Anda di halaman 1dari 13

SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) Semester 1 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

NO. KOD

RBT 3110

TARIKH: MASA :

Mei 2011 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A ( 20 markah ) B ( 40 markah ) C ( 40 markah ) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN/ MARKAH 1 - 20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

2. 3.

4.

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS INI MENGANDUNGI 13 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

No. Kod :

RBT 3110 BAHAGIAN A ( 20 markah )

Jawab semua soalan. 1. Manakah antara berikut adalah elemen-elemen dalam campuran pemasaran ? I II III IV V A B C D 2. Suatu sekuriti ekuiti yang di dagangkan di pasaran modal Apakah instrumen tabungan dan pelaburan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas ? A B C D 3. Bon Saham biasa Perjanjian beli balik Sijil deposit boleh niaga Harga Promosi Keluaran Pengagihan Segmen pemasaran

I, II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I,III, IV dan V sahaja II, III, IV, dan V sahaja

Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah margin untung bersih ? A B C D Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan berbanding dengan liabiliti jangka panjang. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual, semua perbelanjaan lain, faedah dan cukai. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit berbanding setiap dengan setiap ringgit aset semasa dan aset tetap.

SULIT

No. Kod : 4.

RBT 3110

Mengapakah konsep nilai masa wang penting kepada pengurus kewangan ? A B C D Memudahkan syarikat seluruh dunia membuat perbandingan nilai mata wang di antara negara. Perkembangan ekonomi, industri dan musim akan mempengaruhi prestasi syarikat di masa hadapan. Membantu membuat keputusan terhadap komitmen sejumlah wang bagi mendapat pulangan yang lebih besar dimasa hadapan. Perubahan keadaan ekonomi akan menentukan jumlah jualan yang dapat dilakukan oleh sesebuah syarikat di masa hadapan.

5.

Bank A : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar sekali setahun bagi tempoh 5 tahun Bank B : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar setiap empat bulan bagi tempoh 5 tahun Berdasarkan kenyataan di atas, pilih bank yang paling sesuai dan berikan sebab mengapa membuat pelaburan di bank tersebut. A B C D Bank A : Semakin rendah kekerapan pengkompaunan, maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pengkompaunan, maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank A : Semakin rendah kekerapan pendiskaunan, maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pendiskaunan, maka semakin besar nilai wang tekumpul.

6.

Cikgu Razak berumur 30 tahun, merancang memperolehi anuiti berjumlah RM50,000 setahun selama 10 tahun apabila beliau bersara pada umur 60 tahun. Kadar faedah ialah 9 peratus setahun. Kirakan jumlah wang yang perlu disediakan dalam akaun persaraannya untuk memperolehi anuti yang dirancangkan. A B C D RM 282 510.00 RM 287 900.00 RM 320 885.00 RM 335 505.00

SULIT

No. Kod : 7.

RBT 3110

Sebuah syarikat melabur sebanyak RM 100 000.00 setiap tahun selama 5 tahun dalam bil perbendaharaan Malaysia. Kadar faedah diterima adalah 5 % setahun.

Kirakan nilai masa depan anuiti tersebut di atas. A B C D 8. RM 552 560.00 RM 563 710.00 RM 680 190.00 RM 743 430.00

Satu repositori yang dikongsikan dengan semua jabatan dalam suatu firma. Ia mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan, produk dan peralatan dalam firma.

Antara berikut, manakah bahagian perisian integrasi perniagaan yang paling sesuai dalam pernyataan di atas ? A B C D 9. Jaminan kualiti Pengukuran prestasi Sistem perancangan Pengkalan data teknologi

Memproses pesanan adalah penting untuk mengurangkan kos pembelian. Antara berikut, manakah perkara-perkara yang perlu diselaraskan di antara pembekal dan pembeli untuk memastikan pesanan yang berkesan? I II III IV V A B C D Invois Resit jualan Arahan pertukaran Notis penyampaian Reka bentuk produk

I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan V sahaja III, IV dan V sahaja

SULIT

No. Kod : 10.

RBT 3110

Ahmad seorang pelajar menaip perkataan komputer dalam Google untuk mencari sebuah komputer riba yang sesuai untuk dirinya. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh enjin pencarian dalam pernyataan di atas ? A B C D Menyediakan ruang pengiklanan kepada syarikat-syarikat. Mengumpul maklumat tentang dokumen-dokumen yang ada dalam internet. Bertinda sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat dalam rangkaian. Memperolehi meta-data daripada sampel-sampel untuk menerangkan dokumen

11.

