Macrifah.

al-Midhī. 1965. Tuhfat al-Asyrāf bī Macrifat al-Atrāf. Tashih wa Tacliq. cAbd al-
Samad Syar al-Din. Hind: al-Dār al-Qimah.

al-Mubārakfurī, Muhammad cAbd al-Rahman Ibn cAbd al-Rahim. Tuhfat al-Ahwazī bī


Syarh Jāmic al-Tirmidhī. Lubnan Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiah.

al-Mundhirī. 1968-1388. al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Hadīth al-Syarif. Pent.


Mustafā Muhammad cAmarah. Edisi ke-3. Markaz Maktabah Mustafā Albanī
al-Halbī wa Awlādih.

al-Nabhānī. Yusuf bin Ismācīl. 1992-1412. Ittihāf al-Muslim bī mā fī al-Taghrīb wa


al-Tarhīb min ahādith al-Bukhārī wa Muslim. Lubnān Beirut: Dār al-Fikr al-
Mucāsir.

al-Nawāwī. 1999-1420. Sahīh Muslim bī syarh al-Nawāwī. Pent. Muhammad


Muhammad Tāmir, Dar al-Fajr li al-Turath.

al-Qāsimī. 1380. Qawāced al-Tahdīth min Funun Mustalah al-Hadith. Tahq.


Muhammad Bahjat Baitar. al-Qaherah: Dār Ihya’ al-Kutub al-cArabiyah.

al-Sakhawī. 1399. al-Maqāsid al-Hasanah fī Bayān Kathīr min al-Ahādith al-


Musytahirah calā al-Alsinah. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.

al-Samarqandī, Abī al-Laith Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. 1992-
167

1412. Tanbīh al-Ghāfilīn. Lubnan Beirut : Dar al-Fikr.

al-Suyutī & al-Sindī. 1999-1420. Sunan al-Nasāeī bī Syarh al-Imamain Al-Suyutī &
al-Sindī. Pent. Al-Syed Muhammad Syed, Syed cImrān & cAlī Muhammad
c
Alī. Edisi Pertama. al-Qāherah: Dār al-Hadith.

al-Suyutī, Jalaludin cAbd al-Rahman. 1990-1411. al-Dur al-Manthur fī al-Tafsīr al-


Ma’thur. Lubnan Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah.

al-Suyutī. 1406. al-Bahr al-Lazī Zakhara fī Syarh Alfiyah al-Athar. Tahq. Anis bin
Ahmad bin Tahir al-Indunisi. . Madinah: al-Jameah al-Islamiah al-Madinah al-
Munawwarah.

al-Suyutī. Tadrīb al-Rāwī. Tahq. cAbd al-Wahhab cAbd al-Latif. Al-Riyadh:


Maktabah al-Riyadh al-Hadithah.

al-Syacrānī. 1406. Mizan al-Kubrā. Baghdad: Syarikat Maktabat wa Matbacah al-


Muthanna

al-Syāficei. 1939. al-Risālah. Tahq. Ahmad Syakir. al-Qaherah.

al-Syeikh Habīb Ahmad al-Kiranawī. 1990. Qawaed fī cIlm al-Hadith. Beirut: Dar al-
Fikr al-cArabi.

al-Tabrānī. 1995 – 1415. al-Mucjam al-Awsat, al-Qaherah: Dār al-Harmain.

al-Zarkasyī. al-Nakt cAlā Ibn al-Salah. Tahq. Zain al-cĀbidin. Risalatuh Fi al-Jamecah
al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah.

Aroma bin Abdul Wahid. 1999. Penggunaan Hadith Dacif Di Dalam Masalah al-
Taghrib dan al-Tarhib. Kajian 40 Hadith Mengenai Fadilat al-Quran Oleh al-
c
Allamah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawī.
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. 1999. Metodologi Hadis, Edisi
Pertama, , Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM.
c
Abd al-cAli Muhammad. 1322. Fawātih al-Rahmut bī Syarh Muslim. Misr. Bulak.
c
Abd al-Razak. 1390. Musnaf cAbd al-Razak. Tahq Habib al-Rahman al-Acazami.
Beirut: al-Maktab al-Islami.
c
Abdullah Muhammad Yazīd al-Qazwainī. 1998-1419. Sunan Ibn Mājah. Pent.
Mahmūd Muhammad Mahmūd Hasan Nassar. Edisi Pertama. Beirut: Dar al-
Kutub al-cIlmiah.
c
Umar Muhammad. 1981. al-Wadc fi al-hadith. Beirut: Muassasah Manāhil al-cIrfān.

Ibn Abī Hātim al-Rāzī,1999. Tafsir Ibn Ibn Abī Hātim. Dār al-Taiyibah li al-Nasyir wa
al-Tawzic

Ibn Abī Hātim. 1952. al-Jarh wa al-Tacdil. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-cArabi.
168

Ibn al-Hajar al-cAsqalānī. 1996-1416. Fath al-Bāri Bisyarh Sahīh al-Bukhārī. Pent.
Dar Abī Hayyan. Edisi Pertama. al-Qāherah: Madāīnah Nasr.

