Anda di halaman 1dari 7

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN KAJIAN KES PERKHIDMATAN BANGUNAN (Teknologi Serta Pendidikan Kejuruteraan Awam) TAJUK

KAJIAN KEBERKESANAN SISTEM PENGURUSAN LIF DI RUMAH PANGSA AWAN LARKIN, JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM Tuan/puan yang saya hormati sekalian, Kami amat berbesar hati sekiranya tuan/puan dapat menjawab soalan soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan soal selidik ini adalah semata-mata untuk kepentingan kajian kes Perkhidmatan Bangunan dalam membantu kemajuan bidang pendidikan negara. Dengan kerjasama yang diberikan oleh tuan/puan adalah amat kami hargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS RESPONDEN Sila tandakan ( / ) pada mana-mana bahagian yang berkenaan. 1. Bangsa a) Melayu b) Cina c) India ( ( ( ) ) )

d) Lain-lain, nyatakan :_________________ 2. Pekerjaan : ___________________ 3. Adakah anda sebagai a) Pemilik b) Penyewa ( ( ) )

4. Berapa lamakah anda tinggal di bangunan ini? a) 1 tahun b) 1 hingga 5 tahun c) 5 hingga 10 tahun d) Melebihi 10 tahun ( ( ( ( ) ) ) )

http://tangkapgambar.blogspot.com/

BAHAGIAN B: MAKLUMAT ASAS BERKENAAN LIF 1. Apakah jenis lif yang terdapat di bangunan ini? a) Lif penumpang b) Lif barang c) Lif bomba d) Lain-lain, nyatakan:___________________ 2. Berapakah bilangan lif yang terdapat di bangunan ini? Natakan: _____________________ 3. Berapakah kekerapan kerosakan lif di bangunan ini? a) Selalu rosak b) Kadang-kadang rosak c) Tak pernah rosak d) Lain-lain,nyatakan:_________________ 4. Adakah lif berkenaan bersih? 5. Adakah pengudaraan dalam lif mencukupi? Ya/ Tidak Ya / Tidak ( ( ( ) ) ) ( ( ( ) ) )

6. Berapakah tempoh menunggu untuk mendapatkan lif? a) 1 hingga 3 minit b) 3 hingga 5 minit c) Melebihi 5 minit 7. Bagaimanakah dengan pergerakan lif? a) Memuaskan b) Perlahan c) Sangat perlahan http://tangkapgambar.blogspot.com/ ( ( ( ) ) ) ( ( ( ) ) )

BAHAGIAN C PENYENGGARAAN LIF 1. Adakah pihak pengurusan menjalankan kerja penyenggaraan lif di bangunan ini? Ya / Tidak Bagi soalan 2 dan 3 jika jawapan melebihi satu, sila tanda mengikut keutamaan 2. Jika ya, apakah kerja penyenggaraan yang dibuat ? a. menjalankan kerja pemeriksaan rutin terhadap lif b. memeriksa kerja yang telah dibuat oleh kontraktor c. merekod kerja penyenggaraan yang dibuat d. menjaga dan memelihara dan keselesaan lif. 3. bagaimanakah cara menyenggaraan dibuat oleh pihak pengurusan? a. berdasarkan perancangan dan peraturan. b. Berdasarkan aduan yang diterima. c. Berdasarkan keperluan pengguna. d. Lain-lain, nyatakan:________________ 4. adakah pihak pengurusan menbuat semakan dan pemeriksaan susulan selepas kerja penyenggaraan dibuat D. KEROSAKAN DAN PEMBAIKAN LIF 1. nyatakan bilangan berlaunya kerosakan lif dibangunan anda dalam sebulan? a. 1 hingga 6 kali. b. 3 hingga 6 kali c. 6 hingga 9 kali d. Melebihi 10 kali. (ya/tidak)

http://tangkapgambar.blogspot.com/

2. apabila berlaku kerosakan, adakah setiap aduan akan direkodkan oleh pihak pengurusan ( ya /tidak) 3. adakah kerja pembaikan dilakukan dengan kadar segera (ya/tidak) 4. berapa lama tempoh yang diambil untuk menyenggarakan sesebuah lif a. hari. b. 1 hari. c. 2 hari. d. Lebih dua hari, nyatakan:___________________ 5. pernahkah kerja pembaikan yang dijalankan menghadapi masalah (ya/tidak) Bagi soalan 6 dan 7, jika jawapan melebihi dari 1 sila tanda mengikut keutamaan 6. jika ya, apakah punca masalah itu timbul a. kurang mahir. b. Tidak menjalankan tugas dengan baik. c. Keadaan peralatan penyenggaraan. d. Lain-lain:nyatakan:___________________ 7. berpandukan soalan 6, apakah masalah yang dihadapi a. lif tidak beroperasi dengan baik. b. lif sentiasa rosak. c. Perkhidmatan pengangkutan dan masa menunggu lif lambat. d. Lain-lain, nyatakan:____________________

http://tangkapgambar.blogspot.com/

E. MASALAH YANG TIMBUL AKIBAT KEROSAKAN LIF jika jawapan melebihi dari 1 sila tanda mengikut keutamaan. 1. apakah masalah yang dihadapi apabila lif rosak? a. kegiatan harian tergendala. b. Lain-lain, nyatakan:____________________ 2. apakah jenis kerosakan yang sering berlaku? a. pintu lif tidak dapat berfungsi. b. butang pilihan lif rosak. c. lampu dalam lif tiada. d. Alarm tidak berfungsi. e. Kereta lift tiddak bergerak. 3. apakah kompenen lif yang sentiasa rosak? a. kompenen pintu lif. b. Moto lif. c. Ekseseori lif(butang pilihan dan panggilan, dan lain-lain). d. Lain-lain, nyatakan:____________________ 4. nyatakan sebab-sebab berlaku kerosakan? a. Vandalisme (sikap suka merosakkan harta benda awam). b. kerana kerosakan berlaku begitu sahaja. c. Tiada kerja penyenggaraan. d. Lain-lain, nyatakan:____________________ 5. Jika disebabkan oleh vendalisme, apakah puncanya? a. kesedaran sivik yang rendah. b. tiada kerjasama dan persefahaman antara pengguna. c. Tiada disiplin dalam menjagahak bersama. d. Lain-lain, nyatakan:____________________

http://tangkapgambar.blogspot.com/

6. apakah masalah yang sering ditimbulkan oleh pengguna? a. vendalisme (merosakkan harta awam). b. Masalah kebersihan. c. Mencuri aksesori lif. d. Lain-lain, nyatakan:____________________ 7. apakah peringkat umur orang yang melakukan vandalisme? a. 7 - 10 tahun. b. 10 - 15 tahun. c. 15 - 20 tahun. d. Lebih 20 tahun. 8. Adakah pihak pengurusan mengenakan bayaran pengurusan? (ya/tidak) 9. adakah apa-apa tanggungjawab yang dikenakan oleh pihak pengurusan kepada pengguna? (ya/tidak) 10. Jika Ya nyatakan tanggungjawab tersebut:__________________ 11. apakah tindakan yang boleh diambil bagi mengurangkan kerosakan lif? a. mewujudkan penjaga lif . b. meningkatkan kesedaran sivik. c. Mengenakan bayaran pengurusan. d. Lain-lain, nyatakan:____________________ 12. apakah tindakan yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran pengguna ? a. mengenakan bayaran pengurusan. b. Pembaikan perlu ditanggung oleh pengguna. c. Mewujudkan undang-undang dan peraturan. d. Lain-lain, nyatakan:____________________ http://tangkapgambar.blogspot.com/