Anda di halaman 1dari 30

GRUPPENGKAJITAMADUNDUNIA(GPTDUNISEL)

RISALAH MADANI
Ke Arah Menjana Insan Adabi MAY2013I

KEKUATAN DIRI MANUSIA

BEDAH BUKU ANIMAL FARM

PERANAN,
CIRICIRIDAN PERSEDIAAN HARAKAHISLAMIAH
MENOLEH SEJARAH MENAFSIR KISAH: KEJATUHAN MELAKA
MENOLEH SEJARAH MENAFSIR KISAH : FIRAUN

ATruestoryabout GenderCrisis Identityperson. (ruralcase)TARISEMALAM BILISMASAKASAM ZIARAHKEDARULWARDAH PERSATUANSENISILATCEKAKMALAYSIA UNISEL TINTAKUTERAKHIR

10SUKARELAWANdiperlukan
ProjekTurunKeDesa(TURSA)padaSeptember2013adalahrm500.00.Sa saran10orangsukarelawan.Harapdapatdirealisasikan.MisiDakwahke Ranau,Sabah.Hubungifb:GPTDUNISEL

Page 2

Mandarin Mandarin

Hadis

Edisi Mei2013

TOLAKPEMIMPIN YANGGILAKUASA
Maksudgilakuasaadalahmenginginkan keuntunganduniadisebalikjawatan tersebut.Kepimpinanadalahsatutang gungjawabyangsangatberatdanbukan suatubendayangharusdirebut. Nabisawbersabda: DemiAllahsesungguhnyakamitidak akanmemberikantugaskepimpinan kepadaorangyangmemintanyadan orangyangtamakdengannya. HadisriwayatBukharidanMuslim.

Olehitukitawajibmemilihpemimpinyang lebihdiredaiolehAllahdanRasulnya.Nabi sawbersabda: Sesiapayangmelantikseoranglelaki untukmengurusdanmemerintahsatu kaumsedangkanadayangAllahlebihreda daripadalelakitersebut,sesungguhnyadia telahmengkhianatiAllah,Rasulnyadan orangorangberiman. Hadis riwayat Hakimdari Ibnu Abbas..

PILIHPEMIMPINYANGDI REDAIALLAHDANRASUL NYA


Siapayangadakuasauntukmemilih pimpinandalamapajuasituasi(walaupun sekadarketuarumah/kelas)iamempunyai tanggungjawabyangsangatberatkerana kewajipankepadanyauntukmemilihyang palingdiredaiolehAllahdanRasulnya. Kesemuamanusia,persatuan,partidan sebagainyaadamembuatkesilapan.Nabi sawsendirisebagaipemimpinagungjuga ditegursecaraterangteranganolehAllah dalamsurahAbasa. Kitahendaklahmemilihpemimpinyang kurangkesilapandankesalahannyaserta lebihdisayangiolehAllahdanRasulnya.

Page 3

Edisi Mei2013

RISALAH MADANI

Assalamualaikumw.b.t SejakSeptembertahunlepas..Sayadiberikepercayaan mengendalimajalahini.Banyakjugacabarandandugaanyang hadapi.Mujurlaheditorterdahulumeninggalkankitmembuat majalahinisebelumdiamenyerahkanmajalahinikepada saya.SelebihnyaataspetunjukAllahdansokonganmoralrakan rakan. Risalahmadanihasilyangpertamabawahpengendaliansaya mendapatkritikanyanghebatdaripadaPenulisdariEcuador danibusayasendiri(kritikannyayangpalingpedas).Darikriti kankritikanyangsayadapat,sayasemakinlamasemakinbela jarmenambahbaikmajalahini.Sayainginmengucapkanter imakasihkepadaMuzakkir(penolongeditorsayayangper tama)danAsyierahM.Zaki(PenolongEditorsaya sekarang).Tanpamereka,kerjamenyusunaturmajalahini menjadilebihsusahbagisaya. BulanMeiini,selepaspilihanraya,NikAzizmengundurkandiri darijawatanMenteriBesarKelantandansayapuladisiniingin mengumumkanpengundurandirisayadarimenjadiKetua EditorMajalahRisalahMadani.(poyolapulak)Sayatidakper nahmenyesaldiberitugasaninikeranasayadapatbelajarpel bagaiperkarayangbermanfaatmelaluipenulisanpenulisan yangdihantarkepadasaya.Terimakasihbuatpenulispenulis danpenghasilkaryayangsudiberkongsikaryaandadisini.Ada yangdariluarUniseldanjugaluarnegara. Baiklahpadabulaninikamicubamenyesuaikandengan suasanapilihanrayanegarayangtelahberlangsung5Mei lalu.Andapastihairankeranatiadapulamengenaisambutan hariibudangurubagiedisikaliini.Bagisaya,setiaphari adalahhariibudanguru.LaksanakanperintahAllahdanapa yangtelahdiajarolehibudanguruadalahcaraanda menunjukkanyangandakasihpadaibudanguru. Ibusayagurusayajuga:)

E-mel: rimagptd@gmail.com
SIDANG REDUKSI Penasihat Izwan Suhadak bin Ishak Editor Ili Akmal Bt Mohd Razif Penolong Editor Asyeirah Mat Zaki Kolumnis Harris Fadhilah Fakhrul Amiruddin Ahmad Kamil
MUNIRAH BINTI MUHAMMAD RASHDI

Erysza Sophea Radiome Istuning Aida Diterbitkan oleh

GRUP PENGKAJI TAMADUN DUNIA (GPTD) UNISEL TEL FB : 013-3917122 : Gptd Unisel
IliAkmal(RadiomeIstuning)

E-mel : gptdunisel@gmail.com

Page 4

Madah Berantai

Mandarin

Edisi Mei2013

Cuma singa yang ada dalam diri kita ini adalah seekor singa yang lemah, lembap, tidak bertenaga, lesu, kusut masai, keletihan, busuk dan mengantuk.

