Anda di halaman 1dari 5

Kepentingan Pendidikan Moral -Untuk mencapai aspirasi negara -selaras dengan kehendak Rukun Negara - Matlamat Wawasan 2020

-Sesuai dengan Falsafah Pendidikan

Ciri-ciri

yang

perlu

ada

dalam

pendekatan Pendidikan Moral Memberikan ilmu kognitif Membina kemahiran dan amalan psikomotor Memupuk dan menanam penghayatan afektif Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif Mewujudkan hubungan mesra

Kebangsaan - benteng pertahanan dalaman - membantu pelajar menangani situasi

Matlamat Pendidikan Moral Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global

antara guru dengan pelajar Menyatu padukan faktor dan nilai Merentasi kurikulum

Pendekatan Pemupukan Nilai Objektif Pendidikan Moral Pendekatan 1.Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. 2.Meningkatkan amalan budi pekerti mulia. 3.Menyedari dan menerima kepentingan tanggungjawab moral dan sosial bagi Strategi pengajaran dan pembelajaran pemupukan nilai

merujuk kepada proses pemupukan budi pekerti yang baik pada diri kanak-kanak

mengekalkan kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri dengan keluarga,

pendekatan ini adalah seperti berikut:

masyarakat, negara serta alam sekitar. 4.Mengembangkan pemikiran moral, emosi moral dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia

1.

Menentukan nilai yang akan dipupuk.

2.

Mengenalpasti penghayatan dikehendaki.

taraf yang

3.

Menentukan objektif-objektif pelajaran.

4.

Memilih pengajaran

teknik-teknik dan

2. Menghargai a. pilihan b. atau secukupnya hingga mahu sanggup menyerahkan berasa gembira dengan

pembelajaran yang sesuai: a) meningkatkan tingkah

laku yang bermoral b) mengajar tingkah laku

pilihan itu kepada orang lain

moral yang baru c) mengukuhkan tingkah

laku yang bermoral d) mengurangkan laku yang tingkah tidak

3. Mengambil tindakan a. melakukan sesuatu terhadap apa yang dipilih b.berulang-ulang dalam suatu pola kehidupan

yang

bermoral 5. Melaksanakan pengajaran pembelajaran dalam kelas Menilai pengajaran pembelajaran Penjelasan Nilai Pendekatan ini membantu pelajar

2.4 Analisis Nilai

Setelah

memahami

penjelasan

nilai,

sekarang marilah kita melihat pula apa yang dimaksudkan dengan pendekatan analisis nilai.

menjelaskan apa yang mereka anggap sebagai bernilai dan memperoleh satu set nilai yang nyata, yang boleh digunakan sebagai panduan hidup.

Prosedur atau tugas analisis nilai ini adalah seperti berikut:

Proses penjelasan nilai mengandungi tiga subproses seperti berikut: . 1 Memilih a. secara bebas b. daripada beberapa alternatif c. selepas mempertimbangkan kesan setiap alternatif 1. Mengenal pasti dan menjelaskan nilai yang dipersoalkan 2. Mengumpul berkenaan sebagai fakta 3. Mengukur kebenaran tentang fakta itu 4. Menjelaskan sama ada fakta data apa / yang maklumat didakwa

berkenaan relevan atau tidak

5. Mencapai sesuatu keputusan yang muktamad dipersoalkan 6. Menguji prinsip nilai yang tentang nilai yang

3. Menimbangkan implikasi dan kesan yang mungkin timbul dalam situasi berkonflik 4. Membuat keputusan munasabah

dibayangkan oleh keputusan nilai yang dibuat 2.6 Pembinaan Rasional

dengan kriteria mengutamakan nilai 5. Memupuk penglibatan diri secara emosi

Pendekatan tindakan
Seperti pendekatan perkembangan moral kognitif dan pendekatan analisis nilai, pendekatan menekankan rasional dan pembinaan kepada kritis. pemikiran Pendekatan rasional yang ini

