Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS JABATAN PENGAJIAN MELAYU SOALAN TUGASAN PROJEK

NAMA TAJUK PROGRAM NAMA KURSUS KUMPULAN TARIKH MULA IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP) BMA,BMB DAN BMC SINTAKSIS BAHASA MELAYU PISMP BMA,BMB DAN BMC 25 Januari 2013 KOD KURSUS KOD KURSUS SEMESTER TARIKH HANTAR BMM 3110 BMM 3110 5 22 Februari 2013

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. 2. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. 3. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal, ayat majmuk. 4. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. Kerja Kursus ini menilai Hasil Pembelajaran 1, 3 dan 4. OBJEKTIF TUGASAN PROJEK 1. Menjelaskan kepentingan menguasai kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. (HP 1) 2. Menganalisis jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal dan ayat majmuk. (HP 3) 3. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. (HP 4) TUGASAN PROJEK (100%) BAHAGIAN A TUGASAN BERKUMPULAN (50%) a) Berdasarkan cerpen yang anda kaji, analisis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal dan ayat majmuk. Cerpen yang dikaji hendaklah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. (25 markah) b) Berdasarkan cerpen yang sama, sintesis ayat yang telah dianalisis menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. Sertakan rajah pohon untuk menyokong pernyataan anda. (25 markah) BAHAGIAN B TUGASAN INDIVIDU (50%) c) Bincangkan kepentingan menguasai kandungan bidang kajian ilmu sintaksis dalam kalangan guru bahasa Melayu. Perbincangan mestilah dibuktikan dengan hujah-hujah yang konkrit. (50 markah)

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN PROJEK 1. Tugasan hendaklah dilaksanakan secara berkumpulan (empat orang) untuk bahagian A, secara individu untuk bahagian B. 2. Format penulisan adalah seperti berikut: 2.1 Font Arial saiz 12 dengan langkau 1.5 2.2 Rujukan ikut format APA 3. Panjang ulasan anda hendaklah tidak melebihi 10 muka surat untuk setiap bahagian. 4. Setiap muka surat mestilah bernombor dan justify 5. Penulisan disertakan contoh-contoh dan pengurusan grafik yang sesuai. 6. Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) 7. Ulasan anda hendaklah asli. Amalan plagiat tidak dibenarkan. 8. Rujukkan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 sumber yang berbeza (3 buah buku atau bahan bercetak yang lain, 3 internet, 3 jurnal). 9. Kandungan tugasan mengandungi penghargaan, isi kandungan, soalan tugasan, jadual pelaksanaan tugasan, penulisan dan rujukkan. 10. Bahan yang digunakan hendaklah dilampirkan. 11. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran markah 50% 12. Pada kulit luar, perkara-perkara yang berikut hendaklah ditulis; a. Nama pelajar b. Kumpulan c. No. matrik d. Nama mata pelajaran/subjek e. Nama pensyarah f. Tarikh menghantar tugasan KRITERIA PENILAIAN SECARA UMUM 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. 2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. 4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 5. Penulisan kajian harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal. KRITERIA PENTAKSIRAN Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan. Tugasan disediakan oleh, ( MOHD NOR BIN HAMZAH) Ketua Penyelaras Kerja Kursus Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Perlis Disahkan oleh, Disemak oleh, ( Panel Pemeriksa Luar (IEE) Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Perlis )

Anda mungkin juga menyukai