Kita kena ingat bahawa ancaman yang paling dekat dan boleh membawa kerosakan pada diri kita adalah diri kita sendiri. Semua itu adalah berpunca pada diri kita sendiri. Lihat apabila kita malas untuk melakukan sesuatu, kerana apa itu? Diri kita betulSebenarnya mencapai sebuah kejayaan terletak pada kan. Jika kita keletihan, kerana apa? Mungkin kerana diri kita sendiri. Jika kita menyembunyikan segala kita tidak cukup rehat. kemahuan dan cita-cita, kita sendirinya akan tersungkur sebelum tiba masanya. Minda adalah teman se- Kita perlu keluarkan semangat tersebut daripada diri masa kita susah yang mana akan mengarah apa yang kita untuk menjadi seekor singa yang garang, bertenaga, bersemangat, cergas, tangkas, proaktif, harus kita lakukan. bersiap siaga, gagah dan kuat. Dengan keluarnya Walaubagaimanapun, kita adalah insan yang sama, singa dalam diri kita, ia akan mengubah diri kita diciptakan Allah S.W.T dengan segala kelemahan. menjadi seorang yang baru, dengan nama, sikap, tinNamun dalam kelemahan kita ada kekuatan. Tetapi dakan, jiwa dan semangat yang baru. adakah kita berjaya mencungkil kekuatan itu? Berjayakah kita menegakkan kekuatan itu selepas men- Orang baru ini lebih berstrategik dan berfikiran luas. Dia akan bertindak dengan cepat dan tepat. Juga galami pengalaman pahit mahupun kegagalan. berfikiran tajam dan mengancam. Dia juga akan Jangan sedih ataupun kecewa jika ada orang cuba bergerak tangkas dan deras, seterusnya penampimenjatuhkan ataupun suka apabila melihat kita lannya smart dan meyakinkan. susah, tetapi kita perlu ingat bahawa diri kita ini umpama seekor singa yang garang dan mempunyai visi dan misi. Visi dan misi itulah yang akan Siapa saya di dunia ini? Ah, ini suatu teka-teki memimpin kita dan bagaimana kita menganggap se- yang amat hebat! (Lewis Carroll) mua itu sebagai pelajaran dan semangat buat diri kita. Belajar dari pengalaman kerana pengalaman Untuk keluarkan singa dari diri kita itu, pertama merupakan pengajar yang bagus. sekali kita perlu mengenali diri kita dahulu. Mungkin Dalam diri kita ada suatu tenaga, semangat, roh, atau kita ini bukanlah seorang jutawan, bukan juga seseonyawa. Sebahagian ahli motivasi menamakan tenaga rang berjawatan tinggi, tidak pula cantik rupawan, itu sebagai harimau dan ada juga yang mengge- macho, masyur, dan ternama sehingga nama larnya sebagai gergasi kerana kegagahan dan ke- kita ini sentiasa meniti di bibir masyarakat. perkasaannya. Dan ada juga yang menamakannya sebagai singa. Cuba kita anggap diri kita ini umpama seekor singa. Tetapi kita adalah insan yang diciptakan oleh Allah Singa ini sudah lama wujud dalam diri kita, dalam s.w.t dengan dua kekuatan atau dua tenaga. Pertama hati nurani kita, malah sejak kita dilahirkan lagi. adalah akal yang waras iaitu boleh membezakan

Kekuatan Diri Manusia

Page 5

Madah Berantai

Edisi Mei2013

Ini adalah tenaga yang sentiasa mengarahkan kepada kebaikan dan menyeru pada kepada keadilan. Sifatnya kedamaian, kasih sayang, tolong-menolong, bantu-membantu, berusaha membaiki masyarakat, ingin maju dan gigih berikhtiar.

baik. Seterusnya, mereka perlu merancang untuk mencipta kejayaan.

Jika persoalan seperti mengapa diri ini masih belum berjaya dalam hidup?, atau mengapa aku masih berada di takuk sekarang? sering bermain di fikiran anda, teroponglah ke dalam diri anda dan carilah Al-Junaid al-Baghdadi berkata, Orang yang mana silapnya. Anda juga mungkin ada silapnya berakal sihat itu ialah mereka yang menyelidik se- iaitu sering meneropong jauh ke hadapan, tetapi suatu sebelum bertindak. Mereka mencari yang sering lupa untuk meneropong ke dalam diri. lebih utama untuk dikerjakan dan mendahulukan Diri manusia itu kecil tetapi dalam diri manusia daripada yang lain. Mereka selalu mengikut itu terdapat suatu alam yang besar (Sayidina Ali). petunjuk Allah dan Rasulullah s.a.w dalam membezakan apa yang berguna atau mudarat Kata Sayidina Ali itu menerangkan bahawa Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang baginya di dunia dan di akhirat. menyebabkan manusia yang kecil itu mampu Kedua adalah akal yang merosakkan iaitu akal yang menjadi makhluk Allah yang terbaik. Manusia tunduk pada pengaruh runtutan nafsu dan naluri mampu melakukan banyak perkara-perkara yang yang tidak sihat seperti tamak, dengki, malas, hebat samada di daratan, lautan mahupun angkasa. bangga diri, menikam kawan dari belakang, meninDengan kekuatan itu membolehkan manusia das, gila seks, dan pelbagai lagi angkara buruk. meneroka angkasa lepas, membina terowong di Dan kita juga adalah khalifah yang dijadikan Allah dalam laut yang menghubungkan United Kingdom s.w.t untuk mentadbir muka bumi ini dengan sebai- dengan Eropah, menawan puncak Everest yang knya menggunakan tenaga yang pertama iaitu akal tinggi, mencipta robot berupa manusia (di Jepun) yang waras supaya dunia ini makmur, aman serta dan lain-lain lagi. dipenuhi insan berperikemanusiaan dengan berBanyak lagi kehebatan pada diri seseorang yang mapegang kuat pada agama. sih belum di tonjolkan. Batu permata yang belum Apabila kita mengenali diri dengan lebih baik, kita diproses sememangnya tidak nampak kecantikan akan mudah untuk melakukan tindakan positif yang kilauan dan nilainya. Tetapi setelah ia digarap, ia seterusnya dalam mencipta kejayaan. Sesetengah akan menghasilkan kilauan dan kecantikan yang orang tidak mengenali diri sendiri, sebagai contoh, menjadi rebutan maharaja ataupun hamba. Oleh itu, kelemahan dan kekuatan diri. Contohnya, terdapat keluarkanlah singa dalam diri dan garaplah potensi pelajar yang merasakan mereka melakukan sesuatu diri yang Allah kurniakan. yang betul bila berkawan dengan kawan yang melalaikan daripada belajar. Bagi mereka dengan Untuk menjadi hebat mestilah memiliki dua perkara menipu guru, melanggar disiplin sekolah me- iaitu matlamat yang jelas dan semangat yang rupakan sesuatu yang hebat. Akhirnya penglibatan membara untuk mencapainya. Dapatkan ilmu dan kemahiran dan sedikit kesabaran. Ingatlah diri yang melampau dalam aktiviti negatif menyebabkan manusia adalah sebaik-baik kejadian. mereka gagal dalam pelajaran. Pelajar sebegini sepatutnya banyak melakukan muhasabah diri agar mereka mengenali diri mereka dengan lebih

Page 6

Sajak

Edisi Mei2013

Tari Semalam...