Ibn al-Jauzī. 2000-1420. Sahīh al-Bukharī Maca Kasf al-Musykīl. Pent. Mustafā al-
Zahabī. Edisi Pertama. al-Qāherah: Dar al-Hadith.

Ibn al-Salah. 1984. Muqaddimah Ibn al-Salāh. Tahq. Nur al-Din al-cItr. Dmasq: Dar
al-Fikr.

Ibn Hajar. 1404 H. Ahmad Ibn cAli Ibn Hajar al-cAsqalani. Nuzhah al-Nazar.
Madinah, Arab Saudi: Maktabah al-Taibah.

Ibn Hajar. 1404 H. al-Nakt cAlā Ibn al-Salāh. Tahq. Rabic bin Hadi. Madinah: al-
Jāmeah al-Islamiah al-Madinah al-Munawwarah.

Ibn Hajar. 1405. Taghlīq al-Taclīq calā Sahih al-Bukharī. Tahq. Saced cAbd al-
Rahman Musā al-Qazfī. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Ibn Hajar. 1964. al-Talkhīs al-Habir fī Takhrīj Ahādith. Tahq.cAbdullah Hasyim.


Beirut: al-Yamani. 1/234.

Ibn Hajar. 1978. Syarh Nukhbah al-Fikr li Mula cAli al-Qarī. Beirut: Dār al-Kutub al-
c
Ilmiah.

Ibn Hajar. Hady al-Sārī Muqaddimah Fath al-Bāri. Riyadh: Dār al-Ifta’

Ibn Hajar. Tacrif Ahl Taqdis bi Marātib al-Mausufin bi al-Tadlis. Tahq. cAbd al-
Ghaffar Sulaiman al-Bandāri. Beirut: Dār al-Kutub al-cIlmiah.

Ibn Jazam. al-Fisal fī al-Milal wa al-Nihal. Tahq. Muhammad Ibrahim Nasr wa


Zamilih. Beirut: Dār al-Jail.

Ibn Majah. 1998-1419. Tahqiq Sunan Ibn Majah, Mahmud Muhammad Mahmud
Hasan Nassar. Beirut Lubnan : Dar al-Kutub al-cIlmiah.

Ibn Manzur al-Ifriqī. Lisān al-cArab. Beirut: Dār Sader.

Ibn Sacad. al-Tabaqāt al-Kubrā. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Taymiyyah. Ahmad Ibn cAbd al-Hakim. 1961. Sharh Hadith al-Nuzil. Manshurat
al-Maktab al-Islami. T.tp.

Ibrāhim Mustafā, Ahmad Hasan al-Ziyāt, Hāmid cAbd al-Qādir, Muhammad cAlī al-
Najjar. 1972 H-1392 M. al-Mucjam al-Wasīt. Turkey, Istanbul: al-Maktabah al-
Islāmiyah.

Mahmud Tahhan. 1350. Taisir Mustalāh al-Hadith. al-Riyadh: al-Macārif.

Mannac al-Qattān. 2001-1422. Mabāhith Fī cUlum al-Hadith. al-Qaherah: Maktabah


169

Wahabah.

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2004-1420. Takhrij al-Hadith Nasatuh wa


Manhajiyatuh. Edisi ke-3. Selangor: Dar al-Syakir.

Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa


Macāsiruhā. Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir.

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. 2000-1421. Dacif al-Taghrīb wa al-Tarhīb.Edisi


Pertama. al-Riyadh: Maktabah al-Macarif linasyr wa al-Tawzic.

Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī. 2000-1421. Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb.Edisi


Pertama. al-Riyadh: Maktabah al-Macarif linasyr wa al-Tawzic.

Muhammad Zakariyya. 2005. Fadhilat Amal. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn Bhd.
Noresah Baharom. 2002. Kamus Dewan. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Nur al-Din cEitar. 2003-1424. Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Edisi ke-3.
Damsyiq: Dar al-Fikr.

Panduan Menulis Tesis Gaya UKM. 2002. Edisi ke-7. Bangi: Penerbitan Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Rosmawati Ali @ Mat Zin. 1997. Pengantar Ulūm Hadis. Edisi Pertama. Kuala
Lumpur: Ilham Abati Enterprise.

Sunan Abi Daud. 1999-1420. Tahqīq Sunan Abi Daud. cAbd al-Qadir cAbd al-Khair,
Syed Muhammad Syed, Syed Ibrahim. Al-Qaherah : Dar al-Hadith.

Yusuf al-Qardawi. 2001-1422. al-Muntaqā min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-


Qaherah : Dar al-Tawzic wa al-Nasyr al-Islamiyah.