Pengiklanan dan reka bentuk portal sahaja tidak mencukupi untuk memastikan kesetiaan pelanggan. Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk memastikan pelanggan terus berkekalan menjadi pelanggan yang setia ? A B C Tingkat kemahiran teknikal dalam menyediakan maklumat terperinci tentang produk dalam portal syarikat. Kumpul dan proses maklumat pelanggan yang melawat portal untuk menentukan keperluan dan kehendak mereka. Tukarkan produk kepada perkhidmatan jangka panjang yang memberi kepuasan kepada pelanggan seperti on-line bank dan perkhidmatan teknikal dan sokongan. Buat penyelidikan untuk meningkatkan kualiti produk supaya dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Sentiasa juga kemaskini katalog produk dalam portal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

12.

Bagaimanakah tandatangan digital dapat memastikan keselamatan urusniaga ? A B C D Tandatangan adalah hash-algorithm yang tidak dapat dicerobohi oleh orang lain Tandatangan digital adalah kod rahsia tentang maklumat pelanggan atau syarikat yang disimpan dalam pelayan. Tandatangan digital adalah perisian khas untuk pembeli/syarikat bagi memastikan keselamatan urusniaga antara pembeli dengan syarikat. Tandatangan digital adalah mesej rahsia pembeli/penjual yang boleh dibuka mengguna kunci yang mengesahkan pemilik tandatangan tersebut.

SULIT

No. Kod : 13.

RBT 3110

Apakah tujuan Akta Jenayah Komputer diwujudkan pada 1997 ? A B C D Membentuk objektif-objektif dasar kebangsaan untuk sektor komunikasi dan multimedia Menghukum aktiviti yang tidak terkawal berkaitan dengan komputer seperti hacking dan memadam atau mengubah data. Memastikan tandatangan digital Malaysia mendapat pengiktirafan, penerimaan dan penggunaan di peringkat antarabangsa. Memastikan aktiviti jenayah seperti kecurian komputer dan pencerobohan kawasan keselamatan yang menyimpan maklumat sulit kerajaan terkawal.

14.

Pelbagai syarat diperlukan untuk memastikan sesuatu persetujuan boleh diiktiraf sebagai satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang. Antara berkut, apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam sesuatu kontrak ? I II III IV V A B C D Tawaran Penerimaan Perkhidmatan Persefahaman Kehendak bebas

I, II dan V sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja II, IV dan V sahaja

15.

Apakah akta yang memberi perlindungan terhadap pengkaryaan dalam bidang muzik, buku, filem dan usaha kreatif ? A B C D Akta Hakcipta 1997 Akta Urusniaga Elektronik 2002 Akta Perlindungan Data Peribadi 2001 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

16.

Apakah status hakmilik barangan yang diserahkan kepada penyewa selepas menandatangi perjanjian sewa beli ? A B C D Hakmilik peguam Hakmilik penyewa Hakmilik pemunya Hakmilik pihak yang berkepentingan

SULIT

No. Kod : 17.

RBT 3110

Apakah ciri-ciri perniagaan kecl mengikut Baumback ? I II III IV V A B C D Diuruskan secara perseorangan Mempunyai nilai aset yang rendah Diuruskan secara aktif oleh pemiliknya Dikendalikan dalam kawasan tempatan Memerlukan bantuan daripada agensi kerajaan

I, II, dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan V sahaja III, IV dan V sahaja

18.

Kebanyakkan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup melakukan kerja-kerja amali. Apakah elemen kontekstual yang terlibat dalam pengajaran tersebut di atas. A B C D Mengalami Memindahkan Mengaplikasikan Menghubung kait (Experiencing) (Transferring) (Applying) (Relating)

19.

Mengapakah pengajaran reflektif penting kepada guru pelatih, guru permulaan dan guru berpengalaman ? A B C D Mempengaruhi faktor-faktor kemajuan murid seperti kemahiran mengajar guru dan iklim bilik darjah. Menggalakan pembangunan profesional guru untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan bukti. Melihat pedagogi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan penyelidikan untuk memajukan amalan dalam bilik darjah Membangunkan standard iaitu pengetahuan dan kefahaman guru ; perancangan, pengajaran dan pengurusan kelas dan pemantauan, pentaksiran dan merekod.

SULIT

No. Kod : 20.

RBT 3110

Mengenal pasti masalah

Mencari kemungkian penyelesaian

Z Rajah 1 : Penyelesaian Masalah Apakah langkah-langkah X, Y dan Z dalam rajah 1 ? I II III IV V A B C D Mendefinisikan masalah Bertindak / pelaksanaan Mencari alternatif-alternatif Menilai kejayaan tindakan Mengubahsuai kaedah penilaian

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, IV dan V sahaja III, IV dan V sahaja

SULIT

No. Kod :

RBT 3110

Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah )

Jawab semua soalan. 1.