Menariku di bawah cahaya samar diiringi bersama alunan balada cintaku yang tersayang tersenyum memandang kelopak menghujani diriku bahagia yang sungguh terasa Dalam tari gemilang langkahku bawa serong tersungkur dalam tari pabilaku mendongak rupanya tiada kelopak sebenarnya rinduan cinta cuma khayalan Kalbu yang ku bawa bersama diam membisu sejenak tiada fikiranku bergenang berjurai jauh untuk hubaya-hubaya cinta harfiahnya tak tererti sementara aku yang kenyeng mereng tenggelam terpana di fana benar bingar ditelinga semakin jelas dan nyata aku dibuai perasaan yang indah melakar wajah arjuna sejati mimpi berakhir kupendam kehari menjengahku dalam sangkar diri berumah jasad bukalah pintu bebas dan terbang EryszaSophea menari realiti biarpun sendiri DiplomaPengajianBahasaInggerissebagaiBahasa yakin diri
PengantarKedua UniselBestariJaya

Page Page 7 7

Mandarin Mandarin

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

Page Page 8 8

Mandarin

Bedah Buku

Mandarin

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

Animal Farm : Cerita dalam cerita


Orwell menggunakan binatang-binatang ini sebagai perwakilan kepada apa yang sebenar-benarnya sedang terjadi

di dunia kita.iaitu,kegilaan kuasa dan subahat dalam mengambil alih kuasa pada konteks Orwell pada masa itu.Beliau

menunjukkan buku ini sebagai penceritaan tentang penguasaan diktator Joseph Stalin pada zaman revolusi Russia pada 1917. Buku ini sesuai dibaca oleh semua .Buku ini menunjukkan kesenian dan kesusasteraan. Dalam kisah Animal Farm,watak-watak utama ialah Si Khinzir Snowball (Protagonist yang cuba menaik taraf kehidupan Animal Farm.Dia bayangan Leon Trotsky), Napoleon( Antoganist yang cuba menindas rakyat animal farm yang patuh.Dia bayangan Stalin) dan Mr Jones tuan mereka yang kejam bayangan Czar Nicholas II.Buku ini dicipta mungkin disebabkan rasa tak puas hati George Orwell terhadap apa yang terjadi pada zaman revolusi Rusia dan oleh sebab zaman dahulu untuk mengekspretasikan rasa tak puas hati dilimitasi kerajaan maka terhasillah Animal Farm yang berunsurkan tulisan alegori.Di bawah ialah 7 perlembaRadiome Istuning gaan Animal Farm sebelum Diploma Pengajian Bahasa Inggeris dan selepas. sebagai Bahasa Pengantar Kedua

Buku karya George Orwell ini menyedarkan kita akan hierarki dunia yang dicipta manusia yang busuk. Buku ni mengguna pakai stail dan setting yang menarik dan mudah difahami.Cerita dalam cerita serta alegori membentuk kisah Animal Farm.Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat alegori bermaksud sesuatu karya (cerita,puisi) yang menggunakan watak, peristiwa sebagai lambang untuk menerangkan (menyampaikan)sesuatu yang lebih mendalam . Binatang-binatang di ladang yang mulanya ditindas manusia untuk bekerja berjaya menghapuskan penguasaan manusia ke atas diri mereka kemudian binatang-binatang ini mentadbir hidup ladang itu sendiri dengan menamakan ladang itu dengan nama Animal Farm.Pada mulanya mereka hidup aman dan adil saksama,lama-kelamaan khinzi-khinzir yang mengetuai ladang ini menjadi gila kuasa.Itulah Alegori! George

(Unisel Bestari Jaya)

Page Page 9 9

Mandarin Mandarin

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

Page 10

Jom Masak

Edisi Mei2013

~BILIS MASAK ASAM~

Bahan-bahan

7 ulas bawang merah (nak lebih pun takpe) # 3 ulas bawang putih (blh juga dilebihkan) # 1 inci/lbh halia # 1/2 cawan ikan bilis halus (yg besar sambal jd kasar-x sedap) 1 sudu teh serbuk lada hitam sedikit pati ayam (saya guna Knorr) *tak letak pun takpe secekak daun pegaga -dipotong halus 2 cawan air saya tak guna garam/gula sbb guna kiub pati ayam..kalau tak letak kiub tu blh tambah garam ye

Cara-cara

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bahan-bahan # dimayang halus. Panaskan kuali & masukkan air bersama pegaga, bawang,halia,serbuk lada hitam dan air Biarkan mendidih, guna api perlahan je.. Setelah mendidih, masukkan ikan bilis yg dah dibasuh bersih, pati ayam dan serbuk Masak sehingga bahan menjadi pekat dan bolehlah dihidangkan, makan ngan nasi panas.. *Sambal ni boleh di masak & disimpan dlm peti ais, bila nak mkn je cuma panaskan,

asam jawa.

perasa.

tambahkan air jika dah pekat*

Page 12

Lets learn Indonesian language

Edisi Mei2013

Vocabularies: 1a.sayasedangmelakukanpemanasan sedang=be(inprogress) .(Iamdoingthewarmingup) panas=hot/heat 1b.pemanasansedangsayalakukan sudah=already .(thewarmingupisbeingdonebyme) surat=letter/mail 2a.sayasudahmengirimkansuratkepadanya kepada=to[person/God] .(Ihavesentalettertohim) 2b.suratsudahsayakirimkankepadanya nya=him/her .(theletterhasbeensentbymetohim) alam=nature/undergo 3a.sayasudahmenceritakanpengalamansayatadi tadi=justnow .(Ihavealreadytoldmyexperience) artikel=article 3b.pengalamansayasudahsayaceritakantadi ini=this .(myexperiencehasbeenalreadytoldbyme) pe+panas+an=pemanasan=warmingup 4a.sayasedangmemperbaikiartikelini pe+alam+an=pengalaman=experience .(Iamfixingupthisarticle) 4b.artikelinisedangsayaperbaiki .(thisarticleisbeingfixedupbyme)

HendroUnggulSudibyo SekolahTinggiAkuntansiNegara GovernmentalAccounting Bintarojaya5,JawaBarat,Indonesia