Pendekatan tindakan sosial yang dimajukan oleh Fred Newmann dianggap sebagai satu pendekatan yang memberikan peluang tertentu kepada pelajar untuk bertindak ke atas nilai-nilai kendiri sebagai agen moral
mencapai matlamat ini guru boleh menggunakan garis panduan di bawah.

melibatkan pelajar meneliti makna dan fungsi nilai serta menganalisis sifat dan dimensi nilai masyarakat demokratik. Dalam pendekatan ini sesuatu nilai dianalisiskan bukan sesuatu sahaja yang berkaitan atau dengan

tindakan

pertimbangan

1. menyedari isu atau masalah yang dihadapi oleh pelajar dan komuniti 2. memahami isu 3. memutuskan tindakan yang akan

tertentu tetapi juga yang berkaitan dengan nilai-nilai yang lain

bagaimana pendekatan pembinaan rasional boleh digunakan.

diambil 4. merancang dan menggubal matlamat dan strategi

1. Kenal pasti dan jelaskan nilai dari segi maksud dan perhubungan

5. melaksanakan sama ada

rancangan secara

tindakan atau

individu

antara satu dengan lain 2. Membuat generalisasi konsep nilai diri dan nilai diterima oleh

kumpulan 6. merenung telah tindakan-tindakan dan yang

diambil

menimbangkan

masyarakat

tindakan selanjutnya.

Rancangan

Tahunan,

Rancangan

Rancangan

semester

merujuk

kepada

Semester dan Rancangan Mingguan

rancangan kerja yang disediakan untuk satu-satu semester

1.1.1

Kepentingan 1. Rancangan kerja merupakan satu panduan kepada guru tentang topik-topik yang

Dalam menyediakan rancangan semester langkah-langkah berikut perlu diikuti:

1.

membuat

pemetaan

Sukatan

hendak disampaikan. 2. Dapat mengelakkan guru

Pelajaran iaitu mengenal pasti jumlah topik dan sub topik yang perlu diajar sepanjang tahun; 2. agihkan topik dan subtopik yang perlu diajar kepada dua semester;

daripada terpesong daripada topik/objektif pembelajaran. 3. Membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang bersesuaian dengan tema, masa dan objektif.

3. diajar

masukkan topik yang perlu sepanjang semester dengan

mengambilkira cuti sekolah dan aktivitiaktiviti / acara-acara rasmi peringkat sekolah dalam takwim sekolah

4.

Membantu guru menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran mengikut minat dan kebolehan murid-murid.

5.

Perlu Sukatan

merujuk Pelajaran

Huraian untuk bidang

mengetahui

pembelajaran dan kandungan akademik yang dikemukakan.


6. Dapat menyediakan alat-alat

bantu mengajar secara terancang.

Rancangan Tahunan / Semester

Rancangan tahunan mata pelajaran biasanya dijadikan rancangan untuk dua semester tahun pelajaran yang berkenaan.

Rumusan Rancangan harian perlu mengambil kira perkara berikut:

5. Persediaan

mengajar

harian

biasanya mengandungi butiran yang lebih terperinci seperti contoh

pengajaran di atas. 1. Mengenal pasti objektif am, objektif explisit dan objektif perlakuan setiap topik yang hendak huraian diajar sukatan 6. Buku rekod mengajar adalah satu kemestian yang perlu ada pada setiap orang guru dan dicatat

berdasarkan pelajaran

rancangan pengajaran yang akan diajarkan pada setiap hari. Buku

2. Mengambilkira semua faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pengetahuan sedia ada

Rekod Rancangan Mengajar perlu dihantar kepada guru besar untuk ditandatangani pada setiap minggu.

murid dalam kelas, bilangan murid, tahap kecerdasan mereka, keadaan fizikal bilik darjah, sumber-sumber yang sesuai digunakan dan

sebagainya

3. Mengetahui secara terperinci isi-isi yang hendak disampaikan kepada murid-murid dan urutan yang sesuai untuk berkenaan menyampaikan isi-isi

4. Memilih

teknik

dan

sumber

pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan murid-murid mencapai kualiti di hasil

pembelajaran samping

pembelajaran yang dirancangkan