Ali Cikgu Abu

Pemasaran adalah apabila kita membuat promosi tentang barangan sesebuat syarikat ,cikgu Baik jawapan tu Ali, tetapi kurang tepat tentang konsep pemasaran

a.

Berdasarkan dialog di atas, nyatakan lima elemen penting dalam konsep pemasaran selain promosi mengikut definisi Pertubuhan Ahli Pemasaran Amerika. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah]

b.

Senaraikan lima jenis pasaran pelanggan. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah]

SULIT

No. Kod : 2.

RBT 3110

Angka Giliran : _________________________

Analisis kewangan adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. a. Senaraikan dua jenis nisbah kecairan dan tiga jenis nisbah aset. Nisbah kecairan ; i ii _______________________________________________________ _______________________________________________________

Nisbah Aset ; iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah]

b.

2009 Nisbah Harga Perolehan Perolehan 9. 3 kali

2010 11.4 kali

Nisbah Industri 13.5 kali

Huraikan apa yang anda faham tentang nisbah Harga Perolehan berdasarkan jadual di atas. i Jelaskan konsep Nisbah Harga Perolehan _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Terangkan prestasi syarikat berdasarkan dua tahun tersebut. _______________________________________________________ [1 markah] iii Apakah yang patut dilakukan oleh pihak pengurusan berdasarkan Nisbah Harga Perolehan pada 2009 berbanding dengan nisbah industri ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah]

10

SULIT

No. Kod : 3. a.

RBT 3110

Angka Giliran : _________________________

Huraikan konsep nilai masa wang berdasarkan keadaan-keadaan berikut :i Sesuatu pelaburan yang mengambil tempoh beberapa tahun. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Sesuatu pinjaman jangka panjang. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] iii Membuat penyelidikan dan pembangunan. _______________________________________________________ [1 markah]

b.

Satu pelaburan menjanjikan pulangan sebanyak RM 30 000.00 pada penghujung tahun keempat dengan kadar faedah 10 % setahun. i Kirakan wang yang perlu dilaburkan pada hari ini untuk mendapatkan pulangan RM 30 000.00.

[3 markah]

ii

Sekiranya kadar faedah dibayar dua kali setahun, kirakan wang pelaburan asal yang diperlukan

[2 markah]

11

SULIT

No. Kod : 4. a

RBT 3110

Angka Giliran : _________________________

Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem, sebelum mengemukakan data peribadi dalam web. i Nyatakan dua tujuan Akta Perlindungan Data Personel digubal ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii. Senaraikan tiga perkara yang dikawal oleh akta tersebut. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [3 markah]

b.

E-dagang adalah salah satu usaha kerajaan untuk memajukan negara dalam bidang teknologi dan komunikasi. i Nyatakan satu perkara penting yang memastikan kejayaan E-dagang di Malaysia. _______________________________________________________ [1 markah] ii Senaraikan empat inisiatif yang perlu diambil oleh kerajaan dan pihak swasta dari aspek keselamatan teknologi komunikasi dan maklumat. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [4 markah]

12

SULIT

No. Kod :

RBT 3110 BAHAGIAN C ( 40 markah )

Jawab semua soalan. 1. Menarik pelanggan untuk membeli adalah tujuan utama syarikat. Mengenalpasti perlakuan pelanggan adalah satu kaedah untuk memastikan segmen pemasaran yang menggunakan laman web. a. b. Huraikan lima jenis pengguna aktif internet. [10 markah] Syarikat perlu memastikan hubungan berterusan dengan pelanggan dan kesetiaan mereka. Huraikan lima peringkat kesetiaan pelanggan. [10 markah] 2. a. Keusahawanan dikaitkan dengan kejayaan perniagaan baru Huraikan lima ciri keusahawanan yang boleh diaplikasikan oleh pendidik untuk meningkatkan pengajaran mereka. [10 markah] b. Keusahawan menggalakkan perniagaan dari rumah. Bincangkan dua isu yang memberi implikasi terhadap kehidupan berkeluarga akibat menjalankan perniagaan dirumah. [10 markah] 3. Anda ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5. Bidang pembelajaran ialah kajian reka bentuk dan kefungsian, tajuk ialah membuka dan memasang kit model. a. b. Huraikan empat keperluan strategi berserta contoh yang sesuai bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Selepas tamat mengajar, pilih seorang pelajar yang mempunyai tahap motivasi rendah. Hurakan empat faktor utama tentang pelajar yang digunakan untuk mendapat maklumat supaya meningkatkan kefahaman guru terhadap keperluan murid.Setiap faktor mesti ada dua sub-faktor. [10 markah]

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

13

SULIT