Page 14

JejakSanaJejakSini

Edisi Mei2013

Sukarelawan ziarah ke Darul Wardah


by Gptd Unisel (Notes) on Tuesday, April 16, 2013 at 10:16am

bersama dan makan tengah hari bersama-sama. Hasil daripada tinjuan ini, pelbagai aktiviti telah dirangka bagi mengisi masa warga Darul Wardah dengan aktiviti lahiriah dan ilmiah. Antara aktiviti yang telah dirangka ialah gotong-royong menbersihkan kawasan sekitar Darul Wardah, senamrobik dan sukaneka. Di samping itu, sukarelawan juga akan membantu warga Darul Wardah dari segi ekonomi mereka dengan membantu memasarkan produk mereka sendiri seperti tasbih, biskut, kek cawan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, diharap agar hubungan antara sukarelawan UNISEL dan MSU dengan warga Darul Wardah dapat dieratkan melalui aktiviti yang akan dijalankan pada masa akan datang. Program-program seterusnya bersama-sama dengan Darul Wardah akan diberitahu dan diharap agar lebih ramai lagi sukarelawan sudi menghulurkan tangan bersama-sama membantu warga Darul Wardah. Peringkat GPTD kita rancang untuk adakan program berkala sebulan sekali untuk memberi pengisian dalam bentuk bulatan gembira. Kami juga mempertimbangkan untuk mengajarkan ilmu kemahiran untuk dimanfaatkan oleh warga Darul Wardah selepas tempoh wajib mereka untuk survival masa hadapan. Jika berminat menjadi sukarelawan sila daftar secara atas talian di http://bitly.com/gptdvolunteer atau hubungi 013.391.7122 (Alia) | Layari weblog GPTD http://gptdunisel.blogspot.com | Ikuti kami dihttp://twitter.com/gptdunisel

Menu yang pelbagai, hasil air tangan para sukarelawan dan warga Darul Wardah

KLANG, 8 APRIL 2013 Seramai 5 orang sukarelawan Grup Pengkaji Tamadun Dunia (GPTD) yang terdiri daripada 4 orang pelajar Universiti Selangor (UNISEL), iaitu Fazreen Athira Bt Norden, Nurul Nadhirah Bt Abdul Razak dan Azmah Bt Aede dan seorang pelajar Management & Sciences University (MSU), iaitu Ili Qistina Bt Iskandar Razif telah mengadakan tinjauan ke Pusat Perlindungan Wanita Darul Wardah di sini semalam. Tinjauan ini telah dikendalikan oleh Ketua Program iaitu Nurzafirah Hani Binti Mohd Yahya. Tinjauan ini bertujuan untuk berbincang dengan lebih mendalam bersama warga Darul Wardah tentang perancangan aktiviti yang bakal dilakukan pada masa yang akan datang. Selain daripada itu, ianya juga diadakan untuk merapatkan hubungan silaturahim antara sukarelawan dengan warga Darul Wardah di samping dapat mengenalpasti budaya sosial golongan remaja zaman millinea ini. Program ini telah diadakan bermula jam 9 pagi dimulai dengan solat Dhuha berjemaah yang telah diimamkan oleh salah seorang warga Darul Wardah, Ain (bukan nama sebenar) dan diakhiri pada jam 3 petang. Pelbagai aktiviti telah diadakan bagi mengisi program tinjauan ini. Antaranya ialah perkongsian antara sukarelawan dengan warga Darul Wardah, sesi masak

Disediakanoleh, FyraYahya, MahasiswaFakultiSainsdanBioteknologi UniversitiSelangor

Page 16

Tekateki

Edisi Mei2013

BLINKEREDVISION
ADMIREGLIMPSEREGARDS BROWNGLOWREVEALING CLOSEDGOOGLESPECTACLES ENVISAGEIRISSQUINT FLIRTLENSTEARS GAZELOOKSTWINKLING GLANCESOBSERVEVIGILANCE GLASSESPEEKSWIDE GLEAMSPUPILSWILDS

M T A L E H E S S E L G G O G R O

Z Q C N O G W C K G R O K W P B K

S B T Q S O M E N E L O C X U F F

E S R A E T K V L A E I Q F P L H

S C L O S E D R D K L P M P I I F

S E L C A T C E P S C I E P L R Z

A Q G V G P N S H V Y Q G S S T D

L U N T O V E B M K I V E I Y E B

G W I V I Z M O T S Q C J I V T S

K O L S C J B K J T N V N D B W Z

F L A T O F K C G A N B L L O I J

K G E U K S I H L D H I P I G N Z

E B V P K I X G L J W L U L X K S

K R E I D R Y U B U K M E Q N L W

M O R E R I M D A F Z A C N S I I

F W J R E G A R D S M G F G S N D

R N Y T Z D G O X S R G A Z E G E

AidaFitriBintiNapi DiplomaPendidikan(PengajianIslam) UniselBestariJaya

Page 18

FikrahGerakan

Edisi Mei2013

PERANAN, CIRI-CIRI DAN PERSEDIAAN HARAKAH ISLAMIAH


Allah bukannya kepada kepentingan para petugas di dalamnya atau orang-orang yang memikul tanggungjawab. Allah berfirman: Maksudnya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Surah Al-An'am 6: Ayat 162)

2. Gerakan Yang Bersifat Tersendiri.


Harakah Islamiyah bersifat tersendiri dengan maksud kelahirannya di tengah-tengah (umat Islam), (di atas dasar kesedaran mereka sendiri) bukan diimpot atau ditiru dari timur mahupun dari barat sebagaimana lahirnya organisasi dan persatuan-persatuan yang lain. Ini adalah kerana dakwah kita (yang dibawa oleh Harakah Islamiyah) adalah dakPeranan Harakah Islamiyah ialah membawa manusia su- wah kepada Allah manakala perasaan berhajat kepada paya mengabdikan diri kepada Allah sama ada secara indi- agama pula merupakan satu ciri yang sangat kuat bagi umat vidu atau jama'ah dengan berusaha dan bekerja untuk me- ini. negakkan masyarakat Islam yang menjadikan Kitabullah (AlQur'an) dan Sunnah Rasulullah s.a.w sebagai sumber hukum dan pengajarannya. Harakah Islamiyah ialah satu tan3. Gerakan Pembawa Kemajuan. zim 'alami yang merangkumi para petugas dalam arena dakDari sudut akidah, syariat dan pandangannya terhadap wah di seluruh pelosok muka bumi. Untuk mencapai mat'alam, manusia dan kehidupan menjadikan Harakah Islamilamat di atas, Harakah Islamiyah menggunakan dakwah yah gerakan yang paling cekap dan paling mampu untuk Islamiyah yang bersih lagi murni, sesuai dengan permasalamenyelesaikan masalah-masalah manusia dan kehidupan han dan tuntutan masa kini dan akan datang. Termasuk dibandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia yang dalam cara ini ialah mengajak masyarakat supaya turut serta bersifat serba lemah dan serba kekurangan. Tujuan sebenar di dalam gerakan Islam dan menyusun mereka dalam gerakemajuan tersebut ialah demi untuk demi untuk kan tersebut. Dalam persediaannya pula mereka mestilah menambahkan lagi makrifat manusia terhadap kebesaran, dididik supaya meyakini perjuangan ini supaya dengan kekeindahan, kekuatan dan keagungan Allah, Tuhan Semesta yakinan itu mereka akan bekerja untuk Islam dan berjihad di Alam ini. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah dalamnya. s.a.w: "Ambillah hikmah itu dari mana saja datangnya". Ciri-ciri Prinsip Harakah Islamiah 1. Gerakan Yang

Persiapan Harakah Islamiyah


Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna telah menerangkan tentang persiapan Harakah Islamiyah dengan berkata: "Persediaan adalah persediaan orang-orang yang terdahulu dari kita dan senjata yang digunakan oleh pemimpin besar kita dan ikutan kita Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya dalam memerangi alam ini dengan bilangan yang kecil dan harta kekayaan yang sedikit tetapi dengan pengorbanan yang benar, itulah

Bersifat Rabbaniyyah.

Harakah Islamiyah adalah bersifat Rabbani kerana keseluruhan konsep, hukum-hakam, akhlak, tata-tusila dan pemikirannya adalah bersumber dari agama Allah yang kekal abadi dan risalah yang terakhir. Harakah Islamiyah adalah satu gerakan menyeru manusia kepada

Page 19

FikrahGerakan

Edisi Mei2013

IMAN ADALAH PERSIAPAN UTAMA KITA


Orang-orang yang terdahulu dari kita telah beriman dengan keimanan yang mendalam, kukuh bersih dan ampuh terhadap Allah. Mereka juga beriman secara mendalam dengan manhaj (sistem hidup Ilahi), keistimewaan dan kesesuaiannya dengan kehidupan manusia. Berpegang dengan kukuh kepada persaudaraan dan kesuciannya. beriman dengan benar terhadap kebesaran, kemuliaan Allah serta limpahan ganjaran yang bakal dikurniakannya Mereka adalah golongan yang percaya kepada diri mereka sendiri, kerana mereka adalah jama'ah yang dipilih oleh Allah untuk membebas dan menyelamatkan alam ini, kerana tugas tersebut mereka telah ditetapkan sebagai golongan yang mendapat keutamaan

JIHAD ADALAH SEBAHAGIAN DARI PERSIAPAN


Orang-orang yang terdahulu dari kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan mencapai kejayaan kecuali dengan jihad, pengorbanan, penyerahan harta kekayaan dan jiwa raga lantas merekapun mengorbankan diri dan harta benda mereka untuk perjuangan.

Oleh:MuhammadFakhrulAmiruddinBinHamdan PelajarTahun3TeknologiIndustri,FakultiSains&Bioteknologi UniversitiSelangor AMIRPERSATUANKEBANGSAANPELAJARISLAMMALAYSIAUNIVERSITISELANGOR

Page 20 Page 20 Mandarin Mandarin Mandarin

English Section

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

A True story about Gender Crisis Identity person. (rural case)

Dalam,Kuala Lumpur. He and his family moved to Grik because of his step father who works as an army had been transferred there. For the first time being there, he felt so awkward for an urban kid to fit in a rural place. He still succeeded well in his study and his life even though he struggled to fit in. According to him, he has been in this situation without any pressure from friends or even from others. His mother does not care if you a girl or a boy to know how to do the entire house work. This Googles Picture mean, that all his siblings including him know how to cook, tidy up the house. At first time, his step father doesnt like him but it has changed when he We have made a live interview with a student who is studying in Unisel. He had a gender crisis identity . It was a great opportunity when he will to be interviewed by us. So, we made an appointment with him just to get a great research over this topic that I and my friend had chosen which has become one of the popular topic in Malaysia. We begin to go about his background .He was the sixth out of eleven siblings. He lives in Grik,Perak Darul Ridzwan. Before this, he lived at Pantai He also does not care what people talk about him. Even though he is a homosexual, he never thought of undergoing any surgery to become like a woman. Anyway, he really loves to play with creativity like sketching on fashion design. He love fashion industry. But, unfortunately his mother does not like it and force him to study Tesl. But for him, he got good result for PMR examination and his step father was so proud of him.

Page 21

Mandarin Mandarin

English Section

Edisi Mei2013

From my own opinion based on this true story , education is important to everyone. With education you can think of both good and bad side of the action you have taken. Without Education, you wouldnt care what will happen after youve done something and regret it later. For me, Most of LGBT people they become like that because of some reason. The most popular reason how they become like this is because how their family treat them when they just a kid and the influence from friends. But for my case study, he never had pressure from his LGBT friends and even from others. He just want to try new things and the most important is the curiosity to encounter. He is a lucky person because people around him can accept who he is. He has supportive family and friends. He also sees that education is important for life. For him, without education, he is nobody and he still believes religion will help him to change for the better. He tries to change himself into a normal person and religion will guide him slowly.

RadiomeIstuning&SitiNaquiahbtMohdShahriel DiplomaPengajianBahasaInggerissebagaiBahasa PengantarKedua UniselBestariJaya

Page Page 22 22

Mandarin Mandarin

Mandarin

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

HAO / NOMBOR
Satu kelebihan dalam tulisan Cina ialah setiap satu huruf hurufnya mempunyai satu suku kata sahaja. Cuba bandingkan dengan contoh-contoh di bawah :

Contoh angka-angka asas 1 10 :

1 sa-tu 2 du-a 3 ti-ga 4 em-pat 5 li-ma 6 e-nam 7 tu-juh 8 la-pan 9 sem-bi-lan 10 se-pu-luh

(2 suku kata) one (2 suku kata) two

[er]

[yi]

(1 sukukata)

(1 sukukata) [san] [si] [wu] [liu] [qi] [ba] [jiu] [shi] (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata) (1 sukukata)

(2 suku kata) three (2 suku kata) four (2 suku kata) five (2 suku kata) six

(2 suku kata) se-ven (2 suku kata) eight (3 suku kata) nine (3 suku kata) ten

Begitu juga bagi angka-angka yang lebih besar :

100 1,000

se-ra-tus one-hundred se-ri-bu one-thou-sand one-mil-lion

[yi bai]

[yi qian] [bai wan]

1,000,000 se-ju-ta

MUNIRAHBINTIMUHAMMADRASHDI DIPLOMAPENGAJIANPRASEKOLAH UNISELBESTARIJAYA

Page Page 23 23

Mandarin Mandarin

Info

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

MENOLEH SEJARAH MENAFSIR KISAH : KEJATUHAN MELAKA


Oleh : Dato'Dr.SiddiqFadzil Kejatuhan Melaka Dalam sejarah kita sendiri, tidak sedikit ilmuwan pujangga yang mencatatkan keprihatinannya terhadap gejala penguasa bernafsu besar yang sanggup melakukan apa sahaja demi melayani keserakahannya. Dalam karya agung Sulalat al-Salatin (sejarah Melayu) Tun Sri Lanang mengisahkan tentang Sultan Mahmud, yang telah kematian isteri, berhasrat meminang Puteri Gunung Ledang. Baginda tidak mahu beristerikan raja biasa kerana ia beerti sama dengan raja-raja lain. Baginda ingin tampil lain dari yang lain. Katanya .yang kita kehendaki barang yang tiada pada raja-raja yang lain, itulah yang hendak kita peristeri. Akan sekarang kita hendak menyruuh meminang Puteri Gunung Ledang;... (A. Samad Ahmad, 1984:213).

disangsikan kebenarannya namun dongeng ini adalah kias yang dalam tentang laku perangai Sultan (Hamka, 1981:167) Hamka adalah ilmuwan Melayu yang cukup gigih menekuni bidang persejarahan. Dalam catatannya tentang kejatuhan Melaka pada abad ke-16, beliau menyebut tentang budaya fitnah yang membawa kepada tragedy nasional pembunuhan Bendahara Sri Maharaja. Menjelang saat kejatuhannya Melaka dirajai oleh Sultan yang telah kehilangan wibawa terutama kerana kebejatan perilakunya. Namun demikian Melaka masih bernasib baik kerana mempunyai orang kedua yang sangat disegani orang, baik di dalam negeri Melaka sendiri, atau oleh orang luar ngeri, iaitu Bendahara Sri Maharaja (Hamka:167). Kebijaksanaannya digambarkan oleh Hamka dengan ungkapan, Tidak ada kusut yang tidak selesai, tiada ada keruh yang tidak jernih bila tangan beliau yang memegang (Hamka: 167).

Gerakan anti Bendahara itu akhirnya memuncak dengan fitnah kononnya Bendahara mahu merampas kuasa, menumbangkan Sultan dan mengambil alih tempatnya. Fitnah tersebut dapat meyakinkan Sultan lalu baginda bertindak menitahkan agar bendahara dibunuh. Dalam jawapannya terhadap peminangan tersebut Puteri Demikianlah Sri Maharaja dibunuh dengan tusukan keris Gunung Ledang meletakkan syarat-syarat yang sangat istana. Tragedi ini digambarkan oleh Hamka dengan kata berat. Katanya, Jikalau raja Melaka hendakkan aku, per- -kata, Muramlah berkorban kian lama kian hilang dan buatkanlah aku jambatan emas satu dan jambatan perak habis. Yang ada hanyalah buih-buih yang merapung sesatu, dari Melaka dating Gunung Ledang itu. Akan pemi- ketika ombak besar! Yang ada hanyalah orang-orang nangnya hati nyamuk tujuh dulang; hati kuman tujuh yang menyembah Ampun Tuanku! Segala titah patik judulang; air mata setempayan; air pinang muda setemjungi! (Hamka:168). payan; darah anak raja yang bernama Raja Ahmad itu semangkuk. Jikalau ada demikian kabullah tuan puteri Ketika Hamka menulis catatan tersebut pada tahun 1956, akan kehendak raja Melaka itu (A. Samad Ahmad:215). beliau ditanya oleh anaknya, apa gunanya sejarah kejatuhan Melaka itu diungkapkan semula. Apakah ayah perSoal status kesejarahan peristiwa tersebut tidak menjadi caya akan teori sejarah mengulangi dirinya?. Hamka persoalannya. Yang perlu direnung adalah mesej penga- menjawab, Tidak nak! Sejarah tidaklah mengulangi dirrangnya yang merupakan sindiran simbolik tentang nafsu inya. Tetapi perangai manusia di segala zaman, baik besar sang penguasa yang inign menjadi orang unik dan dalam nama feudalism, atau demokrasi, atau diktaktor terunggul sehingga sanggup berbuat apa sahaja termaadalah sama saja (Hamka:169). suk memeras rakyat dan emmunggah khazanah negara. Penguasa yang sudah bertuhankan nafsu, sanggup mengorbankan apa sahaja, berapa sahaja dan siapa sahaja kecuali satu: kepentingan anak-pinaknya. Itulah sebenarnya yang tersirat di sebalik jawapan Sultan MahDisusunOleh: mud, Semua kehendaknya itu, dapat kita adakan; mengeluarkan darah anak kita itu juga apatah daya; kerTarmizi Bin Anuwar ana tidak sampai hati kita (A. Samad Ahmad:215). Selain darah anak sendiri, segala syarat lain disanggupinya MasterSainsFalsafahMatematikdanEtno walaupun implikasinya adalah derita rakyat dan pembamatematik ziran wang negara membiayai projek mega jambatan kembar emas-perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang yang beerti jambatan terpanjang, tertinggi dan terUniversitiPutraMalaysia mahal di dunia. Mengenai kisah ini Hamka menyimpulkan, Meskipun Tun Sri Lanang mencantumkan kisah ini dalam sejarah Melayu sebagai suatu dongeng yang

Page Page 24 24

Mandarin Mandarin

Info

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013


ahli-ahli sihir. Ini dilakukan dengan menawarkan ganjaran yang lumayan kepada mereka yang sedia memberikan khidmat memperkukuh kekuasaan Firaun. Dengan motif merebut ganjaran lumayan itulah mereka menyanggupi tugas melawan mukjizat Nabi Musa a.s. Tetapi setelah kalah dalam perlawanan itu mereka membuka mata, menginsafi bahawa mereka berhadapan dengan kebenaran dan kuasa Tuhan yang sebenarnya, lalu mengambil keputusan untuk menerima hakikat tersebut. Mereka beriman dengan Nabi Musa a.s dan bersedia menghadapi risikonya iaitu kemurkaan dan penganiayaan Firaun. Seperti yang memang telah diduga, Firaun menjadi berang apabila mereka mengambil keputusan memihak kepada Musa a.s. tanpa terlebih dahulu mendapatkan izinnya. Tetapi siksaan kejamnya tidak juga dapat mengubah pendirian ahli-ahli sihirnya itu (al-Araf:113-126). Rupa-rupanya masih ada kelompok yang tidak dapat diperbodoh kerana memang mereka tidak bodoh. Meskipun tadinya mereka berhasrat mencari untung, tetapi apabila berhadapan dengan isu hak dan batil, benar dan salah, mereka tidak sanggup mengkhianati suaru nurani sendiri. Mereka masih setia kepada etika keilmuan bahawa kebenaran tidak harus ditundukkan kepada kemahuan politik (penguasa).

MENOLEH SEJARAH MENAFSIR KISAH : FIRAUN

Oleh : Dato'Dr.SiddiqFadzil Firaun Watak lain yang memperlihatkan pola fikir dan mentaliti yang sama ialah Firaun. Raja Mesir yang bermaharajalela dengan kuasa dan kekayaan itu merasa tergugat dengan kemunculan Musa a.s sebagai pemimpin yang kian popular di kalangan kaumnya. Untuk membendung arus sokongan rakyat dari terus berpihak kepada Musa a.s, Firaun bertindak dengan mengeksploitasi kebodohan rakyat, mengabui mata mereka dengan mempamerkan kehebatannya sebagai pemilik kerajaan dan bumi Mesir dengan segala sungaisungainya. Sementara itu Nabi Musa a.s dihinanya sebagai orang yang tidak punya apa-apa, malah berbicara pun tidak petah (al-Zukhruf:51-56)

Demikianlah kuasa sebesar manapun dan harta sebanyak manapun tidak dapat memuaskan nafsu seorang Firaun. Setelah tidak puas menjadi raja, Firaun seperti Namrudm bernafsu menjadi tuhan. Ia mahu agar rakyat tidak hanya merajakannyam tetapi mempertuhankannya. Kepada para pendukungnya selalu berkata, aku tidak nampak ada tuhan lain bagi kamu selain aku! (al-Qasas:38). Para pengampunya yang mengamalkan politik asal bapak senang memang tidak pernah keberatan memberikan sokongan, malah tepukan gemuruh kepada kata-kata seperti itu meskipun tidak masuk akal. Selama masa yang barangkali cukup lama Firaun bermaharajalela sehingga Nabi Musa a.s yang banyak Rakyat yang berfikiran singkat dan telah rosak jiwa dan menderita akibat angkaranya, pada suatu ketika mindanya memang mudah terpedaya dengan mengadu kepada Tuhan, Ya Tuhan kami, sesungpropaganda gaya Firaun itu. Apa lagi Firaun memang guhnya Engkau telah berikan segala macam perhiasan selamanya menggunakan kuasa dan kekayaannya untuk dan kekayaan kepad Firaun dan orang-orangnya, ya melaksana dan membiayai program-program Tuhan kami, mereka (telah menyalahgunakan anugerah menyesatkan rakyat. Memperbodoh dan mengelirukan -Mu) untuk menyesatkan (dan menyelewengkan orang) rakyat massa memang menjadi amalan lumrah kalandari jalan (petunjuk)-Mu (Yunus:88). Kesempatan yang gan penguasa diktator zalim di mana-mana. Ini mereka diberikan kepada Firaun untuk merajalela tidak bererti lakukan dengan cara menguasai media dan menutup Tuhan merestuinya. Sebaik-baik sahaja kezalimannya semua saluran maklumat sehingga mereka tidak men- mencecah tahap yang ditentunkan, TUhan merentapnya getahui fakta-fakta yang sebenar dan tidak berminat tanpa sebarang amaran lagi. Tiba-tiba dalam sekelip untuk mencarinya, cukup menelan apa sahaja yang mata Firaun hilang tenggelam di perut laut. Kisahnya disogokkan. Dengan demikian mudahlah mereka dibuli diabadikan dalam al-Quran sebagai tugu suatu puncak dan diperalat, dikerah dan diarah mengikut telunjuk kezaliman dalam sejarah kemanusiaan, untuk dijadikan para penguasa. ikhtibar buat generasi zaman mendatang. Tidak cukup dengan mengongkong pemikiran rakyat Disusun oleh:Tarmizi Bin Anuwar massa, Firaun berusaha untuk menguasai dan memperalat golongan cendekiawan yang terdiri dari kalangan

Page Page 25 25

Mandarin Mandarin

Info

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

::KatamusyawarahterambildariakarkataSyaur, yangpadamulanyabermaknamengeluarkan madudarisaranglebah.Maknainikemudian berkembangsehinggamencakupsegalasesuatu yangdapatdiambil/dikeluarkandariyanglain termasukpendapat.Musyawarahjugabermaksud mengatakanataumengajukansesuatu.pada dasarnyahanyadigunakanuntukhal2yangbaik. Madubukansahajamanis,malahjugamerupakan ubatuntukbanyakpenyakit,sekaligussumberke sihatandankekuatan.Itusebabnyamadudicaridi manapundanolehsiapapun. Madudihasilkanolehlebah.Olehdemikian,yang bermusyawarahnantimestibagaikanlebah; makhlukyangsangatberdisiplin,kerjasamanya mengagumkan,makanannyasarikembangdanha silnyamadu.Dimanapunhinggap,lebahtakper nahmerosakkan. Iatakkanmengganggumakhluklainkecualibilaia diganggu.Bahkansengatannyapundapatmenjadi ubat.Sepertiitulahmaknapermusyawarahan, demikianpulasifatorgygmelakukannya.Tak hairanjikaNabiMuhammadS.A.Wmenyamakan seorangmukmindenganlebah

SitiNurAliabtCheBurhan DiplomaPengajianBahasaIng gerissebagaiBahasa PengantarKedua UniselBestariJaya

Kembara Minda Mandarin Mandarin PERANAN PSSCM UNISEL BESTARI JAYA Wajiblah menjaga diri sendiri, menerima amanah Tuhan Rabbi DALAM MEBANTU MELAHIRKAN supaya menjadi mukmin sejati GRADUAN UNISEL CEMERLANG demi menegak Islam yang suci. Page Page 26 26

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

(Pantun Silat Cekak: Almarhum Ustaz Hj. Hanafi Haji Ahmad)

Oleh :

Latihan Silat juga merupakan satu aktiviti riadah yang bersifat fizikal dan praktikal yang mampu memberi kesihatan tubuh badan si pengamalnya. Jika disiang hari para pelajar melaksanakan tanggungjawab kepada akademik dengan menghadiri kuliah, maka dimalam harinya pula para pelajar melakukan aktiviti riadah dengan berlatih silat. Ianya juga dapat menghindarkan pelajar daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Paling utama pelajaran silat mendidik sifat berani dan bertanggungjawab dalam diri seseorang pengamal dan ini adalah adalah satu elemen yang perlu ada dalam diri setiap insan yang beragama Islam.

MUHAMMAD AZAM BIN ABDUL HALIM


Yang Dipertua Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia UNISEL BJ - IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PSSCM UNISEL Bestari Jaya merupakan salah satu persatuan pelajar yang kian aktif di kampus ini. Persatuan ini mula bertapak di kampus UNISEL sejak 25 Februari 2008. Kelas latihan persilatan diadakan secara rutin pada setiap Isnin dan Rabu malam setiap minggu bertempat di Bilik Kuliah Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial. Menyedari akan keperluan kemahiran tambahan selain daripada apa yang diajar didalam kuliah, Silat Cekak merupakan salah satu kaedah pembelajaran diluar Tempat belajar Silat Cekak dipanggil Kelas waktu kuliah yang efisyen. Latihan iaitu sesuai dengan matlamat kita bersamaUmumnya, terdapat 4 eleman utama yang diterapkan sama belajar ilmu silat sebagai persiapan dan bukannya belajar silat untuk menunjuk atau melalui persatuan ini iaitu kemahiran bersilat, bertarung siapa lebih kuat/hebat atau bergaduh kemahiran berpersatuan, penekanan adab dan sesama sendiri. Persatuan ini juga amat budaya Melayu, dan juga aktiviti keagamaan. menitikberatkan etika berpakaian untuk sesuatu majlis atau program. Sebagai contoh, untuk majlis Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh pengijazahan atau keagamaan, ahli-ahli dimestikan yang menceroboh) memakai pakaian kebangsaan iaitu Baju Melayu segala jenis kekuatan yang dapat lengkap bagi lelaki dan Baju Kurung bagi perempuan. Dari masa ke semasa, penampilan diri kamu sediakan........ penuntut Silat Cekak juga sentiasa dipantau oleh (Surah Al-Anfaal : 60) Tenaga Pengajar agar tidak menampilkan imej negatif yang tidak sesuai sebagai siswa universiti seperti berambut panjang, bertatu dan sebagainya.

Page Page 27 27

Mandarin Mandarin

IKembara Minda

Edisi Mei2013 Edisi Mei2013

bersama keluarga masing-masing nanti. Dengan pendedahan ini juga, ahli-ahli akan berkeyakinan untuk mengepalai sesuatu majlis Tahlil atau bacaan Yaasin apabila diperlukan.

Adalah menjadi harapan PSSCM UNISEL BJ untuk membantu pihak pentadbir dan pendidik universiti untuk melahirkan graduan UNISEL yang cemerlang, berilmu, berakhlak, beragama dan berkepimpinan. Kerjasama dua hala antara persatuan ini dengan pihak universiti dan juga para pelajar amat baik dalam mendokong usaha murni ini. Dengan pendedahan dan didikan ini, para pelajar UNISEL khususnya ahli-ahli Silat Cekak akan sentiasa berada dalam kondusi dan persekitaran yang positif dan sihat sepanjang pembelajaran mereka dikampus ini. Persekitaran sebegini amat penting dalam menjamin kecemerlangan diri mereka. Peranan ilmu silat tidak lagi hanya tertumpu kepada ilmu bela diri semata-mata, tetapi realitinya kini didikan ilmu silat semakin relevan dan penting didalam membentuk jati diri anak-anak muda yang bakal Selain aktiviti persilatan dan persatuan, bagi menjadi pewaris kepimpinan negara. mengimbangi keperluan jasmani dan rohani, maka ahli-ahli Silat Cekak juga didedahkan dengan aktiviti bacaan Berzanji, Marhaban, Qasidah Burdah dan juga berselawat. Pada masa kini, kebanyakan anak muda kurang pendedahan kepada pengisian ini. Aktiviti kerohanian yang dijalankan persatuan ini adalah sebagai aktiviti mengisi masa lapang ahli-ahli dengan perkara yang berfaedah. Disamping sebagai aktiviti rutin setiap semester, ia juga menjadi satu platform bagi menarik minat pelajar untuk mendekati aktiviti keagamaan. Majlis bacaan tahlil dan bacaan Yasin juga seringkali dilaksanakan secara berjemaah agar ahli -ahli persatuan ini dapat mempraktikannya

Tintaku buat Anak Bangsa


Wahaianakbangsaku bukalahmatamupadamasaini gunakanlahnikmatitusebaikbaiknya berfikirlahdenganakalmubukandenganlidahmu Wahaianakbangsaku lihatlahsekelilingmu,lihatlahdenganmatahati adakahiniyangdikaumahu... adakahininamanyaDEMOKRASI Wahaianakbangsaku bangkitlahberjuang...berjuanglahdenganhatitulusmu itu berjuangdeminegarayangkaucinta berjuangdemisebuahkeadilan Wahaianakbangsaku biarkanmatamataduniatahu biarkanmerekasemuatahu biarkanmerekamalusendiri Wahaianakbangsaku cukuplahbumiinidijajahdahulu janganbiariadijajahlagi janganbiariadijajaholehHATIHITAMDURIDALAM DAGING

SitiNaquiahbtMohdShahriel DiplomaPengajianBahasaInggerissebagaiBahasa PengantarKedua UniselBestariJaya

TITLE:"Thankyouforbeingineffective, faucet."
Liquidfillsthecup. Humanitymakesthechoice. Stoptheoverflow. Ormachinery maycausetechnicalerror. Willthefaucetclose? No,itshantcloseth. The"choice"nowimpossible. Theendisunknown. Puritydarkens. Itleaksintothesink'sdrain. Nowdeemedoutofreach. Ah!Faucetcloses. Thoughsomewateriswasted, He'sblessedwithknowledge. "Newfaucetneeded!" Nothingmorewasted. Itshallbeconserved. byUltimateshowdown

EditorIliAkmal:Ifyoucouldunderstand this:)

GPTDUNISELmembukakeahliankepadamanamanaindividu yangberminatmenjadisukarelawanGPTD.Sesiapayang berminatbolehemailkan(nama,nomatrix,nombortelefon danemail)andakegptdunisel@gmail.comataupunsmske nombor: 0133917122

Anda mungkin juga menyukai